အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf
Titre: 12 Par Finish.pmd
Auteur: Dhammosadha

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PageMaker 7.0 / Acrobat Distiller 9.3.2 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/07/2012 à 02:38, depuis l'adresse IP 203.81.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 950 fois.
Taille du document: 95 Ko (12 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


(4)

(1)

'ku©eda&ma" = 'ku\
© csKyf&m eda&m" opömw&m;ü?
tnmP
tnmPH = rodjcif;vnf;aumif;? 'ku©eda&m *grded,m y#dy'g,
= 'ku\
© csKyf&m edAmá efoYkd a&mufaMumif;jzpfaom jzLpifjrifjh rwf
tnmP
aomusif h p Of [ l a om r*¾ o pö m w&m;ü?
tnmPH =
rodjcif;vnf;aumif;? t,
t,H = þrodru
I ?kd t0dZÆm = t0dZmÆ [lí?
0kpöwd = qdt
k yf\/

y#dpöorkyÜg'f0dbif;ygVdawmf
t0d Z Æ m ypö , m ocF g &m? ocF g &ypö , m 0d n mPH ?
0d n mPypö , memr½l y H ? emr½l y ypö , m oVm,weH ?
oVm,weypö,m zaóm? zóypö,m a0'em?a0'emypö,m
wPSm? wPSmypö,m Oyg'geH?Oyg'geypö,m ba0g ? b0ypö,m

ww¬ uwar t0dZÆmypö,m ocFg&m?yknmbdocFga&m
tyk n mbd o cF g a&m tmaeÍÆ m bd o cF g a&mum,ocF g a&m
0pDocFga&m pdwåocFga&m/
ww¬ = xdk ygVdawmfü? t0d Z Æ m ypö , m ocF g &m =
t0dZmÆ [laom taMumif;aMumifh jzpfaomocFg&wdYk onf? uwar
tb,f o nf w d k Y enf ; [l r l u m; y k n m b d o c F g a & m =
tyknmbdocFga&m =
yk n mbd o cF g &vnf ; aumif ; ?
tyk n mbd o cF g &vnf ; aumif ; ? tmaeÍÆ m bd o cF g a&m =
tmaeÍÆ m bd o cF g &vnf ; aumif ; ? u m , o c F g a & m =
um,ocFg&vnf;aumif;? 0pDocFga&m = 0pDocFg&vnf;aumif;?
pdwåocFga&m = pdwo
å cFg&vnf;aumif;wnf;/
ww¬ uwarm yk n mbd o cF g a&m?uk o vm apwem
umrm0p&m ½lyg0p&m'ger,m oDvr,mbm0emr,m? t,H 0kpöwd
yknmbdocFga&m/
w w ¬ = xd k o cF g &wd k Y wG i f ? y k n m b d o c F g a & m =

yknmbdocFg&[lonf? uwarm = tb,fenf; ?

Zmwd ? Zmwd y pö , m Z&mr&P aomuy&d a '0'k u ©
a'greókyg,momorÇ0Åd {0arwó au0vó 'kuu
© E© ó
¨
ork'a,m a[mwd/
1/ t0dZÆmypö,m = opömav;yg;ü rodrI todrmS ;rI
t0dZmÆ taMumif;w&m; xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h ocFg&m = ypöKyÜerf I
oHo&mrIwYkd ukd jyKpkysK;d axmifjcif; ocFg&wdYk onf? orÇ0Åd = xif&mS ;
jzpfymG ;vmMuuke\
f /
2/ ocF g &ypö , m = ,if;ypöKyÜefrI oHo&mrIwdkYudk
jyKpkysK;d axmifjcif; ocFg& taMumif;w&m; xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h
0dnmP
mPH =ur®0n
d mPfonf? wpfenf;0dygu0f n
d mPfonf orÇ0Åd
xif&mS ;jzpfymG ;vm\/
3/ (u) 0 d n m P y p ö , m = ,if ; ur® 0 d n mPf
taMumif;w&m; xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h emr½lyH = 0dyguef mrfw&m;
ur®Z½kyw
f &m;onf? orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/

(8)

(5)

a0'emu©aE¨m = a0'emu©Em¨ vnf;aumif;? onmu©aE¨m
onmu©Em¨ vnf;aumif;? ocFg&u©aE¨m = ocFg&u©Em¨ vnf;aumif;
£'H = þcE¨mok;H yg;ud?k emrHÄ = emrf [lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/

'ger,m = 'gejzifNh y;D aom? oDvr,m = oDvjzifNh y;D aom?
bm0emr,m = bm0emjzifNh y;D aom?umrm0p&m
umrm0p&m = umrm0p&bküH
,m ukovm apwem = tMuif r[mukov
tusKH;0ifaom?,m
kd f
apwemonf v nf ; aumif ; ?bm0emr,m = orxbm0em
jzifNh yD;aom? (wpfenf;) tyÜembm0emjzifNh yD;aom? ½lyg0p&m =
,m ukovmapwem = tMuif
½lyg0p&bküH tusKH;0ifaom?,m
½lyg0p&ukov
kd f apwemonfvnf;aumif;? tw¬d = &S\
d / t,
t,H
= þumrm0p&ukodkvfapwem ½lyg0p& ukodkvfapwemudk?
Ä = yknmbdocFg& [lí? 0kpöwd = qdt
yknmbdocFga&m
k yf\/

Ä

rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(Z)wGi½f yI g/

ww¬ uwrH ½lyH? pwåma&m r[mblwm pwkEéÍö
r[mblwmeHOyg'g,½lyH? £'H 0kpöwd ½lyH/
ww¬ = xdek mrf½yk w
f Ykd wiG ?f ½lyH =½kyo
f nf? uwrH =
tb,fenf; ?
p w å m a & m r [ m b l w m = av;yg;uk e f a om
r[mbk w f w d k Y vnf ; aumif ; ? pwk E é H r[mbl w meH =
r[mbkwaf v;yg;wdYk u?kd Oyg'g,½lyÍö = pGí
J jzpfaom (24)rsK;d aom
Ä
Oyg'g½kyv
f nf;aumif;wnf;/ £'H = þblw½kyf Oyg'g½kyu
f ?kd ½lyH
½kyf [lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/

Ä

rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(ps)wGi½f yI g/

£wd £'Íö emrH £'Íö
0dnmPypö,m emr½lyH/

½l y H ? £'H 0k p ö w d

£wd = þodYkvQi?f £'Íö emr
emrH=þemrfuv
kd nf;aumif;
£'Íö ½lyH = þ½kyu
f v
kd nf;aumif;? £'
£'H = þemrf½yk u
f kd
0dnmPypö,m emr½lyH = 0dnmPf[al om taMumif;aMumifh
jzpfaom emrf½yk [
f í
l ? 0kpöwd = qdt
k yf\/
ww¬ uwrH emr½lyypö,m oVm,weH?pu©m,weH
aomwm,weH Cmem,weH Zd 0 S g ,weH um,m,weH
rem,weH? £'H 0kpöwd emr½lyypö,m oVm,weH/

Ä

rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(u)wGi½f yI g/

ww¬ uwarm tyk n mbd o cF g a&m tuk o vm
apwem umrm0p&m? t,H 0kpöwd tyknmbdocFga&m/
ww
w¬ = xd k o cF g &wd k Y wG i f ? tyk n mbd o cF g a&m
tyknmbdocFg&[lonf? uwarm = tb,fenf; ?
umrm0p&m = umrm0p&bküH tusK;H 0ifaom? ,m tukovm
apwem = tMuif tukov
k d f apwemonf? tw¬d = &S\
d / t,H =
Ä
þtukov
k d af pwemud?k tyknmbdocFga&m = tyknmbdocFg& [lí
0kpw
ö d = qdt
k yf\/ Ä rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(c)wGi½f yI g/
ww¬ uwarm tmaeÍÆmbdocFga&m?ukovm apwem
t½lyg0p&m? t,H 0kpöwd tmaeÍÆmbdocFga&m/
ww¬ = xdkocFg&wdkYwGif? tmaeÍÆ m bd o cF g a&m =
tmaeÍÆmbdocFg&[lonf? uwarm = tb,fenf; ?

(2)

(3)

0d n mPypö , m = 0dyguf0dnmPf taMumif;w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h emr½lyH = 0dyguf apwoduef mrfç 0dyguf
pdwZå ½kyo
f nf? orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/

10/ b0ypö , m = ,if;ur®b0 taMumif;w&m;
xif&Sm;&Sdaejcif;aMumifh? Zmwd = y#doaE¨ wnfae&jcif;
Zmwdw&m;onf? orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/

4/ emr½l y ypö , m = ,if;emrf½kyf taMumif;w&m;
xif&Sm;&Sdaejcif;aMumifh? oVm,weH = twGif;-tm,we
(6)yg;onf? orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/

11/ Zmwd y pö , m = ,if;y#doaE¨ wnfae&jcif;
ZmwdtaMumif;w&m; xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h Z&mr&PH = tdjk cif;
aomu y&da'0'ku©
(Z&m)ç aojcif; (r&P)onfvnf;aumif;?aomu
a'greókyg,mom = pd;k &dr&f jcif; (aomu)çidak <u;jrnfwrf;&jcif;
(y&da'0)ç ud,
k q
f if;&J&jcif; ('ku)© pdwq
f if;&J&jcif; (a'greó)ç
jyif;pGmylyef&jcif; (Oyg,mo)w&m;wdYk onfvnf;aumif;? orÇ0Åd=
xif&mS ; jzpfymG ;vmMuuke\
f /

5/ oVm,weypö,m = ,if;twGi;f tm,we (6)yg;
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif;aMumifh? zaóm = zó
(6)yg;onf? orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
6/ zó ypö,m = ,if;zó (6)yg; taMumif;w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h a0'em = a0'em(6)yg;onf? orÇ0wd
= xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
7/ a0'em ypö,m = ,if;a0'em (6)yg; taMumif;w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h wPS m = wPSm(6)yg;onf/ orÇ0wd
= xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
8/ wPSmypö,m = ,if;wPSm (6)yg; taMumif;w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h Oyg'geH = pGv
J rf;rIOyg'gef (4) rsK;d onf?
orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
9/ Oyg'geypö , m = ,if;pGJvrf;rI Oyg'gef (4)yg;
taMumif;w&m; xif&Sm;&Sdaejcif;aMumifh? ba0g =ur®b0
Oyywåb
d 0onf? orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/

{ 0 H = þod k Y vQif ? a u 0 v ó = csrf ; omrzuf
oufoufaom? {wó 'ku©u©E¨ó = þ'kuw
© ;Hk 'kut
© pktyk\
H ?
ork'a,m = jzpfaMumif;onf? ork'a,m = jzpfjcif;onf? a[mwd
jzpfay:ívmay\/
(0db*FygVdawmf)

ww¬ uwrm t0dZÆm? 'kau© tnmPH 'ku©ork'a,
tnmPH 'k u © e d a &ma" tnmPH 'k u © e d a &m" *grd e d , m
y#dy'g, tnmPH? t,H 0kpöwd t0dZÆm/
ww¬ = xdt
k 0dZmÆ ypö,m ocFg&mpaom ygVad wmfü? t0dZÆm
= t0dZÆm[lonf? uwrm = tb,fenf; ? 'k a u© =
'kuo
© pömw&m;ü? tnmPH = rodjcif;vnf;aumif;? 'ku©ork'a,
'k u © j zpf a Mumif ; ork ' ,opö m w&m;ü? t n m P H =
rodjcif;vnf;aumif;/

(6)

(7)

t½l y g0p&m = t½lyg0p&bküH tusKH;0ifaom? ,m
ukovm apwem = tMuif t½lyg0p&ukov
kd af pwemonf?twd¬
= &S d \ / t , H = þt½l y g0p& uk o d k v f a pwemud k
tmaeÍÆmbdocFga&mÄ = tmaeÍÆmbdocFg& [lí? 0kpw
ö d = qdt
k yf\/

ww¬ = xdk ygVad wmfü? ocFg&ypö,m 0dnmPH =ocFg&
[laom taMumif;aMumifh jzpfaom0dnmPf[lonf? uwrH
tb,fenf;?

Ä rSwcf suf

p u © K 0 d n m P H = pu© K 0d n mPf v nf ; aumif ; ?
aomw0dnmP
mPH = aomw0dnmPfvnf;aumif;? Cme0dnmP
mPH
Cme0dnmPfvnf;aumif;? Zd0gS 0dnmPH Zd0gS 0dnmPfvnf;aumif;
um,0dnmP
mPH = um,0dnmPfvnf;aumif;? raem0dnmPH =
raem0dnmPfvnf;aumif;? £'
£'H = þ0dnmPf (6)rsKd;udk?
Ä
ocFg&ypö,m 0dnmPH = ocFg& [laom taMumif;aMumifh
jzpfaom0dnmPf [lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/

/ /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(*)wGi½f yI g/

ww¬ uwarm um,ocF g a&m?um,oaÍö w em
um,ocFga&m? 0pDoaÍöwem 0pDocFga&m?raemoaÍöwem
pdwåocFga&m? £ar 0kpöÅd t0dZÆmypö,m ocFg&m/
w w ¬ = xd k o cF g &wd k Y wG i f ? u m , o c F g a & m =
um,ocFg&[lonf? uwarm = tb,fenf; ?
u m , o a Í ö w e m = um,'G g &ü jzpf a om
Ä=
umrukov
kd af pwemç tukov
kd af pwemonf? um,ocFga&m
um,ocFg& rnf\/ Ä rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(C)wGi½f yI g/
0pDoaÍöwem = 0pD'gG &ü jzpfaom umrukov
kd af pwem
Ä
tukov
kd af pwemonf? 0pDocFga&m = 0pDocFg& rnf\/

Ä

rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(i)wGi½f yI g/

6/ r a e m o a Í ö w e m = 0d n wf ½ k y f ES p f r sKd ; ud k
Ä =
rjzpfaprlítvk;H pkv
H nf;jzpfaomapwemonf? pdwåocFga&m
pdwo
å cFg& rnf\/ Ä rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(p)wGi½f yI g/
£ar = þocFg&wdYk u?kd t0dZÆmypö,m ocFg&m =
t0dZmÆ [laom taMumif;aMumifh jzpfaomocFg&wdYk [í
l ? 0kpöÅd =
qdt
k yfuek \
f /
ww¬ uwrH ocFg&ypö,m
,m 0dnmPH?pu© K 0d n mPH
aomw0d n mPH Cme0d n mPH Zd 0 S g 0d n mPH u m,0d n mPH
raem0dnmPH? £'H 0kpöwd ocFg&ypö,m 0dnmPH/

Ä

rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(q)wGi½f yI g/

ww¬ uwrH 0dnmPypö,m emr½lyH? tw¬d emrH?
tw¬d ½lyH/
ww
ww¬ = xdk ygVad wmfü? 0dnmPypö,m emr½lyH =
0dnmPf [laom taMumif;aMumifh jzpfaomemrf½yk [
f o
l nf? uwr
uwrH
tb,fenf; ?
emrH = emrfonf? tw¬d = &S\
d / ½lyH = ½kyo
f nf?tw¬ d
&S\
d /
ww¬ uwrH emrH ? a0'emu© a E¨ m onmu© a E¨ m
ocFg&u©aE¨m? £'H0kpöwd emrH/
ww¬ = xdek mrf½yk w
f Ykd wiG ?f emrH = emrfonf? uwrH =
tb,fenf;?

(12)

(9)

ww¬ uwrH wPSmypö,m Oyg'geH?umrkyg'geH 'd|Kyg'geH
oDvAáwyk g'geH twå0g'kyg'geH? £'H 0kpw
ö d wPSmypö,m Oyg'geH/

ww¬ = xdk ygVad wmfü? emr½lyypö,m oVm,weH =
emrf½yk [
f al om taMumif;aMumifh jzpfaomoVm,we[lonf?
uwrH = tb,fenf; ?

ww
ww¬ = xdk ygVdawmfü? wPS m ypö , m Oyg'geH H =
wPSm[laom taMumif;aMumifh jzpfaom Oyg'gef[o
l nf? uwr
uwrH
tb,fenf; ?
umrk y g'geH H = umr*kPüf pGv
J rf;aom umrkyg'gef
vnf;aumif;? 'd|Kyg'geH = rSm;,Gi;f aom rdpmä 'd|d t,l0g'ü
pGv
J rf;aom'd|Kyg'gefvnf;aumif;? oDvAáwkyg'geH = rSm;,Gi;f aom
usiphf Ofü pGv
J rf;aom oDvAáwyk g'gefvnf;aumif;? twå0g'kyg'ge
g'geH
twå0g'ü pGv
J rf;aom twå0g'yk g'gev
f nf;aumif;? £'H = þOyg'gef
av;rsKd ; ud k ? wPS m ypö , m Oyg'geH = wPS m [l a om
taMumif;aMumifh jzpfaomOyg'gef[í
l ? 0kpöwd = qdt
k yf\/
ww¬ uwarm Oyg'geypö,m ba0g? ba0g 'k0da"e
tw¬d ur®ba0g? tw¬d Oyywådba0g/
ww¬ = xdk ygVdawmfü? Oyg'geypö , m ba0g =
Oyg'gef[al om taMumif;aMumifh jzpfaom b0[lonf? uwarm
tb,fenf; ?
ba0g = b0onf? 'k0da"e = ESprf sKd;tjym;tm;jzifh
tw¬d = &S\
d / ur®ba0g = ur®b0onf (jzpfaMumif;b0onf)
tw¬d = &S\
d a0g = Oyywåb
d / Oyywåb
d 0onf (jzpfjcif;b0onf)
twd¬ = &S\
d /

pu©m,weH = pu©m,wevnf;aumif;? aomwm,we
aomwm,weH
aomwm,wevnf;aumif;? Cmem,weH = Cmem,we
vnf;aumif;? Zd0gS ,weH = Zd0gS ,wevnf;aumif;? um,m,we
um,m,weH
um,m,wevnf;aumif;? rem,we
rem,weH = rem,wevnf;aumif;
£'H = þtm,we (6)yg;ud?k emr½lyypö,m oVm,weH =
emrf½yk [
f al om taMumif;aMumifjh zpfaom oVm,we[lí? 0kpöwd
qdt
k yf\/
ww¬ uwarm oVm,weypö , m zaóm?
pu©Koræaóm aomworæaóm Cmeoræaóm Zd0gS oræaóm
um,oræaóm raemoræaóm? t,H 0kpöwd
oVm,weypö,m zaóm/
ww¬ = xdk ygVad wmfü? oVm,weypö,m zaóm =
oVm,we[laom taMumif;aMumifhjzpfaom zó[lonf
uwarm = tb,fenf; ?

(16)

(13)

ww¬ uwrm Z&m? ,m awoHawoH owåmeH wrSd
wrSd owåeduma, Z&m ZD&Pwm c@dpöH ygvdpöH 0vdwåpwm
tm,kaem oH[med£jE´d,meH y&dygaum? t,H 0kpöwd Z&m/

ww¬ uwarm ur®ba0g?yknmbdocFga&m
tyknmbdocFga&m tmaeÍÆmbdocFga&m? t,H 0kpöwdur®ba0g/
oAárÜd b0*grdur®H ur®ba0g/ t,H 0kpöwdur®ba0g/ oAárÜd
b0*grdur®H ur®ba0g/

ww¬ = xdk Z&mr&P ESprf sK;d wdYk wiG ?f
Z&m[lonf? uwrm = tb,fenf; ?

Z&m =tdjk cif;

awoH awoH owåmeH = xdx
k o
kd Ykd aom owå0gwdYk \
wrSd wrSd owåeduma, = xdx
k o
kd Ykd aomowå0g taygif;ü?
,m Z&m = tMuiftjkd cif;onfvnf;aumif;? ,m ZD&Pwm =
tMuif aqG;jrnfah omtjzpfonfvnf;aumif;? ,H c@dpHö =tMuif
oGm;usKd;aom tjzpfonfvnf;aumif;? ,H ygvdpöH =tMuif
qHjzLaom tjzpfonfvnf;aumif;? ,m 0vdwåpwm = tMuif
ta&wGeYf aom tjzpfonfvnf;aumif;? tm,kaem = touf\
,m oH [ med = tMuif qkwf,kwfjcif;onfvnf;aumif;?
£jE´ d , me
meH = £ajE´ w d k Y \? a,m y&d y gaum = tMuif
tw¬ d = &Sd\? t,H =
&if h u suf j cif ; onf v nf ; aumif ; ?tw¬
þoabmw&m;ud?k Z&m = Z&m[lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/
ww¬ uwrH r&PH? ,m awoH awoH owåmeH
wrSm wrSm owåedum,m pkwd p0ewmaba'g tÅ& meH
rpöK r&PH umvud&d,m cE¨meH aba'g uaV0&ó edau©ayg
ZD0dwdjE´d,ókyapäa'g? £'H 0kpöwd r&PH/

ww¬ = xdk ESprf sK;d wdYk wiG ?f ur®ba0g = jzpfaMumif;
ur®b0onf? uwarm = tb,fenf; ?
yknmbdocFga&m = yknmbdocFg&vnf;aumif;?tyk
tyknmbd
ocFga&m = tyknmbdocFg&vnf;aumif;? tmaeÍÆmbdocFga&m
tmaeÍÆmbdocFg&vnf;aumif;? t,H = þocFg&okH;rsKd;udk
ur®ba0g = ur®b0[lí (jzpfaMumif;b0[lí)? 0kpöwd =
qdt
k yf\/
oAárÜd = tvk;H pkv
H nf;jzpfaom? b0*grdur®H = b0odYk
vm;apwwf a&mufapwwfaom uH[o
l rQonf? ur®ba0g =
ur®b0 rnf\/ (jzpfaMumif;b0 rnf\)/
ww¬ uwarm Oyywådba0g? umrba0g? ½lyba0g
t½lyba0g?
onmba0g?
tonmba0g?
ae0onmemonmba0g?
{ua0gum&ba0g?
pwk a 0gum&ba0g? yÍö a 0gum&ba0g? t,H 0k p ö w d
Oyywådba0g/
ww¬ = xdk b0 ESpfrsKd;wdkYwGif/ Oyywådba0g =
Oyywåb
d 0onf?(jzpfjcif;b0onf)? uwarm= tb,fenf; ?

(10)

(11)

p u © K o r æ a ó m = pu© K oræ ó vnf ; aumif ; ?
a o m w o r æ a ó m = aomworæ ó vnf ; aumif ; ?
Cmeoræaóm = Cmeoræóvnf;aumif;? Zd0Sgoræaóm =
Zd0Sgoræóvnf;aumif;? um,oræ a óm = um,oræó
vnf;aumif;? raemoræaóm = raemoræóvnf;aumif;? t,
t,H
þzó (6)yg;ud k ? o V m , w e y p ö , m z a ó m =
oVm,we[laom taMumif;aMumifjh zpfaom zó[lí? 0kpöwd
qdt
k yf\/

raemoræó Zm a0'em = raemoræóaMumifh jzpfaom
a0'emvnf;aumif;? t,H = þa0'em (6)yg;ud?k zóypö,m
a0'em = zó[laom taMumif;aMumifh jzpfaoma0'em[lí
0kpöwd = qdt
k yf\/

ww¬ uwrm zóypö,m a0'em? pu©KoræóZm
a0'em aomworæóZm a0'em CmeoræóZma0'em
Zd0gS oræóZm a0'em um,oræóZm a0'em raemoræóZm
a0'em? t,H0kpöwd zóypö,m a0'em/

ww¬ = xdk ygVdawmfü? a0'emypö , m wPS m
a0'em[laom taMumif;aMumifh jzpfaomwPSm[lonf? uwrm
tb,fenf; ?

ww¬ = xdk ygVdawmfü? zóypö , m a0'em =
zó[laom taMumif;aMumifh jzpfaom a0'em[lonf? uwrm
tb,fenf; ?
pu©KoræóZm a0'em = pu©KoræóaMumifh jzpfaom
aomworæ ó Zm a0'em =
a0'emvnf ; aumif ; ?
aomworæ ó aMumif h jzpf a om a0'emvnf ; aumif ; ?
Cmeoræ ó Zm a0'em = CmeoræóaMumifh jzpfaom
a0'emvnf;aumif;? Zd0gS oræóZm a0'em = Zd0gS oræóaMumifh
jzpfaom a0'emvnf;aumif;? um,oræóZm a0'em =
um,oræóaMumifh jzpfaom a0'emvnf;aumif;?

ww¬ uwrm a0'emypö , m wPS m ?½l y wPS m
o'´wPSm *E¨wPSm &owPSm azm|AáwPSm "r®wPSm? t,H
0kpöwd a0'emypö,m wPSm/

½ l y w P S m = ½l y g½k H ü wG , f w mwyf r uf a om
½lywPSmvnf;aumif;? o'´wPSm = o'´g½üHk wG,w
f mwyfrufaom
o'´wPSmvnf;aumif;? *E¨wPSm = *E¨m½küH wG,w
f mwyfrufaom
*E¨ w PS m vnf ; aumif ; ? & o w P S m = &om½k H ü
wG,w
f mwyfrufaom &owPSmvnf;aumif;? azm|AáwPSm =
azm|Aám½küH wG,w
f mwyfrufaom azm|AáwPSmvnf;aumif;?
"r® w PS m = "r®m½kHü wG,fwmwyfrufaom "r®wPSm
vnf;aumif;? t,H = þwPSm (6) yg;ud?k a0'emypö,m
wPS m = a0'em[laom taMumif;aMumifh jzpfaomwPSm[lí
0kpöwd = qdt
k yf\/

(14)

(15)

umrba0g = umr (11) bkH [laomumrb0
vnf;aumif;? ½lyba0g = ½ly (16) bkH [laom ½lyb0
vnf;aumif;? t½l y ba0g = t½ly (4) bkH [laom
t½lyb0vnf;aumif;? onmba0g = onmb0vnf;aumif;?
tonmba0g = onmr&Sad om tonmb0 vnf;aumif;?
ae0onmemonmba0g = ½keYf &if;Murf;wrf;aom onmum;
r&Sd? odrfarGUEl;nHhaom onmom&Sdaom ae0onmemonm
b0vnf;aumif;? {ua0gum&ba0g = ½lyu©Em¨ wpfyg;om &Sad om
{ua0gum&b0vnf ; aumif ; ? p w k a 0 g u m & b a 0 g
emrfcE¨mav;yg;om &Sdaom pwka0gum&b0vnf;aumif;?
yÍö a 0gum&ba0g = cE¨m ig;yg;&Sdaom yÍöa0gum&b0
vnf;aumif;? t,H = þ (9)rsK;d aom b0ud?k Oyywådba0g
Oyywåb
d 0 [lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/

ww¬ = xdyk gVad wmfü? b0ypö,m Zmwd = (ur®b0)
[laom taMumif;aMumifh jzpfaom Zmwd[o
l nf? uwrm =
tb,fenf; ?

t,H 0kpöwd Oyg'geypö,m ba0g/
t,H = þur®b0ç Oyywåb
d 0ud?k Oyg'geypö,m ba0g
Oyg'gef[al omtaMumif;aMumifh jzpfaom b0[lí? 0kpöwd =
qdt
k yf\/
ww¬ uwrm b0ypö,m Zmwd? ,m awoH awoH
owåmeH wrSd wrSd owåeduma, ZmwdoÍÆmwd MouúÅd
tbdedAáwåd cE¨meH ygwkbma0g tm,wemeH y#dvmabm? t,H
0kpöwd b0ypö,mZmwd/

awoH awoH owåmeH = xdx
k o
kd Ykd aom owå0gwdYk \?
wrSd wrSd owåeduma, = xdx
k o
kd Ykd aomowå0g taygif;ü?
,m Zmwd = tMuif jzpfjcif;onf? ,m oÍÆmwd = tMuif
aumif;aom jzpfjcif;onf? ,m MouúÅd = tMuif trd0rf;wdu
k o
f Ykd
ouf0ifjcif;onf? ,m tbdedAáwåd = tMuif owå0g[laom
topfjzpfjcif;onf? a,m cE¨meH ygwkbma0g = tMuif cE¨mwdYk \
xif&mS ;pGm jzpfjcif;onf? a,mtm,wemeH y#dvmabm =
tMuif tm,wewdYk ukd &jcif;onf? tw¬ d = &S\
d ? t,H =
þonfu?kd b0ypö,m Zmwd = b0[laom taMumif;aMumifh
jzpfaom Zmwd[í
l ? 0kpöwd = qdt
k yf\/
ww¬ uwrH Zmwdypö,m Z&mr&PH? tw¬d Z&m?
tw¬d r&PH/
ww¬ = xdkygVdawmfü? Zmwdypö,m Z&mr&PH =
Zmwd[al om taMumif;aMumifh jzpfaom Z&mr&P[lonf? uwrH
tb,fenf; ?
Z&m = tdjk cif; Z&mw&m;onf? tw¬d = &S\
d ? r&PH =
aojcif;r&Pw&m;onf? tw¬d = &S\
d /

(20)

(17)

z k | ó = awG U MuH K aomol t m;vnf ; aumif ; ?
oD v Asoaee0g = oD v ysuf p D ; jcif ; jzif h r l v nf ; ? zk | ó
awG U MuH K aomol t m; vnf ; aumif ; ? 'd|dAsoaee 0g
t,l0g'ysufpD;jcif;jzifhrlvnf;? zk|ó = awGUMuHKaomoltm;
vnf;aumif;? tnw&nwa&e = trSwrf xm;wpfyg;yg;aom
'ku©"ar®e = 'kuw
© &m;jzif?h zk|ó = awGUMuHKaom oltm;?
a,m tma'a0g = tMuif idak <u;jcif;onf? a,m y&da'a0g
tMuif tzefwvJvJ idak <u;jcif;onf? ,m tma'0em = tMuif
idka<u;aom tjcif;t&monf? ,m y&d a '0em = tMuif
tzefwvJviJ akd <u;aom tjcif;t&monf? ,H tma'0dwwåH
tMuif idak <u;onf\ tjzpfonf? ,H y&da'0dwwåH = tMuif
tzefwvJvJ idak <u;onf\ tjzpfonf? ,m 0gpm = tMuif
ajymqdk idak <u;jcif;onf? a,m yvmayg = tMuif tzefwvJvJ
ajymqdik akd <u;jcif;onf? a,m 0dyÜvmayg = tMuif txl;xl;
tjym;jym; tzefwvJvJ ajymqdik akd <u;jcif;onf? a,m vmvayÜg
tMuif tzefwvJvaJ jymqdik akd <u;jcif;onf? ,m vmvyÜem
tMuif tzefwvJvJ ajymqdk idak <u;aom tjcif;t&monf? ,H
vmvyÜdwwåH = tMuif tzefwvJvJ ajymqdik akd <u;onf\
tjzpfonf? tw¬d = &S\
d / t,H = þ oabmw&m;ud?k y&da'a0g
y&da'0[lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/

ww¬ = xdk Z&mr&PwdYk wiG ?f r&PH = r&P[lonf
uwrH = tb,fenf; ?

ww¬ uwrH 'ku©H? ,H um,duH tomwH um,duH
'ku©H um,oræóZH tomwH 'ku©H a0',dwH um,oræóZm
tomwm 'ku©m a0'em? £'H 0kpöwd 'ku©H/

awoH awoHowåmeH = xdx
k kd owå0gwdYk \? wrS m
wrSm owåeu
d m,m = xdx
k ak d om owå0gwYk \
d taygi;f rS? ,mpkwd
,m p0ewm
tMuif pkawjcif;onf (tMuif a&GUavsmjcif;onf)?,m
tMuif pkawaom tjzpfonf? a,m aba'
aba'g = tMuif
ysupf ;D jcif;onf? ,H tÅ&"meH = tMuifu,
G v
f eG jf cif;onf? ,m
rpö K = tMuifaojcif;onf? ,H r&PH = tMuif aojcif;onf
,m umvud&d,m = tMuif aojcif;udk jyKjcif;onf? a,m
cE¨meH aba'g = tMuif cE¨mwdYk \ ysupf ;D jcif;onf? a,m
kd af umifukd ypfcsjcif;onf
uaV0&ó edau©ayg = tMuifu,
a,m ZD0dwdjE´d,ókyapäa'g = tMuif ZD0w
d ad jE\
´ jywfpjJ cif;onf
tw¬ d = &S\
d / £'
£'H = þoabmw&m;ud?k r&PH = r&P[lí
0kpöwd = qdt
k yf\/
£wd t,Íö Z&m £'Íö r&PH ? £'H 0k p ö w d
Zmwdypö,m Z&mr&PH/
t,Íö Z&m = þZ&monfvnf;? tw¬ d = &S\
d ? £'Íö
r&PH = þr&Ponfvnf;? tw¬d = &S\
d ? £'H = þZ&mr&P
oabmw&m;ESprf sKd;ud?k Zmwdypö,m Z&mr&PH = ZmwdaMumifh
jzpfaom Z&mr&P[lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/

(24)

(21)

1/ t0dZmÆ

ww¬ = xdyk gVad wmfü? 'ku©H = 'ku[
© o
l nf? uwr
uwrH
tb,fenf; ?

1/ tnmPvu©Pm t0d ZmÆ
2/ oar®m[e&om?
3/ qm'eypöKy|mem?
4/ tmo0y'|mem?
(tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)
1/ y&rw¬"r®obm0rSeu
f kd rodjcif;oabm vu©P?
wpfenf; - y&rw¬" r®obm0rSefudk odwwfaomÓPf \
qefYusifbufjzpfjcif;oabm - vu©P /
2/ ,S O f z uf o rÜ , k w f w &m;wd k Y ud k v nf ; aumif ; ç
xdt
k 0dZmÆ ESijhf ynhpf aHk om yk*K¾d vfuv
kd nf;aumif; jyif;pGm awGa0apjcif;
(udpö) &o /
3/ y&rw¬"r®tm½k\
H oabmrSeu
f kd zk;H vTr;f wwfaom
oabmw&m; ypöKy'|mef /

um,duH = ud,
k üf jzpfaom? tomw
tomwH = om,mzG,rf S
uif;aom? ,H um,duH 'ku©H = tMuif um,du'kuo
© nf?
um,oræóZH = um,oræóaMumifh jzpfaom? tomwH
k j© zpfaom
om,mzG,rf u
S if;aom? ,H 'kuH© a0',dwH = tMuif'u
cHpm;tyfonf\ tjzpfonf?um,oræóZm = um,oræó
aMumifjh zpfaom? tomwm = om,mzG,rf u
S if;aom? ,m 'ku©m
a0'em = tMuif 'ku©a0'emonf? tw¬ d = &S\
d / £'H
þum,du'kua© 0'emud?k 'ku©H = 'ku[
© í
l ? 0kpöwd = qdt
k yf\/
ww¬ uwrH a'greóH?,H apwoduH tomwH
apwoduH 'ku©H apawmoræóZH tomwH'ku©H a0',dwH
apawmoræóZm tomwm 'ku©m a0'em? £'H 0kpöwd
a'greóH/

4/ tmoa0gw&m; (4)yg; y'|mef /
2/ ocFg&
1/
2/
3/
4/

tbdocF&Pvu©Pm ocFg&m
&m?
tm,l[e&om?
apwemypöKy'|mem?
t0dZÆmy'|mem/ (tbd-|-2-129/ 0do'k ¨-d 2-159/)

ww¬ = xdyk gVdawmfü? a'greóH = a'greó[lonf
uwrH = tb,fenf; ?
apwoduH = pdwüf jzpfaom? tomwH = om,mzG,f
rSuif;aom? ,H apwoduH 'ku©H = tMuif apwodu'kuo
© nf
apawmoræóZH = apawmoræó (raemoræó) aMumifh
jzpfaom? tomwH = om,mzG,rf u
S if;aom? ,H 'kuH© a0',dwH
tMuif 'kuj© zpfaom cHpm;tyfonf\ tjzpfonf?

(18)

(19)

ww¬ uwarm aomaum?ÓwdAsoaee 0g zk|ó
abm*Asoaee 0g zk | ó a&m*Asoaee0g zk | ó
oD v Asoaee 0g zk | ó 'd | d A soaee 0g zk | ó
tnw&nwa&e Asoaee orEém*wótnw&nwa&e
'k u © " ar® e zk | ó aomaum aompem aompd w wå H
taÅmaomaum taÅmy&daomaum apwaom y&dZÑm,em
a'greóH aomuov’H? t,H 0kpöwd aomaum/

,H aompd w wå H = tMuif pdk;&drfaomtjzpfonf? a,m
taÅmaomaum = tMuif twGi;f ü pd;k &drjf cif;onf? a,m
taÅmy&d a omaum = tMuif twGif;ü xuf0ef;usif
pd;k &drjf cif;onf? ,m apwaom y&dZÑm,em = tMuif pdw\
f
xuf0ef;usif ylavmifaom tjcif;t&monf? ,H a'greóH
tMuif pdwEf v
S ;Hk rom,mjcif;onf? ,H aomuov’H = tMuif
pl;0ifaeaomaomuwnf;[laom ajimifw
h o
H if;onf? tw¬d &S\
d /
t,H = þoabmw&m;ud?k aomaum = aomu[lí? 0kpöwd
qdt
k yf\/

ww¬ = xdkygVdawmfü? aomaum = pdk;&drfjcif;
aomu[lonf? uwarm = tb,fenf; ?
ÓwdAsoaee 0g = aqGrsKd;wdYk \ ysufp;D jcif;jzifrh v
l nf;
zk|ó = awGUMuHKaomoltm;vnf;aumif;? abm*Asoaee 0g
pnf ; pd r f O pö m wd k Y \ ysuf p D ; jcif ; jzif h r l v nf ; ? z k | ó
awG U MuH K aomol t m;vnf ; aumif ; ? a&m*Asoaee 0g
tema&m*g[l a om ysuf p D ; jcif ; jzif h r l v nf ; ? z k | ó
awG U MuH K aomol t m;vnf ; aumif ; ? o D v A s o a e e 0 g
oDvysufpD;jcif;jzifhrlvnf;? zk | ó = awGUMuHKaomol
tm;vnf;aumif;? 'd|Ad soaee 0g = t,l0g'ysupf ;D jcif;jzifrh v
l nf;
zk|ó =awGUMuHKaomoltm;vnf;aumif;? tnw&nwa&e
trSwrf xm; wpfyg;yg;aom? Asoaee = ysupf ;D jcif; Asoew&m;ESihf
orEé m *wó =jynfhpkHaom oltm;? tnw&nwa&e
trSwrf xm; wpfyg;yg;aom? 'ku©"ar®e = 'kuw
© &m;jzif?h zk|ó
awGUMuHKaom oltm;? a,m aomaum = tMuif pd;k &drjf cif;onf
,m aompem = tMuifp;kd &draf om tjcif;t&monf?

ww¬ uwarm y&da'a0g? ÓwdAsoaee 0g zk|ó
abm*Asoaee 0g zk | ó a&m*Asoaee 0gzk | ó
oD v Asoaee 0g zk | ó 'd | d A soaee 0g zk | ó
tnw&nwa&e Asoaee orEém*wó tnw&nwa&e
'ku© "ar®e zk|ó tma'a0g y&da'a0g tma'0em y&da'0em
tma'0dwwåHy&da'0dwwåH 0gpm yvmayg 0dyÜvmayg vmvayÜg
vmvyÜem vmvyÜdwwåH? t,H 0kpöwd y&da'a0g/
ww¬ = xdyk gVad wmfü? y&da'a0g = y&da'0[lonf?
uwarm = tb,fenf; ?
ÓwdAsoaee0g = aqGrsKd;wdYk \ ysufp;D jcif;jzifrh v
l nf;
zk|ó = awGUMuHKaomoltm;vnf;aumif;? abm*Asoaee 0g
pnf ; pd r f O pö m wd k Y \ ysuf p D ; jcif ; jzif h r l v nf ; ? z k | ó
awG U MuH K aomol t m;vnf ; aumif ; ? a&m*Asoaee 0g
tema&m*g[laom ysufp;D jcif;jzifrh v
l nf;?

(22)

(23)

apawmoræóZm = apawmoræó (raemoræó) aMumifh
jzpfaom? tomwm = om,mzG,rf S uif;aom? ,m 'kum© a0'em
tMuif 'kua© 0'emonf? tw¬ d = &S\
d / £'H = þapwodu
'kua© 0'em (a'greóa0'em)ud?k a'greóH = a'greó[lí
0k p öwd
k yf\/
wd = qdt

tnw&nwa&e = trSwfrxm; wpfyg;yg;aom
'ku©"ar®e = 'ku"© r®jzif?h zk|ó = awGUMuHKaomoltm;? a,m
tm,maom = tMuif pdw\
f yifyef;jcif;onf? a,m Oyg,maom
tMuif BuD;pGmaompdw\
f yifyef;jcif;onf? ,H tm,modwwåH
tMuif pdw\
f yifyef;aom tjzpfonf? ,H Oyg,modwwåH
tMuif BuD;pGmaom pdw\
f yifyef;onf\ tjzpfonf? tw¬d &S\
d /
t,H = þoabmw&m;ud?k Oyg,maom = Oyg,mo[lí? 0kpöwd
qdt
k yf\/

ww¬ uwarm Oyg,maom? ÓwdAsoaee 0g zk|ó
abm*Asoaee 0g zk | ó a&m*Asoaee0g zk | ó
oD v Asoaee 0g zk | ó 'd | d A soaee 0g zk | ó
tnw&nwa&e Asoaee orEém*wótnw&nwa&e
'ku© "ar®e zk|ó tm,maom Oyg,maom tm,modwwåH
Oyg,modwwåH? t,H0kpöwd Oyg,maom/
ww¬ = xdyk gVdawmfü? Oyg,maom = jyif;pGmylyef&jcif;
Oyg,mo[lonf? uwarm = tb,fenf; ?
ÓwdAsoaee 0g = aqGrsKd;wdYk \ ysufp;D jcif;jzifrh v
l nf;
zk|ó = awGUMuHKaom oltm;vnf;aumif;? abm*Asoaee 0g
pnf;pdrOf pömwdYk \ ysufp;D jcif;jzifrh v
l nf;? zk|ó awGUMuKH aom
oltm;vnf;aumif;? a&m*Asoaee 0g = tema&m*g[laom
ysupf ;D jcif;jzifrh v
l nf;? zk|ó = awGUMuHKaomoltm;vnf;aumif;
oDvAsoaee 0g = oDvysufpD;jcif;jzifhrlvnf;? zk | ó
awGUMuHKaomoltm;vnf;aumif;? 'd|dAsoaee 0g = t,l0g'
ysufp;D jcif;jzifrh v
l nf;? zk|ó =awGUMuHKaomoltm;vnf;aumif;

{0arwó au0vó 'ku©u©E¨ó ork'a,m
a[mwD w d ? {0arwó au0vó 'k u © u © E ¨ ó o*F w d
a[mwd? orm*arm a[mwd? oarm"meH a[mwd? ygwkbma0g
a[mwd? awe 0kpöwd {0arwóau0vó 'ku©u©E¨ó
ork'a,m a[mwDwd/
£wd = þodkYvQif? au0vó = ok c rzuf
oufoufaom? {wó 'ku©u©E¨ó = þ'kuw
© ;Hk 'kut
© pktyk\
H
ork'a,m = jzpfjcif;onf? a[mwd = jzpf\/ £wd = þodYk vQif
au0vó = okcrzuf oufoufaom?{wó
{wó 'ku©u©E¨ó
þ'kuw
© ;Hk 'kut
© pktyk\
H ? o*Fwd = aygi;f qkjH cif;onf? orm*arm
tnDtñGwf qdu
k af &mufvmjcif;onf? oarm"meH = aygif;qkrH d
jcif;onf? ygwkbma0g =xif&mS ;jzpfjcif;onf? a[mwd = jzpf\/
awe = xdak Mumif?h {0arwó au0vó 'ku©u©E¨ó
ork'a,m a[mwDwd = {0arwó au0vó 'kuu
© E© ó
¨
ork'a,m a[mwd [lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/ (0db*FygVdawmf)

(28)

1/ tm½ku
H kd awGUxdjcif;oabm vu©P?tm½kHudk
awGUxad om tjcif;t&mtm;jzifh jzpfjcif;oabm vu©P?
2/ tm½ku
H kd yGwcf sKyfxyd g;jcif; = tm½küH xdcwfjcif; (udpö)
&o?
3/ 0w¬K + tm½kH + 0dnmPf oH;k yg;wdYk \ aygi;f qHjk cif;aMumifh
jzpfay:vmaom oabmw&m; ypöKy|mef?
4/ oVm,we y'|mef/
7/ a0'em
1/
2/
3/
4/

tEkb0evu©Pm a0'em?
0do,&ooarÇm*&om?
okc'ku©ypöKy|mem?
zóy'|mem/ (tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)

1/
2/
3/
4/

tm½k\
H t&omudk cHpm;jcif;oabm vu©P?
tm½k\
H t&omudk oH;k aqmifjcif; (udpö) &o?
okcoabmw&m;ç 'ku©oabmw&m; ypöKy|mef?
zó y'|mef/
8/ wPSm

1/
2/
3/
4/

a[wkvu©Pm wPSm?
tbdeE´e&om?
twdwådbm0ypöKy|mem?
a0'emy'|mem/(tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)

(25)

1/ (uHjzpfatmifjyKvkyjf cif;) jyKjyifjcif; jyKpDrjH cif;oabm
vu©P /
2/ y#doaE¨ukd jzpfapjcif;iSm tm;xkwjf cif; aMumifMh u
Asmyg&jyKjcif; (udpö) &o ? wpfenf; 0dnmPf emrf½yk [
f al om
tusK;d w&m;udk aygi;f pk½;Hk pnf;jcif; (udp)ö &o? wpfenf; taygi;f tpk
jzpfaom 0dnmPf emrf½yk f tusK;d w&m;udk jzpfapjcif; (udpö) &o/
3/ apwem y"me[k a,m*DÓPfwiG f a&S;½SLxifjcif;
oabmw&m; ypöKy|mef /
4/ t0dZÆm y'|mef/
3/ 0dnmPf
1/ 0dZmeevu©PH 0dnmPH?
2/ ykAÁ*rF &oH?
3/ y#doEd¨ypöKy|meH?
4/ ocFg&y'|meH? 0w¬m&r®Py'|meH 0g/
(tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)
1/ tm½ku
H kd odjcif; = tm½ku
H kd &,ljcif;oabm vu©P?
2/ emrf½yk w
f Ykd \ y"me aU&o
S mG ;acgi;f aqmif jzpfjcif; (udp)ö
&o?
3/ a&S;b0ESiw
hf uG qufpyfwwfaom oabmw&m;
ypöKy|mef?
4/ ocFg& wpfenf; rS&D m0w¬K½kyEf iS hf xifvmaomtm½kH
y'|mef/

(32)

1/ ur®zv = uH\ tusK;d [laomoabm = uH\
tusKd;jzpfjcif;oabm vu©P?
2/ uHaMumifjh zpfjcif; (udpö) &o?
3/ ukov
kd f tukov
kd f r[kwaf om 0dyguftAsmuw
oabmw&m; ypöKy|mef?
4/ Oyg'gef y'|mef/

(29)

1/ 'ku©\ taMumif;jzpfjcif;oabm vu©P?
2/ xdx
k t
kd m½kH xdx
k b
kd 0wdYk ü tvGef ESpo
f ufjcif; (udpö)
&o?
3/ pdw\
f (0g) yk*K¾d vf\ xdx
k t
kd m½kH xdx
k b
kd 0wdYk ürwif;wdrf
ra&mif&h EJ ikd o
f nhf oabmw&m; ypöKy|mef?
4/ a0'em y'|mef/

11/ Zmwd
1/ ww¬ ww¬ ba0 yXrmbdeAd Áwåv
d u©Pm Zmwd?
2/ ed,smwe&om?
3/ twDwb0awm £" Or®KZÆeypöKy|mem?zv0aoe
'ku©0pd w
d åwmypöKy|mem 0g/
4/ (ur®b0y'|mem/)
(tbd-|-2-90/ 0do'k -d¨ 2-130/)
1/ xdx
k b
kd 0ü wpfcak om b0jzifh ydik ;f jcm;tyfaom
cE¨ m tpOf \ vuf r G e f t p topf j zpf j cif ; = aU&S O D ; pG m
xif&mS ;jzpfjcif;oabm vu©P?
2/ (xdw
k pfcak om b0jzifh ydik ;f jcm;tyfaom cE¨mtpOfukd
0#fom;owå0gtm; a&mh ,lavm[k) aqmifEiS ;f ay;tyfouJo
h Ykd
jzpfjcif; (udpö) &o?
3/ tjcm;rJh twdwb
f 0rS þypöKyÜeb
f 0ü cE¨mtpOfukd
xif&Sm;azmfwwfaom = ay:vmapwwfaom oabmw&m;
ypöKy|mef?wpfenf; 'ku©tpk\ qef;Mu,fonf\tjzpf[laom
tusK;d udk jzpfapwwf\ (zv) ypöKy|mef?
4/ ur®b0 y'|mef/

9/ Oyg'ge
1/
2/
3/
4/

*[Pvu©PH Oyg'geH?
trkÍöe&oH?
wPSm'V§wå'|d yd pöKy|meH?
wPSmy'|meH/ (tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-160/)

1/ tm½ku
H kd jyif;pGmpGv
J rf;jcif; = pGjJ rJpmG ,ljcif;oabm
vu©P?
2/ (wPSm'd|w
d Ykd jzifh tm½ku
H kd rSm;rSm;,Gi;f ,Gi;f ESv;Hk oGi;f
jcif;\ tpGr;f jzif)h tm½ku
H kd rvTwjf cif; (udpö) &o?
3/ (u) wPSm\ cdik jf rrJ I oabmw&m;(umrkyg'get
f wGu)f
(c) 'd|d = t,lrmS ;rI oabmw&m; (useOf yg'gef
oH;k yg;twGu)f ypöKy|mef?
4/ wPSm y'|mef/

(26)

(27)

4/ (emrf + ½kkyf) rS - emrf = apwoduf

5/ oVm,we

1/
2/
3/
4/

erevu©PH emrH?
orÜa,m*&oH?
t0dead AÇm*ypöKy|meH?
0dnmPy'|meH/ (tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)

1/ tm½ko
H Ykd ñGwjf cif;oabm vu©P/
2/ 0dnmPfEiS hf twlwuGvnf;aumif;ç tcsi;f csi;f
vnf;aumif; ,SOpf yfjcif; (udpö) &o?
3/ toD;toD; cGjJ cm;í r&aom cGjJ cm;í rjzpfaom
apwoduo
f abmw&m; ypöKy|mef?
4/ 0dnmPf y'|mef/
(emrf + ½kyk )f rS - ½kk y f
1/ ½kyÜevu©PH ½ly?H
2/ 0du&d P&oH?
3/ tAsmuwypöKy|meH?
4/ 0dnmPy'|meH/ (tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)
1/ azmufjyefjcif;oabm vu©P?
2/ (orÜa,m*vu©Pm r&Sad omaMumif)h ½kyt
f csi;f csi;f rwJG
z½dzk &J usjJ cif; (udpö) &o?
3/ ukov
kd f tukov
kd f r[kwaf om tAsmuw
oabmw&m; ypöKy|mef?wenf; tm½ku
H kd r,lwwfaom
oabmw&m; ypöKy|mef?
4/ 0dnmPf y'|mef/

1/
2/
3/
4/

tm,wevu©PH oVm,weH?
'óem'd&oH?
0w¬K 'Gg&bm0ypöKy|meH?
emr½lyy'|meH/ (tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)

1/ xdcu
dk jf cif; = tm;xkwjf cif;oabm vu©P?wpfenf;
tm, rnfaom pdwaf pwoduw
f Ykd ukd csJUxGijf cif;oabm
vu©P?
2/ jrifjcif; (Mum;jcif;ç eHjcif;ç vsujf cif;ç awGUxdjcif;ç
odjcif;) (udpö) &o?
3/ xdu
k o
f nht
f m;avsmfpmG yÍö0n
d mP"mwf raem"mwf
raem0dnmP"mwfwYkd \rS&D m0w¬Ktjzpfç 0ifxu
G &f m'Gg&tjzpf
jzpfjcif;oabmw&m; ypöKy|mef?
4/ emrf + ½kyf y'|mef/
6/ zó
1/ zkoevu©aPm zaóm?
2/ oCF¥e&aom?
3/ o*Fwyd pöKy|maem?
4/ oVm,wey'|maem/
(tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)

(30)

(31)

Oyg'gef av;rsKd;

10/ b0

1/ umrkyg'gef
tm½k H i g;yg; umr*k P f w &m;wd k Y ü xd k x d k bk H b 0ü
jyif;pGmpGv
J rf;jcif; pGjJ rJpmG ,ljcif;oabmw&m;/
2/'d|Kyg'gef
twå0g'kyg'gef oDvAÁwyk g'gef ESprf sK;d rSví
JG <uif;useaf om
rSm;,Gif;aom rdpäm'd|dt,l0g' trsKd;rsKd;ü jyif;pGmpGJvrf;jcif;
pGjJ rJpmG ,ljcif;oabm/
3/ oDvAAÁwk
wyk g'gef
EGm;tusifh acG;tusifh ponhf rSm;,Gi;f onhf 0wtusijfh zifh
udavomwdkYrSpifMu,fEdkif\ oHo&mrS vGwfajrmufEdkif\[k
jyif;pGmpGv
J rf;jcif; pGjJ rJpmG ,ljcif; oabmw&m;/
4/ tw
twå0g'k
0g'kyg'gef
(u) zefqif;&Siyf &rtwå? ( c ) tzefqif;cH&aom
ZD0twå &Sd\ ponfjzifhtwå0g'udk vufcHaom twå0g'udk
jyif;pGmpGv
J rf;jcif; pGjJ rJpmG ,ljcif; oabmw&m;?þodYk tm;jzifh Oyg'gef
(4)rsKd; &Sad yonf/

1/ ur®ur®zvvu©aPm ba0g?
2/ bm0eb0e&aom?
3/ ukovmukovmAsmuwypöKy|maem?
4/ Oyg'gey'|maem/
(tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-160/)
(u) ur
ur®b0
b0
1/
2/
3/
4/

ur®vu©aPm ur®ba0g?
bm0e&aom?
ukovmukovypöKy|maem?
Oyg'gey'|maem/

1/
2/
3/
4/

uH[al omoabm = uHjzpfjcif;oabm vu©P?
Oyywåb
d 0udk jzpfapjcif; (udpö) &o?
ukov
kd f + tukov
kd f oabmw&m; ypöKy|mef?
Oyg'gef y'|mef/
( c ) Oyyw
Oyywåd b 0

1/ ur®zvvu©aPm Oyywåb
d a0g?
2/ b0e&aom?
3/ tAsmuwypöKy|maem?
4/ Oyg'gey'|maem/
(tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-160/)

(36)

(33)

½llyg0p& ukodkvfpsmefpdwf (5) rsKd; (y
(yÍöuenf
uenf;)

12/ Z&m

1/ 0dwuf+0dpm&+yDwd+okc+{u*¾wm wnf;[laom
psmeft*Fg (5)yg;ESihf twlwuGjzpfaom yxrpsmefuo
k v
kd pf w
d f wpfyg;?
2/ 0dpm&+yDw+d okc+{u*¾wmwnf;[laom psmeft*Fg
(4)yg;ESit
hf wlwuG jzpfaom 'kw,
d psmefuo
k v
kd pf w
d f wpfyg;?
3/ yD w d + ok c +{u*¾ w mwnf ; [l a ompsmef t *F g
(3)yg;ESit
hf wlwuG jzpfaom wwd,psmefuo
k v
kd pf w
d f wpfyg;?
4/ okc+{u*¾wmwnf;[laom psmeft*Fg (2)yg;ESifh
twlwuG jzpfaom pwkwp¬ smefuo
k v
kd pf w
d f wpfyg;?
5/ Oayu©m+{u*¾wm wnf;[laom psmeft*Fg (2)yg;ESihf
twl w uG jzpf a om yÍö r psmef uk o d k v f p d w f wpf y g;?
½lyg0p&ukov
kd pf smefpw
d w
f Ykd wnf;/

1/
2/
3/
4/

cE¨y&dyguvu©Pm Z&m?
r&Plye,e&om?
a,mAÁEé0ed moypöKy|mem?
(Zmwdy'|mem/) (tbd-|-2-94/ 0do'k -d¨ 2-132/)

1/ wpfcak omb0ü tusKH;0ifaom cE¨mwdkY\&ifha&mf
a[mif;jrif;onf\tjzpf[al om &ifu
h sufjcif;oabm vu©P?
2/ aojcif; = ysujf cif; r&PodYk uyfíaqmifjcif; (udpö)
&o?
3/ t&G,af umif;onf\ tjzpfukd zsuq
f ;D wwfaom
oabmw&m;=aumif;aomt&G,\
f ysupf ;D aMumif; oabmw&m;
ypöKy|mef?
4/ (Zmwd) y'|mef/
r&P
1/
2/
3/
4/

pkwv
d u©PH r&PH?
0da,m*&oH?
0dyÜ0goypöKy|meH?
(Zmwdy'|meH/) (tbd-|-2-95/ 0do'k -d¨ 2-133/)

(40)

(37)

aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (i)

aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (c)

5/ 0pDoaÍöwem = 0pD'Gg&ü jzpfaom (8)yg;aom
umrukov
kd af pwemç (12 )yg;aom tukov
kd af pwemonf/
0pDocFga&m = 0pDocFg& rnf\/ (20)/

tukodkvfpdwf (12) rsKd;

aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (p)

6/ raemoaÍöwem = 0dnwf½yk f ESprf sK;d udk rjzpfaprlí
(um,0d n wf ½ k y f 0pD 0 d n wf ½ k y f ES p f r sKd ; ud k r jzpf a prl í )
tvk;H pkv
H nf;jzpfaom (12)yg;aomtukov
kd af pwemç (8)yg;aom
umrukov
kd af pwemç(5)yg;aom ½lyukov
kd af pwemç (4)yg;aom
t½lyukov
kd af pwem[laom wpfc,
k w
k f (30)aom apwemonf/
pdwo
å cFga&m = pdwo
å cFg& rnf\/ (29)/
aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (q)

t[dwf tukov0dygufpdwf (7) rsKd;

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Oayu©mo[*kwf pu©K0dnmPfpw
d /f
Oayu©mo[*kwf aomw0dnmPfpw
d /f
Oayu©mo[*kwf Cme0dnmPfpw
d /f
Oayu©mo[*kwf Zd0gS 0dnmPfpw
d /f
'kuo
© [*kwf um,0dnmPfpw
d /f
Oayu©mo[*kwf orÜ#pd Käd if;pdw/f
Oayu©mo[*kwf oÅD&Ppdw/f

þpdwf (7)rsKd;wdkYum; tvdkr&Sdtyf rESpfouftyf
rjrwfE;kd tyfaom ted|m½kEH iS hf awGUMuKH &m0,f0x
D pd w
d w
f Ykd\ twGi;f 0,f
yÍö0n
d mPfç orÜ#pd Kdä if;ç oÅD&Pç w'g½u
Hk pd rö sm;udk &Guaf qmifvsuf
jzpf a y:vmMuaom tuk o d k v f \ tusKd ; jzpf u k e f a om
tukov0dygufpw
d w
f Ykd wnf;/

1/ avmbrlpw
d f
2/ a'gorlpw
d f
3/ arm[rlpw
d f
tm;vk;H aygif;aomf

8 - rsK;d
2 - rsK;d
2 - rsK;d
tukov
kd pf w
d 1f 2 rsKd;

avmbrlpw
d f (8) rsK;d
tm½küH wG,w
f mwyfrufrI avmbtaMumif;&if;cHaompdwf
1/ aomreóo[*kwf 'd|*d worÜ,w
k f tocFg&du
pdwfwpfck =0rf;ajrmufjcif; aomreóa0'emESifh twlwuG
jzpfaom rSm;aom cH,cl suf ( rdpmä 'd|)d ESihf ,SOaf om wdu
k w
f eG ;f rI
r&Sad omtocFg&du pdww
f pfc/k
2/ ...wdu
k w
f eG ;f rI &Sad om oocFg&du pdww
f pfc?k
3/ Oayu©mo[*kwf 'd|d*worÜ,kwf tocFg&du
pdww
f pfck = vspv
f sL ½Ijcif; Oayu©ma0'emESit
hf wlwuG jzpfaom
rSm;aom cH,cl suf (rdpmä 'd|)d ESihf ,SOaf om wdu
k w
f eG ;f rI r&Sad om
tocFg&dupdww
f pfc?k
4/ ...wdu
k w
f eG ;f rI &Sad om oocFg&du pdww
f pfc?k
5/ aomreóo[*kwf 'd|d*w0dyÜ,kwf tocFg&du
pdww
f pfck = 0rf;ajrmufjcif; aomreóa0'emESihf twlwuG
jzpfaom rSm;aom cH,cl suf ( rdpmä 'd|)d ESihf r,SOaf om wdu
k w
f eG ;f rI
r&Sad omtocFg&du pdww
f pfc/k
6/ ...wdu
k w
f eG ;f rI &Sad om oocFg&du pdww
f pfc?k

(34)

1/ wpfcak omb0jzifh ydik ;f jcm;tyfaom cE¨mtpOf\
a&GUavsmjcif;oabm= ypöKyÜeb
f 0rS a&GUavsmjcif;oabm vu©P?

(35)

aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (u)
r[mukov
kd f (8)yg;ç ½lyg0p&ukov
kd f (5)yg;/
aygif; (13)yg;wnf;/

2/ (u) jynhpf aHk om b0cE¨mwdYk EiS hf uif;jcif; = uif;apjcif;
(udp)ö &o?( c ) wpfenf;

b0cE¨mwdYk EiS hf auGuiG ;f &jcif;ESihf

jynhpf jHk cif; (orÜw)då &o?
3/ ypöKyÜefb0rS = a&mufqJ*wdrS auGuGif;&jcif;
oabmw&m; ypöKy|mef?
4/ (Zmwd) y'|mef/

r[mukodkvfpdwf (8) rsKd;
1/ aomreó o[*kwf ÓPorÜ,w
k f tocFg&du
pdww
f pfck /
aomreóa0'emESifh twlwuGjzpfaom ÓPfESifh
,SOaf om wdu
k w
f eG ;f rI r&Sad om tocFg&du pdww
f pfc?k
2/ ...(wdu
k w
f eG ;f rI &Sad om) oocFg&du pdww
f pfc?k
3/ aomreó o[*kwf ÓP0dyÜ,kwf tocFg&du
pdww
f pfck /
aomreóa0'emESifh twlwuGjzpfaom ÓPfESifh
r,SOaf omwdu
k w
f eG ;f rI r&Sad om tocFg&du pdww
f pfc/k
4/ ...(wdu
k w
f eG ;f rI &Sad om) oocFg&du pdww
f pfc?k
5/ Oayu©mo[*kwf ÓPorÜ,w
k f tocFg&u
d pdww
f pfc?k
6/ Oayu©mo[*kwf ÓPorÜ,w
k f oocFg&u
d pdww
f pfc?k
7/ Oayu©mo[*kwf ÓP0dy,
Ü w
k f tocFg&u
d pdww
f pfc?k
8/ Oayu©mo[*kwf ÓP0dy,
Ü w
k f oocFg&u
d pdww
f pfc?k
þonfwYkdum; umrm0p&ukov
kd pf w
d f = r[mukov
kd pf w
d f
(8) rsKd;wdYk wnf;/

(38)

(39)

7/ Oayu©mo[*kwf 'd|*d w0dy,
Ü w
k f tocFg&u
d pdww
f pfck
vspfvsL ½Ijcif; Oayu©ma0'emESit
hf wlwuG jzpfaom rSm;aom
cH,lcsuf (rdpäm'd|d) ESifh r,SOfaom wdkufwGef;rI r&Sdaom
tocFg&dupdww
f pfc?k
8/ ...wdkufwGef;rI &Sdaom oocFg&du pdwfwpfck?
þonfwdkYum; avmbvQif taMumif;&if;cH &SdMuukefaom
avmbrlpw
d f (8)rsKd;wdYk wnf;/

2/ Oayu©mo[*kwf O'´po
ö rÜ,w
k f pdww
f pfck = vspv
f sL½IrI
Oayu©ma0'emESihf twlwuG jzpfaompdwyf sUH viG rhf I O'´pEö iS hf ,SOaf om
pdww
f pfc?k þonfwYkd um; arm[rlpw
d f (2)rsKd;wdYk wnf;/

a'gorlpdwf (2) rsKd;
zsuq
f ;D vdjk cif; ysupf ;D apvdjk cif; a'govQif taMumif;&if;cH
&Sad ompdw/f
1/ a'greóo[*kwf y#dCorÜ,kwf tocFg&du
pdww
f pfc=k pdwrf csrf;omrI a'greóa0'emESit
hf wlwuGjzpfaom
pdwcf ufxefMurf;wrf;rI y#dC (a'go) ESihf ,SOaf om wdu
k w
f eG ;f rI
r&Sad omtocFg&du pdww
f pfc/k
2/ ...wdkufwGef;rI &Sdaom oocFg&du pdwfwpfck?
þonfwYkd um; a'gorlpw
d f (2)rsKd;wdYk wnf;/

aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (*)

t½lyg0p& ukodkvfpsmefw&m; (4) rsKd;
1/ tmumomeÍöm,we ukov
kd pf w
d f =tqk;H tydik ;f tjcm;
r&Sad om tmumo (aumif;uifynwf)vQif wnf&mtm½kH &Sad om
ukov
kd pf w
d /f
2/ 0dnmPÍöm,we ukov
kd pf w
d f = tmumomeÍöm,we
ukov
kd f 0dnmPf (pdw)f vQif wnf&mtm½k&H adS om ukov
kd pf w
d ?f
3/ tmudÍn
ö m,we ukov
kd pf w
d f = tmumomeÍöm,we
0dnmPf\ r&Sjd cif; ]ew¬ad bmynwf}vQifwnf&mtm½kH &Sad om
ukov
kd pf w
d /f
4/ ae0onmemonm,we uk o d k v f p d w f =
onm&S d o nf v nf ; r[k w f ç r&S d o nf v nf ; r[k w f a om
tmudÍn
ö m,we ukov
kd pf w
d v
f Qiw
f nf&mtm½kH &Sad om ukov
kd pf w
d /f
aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (C)

arm[rlpdwf (2) rsKd;
todrmS ;rI arm[vQif taMumif;&if;cH &Sad ompdwf
1/ Oayu©mo[*kwf 0dpu
d pd ämorÜ,w
k f pdww
f pfck =
vspv
f sL½IrI Oayu©ma0'emESihf twlwuG jzpfaom odYk avm odYk avm
awG;awm,krH mS ;rI 0dpu
d pd ämESihf ,SOaf om pdww
f pfc/k

um,oaÍöwem = um,'Gg&ü jzpfaom (8)yg;aom
umrukov
kd af pwemç (12 )yg;aom tukov
kd af pwemonf/
um,ocFga&m = um,ocFg& rnf\/ (8+12 =20)/

(44)

(41)

17/ [',0w¬K

t[dwf ukov0dygufpdwf (8) rsKd;

1/ raem"mwf +
rS&D mjzpfjcif;oabm vu©P/

raem0d n mP"mwf w d k Y \

18/ uAVDum& tm[m&
1/ pm;rsKd t yf a om tpmtm[m&\ tqD t ap;
MoZmoabm vu©P/
19/ tmumo"mwf
1/ ½kyu
f vmyfwYkd ukd ydik ;f jcm;wwfaomoabm vu©P/
20/ um,0dnwf
1/ aU&S o d k Y wuf j cif ; ponf u d k jzpf a pwwf a om
pd w å Z 0ga,m"mwf \ twl j zpf a om½l y um,ud k axmuf y H h
cd k i f c H h a pjcif ; ç aumif ; pG m wnf a pjcif ; ç vI y f & S m ;apjcif ; \
taMumif ; jzpf a om (0ga,m"mwf \ obm0owd å p G r f ; tif
vGeu
f u
J ek af om pdwZå r[mbkww
f Ykd \) trlt&m txl;oabm
vu©P/
21/ 0pD0dnwf

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Oayu©mo[*kwf pu©K0dnmPfpw
d çf
Oayu©mo[*kwf aomw0dnmPfpw
d çf
Oayu©mo[*kwf Cme0dnmPfpw
d çf
Oayu©mo[*kwf Zd0gS 0dnmPfpw
d çf
okco[*kwf um,0dnmPfpw
d f
Oayu©mo[*kwf orÜ#pd Käd if;pdwçf
aomreóo[*kwf oÅD&Ppdwf
Oayu©mo[*kwf oÅD&Ppdwf
aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (Z)

1/ yx0D"mwf
1/ cufrmjcif; ( = awmifrh mjcif;ç cdik rf mjcif;) oabm
vu©P/
2/ tmayg"mwf
1/ ,dpk ;D jcif;oabm vu©P/
3/ awaZm"mwf
1/ ylro
I abm (at;rIoabm) vu©P/
5/ pu©Kyom'

1/ pum;oHtxl;udk jzpfapwwfaomç pum;oHjzpf&mXmeü
wnfaom ur®Zyx0D"mwfukd xdcu
dk jf cif;\ taMumif;jzpfaom
yx0D " mwf \ obm0owå d pG r f ; tif v G e f u J u k e f a om
pdwZå r[mbkww
f Ykd \ xl;jcm;aomtrlt&m oabm vu©P/

1/ (u) ½lyg½küH (\) a&S;½I xdcu
dk jf cif;udk xdu
k af omç
(a&S ; ½I ½k d u f c wf j cif ; iS m xd k u f a om)r[mbk w f w d k Y ud k
Munfvifapjcif;oabm vu©P/

(48)

(45)

22/ ½lyó v[kwm
1/ (u) pdwaf Mumifjh zpfaom ½kyt
f ppfwYkd \ rav;rvH
raES;uHro
I abm= ayghyg;rIoabm/
23/ ½lyó rk'kwm
1/ (u) pdwaf Mumifjh zpfaom ½kyt
f ppfwYkd \ rcufxef
rMurf;wrf;rIoabm= El;nHrh o
I abm vu©P/
24/ ½lyó ur®nwm
1/ pdw+f Owk+tm[m&aMumifh jzpfuek af om ½kyt
f ppfwYkd \
ud,
k rf u
I pd w
ö Ykdtm;avsmpf mG trIü chn
H m;rI tcsK;d us tqifajyrIoabm
vu©P/
25/ ½lyó Oyp,
1/ (u) b0wpf c k ü ½k y f t ppf w d k Y \ a&S ; OD ; tp
jzpfjcif;oabmç( c ) £ajE´jynhpf o
Hk nhw
f ikd af tmif txuftxufü
wd;k wufí jzpfjcif;oabm/
26/ ½lyó oÅwd
1/ £ajE´jynhfpkHNyD;aemuf ½kyftppfwdkY\ aU&Saemuf
tpOfrjywf qufum qufumjzpfjcif;oabm vu©P/

(42)

(43)

6/ aomwyom'

11/ o'´g½kH

1/ (u) o'´g½küH (\) a&S;½Ixcd u
dk jf cif;udk xdu
k af om
(a&S ; ½I ½ k d u f c wf j cif ; iS m xd k u f a om)r[mbk w f w d k Y ud k
Munfvifapjcif;oabm vu©P/

1/ aomwyom'ü (ud)k xdcu
dk jf cif; (½ku
d cf wfjcif;)
oabm vu©P/

7/ Cmeyom'
1/ (u) *E¨m½küH (\) a&S;½Ixcd u
dk jf cif;udk xdu
k af om
(a&S ; ½I ½ k d u f c wf j cif ; iS m xd k u f a om)r[mbk w f w d k Y ud k
Munfvifapjcif;oabm vu©P/
8/ Zd0Sgyom'
1/ (u) &om½küH (\) a&S;½I xdcu
dk jf cif;udk xdu
k af om
(a&S ; ½I ½k d u f c wf j cif ; iS m xd k u f a om)r[mbk w f w d k Y ud k
Munfvifapjcif;oabm vu©P/
9/ um,yom'
1/ (u) azm|Aám½küH (\) a&S;½Ixcd u
dk jf cif;udk xdu
k af om
(a&S ; ½I ½ k d u f c wf j cif ; iS m xd k u f a om)r[mbk w f w d k Y ud k
Munfvifapjcif;oabm vu©P/
10/ ½lyg½kH

12/ *E¨m½kH
1/ Cmeyom'ü (ud)k xdcu
dk jf cif; = (½ku
d cf wfjcif;) oabm
vu©P/
13/ &om½kH
1/ Zd0gS yom'ü (ud)k xdcu
dk jf cif; (= ½ku
d cf wfjcif;) oabm
vu©P/
14/ £w¬dajE´ = £w¬dbm0½kyf
1/ £w¬d = trsK;d o®;D jzpfaMumif;oabm vu©P/
15/ yk&dobm0½kyf
1/ trsKd;om;jzpfaMumif;oabm vu©P/
16/ ½kyfZD0dw
1/ twl j zpf a om uvmyf w l ur® Z ½k y f w d k Y ud k
apmifah &Smufjcif;oabm vu©P/

1/ pu© K yom'ü (ud k ) xd c k d u f j cif ; oabm =
½ku
d cf wfjcif;oabm vu©P/

(46)

(47)

27/ ½lyó Z&wm

aus;Zl;rSwfwrf;

1/ ½kyftppfwdkY\ &ifhusufjcif; a[mif;jcif;oabm
vu©P/

þpmpkuw
kd &m;pcef;yGt
J Budr(f 100)jynft
h rSD "r®'gexkwf
a0Edkifatmiftyifyef;cHumjzpfcsif?vdkcsifaomqE´twdkif;rjiD;rjiL
apwemjzLpGmulnaD y;ygaom t&Sipf E´rd m(r[moÅdock q&mawmf)
ypön;f av;yg;jzifrh yifyef; &atmifapmifah &SmufvLS 'gef;ay;cJMh uaom
ausmif;'um?ausmif;trrsm;? 'um-'umrrsm;? &[ef;'um
&[ef;'umrrsm;? tm;vH;k udk aus;Zl;txl;wif&ydS gonf/

28/ ½lyó tedpöwm
1/ ½kyt
f ppfwYkd \ xuf0ef;usit
f m;jzifh NydKysujf cif;oabm
vu©P/

]aemufqufwGJNyD;\}


Aperçu du document အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf - page 1/12

 
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf - page 2/12
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf - page 3/12
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf - page 4/12
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf - page 5/12
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf - page 6/12
 


Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00124401.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.