အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aperçu texte


(26)

(27)

4/ (emrf + ½kkyf) rS - emrf = apwoduf

5/ oVm,we

1/
2/
3/
4/

erevu©PH emrH?
orÜa,m*&oH?
t0dead AÇm*ypöKy|meH?
0dnmPy'|meH/ (tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)

1/ tm½ko
H Ykd ñGwjf cif;oabm vu©P/
2/ 0dnmPfEiS hf twlwuGvnf;aumif;ç tcsi;f csi;f
vnf;aumif; ,SOpf yfjcif; (udpö) &o?
3/ toD;toD; cGjJ cm;í r&aom cGjJ cm;í rjzpfaom
apwoduo
f abmw&m; ypöKy|mef?
4/ 0dnmPf y'|mef/
(emrf + ½kyk )f rS - ½kk y f
1/ ½kyÜevu©PH ½ly?H
2/ 0du&d P&oH?
3/ tAsmuwypöKy|meH?
4/ 0dnmPy'|meH/ (tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)
1/ azmufjyefjcif;oabm vu©P?
2/ (orÜa,m*vu©Pm r&Sad omaMumif)h ½kyt
f csi;f csi;f rwJG
z½dzk &J usjJ cif; (udpö) &o?
3/ ukov
kd f tukov
kd f r[kwaf om tAsmuw
oabmw&m; ypöKy|mef?wenf; tm½ku
H kd r,lwwfaom
oabmw&m; ypöKy|mef?
4/ 0dnmPf y'|mef/

1/
2/
3/
4/

tm,wevu©PH oVm,weH?
'óem'd&oH?
0w¬K 'Gg&bm0ypöKy|meH?
emr½lyy'|meH/ (tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)

1/ xdcu
dk jf cif; = tm;xkwjf cif;oabm vu©P?wpfenf;
tm, rnfaom pdwaf pwoduw
f Ykd ukd csJUxGijf cif;oabm
vu©P?
2/ jrifjcif; (Mum;jcif;ç eHjcif;ç vsujf cif;ç awGUxdjcif;ç
odjcif;) (udpö) &o?
3/ xdu
k o
f nht
f m;avsmfpmG yÍö0n
d mP"mwf raem"mwf
raem0dnmP"mwfwYkd \rS&D m0w¬Ktjzpfç 0ifxu
G &f m'Gg&tjzpf
jzpfjcif;oabmw&m; ypöKy|mef?
4/ emrf + ½kyf y'|mef/
6/ zó
1/ zkoevu©aPm zaóm?
2/ oCF¥e&aom?
3/ o*Fwyd pöKy|maem?
4/ oVm,wey'|maem/
(tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-159/)

(30)

(31)

Oyg'gef av;rsKd;

10/ b0

1/ umrkyg'gef
tm½k H i g;yg; umr*k P f w &m;wd k Y ü xd k x d k bk H b 0ü
jyif;pGmpGv
J rf;jcif; pGjJ rJpmG ,ljcif;oabmw&m;/
2/'d|Kyg'gef
twå0g'kyg'gef oDvAÁwyk g'gef ESprf sK;d rSví
JG <uif;useaf om
rSm;,Gif;aom rdpäm'd|dt,l0g' trsKd;rsKd;ü jyif;pGmpGJvrf;jcif;
pGjJ rJpmG ,ljcif;oabm/
3/ oDvAAÁwk
wyk g'gef
EGm;tusifh acG;tusifh ponhf rSm;,Gi;f onhf 0wtusijfh zifh
udavomwdkYrSpifMu,fEdkif\ oHo&mrS vGwfajrmufEdkif\[k
jyif;pGmpGv
J rf;jcif; pGjJ rJpmG ,ljcif; oabmw&m;/
4/ tw
twå0g'k
0g'kyg'gef
(u) zefqif;&Siyf &rtwå? ( c ) tzefqif;cH&aom
ZD0twå &Sd\ ponfjzifhtwå0g'udk vufcHaom twå0g'udk
jyif;pGmpGv
J rf;jcif; pGjJ rJpmG ,ljcif; oabmw&m;?þodYk tm;jzifh Oyg'gef
(4)rsKd; &Sad yonf/

1/ ur®ur®zvvu©aPm ba0g?
2/ bm0eb0e&aom?
3/ ukovmukovmAsmuwypöKy|maem?
4/ Oyg'gey'|maem/
(tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-160/)
(u) ur
ur®b0
b0
1/
2/
3/
4/

ur®vu©aPm ur®ba0g?
bm0e&aom?
ukovmukovypöKy|maem?
Oyg'gey'|maem/

1/
2/
3/
4/

uH[al omoabm = uHjzpfjcif;oabm vu©P?
Oyywåb
d 0udk jzpfapjcif; (udpö) &o?
ukov
kd f + tukov
kd f oabmw&m; ypöKy|mef?
Oyg'gef y'|mef/
( c ) Oyyw
Oyywåd b 0

1/ ur®zvvu©aPm Oyywåb
d a0g?
2/ b0e&aom?
3/ tAsmuwypöKy|maem?
4/ Oyg'gey'|maem/
(tbd-|-2-129/ 0do'k -d¨ 2-160/)