အရွင္ဉာဏသိဒၶိ (၃၂) ေကာ႒ာသ.PDF


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8
Aperçu texte


þum,üþum,üESm½k-tqif;jzLpGm vnf*D0grS 0J, ma½SUçaemuf a½SUçaemuf
ajcvuf ig;pDoufí wG, f cuf&pf½kH cwåmikHv dk udk, fu dkaqmif
wG, f ajcmufq,faMumrS ponfrsm;pGm uGef, ufjzmodkU udk; &m
aomtaMumtpko nf tw¬do H0dZ Æw dxif½Sm;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,ü
t| d-tqif;jzLpGm ESmESv Hk; OD; ezl;wpfyg; rsuf em; ar;½dk;
n§yf½dk; yckH; vuf½kH; aygif cg; 'l; tm;ajcaemuf a&mufo nfhESpf
csuf zrsufj rif
rif; acgif; armif; zsm;av;rnf vnfckESpf½dk; acgif; cGH
udk; wnf; &if½dk; pk'´o f |m&of ausmufrSef eHESpfqJhav; ajcmufqJh
av;axG vufajc½dk; eK okH;&maomt½dk; pkonf tw¬do H0dZ Æw dxif½Sm;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usifrpifj ynfhrTrf; ½GHzG, f vTrf; x
þum,ü
þum,ü
t|drdÍÆH -jzLaomtqif; 0g;qpfw Gif; ü rD; oif;aysmif;nHh
Budrfn GefUwlNyD jcifqDtpko nf tw¬do H0dZ Æw dxif½Sm;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,üþum,ü0uúH-uopfaphES, f pOf; i,feDrI wÅKwn§m ESpfrTmo&uf
vnfrSx Gu fonf tcsuf
tcsu f ESpfck aMumzGJUjyKvQuf 0w¬Kywfv nf
&HíwnfaomtñIdUESpfck ausmufu yftpkonf
tw¬do H0dZ Æw d - xif½Sm;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,üþum,ü[',H - qif; ½Gu fy'kH ausmjyifykHwnf; MumikHatmuf½IU
ÓPf½Sdo l0,f pOf; i,fyGifhw kH pkikHrE´ tyoefU½Sif;
wGif;oyGw ftlESpfql"mwfrSD eDonf&m* a'gornf; jim;