အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aperçu texte


(34)

1/ wpfcak omb0jzifh ydik ;f jcm;tyfaom cE¨mtpOf\
a&GUavsmjcif;oabm= ypöKyÜeb
f 0rS a&GUavsmjcif;oabm vu©P?

(35)

aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (u)
r[mukov
kd f (8)yg;ç ½lyg0p&ukov
kd f (5)yg;/
aygif; (13)yg;wnf;/

2/ (u) jynhpf aHk om b0cE¨mwdYk EiS hf uif;jcif; = uif;apjcif;
(udp)ö &o?( c ) wpfenf;

b0cE¨mwdYk EiS hf auGuiG ;f &jcif;ESihf

jynhpf jHk cif; (orÜw)då &o?
3/ ypöKyÜefb0rS = a&mufqJ*wdrS auGuGif;&jcif;
oabmw&m; ypöKy|mef?
4/ (Zmwd) y'|mef/

r[mukodkvfpdwf (8) rsKd;
1/ aomreó o[*kwf ÓPorÜ,w
k f tocFg&du
pdww
f pfck /
aomreóa0'emESifh twlwuGjzpfaom ÓPfESifh
,SOaf om wdu
k w
f eG ;f rI r&Sad om tocFg&du pdww
f pfc?k
2/ ...(wdu
k w
f eG ;f rI &Sad om) oocFg&du pdww
f pfc?k
3/ aomreó o[*kwf ÓP0dyÜ,kwf tocFg&du
pdww
f pfck /
aomreóa0'emESifh twlwuGjzpfaom ÓPfESifh
r,SOaf omwdu
k w
f eG ;f rI r&Sad om tocFg&du pdww
f pfc/k
4/ ...(wdu
k w
f eG ;f rI &Sad om) oocFg&du pdww
f pfc?k
5/ Oayu©mo[*kwf ÓPorÜ,w
k f tocFg&u
d pdww
f pfc?k
6/ Oayu©mo[*kwf ÓPorÜ,w
k f oocFg&u
d pdww
f pfc?k
7/ Oayu©mo[*kwf ÓP0dy,
Ü w
k f tocFg&u
d pdww
f pfc?k
8/ Oayu©mo[*kwf ÓP0dy,
Ü w
k f oocFg&u
d pdww
f pfc?k
þonfwYkdum; umrm0p&ukov
kd pf w
d f = r[mukov
kd pf w
d f
(8) rsKd;wdYk wnf;/

(38)

(39)

7/ Oayu©mo[*kwf 'd|*d w0dy,
Ü w
k f tocFg&u
d pdww
f pfck
vspfvsL ½Ijcif; Oayu©ma0'emESit
hf wlwuG jzpfaom rSm;aom
cH,lcsuf (rdpäm'd|d) ESifh r,SOfaom wdkufwGef;rI r&Sdaom
tocFg&dupdww
f pfc?k
8/ ...wdkufwGef;rI &Sdaom oocFg&du pdwfwpfck?
þonfwdkYum; avmbvQif taMumif;&if;cH &SdMuukefaom
avmbrlpw
d f (8)rsKd;wdYk wnf;/

2/ Oayu©mo[*kwf O'´po
ö rÜ,w
k f pdww
f pfck = vspv
f sL½IrI
Oayu©ma0'emESihf twlwuG jzpfaompdwyf sUH viG rhf I O'´pEö iS hf ,SOaf om
pdww
f pfc?k þonfwYkd um; arm[rlpw
d f (2)rsKd;wdYk wnf;/

a'gorlpdwf (2) rsKd;
zsuq
f ;D vdjk cif; ysupf ;D apvdjk cif; a'govQif taMumif;&if;cH
&Sad ompdw/f
1/ a'greóo[*kwf y#dCorÜ,kwf tocFg&du
pdww
f pfc=k pdwrf csrf;omrI a'greóa0'emESit
hf wlwuGjzpfaom
pdwcf ufxefMurf;wrf;rI y#dC (a'go) ESihf ,SOaf om wdu
k w
f eG ;f rI
r&Sad omtocFg&du pdww
f pfc/k
2/ ...wdkufwGef;rI &Sdaom oocFg&du pdwfwpfck?
þonfwYkd um; a'gorlpw
d f (2)rsKd;wdYk wnf;/

aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (*)

t½lyg0p& ukodkvfpsmefw&m; (4) rsKd;
1/ tmumomeÍöm,we ukov
kd pf w
d f =tqk;H tydik ;f tjcm;
r&Sad om tmumo (aumif;uifynwf)vQif wnf&mtm½kH &Sad om
ukov
kd pf w
d /f
2/ 0dnmPÍöm,we ukov
kd pf w
d f = tmumomeÍöm,we
ukov
kd f 0dnmPf (pdw)f vQif wnf&mtm½k&H adS om ukov
kd pf w
d ?f
3/ tmudÍn
ö m,we ukov
kd pf w
d f = tmumomeÍöm,we
0dnmPf\ r&Sjd cif; ]ew¬ad bmynwf}vQifwnf&mtm½kH &Sad om
ukov
kd pf w
d /f
4/ ae0onmemonm,we uk o d k v f p d w f =
onm&S d o nf v nf ; r[k w f ç r&S d o nf v nf ; r[k w f a om
tmudÍn
ö m,we ukov
kd pf w
d v
f Qiw
f nf&mtm½kH &Sad om ukov
kd pf w
d /f
aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (C)

arm[rlpdwf (2) rsKd;
todrmS ;rI arm[vQif taMumif;&if;cH &Sad ompdwf
1/ Oayu©mo[*kwf 0dpu
d pd ämorÜ,w
k f pdww
f pfck =
vspv
f sL½IrI Oayu©ma0'emESihf twlwuG jzpfaom odYk avm odYk avm
awG;awm,krH mS ;rI 0dpu
d pd ämESihf ,SOaf om pdww
f pfc/k

um,oaÍöwem = um,'Gg&ü jzpfaom (8)yg;aom
umrukov
kd af pwemç (12 )yg;aom tukov
kd af pwemonf/
um,ocFga&m = um,ocFg& rnf\/ (8+12 =20)/