အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aperçu texte


(20)

(17)

z k | ó = awG U MuH K aomol t m;vnf ; aumif ; ?
oD v Asoaee0g = oD v ysuf p D ; jcif ; jzif h r l v nf ; ? zk | ó
awG U MuH K aomol t m; vnf ; aumif ; ? 'd|dAsoaee 0g
t,l0g'ysufpD;jcif;jzifhrlvnf;? zk|ó = awGUMuHKaomoltm;
vnf;aumif;? tnw&nwa&e = trSwrf xm;wpfyg;yg;aom
'ku©"ar®e = 'kuw
© &m;jzif?h zk|ó = awGUMuHKaom oltm;?
a,m tma'a0g = tMuif idak <u;jcif;onf? a,m y&da'a0g
tMuif tzefwvJvJ idak <u;jcif;onf? ,m tma'0em = tMuif
idka<u;aom tjcif;t&monf? ,m y&d a '0em = tMuif
tzefwvJviJ akd <u;aom tjcif;t&monf? ,H tma'0dwwåH
tMuif idak <u;onf\ tjzpfonf? ,H y&da'0dwwåH = tMuif
tzefwvJvJ idak <u;onf\ tjzpfonf? ,m 0gpm = tMuif
ajymqdk idak <u;jcif;onf? a,m yvmayg = tMuif tzefwvJvJ
ajymqdik akd <u;jcif;onf? a,m 0dyÜvmayg = tMuif txl;xl;
tjym;jym; tzefwvJvJ ajymqdik akd <u;jcif;onf? a,m vmvayÜg
tMuif tzefwvJvaJ jymqdik akd <u;jcif;onf? ,m vmvyÜem
tMuif tzefwvJvJ ajymqdk idak <u;aom tjcif;t&monf? ,H
vmvyÜdwwåH = tMuif tzefwvJvJ ajymqdik akd <u;onf\
tjzpfonf? tw¬d = &S\
d / t,H = þ oabmw&m;ud?k y&da'a0g
y&da'0[lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/

ww¬ = xdk Z&mr&PwdYk wiG ?f r&PH = r&P[lonf
uwrH = tb,fenf; ?

ww¬ uwrH 'ku©H? ,H um,duH tomwH um,duH
'ku©H um,oræóZH tomwH 'ku©H a0',dwH um,oræóZm
tomwm 'ku©m a0'em? £'H 0kpöwd 'ku©H/

awoH awoHowåmeH = xdx
k kd owå0gwdYk \? wrS m
wrSm owåeu
d m,m = xdx
k ak d om owå0gwYk \
d taygi;f rS? ,mpkwd
,m p0ewm
tMuif pkawjcif;onf (tMuif a&GUavsmjcif;onf)?,m
tMuif pkawaom tjzpfonf? a,m aba'
aba'g = tMuif
ysupf ;D jcif;onf? ,H tÅ&"meH = tMuifu,
G v
f eG jf cif;onf? ,m
rpö K = tMuifaojcif;onf? ,H r&PH = tMuif aojcif;onf
,m umvud&d,m = tMuif aojcif;udk jyKjcif;onf? a,m
cE¨meH aba'g = tMuif cE¨mwdYk \ ysupf ;D jcif;onf? a,m
kd af umifukd ypfcsjcif;onf
uaV0&ó edau©ayg = tMuifu,
a,m ZD0dwdjE´d,ókyapäa'g = tMuif ZD0w
d ad jE\
´ jywfpjJ cif;onf
tw¬ d = &S\
d / £'
£'H = þoabmw&m;ud?k r&PH = r&P[lí
0kpöwd = qdt
k yf\/
£wd t,Íö Z&m £'Íö r&PH ? £'H 0k p ö w d
Zmwdypö,m Z&mr&PH/
t,Íö Z&m = þZ&monfvnf;? tw¬ d = &S\
d ? £'Íö
r&PH = þr&Ponfvnf;? tw¬d = &S\
d ? £'H = þZ&mr&P
oabmw&m;ESprf sKd;ud?k Zmwdypö,m Z&mr&PH = ZmwdaMumifh
jzpfaom Z&mr&P[lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/

(24)

(21)

1/ t0dZmÆ

ww¬ = xdyk gVad wmfü? 'ku©H = 'ku[
© o
l nf? uwr
uwrH
tb,fenf; ?

1/ tnmPvu©Pm t0d ZmÆ
2/ oar®m[e&om?
3/ qm'eypöKy|mem?
4/ tmo0y'|mem?
(tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)
1/ y&rw¬"r®obm0rSeu
f kd rodjcif;oabm vu©P?
wpfenf; - y&rw¬" r®obm0rSefudk odwwfaomÓPf \
qefYusifbufjzpfjcif;oabm - vu©P /
2/ ,S O f z uf o rÜ , k w f w &m;wd k Y ud k v nf ; aumif ; ç
xdt
k 0dZmÆ ESijhf ynhpf aHk om yk*K¾d vfuv
kd nf;aumif; jyif;pGm awGa0apjcif;
(udpö) &o /
3/ y&rw¬"r®tm½k\
H oabmrSeu
f kd zk;H vTr;f wwfaom
oabmw&m; ypöKy'|mef /

um,duH = ud,
k üf jzpfaom? tomw
tomwH = om,mzG,rf S
uif;aom? ,H um,duH 'ku©H = tMuif um,du'kuo
© nf?
um,oræóZH = um,oræóaMumifh jzpfaom? tomwH
k j© zpfaom
om,mzG,rf u
S if;aom? ,H 'kuH© a0',dwH = tMuif'u
cHpm;tyfonf\ tjzpfonf?um,oræóZm = um,oræó
aMumifjh zpfaom? tomwm = om,mzG,rf u
S if;aom? ,m 'ku©m
a0'em = tMuif 'ku©a0'emonf? tw¬ d = &S\
d / £'H
þum,du'kua© 0'emud?k 'ku©H = 'ku[
© í
l ? 0kpöwd = qdt
k yf\/
ww¬ uwrH a'greóH?,H apwoduH tomwH
apwoduH 'ku©H apawmoræóZH tomwH'ku©H a0',dwH
apawmoræóZm tomwm 'ku©m a0'em? £'H 0kpöwd
a'greóH/

4/ tmoa0gw&m; (4)yg; y'|mef /
2/ ocFg&
1/
2/
3/
4/

tbdocF&Pvu©Pm ocFg&m
&m?
tm,l[e&om?
apwemypöKy'|mem?
t0dZÆmy'|mem/ (tbd-|-2-129/ 0do'k ¨-d 2-159/)

ww¬ = xdyk gVdawmfü? a'greóH = a'greó[lonf
uwrH = tb,fenf; ?
apwoduH = pdwüf jzpfaom? tomwH = om,mzG,f
rSuif;aom? ,H apwoduH 'ku©H = tMuif apwodu'kuo
© nf
apawmoræóZH = apawmoræó (raemoræó) aMumifh
jzpfaom? tomwH = om,mzG,rf u
S if;aom? ,H 'kuH© a0',dwH
tMuif 'kuj© zpfaom cHpm;tyfonf\ tjzpfonf?