အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ဘာဝနာ.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1...6 7 891089
Aperçu texte


14
1/ tm0go = ae&m
tMuif ausmif;tdy&f mae&mü oDwif;ok;H aexdik af om a,m*g0p&yk*Kd¾ vftm;
rjzpfay:ao;aomedrw
d o
f nfvnf; rjzpfay:vmwwf? jzpfay:Ny;D aom edrw
d o
f nfvnf;
aysmufysuo
f mG ;wwf\/rxifvmao;aom owdonfvnf; rxifvmbJ &Sad ewwf\?
rwnfMunfao;aom pdwo
f nfvnf; rwnfMunfbyJ if &Sad ewwf\/ þuJo
h Ykd aom
ausmif;tdy&f m ae&mrsK;d um;ravsmufywfaom toyÜg,ae&myif jzpfayonf/o'¨g0D&d,-owd-orm"d-ynm[laom £aNE´ig;yg;wdkY rjzpfay:vmEdkifaomae&mç
jzpfay:NyD;aom £aNE´wYkd vnf; r&ifu
h sufEikd f rBuD;yGm; rwd;k wufEikd af om ae&m[k
qdv
k akd yonf??)
tMuif ausmif;tdy&f m ae&mü oDwif;ok;H aexdik af om yk*Kd¾ vftm; edrw
d o
f nf
jzpfvnf;jzpfay:vm\? jrJpmG wnfwchH ikd cf jhH cif;oabmvnf; &S\
d ?owdonfvnf;
xdek rd w
d t
f m½küH a&S;½SLuyfípGjJ rJpmG wnfae\?pdwo
f nfvnf; aumif;pGm wnfMunfae\/
þuJo
h Ykd aom ausmif;tdy&f m ae&mrsK;d onfum; bm0emvkyif ef;cGiEf iS ahf vsmaf vsmufywf
aumif;jrwfawmfreS f oyÜg,{uef jzpfaom ausmif;tdy&f m ae&mrsKd;yif jzpfayonf/
2/ a*gp&*gr = qGrf;cH&Gm
aeudk rsufEmS rlí roGm;& rjyef&aomrdrd oDwif;ok;H &m ausmif;wdu
k rf S
awmifbuft&yfü jzpfapçajrmufbuft&yfü jzpfap wnf&adS om ra0;vGe;f aom
wpfaumocGJ (= tvHwpfaxmif) cefY twGif;üwnf&Sdaom jynfhjynfhpkHpkH
oyÜ g ,rQwatmif
&vG , f a om
qG r f ; &S d a om
qG r f ; cH & G m um;
oyÜg,jzpfaomawmfreS af umif;rGeo
f nfh qGr;f cH&mG yif jzpfonf/ ajymif;jyeftm;jzifh oyÜg,
rjzpfonfh qGr;f cH&mG udk od&ydS gav/(0do'k -d¨ 1-124/)
3/ bó = pum;ajymrI
ewf&mG r*f-zdv
k -f edAÁmefwYkd\ wdu
k ½f u
kd f zDvmuefYvefYjzpfaom wd&pämeuxm
trnf&aom uxmtrsKd;rsKd;ü tusKH;0ifaom pum;onfum; a,m*g0p&yk*Kd¾ vfwYkd
rajymqdo
k ifah om ravsmf ravsmufywfaom toyÜg,pum; rnf\/

15
4/ oyÜg,yk*¾v - toyÜg,yk*¾v
yk*¾dKvfwpfOD;onf (32)yg;aom wd&pämeuxmpum;udk ajymqdkavh
ajyma[mavh r&Sb
d J a0;pGma&Smifvsuf w&m;ESihf avsmn
f aD om ur®|mef;ESihf pyfaom
w&m;pum;udo
k m ajymqdak vh&\
dS ? oDv*kPo
f rm *d P
k f ynm*kPw
f Ykd EiS hf ukv
H jHk ynfph \
Hk ?
,if;yk*¾dKvfudk trSDjyKí rwnfMunfao;aom pdwfonfwnfMunfvm\ (=
rjzpf a o;aom orm"d o nf jzpf a y:vm\)? wnf M unf N yD ; aom
pdwo
f nfrv
l nf;txl;ojzifh jrJjrHpmG wnfMunfvmjcif; oabm&S\
d (= jzpfay:NyD;aom
orm d o nf r l v nf ; txl ; ojzif h j rJ j rH p G m wnf w H h c d k i f c H h v m\)/þuJ h o d k Y aom
yk*Kd¾ vfrsK;d onfr0DS o
J ifah om avsmu
f efavsmufywf aumif;jrwfaom oyÜg,yk*Kd¾ vf rnf\/
tMuifyk*¾dKvfonfum; orm"dur®|medu yk*¾dKvf jzpf\/orx (= orm"d)
ur®|mef;\rlvnf;urf;wpfzufoYkd qdu
k af &mufNyD;aom yk*Kd¾ vfjzpf\/
xdu
k o
hJ Ykd aom yk*Kd¾ vfrsKd;um; þ a,m*g0p&yk*Kd¾ vftzdYk {uef rS0D o
J ifah om
oyÜg,yk*¾dKvfyif jzpfayonf/tMuifyk*¾dKvfonfum; udk,fvufMuHUcdkifa&;vkyfief;
cE¨mud,
k f qlNzdK;&efrrd u
d ,
kd u
f kd arG;jrLa&;vkyif ef;ü tavhtvmrsm;\? r*fzv
kd rf S
zDvmuefYvefYjzpfaom (32)yg;aom wd&pämeuxmpum;udkajymqdkavh&Sd\?
0rf ; Ad k u f j ynf h a tmif tvd k & S d w d k i f ; pm;ok H ; í yuf v uf t d y f o nf h csrf ; omç
apmif;tdyo
f nfch sr;f omç rSed ;f aewwfonfh csr;f omudk tpOfwpdu
k f BuKd ;pm;tm;xkwv
f suf
aexd k i f \ ? xd k u J h o d k Y aomyk * ¾ d K vf r sKd ; onf u m; rrS D 0 J o if h a om oyÜ g ,
rjzpfonfyh *k Kd¾ vfrsKd;wnf;/
5/ abmZe = tpmtm[m&
6/ Owk = &moDOwk
tcsKd U aom a,m*g0p&yk * ¾ d K vf t m; csKd a om t&om&S d a om
abmZOf o nf a vsmf a vsmuf y wf aumif ; jrwf \ ? oyÜ g ,jzpf \ ? tcsKd U aom
a,m*g0p&yk * ¾ d K vf t m; csOf a om t&om&S d a om abmZOf o nf
avsmfavsmufywfaumif;jrwf\? oyÜg,jzpf\/