အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္.PDF
Auteur: U Nyanna

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Sonic PDF / Investintech.com Inc.(www.investintech.com), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/07/2012 à 02:34, depuis l'adresse IP 203.81.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1627 fois.
Taille du document: 129 Ko (23 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


y#dpöo rkyÜ g'f 0dbif ; ygVdawmf
t0dZ Æmypö, m ocFg &m? ocFg&ypö, m 0dn mPH?
0dn mPypö, m emr½l
emr½lyH? emr½lyypö, m oVm,weH?
oVm,weypö, m zaóm? zóypö, m a0'em?
a0'emypö, m wPSm? wPSmypö, m Oyg'geH?
Oyg'geypö,m ba0g ? b0ypö, m Zmwd ?
Zmwdypö, m Z&mr&PH aomuy&da'0'ku ©a'greókyg,momorÇ0EÅd ?
{0arwó au0vó 'ku ©u ©E¨ó ork'a,m a[mwd/
1/ t0dZ Æmypö, m = opömav;yg;ü rodrI todrSm;rI t0dZ Æm
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif; aMumifh/
ocFg &m = ypöKyÜefrI oHo &mrIw dkYudk jyKpkysKd; axmifjcif; ocFg &wdkYonf/
orÇ0EÅd = xif&Sm; jzpfyGm;;-vmMuukef\/
2/ ocFg &ypö, m = ,if;ypöKyÜefrI oHo &mrIw dkYudk jyKpkysKd; axmifj cif;
ocFg & taMumif;w&m;
w &m; xif&Sm;&Sdaejcif; aMumifh/
0dn mPH = ur®0dn mPfo nf? wpfenf; 0dyguf0dn mPfo nf/
orÇ0wd = xif&Sm;jzpfyGm;vm\
;vm\ /
3/ (u) 0dn mPypö, m = ,if; ur®0dn mPf
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif; aMumifh/
emr½lyH = 0dygufemrfw &m; ur®Z ½kyfw &m;onf/
orÇ0wd = xif&Sm; jzpfyGm;vm\
;vm\ /
0dn mPypö, m = 0dyguf0dn mPf
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif; aMumifh/
emr½lyH = 0dyguf apwodu femrfç 0dyguf pdw åZ ½kyfo nf/
orÇ0wd = xif&Sm; jzpfyGm;vm\
;vm\ /
4/ emr½lyypö, m = ,if; emrf½kyf
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif; aMumifh/
oVm,weH = twGif; - tm,we (6)yg;onf/
orÇ
orÇ0wd = xif&Sm; jzpfyGm;vm\
;vm\ /
5/ oVm,weypö, m = ,if; twGif; tm,we (6)yg;
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif; aMumifh/
zaóm = zó (6)yg;onf/
orÇ0wd = xif&Sm; jzpfyGm;vm\
;vm\ /
6/ zó ypö,m = ,if;zó (6)yg;
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif; aMumifh/

a0'em = a0'em(6)yg;onf/
orÇ
orÇ0wd = xif&Sm; jzpfyGm;vm\
;vm\ /
7/ a0'em ypö,m = ,if;a0'em (6)yg;
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif; aMumifh/
wPSm = wPSm(6)yg;onf/
orÇ0wd = xif&Sm; jzpfyGm;vm\
;vm\ /
8/ wPSmypö, m = ,if;wPSm (6)yg;
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif; aMumifh/
Oyg'geH = pGJvrf; rIOyg'gef (4)
( 4) rsKd; onf/
orÇ0wd = xif&Sm; jzpfyGm;vm\
;vm\ /
9/ Oyg'geypö, m = ,if;pGJv rf; rI Oyg'gef (4)yg;
taMumif; w&m; xif&Sm;&Sdaejcif; aMumifh/
ba0g =ur®b 0 Oyywådb 0onf/
orÇ0wd = xif&Sm; jzpfyGm;vm\
;vm\ /
10/ b0ypö, m = ,if; ur®b 0
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif; aMumifh/
Zmwd = y#do aE¨ wnfaee- &jcif; Zmwdw &m;onf/
orÇ0wd = xif&Sm; jzpfyGm;vm\
;vm\ /
11/ Zmwdypö, m = ,if;y#do aE¨ wnfae&jcif; Zmwd
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif; aMumifh/
Z&mr&PH = tdkj cif; (Z&m)ç aojcif; (r&P)onfv nf; aumif;/
aomu y&da'0 'ku © a'greókyg,mom = pdk; &drf&jcif; (aomu)ç
idka<u;jrnfw rf;&jcif; (y&da'0)ç udk, fqif; &J&jcif; ('ku ©)ç
pdw fqif; &J&jcif; (a'greó)ç
jyif; pGmylyef&jcif; (Oyg,mo)w&m;wdkYonfv nf; aumif; /
orÇ0Åd= xif&Sm; jzpfyGm;vmMuukef\/
{0H = þodkYvQif/ au0vó = csrf; omrzuf oufo ufaom/
{wó 'ku ©u ©E¨ó = þ'ku ©wk
w kH;'ku ©tpktykH\ /
ork'a,m = jzpfaMumif; onf/ ork'a,m = jzpfj cif; onf/
a[mwd =jzpfay:ívmay\
y:ívmay\ /
(0db*FygVdawmf)

ww¬ uwrm t0dZ Æm?
'kau© tnmPH 'ku ©o rk'a, tnmPH 'ku ©eda&ma" tnmPH
'ku ©eda&m"*grded, m y#dy'g, tnmPH?

t,H 0kpöw d t0dZ Æm/
ww¬ = xdkt0dZ Æmypö, m ocFg&mpaom
&mpaom ygVdawmfü/
t0dZ Æm = t0dZ Æm[lo nf/ uwrm = tb,fenf; /
'kau© = 'ku ©o pömw&m;ü/ tnmPH = rodj cif;vnf; aumif;/
'ku ©o rk'a, = 'ku ©jzpfaMumif; ork',opömw&m;ü/ tnmPH =
rodj cif;vnf; aumif;/
'ku ©eda&ma" = 'ku ©\ csKyf&m eda&m" opömw&m;ü/ tnmPH =
rodj cif;vnf; aumif;/
'ku ©eda&m"*grded, m y#dy'g, = 'ku ©\ csKyf&m edAÁmefo dkY
a&mufaMumif;jzpfaom jzLpifj rifhjrwfaomusifhpOf[ laom r*¾opömw&m;ü/
tnmPH = rodjcif;vnf;aumif;/
t,H = þrodrIu dk/ t0dZ Æm = t0dZ Æm[lí/ 0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwar t0dZ Æmypö, m ocFg &m?
ykn mbdo cFg a&m tykn mbd
mb do cFga&m tmaeÍÆmbdo cFga&m
um,ocFga&m 0pDocFg a&m pdw åo cFga&m/
ww¬ = xdk ygVdawmfü/ t0dZ Æmypö, m ocFg&m =
t0dZ Æm[laom taMumif; aMumifh jzpfaomocFg &wdkYonf/
uwar = tb,fo nfw dkYenf; [lrlu m; --ykn mbdo cFg a&m = ykn mbdo cFg&vnf;aumif; /
tykn mbdo cFg a&m = tykn mbdo cFg &vnf;aumif; /
tmaeÍÆmbdo cFg a&m = tmaeÍÆmbdo cFg &vnf;aumif;/
um,ocFg a&m = um,ocFg &vnf; aumif; /
0pDocFg a&m = 0pDocFg &vnf;aumif;/
pdw åocFg a&m = pdw åo cFg &vnf; aumif; wnf; /
ww¬ uwarm ykn mbdo cFg a&m?
ukovm apwem umrm0p&m ½lyg0p&m 'ger,m
'ger,m oDv r,mbm0emr,m?
t,H 0kpöw d ykn mbdo cFg a&m/
ww¬ = xdko cFg &wdkYwGif/ ykn mbdocFg a&m = yknmbdo cFg&[lo nf/
uwarm = tb,fenf; / /
'ger,m = 'gejzifhNyD;aom/ oDv r,m = oDv jzifhNyD; aom/
bm0emr,m = bm0emjzifhNyD; aom/

umrm0p&m = umrm0p&bkHü tusKH;0ifaom/
,m ukovm apwem
apwem = tMuif r[muko dkv f apwemonfvnf; aumif; /
bm0emr,m = orxbm0emjzifhNyD; aom/ wpfenf;
tyÜembm0emjzifhNyD;aom/
½lyg0p&m = ½lyg0p&bkHü tusKH; 0ifaom/
,m ukovmapwem = tMuif ½lyg0p&uko dkv f apwemonfvnf; aumif; /
tw¬d = &Sd\ /
t,H = þumrm0p&uko dkv fapwem ½lyg0p& uko dkv fapwemudk/
ykn mbdo cFg a&m = ykn mbdo cFg& [lí/ 0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwarm tykn mbdo cFga&m
? tuko vm apwem umrm0p&m?
t,H 0kpöw d tyknmbdo cFg a&m/
ww¬ = xdko cFg &wdkYwGif/ tyknmbdo cFg a&m = tykn mbdo cFg &[lo nf/
uwarm = tb,fenf; /
umrm0p&m = umrm0p&bkHü tusKH;0ifaom/
,m tuko vm apwem = tMuif tuko dkv f apwemonf/ tw¬d = &Sd\ /
t,H = þtuko dkv fapwemudk/ tyknmbdo cFg a&m = tyknmbdo cFg &
[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwarm tmaeÍÆmbdo cFga&m?
ukovm apwem t½lyg0p&m?
t,H 0kpöw d tmaeÍÆmbdo cFg a&m/
ww¬ = xdko cFg &wdkYwGif/ tmaeÍÆmbdo cFga&m = tmaeÍÆmbdocFg &[lo nf/
uwarm = tb,fenf; /
t½lyg0p&m = t½lyg0p&bkHü tusKH; 0ifaom/
,m ukovm apwem = tMuif t½lyg0p&uko dkv fapwemonf/ tw¬d =
&Sd\ /
t,H = þt½lyg0p& uko dkv fapwemudk/ tmaeÍÆmbdo cFg a&m =
tmaeÍÆmbdo cFg &[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwarm um,ocFg a&m?

um,oaÍöw em um,ocFg a&m? 0pDoaÍöw em 0pDo cFg a&m?
raemoaÍöw em pdw åo cFg a&m?
£ar 0kpöEÅd t0dZ Æmypö, m ocFg&m/
ww¬ = xdko cFg &wdkYwGif/ um,ocFg a&m = um,ocFg &[lo nf/
uwarm = tb,fenf; /
um,oaÍöw em = um,'Gg &ü jzpfaom umruko dkv fapwemç
tuko dkv fapwemonf
apwemonf/ um,ocFg a&m = um,ocFg & rnf\ /
0pDo aÍöw em = 0pD'Gg&ü jzpfaom umruko dkv fapwemç
tuko dkv fapwemonf/ 0pDo cFg a&m = 0pDo cFg& rnf\/
6/ raemoaÍöw em = 0dnwf½kyf ESpfrsKd; udk rjzpfaprlí
tvkH; pkHv nf; jzpfaomapwemonf/ pdw åocFg a&m = pdw åo cFg & rnf\/
£ar = þocF
þocFg&wdkYudk/ t0dZ Æmypö,m ocFg &m = t0dZ Æm[laom
taMumif;aMumifh
jzpfaomocFg&wdkY[lí/ 0kpöÅd = qdktyfu kef\ /
ww¬ uwrH ocFg &ypö, m 0dn mPH?
pu©K0dn mPH aomw0dn mPH Cme0dnmPH Zd0Sg 0dnmPH
um,0dn mPH raem0dn mPH?
£'H 0kpöw d ocFg &ypö, m 0dn mPH/
ww¬ = xdk ygVdawmfü/ ocF
o cFg &ypö,m 0dnmPH =
ocFg& [laom taMumif; aMumifh jzpfaom0dn mPf[ lo nf/ uwrH =
tb,fenf; /
pu©K0dn mPH = pu©K0dn mPfv nf; aumif; /
aomw0dn mPH = aomw0dn mPfvnf; aumif; /
Cme0dn mPH = Cme0dn mPfv nf; aumif; /
Zd0Sg0dn mPH = Zd0Sg0dn mPfv nf; aumif;/
um,0dnmPH = um,0dnmPfv nf; aumif
aumif; /
raem0dn mPH = raem0dn mPfv nf; aumif; /
£'H = þ0dn mPf (6)rsKd;udk/
ocFg &ypö,m 0dn mPH = ocFg & [laom taMumif; aMumifh jzpfaom0dnmPf
[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwrH 0dnmPypö, m emr½lyH?

tw¬d emrH? tw¬d ½lyH/
ww¬ = xdk ygVdawmfü/ 0dn mPypö, m emr½lyH =
0dn mPf [laom taMumif; aMumifh jzpfaomemrf½kyf[ lonf/ uwrH =
tb,fenf; /
emrH = emrfo nf/ tw¬d = &Sd\ /
½lyH = ½kyfonf/ tw¬d = &Sd\ /
ww¬ uwrH emrH?
a0'emu©aE¨monmu©aE¨m ocFg &u©aE¨m?
£'H 0kpöw d emrH?
ww¬ = xdkemrf½kyfw dkYwGif/ emrH = emrfonf/ uwrH = tb,fenf; /
a0'emu©aE¨m = a0'emu©E¨mvnf; aumif;/
onmu©aE¨m = onmu©E¨mvnf; aumif;/
ocFg&u©aE¨m = ocFg&u©E¨mvnf; aumif;/
£'H = þcE¨mokH;yg;udk/ emrH = emrf[ lí/ 0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwrH ½lyH?
pwåma&m r[mblwm pwkEéÍö r[mblwmeHOyg'g,½lyH?
£'H 0kpöw d ½lyH?
ww¬ = xdkemrf
mrf½kyfw dkYwGif/
½lyH =½kyfo nf/ uwrH = tb,fenf; /
pwåma&m r[mblwm = av;yg;ukefaom r[mbkw fw dkYvnf; aumif; /
pwkEéH r[mblwmeH = r[mbkw fav;yg;wdkYudk/
Oyg'g,½lyÍö = pGJíjzpfaom (24)rsKd;aom Oyg'g½kyfv nf; aumif; wnf;/
£'H = þblw ½kyf Oyg'g½kyfu dk/ ½lyH = ½kyf[ lí/ 0kpöw d = qdktyf\ /
£wd £'Íö emrH £'Íö ½lyH? £'H 0kpöw d 0dn mPypö,m emr½lyH/
£wd = þodkYvQif/ £'Íö emrH= þemrfu dkv nf; aumif; /
£'Íö ½lyH = þ½kyfu dkv nf; aumif; /
£'H = þemrf½kyfu dk/ 0dnmPypö, m emr½lyH =
0dn mPf[ laom taMumif; aMumifh jzpfaom emrf½kyf[ lí/
0kpöw d= qdktyf\ /
ww¬ uwrH emr½lyypö, m oVm,weH?
pu©m,weH aomwm,weH Cmem,weH Zd0Sg,weHu m,m,weH

rem,weH?
£'H 0kpöw d emr½lyypö, m oVm,weH/
ww¬ = xdk ygVdawmfü/ emr½lyypö, m oVm,weH =
emrf½kyf[ laom taMumif; aMumifh jzpfaomoVm,we[lonf/
uwrH = tb,fenf;/
pu©m,weH
m,weH = pu©m,wevnf;aumif;/
aomwm,weH = aomwm,wevnf; aumif; /
Cmem,weH = Cmem,wevnf;aumif;/
Zd0Sg,weH = Zd0Sg ,wevnf; aumif; /
um,m,weH = um,m,wevnf; aumif; /
rem,weH = rem,wevnf; aumif; /
£'H = þtm,we (6)yg;udk/ emr½lyypö, m oVm,weH =
emrf½kyf[ laom taMumif; aMumif
aMumifhjzpfaom oVm,we[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwarm oVm,weypö, m zaóm?
pu©Koræaóm aomworæaóm Cmeoræaóm
Zd0Sgoræaóm um,oræaóm raemoræaóm?
t,H 0kpöw d oVm,weypö,m zaóm/
ww¬ = xdk ygVdawmfü/ oVm,weypö, m zaóm =
oVm,we[laom taMumif;aMumifhj zpfaom zó[lonf/
uwarm
uwarm = tb,fenf; /
pu©Koræaóm = pu©Koræóvnf; aumif; /
aomworæaóm = aomworæóvnf;aumif; /
Cmeoræaóm = Cmeoræóvnf; aumif; /
Zd0Sgoræaóm = Zd0Sgoræóvnf; aumif; /
um,oræaóm = um,oræóvnf;aumif; /
raemoræaóm = raemoræóvnf;aumif; /
t,H = þzó (6)yg;udk/ oVm,weypö, m zaóm =
oVm,we[laom taMumif;aMumifhj zpfaom zó[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwrm zóypö, m a0'em?
pu©KoræóZm a0'em aomworæóZm a0'em CmeoræóZm

a0'em Zd0SgoræóZm a0'em um,oræóZm a0'em raemoræóZm
a0'em?
t,H0kpöw d zóypö,m a0'em/
ww¬ = xdk ygVdawmfü/ zóypö, m a0'em =
zó[laom taMumif; aMumifh jzpfaom a0'em[lo nf/
uwrm = tb,fenf; /
pu©KoræóZm a0'em = pu©KoræóaMumifh jzpfaom
a0'emvnf;aumif;/
aomworæóZm a0'em = aomworæóaMumifh jzpfaom
a0'emvnf;aumif;/
CmeoræóZm a0'em = CmeoræóaMumifh jzpfaom
a0'emvnf;aumif;/
Zd0SgoræóZm a0'em = Zd0Sg oræóaMumifh jzpfaom a0'emvnf; aumif; /
um,oræóZm a0'em = um,oræóaMumifh jzpfaom
a0'emvnf;aumif;/
raemoræóZm a0'em = raemoræóaMumifh jzpfaom
a0'emvnf;aumif;/
t,H = þa0'em (6)yg;udk/ zóypö, m a0'em =
zó[laom taMumif; aMumifh jzpfaoma0'em[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwrm a0'emypö, m wPSm?
½lywPSm o'´wPSm *E¨w PSm &owPSm azm|AÁwPSm"r®wPSm?
t,H 0kpöw d a0'emypö, m wPSm/
ww¬ = xdk ygVdawmfü/ a0'emypö, m wPSm =
a0'em[laom taMumif; aMumifh jzpfaomwPSm[lonf/
uwrm = tb,fenf; /
½lywPSm = ½lyg½kHü wG, fw mwyfruf
u faom ½lywPSmvnf; aumif; /
o'´wPSm = o'´g½kHü wG, fw mwyfrufaom o'´w PSmvnf; aumif; /
*E¨w PSm = *E¨m½kHü wG, fw mwyfrufaom *E¨wPSmvnf;aumif; /
&owPSm = &om½kHü wG, fw mwyfrufaom &owPSmvnf;aumif; /
azm|AÁwPSm = azm|AÁm½kHü wG, fwmwyfrufaom
azm|AÁwPSmvnf; aumif; /
"r®wPS
wPSm = "r®m½kHü wG, fw mwyfrufaom "r®w PSmvnf; aumif; /

t,H = þwPSm (6) yg;udk/ a0'emypö,m wPSm =
a0'em[laom taMumif; aMumifh jzpfaomwPSm[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwrH wPSmypö, m Oyg'geH?
umrkyg'geH 'd|Kyg'geH oDvAÁwkyg'geH twå0g'kyg'geH?
£'H0kpöw d wPSmypö, m Oyg'geH/
ww¬ = xdk ygVdawmfü/ wPSmypö, m Oyg'geH =
wPSm[laom taMumif; aMumifh jzpfaom Oyg'gef[ lo nf/
uwrH = tb,fenf; /
umrkyg'geH = umr*kPfü pGJv rf;aom umrkyg'gefv nf; aumif; /
'd|Kyg'geH = rSm;,Gif;aom rdpäm'd|d t,l0g'ü pGJvrf; aom
'd|Kyg'gefvnf;aumif;/
oDvAÁwkyg'geH = rSm;,Gif; aom usifhpOfü pGJv rf; aom
oDv AÁwkyg'gefvnf;aumif; /
twå0g'kyg'geH = twå0g'ü pGJv rf; aom twå0g'kyg'gefv nf; aumif; /
£'H = þOyg'gef av;rsKd;udk/ wPSmypö, m Oyg'geH =
wPSm[laom taMumif; aMumifh jzpfaomOyg'gef[ lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwarm Oyg'geypö, m ba0g?
ba0g 'k0da"e tw¬d ur®b a0g? tw¬d Oyywådb a0g/
ww¬ = xdk ygVdawmfü/ Oyg'geypö, m ba0g =
Oyg'gef[ laom taMumif; aMumifh jzpfaom b0[lonf/
uwarm = tb,fenf; /
ba0g = b0onf/ 'k0da"e = ESpfrsKd; tjym;tm;jzifh/ tw¬d = &Sd\ /
ur®b a0g = ur®b0onf (= jzpf
jzpfaMumif; b0onf)/ tw¬d = &Sd\ /
Oyywådb a0g = Oyywådb 0onf (= jzpfjcif; b0onf)/ twd¬ = &Sd\/
ww¬ uwarm ur®b a0g?
ykn mbdo cFg a&m tykn mbdo cFga&m tmaeÍÆmbdo cFga&m?
t,H 0kpöw dur®b a0g/ oAÁrÜd b0*grdu r®H ur®b a0g/
ww¬ = xdk ESpfrsKd; wdkYwGif/ ur®b a0g = jzpfaMumif; ur®
ur®b 0onf/
uwarm = tb,fenf; /

ykn mbdo cFg a&m = ykn mbdo cFg&vnf;aumif; /
tyknmbdocFg a&m = tyknmbdocFg &vnf; aumif;/
tmaeÍÆmbdo cFg a&m = tmaeÍÆmbdo cFg &vnf;aumif;/
t,H = þocFg &okH;rsKd;udk/ ur®b a0g = ur®b 0[lí (=
jzpfaMumif; b0[lí)/
0kpöw d = qdktyf\/
oAÁrÜd = tvkH; pkpkHvnf; jzpfaom/ b0*grdu r®H =
b0odkY vm;apwwf a&mufapwwfaom uH[ lorQonf/
ur®b a0g = ur®b 0 rnf\ (= jzpfaMumif; b0 rnf\ )/
ww¬ uwarm Oyywådb a0g?
umrba0g ½lyba0g t½lyba0g
onmba0g tonmba0gae0onmemonmba0g
{ua0gum&ba0g pwka0gum&ba0g yÍöa0gum&ba0g?
t,H 0kpöw dOyywå
yyw ådba0g/
ww¬ = xdk b0 ESpfrsKd;wdkYwGif/ Oyywådba0g = Oyywådb 0onf (=
jzpfjcif;b0onf)/
uwarm= tb,fenf; /
umrba0g = umr (11) bkH [laom umrb0vnf; aumif;/
½lyba0g = ½ly (16) bkH [laom ½lyb0vnf;aumif;/
t½lyba0g = t½ly (4) bkH [laom t½lyb0vnf;aumif;/
onmba0g = onmb0vnf; aumif;/
tonmba0g = onmr&Sdaom tonmb0 vnf; aumif;/
ae0onmemonmba0g = ½kefY&if; Murf;wrf;aom onmum; r&Sd?
odrfarGUEl;nHhaom onmom&Sdaom ae0onmemonmb0vnf;aumif; /
{ua0gum&ba0g = ½lyu©E¨mwpfyg;om &Sdaom
{ua0gum&b0vnf;aumif; /
pwka0gum&ba0g = emrfcE¨mav;yg;om
mav;yg;om &Sdaom
pwka0gum&b0vnf;aumif; /
yÍöa0gum&ba0g = cE¨m ig;yg;&Sdaom yÍöa0gum&b0vnf;aumif; /
t,H = þ (9)rsKd; aom b0udk/ Oyywådb a0g = Oyywådb 0 [lí/
0kpöw d = qdktyf\/
t,H 0kpöw d Oyg'geypö, m ba0g/

t,H = þur®b 0ç Oyywådb 0udk/ Oyg'geypö, m ba0g =
Oyg'gef
Oyg'gef[ laomtaMumif; aMumifh jzpfaom b0[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwrm b0ypö, m Zmwd?
,m awoH awoH owåmeH wrSd wrSd owåedu ma, Zmwdo ÍÆmwd MouúEÅd
tbdedAÁwåd cE¨meH ygwkb ma0g tm,wemeH y#dv mabm?
t,H 0kpöw d b0ypö, mZmwd/
ww¬ = xdkygVdawmfü/ b0ypö, m Zmwd =
(ur®b 0) [l
[ laom taMumif;aMumifh jzpfaom Zmwd[ lo nf/
uwrm = tb,fenf; /
awoH awoH owåmeH = xdkx dko dkYaom owå0gwdkY\/
wrSd wrSd owåedu ma, = xdkx dko dkYaomowå0g taygif;ü/
,m Zmwd = tMuif jzpfj cif; onf/ ,m oÍÆmwd = tMuifaumif; aom
jzpfjcif;onf/
,m MouúEÅd = tMuif trd0rf;wdkuf
u fo dkY ouf0ifj cif; onf/
,m tbdedAÁwåd = tMuif owå0g[laomtopfj zpfj cif; onf/
a,m cE¨meH ygwkb ma0g = tMuif cE¨mwdkY\ xif&Sm;pGm jzpfj cif; onf/
a,mtm,wemeH y#dv mabm = tMuif tm,wewdkYudk &jcif;onf/
tw¬d = &Sd\/
t,H = þonfu dk/b0ypö, m Zmwd =
b0[laom taMumif; aMumif
aMumifh jzpfaom Zmwd[ lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwrH Zmwdypö, m Z&mr&PH?
tw¬d Z&m? tw¬d r&PH/
ww¬ = xdkygVdawmfü/ Zmwdypö, m Z&mr&PH =
Zmwd[ laom taMumif; aMumifh jzpfaom Z&mr&P[lonf/
uwrH = tb,fenf; /
Z&m = tdkjcif; Z&mw&m;onf/ tw¬d = &Sd\ /
r&PH = aojcif; r&Pw&m;onf/ tw¬d = &Sd\ /
ww¬ uwrm Z&m?
,m awoHawoH owåmeH wrSd wrSd owåedu ma, Z&m ZD&Pwm c@dpöH

ygvdpöH 0vdw åpwm tm,kaem oH[ med£`E´d, meH y&dygaum?
t,H 0kpöw d Z&m/
ww¬ = xdk Z&mr&P ESpfrsKd;wdkYwGif/ Z&m = tdkj cif; Z&m[lo nf/
uwrm = tb,fenf
nf;/
awoH awoH owåmeH = xdkx dko dkYaom owå0gwdkY\/
wrSd wrSd owåeduma, = xdkx dko dkYaomowå0g taygif; ü/
,m Z&m = tMuif tdkj cif; onfv nf; aumif; /
,m ZD&Pwm = tMuif aqG; jrnfhaomtjzpfo nfv nf; aumif; /
,H c@dpöH = tMuif oGm;usKd; aom tjzpfo nfvnf;aumif;/
,H ygvdpöH =tMuif
=tMuif qHj zLaom tjzpfo nfv nf;aumif;/
,m 0vdw åpwm = tMuif ta&wGefYaom tjzpfonfvnf; aumif; /
tm,kaem = touf\ / ,m oH[ med = tMuif
qkw f, kw fjcif;onfvnf; aumif; /
£`E´d, meH= £a`E´w dkY\ / a,m y&dygaum = tMuif
&ifhu sufj cif;onfvnf; aumif; /
tw¬d = &Sd\ / t,H = þoabmw&m;udk/ Z&m = Z&m[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwrH r&PH?
,m awoH awoH owåmeH wrSm wrSm owåedu m,m pkw d p0ewm
aba'g tEÅ&"meH rpöK r&PH umvud&d, m cE¨meH aba'g uaV0&ó
edau©ayg ZD0dw d`E´d,ókyapäa'g?
£'H 0kpöw d r&PH/
ww¬ = xdk Z&mr&PwdkYwGif/ r&PH = r&P[lo nf/
uwrH = tb,fenf; /
awoH awoHo wåmeH = xdkx dk owå0gwdkY\ /
wrSm wrSm owåedu m,m = xdkx dkaom owå0gwdkY\ taygif; rS/
,mpkw d = tMuif pkawjcif;onf (tMuif a&GUavsmjcif; onf)/
,m p0ewm = tMuif pkawaom tjzpfo nf/
a,m aba'g = tMuif ysufpD; jcif;onf/
,H tEÅ&"meH = tMuif
tMuifu G, fv Gefj cif;onf/
,m rpöK = tMuifaojcif; onf/
,H r&PH = tMuif aojcif; onf/
,m umvud&d, m = tMuif aojcif; udk jyKjcif; onf/
a,m cE¨meH aba'g = tMuif cE¨mwdkY\ ysufpD; jcif;onf/

a,m uaV0&ó edau©ayg = tMuifu dk, faumifu dk ypfcsjcif;onf/
a,m ZD0dw d`E´d, ókyapäa'g = tMuif ZD0dw da`E´\ jywfpJj cif;onf/
tw¬d= &Sd\ / £'H = þoabmw&m;udk/ r&PH = r&P[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
£wd t,Íö Z&m £'Íö r&PH? £'H 0kpöw d Zmwdypö, m Z&mr&PH/
t,Íö Z&m = þZ&monfvnf;/ tw¬d = &Sd\ /
£'Íö r&PH = þr&Ponfvnf;/ tw¬d = &Sd\/
£'H = þZ&mr&P oabmw&m;ES
oabmw&m;ESpfrsKd; udk/
Zmwdypö, m Z&mr&PH = ZmwdaMumifh jzpfaom Z&mr&P[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwarm aomaum?
ÓwdAsoaee 0g zk|ó abm*Asoaee 0g zk|ó a&m*Asoaee
0g zk|ó oDv Asoaee 0g zk|ó 'd|dAsoaee 0g zk|ó
tnw&nwa&e Asoaee orEém*wótnw&nwa&e 'ku ©"ar®e
zk|ó
aomaum aompem aompdw wåH taEÅmaomaum taEÅmy&daomaum
apwaom y&dZÑm,em a'greóH aomuov’H?
t,H 0kpöw d aomaum/
ww¬ = xdkygVdawmfü/ aomaum = pdk; &drfjcif; aomu[lo nf/
uwarm = tb,fenf; / /
ÓwdAsoaee 0g = aqGrsKd;wdkY\ ysufpD; jcif; jzifhrlv nf; /
zk|ó = awGUMuHKaom oltm;vnf; aumif;/
abm*Asoaee 0g = pnf;pdrfOpömwdkY\ ysufpD;jcif; jzifhrlvnf;/
zk|ó = awGUMuHKaom oltm;vnf; aumif;/
a&m*Asoaee 0g = tema&m*g[laom ysufpD;jcif; jzifhrlvnf;/
zk|ó = awGUMuHKaom oltm;vnf; aumif;/
oDvAsoaee 0g = oDv ysufpD; jcif;jzifhrlv nf;/
zk|ó = awGUMuHKaom oltm;vnf; aumif; /
'd|dAsoaee 0g = t,l0g'ysufpD;jcif; jzifhrlv nf;/
zk|ó = awGUMuHKaom oltm;vnf; aumif; /
tnw&nwa&e = trSw frxm; wpfyg;yg;aom/
Asoaee = ysufpD;jcif; Asoew&m;ESifh/

orEém*wó =jynfhpkHaom oltm;/
tnw&nwa&e = trSw frxm; wpfyg;yg;aom/
'ku ©"ar®e = 'ku ©w&m;jzifh/zk|ó = awGUMuHKaom oltm;/
a,m aomaum = tMuif pdk; &drfj cif; onf/
,m aompem = tMuifpdk;&drfaom tjcif;t&monf/
,H aompdw wåH = tMuif pdk; &drfaomtjzpfo nf/
a,m taÅmaomaum= tMuif twGif;ü pdk;&drfj cif;onf/
a,m taÅmy&daomaum = tMuif twG
tw Gif; ü xuf0ef; usif
pdk; &drfjcif;onf/
,m apwaom y&dZ Ñm,em = tMuif pdw f\ xuf0ef;usif ylavmifaom
tjcif; t&monf/
,H a'greóH = tMuif pdw fESv kH; rom,mjcif;onf/
,H aomuov’H = tMuif pl; 0ifaeaomaomuwnf;[laom
ajimifhw Hoif;onf/
tw¬d = &Sd\/ t,H = þoabmw&m;ud
þoabmw&m;udk/ aomaum =aomu[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwarm y&da'a0g?
ÓwdAsoaee 0g zk|ó abm*Asoaee 0g zk|ó a&m*Asoaee 0g
zk|ó oDv Asoaee 0g zk|ó 'd|dAsoaee 0g zk|ó tnw&nwa&e
Asoaee orEém*wótnw&nwa&e 'ku ©"ar®e zk|ó tma'a0g
y&da'a0g tma'0em y&da'0em tma'0dwwå
w åHy&da'0dw wåH 0gpm yvmayg
0dyÜv mayg vmvayÜg
vmvyÜem vmvyÜdwwåH?
t,H 0kpöw d y&da'a0g/
ww¬ = xdkygVdawmfü/ y&da'a0g = y&da'0[lonf/
uwarm = tb,fenf; / /
ÓwdAsoaee0g = aqGrsKd;wdkY\ ysufpD; jcif; jzifhrlv nf; /
zk|ó = awGUMuHKaom oltm;vnf; aumif;/ y /
tnw&tnw&-nwa&e
nwa&e = trSw frxm; wpfyg;yg;aom/ 'ku ©"ar®e =
'ku ©w &m;jzifh/
zk|ó = awGUMuHKaom oltm;/
a,m tma'a0g = tMuif idka<u;jcif;onf/
a,m y&da'a0g = tMuif tzefwvJv J idka<u;jcif;onf/

,m tma'0em = tMuif idka<u;aom tjcif; t&monf/
,m y&da'0em = tMuif tzefw vJv Jidka<u;aom tjcif
tjcif;t&monf/
,H tma'0dw wåH = tMuif idka<u;onf\ tjzpfonf/
,H y&da'0dwwåH= tMuif tzefw vJv J idka<u;onf\ tjzpfonf/
,m 0gpm = tMuif ajymqdk idka<u;jcif;onf/
a,m yvmayg = tMuif tzefw vJv J ajymqdkidka<u;jcif;onf/
a,m 0dyÜv mayg= tMuif txl; xl; tjym;jym; tzefwvJv J
ajymqdkidka<u;jcif;onf/
a,m vmvayÜg = tMuif tzefwvJv Jajymqdkidka<u;jcif; onf/
,m vmvyÜem = tMuif tzefw vJv J ajymqdk idka<u;aom tjcif;t&monf/
,H vmvyÜdw wåH = tMuif tzefwvJv J ajymqdkidka<u;onf\ tjzpfo nf/
tw¬d = &Sd\ /
t,H = þ oabmw&m;udk/ y&da'a0g = y&da'0[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwrH 'ku ©H?
,H um,du H tomwH um,du H 'ku ©H um,oræóZH tomwH
'ku ©H a0',dw Hum,oræóZm tomwm 'ku ©m a0'em?
£'H 0kpöw d 'ku ©H/
ww¬ = xdkygVdawmfü/ 'ku ©H = 'ku ©[ lonf/
uwrH = tb,fenf;/ /
um,du H = udk, füjzpf
jzpfaom/tomwH = om,mzG, frSu if; aom/
,H um,du H 'ku ©H = tMuif um,du 'ku ©o nf/
um,oræóZH =um,oræóaMumifh jzpfaom/
tomwH = om,mzG, frSu if; aom/
,H 'ku ©H a0',dw H = tMuif'ku ©jzpfaom cHpm;tyfonf\ tjzpfo nf/
um,oræóZm = um,oræóaMumifh jzpfaom/
tomwm= om,mzG, frSu if; aom/ ,m 'ku ©m a0'em = tMuif
'ku ©a0'emonf/
tw¬d = &Sd\/ £'H = þum,du'ku ©a0'emudk/ 'ku ©H = 'ku ©[ lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwrH a'greóH?

,H apwodu H tomwH apwodu H 'ku ©H apawmoræóZH tomwH
'ku ©H a0',dw H apawmoræóZm tomwm 'ku ©m a0'em?
£'H 0kpöw d a'greóH/
ww¬ = xdkygVdawmfü/ a'greóH = a'greó[lo nf/
uwrH = tb,fenf; / /
apwodu H =pdw füjzpfaom/ tomwH = om,mzG, frSu if; aom/
,H apwodu H 'ku ©H = tMuif apwodu'ku ©onf/
apawmoræóZH = apawmoræó (= raemoræó) aMumifh jzpfaom/
tomwH = om,mzG, frSu if; aom/ ,H 'ku ©H a0',dw H =
tMuif 'ku ©j zpfaom cHpm;tyfo nf\ tjzpfo nf/
apawmoræóZm= apawmoræó (= raemoræó) aMumifh jzpfaom/
tomwm = om,mzG, frS uif; aom/
,m 'ku ©ma0'em = tMuif 'ku ©a0'emonf/ tw¬d = &Sd\ /
£'H = þapwodu 'ku ©a0'em (= a'greóa0'em)udk/ a'greóH =
a'greó[lí/
0kpöw d = qdktyf\/
ww¬ uwarm Oyg,maom?
ÓwdAsoaee 0g zk|ó abm*Asoaee 0g zk|ó a&m*Asoaee0g zk|ó
oDv Asoaee 0g
zk|ó 'd|dAsoaee 0g zk|ó tnw&nwa&e Asoaee orEém*wó
tnw&nwa&e 'ku ©"ar®e zk|ó tm,maom Oyg,maom
tm,modwwåH Oyg,modwwåH? t,H0kpöw d Oyg,maom/
ww¬ = xdkygVdawmfü/ Oyg,maom
Oyg,maom = jyif;pGmylyef&jcif; Oyg,mo[lonf/
uwarm = tb,fenf; /
ÓwdAsoaee 0g = aqGrsKd;wdkY\ ysufpD; jcif; jzifhrlv nf; /
zk|ó = awGUMuHKaom oltm;vnf; aumif; / y/
tnw&nwa&e = trSw frxm; wpfyg;yg;aom/ 'ku ©"ar®e = 'ku ©"r®jzifh/
zk|ó = awGUMuHKaomoltm;/
a,m tm,maom = tMuif
tMuif pdw f\ yifyef;jcif;onf/
a,m Oyg,maom = tMuif BuD; pGmaompdw f\ yifyef;jcif; onf/
,H tm,modwwåH = tMuif pdw f\ yifyef;aom tjzpfonf/
,H Oyg,modwwåH= tMuif BuD; pGmaom pdw f\ yifyef;onf\ tjzpfonf/
tw¬d = &Sd\ / t,H = þoabmw&m;udk/ Oyg,maom = Oyg,mo[lí/

0kpöw d = qd
qdktyf\/
{0arwó au0vó 'ku ©u ©E¨ó ork'a,m a[mwDw d?
{0arwó au0vó 'ku ©u ©E¨óo*Fw d a[mwd? orm*arm a[mwd?
oarm"meH a[mwd? ygwkb ma0g a[mwd?
awe 0kpöw d {0arwóau0vó 'ku ©u ©E¨ó ork'a,m a[mwDw d/
£wd = þodkYvQif/ au0vó = okcrzuf oufoufaom/
{wó 'ku ©u ©E¨ó = þ'ku ©wk
w kH;'ku ©tpktykH\ /
ork'a,m = jzpfj cif;onf/a[mwd = jzpf\ /
£wd = þodkYvQif/ au0vó =okcrzuf oufoufaom/
{wó 'ku ©u ©E¨ó = þ'ku ©w kH; 'ku ©tpktykH\ /
o*Fw d = aygif; qkHjcif; onf/
orm*arm = tnDtñGw f qdku fa&mufv mjcif;onf/
oarm"meH = aygif;qkHrdj cif;onf/
ygwkb ma0g =xif
=xif&Sm;jzpfj cif; onf/ a[mwd = jzpf\/
awe = xdkaMumifh/ {0arwó au0vó 'ku ©u ©E¨óork'a,m
a[mwDw d =
{0arwó au0vó 'ku ©u ©E¨ó ork'a,m a[mwd [lí/
0kpöw d =qdktyf\ /
(0db*FygVdawmf)

y#dp öorky Üg'fv uFmtrSw f(1)
t0dZÆmESifh? wPSm t&if;cH? Oyg'gef?
uHaMumifh ½kyfemrfay:?
y:? tyifrSrsKd;? rsKd;rSt yif?
trQifrjywf? qufpyfonfh[ ef? uHaMu mifh
emrf½kyf? emrf½kyfaMumifhu H? tzefzefjzpfjyefenf;
tavsmf? jA[®m odMu m;? ponfrsm;u?
xif&Sm;jyKjyif? pD&ifzefqif;? taMu mif;&if;
aMumifh? vlçewfrsm;pGm? owå0gw dkU? jzpfvm&rI
r[kw f[ k? ÓPfjzifh½Ií arQmf /
(rdk;ukwfq&mawmf)

y#dp öorky Üg'fv uFmtrSw f(2)

rlv ESpfjzm? opömESpfck? av;cktvTm?
t*Fgw pfq,fhESpfyg;? w&m;udk, frsm;ESifh?
oHk;yg;tpyf? ESpf&yfrlv ? 0#foHk;0ESifh
umvoHk;jzm?jcif;&mESpfq,f þ&SpfoG, fu dk
tvG, fu sufrSw f odaptyfonf oHo&mrS
vGw faMu mif;wnf; /
(rdk;ukwfq&mawmf)

rlv ESp fjzm
cE¨mjzpfaMumif; t&if;jrpf rlvESpfjzmjzpf
t0dZÆmESifh wPSmyg twlw GJv dkUvm
rodygí vdkcsifMu b0cE¨m&
("ar®mo")

opömESp fck
cE¨m&vQif tdkemao qif;&Jt rSefay
'ku ©opöm tusKd;jy aMumif;&if;ork',
aMumif;usKd;qufjy þES
þESpfaxG
t,kw fopömrSw fygav
0#fopömawG ork', 'ku ©ork',quf'ku ©
("ar®mo")

av;cktvTm
qif;&J'ku © rodacs t0dZÆmuzHk;umae
pwkoacF tusOf;jy tvTmav;ck&
wdw futaMumif; t&if;cH tusKd;ypöKyÜef
&usKd;'ku ©H rodu ypöKyÜefrSmaMumif;jyKMu
jyKaMumif;"r® tusKd;ay: tem*gw frSmaemf
&aomf'ku © rodMu qif;&Jt eÅ
("ar®mo")

t*Fgq,fhE Sp fy g;

pdw frSmjzpfw Jh t0dZÆm opömrodw m
rodyJESifh jyKorQ ocFg&"r®
aMumif;&if;ESpf0 jynfhpHkaomf 0dnmPf" r®ay:
y#doaE¨ udef;orQ ½kyfemrfESpfyg;&
½kyfemrfay:wGif tajcwif q'Gg&jzpfpOf
q'Gg&rS
g&rSm awGUqHkMu tm½kHajcmufzó
aumif;wmqdk;wm cHpm;wm
a0'em[kodavyg
vdkcsifaomcg xdk"r® wPSm[lírSw favMu
pGJv ef;jyif;jy Oyg'gef uHawGjyKMujyef
uHjyKaMumif;zef Zmwd&
aemufx yfw pfb0
b0&vQif tdkemao awGUMuHK&jrJay
t*Fgq,fhESpfaxG aMu mif;usKd;quf
oHo&mBuD;vnfv Qu f
("ar®mo")

oHk;yg;tpyf
pOfqufrysu f tcgcg oHo&mBuD;vnfzdkU&m
pyfu may;wm rSw fu mxm; oÅdx dkw &m;
xif&Sm;b0 &aeaomf pyfcJht rSefaemf
ocFg&aemf 0dnmPfu yf oÅdx dkw pyf
pyfcJhrdv dkU cE¨may: qif;&Jt rSefaemf
rodavaomf pyfjyef& a0'emESifhw PSmjy
vdkcsifavmb jzpfay:vm
Oyg'gefESifhu HawGyg
uHjyKaomcg pyfjyef& ZmwdtrSefjy
oHk;yg;"r® qufpyfum vnf&oHo&m
pyfw mork', rodu BuD;wJhx dk'ku ©
("ar®mo")

0#foHk;0
vHk;vnfv dku frI oHo&m 0#f[ kac:aywm
udavomac: npfEGrf;rI
a&SUuacgif;aqmifjyK

aqmifjyKorQ trIawG uH[ kac:Mu ay
þ0#fESpfaxG rSw fu mxm;
taMumif;0#fw &m;
taMumif;0#faMumifh tusKd;ay:
0dygu0#faemf
cE¨mac:aom þw&m; tusKd;0#f[ kx m;
qif;&JcHpm; rodaomf
udavo0#fjyefu may:
uH0#fjyKaomf 0dygu 0#fawGjyefu m&
oHk;yg;0#faMu mifh oHo&m
vHk;vnfv dku fíaeMuwm
ÓmPfynmjzifh a0zefMunfh
0#fuvTw fv rf;&Sd
("ar®
("ar ®mo")

umvoHk;jzm
ouf&Sdowå0g þurÇm
umvcsdefESifhae&wm
tcsdefrsm;pGm umvpm;
'dkUoufw rf;awGu kefv dkUoGm;
rodyJESifh jyKcJhw m twdw fu mvrSm
jyKcJhork',m jyefr& umvpm;íukefcJh&
ypöKyÜefrSm &umae tusKd;'ku ©cE¨mawG
'ku ©rodacs aeygjim;
umvpm;vdkUcsdefu kefoGm;
'DMum;xJ
u m;xJü vdkcsifae pGJv ef;uHjyKacs
tusKd;ajccH taMu mif;jyK ypöKyÜef, ck
,ckjyKu raoGt rSef umvaemifw zef
tem*gw frSm BuHKjyef& qdk;wJhx dku mv
BuHKvmorQ b0awG
umvpm;vdkUukefu mae
ÓPfynmawG toHk;cs
xdku mvudkjyefpm;Mu
("ar®mo")

jcif;&mESp fq,f

taMumif;"r® uif;umav tusKd
tusKd;rjzpfacs
aMumif;usKd;ESpfaxG qufpyfjy
jcif;&mESpfq,f&
wdw fu jyKcJh jcif;&mawG ig;yg;þtajc
rodyJav jyKvkyfMu vdkcsifpGJv ef;þb0
wdw faMu mif;jyí tusKd;azmf cE¨mig;yg;aemf
ypöKyÜefrSm &umxm; jcif;&mþig;yg;
opömw&m; zGJUMunfhjyef 'ku ©opömtrSef
vdkcsifOyg'gef aemufb0
t0dZÆmaMumifhu HjyKMu
ypöKyÜE aMumif;jcif;&m tajccHíom
usKd;ay;jyefw m cE¨mig;
tem*gw f\ jcif;&mrsm;
jyefpOf;pm;í Munfhjyefaomf
uHaMumifh½kyfemrfay:
aMumif;jcif;&mac: uHawGt m;
ÓmPfjzifha0zefydkif;umjcm;
ydkif;jcm;odv dkU aMu mif;usKd;jrif 0dpdu dpämpif
,HkrSm;uif;pif xdkw&m; 0dyóemwGu ftm;
("ar®mo")

cE¨mhy #dp öorky Üg'f(1)
½lyu©E¨m? jzpfzdk h&m?av;jzmtaBumif;&Sd/
uH?pdw f?Owk?axmufyHhrSk?tm[m&pkv dk hod/
emru©E¨m?jzpfzdk h&m?ESpfjzmtaBumif;&Sd/
tm½Hk'Gg&?axmufyHhrS?wdu saocsm\
saocsm\ /
taBumif;r&Sd?usdK;r&Sd?awG;odqifjcifod/
taBumif;&SdrS?usdK;&Sd&?wdu srSefay\
y\/
("ar®mo")

cE¨mhy #dp öorky Üg'f(2)
avmuokwåef
avmujzpfykH
pu©KÍö y#dpö ½lay p OyÜZ Æw d pu©K0dn mPH?
wdPÖH o*Fw d zaóm?

zóypö,m a0'em?
a0'emypö, mwPSm?
wPSmypö, m Oyg'geH?
Oyg'geypö,m
,m ba0g?
b0ypö, m Zmwd?
Zmwdypö, m Z&mr&PH aomuy&da'0
'ku ©a'greókyg,mom orÇ0Åd?
t,H acg bdu ©a0 avmuó ork'a,m/ (oH- 1-301/)
pu©KtMunf"mwfu dkv nf;aumif;ç
½lyg½kHw dkYudkvnf; aumif;
tpGJj yKí pu©K0dnmPfo nf jzpfay:vm\
y:vm\/
pu©KtMunf ½lyg½kH pu©K0dn mPf okH;yg;wdkY\ aygif; qHkrdj cif; aMumifh
zóonf jzpfay:vm\
y:vm\ /
zó jzpfj cif; aMumifh a0'emjzpf\?
a0'em jzpfj cif; aMumifh wPSmjzpf\/
wPSm jzpfj cif; aMumifh Oyg'gefj zpf\ ?
Oyg'gef jzpfj cif; aMumifh b0jzpf\ ?
b0 jzpfj cif; aMumifh Zmwdj zpf\ ?
Zmwd jzpfjcif;aMumifh Z&mr&Paomu y&da'0
'ku © a'greó Oyg,mowdkYonf jzpfay:vmukef\ /
&[ef;wdkY ...þonfu m;avmu\
m;avmu\ jzpfjcif;wnf;/
(useftm,we'Gg&wdk hu dkvnf; þenf; twl, lyg)
(oH-1-301/)

avmucsKyfykH
pu©KÍö y#dpö ½lay p OyÜZ Æw d pu©K0dn mPH?
wdPÖH o*Fw d zaóm?
zóypö, m a0'em?
a0'emypö, mwPSm/
wóma,0
wóma,0 wPSm, taoo0d&m*eda&m"m Oyg'ge eda&ma"m?
Oyg'geeda&m"m b0eda&ma"m?
b0eda&m"m Zmwdeda&ma"m?
Zmwdeda&m"m Z&mr&PH aomu y&da'0 'ku ©
a'greókyg,mom ed½kZ ÑEÅd?
{0arwó au0vó 'ku ©u ©E¨ó eda&ma"m a[mwd?

t,H acg bdu ©a0 avmuó tw¬*Farm/
(oH-1-302/)

pu©KtMunf"mwfud
u dkv nf;aumif;ç
½lyg½kHw dkYudkv nf; aumif;
tpGJj yKí pu©K0dn mPfo nfj zpfay:vm\
y:vm\/
pu©KtMunf"mwf ½lyg½kH pu©K0dn mPf (3)yg;wdkY\ aygif; qHkrdj cif;aMumifh
zóonfj zpfay:vm\
y:vm\ /
zó jzpfj cif; aMumifh a0'em jzpf\ ?
a0'em jzpfj cif; aMumifh wPSm jzpf\ /
xdkwPSm\omvQif t&[wår*faMumifh
t<uif; rJh csKyfj cif; aMumifh Oyg'gef csKyf\ ?
Oyg'gef csKyfj cif; aMumifh b0csKyf\ ?
b0 csKyfj cif; aMumifh Zmwd csKyf\ ?
Zmwd csKyfjcif;aMumifh Z&mr&P aomu y&da'0
'ku ©a'greó Oyg,mowdkYonf csKyfu kef\/
þodkYvQif tvkH; pkHaom 0#fqif; &Jtpk\ csKyfjcif;onf jzpf\/
&[ef;wdkY ...þonfu m; avmu csKyfj cif; wnf;/ (oH-1-302/)
(useftm,we'Gg &wdk hu dkv nf; þenf; twl, lyg)


Aperçu du document အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္.PDF - page 1/23

 
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္.PDF - page 2/23
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္.PDF - page 3/23
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္.PDF - page 4/23
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္.PDF - page 5/23
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္.PDF - page 6/23
 


Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00124400.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.