အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aperçu texte


(18)

(19)

ww¬ uwarm aomaum?ÓwdAsoaee 0g zk|ó
abm*Asoaee 0g zk | ó a&m*Asoaee0g zk | ó
oD v Asoaee 0g zk | ó 'd | d A soaee 0g zk | ó
tnw&nwa&e Asoaee orEém*wótnw&nwa&e
'k u © " ar® e zk | ó aomaum aompem aompd w wå H
taÅmaomaum taÅmy&daomaum apwaom y&dZÑm,em
a'greóH aomuov’H? t,H 0kpöwd aomaum/

,H aompd w wå H = tMuif pdk;&drfaomtjzpfonf? a,m
taÅmaomaum = tMuif twGi;f ü pd;k &drjf cif;onf? a,m
taÅmy&d a omaum = tMuif twGif;ü xuf0ef;usif
pd;k &drjf cif;onf? ,m apwaom y&dZÑm,em = tMuif pdw\
f
xuf0ef;usif ylavmifaom tjcif;t&monf? ,H a'greóH
tMuif pdwEf v
S ;Hk rom,mjcif;onf? ,H aomuov’H = tMuif
pl;0ifaeaomaomuwnf;[laom ajimifw
h o
H if;onf? tw¬d &S\
d /
t,H = þoabmw&m;ud?k aomaum = aomu[lí? 0kpöwd
qdt
k yf\/

ww¬ = xdkygVdawmfü? aomaum = pdk;&drfjcif;
aomu[lonf? uwarm = tb,fenf; ?
ÓwdAsoaee 0g = aqGrsKd;wdYk \ ysufp;D jcif;jzifrh v
l nf;
zk|ó = awGUMuHKaomoltm;vnf;aumif;? abm*Asoaee 0g
pnf ; pd r f O pö m wd k Y \ ysuf p D ; jcif ; jzif h r l v nf ; ? z k | ó
awG U MuH K aomol t m;vnf ; aumif ; ? a&m*Asoaee 0g
tema&m*g[l a om ysuf p D ; jcif ; jzif h r l v nf ; ? z k | ó
awG U MuH K aomol t m;vnf ; aumif ; ? o D v A s o a e e 0 g
oDvysufpD;jcif;jzifhrlvnf;? zk | ó = awGUMuHKaomol
tm;vnf;aumif;? 'd|Ad soaee 0g = t,l0g'ysupf ;D jcif;jzifrh v
l nf;
zk|ó =awGUMuHKaomoltm;vnf;aumif;? tnw&nwa&e
trSwrf xm; wpfyg;yg;aom? Asoaee = ysupf ;D jcif; Asoew&m;ESihf
orEé m *wó =jynfhpkHaom oltm;? tnw&nwa&e
trSwrf xm; wpfyg;yg;aom? 'ku©"ar®e = 'kuw
© &m;jzif?h zk|ó
awGUMuHKaom oltm;? a,m aomaum = tMuif pd;k &drjf cif;onf
,m aompem = tMuifp;kd &draf om tjcif;t&monf?

ww¬ uwarm y&da'a0g? ÓwdAsoaee 0g zk|ó
abm*Asoaee 0g zk | ó a&m*Asoaee 0gzk | ó
oD v Asoaee 0g zk | ó 'd | d A soaee 0g zk | ó
tnw&nwa&e Asoaee orEém*wó tnw&nwa&e
'ku© "ar®e zk|ó tma'a0g y&da'a0g tma'0em y&da'0em
tma'0dwwåHy&da'0dwwåH 0gpm yvmayg 0dyÜvmayg vmvayÜg
vmvyÜem vmvyÜdwwåH? t,H 0kpöwd y&da'a0g/
ww¬ = xdyk gVad wmfü? y&da'a0g = y&da'0[lonf?
uwarm = tb,fenf; ?
ÓwdAsoaee0g = aqGrsKd;wdYk \ ysufp;D jcif;jzifrh v
l nf;
zk|ó = awGUMuHKaomoltm;vnf;aumif;? abm*Asoaee 0g
pnf ; pd r f O pö m wd k Y \ ysuf p D ; jcif ; jzif h r l v nf ; ? z k | ó
awG U MuH K aomol t m;vnf ; aumif ; ? a&m*Asoaee 0g
tema&m*g[laom ysufp;D jcif;jzifrh v
l nf;?

(22)

(23)

apawmoræóZm = apawmoræó (raemoræó) aMumifh
jzpfaom? tomwm = om,mzG,rf S uif;aom? ,m 'kum© a0'em
tMuif 'kua© 0'emonf? tw¬ d = &S\
d / £'H = þapwodu
'kua© 0'em (a'greóa0'em)ud?k a'greóH = a'greó[lí
0k p öwd
k yf\/
wd = qdt

tnw&nwa&e = trSwfrxm; wpfyg;yg;aom
'ku©"ar®e = 'ku"© r®jzif?h zk|ó = awGUMuHKaomoltm;? a,m
tm,maom = tMuif pdw\
f yifyef;jcif;onf? a,m Oyg,maom
tMuif BuD;pGmaompdw\
f yifyef;jcif;onf? ,H tm,modwwåH
tMuif pdw\
f yifyef;aom tjzpfonf? ,H Oyg,modwwåH
tMuif BuD;pGmaom pdw\
f yifyef;onf\ tjzpfonf? tw¬d &S\
d /
t,H = þoabmw&m;ud?k Oyg,maom = Oyg,mo[lí? 0kpöwd
qdt
k yf\/

ww¬ uwarm Oyg,maom? ÓwdAsoaee 0g zk|ó
abm*Asoaee 0g zk | ó a&m*Asoaee0g zk | ó
oD v Asoaee 0g zk | ó 'd | d A soaee 0g zk | ó
tnw&nwa&e Asoaee orEém*wótnw&nwa&e
'ku© "ar®e zk|ó tm,maom Oyg,maom tm,modwwåH
Oyg,modwwåH? t,H0kpöwd Oyg,maom/
ww¬ = xdyk gVdawmfü? Oyg,maom = jyif;pGmylyef&jcif;
Oyg,mo[lonf? uwarm = tb,fenf; ?
ÓwdAsoaee 0g = aqGrsKd;wdYk \ ysufp;D jcif;jzifrh v
l nf;
zk|ó = awGUMuHKaom oltm;vnf;aumif;? abm*Asoaee 0g
pnf;pdrOf pömwdYk \ ysufp;D jcif;jzifrh v
l nf;? zk|ó awGUMuKH aom
oltm;vnf;aumif;? a&m*Asoaee 0g = tema&m*g[laom
ysupf ;D jcif;jzifrh v
l nf;? zk|ó = awGUMuHKaomoltm;vnf;aumif;
oDvAsoaee 0g = oDvysufpD;jcif;jzifhrlvnf;? zk | ó
awGUMuHKaomoltm;vnf;aumif;? 'd|dAsoaee 0g = t,l0g'
ysufp;D jcif;jzifrh v
l nf;? zk|ó =awGUMuHKaomoltm;vnf;aumif;

{0arwó au0vó 'ku©u©E¨ó ork'a,m
a[mwD w d ? {0arwó au0vó 'k u © u © E ¨ ó o*F w d
a[mwd? orm*arm a[mwd? oarm"meH a[mwd? ygwkbma0g
a[mwd? awe 0kpöwd {0arwóau0vó 'ku©u©E¨ó
ork'a,m a[mwDwd/
£wd = þodkYvQif? au0vó = ok c rzuf
oufoufaom? {wó 'ku©u©E¨ó = þ'kuw
© ;Hk 'kut
© pktyk\
H
ork'a,m = jzpfjcif;onf? a[mwd = jzpf\/ £wd = þodYk vQif
au0vó = okcrzuf oufoufaom?{wó
{wó 'ku©u©E¨ó
þ'kuw
© ;Hk 'kut
© pktyk\
H ? o*Fwd = aygi;f qkjH cif;onf? orm*arm
tnDtñGwf qdu
k af &mufvmjcif;onf? oarm"meH = aygif;qkrH d
jcif;onf? ygwkbma0g =xif&mS ;jzpfjcif;onf? a[mwd = jzpf\/
awe = xdak Mumif?h {0arwó au0vó 'ku©u©E¨ó
ork'a,m a[mwDwd = {0arwó au0vó 'kuu
© E© ó
¨
ork'a,m a[mwd [lí? 0kpöwd = qdt
k yf\/ (0db*FygVdawmf)