အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ကန္ေဘာင္ခန္႔ထည္ ေရသန္႔တည္ေသာ္.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 456106
Aperçu texte


(3)

1/ £" &mZukrm& bduK© oa'¨g a[mwd?o'´[wd
wxm*wó aAm"d H - ]]£wd y d aom b*0gt&[H
or®moráKa'¨g 0dZÆmp&PorÜaEém ok*awm avmu0d'l
tEkwåa&m yk&do"r®om&xd ow¬ma'0rEkómeH Aka'¨g
b*0g}}wd/
2/ tyÜgAma"m a[mwd tyÜgwauFmora0ygude,
d m
*[Pd,m orEém*awm emwdow
D m,empöKPSm, rZÑdrm,
y"meu©rm,/
3/ toaXm a[mwd trm,m0D,xmblwH twåmeH
tm0duwåmow¬&d 0g 0dnLok 0g ojA[®pm&Do/k
4/ tm&'¨0D&da,m 0d[&wd tukovmeH "r®meH
y[mem, ukovmeH "r®meH OyorÜ'g,? xmr0g'V§y&uúarm
teduw
d© "å ak &m ukoavok ar®o/k
5/ yn0g a[mwd O',w¬ * grd e d , m ynm,
orEém*awm t&d,m, edaAá"u
d m, or®m'kuu
© ,
© *grde,
d m/
£rmed acg &mZukrm& yÍö y"med,*Fged/
(r-2-298-299/)

1/ o'¨gw&m; &Sdjcif;
(yxr y"med,*Fw&m;)'g,umawmf aAm"drif;om;
ur®|mef; tm;xkwo
f w
l Ykd ü jynfph &Hk rnhf y"med,*F trnf&aom
taMumif;t*Fg&yfwYkd onf þ (5)yg;wdYk wnf;/ tb,f (5)yg;wdYk
enf;[lrl -