အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ေယာဂီဆိုရိုး .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ေယာဂီဆိုရိုး.pdf
Titre: Untitled-1
Auteur: DHAMMOSADHA

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Adobe PageMaker 7.0 / Acrobat Distiller 8.0.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/07/2012 à 03:29, depuis l'adresse IP 203.81.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1239 fois.
Taille du document: 421 Ko (9 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


- 24 -

-1-

y#dpöorkyÜg'f tEkavmr ygVd
] 0dyóem tusKd; }
vuf&cdS E¨m? rwG,w
f mESi?hf aemifvmb0?
rawmifhwbJ? aMumifhMuZJGjzifh? tNrJrjywf?
0d y óem? avh v mBud r f B ud r f ? tmpd P Ö u H ?
jzpfaMumif;zefrl? xdkonfholum;? t,lrvGJ?
*wd N rJ \ / rD ; pG J a vmif r S ? a&ud k w aomf ?
r&jzpftif? yHkEIdif;,SOfí? r*¾ifoaE¨? wnfNrJ
aeatmif ? raocif u ? jyif q if a wmuf
avQmuf? arhraysmufESifh? acR;ayguf,dkpD;?
aocge;D 0,f? tNy;D rkcs? r*¾i&f vdr?hf udprö avsm?f
taMumif;ay:í? rawmfwq? r*fç r&OD;?
b0tpGef? wrvGefwGif? xl;cReftHhavmuf?
ewfjynfa&mufí razmufrjyef? aomwmyef
ppf? {uefjzpfrnf rvpf0yd óemtusK;d wnf;/
] 0dyóem wefcdk; }
]NiD;jiLr&Sd? NrJ*wdESifh? owdrarh?
csdefaeUodjyef? rsufvef aMumqGJ? r&SdbJESifh
aovnf;rawmifhwif; ykyfeHUuif;onf?
usKd;&if; 0dyóem wefcdk;wnf;/}
(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

t0dZÆm ypö,m ocFg&m? ocFg& ypö,m
0dnmPH? 0dnmPypö,m emr½lyH? emr½ly
ypö,m oVm,weH? oVm,we ypö,m
zaóm? zó ypö,m a0'em? a0'em ypö,m
wPSm? wPSm ypö,m Oy'geH? Oy'ge ypö,m
ba0g? b0 ypö,m Zmwd? Zmwd ypö,m
Z&mç r&Pç aomuç y&d a '0ç 'k u © ç
a'greókyg,mom orÇ0Åd? {0arwó
au0vó 'kuu
© E© ó
¨ ork'a,m a[mwd/
y#dpöorkyÜg'f y#davmr ygVd
t0dZÆm ,awG0 taoo0d&m* eda&m"m
ocFg& eda&ma"m? ocFg& eda&m"m 0dnmP
ed a &ma"m? 0d n mP ed a &m"m emr½l y
eda&ma"m? emr½ly eda&m"m oVm,we
ed a &ma"m? oVm,we ed a &m"m zó
eda&ma"m? zó eda&m"m a0'em eda&ma"m?
a0'em eda&m"m wPSm eda&ma"m? wPSm
eda&m"m Oy'ge eda&ma"m? Oy'ge eda&m"m
b0 ed a &ma"m? b0 ed a &m"m Zmwd
eda&ma"m? Zmwd eda&m"m Z&mç r&Pç
aomuç y&da'0ç 'ku©ç a'greókyg,mom
ed½Zk ÑÅ?d {0arwó au0vó 'kuu
© E© ó
¨
eda&ma"m a[mwd /

- 22 -

-3-

] ur®|mef;awmif;cHyHk }

toG,f&SpfoG,f odrSwfzG,f
yHkjy&Sif;vif;csuf

ur®|meH ar baÅ a'x oHom& 0¥
'ku©awm armpew¬m,/
'k w d , rÜ d ur® | meH ar baÅ a'x
oHom& 0¥ 'ku©awm armpew¬m,/
wwd,rÜd ur®|meH ar baÅ a'x
oHom& 0¥ 'ku©awm armpew¬m,/
baÅ - t&Sifbk&m;? ar trSmuH wynfhawmfwdkUtm;? oHom& 0¥ 'ku©awm oH o &m0#f q if ; &J r S ? armpew¬ m , uRwfvGwf xGufajrmufyg&jcif; tusKd;iSg?
ur® | meH - r*f Ó Pf zd k v f a yguf ed A á m ef
a&muf a Mumif ; taumif ; qH k ; jzpf a om
ur®|mef;w&m;udk? a'x - u½kPma&SUxm;
ay;oem;awmfrlyg t&Sifbk&m;/

rlvESpfjzm
t0dZÆmESifh wPSm

igonf rkcsao&rnf?
tcsdefydkif;omvdkawmhonf/
( 3acgufqdkyg )

taorOD;rSD ÓPfOD;atmif w&m;awmfudk
BudK;pm; tm;xkwfygrnf t&Sifbk&m; /

cE¨mjzpfaMumif; t&if;jrpf rlvESpfjzmjzpf
t0dZÆmESifh wPSmyg twlwGJvdkUvm
rodygí vdkcsifMu b0cE¨m&
(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

-2-

y#dpöorkyÜg'f
puf0ikd ;f a'oem
tajccH vuFm
y#dpöorkyÜg'f vuFm trSwf (1)
t0d Z Æ m ES i f h ? wPS m t&if ; cH ? Oyg'gef ?
uHaMumifh ½kyfemrfay:? tyifrSrsKd;? rsKd;rStyif?
trQifrjywf? qufpyfonfh[ef? uHaMumifh
emrf½yk ?f emrf½yk af Mumifu
h ?H tzefzefjzpfjyefenf;
tavsmf ? jA[® m od M um;? ponf r sm;u?
xif&Sm;jyKjyif? pD&ifzefqif;? taMumif;&if;
aMumifh? vlçewfrsm;pGm? owå0gwdkU? jzpfvm&rI
r[kwf[k? ÓPfjzifh½Ií arQmf /
y#dpöorkyÜg'f vuFm trSwf (2)
rl v ES p f j zm? opö m ES p f c k ? av;ck t vT m ?
t*F g wpf q ,f h E S p f y g;? w&m;ud k , f r sm;ES i f h ?
oH k ; yg;tpyf ? ES p f & yf r l v ? 0#f o H k ; 0ES i f h
umvoHk;jzm?jcif;&mESpfq,f þ&SpfoG,fudk
tvG,fusufrSwf odaptyfonf oHo&mrS
vGwfaMumif;wnf; /
(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

- 23 -

] &wemjrwfoHk;yg;tm; w&m;jzifh ylaZmf&ef }
£rm, "r®mEkç "r®y#dywåd,m Ak'¨H ylaZrd/
£rm, "r®mEkç "r®y#dywåd,m "r®H ylaZrd/
£rm, "r®mEkç "r®y#dywåd,m oHCH ylaZrd/
£rm,"r®mEkç "r®y#dywåd,m þavmukwå&mw&m;udk;yg;tm;avsmfaom
usifh0wfy#dywfjzifh
Ak'¨H - jrwfpGmbk&m;udk? ylaZrd - ylaZmfyg\
t&Sifbk&m; /
£rm, "r®mEkç "r®y#dywåd,m þavmukwå&mw&m;udk;yg;tm;avsmfaom
usifh0wfy#dywfjzifh
"r®H - w&m;awmfjrwfudk? ylaZrd - ylaZmfyg\
t&Sifbk&m; /
£rm, "r®mEkç "r®y#dywåd,m þavmukwå&mw&m;udk;yg;tm;avsmfaom
usifh0wfy#dywfjzifh
oHCH - oHCmawmfjrwfu?kd ylaZrd - ylaZmfyg\
t&Sifbk&m; /
(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

-4-

- 21 -

opömESpfck

] w&m;rxdkifrSD ykAÁudpö ig;yg; }

ork',opöm § 'ku©opöm
qif;&JaMumif;trSef § qif;&JusKd;trSef

cE¨m&vQif tdkemao qif;&JtrSefay
'ku©opöm tusKd;jy aMumif;&if;ork',
aMumiff;usKd;qufjy þESpfaxG
t,kwfopömrSwfygav
0#fopömawG ork', 'ku©ork',quf'ku©

1/ wynfhawmfwdkUonf cE¨mig;yg; ½kyfemrf
ESpyf g;wdUk udk jrwfpmG bk&m;ocif ud,
k af wmfjrwfBu;D
ESifh aus;Zl;awmf&Sif t*¾r[my@dw rdk;ukwf
q&mawmfb&k m;Bu;D wdUk tm; vSL'ge;f yg\ t&Sib
f &k m;/
2/ wynf h a wmf w d k U onf rd k u f r J a wG a 0
cJhonfhtavQmuf &wemoHk;yg; q&mrdb yk*¾Kdvf
oljrwfwdkUtay:ü uHoHk;yg;wdkUjzifh jypfrSm;rdonf
&Sdaomf xdktjypfwdkUrS aysmufyg apjcif; tusKd;iSg
awmif;yef0efcs uefawmhyg\ t&Sib
f &k m; /
3/ wynfah wmfwUkd onf a&S;a&S;b0 ,ckb0
jyKjyKorQ wynfhawmfwdkU\ 'geoDv paom
ukov
kd w
f Ukd onf wynfah wmfwUkd tvd&k t
dS yfaom
r*fzdkvf edAámef udk &jcif; a&mufjcif; tusKd;iSg
vQifjrefpGm aus;Zl;jyKygap ownf; /
4/ ud,
k af pmifeh wf? tdraf pmifeh wf? awm apmifh
ewf? awmifapmifhewf? omoemawmf apmifhewf
rsm;ESiw
hf uG &S&d o
dS rQ ouf&dS owå0g teÅwdUk onf
ab;roD &efr&Sd usef;rm csrf;om &SdMuygap /
5/ wynfhawmfwdkUonf b0rsm;pGm cE¨m
ysuaf <u aocJ&h onfh b0awGrsm;vSayNyD ,ckb0
raocif? taorOD;rS?D ÓPfO;D atmif w&m;awmfukd
BuKd ;pm; tm;xkwyf grnf t&Sib
f &k m;/

- 20 -

-5-

] t½IÚmPf r*¾if w&m; }
avmuDr*f - ykAábm*r*f - yOö*Ø*u
Ø r*f
0dyóemyGg;r*f ig;yg;
orm"dr*¾if oHk;yg;
or®m0g,mr? or®mowd? or®orm"d
ynmr*¾if ESpfyg;
or®m'd|?d or®mouFyÜ

av;cktvTm
(opömrodatmif zHk;wwf-umwwfaomw&m;)
twdwftaMumif;wvTm § ypöKyÜeftusKd;wvTm
ypöKyÜeftaMumif;wvTm § tem*gwftusKd;wvTm

avmukwå&mr*f - t|*Øur*f
qkdufr*f &Spfyg;
orm"dr*¾if oHk;yg;
or®m0g,mr? or®mowd? or®orm"d
ynmr*¾if ESpfyg;
or®m'd|?d or®mouFyÜ
oDvr*¾if oHk;yg;
or®m0gpm? or®mur®Å? or®mtmZD0
jzpfysuforQ ocFg& 'ku©opömrSwf
jzpfysufrIwGif igaumifxif cifrifork',rSwf
½kyef mrftm;vH;k jzpfysuo
f Ok ;f csKyfq;kH edAmá efrw
S f
csKyfqHk;rIwGif ÓPfouf0if odjrif r*f [krSwf
,HMk unfuse;f rm pdwaf jzmifph mG jzifh
vGepf mG tm;xkwf emrfEiS ½hf yk u
f kd jzpfcsKyfÓPfjrif
þig;tif rSefyif r*f &aMumif; /

qif;&J'ku© rodacs t0dZÆmuzHk;umae
pwkoacF tusOf;jy tvTmav;ck&
wdwfutaMumif; t⇔cH tusKd;ypöKyÜef
&usKd;'ku©H rodu ypöKyÜefrSmaMumif;jyKMu
jyKaMumif;"r® tusKd;ay: tem*gwfrSmaemf
&aomf'ku© rodMu qif;&JteÅ

- 18 -

-7-

] t½IcH pdwfw&m; }
tjyif{nfhonf (5) a,muf
jrifpdwf? Mum;pdwf? eHpdwf? pm;pdwf?
,m;emaumif;pdwf
twGif;{nfhonf (6) a,muf
avmbpdwf? a'gopdwf? arm[pdwf?
tavmbpdwf? ta'gopdwf?
awG;awmMuHpnfpdwf
tdrfonf (2) a,muf
avudkxkwfaompdwf? avudkoGif;aompdwf
]{nfhonfqdkwm taMumif;&SdrS vmwm?
vmNyD;&ifvnf;tNrJrae jyefwwfav\?
{nfhonfjyefu? tdrfonfusef& rarhMuESifh}
]wpfckay:vQif q,fhESpfckray: ay:wJhwpfck
jzpfysuf½I}
]t½IcHuvnf;pdwf? t½IÓPfuvnf;pdwf
pdwfESpfck NydKifjzpf½kd; xHk;pHr&Sdyg
t½IcHpdwfjzpfaepOf t½IÓPfpdwfrjzpf
t½IÓPfpdwf jzpfu t½IcHpdwfr&Sdwm
awGU&rnf}
(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

t*Fgwpfq,fhESpfyg;

pdwfrSmjzpfwJh t0dZÆm opömrodwm
rodyJESifh jyKorQ ocFg&"r®
aMumif;&if;ESpf0 jynfhpHkaomf 0dnmPf"r®ay:
y#doaE¨ udef;orQ ½kyfemrfESpfyg;&
½kyfemrfay:wGif tajcwif q'Gg&jzpfpOf
q'Gg&rSm awGUqHkMu tm½kHajcmufzó
aumif;wmqdk;wm cHpm;wm
a0'em[kodavyg
vdkcsifaomcg xdk"r® wPSm[lírSwfavMu
pGJvef;jyif;jy Oyg'gef uHawGjyKMujyef
uHjyKaMumif;zef Zmwd&
aemufxyfwpfb0
b0&vQif tdkemao awGUMuHK&jrJay
t*Fgq,fEh pS af xG aMumif;usK;d quf
oHo&mBu;D vnfvQuf

(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

-6-

- 19 -

] t½IcH a0'emw&m; }
oHo&mvnfapwwfaomtpdwftydkif;

(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

tjyif{nfhonf (6) a,muf
rsufvHk;wGif jrifumrwå Oayu©ma0'em
em;wGif Mum;umrwå Oayu©ma0'em
ESmacgif;wGif eHumrwå Oayu©ma0'em
vQmwGif pm;umrwå Oayu©ma0'em
okca0'em udk,frSmay:onf
'ku©a0'em udk,frSmay:onf
twGif;{nfhonf (3) a,muf
aomreóa0'em raemwGifay:onf
a'greóa0'em raemwGifay:onf
Oayu©ma0'em raemwGifay:onf
tdrfonf (3) a,muf
om;a&;? orD;a&;? pD;yGg;a&;rS pí
t&yf&yftqifajyaomtcg
0ifavxGufavudk aomreóa0'emjzifh
½SL½SdKufaeygonf
om;a&;? orD;a&;? pD;yGg;a&;rS pí
t&yf&yftqifrajyaomtcg
0ifavxGufavudk a'greóa0'emjzifh
½SL½SdKufaeygonf
aomreóvnf;r[kwf
a'greóvnf;r[kwfaomtcgü
0ifavxGufavudk Oayu©ma0'emjzifh
½SL½SdKufaeygonf

-8-

- 17 -

t0dZÆm - ocFg& - 0dnmPf - emrf½kyf oVm,we - zó - a0'em - wPSm Oyg'gef - ur®b0 - Zmwd - Z&mr&P

oHo&mtpOfrjywfzdkU pyfay;wwfaomw&m;
] tm,we w&m; }
ocFg&ESihf 0dnmPf ({uHtpyf - twdwt
f pyf)
a0'emESihf wPSm (taeuHtpyf - ypöKyÜet
f pyf)
ur®b0ESihf Zmwd (aojyeftpyf - tem*gwftpyf)

oHo&mudk csJUxGifwwfaomw&m;
twGif;tm,we (6) yg;
rsufpd? em;? ESmacgif;? vQm? udk,f? pdwf
tjyiftm,we (6) yg;
tqif;? toH? teHU? t&om? xdawGUp&m?
MuHawG;p&m
] "gwf (18) yg; }
udk,fhoabmudk udk,faqmifwwfaomw&m;

(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

tcH"gwf (6) yg;
rsufpdtMunf? em;tMunf?
ESmacgif;tMunf? vQmtMunf? udk,ftMunf?
raemb0iftMunf
twdkuf"gwf (6) yg;
tqif;? toH? teHU? t&om? xdawGUp&m?
MuHawG;p&m
tyGifh"gwf (6) yg;
jrifpdwf? Mum;pdwf? eHpdwf? pm;pdwf?
,m;emaumif;pdwf? awG;awmMuHpnfpdwf

- 16 -

-9-

] t½IcH w&m; }
cE¨mig;yg;
½lyu©E¨m? a0'emu©E¨m? onmu©E¨m?
ocFg&u©E¨m? 0dnmPu©E¨m
½lyu©E¨mqdkwm
azmuf j yef ysuf p D ;
wwfaom oabmtpk
jzpfysufrI/
a0'emu©E¨mqdkwm cH p m; wwf a om
oabm tpk jzpfysurf /I
onmu©E¨mqdkwm rS w f o m;wwf a om
oabmtpk jzpfysufrI/
ocFg&u©E¨mqdkwm jyKjyif a ph a qmf w wf
aom oabmtpk
jzpfysufrI/
0dnmPu©E¨mqdkwm odwwfaom oabm
tpk jzpfysufrI/
azmufjyef? cHpm;? rSwfom;? jyKjyif?
od0dnmPf? ig;tifcE¨mrSwf/
½kyfu wpfyg;? emrf av;yg;
rSwfom;usOf;csKyf emrfESifh½kyf

oHk;yg;tpyf
pOfqufrysuf tcgcg oHo&mBuD;vnfzdkU&m
pyfumay;wm rSwfumxm; oÅdxdkw&m;
xif&Sm;b0 &aeaomf pyfcJhtrSefaemf
ocFg&aemf 0dnmPfuyf oÅdxdkwpyf
pyfcJhrdvdkU cE¨may: qif;&JtrSefaemf
rodavaomf pyfjyef& a0'emESifhwPSmjy
vdkcsifavmb jzpfay:vm
Oyg'gefESifhuHawGyg
uHjyKaomcg pyfjyef& ZmwdtrSefjy
oHk;yg;"r® qufpyfum vnf&oHo&m
pyfwmork', rodu BuD;wJhxdk'ku©

cE¨m[lonf - tpktaygif;
] umv oHk;wef? o@mef ESpfck? Murf;Ek
ESpf&yf? ,kwfjrwf ESpfyg;? eD;a0;xm;?
tjym;þcE¨m }

(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

- 14 -

- 11 -

oHo&mvnfyHktjcif;t&m
twdwftaMumif;tjcif;t&mig;yg;
(t0dZÆm - ocFg& - wPSm - Oyg'gef - b0)
ypöKyÜeftusKd;tjcif;t&mig;yg;
(0dnmPf - emrf½yk f - oVm,we - zó - a0'em)

0#foHk;0

ypöKyÜeftaMumif;tjcif;t&mig;yg;
(wPSm - Oyg'gef - b0 - t0dZÆm - ocFg&)

vHk;vnfvdkufrI oHo&m 0#f[kac:aywm
udavomac: npfEGrf;rI
a&SUuacgif;aqmifjyK
aqmifjyKorQ trIawG uH[kac:Muay
þ0#fESpfaxG rSwfumxm;
taMumif;0#fw&m;
taMumif;0#faMumifh tusKd;ay:
0dygu0#faemf
cE¨mac:aom þw&m; tusKd;0#f[kxm;
qif;&JcHpm; rodaomf
udavo0#fjyefumay:
uH0#fjyKaomf 0dygu 0#fawGjyefum&
oHk;yg;0#faMumifh oHo&m
vHk;vnfvdkufíaeMuwm
ÓmPfynmjzifh a0zefMunfh
0#fuvTwfvrf;&Sd

tem*gwftusKd;tjcif;t&mig;yg;
(0dnmPf - emrf½yk f - oVm,we - zó - a0'em)

(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

- 10 -

- 15 -

b0,Å&m; vHk;vnfvdkufjcif;
j cif;&mESpfq,f
udavom (npfEGrf;ylavmifapwwfaomw&m;)
t0dZÆm - wPSm - Oyg'gef
ur® (tvkyf)
ocFg& - ur®b0
0dygu (tusKd;ay;)
0dnmPf - emrf½kyf - oVm,we - zó a0'em - Zmwd - Oyywådb0 - Z&mr&P

(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

- 12 -

taMumif;"r® uif;umav tusKd;rjzpfacs
aMumif;usKd;ESpfaxG qufpyfjy
jcif;&mESpfq,f&
wdwfujyKcJh jcif;&mawG ig;yg;þtajc
rodyJav jyKvkyfMu vdkcsifpGJvef;þb0
wdwfaMumif;jyí tusKd;azmf cE¨mig;yg;aemf
ypöKyÜefrSm &umxm; jcif;&mþig;yg;
opömw&m; zGJUMunfhjyef 'ku©opömtrSef
vdkcsifOyg'gef aemufb0
t0dZÆmaMumifhuHjyKMu
ypöKyÜE aMumif;jcif;&m tajccHíom
usKd;ay;jyefwm cE¨mig;
tem*gwf\jcif;&mrsm;
jyefpOf;pm;í Munfhjyefaomf
uHaMumifh½kyfemrfay:
aMumif;jcif;&mac: uHawGtm;
ÓmPfjzifha0zefydkif;umjcm;
ydkif;jcm;odvdkU aMumif;usKd;jrif 0dpdudpämpif
,HkrSm;uif;pif xdkw&m; 0dyóemwGuftm;

(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

- 13 -

owå0gwdkU\ oufwrf;udk
udkufjzwfpm;wwfaomw&m;
umvoHk;jzm
vGefavNyD;aomtwdwfumv
,ckjzpfqJ ypöKyÜefumv
aemifjzpfvwåHU tem*gwfumv

(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

ouf&Sdowå0g þurÇm
umvcsdefESifhae&wm
tcsdefrsm;pGm umvpm;
'dkUoufwrf;awGukefvdkUoGm;
rodyJESifh jyKcJhwm twdwfumvrSm
jyKcJhork',m jyefr& umvpm;íukefcJh&
ypöKyÜefrSm &umae tusKd;'ku©cE¨mawG
'ku©rodacs aeygjim;
umvpm;vdkUcsdefukefoGm;
'DMum;xJü vdkcsifae pGJvef;uHjyKacs
tusKd;ajccH taMumif;jyK ypöKyÜef,ck
,ckjyKu raoGtrSef umvaemifwzef
tem*gwfrSm BuHKjyef& qdk;wJhxdkumv
BuHKvmorQ b0awG
umvpm;vdkUukefumae
ÓPfynmawG toHk;cs
xdkumvudkjyefpm;Mu
(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

- 26 -

] q&mawmfbk&m;tm; arwåmydkU&ef }

rd k ; uk w f q &mawmf b k & m;BuD ; \
Mo0g' "r®

q&mawmf
ab;&efuif;ygap? pdwfqif&Jjcif;
uif ; ygap? ud k , f q if ; &J j cif ;
uif ; ygap? ud k , f p d w f E S p f j zm
usef ; rmpG m jzif h q&mawmf
cE¨ m h 0 ef u d k omoemh 0 ef u d k
vG,fulpGm aqmif&GufEdkifygap/
(oHk;acgufqdk)

q&mawmf
oufawmf&mausmf&Snfygap/
(oHk;acgufqdk)

0d y óemtm;rxk w f r S D 'd | d t &if c G g
'd|dudktodESifhcGgzdkU qdk&if
cE¨mhy#dpöorkyÜg'fudk em;vnfrS&r,f

cE¨ m h y #d p ö o rk y Ü g 'f em;vnf z d k U qd k & if
pmy#d p ö o rk y Ü g 'f u d k o if
cE¨mhy#dpöorkyÜg'fu edAámefa&mufaMumif;tajzrSef
pmy#dpöorkyÜg'fu edAámefa&mufaMumif;tajccH

tajccH&SdrS tajzrSefodr,f
opöma&mifjcnf
"r®jyefUyGg;a&;tzGJU

- 26 -

] q&mawmfbk&m;tm; arwåmydkU&ef }

rd k ; uk w f q &mawmf b k & m;BuD ; \
Mo0g' "r®

q&mawmf
ab;&efuif;ygap? pdwfqif&Jjcif;
uif ; ygap? ud k , f q if ; &J j cif ;
uif ; ygap? ud k , f p d w f E S p f j zm
usef ; rmpG m jzif h q&mawmf
cE¨ m h 0 ef u d k omoemh 0 ef u d k
vG,fulpGm aqmif&GufEdkifygap/
(oHk;acgufqdk)

q&mawmf
oufawmf&mausmf&Snfygap/
(oHk;acgufqdk)

0d y óemtm;rxk w f r S D 'd | d t &if c G g
'd|dudktodESifhcGgzdkU qdk&if
cE¨mhy#dpöorkyÜg'fudk em;vnfrS&r,f

cE¨ m h y #d p ö o rk y Ü g 'f em;vnf z d k U qd k & if
pmy#d p ö o rk y Ü g 'f u d k o if
cE¨mhy#dpöorkyÜg'fu edAámefa&mufaMumif;tajzrSef
pmy#dpöorkyÜg'fu edAámefa&mufaMumif;tajccH

tajccH&SdrS tajzrSefodr,f
opöma&mifjcnf
"r®jyefUyGg;a&;tzGJU

- 25 -

] tm[m&roHk;aqmifrSD qifjcif&ef }

tMuifolonf
taMumif;tusKd;udk rodjrifygu
w&m;udk rodjrifEdkifay /
w&m;udkrodjrifygu
bk&m;udkvnf; rodjrifEdkifay /
tMuifolonf
taMumif;tusKd;udk odjrifygu
w&m;udkodjrifEkdif\ /
w&m;udk odjrifygu
bk&m;udkvnf; odjrifEkdif\ /

(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

þonfhpm;zG,f ? tr,fr,fudk ? jrL;&,f
rmef<u? vSya&qif;? jynfhNzdK;jcif;iSg? roHk;
aqmifyg? av;jzm"mwfaqmif? þud,
k af umif
onf? &SnfatmifwnfvQuf? toufrQwrf;?
rarmyef;nm;? bk&m;omoem? usifhESpfjzmudk?
usifhygEdkifap? a0'ema[mif;opf? rjzpfap&?
,mydu
k rf Qvpf? cyford ;f jypfukd rjzpfavatmif?
csrf;omatmif[k oHk;aqmif rSD0Jygownf; /
] tazsmf&nf aq;roHk;aqmifrSD qifjcif&ef }
usifemcHcuf? ESdyfpufzdpD;? jzpfNyD;jzpfvm?
a0'emud k ? pG e f U cG g y,f v Qif ; qif ; &J u if ; í
vlrif;jrwfpGm omoemudk Munfom&Tifvef;
usijhf znfph rG ;f Edik zf Ukd ? &nfreS ;f oH;k aqmifygownf;/
] tvSL&SifwdkUtm; arwåmydkU&ef }
tvS L U&S i f ? tvS L Utrtaygif ; wd k U onf
ab;&efuif;uGm usef;rm csrf;omMuygap/
omoemta&;tm;ay;Ed k i f y gap/ omoemh
tvkyf tm;xkwEf ikd yf gap/ omoemh udpö a&SUu
aqmif&u
G Ef ikd yf gap/Ak'j¨ rwfpmG omoem a&mif0g
aeodkU vif;ygap/

- 25 -

] tm[m&roHk;aqmifrSD qifjcif&ef }

tMuifolonf
taMumif;tusKd;udk rodjrifygu
w&m;udk rodjrifEdkifay /
w&m;udkrodjrifygu
bk&m;udkvnf; rodjrifEdkifay /
tMuifolonf
taMumif;tusKd;udk odjrifygu
w&m;udkodjrifEkdif\ /
w&m;udk odjrifygu
bk&m;udkvnf; odjrifEkdif\ /

(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

þonfhpm;zG,f ? tr,fr,fudk ? jrL;&,f
rmef<u? vSya&qif;? jynfhNzdK;jcif;iSg? roHk;
aqmif y g? av;jzm"mwf a qmif ? þud k , f
aumifonf? &SnfatmifwnfvQuf? toufrQ
wrf;? rarmyef;nm;? bk&m;omoem? usifhESpf
jzmudk? usifhygEdkifap? a0'ema[mif;opf? rjzpf
ap&? ,mydkufrQvpf? cyfodrf;jypfudk rjzpfav
atmif? csrf;omatmif[k oHk;aqmif rSD0Jyg
ownf; /
] tazsmf&nf aq;roHk;aqmifrSD qifjcif&ef }
usifemcHcuf? ESdyfpufzdpD;? jzpfNyD;jzpfvm?
a0'emud k ? pG e f U cG g y,f v Qif ; qif ; &J u if ; í
vlrif;jrwfpGm omoemudk Munfom&Tifvef;
usijhf znfph rG ;f Edik zf Ukd ? &nfreS ;f oH;k aqmifygownf;/
] tvSL&SifwdkUtm; arwåmydkU&ef }
tvS L U&S i f ? tvS L Utrtaygif ; wd k U onf
ab;&efuif;uGm usef;rm csrf;omMuygap/
omoemta&; tm;ay;Edkifygap/ omoemh
tvkyf tm;xkwEf ikd yf gap/ omoemhupd ö a&SUu
aqmif&u
G Ef ikd yf gap/Ak'j¨ rwfpmG omoem a&mif0g
aeodkUvif;ygap/

aus;Zl;awmf&Sif t*¾r[my@dw
rdk;ukwfq&mawmfbk&m;BuD;

y#dpo
kö rkygÜ 'f
puf0dkif;a'oemawmf

csrSwftyfaom

G

"r®'geukodkvf&Sif

H

pdkif;aZ,smxGef;+eef;0dkvIdif;
(oD&d'kH-a½Tqdkif)
rdom;pk? aumif;rI

E

F

pcef;0ifa,m*DvufpGJ
(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

rdk;ukwf&dyfom r*Fvmr*¾ifausmif;wdkuf
rdkif;½SL;&wemajr

aus;Zl;awmf&Sif t*¾r[my@dw
rdk;ukwfq&mawmfbk&m;BuD;

y#dpo
kö rkygÜ 'f
puf0dkif;a'oemawmf

csrSwftyfaom

G

"r®'geukodkvf&Sif

H

pdkif;aZ,smxGef;+eef;0dkvIdif;
(oD&d'kH-a½Tqdkif)
rdom;pk? aumif;rI

E

F

pcef;0ifa,m*DvufpGJ
(oD&d'kH-a½Tqdkif) rdom;pk rS vSL'gef;ygonf/

rdk;ukwf&dyfom r*Fvmr*¾ifausmif;wdkuf
rdkif;½SL;&wemajr


Aperçu du document အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ေယာဂီဆိုရိုး.pdf - page 1/9

 
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ေယာဂီဆိုရိုး.pdf - page 2/9
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ေယာဂီဆိုရိုး.pdf - page 3/9
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ေယာဂီဆိုရိုး.pdf - page 4/9
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ေယာဂီဆိုရိုး.pdf - page 5/9
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ေယာဂီဆိုရိုး.pdf - page 6/9
 


Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00124413.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.