အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ကန္ေဘာင္ခန္႔ထည္ ေရသန္႔တည္ေသာ္ .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ကန္ေဘာင္ခန္႔ထည္ ေရသန္႔တည္ေသာ္.pdf
Titre: Untitled-1.pmd
Auteur: Dhammosadha

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PageMaker 7.0 / Acrobat Distiller 9.3.2 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/07/2012 à 03:09, depuis l'adresse IP 203.81.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1332 fois.
Taille du document: 246 Ko (106 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


uefabmifcefYxnf
a&oefYwnfaomf

(1)

w&m;odrSKwGifyk*¾dKvfav;rsdK;uGJjym;yHk
(pwkuú-yk*¾vynwf)
uwarm p yk*a¾ vm O*¢#w
d nL ,ó yk*v
¾ ó o[
O'g[#a0vm, "r®mbdora,m a[mwd t,H 0kpw
ö d
yk*a¾ vm O*¢#w
d nL /
tusOf;a[mjyumrQ jzifh r*fzdkvfudk&aom ]O*¢#dwnL}yk*¾dKvf/
uwarm p yk*a¾ vm 0dyÚöw
d nL ,ó yk*v
¾ ó oHcad wåe
bmodwó 0dwm¦ a&e taw¦ 0dbZd,rmae
"r®mbdora,m a[mwd t,H 0kpw
ö d yk*a¾ vm 0dyÚöw
d nL /
tus,fa[mjyumrQ jzifhr*fzdkvfudk &aom
]0dyÍödwnL}yk*¾dKvf/
uwarm aea,sm ,ó yk*v
¾ ó Oa'´oawm y&dypk aä wm
a,medaom reodua&mawm uvsmPrdawå ao0awm
bZawm y,d&yk goawm{0H tEkyak Aáe "r®mbdora,m
a[mwd t,H 0kpw
ö d yk*a¾ vm aea,sm /
Oa'´oponfjzifh aqmifjyí wjznf;jznf; aemufrS
r*fzdkvfudk &aom ]ae,s}yk*¾dKvf/

(2)

uwarm p yk*a¾ vm y'y&arm ,ó yk*v
¾ ó A[krdÜ
okPawm A[krdÜ bPawm A[krdÜ "m&,awm A[krdÜ
0gp,awm e wm, Zmwd,m "r®mbdora,m
a[mwdt,H0pk w
ö d yk*a¾ vm y'y&arm /
yk'fç Asnf;rQom twkdif;t&Snf&Sdaom ]y'y&r}
yk*¾dKvf/
y"med,*Fw&m; ig;yg;
yOörd med y ged,*Fged uwrmed yOö/oa'¨ga[mwd?
tyÜgAma"m?toaXm trm,m0D?tm&'¨
0D&ad ,m?O',w¬*grde,
d m ynm, orEém*awmwd
£rmed yOö y"med,*Fged /

(rZÑrd yPmo ygVad wmf-298)
r*f&aBumif;
,HMk unfusef;rm pdwaf jzmifph mG jzifh
vGepf mG tm;xkwf emrfEiS ½hf yk u
f kd jzpfcsKyfÓPfjrif
þig;tif rSeyf if r*f &aMumif; /
(rdk;ukwfq&mawmf)

(3)

1/ £" &mZukrm& bduK© oa'¨g a[mwd?o'´[wd
wxm*wó aAm"d H - ]]£wd y d aom b*0gt&[H
or®moráKa'¨g 0dZÆmp&PorÜaEém ok*awm avmu0d'l
tEkwåa&m yk&do"r®om&xd ow¬ma'0rEkómeH Aka'¨g
b*0g}}wd/
2/ tyÜgAma"m a[mwd tyÜgwauFmora0ygude,
d m
*[Pd,m orEém*awm emwdow
D m,empöKPSm, rZÑdrm,
y"meu©rm,/
3/ toaXm a[mwd trm,m0D,xmblwH twåmeH
tm0duwåmow¬&d 0g 0dnLok 0g ojA[®pm&Do/k
4/ tm&'¨0D&da,m 0d[&wd tukovmeH "r®meH
y[mem, ukovmeH "r®meH OyorÜ'g,? xmr0g'V§y&uúarm
teduw
d© "å ak &m ukoavok ar®o/k
5/ yn0g a[mwd O',w¬ * grd e d , m ynm,
orEém*awm t&d,m, edaAá"u
d m, or®m'kuu
© ,
© *grde,
d m/
£rmed acg &mZukrm& yÍö y"med,*Fged/
(r-2-298-299/)

1/ o'¨gw&m; &Sdjcif;
(yxr y"med,*Fw&m;)'g,umawmf aAm"drif;om;
ur®|mef; tm;xkwo
f w
l Ykd ü jynfph &Hk rnhf y"med,*F trnf&aom
taMumif;t*Fg&yfwYkd onf þ (5)yg;wdYk wnf;/ tb,f (5)yg;wdYk
enf;[lrl -

(4)

1/ 'g,umawmf aAm"drif;om; þomoemawmfü
a,m*g0p& &[ef;onf ,kHMunfrI o'¨gw&m;&Sd\/
]]xd k j rwf p G m bk & m;onf vl e wf j A[® m owå 0 gwd k Y \
jrwfaomtvSLylaZmftxl;udk cH,al wmfrx
l u
kd jf cif;wnf;[laom
þtaMumif;aMumifv
h nf; t&[H rnfawmfr\
l /
ocFg&-0dum&-vu©P-edAámefynwfwnf;[laom
odoifo
h x
d u
kd o
f nfh tvk;H pkaH om an,sw&m;wdYk ukd q&mrul
o,rÇL ÓPfjzifhaumif;rGefrSefuefpGm udk,fwdkifrsufarSmuf
xGif;azmuf odjrifawmfrlaom þtaMumif;aMumifhvnf;
or®moráK'¨ rnfawmfr\
l /
0dZmÆ (3)yg;ç 0dZmÆ (8)yg;ç p&Pw&m;(15)yg;wnf[al om
todÓPf 0dZÆmç tusifh p&PESifh jynfhpkHawmfrlaom
þtaMumif;aMumifv
h nf;0dZmÆ p&PorÜEé rnfawmfr\
l /
aumif ; aom pum;ud k qd k a wmf r l w wf a om
þtaMumif;aMumifv
h nf; ok*w rnfawmfr\
l / avmuudk
od a wmf r l a om þtaMumif ; aMumif h v nf ; avmu0d ' l
rnfawmfrl\/
qdkqkH;rxdkufoludk qdkqkH;rwwfonfhtwkrJhyk*¾dKvf
jzpf a wmf r l a om þtaMumif ; aMumif h v nf ; tEk w å a &m
yk&o
d "r®om&xd rnfawmfr\
l /
ewfvw
l Ykd\ q&mwpfql jzpfawmfral om þtaMumif;
aMumifv
h nf; ow¬m a'0rEkóme rnfawmfr\
l /

(5)

opö m (4)&yf w&m;jrwf u d k uRwf x d k u f o ol
a0ae,sMumowå0gwYkd tm; odapawmfrw
l wfaomþtaMumif;
aMumifv
h nf; Ak'¨ rnfawmfr\
l /
bk e f ; wef c d k ; BuD ; jrwf a wmf r l a om þtaMumif ;
aMumifv
h nf; b*0g rnfawmfr\
l /[kjrwfpmG bk&m;\ r*fÓPf
(zdv
k Ó
f Pf) oAánKwÓPf[al om aAm"dÓPfu,
kd MHk unf\
(r-2-298/)

2/ usef;rma&;aumif;jcif;('kw,
d y"med,*Fw&m;)
tema&m*g uif;\? ud,
k q
f if;&Jjcif; uif;\/ tpmudk
tnDtñGwf usufapwwfaomçrat;vGef; rylvGef;aomç
tv,ftvwfjzpfaomç ur®|mef;pD;jzef;&ef tcefYoifjh zpfaom
ygpu awaZm"mwfEiS hf jynfph \
Hk /
3/ rm,m-omaX,s uif;jcif;(wwd, y"med,*Fw&m;)
rdrüd xif&mS ; r&Sad om *kPu
f kd xkwaf zmf cs;D rGr;f jcif;
oabmvu©Pmum; omaX,swnf; =[efaqmifjcif;wnf;/
rdrüd xif&mS ;&Sad om tjypfukd zk;H vTr;f jcif; oabmvu©Pmum;
rm,mwnf; =vSnyhf wfjcif;wnf;/ ur®|mef;q&mtm; vdrn
f mí
w&m;avQmufxm;jcif;rsm;vnf;rm,momaX,soabmyifwnf;/

(6)

a,m*g0p&&[ef;onf,if;odkYaom [efaqmifjcif;
vSnfhywfjcif; r&Sd? q&mjzpfawmfrlaomjrwfpGmbk&m;&Sif\
txHüvnf;aumif;çynm&Sdukefaom oDwif;okH;azmfwdkY\
txHüaomfvnf;aumif; [kwfrSefonfhtwdkif; rdrdudk,fudk
xifpmG jyKwwf\/(rdr\
d tjypfukd [kwrf eS o
f nft
h wdik ;f 0efcí
H
0denf;awmfEiS t
hf nD ukpm;jcif;wnf;/)
r*f w m;zd k v f w m; tEå & m,f ( 5)yg;
(1) ur®Å&m,f
(u) rmwkCmwuuH? (trdowfo?l )
(c) ydwC
k mwuuH? (tbowfo?l )
(*) t&[ÅCmwuuH? (&[Åmowfo?l )
(C) avm[dwyk gÜ 'uuH? (bk&m;&Sit
f m;aoG;pdr;f wnfapol?)
(i) oHCab'uuH?(oHCmoif;cGo
J ?l )yOömeÅ&d,uHxu
kd o
f l
rsm;ESib
hf u
d L© eDrzsufq;D ol/
(2)udavoÅ&m,f
aumif;rSKraumif;rSKjyKaomfvnf;jyKonfrrnf[,
k al om
tud & d , 'd | d ? aumif ; rS K raumif ; rS K uH t aBumif ; r&S d
[k,al omta[wku'd|?d aumif;rSK raumif;rSKuHtusdK;r&Sd
[k,laomew¬du'd|d[laom aovSsifrkcsrvGJ tyg,fi&J
usrnfUed,wrdpäm'd|d t,l&o
dS /l

(7)

(3) 0dyguÅ&m,f
y#doaE¨pdwft& t[dwfjzpfaom wd&pämef?ok*wd
t[d w f j zpf a om eyH k ; y@Kwf ? ObawmAsnf ; ES i f h ' G d [ d w f
(omrefyx
k Zk Of)yk*Kd¾ vfrsm;/(pufjzwf0yd óem-cÅD;q&mawmf)
(4) y&d,ly0g'Å&,f
t&d,m(atmufxpfqHk;vlaomwmyef)tm;odvsuf
odkUr[kwf rodbJ pGyfpGJqJa&;uJh&JUjypfrSm;ol/(awmif;yefu
ausedKifygonf)(pufjzwf0yd óem-cÅD;q&mawmf)
(5) tmPm0dwduúrÅ&m,f
0denf;odum© yk'u
f u
kd sL;vGeaf om&[ef;?(yg&mZdu?oHCm'doo
d ?f
xkv’pOf;?ygpdwf?yg#da'oeD?'kuú#f?'kAámoD[laomtmywf(7)yHk
teuft,kwq
f ;kH ?'kAmá oDtmywf&v
dS sSiyf ifpsmefr*fzv
kd u
f rkd &edKifyg?
yg&mZdutmywfukom;r&?useftmywfrsm;ukpm;&ygonf/
(pufjzwf0yd óem-cÅD;q&mawmf)

(8)

avsmufywfnDrSs w&m;&
oyÜg, toyÜg, (7) yg;
tma0gaom a*gpa&m bóH? yk*a¾ vm abmZeH Owk/
£&d,myaxmwd oawåaw? toyÜga, 0d0ZÆa,/
oyÜga, owå aoa0x? {0O§d y#dyZÆawm/
epda&ae0 umave? a[mwd uópd tyÜem/
(0do'k -d¨ 1-123/)

1/ tm0go = ae&m
tMuif ausmif;tdy&f mae&mü oDwif;ok;H aexdik af om
a,m*g0p&yk*¾dKvftm; rjzpfay:ao;aomedrdwfonfvnf;
rjzpf a y:vmwwf ? jzpf a y:NyD ; aom ed r d w f o nf v nf ;
aysmufysufomG ;wwf\/rxifvmao;aom owdonfvnf;
rxif v mbJ &S d a ewwf \ ? rwnf M unf a o;aom
pdwo
f nfvnf; rwnfMunfbyJ if &Sad ewwf\/ þuJo
h Ykd aom
ausmif ; td y f & m ae&mrsKd ; um;ravsmuf y wf a om
toyÜg,ae&myif jzpfayonf/o'¨g-0D&,
d -owd-orm"dynm[laom £aNE´ig;yg;wdkY rjzpfay:vmEdkifaomae&mç
jzpfay:NyD;aom £aNE´wdkYvnf; r&ifhusufEdkif rBuD;yGm;
rwd;k wufEikd af om ae&m[k qdv
k akd yonf??)

(9)

tMuif ausmif;tdy&f m ae&mü oDwif;ok;H aexdik af om
yk*¾dKvftm; edrdwfonf jzpfvnf;jzpfay:vm\? jrJpGm
wnf w H h c d k i f c H h j cif ; oabmvnf ; &S d \ ?owd o nf v nf ;
xdek rd w
d t
f m½küH a&S;½SLuyfípGjJ rJpmG wnfae\?pdwo
f nfvnf;
aumif;pGm wnfMunfae\/þuJhodkYaom ausmif;tdyf&m
ae&mrsKd;onfum; bm0emvkyif ef;cGiEf iS ahf vsmfavsmufywf
aumif;jrwfawmfreS f oyÜg,{uef jzpfaom ausmif;tdy&f m
ae&mrsKd;yif jzpfayonf/
2/ a*gp&*gr = qGrf;cH&Gm
aeudk rsuEf mS rlí roGm;& rjyef&aomrdrd oDwif;ok;H &m
ausmif;wdu
k rf S awmifbuft&yfü jzpfapçajrmufbuft&yfü
jzpfap wnf&Sdaom ra0;vGef;aom wpfaumocGJ (=
tvHwpfaxmif) cefY twGif;üwnf&Sdaom jynfhjynfhpkHpkH
oyÜg,rQwatmif &vG,af om qGr;f &Sad om qGr;f cH&mG um;
oyÜg,jzpfaomawmfreS af umif;rGeo
f nfh qGr;f cH&mG yif jzpfonf/
ajymif;jyeftm;jzifh oyÜg, rjzpfonfh qGr;f cH&mG udk od&ydS gav/
(0dok'¨d-1-124/)

(10)

3/ bó = pum;ajymrI
ewf & G m r*f - zd k v f - ed A Ámef w d k Y \ wd k u f ½ d k u f
zD v muef Y vef Y jzpf a om wd & pä m euxm trnf & aom
uxmtrsKd ; rsKd ; ü tusKH ; 0if a om pum;onf u m;
a,m*g0p&yk * ¾ d K vf w d k Y rajymqd k o if h a om ravsmf
ravsmufywfaom toyÜg,pum; rnf\/
4/ oyÜg,yk*¾v - toyÜg,yk*¾v
yk*Kd¾ vfwpfO;D onf (32)yg;aom wd&pämeuxmpum;udk
ajymqdak vh ajyma[mavh r&Sb
d J a0;pGma&Smifvsuf w&m;ESihf
avsmfnDaom ur®|mef;ESifh pyfaom w&m;pum;udkom
ajymqd k a vh & S d \ ? oD v *k P f o rm d * k P f ynm*k P f w d k Y ES i f h
ukv
H jHk ynfph \
Hk ? ,if;yk*Kd¾ vfukd trSjD yKí rwnfMunfao;aom
pdwo
f nfwnfMunfvm\ (= rjzpfao;aom orm"donf
jzpfay:vm\)? wnfMunfNyD;aom pdwo
f nfrv
l nf;txl;ojzifh
jrJjrHpGm wnfMunfvmjcif; oabm&Sd\(= jzpfay:NyD;aom
orm o
d nfrv
l nf; txl;ojzifjh rJjrHpmG wnfwchH ikd cf v
hH m\)/
þuJo
h Ykd aom yk*Kd¾ vfrsK;d onfr0DS o
J ifah om avsmu
f efavsmufywf
aumif;jrwfaom oyÜg,yk*Kd¾ vf rnf\/tMuify*k Kd¾ vfonfum;
orm"d u r® | med u yk * ¾ d K vf jzpf \ /orx (= orm"d )
ur® | mef ; \rl v nf ; urf ; wpf z uf o d k Y qd k u f a &muf N yD ; aom
yk*Kd¾ vfjzpf\/

(11)

xdu
k o
hJ Ykd aom yk*Kd¾ vfrsK;d um; þ a,m*g0p&yk*Kd¾ vftzdYk
{uef rS D 0 J o if h a om oyÜ g ,yk * ¾ d K vf y if jzpf a yonf /
tMuify*k Kd¾ vfonfum; ud,
k v
f ufMuHUcdik af &;vkyif ef; cE¨mud,
k f
qlNzdK;&efrrd u
d ,
kd u
f kd arG;jrLa&;vkyif ef;ü tavhtvmrsm;\?
r*f z d k v f r S zD v muef Y vef Y jzpf a om (32)yg;aom
wd&pämeuxmpum;udkajymqdkavh&Sd\? 0rf;Adkufjynfhatmif
tvd k & S d w d k i f ; pm;ok H ; í yuf v uf t d y f o nf h csrf ; omç
apmif;tdyfonfhcsrf;omç rSdef;aewwfonfh csrf;omudk
tpOf w pd k u f Bud K ;pm;tm;xk w f v suf aexd k i f \ ?
xdkuJhodkYaomyk*¾dKvfrsKd;onfum; rrSD0Joifhaom oyÜg,
rjzpfonfhyk*¾dKvfrsKd;wnf;/
5/ abmZe = tpmtm[m&
6/ Owk = &moDOwk
tcsKd U aom a,m*g0p&yk * ¾ d K vf t m; csKd a om
t&om&Sad om abmZOfonfavsmaf vsmufywf aumif;jrwf\?
oyÜg,jzpf\? tcsKdUaom a,m*g0p&yk*Kd¾ vftm; csOfaom
t&om&Sad om abmZOfonf avsmaf vsmufywfaumif;jrwf\?
oyÜg,jzpf\/

(12)

BudKwifjzwfawmuf vrf;pOfajzmifh
yvd a Am
(0do'k rd¨ *f)
(jzwfawmufxm;&rnfu
h pd rö sm;)

tm0gaomp ukvH vmabm
*aPmur®Oö yOöuH
t'¨geH Ówd tmAma"m
*aE¬m £'¨w
D d aw'o/
tm0gaomp-cef ; wd k u f y&d 0 k P f tvH k ; pH k a om
t&mrf 4 if ; ?uk v H - tvk y f t auG s ; taqG t rsd K ;[l a om
tdrfaevl4if;?vmabm-ypönf;av;&yf vmbfoyfyum4if;
*aPm-okwEå u
då paom taEå0godu taygif;4if;?yOör-H
ig;ckajrmufaom?ur®Oö-e0ur®4if;?t'¨geH-c&D;oGm;jcif;4if;
?Ówd-omoemrsKd ;aqG tdrrf sKd ;aqG4if;?tmAma"m-usief mcHcuf
EdyS pf ufaom tem4if;?*aE¬m-aqmif&u
G f oifBum;tyfaom
usr;f *ef4if;?£'¨-d 0dyóemudk aESmuf,u
S f wwfaom aumufEk
oli,fuJhodkUysufpD;vG,faom ykxkZOfwefcdk;4if;? £wdþod k U ?aw-xd k y vd a Am wd k U onf ? 'o-q,f y g;wd k U wnf ; /
(y&rw¬o½lyab'eD)

(13)

Ak'¨nTefjy tmp&d,
"r® q &m
(r[my&deAd má eokw)f

a,m a0g tmeE´ r,m "ar®mp0dea,mp
a'odawm ynawåm aom a0g rrpöa,eow¦m
tmeE´- tmeE´m?r,m-igb&k m;onf?a0g-oifwkd t
h m;?
a,m "ar®mp -okwf tbd"r®mw&m;awmfudkvnf;aumif;?
a'odawm-a[mawmfrcl jhJ yD/ 0dea,mp-tBuif0ed nf;ynwf
awmfudkvnf;? ynawåm-ynwfawmfrlcJhjyD?aom-xdkokwf
tbd " r® m -0d e nf ; w&m;awmf r sm;onf ? rrpö a ,eigbk&m;r½So
d nfah emufü? a0g-oifwkd \
h ?ow¦m-qH;k rwwf
pGmq&mbk&m;onf?b0dówd-jzpfayvwåH /h
yk * ¾ v q&m
(0do'k t
d¨ |uxm)

yda,m *½k bm0eDa,m ? 0wåm p 0peu©arm/
*rÇ&D Oö uxH uwåm ? aem pmXmae eda,mZa,/
yda,m-oDv&Sdonfjzpfí cspftyfonf4if;?*½kausmufxD;twl tav;rltyfonf4if;?bm0eDa,m csD;rGrf;
xdu
k o
f nf4if; ?0wåmp-uJ&h UJ jypfwif qdq
k ;kH rcsiw
f wf onf4if;?
*rÇ&D Oö uxH-okwjynfph o
kH jzifh opöm -

(14)

y#dpöorkyÜg'f ponfESifhpyfaom eufeJaom w&m;pum;udk
uwåm-ajyma[mwwfonf4if;?tXmae-pD;yGg;r&So
d nfü?aem p
eda,mZa,-o'¨g pm* 0D&d, "dwd owd ynmwdkUESifh
jynfph o
kH nfjzpfí r,SOaf pwwf/
udk,fudktyfESH q&mhxH
(t|uxm o*F[)(y&rw¬o½lyab'eD)

,xmyd umoduH 0w¬?H oap'a',s bduK© aem/
aomreóH0 Zma,,s? 'domG yd c@c@du/H
{0H ed,smwdwwåó? tmygaw b,ab&a0/
b,H wó EkyZÜ w
Æ ?d eEk ed,smwdawm £wd/
,xmyd - Oyrmum;?umod u H 0 w¬ H - tjrwf t xG # f
umod w d k i f ; jzpf t 0wf u d k ? bd u © K aem-ouF e f ; r&S d a om
&[ef ; tm;?oap'a',s-tmomrwG , f tu,f a y;vS L
jim;tHh?c@c@duH-ouFef;pyftwdkif; tydkif;ydkif;tjywfjywf
jyKonfu?kd 'domG yd-jrifaomfvnf;?aomreó {0-ESajrmrJu
h if;
0rf;ajrmufjcif;onfomvSsif?Zma,,s-jzpf&m\/{0H-þenf;
twl ? ed , smwd w wå ó -q&morm; jrwf b k & m;tm;
pGeUf xm;tyfEiS ;f jyD;aomud,
k &f adS om-

(15)

wó-xdak ,m*Dtm;?b,ab&a0-aBumufrufpzG,f
ab;i,f ab;BuD;onf?tmygaw-xifa&mufvmvwfaomf?
ed,smwdawmeEk-q&morm; jrwfb&k m;üpGeUf xm;tyfEiS ;f jyD;
r[kwaf vm?£wd-þodUk ESv;kH jyKí?b,H-aBumufvefUjcif;onf
EkyZÜ w
Æ -d rjzpf/
udavomtajctaeoHk;rsdK;
tEk o ,ud a vom ? tpOf u d e f ; 0yf &S d a ewwf
odtyfudavom/
y&d,kXmeudavom ? taBumif;qHkum x<uvm
odygudavom/
0D w d u ú r ud a vom ? vG e f u sL;avu xd e f ; r&
qd;k pGuad vom/ ( "ar®mo" )
y[mef oHk;rsKd; (y[me = udavomudky,fEIwfrI)
0dur© eÇ yÜ[meÍö eD0&PmeH yXrH psmeH bm0,awm/
1/ 0du©rÇeyÜ[mef arSmf&Sdaom a&ü ypfcstyfaom
td;k aMumifh arSm\
f uGmjcif;&SjJ cif;uJo
h Ykd avmuDpsmef orm"djzifh
eD 0 &Pç 0d w uf ç 0d p m& tp&S d u k e f a om psmef o rm"d \
qefYusib
f ufjzpfuek af om w&m;wdYk udk cGmjcif;onf 0dur© eÇ yÜ[mef
rnf\/

(16)

2/ w'*Fy[
Ü mef nOft
h cgü xGe;f ndt
§ yfaom qDr;D jzifh
trdkufarSmif\ aysmufjcif;uJhodkY 0dyóem\tpdwfjzpfí
jzpfaomxdkxdkÓPf[laomtaMumif;w&m;jzifhqefYusifbuf
y#dyu©\ tpGr;f jzifo
h mvQif xdx
k ykd ,foifyh ,fxu
kd af om w&m;udk
y,fjcif;onf w'*Fy[
Ü mef rnf\/ a&S;OD;pGm emr½lyy&dapä'ÓPfjzifh
ouú m ,'d | d (20) ud k y,f \ /ypö , y&d * ¾ [ ÓPf j zif h
taMumif;r&Sd[k ,laom ta[wku'd|dç jA[®m AdóEdk;
xm0&bk&m;paom zefqif;&Si[
f al om taMumif;&S\
d [k,al om
0dora[wk'|d çd ,Hrk mS ;jcif; ucFg 0dpu
d pd mä [laom tnpftaMu;udk
y,f \ / uvmyor® o eÓPf j zif h ]]ig-igh [ m}}[k
ocFg&w&m;taygif;udk taygif;tpktvdu
k f pGv
J rf;jcif;udk y,f\/
r*¾gr*¾00w¬me r*f [kwo
f nf r[kwo
f nfukd ydik ;f jcm;rSwo
f m;aom
O',Aá,ÓPfjzifh t&d,r*f r[kwo
f nfü t&d,r*f[jk zpfaom
onmrSm;udk y,f\/ cE¨mig;yg;wdYk \ jzpfjcif; O',udk ½Ijrifjcif;jzifh
Oapä''d|d twåonfaovQifjywf\[k pG,
J al om t,lrmS ;udk
y,f\/ cE¨mig;yg;wdYk \ ysujf cif; 0,udk ½Ijrifjcif;jzifh oów'd|d
twåonf jrJ\? aovQif ysupf ;D rI r&S[
d k pG,
J al om t,lrmS ;udk
y,f\/ b,wky|meÓPfjzifh aMumuftyfaomoabm&Sad om
ysuf j cif ; [l a om ab;qd k ; BuD ; ES i f h wuG j zpf a om
awblruocFg&w&m;taygif;üaMumuftyfaomoabm r&S[
d k
jzpfaom tb,onm onmtrSm;udk y,f\/

(17)

ocF g &w&m;wd k Y \tysuf u d k ½I j rif w wf a om
tm'De0gEkyóemÓPfjzifh cE¨mig;yg;ü om,mzG,f tóm'\
tpGrf;jzifhjzpfaom rdpämonm onmrSm;udk y,f\/
ocFg&w&m;wdYk ü Ni;D aiGU&rHG ek ;f rI edA'dá gEyk óemÓPfjzifh oHo&m0#fü
tvGeaf rGUavsmfonf\ tpGr;f jzifh jzpfaom tbd&wdonmudk
y,f \ / rk Í ö d w k u rswmÓPf j zif h o cF g &w&m;wd k Y rS
rvGwv
f o
kd nf\ tjzpfukd y,f\/ y#docFgEkyóemÓPfjzifh
y#docFgEkyóemÓPf\qefYusifbufjzpfaom arm[udk
y,f\/ ocFg½kayu©mÓPfjzifh ocFg&w&m;wdYk ü vspfvsL r½I
riJu
h u
G jf cif;tEkayu©eoabmudk y,f\/ tEkavmrÓPfjzifh
r*¾ o pö m ud k &&S d j cif ; od j cif ; \ qef Y usif b uf j zpf a om
ocFg&w&m;wdYk ü edpö paomtm;jzifh pGv
J rf;jcif;udk y,f\/ þodYk
y,fjcif;um; w'*Fy[
Ü mef w'*Ftm;jzifh y,fjcif;wnf;/
3/ orkapä'yÜ[mef rd;k BuKd ;puf0ef;onf ESyd pf uftyfaom
rd;k BudK;ypfc&H aom opfyif\ wpfzeftouf&iS v
f mjcif;onf
rjzpfjyefouJo
h Ykd t&d,r*fÓPfjzifh oHa,mZOf tp&Su
d ek af om
tukov
kd w
f &m;wdYk ukd aemifwpfzef rjzpfaomtm;jzifh t<uif;rJh
tjrpfjywf y,fowfjcif;onf orkapä'yÜ[mef rnf\/

(18)

y&d n m
y&dnm,mwd Ówy&dnm wd&Py&dnm y[mey&dnmwd/
£rm[d wD[d y&dnm[d?y&dZmedwmG /
ydik ;f jcm;íodjcif; ? ydik yf ikd ef Kdief Kdio
f jd cif;/
y&dnm(3)yg;\oabmrSm 1/ Ówy&dnm ww¬ uwrm Ówy&dnm?yOöua© E¨ y&dZmemwd?
t,H ½lyu©aE¨m/y/t,H0n
d mPu©aE¨m £rmed awoH
vu©P&o ypöKy|me y'|memwd?t,H Ówy&dnm/
½kyfemrfw&m;wdkU\ vu©Pmobm0rsm;ESifh aMumif;usKd;
qufpyfru
I kd ydik ;f jcm; odjrifjcif; /
2/ wd&Py&dnm
uwrm wd&Py&dnm
{0H OmwH uwGm yOöua© E¨ wDa&ok tedpaö wm 'kua© wm
a&m*awmwd'gG pwåmvDom, tmuma&[d?
t,H wd&Py&dnm/
½kyef mrfw&m;wdUk \ rNrJoabm qif;&Jí auseyfz,
G f
uif;aomoabmESit
hf ESpo
f m&uif;rJjh cif;oabm wdUk ukd ydik ;f jcm;
odjrifjcif;/

(19)

3/ y[mey&dnm
uwrm y[mey&dnm?{0H wD&,dwmG t*¾ra*¾e yOöok
caE¨ok qE´&m*H yZ[wd t,H y[mey&dnm/
cE¨mig;yg;üwG,w
f m wyfrufru
I kd y,fcmG jcif;[laom
ydik ;f jcm;odjrifjcif;/
oHa,mZOfq,fyg;(tbd"r®)
umr&m*oHa,mZOf?b0&m*oHa,mZOf?y#dCoHa,mZOf?
rmeoHa,mZOf'|d o
d aH ,mZOf?oDvAáwy&mrmooHa,mZOf?0dpu
d pd mä
oHa,mZOf?£ómoHa,mZOfrpä&,
d oHa,mZOf?t0dZmÆ oHa,mZOf/

0d y óemnpf n L;aBumif ; q,f y g;
ta&mifçyDwdçyó'¨Ed pS jf zmço'¨g0D&,
d çokcAk'çd¨ eduÅdEiS hf
owdç Oayu©mçþq,fjzmçrSwfygtÅ&m,f/
(v,fwD y&rw¬oHcdyf)

0dyóEkyuúdavo(0dyóemnpfnL;aMumif;)
O',Aá,ÓPf jzpfay:p umvü a,m*D yk*Kd¾ vftm;
10-yg;aom 0dyóem npfnL;aMumif; w&m;wkdYonf
jzpfay:uke\
f / rnfonfh yk*Kd¾ vftm; jzpfwwfonfç rjzpfwwf
onfudk atmufyg 0do'k rd¨ *fjzifh odtyf\/

(20)

0dyóEkyudúavom [d y#da0"yÜwåó t&d,
om0uóap0 0dy#Ü yd Eéuó p eduw
d© u
å r®|meó ukow
D
yk*v
¾ ó EkyZÜ Å
Æ /d or®my#dyEéuó ye ,kwyå ,
Ü w
k ó
å
tm&'¨0yd óuó ukvykwó
å
OyÜZÅ
Æ d a,0/ (2 - 269)
0dyóEkyuúad vom- 0dyóem\ npfñ;l aMumif;
w&m;wkYd onf? y#da0"yÜwó
å - r*f zkv
d o
f Ydk a&mufNyD;aom?
t&d , om0uó ap0- t&d , m om0utm;4if ; ?
0d y Ü # d y Eé u ó p- rS m ;,G i f ; pG m usif h o l t m;4if ; ?
eduw
d© u
å r®|meó p- ur®|mef;ukd csxm;vsuf &yfem;aeol
tm;4if;? ukow
D yk*v
¾ ó p- ysif;ysif;&d&Ed iS hf cyfayghaygh
tm;xkwaf eaom yk*Kd¾ vftm;4if;? e OyÜZÅ
Æ ?d rjzpfay:uke/f
ye? jzpf a y:wwf o nf u k d jytH h / or® m y#d y Eé u óenf;vrf;rSepf mG tm;xkwv
f suf/ ,kwyå Ü ,kwó
å ? rjywf
rpJtm;xkwfvsuf/ tm&'¨0dyóuó? O',Aá,ÓPf
okdYa&mufí tm&'¨0dyóu rnfaom/ ukvykwåó?
trsKd;om; trsKd;orD; a,m*Dtm;/ OyÜZÅ
Æ d {0? jzpfay:ukef
onfomwnf;/
Mobmao ap0 ÓaP p? yDw,
d mp 0durÜw/d
yó'¨,
d m okac ap0? a,[d pdwHå ya0"wd/t"darmau© p
y*¾a[? Oy|mae p urÜw/d Oayu©m0ZÆem, p? Oayu©m,
eduÅd,m/ (y#doH 292)

(21)

Mobmao ap0? jzpfay:aom tvif;a&mifaMumif4h if;?
ÓaPp- tvGef xufjrufvsijf refaom todÓPfaMumif4h if;?
yDwd,m p- ESpfodrfh tm;&rIçyDwdaMumifh 4if;? pdwåHrSwo
f rd çI bm0empdwo
f nf? 0durÜw-d vIy½f mS ;ysufp;D wwf\/
yó'¨,
d m p? uk,
d f pdwf Nidr;f at;rIaMumif4h if;? okac
ap0- pdwfcsrf;omrI 0rf;omrIaMumifh4if;?a,[d- ,if;
taMumif; 2-yg;wkdYaMumifhvJ? pdwåH- rSwfodrIçbm0em
pdwo
f nf?ya0"wd- vIy½f mS ; ysufp;D wwf\/t"darmau© ptvGef Munfvifaom o'´gaMumif4h if;? y*¾a[ p- txl;
aMumifhMu rpkdufbJ nDrQpGm tm;xkwfrIç0D&d,aMumifh4if;?
Oy|mae p- tm½küH ajy;0ifí ajy;0ifí oGm;ouJo
h Ydk xifaom
owdaMumifh4if;? Oayu©m 0ZÆem,-tm½kHukd r½SmBuH&bJ
tnDtrQ qifjcifEidk af om tm0ZÆe;f Oayu©mESihf wuGjzpfaom?
Oayu©m,p- 0dyóEkayu©m aMumif4h if;? (Oayu©m [laom
Oywúad voo½kyf wrsK;d xnf; &ap&ef Oayu©m0ZÆem,-yd'k u
f kd
0daooeûyít"dyÜg,w¬ teufjyefonf)/ eduÅd,m p0d y óemü om,m Nid u yf r I ç wPS m aMumif h 4 if ; ? pd w å H ?
rSwo
f rd çI bm0empdwo
f nf/ urÜw-d vIy½f mS ; ysufp;D wwf\/

(22)

eD 0 &Pw&m;ig;yg;
umrpäE´eD0&P ? ta&mifq;kd xm; a&tvm; xif&mS ;rjrifjyD
Asmyg'eD0&P ? qlyu
G af ejim; a&tvm; xif&mS ;rjrifjyD
xderd'¨eD0&P
&P? a&arSmzf ;kH xm; a&tvm; xif&mS ;rjrifjyD
O'¨pö ukuúKpöeD0&P ? vdiI ;f xvIy&f mS ; a&tvm; xif&mS ;rjrifjyD
0dpdudpämeD0&P ? tarSmifz;kH xm; a&tvm; xif&mS ;rjrifjyD
("ar®mo")

psmef t *F g ig;yg;
eD0&PqefUusif þig;tif ac:wGijf rwfpsmem
(umrm'd y#dyu©awm
awm psmeH)
edrw
d af y:wGif pdwu
f w
kd if ac:wGi0f w
d uúm
(0dwauúm xderd'¨ó y#dyau©m)
tm½Hq
k ifjcif oH;k oyfvsif ac:wGi0f pd m&m
(0dpma&m 0dpdudpäm, y#dyau©m)
ESpo
f ufauseyf yDwrd w
S f ay:wwfþae&m
(yDwd Asmyg'ó y#dyau©m)
ud,
k pf w
d cf srf;om ay:vdUk vm okca0'em
(okcH O'¨pöukuKúpöó y#dyau©m)
jidro
f ufwnfpmG {upm ay:vm{u*¾wm
(orm"d umrpäE´ó y#dyau©m))?("ar®mo")

(23)

yDwd (5)rsKd;
ck'´dumyDwd cE¨mud,
k üf Muufo;D arG;nif; xjcif;rQ
udo
k mvQifjyKvkyjf cif;iSm pGr;f Edik af om yDw/d
cPdumyDwd vQyfppf jyufonfEiS hf wlaom cPcP
jzpfí cPcP ysuaf om yDw/d
Mouú Å d u myD w d vIdif;wHydk;onfork'´&murf;odkY
oufa&mufíoufa&mufíysufouJo
h Ykd wpfu,
kd v
f ;Hk odYk vrT ;f rd;k
ouJhodkY oufa&mufíoufa&mufíysufaomyDwd/
OaAá*gyDwd þyDwu
d m; oefrm tm;&S\
d / xdyk w
D d
ude;f 0yf&mcE¨mud,
k u
f t
kd xufoYkd ysw
H ufonfujkd yKíaumif;uifü
avcwfaom *Gr;f yHu
k o
hJ Ykd cek v
f mT ;ysw
H ufapjcif; twdik ;f t&Sno
f Ykd
a&mufapaom yDw/d
z&PmyDwd OaAá*gyDwx
d ufMum&Snpf mG wpfu,
kd v
f ;Hk ü
rGejf rwfaomyPDw pdwZå ½kyw
f Ukd udyk sHUESUH pdr0fh ifapaom yDw/d
yrmwlpGm þcE¨m
(y&rw¬o½lyab'eD)

azPyda@myrH &lyH ?a0'em ykAKá aVmyrm /
r&Dpu
d yl rm onm ocFg&m u'vlyrm /
rm,lyrmeH 0dnmPH '|AáH om&'ódem /

(24)

½ly-H blw½kyaf v;ck? pwk0o
D m? Oyg'g[k? t|m0Do?
½kypf rk sS vsuf?yg[pGiJ yk ?f þud,
k yf yk o
f nf? azPyda@myrHyx0Dxif;acsmif;?aysmif;tdtmayg? awaZmcsr;f yl? vlvv
l iG Uf x?
0ga,mrSonf?ponfrsm;ajrmif? awmifrSsw&Sd? BuD;bdwrl?
oH k ; ,l r jzpf ? tES p f r &S d ? tumwd o m? ypf p &monf ?
yrma&jrSKyfEiS w
hf \
l /
½lyH þ½kyf a&jrSKyfoP²mef
tedpb
ö J rjrJtrSef
jzpfysufrpJ qif;&Jyyl ef
tewå rSwBf u{0uef/
a0'em? rsufpd tm½Hk? em;tm½HkESifh? tm½Hk&om?
cHpm;ygvnf;?t&mra&muf? cgcgaysmufonfU? ajcmufyg;aom
a0'emtpkonf?ykAKá aVmyrm-qif;&J csrf;om? &HcgvspfvsL?
qlvnf; ½kw&f uf?vsipf mG ysuí
f ? oH;k uGuo
f ;kH &m?rxifvmonf?
yrma&yGuEf iS w
hf \
l /
a0'empuf a&yGuyf [
kH ef
tedpb
ö J rjrJtrSef
jzpfysurf pJ qif;&Jyyl ef
tewå rSwBf u{0uef/

(25)

onm-£w¬d yk&do? owåZD0g? xifrSwfygvnf;?
rSwf&mrjrJ? txifvGJaomonmtpkonf? r&Dpdulyrma&[k x if r S w f ? Bud K ;yrf ; vwf í ?
wrwf r m;rm;?
vd k u f a vjim;vnf ; ?awmom;orif ? arm[d k u f o G i f o d k U ?
0dnmOfZ0D ? owåqw
d n
f ?H yOöuu
H ?kd t[H rr? xifrmS ;&atmif?
rsm;vlabmifu?kd ½kyaf qmifvn
S yhf wf? tawG;uyfonf?wHvQyfEiS hf
yrmwl\/
onmtrSwf wHvyS yf [
kH ef
tedpb
ö J rjrJtrSef
jzpfysufrpJ qif;&Jyyl ef
tewå rSwBf u{0uef/
ocFg&m-0dwuf 0dpm&?zórSonf? pía&wGu?f ESpf
rbufonf? ocFg&u©E¨mtaygif;wdkUonf? u'vlyrmtES p f a wG U Ed k ; ?tm;tif B ud K ;í? tusd K ;wavsmuf ?
xufatmufwGif;jyif?&SmaomfvsSifvnf;? wyifvHk;om?
uk e f a vygonf ? tumvH k ; vH k ; ? tES p f o k O f ; onf U ?
iSuaf ysmwH;k ESiyhf rmwluek \
f /
iSuaf ysmwlpmG ocFg&u©ef
tedpb
ö J rjrJtrSef
jzpfysufrpJ qif;&Jyyl ef
tewå rSwBf u{0uef/

(26)

0dnmPH-pu©K aomw? Cme Zd0Sm? um,mESvHk;?
vufuoHk;ü? rSDtHk;cdkae? vludkarTonfh? ajcmufaxGaom
0dnmPftpkonf?rm,lyrmeH-ausmuftXk cf u
J ?kd azmufvjJS yKjyif?
a&Tpifjrom;? ywåjrm;ta,mif? [efaqmifjyKvkyt
f yfonf?h
rsufvSnfU½kyfESifhyrmwl\/
rsufvn
S Uf tvm; odrmS ;0dnmPf
tedpb
ö J rjrJtrSef
jzpfysufrpJ qif;&Jyyl ef
tewå rSwBf u{0uef/
£wd - þod k U ?om&'ód a em-tES p f u d k jrif o d a om
ynm&So
d nf?'|AáH -½SKtyf ½SKoifh ½SKxdu
k \
f /
Oyg'geu
Oyg'geu©E ¨m ig;yg;
ouúm,udk bk&m;a[mawmfryl k(H oH,w
k yf gVd (129)
uwarm p bd u © a 0 ouú m a,m? yOö K yg'g
eu© E ¨ m wd ó 0peD , H / uwar yOö ? ao,sxd ' H ?
½lyyk g'geu©aE¨m /y/ 0dÓPkyg'geu©aE¨m/ t,H 0kpw
ö d bdua© 0
ouúma,m/

(27)

bdu©a0 &[ef;wkYd ? ouúma,m-ouúm,[lonf?
uwarm p tb,fygenf;[lr?l yOöKyg'geu©E¨mwd-ig;yg;aom
Oyg'geu©E¨mwdkY[lí? 0peD,aH jzqdt
k yfonf? tójzpf&m\/
uwar yOö tb,fig;yg;wkYd enf;[lr?l ao,sx'd H þig;yg;\
o½kyrf mS ? ½lyyk g'geu©aE¨m-½kyOf yg'geu©E¨mu wyg;ponfjzifh
enf;wlyif a[mxm;ygonf/
ouúm,qdw
k m jrifwidk ;f Mum;wdik ;f eHwikd ;f pm;odwidk ;f
awGYxw
d ikd ;f BuHow
d idk ;f xif½mS ;awGYae&wJ½h yk ef mrfw&m;awGygbJ?
0d y óemÓPf j zif h ted p ö 'k u © tewå v d k Y rod , if
tJ'½D yk ef mrfawGut
kd jrJwnfaew,fvYkd vx
J ifrw
S pf v
JG rf;aeMu\/
csrf ; omw,f aumif ; w,f vS y w,f v k d Y vJ xif r S w f
pGJvrf;aeMu\/
touf½iS af ewJt
h wåaumif igaumif olaumifvYdk vJ
xifrw
S pf v
JG rf;aeMu\/ xdo
k Ukd xifrw
S pf v
JG rf;tyfaomaMumifh
tJ'x
D if½mS ;½Sw
d hJ ½kyef mrfawGukd Oyg'geu©Em¨ vkYd ac:wmjzpf\/
Oyg'ge-Oyg'gef q d k w m pG J v rf ; wwf w J h w&m;?
okwmå efa'oemrSmcE¨mig;yg; pGv
J rf;wJh Oyg'geu
f kd qE´&m*vkYd om
jyqd k x m;onf / vk d c sif E S p f o uf w yf r uf om,mNyD ;
pGv
J rf;wJw
h PSmvdYk qkv
d ykd gonf/

(28)

tbd"rr®m a'oemawmfvm
pGJvrf;wwfwJh Oyg'gef (4)yg;
(1)umrkyg'gefu wyg;?
(2)'d|Kyg'gefu wyg;?
(3)oDvAÁwyk g'gefu wyg;?
(4)twå0g'kyg'gefu wyg;/
(1) umrkyg'gefqw
dk m vdck sifp&mudk vdck sifEpS o
f ufwhJ
wPSmbJ? tJ'g[m qE´&m* qdw
k meJY twlwyl gbJ/
(4) t& twå0g'kyg'gef qdw
k muawmh xif½mS ;½SdwJh
½kyef mrfawGukd twåaumif igaumif olaumifvYdk xifrw
S f
pGv
J rf;wJh 'd|yd gbJ/
(3) t& oDvAÁwyk g'gef qkw
d muawmh oDv orm"d
ynmqkdwJh r*¾if ½Spfyg;rygyJ tavhtusifh wrsdK;rsdK;jzifh
qif;&Jcyfodrf;rS vGwfajrmufw,fvkdY xifrSwfpGJvrf;wJh
tusifhqkdif&m t,lrSm;ygbJ?b,fvkdvJqdk,if **Fgjrpfa&jzifh
a&csdK;½Hek YJ tukov
kd t
f jypfuif;NyD; csrf;om oGm;Ekid w
f ,fvYdk
,HMk unf,q
l wm? t0wfr0wfyJ tpm;rpm;yJ usi½hf ekH YJ qif;&JrS
vGwaf jrmufw,fvYdk ,lqwm? jA[®mponfukd ud;k uG,af e½Hek YJ
qif ; &J r S v G w f a jrmuf w ,f v d k Y ,l q wm? tuk o d k v f p d w f
rjzpf&atmif qifjcifae½HkrQeJY? odkYr[kwf jzpfay:vmwJh
tukov
kd pf w
d u
f kd qifjcifNyD; y,f½rkH QeJY? odYk r[kwf pdwu
f kd -

(29)

Nidr;f at;&m ydYk xm;½Hrk QeJY qif;&JrS vGwaf jrmufw,fvYdk
,HMk unf,q
l wm?twkcd sKyftm;jzifh ajym&vQif t&d,r*fzv
dk f
&atmif 0d y óemr½I y J tusif h w rsd K ;rsd K ;jzif h qif ; &J r S
vG w f a jrmuf w ,f v d k Y ,H k M unf , l q wm [l o rQ[m
oDvAÁwkyg'gefbJ/
(2) t& 'd|Kyg'gef qdw
k muawmh ,ckajymcJw
h hJ twå|d’ d
oDvAÁw'd|w
d Ykd rS wyg;aom rdpäm'd|[
d o
l rQudk 'd|Kyg'gefvYkd
qkw
d mygbJ? tJ'guawmh uHu\
H tusdK;r½Sb
d ;l vkYd ,lqwm?
aoNyD;,if bmrQr½Sdawmhbl;vkdY,lqwm? twåaumifu
b,f a wmh r S
rysuf y J
tNrJ w nf ½ S d a ew,f v d k Y
,lqwm'Dvt
kd ,ltpGaJ wGygbJ/ tJ'OD yg'gef(4)-yg;xJrmS trSwf
(1) umrkyg'gef qdkwmu wPSmpGJbJ?usefwJh 3-yg;u
'd|pd cJG sn;f bJ? tusO;f tm;jzifph v
JG rf;rI[m wPSmeJY'|d d 2-yg;ygb/J
tJ'D 2-yg;xJu wPSmjzifh pGv
J rf;&mrSm 'd|jd zifh pGv
J rf;rIvJ
yg0if w mygbJ ? jrif q J c Pürsuf p d ½S d v d k Y vJ jrif w ,f ?
jrifp&mtqif;½SdvkdYvJ jrifw,f? tJ'Dawmh rsufpd½kyfvJ
xif ½Sm;½SdaewmbJ? jrif&wJhtqif;vJxif½Sm;½SdaewmbJ?
tJ ' D r suf p d e J Y tqif ; u xif ½S m ;½S d a ewJ h ½k y f w &m;bJ ?
aemufNyD;awmh jrifow
d muvJ xif½mS ;½Sad ewmbJ? jrifo,
d if
jrifvYdk aumif;wm raumif;wmvJ xif½mS ;½Sad ewmbJ? tJ'gu
taumif;tqd;k udk cHpm;rIa0'embJjrifvYdk aumif;raumif; qdw
k hJ
cHpm;rIxrJ mS raumif;rqd;k tv,ftvwfvJ ygygw,f?

(30)

rsm;aomtm;jzifhjrifwkdif; jrifwkdif; xif½Sm;aewJh
cHpm;rI[m tJ'Draumif;rqdk; cHpm;rIuyJ rsm;ygw,f?
aemuf N yD ; awmh jrif & wJ h t qif ; ud k rS w f o m;wmvJ
xif ½ S m ;½SdaewmbJ/ tJ'gu onmbJ? aemufNyD;awmh
jrif r I u d p öN yD ; atmif aMumif h M upd k u f w mES v H k ; oG i f ; wmvJ
xif½Sm;½SdwmyJ? tJ'gawGu apwemeJY reodum& qdkwJh
ocFg&awGbJ? jrifod½HkrQ oabmuawmhpdwf0d ÓPf b J ?
tJ'gawG[m jrifwidk ;f jrifwidk ;f xif½mS ;½Sad ewJh ½kyaf 0'em onm
ocFg& 0dÓPfqw
kd hJ cE¨mig;yg;awGb?J jrifqJü xif½mS ;½Sad om
þ½kyef mrf cE¨mig;yg;udk ouúm,[k ac:onf/0dyóem½IrI
r½Sad om yuwd yk*d¾KvfawG[m tqif;aumif;udk jrif&wJt
h cg
jrif&wJhtqif;udkvJ ESpfoufom,mNyD; pGJvrf;aeMuw,f?
tJ'gu wPSmjzifh pGv
J rf;wmbJ? rde;f rbJ a,mufsm;bJvYkd vJ
xifrw
S Nf yD; pGv
J rf;aeMuw,f? tJ'gu 'd|jd zifh pGv
J rf;wmyJ?
rsuf p d M unf w m aumif ; wmud k v J om,mES p f o uf N yD ;
pGv
J rf;w,f? wPSmpGb
J ?J igtaejzifv
h J pGv
J rf;w,f? 'd|pd b
JG ?J
xkdYtwlyif jrifvdkY aumif;wmudkvJ ESpfoufom,mNyD;
pGv
J rf;w,f? jrifvYkd raumif;,ifvJ aumif;wmudk ajr§mv
f ifh
awmifw
h NyD; pGv
J rf;w,f/ wPSmpGb
J ?J tJ'jD rifvYkd aumif;wm
raumif;wmudik gvkYd vJ xifrw
S pf v
JG rf;w,f'|d pd b
JG /J jrif&wmudk
rSwfom;rdwmvJ ESpfoufpGJvrf;w,f? wPSmpGJbJ? tJ'D
rS w f r d w mud k igvd k Y vJ xif r S w f p G J v rf ; w,f ? 'd | d p G J b J ?
aMumifMh updu
k Nf yD; Munfrh w
d m ESv;kH oGi;f rdwmudv
k J

(31)

ESpfoufpGJvrf;w,f?wPSmpGJbJ? tJ'gudk igvdkYvJ
xif r S w f p G J v rf ; w,f ? 'd | d p G J b J ?
jrif o d w mud k v J
ES p f o uf p G J v rf ; w,f ? wPS m pJ G b J ? igujrif w ,f v k d Y vJ
xifrw
S pf v
JG rf;w,f? 'd|pd b
JG ?J 'gawGu jrif&mrSm wPSmjzifh
'd | d j zif h pG J v rf ; yH k a wG y gbJ ? yuwd v l a wG [ m jrif w d k i f ;
jrif w k d i f ; 'D v d k y H k e nf ; jzif h pG J v rf ; aeMuwmbJ ? tJ ' D v d k
pJv
G rf;Edik af omaMumifh tJ'D jrifqrJ mS xif½mS ;wJ½h yk ef mrfawGukd
Oyg'geu© E ¨ m vk d Y qd k & wmbJ ? Mum;qJ ponf r S m vJ
pGv
J rf;yHak wGuawmh enf;wlygbJ/
wan0 Ek a cg ta,s Oyg'geH aw
yOöKyg'geu©E¨m?O'g[k tnMw yOö[yk g'geu©aE¨[d Oyg'geH/
ta,s-t½S i f r "r® ' d E é m ? wan0 Oyg'geH xd k p G J v rf ; wwf a omOyg'gef o nf y if v Qif ?
aw
yOö K yg'geu© E ¨ m Ek a cg-xd k ig;yg;aom Oyg'geu© E ¨ m wk d Y
jzpfMuygoavm? O'g[-k xdo
k Ykd r[kwv
f Qi?f Oyg'ge-H Oyg'geo
f nf?
yOö[dOyg'geu©aE¨[d tnMw-Oyg'geu©E¨mig;yg;wkdYrSwyg;
wjcm; tvGww
f &m; jzpfygoavm/
e acg tm0k a om 0d o mc wan0 Oyg'geH
awyOöKyg'geu©Em¨ ? emyd tnMw yOö[yk g'geu©aE¨[d Oyg'geH/

(32)

a,m acg tm0kaom 0domc yOöok Oyg'geu©aE¨ok
qE´&ma*g?wH ww¬ Oyg'ge/H tm0kaom 0domc 'g,um 0domc?
wan0 Oyg'geH xkdOyg'gefonfyifvQif? aw
yOöKyg'geu©E¨m xkid g;yg;aom Oyg'geu©E¨mwdYk onf? eacgr[kwMf uyg/ Oyg'geH Oyg'gefonf? emyd yOö[d Oyg'geu©aE¨[d
tnMw Oyg'geu©E¨m ig;yg;wkYd rS wjcm;wyg; tvGww
f &m;vJ
r[k w f y g/tm0ka om 0domc 'g,um 0d o mc? yOöo k
Oyg'geu© a E¨ o k ig;yg;aom Oyg'geu© a E¨ w d k Y ü? a,m
qE´&ma*gtMuif vdkcsifwyfrufrI qE´&m*½Sdygonf? wH
xkdvdkcsifwyfrufrI qE´&m*onf? ww¬ xkd cE¨mig;yg;ü?
Oyg'geHpv
JG rf;rI Oyg'gef jzpfygonf/ (plVa0'v’ow
k )f
(Oy-tvGeftuJ?tm'ge-,ljcif;) Oyg'ge (tajcjyKoj*dK[f)
avmuD a vmuk w f r,k w f r <uif ; cE¨ m wG i f ; ü
odrf;oGif;í,l jyawmfrl rSw,
f cl E¨ma'oemenf;/0dyóem
½I z d k U iS m vS s if Oyg'geuf avmuD w G u f ouf o uf
a[m&jyefownf;/

(33)

ynwf
ynyeH a0g[&PH ynwåd ? ac:a0:jcif;udk ynwfqkd
e*drk ½Syd g / ("ar®mo" )
avmu oauF w od ' ¨ w å m t0d Z Æ m rmaemyd
0dZmÆ rmem0d,ynyD,wd a0g[&D,wDwd ynwåd
tOD;vlom; rSwftom;jzifh xif½Sm;r&Sd &Sdodyrm
ac:a0:um jzpfvmynwå/d ("ar®mo")
ynwf r y,f & jcif ; taBumif ; (8)yg;
(1)[da&mwåy?Ü (2)ur®óuwm?(3)y#dum&H?(4)yOömeEå&,
d ?
(5)ykaAáeÓ
d Pf?(6)vSLcH,w
k jf rwf?(7)ynwfry,f?(8)arwåm0,fusKd ;?
þ (8)rsdK;aBumif?h ac:½d;k orkw?d
opöm&Su
d ?kd rke&d iS cf spf?a[mazmfvpS o
f nf?
pifppfaemufvmrSw&f efwnf;/("ar®mo")
y&rwf
y&rmeH taw¬m y&raw¬m ?
jrwfaomolrsm;ç tm½Hkum;ç w&m;y&rwf/( "ar®mo" )
razmuf r jyef ç rS e f u ef w nf h r wf ç *k P f t jrwf
y&rwf[ak c:/
pdwfçapwodufç½kyfedAámeftm;ç cGJíxm;ç av;yg;
jym;bdaomf/(ud,
k u
f sift
h bd"r®m)

(34)

pdwyf &rwf cE¨m"gwf 0dnmP[krw
S /f apwodurf mS a0'emESihf
onmocF g & yg0if B u "r® c E¨ m rS w f / ½l y u© E ¨ m ½k y f q d k w m
aocsmwGí
J rSw/f cE¨mr&Sd jidr;f at;bd oEåo
d ck "mwf/ ("ar®mo")
0d y óem\tm½H k
opöH *,Swd ykAb
á ma*bm0em, 0¹rmem,
ynwåd H or®wu
d rú w
d mG obma0a,0 Xmwd/
(0dyóemwuúov
kd u
f srf;BuD;)

a&vd&k m0,f cGuEf iS o
hf ,f cGux
f nfruif;om/
a&y&rwf cGuyf nwf ,lrw
S pf rSmruif;om/
a&ud&k u cGuyf pfBu "duvdw
k ma&udyk g/
bm0emxufoef oabmrSeu
f kd a&vd&k um
wnfívmaomf cGuaf c:ynwf y,fpeG Yf tyf
y&rwfuo
kd m½I&rSm/("ar®mo")
ynwåH d XaywGm tedpmö 'd tmuma&e0d0'd H yówDwd
0dyóem/(0dok'¨dr*f)
ynwfy,fcgG rjrJwmtp qif;&JvpS mG igrygrIx;l pGm½I
ac:rI0yd óem/ ("ar®mo")

(35)

ouú m ,
(plVa0'v’ow
k )f
ouúma,m ouúma,mwd ta,s 0kpw
ö ?d
uwarm Ekacg ta,s ouúma,m 0kawåm b*0wm/
ta,s t½Sirf "r®'Ed mé ?ouúma,m ouúma,mwdouúm, ouúm,[lí?0kpw
ö -d ajymqdk ac:a0:tyf\?0gajymqdk ac:a0: aeMuygonf? ta,s t½Sirf "r®'Ed mé ?uwarm
tb,ft&m tb,fw&m;udk ouúma,m ouúm,[lí?
b*0wm-jrwfpGmbk&m;u? 0kawåm Ekacg - a[mtyf
ygoenf;/
rnfonf"r® ouúm, Ak'a¨ [moenf;?
yOö acg £ar tm0kaom 0domc
Oyg'geu©Em¨ ouúma,m 0kawåm b*0wm/
tm0kaom 0domc'g,um 0domc?
yOö ig;yg;uk e f a om? £ar Oyg'geu© E ¨ m þOyg'geu© E ¨ m wk d Y uk d ? ouú m a,m-ouú m ,[l í ? 0g
xif½Sm;½Sdaom ½kyfemrftaygif;[lí? b*0wm 0kawåm
jrwfpmG bk&m;u a[mtyfygonf/

Oyg'geH ig;0cef Ak'o
H¨ uúma[mownf;/

(36)

ouú m ,'d | d j zpf y H k
uxH yema,s ouúm,'d|d a[mwd/
ta,s-t½S i f r "r® ' d E é m ? ouú m ,'d | d
ouú m ,'d | d o nf ? ig xif½Sm;½Sdaom ½kyfemrftaygif;ü
twåaumifigaumif[k xifrmS ;aom t,lonf? uxH ye
a[mwd tb,foYkd jzpfygoenf;/
'd|o
d uúm jzpfay:vm aBumif;&mb,fokd eh nf;/
£"m0k a om 0d o mc tók w 0g yk x k Z Æ a em
t&d,meHt'óm0D t&d,"r®ó taum0da'g t&d, "ar®
t0d e D a wmoyÜ K &d o meH t'ó0D o yÜ K &d o "r® ó
taum0da'goyÜK&do "ar®t0deDawm ½lyH twåawm
roEkyówd? ½ly0ÅH 0g twåmeH?twåed 0g ½ly?H ½lyo®ð 0g
twåmeH? a0'eH twåawmorEkyówd? a0'em0ÅH 0g
twå m eH ? onH . ...? ocF g a&...?0d n mPH twå a wm
orEkyówd? 0dnmP0ÅH 0g twåmeH?twåed 0g 0dnmPH?
0dnmPo®ð 0g twåmeH/ {0H acg tm0kaom0domc ouúm,'d|d
a[mwd/

(37)

tm0kaom 0domc 'g,um 0domc? £" vltrsm;[k
qdt
k yfaom þavmuxJü?tókw0g tMum; tjrifr½Sad om?
ykxZk aÆ em oluef;ozG,f tE¨yx
k Zk Ofonf? t&d,meH t'óm0D
t&d , mwd k Y ud k rod r jrif a o;onf jzpf í ?t&d , "r® ó
taum0da'g-t&d,m jzpfaMumif;w&m;ü ruRrf;usifao;
rod a o;onf jzpf í ? t&d , ar® t0d e D a wm
t&d,mjzpfaMumif;w&m;ü rqH;k r&ao;onfjzpfí? oyÜK&domeH
t'óm0Dt&d,m olawmfaumif;wkYd udk rodrjrifao;onf
jzpfí? oyÜK&do"r®ó taum0da'g olawmfaumif;w&m;ü
ruRrf;usifao; rodao;onfjzpfí?oyÜK&do "ar®t0Dead wm
olawmfaumif;w&m;ü rqH;k r&ao;onfjzpfí ½lyH ½kyu
f kd
twåawm twåaumif igaumif[k orEkyówd xifrw
S \
f /
(Bum;jrifr½Sd xifrw
S rf d 'd|t
d wåigpGu
J yf)
(azmufjyefcpH m; rSwo
f m;jyKjyif od0n
d mPf ig;tifcE¨mrSw)f
(xif½mS ;w&m; rodjim; ,lrmS ;'d|u
d yf)

(38)

ouúm,'d|d ESpfq,f
1/ ½kyu
f kd twåaumif xifwmu ouúm,'d|d wyg;/
2/ twåaumifrmS ½ky½f w
dS ,f xifwmu ouúm,'d|d wyg;/
3/ twåaumifü ½kyw
f nfaeonf xifwmu ouúm,'d|d
wyg;/
4/ ½k y f u d k , f x J ü twå a umif w nf a eonf xif w mu
ouúm,'d|d wyg;/þonfum; ½kycf E¨mESihf pyfí txifrmS ;aom
ouúm,'d|d 4-yg; jzpfonf/
½kyu
f ikd gxif igwGi½f yk ½f dS xifrid g½kyf wGi½f yk if g½Sd ,lrmS ;\
½kyef YJ pyfNyD; twå|d’ d ouúm,'d|d 4-yg;jzpfovkyd if
a0'empaom emrfcE¨m 4-yg;eJY pyfNyD;awmhvJ ouúm,'d|d
jzpfyu
kH kd 4-yg;pDyif jyqdx
k m;ygw,f/tm0kaom 0domc 'g,um
0d o mc?{0H acg ½k y f e mrf u d k twå [ k xif r S w f o nf
ponf j zif h j yqd k c J h a om þyH k þ enf ; jzif h ? ouú m ,'d | d
xif½Sm;½Sdaom ½kyfemrftaygif;ü twå[k xifrSm;aom
t,lonf? a[mwd jzpfygonf/
'd | d j zpf a Bumif ;
cE¨m t0dZmÆ zaómp
onm wauúm ta,medaom
'krad® wåm y&awm aCmaom
'd|Xd memed t|"m

(39)

cE¨mç rodç awGUxdç rSwrf mS ;ç BuHrmS ;ç a,medç
rSm;aygif;rdaqGç a'oemrSm;çemrdnm;[kç
þ½Spcf kç jzpfrt
I ajccH/
("ar®mo" )

ouúm,'d|d uif;yHk
uxH yema,s ouúm,'d|d e a[mwd/
ta,s t½S i f r "r® ' d E é m ?uxH - tb,f o d k Y vQif ?
ouú m ,'d | d - ouú m ,'d | d o nf ? e a[mwd ye
rjzpfyu
J if;½Si;f ygoenf;?
'd|o
d uúm rjzpfwm jcif;&mb,fokd eh nf;?
£"m0k a om 0d o mc ok w 0gt&d , om0aum
t&d,meH 'óm0D t&d,"r®ó aum0da'g t&d, "ar®
ok0ed aD wmoyÜK&domeH 'óm0D oyÜK&do "r®ó aum0da'g
oyÜK&dó "ar®o0k ed aD wm e ½lyH twåawm orEkyówd?
e ½ly0ÅH 0g twåmeH?e twåed 0g ½ly?H e ½lyoð® 0g twåmeH?
e a0'eH twåawmorEkyówd...? e onH...? e
ocFga&...? e 0dnmPH...? e0dnmPo®ð 0g twåmeH? {0H acg
tm0kaom 0domc ouúm, 'd|d e a[mwd/

(40)

tm0k a om 0d o mc'g,um 0d o mc? £"
þbk & m;omoemawmf ü ?ok w 0g-tMum;tjrif E S i f h
jynf h p H k a om?t&d , om0aum
bk & m;wynf h
t&d,myk*d¾Kvfonf?½lyH ½kyfudk twåawm-twå[k? e
orEk y ówd - rxif r S w f / tm0k a om 0d o mc'g,um
0domc?£"-þbk&m;omoemawmfü? t&d,meH 'óm0Dt&d , mwk d Y ud k o d j rif a om? t&d , "r® ó aum0d a 'gt&d,mw&m;ü uRrf;usifaom? t&d,"ar® ok0ed aD wmt&d,mw&m;ü qH;k rtyfNyD;jzpfí aumifpmG ,Ofaus;aom?
oyÜ K &d o meH 'óm0D - t&d , mol a wmf a umif ; wk d Y ud k
odjrifaom?oyÜK&do"r®óaum0da'g- olawmfaumif;w&m;ü
uRrf ; usif a om? oyÜ K &d o "ar® ok 0 d e D a wm ol a wmf a umif ; w&m;ü qH k ; rtyf N yD ; jzpf í aumif ; pG m
,Of a us;aom?ok w 0g-tMum;tjrif E S i f h jynf h p H k a om?
t&d,om0aum t&d,mjzpfaom bk&m;wynfo
h nf?½ly-H
½kyu
f ?kd twåawm twå[?k e or-Ekyówd-rxifrw
S af y/
0g wenf;tm;jzif?h twåmeH twåu?kd ½ly0ÅH ½ky½f o
dS nf[?k
e-rxifrSwfay/0g wenf;tm;jzifh? ½lyH-½kyfudk? twåed
twåüwnfonf[k? e-rxifrSwfay/0g wenf;tm;jzifh?
twåmeH twåu?kd ½lyoð® ½kyüf wnfonf[?k e rxifrw
S af y/
(a0'emponfrmS vJ ygVdteufuxyfwyl gbJ? tp 4-yk'Ef iS hf
aemufq;kH wyk'u
f o
kd m azmfjyrnf/) a0'eH cHpm;rIa0'emud?k
twåawm-twå[?k eorEkyówd rxifrw
S af y/

(41)

onH rSwo
f m;rIonmud?k twåawm-twå[?k e
orEk y ówd - rxif r S w f a y/ocF g a&apwempaom
ocF g &wd k Y ud k ? twå a wm-twå [ k ? e orEk y ówd
rxifrw
S af y/ 0dnmPH pdw0f n
d mPfu?kd twåawm-twå[?k
e orEkyówd-rxifrw
S af y/ twåmeH-twåu?kd 0dnmPoð®
pdw0f n
d mPfü wnfonf[?k erxifrw
S af wmhay/
tm0kaom 0domc'g,um 0domc? {0H acgþyHk
þenf;jzif?h ouúm,'d|üd xif½mS ;½Sad om½kyef mrftaygif;ü
twå [ k xif r S m ;aom t,l o nf ? e a[mwd - rjzpf y J
uif;Nidrf;ygonf/
(Bum;jrifjynfph kH "r®*P
k jf rif
uGsr;f usiq
f ;kH r om0u twåiguif;pif)
(plVa0'v’ow
k )f

ouú m ,'d | d
o-oaEåm oH0Zd rÆ maem?txift&Sm;&Sad om/um,uma,mwd orl a [m?aygif ; pk x m;aom/ ouú m ,xif ½ S m ;½S d a omcE¨ m ig;yg;/
ouú m ,[l o nf Oyg'geu© m ig;yg;wnf ; /xif ½ S m ;½S d a om ½k y f e mrf c E¨ m ü
t,l r S m ;rI ? cE¨ m ig;yg;wd k U ud k rd r d u d k , f [ l í rS m ;,G i f ; pG m
rSw,
f jl cif;onf ouúm,'d|rd nf\/

(42)

emr½ly 00w¬maee ouúm,'d|,
d m y[meH a[mwd/
emr½ly 00w¬maee-emrf½kyfudkydkif;jcm;edKifojzifh?
ouúm,'d|d,m -ouúm,'d|dudk?y[mem,-y,fjcif;onf?
a[mwd-jzpf\/(oH,w
k ?f |)
(½kyef mrfou
d
ouúm, rkcs'|d pd ifeikd o
f nf)
( "ar®mo" )

oów'd | d
,xm *grawm edur© ® tnH *grH y0dowd/
{0ar0 p aom ZDa0g tnH um,H y0dowd/
,xm-Oyrm&So
d nfqakd omf?yk&ad om-a,mufsm;onf?
*grawm-&G m wpf & G m rS ? ed u © r ® - xG u f o G m ;í?tnH * grH wpfyg;aom&Gmwpf&GmodkU?y0dowd,xm-0ifavbdouJhodkU?
{0ar0p-þtwlyifvsS i?f aomZDa0gxikd gu
h ,
kd [
f ak c:qdt
k yfaom
touf a umif a v;onf ? r&Pumav-aoaomtcgü?
£awm-þcE¨mudk,fxJrS?edu©rD-xGufoGm;í? tnHum,Hwpfyg;aomtrdudk,fxJodkU?y0dowd-0ifpm;\/
(ayw0w¬KygVdawmf)

(43)

b0NrJ\[laomt,l ? b0'd|d[kvnf;-ac:\/
oów'd|o
d nfouúm,'d|u
d kd tajccHíjzpf ay:vmaom
t,l0g'jzpfonf/
(tysufjrifu oów rkcs'd|pd ifeikd o
f nf)
( "ar®mo" )

Oapä ' 'd | d
,awm ud& abm t,H twåm um,ó aba'g
OpäZd w
Æ d 0demówd ea[mwd y&H r&Pm/
abm-td k t csif ; wd k U ?t,H t wå m
þud,
k af umifowå0guav;onf?,awmum,óab'gþcE¨ m ud k , f y suf p D ; aomtcgü?Opä d Z Æ w d - jywf a wmuf \ ?
0demówd-ysufpD;av\?y&H r&Pm-aoonfrSaemufü
ea[mwd-bmwpfcrk sS rjzpf (£wd0w
k yf gVdawmf) b0jywf\
[laom t,l/
(jzpfwmjrifu Oapä' rkcs'd|pd ifeikd o
f nf)
( "ar®mo" )

(44)

0d p d u d p ä m
,kHrSm;oHo,pdwfESvkH;ESpfcGjzpfjcif;?oabmtrSefudk
twd t us rqk H ; jzwf e Kd i f j cif ; /jrwf p G m bk & m;½S i f o nf
trSepf ifppfb&k m;[kwrf [kww
f &m;awmfonf trSew
f &m;pifppf
[kwrf [kw?f oHCmawmfrsm;onf t&d,mrsm; [kwrf [kwu
f kd
,krH mS ;oHo,½Sjd cif;onf0pd u
d pd ämrnf\/ aomwmyefjzpfvQif
0dpu
d pd ämrS vGeaf jrmufonf/
(,Hrk mS ;uif;bd aBumif;usdK;od 0dpu
d pd ämpifeikd o
f nf)
( "ar®mo" )

ypö K yÜ e f u d k o m½I r S w f y g
(1) twDwH em}EGm*ar,s? eyÜ#u
d acF tem*wH/
,'wDwH y[DeH wH? tyÜwOå ö tem*wH/
(2) ypöKyÜEOé ö ,H "r®?H ww¬ ww¬ 0dyówd/ t
oH[&D H t oHuyk ?HÜ wH 0d'gG tEkjAL[a,/
(3) taZÆ0 udp}ö rmwyÜ?H aum Znm r&PH oka0/
e [daem o*F&H awe? r[maoaee rpöKem/
(4) {0H 0d[m&ð tmwmyð? ta[m&wå rwE´w
d /H wH
a0 ba'´u&awåmwd? oaÅm tmpdua© w rke/d
(Oy&dyPf? ba'´u&wåow
k f 226)

(45)

(1) twDwH? twdwfjzpfaom/ ,H cE¨yOöuH?
tMuif c E¨ m ig;yg;taygif ; onf / tw¬ d ? ½S d \ / wH ?
xdkcE¨mig;yg;onf/ y[DeH? aysmufcJhç csKyfcJhavNyD/ (ed½k'¨H
tw¬*FwH-t|uxmzGifh)/ /wo®m? xkdodkYaysmufcJhNyD;ç
csKyfcNhJ yD;jzpfaomaMumif/h twDw?H twdwcf E¨mig;yg;ud/k e
tEktm*ar,s? wzefjyefí rvmap&m-wPSm'd|dwkdYjzifh
jyefípOf;pm;rae&m/tem*wOö? tem*wfcE¨mig;yg;onfvnf;/
tyÜw?Hå ra&mufvmao;ç rjzpfay:vmao;/ (t-ZmwHtedAw
á -Hå tzGi)hf wo®m? xko
d Ykd rjzpfay:vmao;aomaMumif/h
tem*wH? tem*wf cE¨mig;yg;ud/k eyÜ#u
d acF?wPSmç 'd|w
d Ydk jzifh
rajr§mv
f ifh rawmifw
h &m/
(2) ypö K yÜ E é H ? ypö K yÜ e f j zpf a om/ "r® O ö ?
cE¨mig;yg;w&m;udv
k /J ww¬ ww¬? xdx
k jdk zpfqJ cPüomvQi/f
,H0yd ówd? 7-yg;aom tEkyóemwkYd jzifh tMuif½rI w
S \
f /
t-oH[&D ?H wPSm'd|w
d Ykd rqGiJ if tyfaom/ 0g? wPSmç'd|w
d Ykd
rqGiJ ifEikd af tmif/ t-oHuyk ?HÜ wPSm'd|ad Mumifh rysupf ;D aom/
0g? rysufp;D atmif/ wH 0dyóeH? ypöKyÜecf E¨mwkYd ukd jzpfcu
kd f
jzpfcu
kd üf ½Irw
S af om xk0d yd óemÓPfu/kd 0d'gG ? ynm½So
d nf/
tEkjAL[a,? yGg;ap&m\/
oka0? eufzefcgü/ ZD0w
d H 0g? touf½iS Of ;D rnfu4kd if;/
r&PH 0g? ao&rnf u d k 4 if ; / aum Znm?
tb,folodEdkifygtHhenf;?

(46)

(ZD0w
d H 0g r&PH 0g aum Zmemwd - t|uxmzGi)hf /
£wd ? þod k Y ES v H k ; oG i f ; í/ tmwyÜ H ? ud a vomwk d Y ud k
ylavmifapwwfaom 0dyóem tm;xkwrf u
I ?kd tZÆ {0? eufzef
obuf aeY&uf r a½T Y ,aeYyif v Qif / ud p ö H ? rqd k i f ;
r&yfûyvkyt
f yf\/ [d? eufzef aornf ½Sirf nf[k rodEikd jf cif;\
taMumif;um;/ r[maoaee? a&ç rD;çtqdyçf vufeufç
a&m*gponfjzifh aoapEdik af Muif; ppfonfaygi;f rsm;pGm½Sad om/
awe rpöKem? aorif;[kac:aomxdak ojcif;w&m;ESi/hf aem?
igwkYd tm;/ o*F&?H &ufcsde;f ay;xm;jcif;ç wHp;kd vufaqmif
ay;xm;jcif;çckcEH ikd af tmifppfonfAv
kd yf g pkaqmif;xm;jcif;onf/
e twå?d r½Sad cs/ wo®m? xkYd aMumif/h oka0 r&PH? eufzef
½SiOf ;D rnfç aoOD;rnfu/kd aum Znm? b,fol odEikd yf gtehH nf;/
(4) ta[m&wåH? aeYnOfhrjywf/ t-wE´dwH?
rysif ; &d o nf j zpf í / tmwmyð? ud a vomwk d Y ud k
yl a vmif a jcmuf a oG Y apwwf a om vH k Y v½S d o nf j zpf í /
{0H0[
d m&ð? þqdck ahJ om enf;jzifh ½Irw
S v
f suf aeavh½adS om/
wH? xdo
k Ykd aomynm½Su
d /kd a0? pifppf/ ba'´u&awåmwd?
aumif;aom aeYnOfh tcsdet
f cg½Sad om ol[í
l / oaÅm?
udavomrD;Nidr;f at;awmfrNl yD;aom/ rke?d jrwfpmG bk&m;onf/
tmpdua© w? a[mMum;awmfr\
l /

(47)

0d y óemtwG u f o rm"d q d k w m
0dyóem½Ienf;usrf; (yxrwGJ)(39)(r[mpnfq&mawmf)

þ cPd u orm"d xuf o ef a omtcgrS píç
½I r S w f t yf a om ½k y f e mrf t m½k H r sm;uç topf topf
ajymif;aomfvçJ ½Irw
S af om pdw\
f pl;pdu
k f wnfMunfyo
kH nfum;
wom;wnf ; uJ h o d k Y omjzpf \ ? yXr½I r S w f a ompd w f ç
pl;pdu
k w
f nfMunfouJo
h Ykd 'kw,
d ç wwd, ½Irw
S af ompdwf
ponf w d k Y onf v nf ;
tvm;wl y if
pl ; pd k u f
wnf M unf u k e f \ ?xd k t cg orxpsmef r sm;uJ h o k d Y vnf ;
jzpf í aewwf \ / txl ; um;-orxpsmef \ tm½k H r S m
ajymif;vJjcif;r½Sçd wckwnf;omwnf;/ emrf½yk rf Q tjzpfjzifv
h J
rxif? jzpfrçI ysufrt
I m;jzifv
h rJ xif/ 0dyóem orm"d\
tm½ko
H nfum; topftopfcsnf;omjzpfvsuf ajymif;vJ\?
emrf ½ k y f r Q tjzpf j zif h v J x if \ ? ÓPf & if h a omtcgü
jzpf r I y suf r I t m;jzif h v J x if \ ? þrQomxl ; \? pl ; pd k u f
wnf M unf y H k u m; rxl ; NyD ? xk d Y aMumif h r[m#D u mü
atmufygtwkid ;f rdeYf qNkd yD/
cPdupdawåu*¾wmwd cPrwå|w
d ad um orm"d?
aomyd [d tm&r®aP ed&Å&H {umuma&e y0wårmaem
ö H Xaywd/
y#dyau©e tebdbal wm tyÜad wm 0d, pdwHå edpv
(1-342)/

(48)

cPd u pd a wå u *¾ w mwd ? cPd u pd a wå u *¾ w m
[l o nf u m;/ cPrwå | d w d a wm? 0d y óempd w f \
tcdu
k t
f wefYrQwnfjcif;½Sad om/ orm"d? wnfMunfraI ywnf;/
[d opö H ? rS e f a y\/ aomyd ? xd k 0d y óem cPd u
orm"donfvnf;/ tm&r®aP? ½Irw
S af om ½kyef mrftm½küH /
{umuma&e?
wrsKd ; wnf ; aom
wnf M unf y H k
tjcif;t&mtm;jzifh/ed&Å&H? rjcm; rjywf wpyfwnf;/
y0wå r maem? jzpf v wf a omf ? y#d y au© e tebd b l a wm?
qefYusifbuf eD0&PurESyd pf uf raESmif,
h u
S t
f yfonfjzpfí/
tyÜad wm 0d,? tm½küH ouf0ifaom psmeform"duo
hJ Ykd / 0g?
tyÜemorm"duo
hJ Ykd /pdw?Hå 0dyóempdwu
f /kd edpv
ö ?H rwkerf vIyf
wnfwphH mG / Xaywd? xm;Edik \
f /
þ#Dumonf orm'[H pdwåH-[laom tmemyge
uxmü ]]0d y óempd w f u d k cPd u orm"d j zif h
wnf w H h p G m xm;Ed k i f o nf } }[k z G i f h a om t|uxmud k
axmufcaH om pum;aywnf;/ t"dygÜ ,fum;-Oypmç tyÜem
orm"d o nf o mvQif pd w f u d k wnf w H h p G m xm;Ed k i f o nf
r[kwaf o;? 0dyóem cPdu orm" o
d nfvnf; wnfwphH mG
xm;Ed k i f y g\[k q d k v d k \ / tb,f r Q tif t m;½S d v Qif
xm;Edik yf goenf;[k ar;&ef½í
dS ]]tm&r®aP ed&Å&H {umuma&e
y0wårmaem}}[kqdk\? Oypm&orm" dESifh nDrQaomtcg
½Irw
S rf w
I Ydk \ tMum;tMum;ü pOf;pm; BuHpnfrI eD0&PwkYd onf

(49)

rjzpfvmukefNyD? ½IrSwfrIcsnf;omvQif wpyfwnf;
jzpf\? xko
d Ydk aomumvü wnfwphH mG xm;Edik o
f nf[v
l ?kd xkYd jyif
]]y#dyau©etebdbal wm tyÜad wm0d,}} [laompum;jzifh
O',Aá , ÓPf ç o*F Ó Pf ponf w k d Y ES i f h , S O f a om
cPd u orm"d o nf x k d Y xuf xuf o ef o nf j zpf í
tyÜemorm"duo
hJ Ykd yif tiftm;½So
d nf[k jy\? xko
d Ykd aom
orm"d o nf qef Y usif b uf w &m;u rES d y f p uf
raESmifh,SufEdkifonfjzpfí tyÜemorm" duJhodkYyif pdwfudk
wnfwphH mG xm;Edik yf g\[k qdv
k \
kd /
rSwfwdkif;opöm 4-yg;udk odyHk
(0dyóem½Ienf;usrf; (yxrwG)J )(r[mpnfq&mawmf)

opöm 4-yg;wdYk wiG f 'kuo
© pömonf omvQif ydik ;f jcm;í
od t yf a om y&d a n,s w&m;rnf \ ?<uif ; aom
opö m wk d Y onf u m; yd k i f ; jcm;í od t yf a om y&d a n,s
w&m;r[kwu
f ek /f xdo
k pöm wdYk wiG çf ork',onfy,ftyfaom
y[mwAá w&m;wnf;/ eda&m"onf rsufarSmufûytyfaom
opä d u mwAá w&m;wnf ; / r*¾ o nf rd r d o Åmef ü
jzpfay:aptyfaom bma0wAá w&m;wnf;/


Aperçu du document အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ကန္ေဘာင္ခန္႔ထည္ ေရသန္႔တည္ေသာ္.pdf - page 1/106

 
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ကန္ေဘာင္ခန္႔ထည္ ေရသန္႔တည္ေသာ္.pdf - page 2/106
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ကန္ေဘာင္ခန္႔ထည္ ေရသန္႔တည္ေသာ္.pdf - page 3/106
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ကန္ေဘာင္ခန္႔ထည္ ေရသန္႔တည္ေသာ္.pdf - page 4/106
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ကန္ေဘာင္ခန္႔ထည္ ေရသန္႔တည္ေသာ္.pdf - page 5/106
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ကန္ေဘာင္ခန္႔ထည္ ေရသန္႔တည္ေသာ္.pdf - page 6/106
 


Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00124407.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.