အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aperçu texte


(42)

(43)

6/ aomwyom'

11/ o'´g½kH

1/ (u) o'´g½küH (\) a&S;½Ixcd u
dk jf cif;udk xdu
k af om
(a&S ; ½I ½ k d u f c wf j cif ; iS m xd k u f a om)r[mbk w f w d k Y ud k
Munfvifapjcif;oabm vu©P/

1/ aomwyom'ü (ud)k xdcu
dk jf cif; (½ku
d cf wfjcif;)
oabm vu©P/

7/ Cmeyom'
1/ (u) *E¨m½küH (\) a&S;½Ixcd u
dk jf cif;udk xdu
k af om
(a&S ; ½I ½ k d u f c wf j cif ; iS m xd k u f a om)r[mbk w f w d k Y ud k
Munfvifapjcif;oabm vu©P/
8/ Zd0Sgyom'
1/ (u) &om½küH (\) a&S;½I xdcu
dk jf cif;udk xdu
k af om
(a&S ; ½I ½k d u f c wf j cif ; iS m xd k u f a om)r[mbk w f w d k Y ud k
Munfvifapjcif;oabm vu©P/
9/ um,yom'
1/ (u) azm|Aám½küH (\) a&S;½Ixcd u
dk jf cif;udk xdu
k af om
(a&S ; ½I ½ k d u f c wf j cif ; iS m xd k u f a om)r[mbk w f w d k Y ud k
Munfvifapjcif;oabm vu©P/
10/ ½lyg½kH

12/ *E¨m½kH
1/ Cmeyom'ü (ud)k xdcu
dk jf cif; = (½ku
d cf wfjcif;) oabm
vu©P/
13/ &om½kH
1/ Zd0gS yom'ü (ud)k xdcu
dk jf cif; (= ½ku
d cf wfjcif;) oabm
vu©P/
14/ £w¬dajE´ = £w¬dbm0½kyf
1/ £w¬d = trsK;d o®;D jzpfaMumif;oabm vu©P/
15/ yk&dobm0½kyf
1/ trsKd;om;jzpfaMumif;oabm vu©P/
16/ ½kyfZD0dw
1/ twl j zpf a om uvmyf w l ur® Z ½k y f w d k Y ud k
apmifah &Smufjcif;oabm vu©P/

1/ pu© K yom'ü (ud k ) xd c k d u f j cif ; oabm =
½ku
d cf wfjcif;oabm vu©P/

(46)

(47)

27/ ½lyó Z&wm

aus;Zl;rSwfwrf;

1/ ½kyftppfwdkY\ &ifhusufjcif; a[mif;jcif;oabm
vu©P/

þpmpkuw
kd &m;pcef;yGt
J Budr(f 100)jynft
h rSD "r®'gexkwf
a0Edkifatmiftyifyef;cHumjzpfcsif?vdkcsifaomqE´twdkif;rjiD;rjiL
apwemjzLpGmulnaD y;ygaom t&Sipf E´rd m(r[moÅdock q&mawmf)
ypön;f av;yg;jzifrh yifyef; &atmifapmifah &SmufvLS 'gef;ay;cJMh uaom
ausmif;'um?ausmif;trrsm;? 'um-'umrrsm;? &[ef;'um
&[ef;'umrrsm;? tm;vH;k udk aus;Zl;txl;wif&ydS gonf/

28/ ½lyó tedpöwm
1/ ½kyt
f ppfwYkd \ xuf0ef;usit
f m;jzifh NydKysujf cif;oabm
vu©P/

]aemufqufwGJNyD;\}