အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aperçu texte


(12)

(9)

ww¬ uwrH wPSmypö,m Oyg'geH?umrkyg'geH 'd|Kyg'geH
oDvAáwyk g'geH twå0g'kyg'geH? £'H 0kpw
ö d wPSmypö,m Oyg'geH/

ww¬ = xdk ygVad wmfü? emr½lyypö,m oVm,weH =
emrf½yk [
f al om taMumif;aMumifh jzpfaomoVm,we[lonf?
uwrH = tb,fenf; ?

ww
ww¬ = xdk ygVdawmfü? wPS m ypö , m Oyg'geH H =
wPSm[laom taMumif;aMumifh jzpfaom Oyg'gef[o
l nf? uwr
uwrH
tb,fenf; ?
umrk y g'geH H = umr*kPüf pGv
J rf;aom umrkyg'gef
vnf;aumif;? 'd|Kyg'geH = rSm;,Gi;f aom rdpmä 'd|d t,l0g'ü
pGv
J rf;aom'd|Kyg'gefvnf;aumif;? oDvAáwkyg'geH = rSm;,Gi;f aom
usiphf Ofü pGv
J rf;aom oDvAáwyk g'gefvnf;aumif;? twå0g'kyg'ge
g'geH
twå0g'ü pGv
J rf;aom twå0g'yk g'gev
f nf;aumif;? £'H = þOyg'gef
av;rsKd ; ud k ? wPS m ypö , m Oyg'geH = wPS m [l a om
taMumif;aMumifh jzpfaomOyg'gef[í
l ? 0kpöwd = qdt
k yf\/
ww¬ uwarm Oyg'geypö,m ba0g? ba0g 'k0da"e
tw¬d ur®ba0g? tw¬d Oyywådba0g/
ww¬ = xdk ygVdawmfü? Oyg'geypö , m ba0g =
Oyg'gef[al om taMumif;aMumifh jzpfaom b0[lonf? uwarm
tb,fenf; ?
ba0g = b0onf? 'k0da"e = ESprf sKd;tjym;tm;jzifh
tw¬d = &S\
d / ur®ba0g = ur®b0onf (jzpfaMumif;b0onf)
tw¬d = &S\
d a0g = Oyywåb
d / Oyywåb
d 0onf (jzpfjcif;b0onf)
twd¬ = &S\
d /

pu©m,weH = pu©m,wevnf;aumif;? aomwm,we
aomwm,weH
aomwm,wevnf;aumif;? Cmem,weH = Cmem,we
vnf;aumif;? Zd0gS ,weH = Zd0gS ,wevnf;aumif;? um,m,we
um,m,weH
um,m,wevnf;aumif;? rem,we
rem,weH = rem,wevnf;aumif;
£'H = þtm,we (6)yg;ud?k emr½lyypö,m oVm,weH =
emrf½yk [
f al om taMumif;aMumifjh zpfaom oVm,we[lí? 0kpöwd
qdt
k yf\/
ww¬ uwarm oVm,weypö , m zaóm?
pu©Koræaóm aomworæaóm Cmeoræaóm Zd0gS oræaóm
um,oræaóm raemoræaóm? t,H 0kpöwd
oVm,weypö,m zaóm/
ww¬ = xdk ygVad wmfü? oVm,weypö,m zaóm =
oVm,we[laom taMumif;aMumifhjzpfaom zó[lonf
uwarm = tb,fenf; ?

(16)

(13)

ww¬ uwrm Z&m? ,m awoHawoH owåmeH wrSd
wrSd owåeduma, Z&m ZD&Pwm c@dpöH ygvdpöH 0vdwåpwm
tm,kaem oH[med£jE´d,meH y&dygaum? t,H 0kpöwd Z&m/

ww¬ uwarm ur®ba0g?yknmbdocFga&m
tyknmbdocFga&m tmaeÍÆmbdocFga&m? t,H 0kpöwdur®ba0g/
oAárÜd b0*grdur®H ur®ba0g/ t,H 0kpöwdur®ba0g/ oAárÜd
b0*grdur®H ur®ba0g/

ww¬ = xdk Z&mr&P ESprf sK;d wdYk wiG ?f
Z&m[lonf? uwrm = tb,fenf; ?

Z&m =tdjk cif;

awoH awoH owåmeH = xdx
k o
kd Ykd aom owå0gwdYk \
wrSd wrSd owåeduma, = xdx
k o
kd Ykd aomowå0g taygif;ü?
,m Z&m = tMuiftjkd cif;onfvnf;aumif;? ,m ZD&Pwm =
tMuif aqG;jrnfah omtjzpfonfvnf;aumif;? ,H c@dpHö =tMuif
oGm;usKd;aom tjzpfonfvnf;aumif;? ,H ygvdpöH =tMuif
qHjzLaom tjzpfonfvnf;aumif;? ,m 0vdwåpwm = tMuif
ta&wGeYf aom tjzpfonfvnf;aumif;? tm,kaem = touf\
,m oH [ med = tMuif qkwf,kwfjcif;onfvnf;aumif;?
£jE´ d , me
meH = £ajE´ w d k Y \? a,m y&d y gaum = tMuif
tw¬ d = &Sd\? t,H =
&if h u suf j cif ; onf v nf ; aumif ; ?tw¬
þoabmw&m;ud?k Z&m = Z&m[lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/
ww¬ uwrH r&PH? ,m awoH awoH owåmeH
wrSm wrSm owåedum,m pkwd p0ewmaba'g tÅ& meH
rpöK r&PH umvud&d,m cE¨meH aba'g uaV0&ó edau©ayg
ZD0dwdjE´d,ókyapäa'g? £'H 0kpöwd r&PH/

ww¬ = xdk ESprf sK;d wdYk wiG ?f ur®ba0g = jzpfaMumif;
ur®b0onf? uwarm = tb,fenf; ?
yknmbdocFga&m = yknmbdocFg&vnf;aumif;?tyk
tyknmbd
ocFga&m = tyknmbdocFg&vnf;aumif;? tmaeÍÆmbdocFga&m
tmaeÍÆmbdocFg&vnf;aumif;? t,H = þocFg&okH;rsKd;udk
ur®ba0g = ur®b0[lí (jzpfaMumif;b0[lí)? 0kpöwd =
qdt
k yf\/
oAárÜd = tvk;H pkv
H nf;jzpfaom? b0*grdur®H = b0odYk
vm;apwwf a&mufapwwfaom uH[o
l rQonf? ur®ba0g =
ur®b0 rnf\/ (jzpfaMumif;b0 rnf\)/
ww¬ uwarm Oyywådba0g? umrba0g? ½lyba0g
t½lyba0g?
onmba0g?
tonmba0g?
ae0onmemonmba0g?
{ua0gum&ba0g?
pwk a 0gum&ba0g? yÍö a 0gum&ba0g? t,H 0k p ö w d
Oyywådba0g/
ww¬ = xdk b0 ESpfrsKd;wdkYwGif/ Oyywådba0g =
Oyywåb
d 0onf?(jzpfjcif;b0onf)? uwarm= tb,fenf; ?