အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aperçu texte


(28)

1/ tm½ku
H kd awGUxdjcif;oabm vu©P?tm½kHudk
awGUxad om tjcif;t&mtm;jzifh jzpfjcif;oabm vu©P?
2/ tm½ku
H kd yGwcf sKyfxyd g;jcif; = tm½küH xdcwfjcif; (udpö)
&o?
3/ 0w¬K + tm½kH + 0dnmPf oH;k yg;wdYk \ aygi;f qHjk cif;aMumifh
jzpfay:vmaom oabmw&m; ypöKy|mef?
4/ oVm,we y'|mef/
7/ a0'em
1/
2/
3/
4/

tEkb0evu©Pm a0'em?
0do,&ooarÇm*&om?
okc'ku©ypöKy|mem?
zóy'|mem/ (tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)

1/
2/
3/
4/

tm½k\
H t&omudk cHpm;jcif;oabm vu©P?
tm½k\
H t&omudk oH;k aqmifjcif; (udpö) &o?
okcoabmw&m;ç 'ku©oabmw&m; ypöKy|mef?
zó y'|mef/
8/ wPSm

1/
2/
3/
4/

a[wkvu©Pm wPSm?
tbdeE´e&om?
twdwådbm0ypöKy|mem?
a0'emy'|mem/(tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)

(25)

1/ (uHjzpfatmifjyKvkyjf cif;) jyKjyifjcif; jyKpDrjH cif;oabm
vu©P /
2/ y#doaE¨ukd jzpfapjcif;iSm tm;xkwjf cif; aMumifMh u
Asmyg&jyKjcif; (udpö) &o ? wpfenf; 0dnmPf emrf½yk [
f al om
tusK;d w&m;udk aygi;f pk½;Hk pnf;jcif; (udp)ö &o? wpfenf; taygi;f tpk
jzpfaom 0dnmPf emrf½yk f tusK;d w&m;udk jzpfapjcif; (udpö) &o/
3/ apwem y"me[k a,m*DÓPfwiG f a&S;½SLxifjcif;
oabmw&m; ypöKy|mef /
4/ t0dZÆm y'|mef/
3/ 0dnmPf
1/ 0dZmeevu©PH 0dnmPH?
2/ ykAÁ*rF &oH?
3/ y#doEd¨ypöKy|meH?
4/ ocFg&y'|meH? 0w¬m&r®Py'|meH 0g/
(tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)
1/ tm½ku
H kd odjcif; = tm½ku
H kd &,ljcif;oabm vu©P?
2/ emrf½yk w
f Ykd \ y"me aU&o
S mG ;acgi;f aqmif jzpfjcif; (udp)ö
&o?
3/ a&S;b0ESiw
hf uG qufpyfwwfaom oabmw&m;
ypöKy|mef?
4/ ocFg& wpfenf; rS&D m0w¬K½kyEf iS hf xifvmaomtm½kH
y'|mef/

(32)

1/ ur®zv = uH\ tusK;d [laomoabm = uH\
tusKd;jzpfjcif;oabm vu©P?
2/ uHaMumifjh zpfjcif; (udpö) &o?
3/ ukov
kd f tukov
kd f r[kwaf om 0dyguftAsmuw
oabmw&m; ypöKy|mef?
4/ Oyg'gef y'|mef/

(29)

1/ 'ku©\ taMumif;jzpfjcif;oabm vu©P?
2/ xdx
k t
kd m½kH xdx
k b
kd 0wdYk ü tvGef ESpo
f ufjcif; (udpö)
&o?
3/ pdw\
f (0g) yk*K¾d vf\ xdx
k t
kd m½kH xdx
k b
kd 0wdYk ürwif;wdrf
ra&mif&h EJ ikd o
f nhf oabmw&m; ypöKy|mef?
4/ a0'em y'|mef/

11/ Zmwd
1/ ww¬ ww¬ ba0 yXrmbdeAd Áwåv
d u©Pm Zmwd?
2/ ed,smwe&om?
3/ twDwb0awm £" Or®KZÆeypöKy|mem?zv0aoe
'ku©0pd w
d åwmypöKy|mem 0g/
4/ (ur®b0y'|mem/)
(tbd-|-2-90/ 0do'k -d¨ 2-130/)
1/ xdx
k b
kd 0ü wpfcak om b0jzifh ydik ;f jcm;tyfaom
cE¨ m tpOf \ vuf r G e f t p topf j zpf j cif ; = aU&S O D ; pG m
xif&mS ;jzpfjcif;oabm vu©P?
2/ (xdw
k pfcak om b0jzifh ydik ;f jcm;tyfaom cE¨mtpOfukd
0#fom;owå0gtm; a&mh ,lavm[k) aqmifEiS ;f ay;tyfouJo
h Ykd
jzpfjcif; (udpö) &o?
3/ tjcm;rJh twdwb
f 0rS þypöKyÜeb
f 0ü cE¨mtpOfukd
xif&Sm;azmfwwfaom = ay:vmapwwfaom oabmw&m;
ypöKy|mef?wpfenf; 'ku©tpk\ qef;Mu,fonf\tjzpf[laom
tusK;d udk jzpfapwwf\ (zv) ypöKy|mef?
4/ ur®b0 y'|mef/

9/ Oyg'ge
1/
2/
3/
4/

*[Pvu©PH Oyg'geH?
trkÍöe&oH?
wPSm'V§wå'|d yd pöKy|meH?
wPSmy'|meH/ (tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-160/)

1/ tm½ku
H kd jyif;pGmpGv
J rf;jcif; = pGjJ rJpmG ,ljcif;oabm
vu©P?
2/ (wPSm'd|w
d Ykd jzifh tm½ku
H kd rSm;rSm;,Gi;f ,Gi;f ESv;Hk oGi;f
jcif;\ tpGr;f jzif)h tm½ku
H kd rvTwjf cif; (udpö) &o?
3/ (u) wPSm\ cdik jf rrJ I oabmw&m;(umrkyg'get
f wGu)f
(c) 'd|d = t,lrmS ;rI oabmw&m; (useOf yg'gef
oH;k yg;twGu)f ypöKy|mef?
4/ wPSm y'|mef/