အရွင္ဉာဏသိဒၶိ (၃၂) ေကာ႒ာသ.PDF


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8
Aperçu texte


£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,ü
avmrmavmrm-pOf; i,frnf;euf xef;jrpfo ufo dkU atmufxuf
udk, f&nf tESHUaeaom wGu fa&udk; aomif; udk; axmifaygif;[k
arT; n§if;tpkw dkUonf tw¬do H0dZ Æw dxif½Sm;yk
;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,ü
ecgecg -jzLa&miftqif; ig;Muif; aMu;ES, f ESpfq,faom
vufonf;çajconf;wdkUonf
tw¬do H0dZ Æw d- xif½Sm;ykHao½Sdw kH acs\
acs\wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,üþum,ü'Åm - tv,fav;pkH Al; aphykHo dkU yef; ikHw dkUjzifh xdkUjyif,mOf
axmufcG a'GMwzsm;jrpf av;jrpfav;zsm; ESpfyg;pDaygif; ESpfacsmif;
pGef; u,f okH; q,faomoGm;tpkw dkUonf tw¬do H0dZ Æw dxif½Sm;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,ü
wapmwapm-udk, fv kH; ywfNcKH udk, fhykH[ efw l tqif; jzLaom
ta&xltpkw dkUonftw¬do H0dZ Æw dxif½Sm;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,ü
rHo H- tqif; eD&ifh uopfyGifh[ ef oP²mef axGv m
udk; &maomtom;tpkw dkUonf tw¬do H0dZ Æwd
w dxif½Sm;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x