အရွင္ဉာဏသိဒၶိ (၃၂) ေကာ႒ာသ.PDF


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8
Aperçu texte


pHkapvQufpka0;aomaoG; usJaomcsdyf&nf yrnfydku fu sKH;
udk, fv kH; ESHUa&muf taMumavQmufaom aoG; tm;jzifhESpfyg;aom
oEépdw -oHo &P aoG;tpkonf tw¬do H0dZ Æw dxif½Sm;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,ü
aoa'gaoa'g- awmf0dy&D ylylrnDí EGrf; qDtqif; qHarT;wGif;rS
oufqif; ,dkusaom acR;tpk onf tw¬do H0dZ Æw dxif½Sm;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,ü
ara'gara'g -xufj crf; cGJonfh eEGif;cJtwl qlaomoltm;
a&om;Mum;ü BuKHo ltm;rS ql&m&mrSDaom tqDcJtpko nf
tw¬do H0dZ Æw d- xif½Sm;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,ü
tók- rD; cdk;jrL0if &,f½Tifidka<u; pyfyla&;aMumifh
acR;odkUtqif; rsufpdw Gif; rS oufqif;,dku saom rsuf&nftpko nf
tw¬do H0dZ Æw d- xif½Sm;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,üþum,ü0om0om-oabmrwl ½Sdefylqmjyif; ESdyfpuf jcif; aMumifh
tqif; tkef; qD a&ay:qDo P²mef jyefU[efraoG vufajcESmpGef;
yckH;pGef; rDS qDMunftpko nf tw¬do H0dZ Æw dxif½Sm;ykHao½Sdw kHacs\
cs\ wum;/
£ro®ð uma, wGif; y0ef; usif rpifjynfhrTrf; ½GHzG, fv Trf;x
þum,ü
acaVmacaVm- csOfiefpyfcg; jrifpm;BuHrd pdkpdpufqkyf ESv kH; vIyfí
a&jr§Kyfr,Gif; yg;rSqif; vQuf vQm&if; yspfcRJ vQmzsm;usJo nf