အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aperçu texte


(4)

(1)

'ku©eda&ma" = 'ku\
© csKyf&m eda&m" opömw&m;ü?
tnmP
tnmPH = rodjcif;vnf;aumif;? 'ku©eda&m *grded,m y#dy'g,
= 'ku\
© csKyf&m edAmá efoYkd a&mufaMumif;jzpfaom jzLpifjrifjh rwf
tnmP
aomusif h p Of [ l a om r*¾ o pö m w&m;ü?
tnmPH =
rodjcif;vnf;aumif;? t,
t,H = þrodru
I ?kd t0dZÆm = t0dZmÆ [lí?
0kpöwd = qdt
k yf\/

y#dpöorkyÜg'f0dbif;ygVdawmf
t0d Z Æ m ypö , m ocF g &m? ocF g &ypö , m 0d n mPH ?
0d n mPypö , memr½l y H ? emr½l y ypö , m oVm,weH ?
oVm,weypö,m zaóm? zóypö,m a0'em?a0'emypö,m
wPSm? wPSmypö,m Oyg'geH?Oyg'geypö,m ba0g ? b0ypö,m

ww¬ uwar t0dZÆmypö,m ocFg&m?yknmbdocFga&m
tyk n mbd o cF g a&m tmaeÍÆ m bd o cF g a&mum,ocF g a&m
0pDocFga&m pdwåocFga&m/
ww¬ = xdk ygVdawmfü? t0d Z Æ m ypö , m ocF g &m =
t0dZmÆ [laom taMumif;aMumifh jzpfaomocFg&wdYk onf? uwar
tb,f o nf w d k Y enf ; [l r l u m; y k n m b d o c F g a & m =
tyknmbdocFga&m =
yk n mbd o cF g &vnf ; aumif ; ?
tyk n mbd o cF g &vnf ; aumif ; ? tmaeÍÆ m bd o cF g a&m =
tmaeÍÆ m bd o cF g &vnf ; aumif ; ? u m , o c F g a & m =
um,ocFg&vnf;aumif;? 0pDocFga&m = 0pDocFg&vnf;aumif;?
pdwåocFga&m = pdwo
å cFg&vnf;aumif;wnf;/
ww¬ uwarm yk n mbd o cF g a&m?uk o vm apwem
umrm0p&m ½lyg0p&m'ger,m oDvr,mbm0emr,m? t,H 0kpöwd
yknmbdocFga&m/
w w ¬ = xd k o cF g &wd k Y wG i f ? y k n m b d o c F g a & m =

yknmbdocFg&[lonf? uwarm = tb,fenf; ?

Zmwd ? Zmwd y pö , m Z&mr&P aomuy&d a '0'k u ©
a'greókyg,momorÇ0Åd {0arwó au0vó 'kuu
© E© ó
¨
ork'a,m a[mwd/
1/ t0dZÆmypö,m = opömav;yg;ü rodrI todrmS ;rI
t0dZmÆ taMumif;w&m; xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h ocFg&m = ypöKyÜerf I
oHo&mrIwYkd ukd jyKpkysK;d axmifjcif; ocFg&wdYk onf? orÇ0Åd = xif&mS ;
jzpfymG ;vmMuuke\
f /
2/ ocF g &ypö , m = ,if;ypöKyÜefrI oHo&mrIwdkYudk
jyKpkysK;d axmifjcif; ocFg& taMumif;w&m; xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h
0dnmP
mPH =ur®0n
d mPfonf? wpfenf;0dygu0f n
d mPfonf orÇ0Åd
xif&mS ;jzpfymG ;vm\/
3/ (u) 0 d n m P y p ö , m = ,if ; ur® 0 d n mPf
taMumif;w&m; xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif?h emr½lyH = 0dyguef mrfw&m;
ur®Z½kyw
f &m;onf? orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/

(8)

(5)

a0'emu©aE¨m = a0'emu©Em¨ vnf;aumif;? onmu©aE¨m
onmu©Em¨ vnf;aumif;? ocFg&u©aE¨m = ocFg&u©Em¨ vnf;aumif;
£'H = þcE¨mok;H yg;ud?k emrHÄ = emrf [lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/

'ger,m = 'gejzifNh y;D aom? oDvr,m = oDvjzifNh y;D aom?
bm0emr,m = bm0emjzifNh y;D aom?umrm0p&m
umrm0p&m = umrm0p&bküH
,m ukovm apwem = tMuif r[mukov
tusKH;0ifaom?,m
kd f
apwemonf v nf ; aumif ; ?bm0emr,m = orxbm0em
jzifNh yD;aom? (wpfenf;) tyÜembm0emjzifNh yD;aom? ½lyg0p&m =
,m ukovmapwem = tMuif
½lyg0p&bküH tusKH;0ifaom?,m
½lyg0p&ukov
kd f apwemonfvnf;aumif;? tw¬d = &S\
d / t,
t,H
= þumrm0p&ukodkvfapwem ½lyg0p& ukodkvfapwemudk?
Ä = yknmbdocFg& [lí? 0kpöwd = qdt
yknmbdocFga&m
k yf\/

Ä

rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(Z)wGi½f yI g/

ww¬ uwrH ½lyH? pwåma&m r[mblwm pwkEéÍö
r[mblwmeHOyg'g,½lyH? £'H 0kpöwd ½lyH/
ww¬ = xdek mrf½yk w
f Ykd wiG ?f ½lyH =½kyo
f nf? uwrH =
tb,fenf; ?
p w å m a & m r [ m b l w m = av;yg;uk e f a om
r[mbk w f w d k Y vnf ; aumif ; ? pwk E é H r[mbl w meH =
r[mbkwaf v;yg;wdYk u?kd Oyg'g,½lyÍö = pGí
J jzpfaom (24)rsK;d aom
Ä
Oyg'g½kyv
f nf;aumif;wnf;/ £'H = þblw½kyf Oyg'g½kyu
f ?kd ½lyH
½kyf [lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/

Ä

rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(ps)wGi½f yI g/

£wd £'Íö emrH £'Íö
0dnmPypö,m emr½lyH/

½l y H ? £'H 0k p ö w d

£wd = þodYkvQi?f £'Íö emr
emrH=þemrfuv
kd nf;aumif;
£'Íö ½lyH = þ½kyu
f v
kd nf;aumif;? £'
£'H = þemrf½yk u
f kd
0dnmPypö,m emr½lyH = 0dnmPf[al om taMumif;aMumifh
jzpfaom emrf½yk [
f í
l ? 0kpöwd = qdt
k yf\/
ww¬ uwrH emr½lyypö,m oVm,weH?pu©m,weH
aomwm,weH Cmem,weH Zd 0 S g ,weH um,m,weH
rem,weH? £'H 0kpöwd emr½lyypö,m oVm,weH/

Ä

rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(u)wGi½f yI g/

ww¬ uwarm tyk n mbd o cF g a&m tuk o vm
apwem umrm0p&m? t,H 0kpöwd tyknmbdocFga&m/
ww
w¬ = xd k o cF g &wd k Y wG i f ? tyk n mbd o cF g a&m
tyknmbdocFg&[lonf? uwarm = tb,fenf; ?
umrm0p&m = umrm0p&bküH tusK;H 0ifaom? ,m tukovm
apwem = tMuif tukov
k d f apwemonf? tw¬d = &S\
d / t,H =
Ä
þtukov
k d af pwemud?k tyknmbdocFga&m = tyknmbdocFg& [lí
0kpw
ö d = qdt
k yf\/ Ä rSwcf suf / /aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf(c)wGi½f yI g/
ww¬ uwarm tmaeÍÆmbdocFga&m?ukovm apwem
t½lyg0p&m? t,H 0kpöwd tmaeÍÆmbdocFga&m/
ww¬ = xdkocFg&wdkYwGif? tmaeÍÆ m bd o cF g a&m =
tmaeÍÆmbdocFg&[lonf? uwarm = tb,fenf; ?