အရွင္ဉာဏသိဒၶိ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




Aperçu texte


(36)

(33)

½llyg0p& ukodkvfpsmefpdwf (5) rsKd; (y
(yÍöuenf
uenf;)

12/ Z&m

1/ 0dwuf+0dpm&+yDwd+okc+{u*¾wm wnf;[laom
psmeft*Fg (5)yg;ESihf twlwuGjzpfaom yxrpsmefuo
k v
kd pf w
d f wpfyg;?
2/ 0dpm&+yDw+d okc+{u*¾wmwnf;[laom psmeft*Fg
(4)yg;ESit
hf wlwuG jzpfaom 'kw,
d psmefuo
k v
kd pf w
d f wpfyg;?
3/ yD w d + ok c +{u*¾ w mwnf ; [l a ompsmef t *F g
(3)yg;ESit
hf wlwuG jzpfaom wwd,psmefuo
k v
kd pf w
d f wpfyg;?
4/ okc+{u*¾wmwnf;[laom psmeft*Fg (2)yg;ESifh
twlwuG jzpfaom pwkwp¬ smefuo
k v
kd pf w
d f wpfyg;?
5/ Oayu©m+{u*¾wm wnf;[laom psmeft*Fg (2)yg;ESihf
twl w uG jzpf a om yÍö r psmef uk o d k v f p d w f wpf y g;?
½lyg0p&ukov
kd pf smefpw
d w
f Ykd wnf;/

1/
2/
3/
4/

cE¨y&dyguvu©Pm Z&m?
r&Plye,e&om?
a,mAÁEé0ed moypöKy|mem?
(Zmwdy'|mem/) (tbd-|-2-94/ 0do'k -d¨ 2-132/)

1/ wpfcak omb0ü tusKH;0ifaom cE¨mwdkY\&ifha&mf
a[mif;jrif;onf\tjzpf[al om &ifu
h sufjcif;oabm vu©P?
2/ aojcif; = ysujf cif; r&PodYk uyfíaqmifjcif; (udpö)
&o?
3/ t&G,af umif;onf\ tjzpfukd zsuq
f ;D wwfaom
oabmw&m;=aumif;aomt&G,\
f ysupf ;D aMumif; oabmw&m;
ypöKy|mef?
4/ (Zmwd) y'|mef/
r&P
1/
2/
3/
4/

pkwv
d u©PH r&PH?
0da,m*&oH?
0dyÜ0goypöKy|meH?
(Zmwdy'|meH/) (tbd-|-2-95/ 0do'k -d¨ 2-133/)

(40)

(37)

aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (i)

aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (c)

5/ 0pDoaÍöwem = 0pD'Gg&ü jzpfaom (8)yg;aom
umrukov
kd af pwemç (12 )yg;aom tukov
kd af pwemonf/
0pDocFga&m = 0pDocFg& rnf\/ (20)/

tukodkvfpdwf (12) rsKd;

aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (p)

6/ raemoaÍöwem = 0dnwf½yk f ESprf sK;d udk rjzpfaprlí
(um,0d n wf ½ k y f 0pD 0 d n wf ½ k y f ES p f r sKd ; ud k r jzpf a prl í )
tvk;H pkv
H nf;jzpfaom (12)yg;aomtukov
kd af pwemç (8)yg;aom
umrukov
kd af pwemç(5)yg;aom ½lyukov
kd af pwemç (4)yg;aom
t½lyukov
kd af pwem[laom wpfc,
k w
k f (30)aom apwemonf/
pdwo
å cFga&m = pdwo
å cFg& rnf\/ (29)/
aemufqufw&JG iS ;f vif;csuf (q)

t[dwf tukov0dygufpdwf (7) rsKd;

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Oayu©mo[*kwf pu©K0dnmPfpw
d /f
Oayu©mo[*kwf aomw0dnmPfpw
d /f
Oayu©mo[*kwf Cme0dnmPfpw
d /f
Oayu©mo[*kwf Zd0gS 0dnmPfpw
d /f
'kuo
© [*kwf um,0dnmPfpw
d /f
Oayu©mo[*kwf orÜ#pd Käd if;pdw/f
Oayu©mo[*kwf oÅD&Ppdw/f

þpdwf (7)rsKd;wdkYum; tvdkr&Sdtyf rESpfouftyf
rjrwfE;kd tyfaom ted|m½kEH iS hf awGUMuKH &m0,f0x
D pd w
d w
f Ykd\ twGi;f 0,f
yÍö0n
d mPfç orÜ#pd Kdä if;ç oÅD&Pç w'g½u
Hk pd rö sm;udk &Guaf qmifvsuf
jzpf a y:vmMuaom tuk o d k v f \ tusKd ; jzpf u k e f a om
tukov0dygufpw
d w
f Ykd wnf;/

1/ avmbrlpw
d f
2/ a'gorlpw
d f
3/ arm[rlpw
d f
tm;vk;H aygif;aomf

8 - rsK;d
2 - rsK;d
2 - rsK;d
tukov
kd pf w
d 1f 2 rsKd;

avmbrlpw
d f (8) rsK;d
tm½küH wG,w
f mwyfrufrI avmbtaMumif;&if;cHaompdwf
1/ aomreóo[*kwf 'd|*d worÜ,w
k f tocFg&du
pdwfwpfck =0rf;ajrmufjcif; aomreóa0'emESifh twlwuG
jzpfaom rSm;aom cH,cl suf ( rdpmä 'd|)d ESihf ,SOaf om wdu
k w
f eG ;f rI
r&Sad omtocFg&du pdww
f pfc/k
2/ ...wdu
k w
f eG ;f rI &Sad om oocFg&du pdww
f pfc?k
3/ Oayu©mo[*kwf 'd|d*worÜ,kwf tocFg&du
pdww
f pfck = vspv
f sL ½Ijcif; Oayu©ma0'emESit
hf wlwuG jzpfaom
rSm;aom cH,cl suf (rdpmä 'd|)d ESihf ,SOaf om wdu
k w
f eG ;f rI r&Sad om
tocFg&dupdww
f pfc?k
4/ ...wdu
k w
f eG ;f rI &Sad om oocFg&du pdww
f pfc?k
5/ aomreóo[*kwf 'd|d*w0dyÜ,kwf tocFg&du
pdww
f pfck = 0rf;ajrmufjcif; aomreóa0'emESihf twlwuG
jzpfaom rSm;aom cH,cl suf ( rdpmä 'd|)d ESihf r,SOaf om wdu
k w
f eG ;f rI
r&Sad omtocFg&du pdww
f pfc/k
6/ ...wdu
k w
f eG ;f rI &Sad om oocFg&du pdww
f pfc?k