အရွင္ဉာဏသိဒၶိ (၃၂) ေကာ႒ာသ.PDF


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8
Aperçu texte


'Gwðåomum&ygVd
auom avmrm ecg 'Åm wapm?
rHo H ESm½k t|d t|drdOHö 0uHú?
[',H ,ueH udavmruH yd[ uH yyæg oH/
tÅH tÅ*kPH O'&d, H u&Do H rwåv k*ø/
ydw Hå aorSH ykaAám avm[dw H aoa'g ara'g?
tók 0om acaVm odC FmPdu m vodum rkw Hå/
rkw Hå vodum odC FmPdu m acaVm 0om tók?
ara'g aoa'g avm[dw H ykaAám aorSH ydw Hå?
rwåv k*ø u&Do H O'&d, H tÅ*kPH tÅH?
yyægoH
g oH 0d[uH udavmruH ,ueH [',H?
0uHú t|drdOHö t|d ESm½krHo H?
wapm 'Åm ecg avmrm auom/

(tEkvHk)
qHyif? tarG; ? vufo nf; ajconf;? oGm;? ta&?
tom;? taMum? t½kd; ? jcifqD? tñSdKU/
ESv Hk; ? tonf;? tajr§; ? tjyif? tqkw f/
tlr? tlo drf? tpmopf? tpma[mif;? OD;aESmuf/
onf;ajc?
ajc? ovdyf? jynf? aoG;? acR;? tqDcJ/
rsuf&nf? qDMunf? wHawG; ? ESyf? tap;? usifi,f/

(y#dvHk)
usifi,f? tap;? ESyf? wHawG; ? qDMunf? rsuf&nf/
tqDcJ? acR;? aoG; ? jynf? ovdyf? onf;ajc/
OD; aESmuf? tpma[mif; ? tpmopf? tlo drf? tlr/
tqkw f? tjyif? tajr§; ? tonf; ? ESv Hk; /
tñSdKU? jcifqD? t½kd; ? taMum? tom;/
ta&? oGm;? vufonf; ? ajconf; ? tarG; ? qHyif/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,ü
auomauom- tqif;rnf;jzL csdefw l oP²mef csufXmefOy&d
OD; rSm½Sdom; 'Gdy&dapä ESpfu ka# ig;oef; *Pef; rsm;jzifh qHyiftpk
wdkUonf tw¬do H0dZ Æwd- xif½Sm;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/