အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ေယာဂီမွတ္စု.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1...3 4 56740
Aperçu texte


½kyfwdk; emrfod cGJjcm;rd 'd|douúm pifawmhrSm
wdk;wmodu Oapä' rkcspifEdkifwm
ysufwmodu oów rkcspifEdkifwm
½kyfwdk; emrfod aBumif;usdK;rd 0dpdudpäm rkcspifEdkifwm
a0'emEkyóem
0ifavxGufav cHpm;ae odaeoHk;pkyg
a0'ememrf cHpm;[ef ½kyfazmufjyefrItm½kHrSm
orkwdopöm emaumif;wm ausmfumoabm½I&rSm
y&rwfopöm azmufjyefwm av;jzm”"gwfaBumifhyg
azmufjyefjzpfysuf 'ku©csuf jrifvsuf opömt&d,m
yDwd udkav xif½Sm;ap ½SLae½dIufaeyg
(1)yDwdy#doHa0'D tóodómrd
yóodómrd odu©wd
okc udkav xif½Sm;ap ½SLae½dIufaeyg(ed&mrdookc)
(2)okcy#doHa0'Dtóodómrd
yóodómrd odu©wd
pdwåocFg xif&Sm;pGm avrSm avhusifhyg
(3)pdwåocFg&y#doHa0'D tóodómrd
yóodómrd odu©wd
pdwåocFg jidrf;zdkY&m aocsmavhusifhyg
(4)yórÇ,HpdwåocFg &Htóodómrd
yóodómrd odu©wd
pdwåEkyóem
xdkYaemufwzef pdwf½Ijyef trSefodatmif BudK;pm;yg
Bunfvifat;csrf; ab;r&ef; pcef;jidrfpGm pdwf"r®m
pdwfxif&Sm;pGm odjyD;cg ½SLwm½Idufwmavhusifhyg
(pdwåy#doHa0'D tóodómrd yóodómrd odu©wd)
&Tifvef;aompdwf awG;Bunfhpdwf ESpfpdwfjydKifumrjzpfyg
(tbdyarm',HpdwåH)
r&Sdtedpö odr*¾ ysufqif;&JpGmç tewåm

orm"d,SOf pdwfudkyif tjrifrSefatmif awG;odyg
(orm',H pdwåH)
0Dw&m* awG;odrS r&Sdtedpö odr*¾g
"r®mEkyóem
0ifavxGufav? cHpm;ae odae oHk;pkyg
½kyfy&rwf jzpfíysuf rysufb,fcgr&Sd&m
a0'em y&rwf jzpfíysuf rysufb,fcgr&Sd&m
pdwf y&rwf jzpfíysuf rysufb,fcgr&Sd&m
½kyfçapçpdwfu ocFw tocFwedAámefyg
apçpdwfaygif;emrf odwwfjyef od&efuif;wm½kyfrSwfyg
emrfvJjzpfysuf ½kyfjzpfysuf ysufzdkYjzpfwmod&rSm
½kyfça0çpdwfawG ay:wdkif;av ½Iavr&Sdwm
r&Sdtedpö odr*¾ ysufqif;&JpGmtewåm
(tedpöEkyóD)
aBumif;jzpfusdK;jzpf aBumif;ysufvpf usdK;ysufvifhwmtedpöm
r&Sdtedpö odr*¾ysufqif;&JpGmtewåm
w&pyftysuf jrifonfhwGuf OmPf'ku©csufxifaywm
oabmjzpfysuf odonfhwGuf tewå vu©Pmxifonfom
wyfrufp&m r[kwfwm aojcmjrifatmif½I&rSm
(0d&m*EkyóD)
ysufpD;csKyfaysmuf ÓPfoufa&muf awmufa&Smufjrifatmif½I&rSm
(eda&ma"gEkyóD)
pGefYypfp&m þcE¨m aojcmodatmif½I&rSm
(y#dedó*¾gEkyóD)
emr½lyçypö, OD;pGjrifatmif½SK&rSm