အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aperçu texte


(44)

(41)

17/ [',0w¬K

t[dwf ukov0dygufpdwf (8) rsKd;

1/ raem"mwf +
rS&D mjzpfjcif;oabm vu©P/

raem0d n mP"mwf w d k Y \

18/ uAVDum& tm[m&
1/ pm;rsKd t yf a om tpmtm[m&\ tqD t ap;
MoZmoabm vu©P/
19/ tmumo"mwf
1/ ½kyu
f vmyfwYkd ukd ydik ;f jcm;wwfaomoabm vu©P/
20/ um,0dnwf
1/ aU&S o d k Y wuf j cif ; ponf u d k jzpf a pwwf a om
pd w å Z 0ga,m"mwf \ twl j zpf a om½l y um,ud k axmuf y H h
cd k i f c H h a pjcif ; ç aumif ; pG m wnf a pjcif ; ç vI y f & S m ;apjcif ; \
taMumif ; jzpf a om (0ga,m"mwf \ obm0owd å p G r f ; tif
vGeu
f u
J ek af om pdwZå r[mbkww
f Ykd \) trlt&m txl;oabm
vu©P/
21/ 0pD0dnwf

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Oayu©mo[*kwf pu©K0dnmPfpw
d çf
Oayu©mo[*kwf aomw0dnmPfpw
d çf
Oayu©mo[*kwf Cme0dnmPfpw
d çf
Oayu©mo[*kwf Zd0gS 0dnmPfpw
d çf
okco[*kwf um,0dnmPfpw
d f
Oayu©mo[*kwf orÜ#pd Käd if;pdwçf
aomreóo[*kwf oÅD&Ppdwf
Oayu©mo[*kwf oÅD&Ppdwf
aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (Z)

1/ yx0D"mwf
1/ cufrmjcif; ( = awmifrh mjcif;ç cdik rf mjcif;) oabm
vu©P/
2/ tmayg"mwf
1/ ,dpk ;D jcif;oabm vu©P/
3/ awaZm"mwf
1/ ylro
I abm (at;rIoabm) vu©P/
5/ pu©Kyom'

1/ pum;oHtxl;udk jzpfapwwfaomç pum;oHjzpf&mXmeü
wnfaom ur®Zyx0D"mwfukd xdcu
dk jf cif;\ taMumif;jzpfaom
yx0D " mwf \ obm0owå d pG r f ; tif v G e f u J u k e f a om
pdwZå r[mbkww
f Ykd \ xl;jcm;aomtrlt&m oabm vu©P/

1/ (u) ½lyg½küH (\) a&S;½I xdcu
dk jf cif;udk xdu
k af omç
(a&S ; ½I ½k d u f c wf j cif ; iS m xd k u f a om)r[mbk w f w d k Y ud k
Munfvifapjcif;oabm vu©P/

(48)

(45)

22/ ½lyó v[kwm
1/ (u) pdwaf Mumifjh zpfaom ½kyt
f ppfwYkd \ rav;rvH
raES;uHro
I abm= ayghyg;rIoabm/
23/ ½lyó rk'kwm
1/ (u) pdwaf Mumifjh zpfaom ½kyt
f ppfwYkd \ rcufxef
rMurf;wrf;rIoabm= El;nHrh o
I abm vu©P/
24/ ½lyó ur®nwm
1/ pdw+f Owk+tm[m&aMumifh jzpfuek af om ½kyt
f ppfwYkd \
ud,
k rf u
I pd w
ö Ykdtm;avsmpf mG trIü chn
H m;rI tcsK;d us tqifajyrIoabm
vu©P/
25/ ½lyó Oyp,
1/ (u) b0wpf c k ü ½k y f t ppf w d k Y \ a&S ; OD ; tp
jzpfjcif;oabmç( c ) £ajE´jynhpf o
Hk nhw
f ikd af tmif txuftxufü
wd;k wufí jzpfjcif;oabm/
26/ ½lyó oÅwd
1/ £ajE´jynhfpkHNyD;aemuf ½kyftppfwdkY\ aU&Saemuf
tpOfrjywf qufum qufumjzpfjcif;oabm vu©P/