အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aperçu texte


(10)

(11)

p u © K o r æ a ó m = pu© K oræ ó vnf ; aumif ; ?
a o m w o r æ a ó m = aomworæ ó vnf ; aumif ; ?
Cmeoræaóm = Cmeoræóvnf;aumif;? Zd0Sgoræaóm =
Zd0Sgoræóvnf;aumif;? um,oræ a óm = um,oræó
vnf;aumif;? raemoræaóm = raemoræóvnf;aumif;? t,
t,H
þzó (6)yg;ud k ? o V m , w e y p ö , m z a ó m =
oVm,we[laom taMumif;aMumifjh zpfaom zó[lí? 0kpöwd
qdt
k yf\/

raemoræó Zm a0'em = raemoræóaMumifh jzpfaom
a0'emvnf;aumif;? t,H = þa0'em (6)yg;ud?k zóypö,m
a0'em = zó[laom taMumif;aMumifh jzpfaoma0'em[lí
0kpöwd = qdt
k yf\/

ww¬ uwrm zóypö,m a0'em? pu©KoræóZm
a0'em aomworæóZm a0'em CmeoræóZma0'em
Zd0gS oræóZm a0'em um,oræóZm a0'em raemoræóZm
a0'em? t,H0kpöwd zóypö,m a0'em/

ww¬ = xdk ygVdawmfü? a0'emypö , m wPS m
a0'em[laom taMumif;aMumifh jzpfaomwPSm[lonf? uwrm
tb,fenf; ?

ww¬ = xdk ygVdawmfü? zóypö , m a0'em =
zó[laom taMumif;aMumifh jzpfaom a0'em[lonf? uwrm
tb,fenf; ?
pu©KoræóZm a0'em = pu©KoræóaMumifh jzpfaom
aomworæ ó Zm a0'em =
a0'emvnf ; aumif ; ?
aomworæ ó aMumif h jzpf a om a0'emvnf ; aumif ; ?
Cmeoræ ó Zm a0'em = CmeoræóaMumifh jzpfaom
a0'emvnf;aumif;? Zd0gS oræóZm a0'em = Zd0gS oræóaMumifh
jzpfaom a0'emvnf;aumif;? um,oræóZm a0'em =
um,oræóaMumifh jzpfaom a0'emvnf;aumif;?

ww¬ uwrm a0'emypö , m wPS m ?½l y wPS m
o'´wPSm *E¨wPSm &owPSm azm|AáwPSm "r®wPSm? t,H
0kpöwd a0'emypö,m wPSm/

½ l y w P S m = ½l y g½k H ü wG , f w mwyf r uf a om
½lywPSmvnf;aumif;? o'´wPSm = o'´g½üHk wG,w
f mwyfrufaom
o'´wPSmvnf;aumif;? *E¨wPSm = *E¨m½küH wG,w
f mwyfrufaom
*E¨ w PS m vnf ; aumif ; ? & o w P S m = &om½k H ü
wG,w
f mwyfrufaom &owPSmvnf;aumif;? azm|AáwPSm =
azm|Aám½küH wG,w
f mwyfrufaom azm|AáwPSmvnf;aumif;?
"r® w PS m = "r®m½kHü wG,fwmwyfrufaom "r®wPSm
vnf;aumif;? t,H = þwPSm (6) yg;ud?k a0'emypö,m
wPS m = a0'em[laom taMumif;aMumifh jzpfaomwPSm[lí
0kpöwd = qdt
k yf\/

(14)

(15)

umrba0g = umr (11) bkH [laomumrb0
vnf;aumif;? ½lyba0g = ½ly (16) bkH [laom ½lyb0
vnf;aumif;? t½l y ba0g = t½ly (4) bkH [laom
t½lyb0vnf;aumif;? onmba0g = onmb0vnf;aumif;?
tonmba0g = onmr&Sad om tonmb0 vnf;aumif;?
ae0onmemonmba0g = ½keYf &if;Murf;wrf;aom onmum;
r&Sd? odrfarGUEl;nHhaom onmom&Sdaom ae0onmemonm
b0vnf;aumif;? {ua0gum&ba0g = ½lyu©Em¨ wpfyg;om &Sad om
{ua0gum&b0vnf ; aumif ; ? p w k a 0 g u m & b a 0 g
emrfcE¨mav;yg;om &Sdaom pwka0gum&b0vnf;aumif;?
yÍö a 0gum&ba0g = cE¨m ig;yg;&Sdaom yÍöa0gum&b0
vnf;aumif;? t,H = þ (9)rsK;d aom b0ud?k Oyywådba0g
Oyywåb
d 0 [lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/

ww¬ = xdyk gVad wmfü? b0ypö,m Zmwd = (ur®b0)
[laom taMumif;aMumifh jzpfaom Zmwd[o
l nf? uwrm =
tb,fenf; ?

t,H 0kpöwd Oyg'geypö,m ba0g/
t,H = þur®b0ç Oyywåb
d 0ud?k Oyg'geypö,m ba0g
Oyg'gef[al omtaMumif;aMumifh jzpfaom b0[lí? 0kpöwd =
qdt
k yf\/
ww¬ uwrm b0ypö,m Zmwd? ,m awoH awoH
owåmeH wrSd wrSd owåeduma, ZmwdoÍÆmwd MouúÅd
tbdedAáwåd cE¨meH ygwkbma0g tm,wemeH y#dvmabm? t,H
0kpöwd b0ypö,mZmwd/

awoH awoH owåmeH = xdx
k o
kd Ykd aom owå0gwdYk \?
wrSd wrSd owåeduma, = xdx
k o
kd Ykd aomowå0g taygif;ü?
,m Zmwd = tMuif jzpfjcif;onf? ,m oÍÆmwd = tMuif
aumif;aom jzpfjcif;onf? ,m MouúÅd = tMuif trd0rf;wdu
k o
f Ykd
ouf0ifjcif;onf? ,m tbdedAáwåd = tMuif owå0g[laom
topfjzpfjcif;onf? a,m cE¨meH ygwkbma0g = tMuif cE¨mwdYk \
xif&mS ;pGm jzpfjcif;onf? a,mtm,wemeH y#dvmabm =
tMuif tm,wewdYk ukd &jcif;onf? tw¬ d = &S\
d ? t,H =
þonfu?kd b0ypö,m Zmwd = b0[laom taMumif;aMumifh
jzpfaom Zmwd[í
l ? 0kpöwd = qdt
k yf\/
ww¬ uwrH Zmwdypö,m Z&mr&PH? tw¬d Z&m?
tw¬d r&PH/
ww¬ = xdkygVdawmfü? Zmwdypö,m Z&mr&PH =
Zmwd[al om taMumif;aMumifh jzpfaom Z&mr&P[lonf? uwrH
tb,fenf; ?
Z&m = tdjk cif; Z&mw&m;onf? tw¬d = &S\
d ? r&PH =
aojcif;r&Pw&m;onf? tw¬d = &S\
d /