အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aperçu texte


(2)

(3)

0d n mPypö , m = 0dyguf0dnmPf taMumif;w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h emr½lyH = 0dyguf apwoduef mrfç 0dyguf
pdwZå ½kyo
f nf? orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/

10/ b0ypö , m = ,if;ur®b0 taMumif;w&m;
xif&Sm;&Sdaejcif;aMumifh? Zmwd = y#doaE¨ wnfae&jcif;
Zmwdw&m;onf? orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/

4/ emr½l y ypö , m = ,if;emrf½kyf taMumif;w&m;
xif&Sm;&Sdaejcif;aMumifh? oVm,weH = twGif;-tm,we
(6)yg;onf? orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/

11/ Zmwd y pö , m = ,if;y#doaE¨ wnfae&jcif;
ZmwdtaMumif;w&m; xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h Z&mr&PH = tdjk cif;
aomu y&da'0'ku©
(Z&m)ç aojcif; (r&P)onfvnf;aumif;?aomu
a'greókyg,mom = pd;k &dr&f jcif; (aomu)çidak <u;jrnfwrf;&jcif;
(y&da'0)ç ud,
k q
f if;&J&jcif; ('ku)© pdwq
f if;&J&jcif; (a'greó)ç
jyif;pGmylyef&jcif; (Oyg,mo)w&m;wdYk onfvnf;aumif;? orÇ0Åd=
xif&mS ; jzpfymG ;vmMuuke\
f /

5/ oVm,weypö,m = ,if;twGi;f tm,we (6)yg;
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif;aMumifh? zaóm = zó
(6)yg;onf? orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
6/ zó ypö,m = ,if;zó (6)yg; taMumif;w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h a0'em = a0'em(6)yg;onf? orÇ0wd
= xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
7/ a0'em ypö,m = ,if;a0'em (6)yg; taMumif;w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h wPS m = wPSm(6)yg;onf/ orÇ0wd
= xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
8/ wPSmypö,m = ,if;wPSm (6)yg; taMumif;w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h Oyg'geH = pGv
J rf;rIOyg'gef (4) rsK;d onf?
orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
9/ Oyg'geypö , m = ,if;pGJvrf;rI Oyg'gef (4)yg;
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif;aMumifh? ba0g =ur®b0
Oyywåb
d 0onf? orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/

{ 0 H = þod k Y vQif ? a u 0 v ó = csrf ; omrzuf
oufoufaom? {wó 'ku©u©E¨ó = þ'kuw
© ;Hk 'kut
© pktyk\
H ?
ork'a,m = jzpfaMumif;onf? ork'a,m = jzpfjcif;onf? a[mwd
jzpfay:ívmay\/
(0db*FygVdawmf)

ww¬ uwrm t0dZÆm? 'kau© tnmPH 'ku©ork'a,
tnmPH 'k u © e d a &ma" tnmPH 'k u © e d a &m" *grd e d , m
y#dy'g, tnmPH? t,H 0kpöwd t0dZÆm/
ww¬ = xdt
k 0dZmÆ ypö,m ocFg&mpaom ygVad wmfü? t0dZÆm
= t0dZÆm[lonf? uwrm = tb,fenf; ? 'k a u© =
'kuo
© pömw&m;ü? tnmPH = rodjcif;vnf;aumif;? 'ku©ork'a,
'k u © j zpf a Mumif ; ork ' ,opö m w&m;ü? t n m P H =
rodjcif;vnf;aumif;/

(6)

(7)

t½l y g0p&m = t½lyg0p&bküH tusKH;0ifaom? ,m
ukovm apwem = tMuif t½lyg0p&ukov
kd af pwemonf?twd¬
= &S d \ / t , H = þt½l y g0p& uk o d k v f a pwemud k
tmaeÍÆmbdocFga&mÄ = tmaeÍÆmbdocFg& [lí? 0kpw
ö d = qdt
k yf\/

ww¬ = xdk ygVad wmfü? ocFg&ypö,m 0dnmPH =ocFg&
[laom taMumif;aMumifh jzpfaom0dnmPf[lonf? uwrH
tb,fenf;?

Ä rSwcf suf

p u © K 0 d n m P H = pu© K 0d n mPf v nf ; aumif ; ?
aomw0dnmP
mPH = aomw0dnmPfvnf;aumif;? Cme0dnmP
mPH
Cme0dnmPfvnf;aumif;? Zd0gS 0dnmPH Zd0gS 0dnmPfvnf;aumif;
um,0dnmP
mPH = um,0dnmPfvnf;aumif;? raem0dnmPH =
raem0dnmPfvnf;aumif;? £'
£'H = þ0dnmPf (6)rsKd;udk?
Ä
ocFg&ypö,m 0dnmPH = ocFg& [laom taMumif;aMumifh
jzpfaom0dnmPf [lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/

/ /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(*)wGi½f yI g/

ww¬ uwarm um,ocF g a&m?um,oaÍö w em
um,ocFga&m? 0pDoaÍöwem 0pDocFga&m?raemoaÍöwem
pdwåocFga&m? £ar 0kpöÅd t0dZÆmypö,m ocFg&m/
w w ¬ = xd k o cF g &wd k Y wG i f ? u m , o c F g a & m =
um,ocFg&[lonf? uwarm = tb,fenf; ?
u m , o a Í ö w e m = um,'G g &ü jzpf a om
Ä=
umrukov
kd af pwemç tukov
kd af pwemonf? um,ocFga&m
um,ocFg& rnf\/ Ä rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(C)wGi½f yI g/
0pDoaÍöwem = 0pD'gG &ü jzpfaom umrukov
kd af pwem
Ä
tukov
kd af pwemonf? 0pDocFga&m = 0pDocFg& rnf\/

Ä

rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(i)wGi½f yI g/

6/ r a e m o a Í ö w e m = 0d n wf ½ k y f ES p f r sKd ; ud k
Ä =
rjzpfaprlítvk;H pkv
H nf;jzpfaomapwemonf? pdwåocFga&m
pdwo
å cFg& rnf\/ Ä rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(p)wGi½f yI g/
£ar = þocFg&wdYk u?kd t0dZÆmypö,m ocFg&m =
t0dZmÆ [laom taMumif;aMumifh jzpfaomocFg&wdYk [í
l ? 0kpöÅd =
qdt
k yfuek \
f /
ww¬ uwrH ocFg&ypö,m
,m 0dnmPH?pu© K 0d n mPH
aomw0d n mPH Cme0d n mPH Zd 0 S g 0d n mPH u m,0d n mPH
raem0dnmPH? £'H 0kpöwd ocFg&ypö,m 0dnmPH/

Ä

rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(q)wGi½f yI g/

ww¬ uwrH 0dnmPypö,m emr½lyH? tw¬d emrH?
tw¬d ½lyH/
ww
ww¬ = xdk ygVad wmfü? 0dnmPypö,m emr½lyH =
0dnmPf [laom taMumif;aMumifh jzpfaomemrf½yk [
f o
l nf? uwr
uwrH
tb,fenf; ?
emrH = emrfonf? tw¬d = &S\
d / ½lyH = ½kyo
f nf?tw¬ d
&S\
d /
ww¬ uwrH emrH ? a0'emu© a E¨ m onmu© a E¨ m
ocFg&u©aE¨m? £'H0kpöwd emrH/
ww¬ = xdek mrf½yk w
f Ykd wiG ?f emrH = emrfonf? uwrH =
tb,fenf;?