အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ကန္ေဘာင္ခန္႔ထည္ ေရသန္႔တည္ေသာ္.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 345106
Aperçu texte


(2)

uwarm p yk*a¾ vm y'y&arm ,ó yk*v
¾ ó A[krdÜ
okPawm A[krdÜ bPawm A[krdÜ "m&,awm A[krdÜ
0gp,awm e wm, Zmwd,m "r®mbdora,m
a[mwdt,H0pk w
ö d yk*a¾ vm y'y&arm /
yk'fç Asnf;rQom twkdif;t&Snf&Sdaom ]y'y&r}
yk*¾dKvf/
y"med,*Fw&m; ig;yg;
yOörd med y ged,*Fged uwrmed yOö/oa'¨ga[mwd?
tyÜgAma"m?toaXm trm,m0D?tm&'¨
0D&ad ,m?O',w¬*grde,
d m ynm, orEém*awmwd
£rmed yOö y"med,*Fged /

(rZÑrd yPmo ygVad wmf-298)
r*f&aBumif;
,HMk unfusef;rm pdwaf jzmifph mG jzifh
vGepf mG tm;xkwf emrfEiS ½hf yk u
f kd jzpfcsKyfÓPfjrif
þig;tif rSeyf if r*f &aMumif; /
(rdk;ukwfq&mawmf)