موظفو الجماعات المحلية .pdfNom original: موظفو الجماعات المحلية.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Nitro PDF Professional / , et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/09/2012 à 17:39, depuis l'adresse IP 196.206.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 866 fois.
Taille du document: 1.4 Mo (8 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Les Collectivités Locales

Personnel des collectivités locales

en

chiffres

‫الئحة الجداول‬
liste des tableaux

‫عدد موظفي الدولة وموظفي اجلماعات املحلية‬

-1

‫توزيع املوظفني ح�سب �صنف الوظيفة ونوع اجلماعات املحلية‬

-2

‫بنية موظفي اجلماعات املحلية ح�سب �صنف الوظيفة ونوع اجلماعات املحلية‬

-3

1-

Effectifs du personnel de l’Etat et du personnel des
collectivités locales

2-

Répartition du personnel par catégorie d’emploi et par type
de collectivités locales

3-

Structure du personnel par catégorie d’emploi et par type
de collectivités locales

4-

Répartition du personnel par région et par type de
collectivités locales

5-

Nombre moyen du personnel par type de collectivité locale

‫معدل املوظفني ح�سب نوع اجلماع ــات املحلي ــة‬

6-

Nombre moyen du personnel des préfectures et provinces,
des communes urbaines et des communes rurales par
région

‫ باجلماعات احل�رضية وباجلماعات القروية‬،‫معدل املوظفني بالعماالت والأقاليم‬
‫ح�سب اجلهات‬

7-

Taux d’encadrement du personnel par préfecture et
province

‫توزيع املوظفني ح�سب اجلهــات ونوع اجلماعــات املحليــة‬

‫معدّل ت�أطري املوظفني ح�سب العماالت والأقاليــم‬

-4
-5
-6

-7

48

49

‫الجماعات المحلية‬
‫في أرقـــام‬

‫موظفو الجماعات المحلية‬

‫عدد موظفي الدولة وموظفي الجماعات المحلية‬
Effectifs du personnel de l'Etat et du personnel
des collectivités locales

Année 2008 ‫�سنة‬‫العناوين‬

Effectif ‫العدد‬

Désignations

‫عدد موظفي اجلماعات املحليـة‬

Personnel des collectivités locales

151 610

Personnel de l’Etat

442 263

‫عدد موظفي الدولة‬

Part du personnel des CL dans le personnel (Etat+CL)

25,53%

‫ن�سبة موظفي اجلماعات املحليـة يف جمموع املوظفني‬

‫تطور عدد موظفي الدولة والجماعات المحلية‬

Evolution de l'effectif du personnel de l'Etat
et des collectivités locales

80%
60%
40%
20%

‫اجلماعات املحلية‬

Collectivités Locales

‫الدولة‬
Etat

0%


2003

2008

.2008 ‫ و‬2003 ‫لم تعرف حصة موظفي اجلماعات احمللية نسبة الى موظفي الدولة أي تطور ملحوظ ما بني‬
L’évolution de la part du personnel des collectivités locales dans le personnel de l’Etat n’a pas connu
d’évolution significative entre 2003 et 2008.

18 608

Temporaire

151 610

135

0

67

41

108

3

0

12

15

7

1

8

1

3

4

Groupements
communes

‫جمموعات‬
‫اجلماعات‬

408

0

45

95

140

7

5

49

61

38

38

76

70

61

131

Budgets annexes PP

‫امليزانيات امللحقة‬
)‫(العماالت والأقاليم‬

(*) Avocats conseil, Professeurs des beaux arts, Professeurs de musique et conseillers,

Total

287

52 855

Autres (*)

71 463

4 136

Temporaire

Titulaire

1 690

Technique titulaire

Main d’œuvre

26 819

32 645

Personnel d’execution

Administratif titulaire

21 757

Techniques

4 893

30 502

Techniques

Cadres Moyens

8 745

11 820

Administratifs

16 713

Administratifs

Total

Cadres Supérieurs

Catégorie d’emploi

‫املجمـــوع‬

36 906

44

4 149

10 117

14 266

1 369

306

10 009

11 684

4 282

2 797

7 079

937

2 896

3 833

Com. rurales

‫اجلماعات القروية‬

Année 2008 ‫�سنة‬

89 314

227

12 466

36 732

49 198

2 172

980

11 665

14 817

13 204

4 024

17 228

2 757

5 087

7 844

Com. urbaines

‫اجلماعات‬
‫احل�ضرية‬

24 469

16

1 837

5 862

7 699

571

398

5 043

6 012

4 188

1 850

6 038

1 092

3 612

4 704

Préf. & prov.

‫العماالت والأقاليم‬

‫املجموع‬

‫الأطر العليا‬
‫الإدارية‬
‫التقنــية‬
‫الأطر املتو�سطة‬
‫الإدارية‬
‫التقنــية‬
‫�أعوان التنفيذ‬
‫الإداريني املر�سمني‬
‫التقنــيني‬
‫امل�ؤقتني‬
‫اليد العاملة‬
‫املر�سمة‬
‫امل�ؤقتة‬
)*( ‫فئات �أخرى‬

‫�صنف الوظيفة‬

‫ �أ�ساتدة املو�سيقى‬,‫ �أ�ساتدة الفنون اجلميلة‬,‫حمامون‬, ‫(*) م�ست�شارون‬

378

0

44

8

52

14

1

41

56

38

35

73

36

161

197

Régions

‫اجلهـــــات‬

Répartition du personnel par catégorie d'emploi et
par type de collectivités locales

‫توزيع الموظفين ح�سب �صنف الوظيفة ونوع الجماعات المحلية‬

Personnel des collectivités locales

Les Collectivités Locales
en

chiffres
50

0,19%

100%

Autres (*)

Total
100%

0,00%

2,96%
2,22%
0,74%
5,93%
0,74%
5,19%
11,11%
8,89%
0,00%
2,22%
80,00%
30,37%
49,63%

Groupements
communes

‫جمموعات‬
‫اجلماعات‬

100%

0,12%

10,39%
7,85%
2,54%
19,18%
7,58%
11,60%
31,66%
27,12%
0,83%
3,71%
38,77%
27,41%
11,24%

Com. rurales

‫اجلماعات القروية‬

100%

0,25%

8,78%
5,70%
3,09%
19,29%
4,51%
14,78%
16,59%
13,06%
1,10%
2,43%
55,34%
41,13%
13,96%

Com. urbaines

‫اجلماعات‬
‫احل�ضرية‬

100%

0,07%

19,22%
14,76%
4,46%
24,68%
7,56%
17,12%
24,57%
20,61%
1,63%
2,33%
31,53%
23,96%
7,51%

Préf. & prov.

‫العماالت والأقاليم‬

0%

‫اجلهات‬

Régions

Préf. & prov.

‫العماالت والأقاليم‬

Com. urbaines

‫اجلماعات احل�ضرية‬

Com. rurales

‫اجلماعات القروية‬

Budgets annexes PP

‫امليزانيات امللحقة‬
)‫(العماالت والأقاليم‬

Groupements
communes

‫جمموعات اجلماعات‬

Main d’œuvre

‫اليد العاملة‬

Personnel d’exécution

‫�أعوان التنفيذ‬

Cadres moyens

‫الأطر املتو�سطة‬

Cadres supérieurs

‫الأطر العلي‬

‫الجماعات المحلية‬
‫في أرقـــام‬

20%

40%

60%

80%

100%

‫املجموع‬

‫الأطر العليا‬
‫الإدارية‬
‫التقنــية‬
‫الأطر املتو�سطة‬
‫الإدارية‬
‫التقنــية‬
‫�أعوان التنفيذ‬
‫الإداريني املر�سمني‬
‫التقنــيني‬
‫امل�ؤقتني‬
‫اليد العاملة‬
‫املر�سمة‬
‫امل�ؤقتة‬
)*( ‫فئات �أخرى‬

‫�صنف الوظيفة‬

‫ �أ�ساتدة املو�سيقى‬,‫ �أ�ساتدة الفنون اجلميلة‬,‫حمامون‬, ‫(*) م�ست�شارون‬

100%

0,00%

52,12%
42,59%
9,52%
19,31%
9,26%
10,05%
14,81%
10,85%
0,26%
3,70%
13,76%
2,12%
11,64%

Régions

‫اجلهـــــات‬

Structure du personnel des Collectivités Locales par catégorie d'emploi

‫بنية موظفي الجماعات المحلية ح�سب �صنف الوظيفة‬

100%

0,00%

32,11%
14,95%
17,16%
18,63%
9,31%
9,31%
14,95%
12,01%
1,23%
1,72%
34,31%
23,28%
11,03%

Budgets annexes PP

‫امليزانيات امللحقة‬
)‫(العماالت والأقاليم‬

(*) Avocats conseil, Professeurs des beaux arts, Professeurs de musique et conseillers,

11,02%
7,80%
3,23%
20,12%
5,77%
14,35%
21,53%
17,69%
1,11%
2,73%
47,33%
34,86%
12,27%

Total

‫املجمـــوع‬

Cadres Supérieurs
Administratifs
Techniques
Cadres Moyens
Administratifs
Techniques
Personnel d’execution
Administratif titulaire
Technique titulaire
Temporaire
Main d’œuvre
Titulaire
Temporaire

Catégorie d’emploi

Année 2008 ‫�سنة‬

Structure du personnel des Collectivités Locales par catégorie d'emploi

‫بنية موظفي الجماعات المحلية ح�سب �صنف الوظيفة‬
51

‫موظفو الجماعات المحلية‬

Tadla-Azilal

36 906

89 314

11 170
24 367
5 105
2 411
2 227
4 475
1 421
3 874
1 014
5 133
5 692
390
6 184
4 374
4 012
7 465

‫توزيع الموظفين ح�سب الجهــات‬

408

1 686
732
4 083
3 502
2 014
1 532
1 178
1 963
262
4 106
3 329
244
3 379
2 880
3 206
2 810

Com. urbaines

Répartition du personnel par région

Fès-Boulmane

135

Guelmim - Es-Semara

151 610

73
10
-

8
92
46
9

Gharb Chrarda-Bni Hsen

Total

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

72
98

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra

55
25
30
12
4
3
6

Marrakech-Tensift-Al Haouz

14 929
29 022
11 324
7 019
5 359
7 363
3 825
6 886
1 752
11 257
10 959
991
12 220
8 100
8 498
12 106

Grand Casablanca

Budgets annexes PP

Meknès-Tafilalet

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
Grand Casablanca
Souss-Massa-Draâ
Taza-Al Hoceïma-Taounate
Tadla-Azilal
Fès-Boulmane
Guelmim - Es-Semara
Gharb Chrarda-Bni Hsen
Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
Marrakech-Tensift-Al Haouz
Meknès-Tafilalet
Oued-Ed Dahab-Lagouira
Oriental
Doukala-Abda
Chaouia-Ourdigha
Tanger-Tétouan

Souss-Massa-Draâ

communes

Taza-Al Hoceïma-Taounate

‫اجلماعات‬
‫احل�ضرية‬

Oued-Ed Dahab-Lagouira

Total

24 469

1 981
3 744
2 087
1 051
1 089
1 242
1 215
1 028
465
1 931
1 897
333
2 550
830
1 246
1 780

Préf. & prov.

378

20
26
24
17
29
22
11
21
11
29
32
24
30
16
21
45

Régions

‫اجلهـــــات العماالت والأقاليم‬

Doukala-Abda

Année 2008 ‫�سنة‬
‫امليزانيات امللحقة‬
‫اجلماعات‬
)‫القروية (العماالت والأقاليم‬
Com. rurales

Chaouia-Ourdigha

‫جمموعات‬
‫اجلماعات املجمـــوع‬
Groupements

Tanger-Tétouan

Régions

‫توزيع الموظفين ح�سب الجهــات ونوع الجماعــات المحليـــة‬

‫اجلهات‬

‫املجـمــوع‬

‫ زعيـر‬-‫ زمـور‬-‫ �ســال‬-‫الـربـاط‬
‫الـدار البي�ضـاء الكبـرى‬
‫ درعــة‬-‫ مــا�ســة‬-‫�ســو�س‬
‫ تاونـات‬-‫ احل�سيمة‬- ‫تـازة‬
‫تــادلــة ازيــالل‬
‫ بـولــمان‬-‫فـا�س‬
‫ ال�سمــارة‬-‫كلميــم‬
‫ بني ح�سن‬-‫الغـرب ال�رشاردة‬
‫ ال�ساقية احلمراء‬-‫ بوجدور‬- ‫العيون‬
‫ احلــوز‬-‫ تان�سيـفت‬-‫مـراكـ�ش‬
‫مكنـا�س تافيـاللـت‬
‫ لكـويرة‬- ‫وادي الذهب‬
‫اجلهـة ال�رشقيـة‬
‫دكــالة عبــدة‬
‫ ورديغــة‬-‫ال�شـاويــة‬
‫ تط ــوان‬-‫طنجــة‬

Répartition du personnel par région et par type de collectivités locales

Oriental

Personnel des collectivités locales

Les Collectivités Locales
en

chiffres
52

‫الجماعات المحلية‬
‫في أرقـــام‬

‫‪53‬‬

‫موظفو الجماعات المحلية‬

‫املجموع‬

‫الـربـاط‪� -‬سال‪ -‬زمور‪ -‬زعيـر‬
‫الدار البي�ضاء الكربى‬
‫�سو�س‪ -‬مــا�سة‪ -‬درعة‬
‫تـازة ‪ -‬احل�سيمة‪ -‬تاونـات‬
‫تــادلــة ازيــالل‬
‫فـا�س‪ -‬بـولــمان‬
‫كلميــم‪ -‬ال�سمــارة‬
‫الغـرب ال�رشاردة‪ -‬بني‬
‫ح�سن‬
‫العيون ‪ -‬بوجدور‪ -‬ال�ساقية‬
‫احلمراء‬
‫مـراكـ�ش‪ -‬تان�سيـفت‪ -‬احلــوز‬
‫مكنـا�س تافيـاللـت‬
‫وادي الذهب ‪ -‬لكـويرة‬
‫اجلهـة ال�رشقيـة‬
‫دكــالة عبــدة‬
‫ال�شـاويــة‪ -‬ورديغــة‬
‫طنجــة‪ -‬تط ــوان‬

‫اجلهـــــات‬

‫املجموع‬

‫‪24 469‬‬

‫‪1 897‬‬
‫‪333‬‬
‫‪2 550‬‬
‫‪830‬‬
‫‪1 246‬‬
‫‪1 780‬‬

‫‪1 931‬‬

‫‪465‬‬

‫‪1 028‬‬

‫‪1 089‬‬
‫‪1 242‬‬
‫‪1 215‬‬

‫‪1 051‬‬

‫‪1 981‬‬
‫‪3 744‬‬
‫‪2 087‬‬

‫عدد املوظفني‬

‫العماالت والأقاليــم‬

‫‪62‬‬

‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬

‫‪Nombre de‬‬
‫‪CL‬‬

‫عدد العماالت‬
‫والأقاليم‬

‫‪96‬‬

‫‪24‬‬
‫‪401‬‬
‫‪405‬‬
‫‪29‬‬

‫‪Total‬‬

‫‪395‬‬

‫‪379‬‬
‫‪167‬‬
‫‪425‬‬
‫‪415‬‬
‫‪415‬‬
‫‪297‬‬

‫‪386‬‬

‫‪233‬‬

‫‪514‬‬

‫‪545‬‬
‫‪311‬‬
‫‪243‬‬

‫‪350‬‬

‫‪495‬‬
‫‪936‬‬
‫‪298‬‬

‫‪Nb.moyen‬‬
‫‪du personnel‬‬

‫معدل املوظفني‬

‫‪89314‬‬

‫‪5 692‬‬
‫‪390‬‬
‫‪6 184‬‬
‫‪4 374‬‬
‫‪4 012‬‬
‫‪7 465‬‬

‫‪5 133‬‬

‫‪1 014‬‬

‫‪3 874‬‬

‫‪2 227‬‬
‫‪4 475‬‬
‫‪1 421‬‬

‫‪2 411‬‬

‫‪11 170‬‬
‫‪24 367‬‬
‫‪5 105‬‬

‫عدد املوظفني‬

‫‪Effectif du‬‬
‫‪personnel‬‬

‫‪221‬‬

‫‪23‬‬
‫‪2‬‬
‫‪27‬‬
‫‪10‬‬
‫‪19‬‬
‫‪11‬‬

‫‪18‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬

‫‪15‬‬

‫‪13‬‬
‫‪10‬‬
‫‪26‬‬

‫عدد اجلماعات‬

‫‪Nombre de‬‬
‫‪CL‬‬

‫‪404‬‬

‫‪247‬‬
‫‪195‬‬
‫‪229‬‬
‫‪437‬‬
‫‪211‬‬
‫‪679‬‬

‫‪285‬‬

‫‪254‬‬

‫‪352‬‬

‫‪247‬‬
‫‪373‬‬
‫‪129‬‬

‫‪161‬‬

‫‪859‬‬
‫‪2 437‬‬
‫‪196‬‬

‫معدل املوظفني‬

‫‪Nb.moyen‬‬
‫‪du personnel‬‬

‫اجلماعــات احل�ضريــة‬

‫‪Communes urbaines‬‬

‫�سنة ‪Année 2008‬‬

‫‪Type de Collectivités Locales‬‬

‫‪Régions‬‬
‫‪Préfectures et provinces‬‬
‫‪Communes urbaines‬‬
‫‪Communes rurales‬‬

‫‪Effectif moyen du personnel‬‬

‫معدل الموظفين ح�سب الجهات‬

‫‪1581‬‬

‫‪16‬‬
‫‪62‬‬
‫‪221‬‬
‫‪1 282‬‬

‫‪Nombre de CL‬‬

‫عدد اجلماعات املحلية‬

‫�سنة ‪Année 2008‬‬

‫معدل املوظفني‬

‫‪36 906‬‬

‫‪3 329‬‬
‫‪244‬‬
‫‪3 379‬‬
‫‪2 880‬‬
‫‪3 206‬‬
‫‪2 810‬‬

‫‪4 106‬‬

‫‪262‬‬

‫‪1 963‬‬

‫‪2 014‬‬
‫‪1 532‬‬
‫‪1 178‬‬

‫‪3 502‬‬

‫‪1 686‬‬
‫‪732‬‬
‫‪4 083‬‬

‫عدد املوظفني‬

‫‪Effectif du‬‬
‫‪personnel‬‬

‫‪Gharb Chrarda-Bni Hsen‬‬

‫‪1 282‬‬

‫‪31‬‬
‫‪22‬‬
‫‪39‬‬
‫‪37‬‬
‫‪34‬‬
‫‪32‬‬

‫‪21‬‬

‫‪29‬‬

‫‪109‬‬
‫‪11‬‬
‫‪87‬‬
‫‪78‬‬
‫‪95‬‬
‫‪88‬‬

‫‪197‬‬

‫‪10‬‬

‫‪26‬‬

‫‪63‬‬

‫‪31‬‬

‫‪28‬‬
‫‪32‬‬
‫‪24‬‬

‫‪30‬‬

‫‪Total‬‬

‫‪Laâyoune-Boujdour-Sakia‬‬
‫‪El Hamra‬‬
‫‪Marrakech-Tensift-Al‬‬
‫‪Haouz‬‬
‫‪Meknès-Tafilalet‬‬
‫‪Oued-Ed Dahab-Lagouira‬‬
‫‪Oriental‬‬
‫‪Doukala-Abda‬‬
‫‪Chaouia-Ourdigha‬‬
‫‪Tanger-Tétouan‬‬

‫‪73‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬

‫‪118‬‬

‫‪38‬‬
‫‪8‬‬
‫‪210‬‬

‫‪44‬‬
‫‪92‬‬
‫‪19‬‬

‫‪Rabat-Salé-Zemmour-Zaër‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Souss-Massa-Draâ‬‬
‫‪Taza-Al Hoceïma‬‬‫‪Taounate‬‬
‫‪Tadla-Azilal‬‬
‫‪Fès-Boulmane‬‬
‫‪Guelmim - Es-Semara‬‬

‫عدد اجلماعات‬

‫‪Nombre de‬‬
‫‪CL‬‬

‫‪Nb.moyen‬‬
‫‪du personnel‬‬

‫معدل املوظفني‬

‫‪Régions‬‬

‫‪Communes rurales‬‬

‫اجلماعــات القرويــة‬

‫‪Nombre moyen du personnel par région‬‬

‫‪151 610‬‬

‫‪378‬‬
‫‪24877‬‬
‫‪89449‬‬
‫‪36906‬‬

‫عدد املوظفيــن‬

‫‪Effectif du personnel‬‬

‫‪Préfectures & provinces‬‬
‫‪Effectif du‬‬
‫‪personnel‬‬

‫نوع اجلماعات املحلية‬
‫اجله ـ ــات‬
‫العماالت والأقاليــم‬
‫اجلماعــات احل�رضيــة‬
‫اجلماعــات القرويــة‬

‫معدل الموظفين ح�سب نوع الجماعـــات المحليـــة‬

‫‪Nombre moyen du personnel par type de collectivités locales‬‬

‫‪Personnel des collectivités locales‬‬

‫‪en‬‬

‫‪54‬‬

‫‪chiffres‬‬

‫‪Les Collectivités Locales‬‬

‫‪Adm‬‬

‫‪172‬‬
‫‪73‬‬
‫‪291‬‬
‫‪81‬‬
‫‪43‬‬
‫‪47‬‬
‫‪57‬‬
‫‪63‬‬

‫‪83‬‬

‫‪142‬‬
‫‪199‬‬
‫‪242‬‬
‫‪342‬‬
‫‪233‬‬
‫‪109‬‬
‫‪786‬‬
‫‪458‬‬

‫‪583‬‬

‫‪99‬‬
‫‪53‬‬
‫‪85‬‬
‫‪142‬‬
‫‪107‬‬
‫‪60‬‬

‫‪177‬‬

‫‪608‬‬
‫‪325‬‬
‫‪186‬‬
‫‪211‬‬
‫‪1 852‬‬
‫‪1574‬‬
‫‪36‬‬
‫‪183‬‬
‫‪59‬‬
‫‪723‬‬

‫‪1 330‬‬

‫‪55‬‬
‫‪29‬‬
‫‪74‬‬
‫‪19‬‬
‫‪17‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪18‬‬

‫‪45‬‬

‫‪54‬‬
‫‪92‬‬
‫‪105‬‬
‫‪126‬‬
‫‪93‬‬
‫‪33‬‬
‫‪271‬‬
‫‪142‬‬

‫‪251‬‬

‫‪34‬‬
‫‪15‬‬
‫‪36‬‬
‫‪50‬‬
‫‪34‬‬
‫‪14‬‬

‫‪77‬‬

‫‪441‬‬
‫‪132‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪793‬‬
‫‪661‬‬
‫‪19‬‬
‫‪82‬‬
‫‪31‬‬
‫‪260‬‬

‫‪732‬‬

‫‪Tech‬‬

‫التقنية‬

‫الأطر العليا‬

‫‪Cadres supérieurs‬‬

‫اجلهـــــات‬
‫العماالت والأقاليــم الإدارية‬
‫الـربـاط‪� -‬ســال‪ -‬زمـور‪-‬‬
‫زعيـر‬
‫الــربـاط‬
‫�س ـ ــال‬
‫ال�صخريات‪ -‬متـارة‬
‫اخلمي�سـات‬
‫الـدار البي�ضـاء الكبـرى‬
‫الـدار البي�ضــاء‬
‫مديونة‬
‫املحمـ ــدية‬
‫النوا�رص‬
‫�ســو�س‪ -‬مــا�ســة‪ -‬درعــة‬
‫�أكــادير‪� -‬إدا وتنــان‬
‫�إنـزكــان‪� -‬آيـت مـلـول‬
‫ا�شتــوكـة‪� -‬آيـت بـاهـا‬
‫ورزازات‬
‫تـارودانــت‬
‫تـزنيــت‬
‫زاكــورة‬
‫تـ ــازة ‪ -‬احل�سيمــة‪ -‬تاونــات‬
‫احل�سيــمة‬
‫تـ ــازة‬
‫تـاونــات‬
‫تــادلــة ‪� -‬أزيــالل‬
‫بنـي مـالل‬
‫�أزي ــالل‬
‫ف ــا�س‪ -‬بـولــمان‬
‫فـ ــا�س‬
‫زواغـة‪ -‬موالي يـعـقوب‬
‫�ص ـفــرو‬
‫بــولــمان‬
‫كلميـ ــم‪ -‬ال�سمــارة‬
‫كـلـمـي ــم‬
‫طــاطــا‬
‫�أ�سـ ــا الــزاك‬
‫ال�سمــارة‬
‫طــانـطان‬

‫معدل ت�أطير الموظفين ح�سب العماالت والأقاليــم‬
‫ّ‬

‫‪166‬‬
‫‪65‬‬
‫‪200‬‬
‫‪51‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪33‬‬
‫‪62‬‬

‫‪57‬‬

‫‪127‬‬
‫‪156‬‬
‫‪133‬‬
‫‪282‬‬
‫‪173‬‬
‫‪109‬‬
‫‪562‬‬
‫‪274‬‬

‫‪416‬‬

‫‪55‬‬
‫‪44‬‬
‫‪114‬‬
‫‪192‬‬
‫‪95‬‬
‫‪44‬‬

‫‪65‬‬

‫‪327‬‬
‫‪185‬‬
‫‪107‬‬
‫‪165‬‬
‫‪1 418‬‬
‫‪1214‬‬
‫‪36‬‬
‫‪113‬‬
‫‪55‬‬
‫‪609‬‬

‫‪784‬‬

‫‪Adm‬‬

‫الإدارية‬

‫‪Tech‬‬

‫‪175‬‬
‫‪79‬‬
‫‪412‬‬
‫‪97‬‬
‫‪55‬‬
‫‪24‬‬
‫‪114‬‬
‫‪122‬‬

‫‪73‬‬

‫‪247‬‬
‫‪337‬‬
‫‪329‬‬
‫‪736‬‬
‫‪501‬‬
‫‪235‬‬
‫‪771‬‬
‫‪444‬‬

‫‪913‬‬

‫‪224‬‬
‫‪72‬‬
‫‪139‬‬
‫‪282‬‬
‫‪215‬‬
‫‪46‬‬

‫‪414‬‬

‫‪891‬‬
‫‪381‬‬
‫‪207‬‬
‫‪511‬‬
‫‪3 959‬‬
‫‪3429‬‬
‫‪54‬‬
‫‪384‬‬
‫‪92‬‬
‫‪1 392‬‬

‫‪1 990‬‬

‫التقنية‬

‫الأطر املتو�سطة‬

‫‪Cadres moyens‬‬

‫‪269‬‬
‫‪207‬‬
‫‪917‬‬
‫‪229‬‬
‫‪182‬‬
‫‪127‬‬
‫‪202‬‬
‫‪177‬‬

‫‪163‬‬

‫‪558‬‬
‫‪620‬‬
‫‪398‬‬
‫‪1 349‬‬
‫‪900‬‬
‫‪449‬‬
‫‪1 265‬‬
‫‪626‬‬

‫‪1 576‬‬

‫‪128‬‬
‫‪146‬‬
‫‪272‬‬
‫‪808‬‬
‫‪482‬‬
‫‪113‬‬

‫‪212‬‬

‫‪492‬‬
‫‪521‬‬
‫‪420‬‬
‫‪597‬‬
‫‪3 689‬‬
‫‪2988‬‬
‫‪83‬‬
‫‪535‬‬
‫‪83‬‬
‫‪2 161‬‬

‫‪2 030‬‬

‫الإدارية‬

‫‪Adm‬‬

‫‪25‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬

‫‪1‬‬

‫‪37‬‬
‫‪34‬‬
‫‪13‬‬
‫‪81‬‬
‫‪59‬‬
‫‪22‬‬
‫‪79‬‬
‫‪31‬‬

‫‪84‬‬

‫‪20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪3‬‬

‫‪12‬‬

‫‪69‬‬
‫‪21‬‬
‫‪15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪251‬‬
‫‪186‬‬
‫‪9‬‬
‫‪48‬‬
‫‪8‬‬
‫‪103‬‬

‫‪130‬‬

‫التقنية ‪Tech‬‬

‫موظفوا التنفيذ‬

‫‪16‬‬
‫‪23‬‬
‫‪104‬‬
‫‪17‬‬
‫‪27‬‬
‫‪12‬‬
‫‪22‬‬
‫‪26‬‬

‫‪17‬‬

‫‪10‬‬
‫‪200‬‬
‫‪82‬‬
‫‪139‬‬
‫‪72‬‬
‫‪67‬‬
‫‪169‬‬
‫‪113‬‬

‫‪292‬‬

‫‪31‬‬
‫‪45‬‬
‫‪44‬‬
‫‪75‬‬
‫‪49‬‬
‫‪108‬‬

‫‪42‬‬

‫‪301‬‬
‫‪71‬‬
‫‪0‬‬
‫‪59‬‬
‫‪740‬‬
‫‪697‬‬
‫‪0‬‬
‫‪30‬‬
‫‪13‬‬
‫‪394‬‬

‫‪431‬‬

‫‪Temporaire‬‬

‫امل�ؤقتة‬

‫‪Personnel d’exécution‬‬

‫اليد العاملة‬

‫‪471‬‬
‫‪201‬‬
‫‪1 417‬‬
‫‪342‬‬
‫‪223‬‬
‫‪44‬‬
‫‪499‬‬
‫‪309‬‬

‫‪244‬‬

‫‪594‬‬
‫‪792‬‬
‫‪528‬‬
‫‪1 800‬‬
‫‪1347‬‬
‫‪453‬‬
‫‪2 503‬‬
‫‪1587‬‬

‫‪1 914‬‬

‫‪513‬‬
‫‪235‬‬
‫‪461‬‬
‫‪966‬‬
‫‪670‬‬
‫‪145‬‬

‫‪1131‬‬

‫‪2802‬‬
‫‪1508‬‬
‫‪694‬‬
‫‪749‬‬
‫‪11 399‬‬
‫‪10009‬‬
‫‪154‬‬
‫‪1035‬‬
‫‪201‬‬
‫‪4 121‬‬

‫‪5 753‬‬

‫‪Titulaire‬‬

‫‪125‬‬
‫‪65‬‬
‫‪377‬‬
‫‪90‬‬
‫‪62‬‬
‫‪92‬‬
‫‪76‬‬
‫‪57‬‬

‫‪60‬‬

‫‪248‬‬
‫‪508‬‬
‫‪234‬‬
‫‪499‬‬
‫‪356‬‬
‫‪143‬‬
‫‪939‬‬
‫‪689‬‬

‫‪990‬‬

‫‪219‬‬
‫‪117‬‬
‫‪194‬‬
‫‪307‬‬
‫‪165‬‬
‫‪163‬‬

‫‪383‬‬

‫‪953‬‬
‫‪298‬‬
‫‪219‬‬
‫‪260‬‬
‫‪4 803‬‬
‫‪4193‬‬
‫‪77‬‬
‫‪378‬‬
‫‪155‬‬
‫‪1 548‬‬

‫‪1 730‬‬

‫‪Temporaire‬‬

‫امل�ؤقتة‬

‫‪Main d’œuvre‬‬

‫املر�سمة‬

‫�إلى ‪Au 2009/12/31‬‬

‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬

‫‪1 479‬‬
‫‪764‬‬
‫‪3 825‬‬
‫‪935‬‬
‫‪636‬‬
‫‪382‬‬
‫‪1 025‬‬
‫‪847‬‬

‫‪749‬‬

‫‪2 017‬‬
‫‪2 938‬‬
‫‪2 064‬‬
‫‪5 359‬‬
‫‪3 738‬‬
‫‪1 621‬‬
‫‪7 363‬‬
‫‪4 371‬‬

‫‪7 019‬‬

‫‪18,13%‬‬
‫‪15,41%‬‬
‫‪10,55%‬‬
‫‪11,98%‬‬
‫‪10,42%‬‬
‫‪16,82%‬‬
‫‪7,22%‬‬
‫‪10,57%‬‬

‫‪20,61%‬‬

‫‪13,48%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪10,76%‬‬
‫‪10,99%‬‬
‫‪20,21%‬‬
‫‪9,57%‬‬
‫‪9,55%‬‬
‫‪9,60%‬‬
‫‪16,76%‬‬
‫‪15,91%‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬

‫‪1 323‬‬
‫‪732‬‬
‫‪1 360‬‬
‫‪2 848‬‬
‫‪1 849‬‬
‫‪696‬‬

‫‪2 516‬‬

‫‪11,18%‬‬
‫‪10,24%‬‬
‫‪9,77%‬‬
‫‪7,23%‬‬
‫‪8,26%‬‬
‫‪11,90%‬‬

‫‪11,23%‬‬

‫‪17,96%‬‬
‫‪15,31%‬‬
‫‪15,90%‬‬
‫‪12,26%‬‬
‫‪10,03%‬‬
‫‪9,79%‬‬
‫‪13,22%‬‬
‫‪10,50%‬‬
‫‪14,73%‬‬
‫‪9,51%‬‬

‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪118‬‬
‫‪110‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬

‫‪6 891‬‬
‫‪3 442‬‬
‫‪1 932‬‬
‫‪2 664‬‬
‫‪29 022‬‬
‫‪25 061‬‬
‫‪471‬‬
‫‪2 789‬‬
‫‪701‬‬
‫‪11 324‬‬

‫‪14 929‬‬

‫‪16,03%‬‬

‫‪19‬‬

‫‪Autres‬‬

‫فئات‬
‫أخرى املجموع‬
‫�‬
‫‪Total‬‬

‫‪Rabat-Salé-Zemmour‬‬‫‪Zaër‬‬
‫‪Rabat‬‬
‫‪Salé‬‬
‫‪Skhirat-Témara‬‬
‫‪Khémisset‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Casablanca‬‬
‫‪Médiouna‬‬
‫‪Mohammadia‬‬
‫‪Nouaceur‬‬
‫‪Souss-Massa-Draâ‬‬
‫‪Agadir-Ida Ou‬‬
‫‪Tanane‬‬
‫‪Inezgane-Aït Melloul‬‬
‫‪Chtouka- Aït Baha‬‬
‫‪Ouarzazate‬‬
‫‪Tarroudannt‬‬
‫‪Tiznit‬‬
‫‪Zagora‬‬
‫‪Taza-Al Hoceïma‬‬‫‪Taounate‬‬
‫‪Al Hoceïma‬‬
‫‪Taza‬‬
‫‪Taounate‬‬
‫‪Tadla-Azilal‬‬
‫‪Béni-Mellal‬‬
‫‪Azilal‬‬
‫‪Fès-Boulmane‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Zouagha Moulay‬‬
‫‪Yacoub‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Guelmim_Es-Semara‬‬
‫‪Guelmim‬‬
‫‪Tata‬‬
‫‪Assa-Zag‬‬
‫‪Es-Semara‬‬
‫‪Tan-Tan‬‬

‫معدّل الت�أطري‬
‫‪Régions‬‬
‫‪Taux‬‬
‫‪Préfectures et‬‬
‫‪provinces d’encadrement‬‬

‫‪Taux d'encadrement du personnel par préfecture et province‬‬

‫‪55‬‬

‫الجماعات المحلية‬
‫في أرقـــام‬
‫موظفو الجماعات المحلية‬

‫املجمــوع‬

‫الغـرب ال�رشاردة‪ -‬بني‬
‫اح�سن‬
‫القنيــطرة‬
‫�سيـدي قــا�ســم‬
‫العيـون ‪ -‬بوجدور‪ -‬ال�ساقية‬
‫احلمراء‬
‫العي ــون‬
‫بــوجـدور‬
‫مـراكـ�ش‪ -‬تان�سيـفت‪ -‬احلــوز‬
‫مراك�ش‬
‫�شي�ش ــاوة‬
‫ال ـحــوز‬
‫قلـعــة ال�سـراغنـة‬
‫ال�صـويـرة‬
‫مكنـا�س تافيـاللـت‬
‫مكنـا�س‬
‫احلـ ــاج ــب‬
‫اي ـف ـ ــران‬
‫خن ـي ـف ــرة‬
‫الـر�شـيــديــة‬
‫وادي الذهب ‪ -‬لكـويــرة‬
‫وادي الـذهب‬
‫�أو�س ــرد‬
‫اجلهـة ال�رشقيـة‬
‫وجــدة �أنك ــاد‬
‫ج ــرادة‬
‫بــركــان‬
‫تـاوريــرت‬
‫فيــكيــك‬
‫الـنـا�ضـور‬
‫دكــالة عبــدة‬
‫َا�س ـف ــي‬
‫اجلــديــدة‬
‫ال�شـاويــة‪ -‬ورديغــة‬
‫�سط ــات‬
‫خـريبك ــة‬
‫بـن �سليــمان‬
‫طنجــة‪ -‬تط ــوان‬
‫طـنـجـة‪� -‬أ�صيـلـة‬
‫الفحـ�ص ‪� -‬أجنرة‬
‫تـطــوان‬
‫العـرائـ�ش‬
‫�شفــ�شاون‬
‫م�ضيق فنيدق‬
‫‪91‬‬
‫‪900‬‬
‫‪295‬‬
‫‪100‬‬
‫‪106‬‬
‫‪191‬‬
‫‪208‬‬
‫‪82‬‬
‫‪56‬‬
‫‪26‬‬
‫‪1 485‬‬
‫‪435‬‬
‫‪82‬‬
‫‪205‬‬
‫‪146‬‬
‫‪53‬‬
‫‪564‬‬
‫‪551‬‬
‫‪262‬‬
‫‪289‬‬
‫‪673‬‬
‫‪314‬‬
‫‪219‬‬
‫‪140‬‬
‫‪908‬‬
‫‪247‬‬
‫‪50‬‬
‫‪282‬‬
‫‪179‬‬
‫‪121‬‬
‫‪29‬‬
‫‪11 820‬‬

‫‪149‬‬

‫‪313‬‬
‫‪61‬‬
‫‪79‬‬

‫‪693‬‬

‫‪78‬‬
‫‪25‬‬

‫‪103‬‬

‫‪373‬‬
‫‪145‬‬

‫‪518‬‬

‫‪Adm‬‬

‫‪41‬‬
‫‪356‬‬
‫‪134‬‬
‫‪45‬‬
‫‪48‬‬
‫‪78‬‬
‫‪51‬‬
‫‪16‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3‬‬
‫‪466‬‬
‫‪169‬‬
‫‪32‬‬
‫‪54‬‬
‫‪64‬‬
‫‪18‬‬
‫‪129‬‬
‫‪253‬‬
‫‪122‬‬
‫‪131‬‬
‫‪285‬‬
‫‪120‬‬
‫‪101‬‬
‫‪64‬‬
‫‪394‬‬
‫‪105‬‬
‫‪16‬‬
‫‪131‬‬
‫‪67‬‬
‫‪60‬‬
‫‪15‬‬
‫‪4 893‬‬

‫‪79‬‬

‫‪159‬‬
‫‪23‬‬
‫‪28‬‬

‫‪330‬‬

‫‪24‬‬
‫‪3‬‬

‫‪27‬‬

‫‪190‬‬
‫‪69‬‬

‫‪259‬‬

‫‪Tech‬‬

‫التقنية‬

‫الأطر العليا‬

‫‪Cadres supérieurs‬‬

‫اجلهـــــات‬
‫العماالت والأقاليــم الإدارية‬

‫تابع‬

‫معدل ت�أطير الموظفين ح�سب العماالت والأقاليــم‬
‫ّ‬

‫‪92‬‬
‫‪766‬‬
‫‪299‬‬
‫‪64‬‬
‫‪72‬‬
‫‪157‬‬
‫‪174‬‬
‫‪104‬‬
‫‪70‬‬
‫‪34‬‬
‫‪972‬‬
‫‪355‬‬
‫‪115‬‬
‫‪124‬‬
‫‪86‬‬
‫‪52‬‬
‫‪240‬‬
‫‪401‬‬
‫‪178‬‬
‫‪223‬‬
‫‪524‬‬
‫‪287‬‬
‫‪143‬‬
‫‪94‬‬
‫‪552‬‬
‫‪181‬‬
‫‪41‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪101‬‬
‫‪29‬‬
‫‪8 745‬‬

‫‪137‬‬

‫‪245‬‬
‫‪61‬‬
‫‪103‬‬

‫‪638‬‬

‫‪122‬‬
‫‪34‬‬

‫‪156‬‬

‫‪245‬‬
‫‪116‬‬

‫‪361‬‬

‫‪Adm‬‬

‫الإدارية‬

‫‪162‬‬
‫‪1 566‬‬
‫‪513‬‬
‫‪175‬‬
‫‪200‬‬
‫‪284‬‬
‫‪394‬‬
‫‪134‬‬
‫‪107‬‬
‫‪27‬‬
‫‪2 434‬‬
‫‪872‬‬
‫‪177‬‬
‫‪447‬‬
‫‪225‬‬
‫‪95‬‬
‫‪618‬‬
‫‪1 167‬‬
‫‪667‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1 209‬‬
‫‪614‬‬
‫‪463‬‬
‫‪132‬‬
‫‪2 205‬‬
‫‪431‬‬
‫‪83‬‬
‫‪1220‬‬
‫‪224‬‬
‫‪169‬‬
‫‪78‬‬
‫‪21 757‬‬

‫‪273‬‬

‫‪727‬‬
‫‪113‬‬
‫‪126‬‬

‫‪1 401‬‬

‫‪458‬‬
‫‪48‬‬

‫‪506‬‬

‫‪689‬‬
‫‪273‬‬

‫‪962‬‬

‫‪Tech‬‬

‫التقنية‬

‫الأطر املتو�سطة‬

‫‪Cadres moyens‬‬

‫‪360‬‬
‫‪2 340‬‬
‫‪764‬‬
‫‪253‬‬
‫‪307‬‬
‫‪410‬‬
‫‪606‬‬
‫‪154‬‬
‫‪107‬‬
‫‪47‬‬
‫‪2 365‬‬
‫‪395‬‬
‫‪184‬‬
‫‪224‬‬
‫‪235‬‬
‫‪142‬‬
‫‪1185‬‬
‫‪1 504‬‬
‫‪670‬‬
‫‪834‬‬
‫‪1 887‬‬
‫‪1174‬‬
‫‪533‬‬
‫‪180‬‬
‫‪1 914‬‬
‫‪478‬‬
‫‪72‬‬
‫‪430‬‬
‫‪453‬‬
‫‪454‬‬
‫‪27‬‬
‫‪26 819‬‬

‫‪777‬‬

‫‪665‬‬
‫‪176‬‬
‫‪269‬‬

‫‪2 247‬‬

‫‪216‬‬
‫‪43‬‬

‫‪259‬‬

‫‪682‬‬
‫‪480‬‬

‫‪1 162‬‬

‫الإدارية‬

‫‪Adm‬‬

‫‪29‬‬
‫‪180‬‬
‫‪63‬‬
‫‪11‬‬
‫‪31‬‬
‫‪35‬‬
‫‪40‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪161‬‬
‫‪58‬‬
‫‪13‬‬
‫‪21‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪44‬‬
‫‪127‬‬
‫‪54‬‬
‫‪73‬‬
‫‪83‬‬
‫‪35‬‬
‫‪31‬‬
‫‪17‬‬
‫‪106‬‬
‫‪33‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪26‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1 690‬‬

‫‪31‬‬

‫‪74‬‬
‫‪9‬‬
‫‪22‬‬

‫‪165‬‬

‫‪29‬‬
‫‪1‬‬

‫‪30‬‬

‫‪38‬‬
‫‪32‬‬

‫‪70‬‬

‫التقنية ‪Tech‬‬

‫موظفوا التنفيذ‬

‫‪108‬‬
‫‪160‬‬
‫‪0‬‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫‪87‬‬
‫‪47‬‬
‫‪19‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪242‬‬
‫‪162‬‬
‫‪0‬‬
‫‪28‬‬
‫‪0‬‬
‫‪52‬‬
‫‪0‬‬
‫‪74‬‬
‫‪72‬‬
‫‪2‬‬
‫‪396‬‬
‫‪92‬‬
‫‪242‬‬
‫‪62‬‬
‫‪219‬‬
‫‪27‬‬
‫‪9‬‬
‫‪21‬‬
‫‪145‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17‬‬
‫‪4 136‬‬

‫‪15‬‬

‫‪256‬‬
‫‪72‬‬
‫‪67‬‬

‫‪518‬‬

‫‪0‬‬
‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪169‬‬
‫‪68‬‬

‫‪237‬‬

‫‪Temporaire‬‬

‫امل�ؤقتة‬

‫‪Personnel d’exécution‬‬

‫‪724‬‬
‫‪3 643‬‬
‫‪1311‬‬
‫‪248‬‬
‫‪516‬‬
‫‪724‬‬
‫‪844‬‬
‫‪434‬‬
‫‪336‬‬
‫‪98‬‬
‫‪3 079‬‬
‫‪944‬‬
‫‪283‬‬
‫‪463‬‬
‫‪264‬‬
‫‪209‬‬
‫‪916‬‬
‫‪2 988‬‬
‫‪1775‬‬
‫‪1213‬‬
‫‪2 359‬‬
‫‪1246‬‬
‫‪856‬‬
‫‪257‬‬
‫‪4 291‬‬
‫‪1594‬‬
‫‪96‬‬
‫‪1078‬‬
‫‪856‬‬
‫‪547‬‬
‫‪120‬‬
‫‪52 855‬‬

‫‪843‬‬

‫‪1781‬‬
‫‪247‬‬
‫‪344‬‬

‫‪3 939‬‬

‫‪458‬‬
‫‪150‬‬

‫‪608‬‬

‫‪1763‬‬
‫‪844‬‬

‫‪2 607‬‬

‫‪Titulaire‬‬

‫‪239‬‬
‫‪1 011‬‬
‫‪373‬‬
‫‪84‬‬
‫‪190‬‬
‫‪187‬‬
‫‪177‬‬
‫‪36‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1 007‬‬
‫‪229‬‬
‫‪87‬‬
‫‪164‬‬
‫‪113‬‬
‫‪58‬‬
‫‪356‬‬
‫‪1 027‬‬
‫‪516‬‬
‫‪511‬‬
‫‪1 071‬‬
‫‪434‬‬
‫‪403‬‬
‫‪234‬‬
‫‪1 510‬‬
‫‪543‬‬
‫‪49‬‬
‫‪389‬‬
‫‪237‬‬
‫‪149‬‬
‫‪143‬‬
‫‪18 608‬‬

‫‪234‬‬

‫‪571‬‬
‫‪132‬‬
‫‪121‬‬

‫‪1 297‬‬

‫‪39‬‬
‫‪22‬‬

‫‪61‬‬

‫‪482‬‬
‫‪220‬‬

‫‪702‬‬

‫‪Temporaire‬‬

‫امل�ؤقتة‬

‫اليد العاملة‬

‫‪Main d’œuvre‬‬

‫املر�سمة‬

‫�إلى ‪Au 2009/12/31‬‬

‫‪4‬‬
‫‪37‬‬
‫‪34‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪287‬‬

‫‪0‬‬

‫‪20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬

‫‪29‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6‬‬
‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪Autres‬‬

‫فئات‬
‫�أخرى‬

‫‪1 850‬‬
‫‪10 959‬‬
‫‪3 786‬‬
‫‪996‬‬
‫‪1 481‬‬
‫‪2 155‬‬
‫‪2 541‬‬
‫‪991‬‬
‫‪728‬‬
‫‪263‬‬
‫‪12 220‬‬
‫‪3 626‬‬
‫‪973‬‬
‫‪1 731‬‬
‫‪1 143‬‬
‫‪695‬‬
‫‪4 052‬‬
‫‪8 100‬‬
‫‪4 319‬‬
‫‪3 781‬‬
‫‪8 498‬‬
‫‪4 318‬‬
‫‪3 000‬‬
‫‪1 180‬‬
‫‪12 106‬‬
‫‪3 642‬‬
‫‪417‬‬
‫‪3 663‬‬
‫‪2 298‬‬
‫‪1 622‬‬
‫‪464‬‬
‫‪151 610‬‬

‫‪2 538‬‬

‫‪4 811‬‬
‫‪895‬‬
‫‪1 163‬‬

‫‪11 257‬‬

‫‪1 424‬‬
‫‪328‬‬

‫‪1 752‬‬

‫‪4 637‬‬
‫‪2 249‬‬

‫‪7,68%‬‬
‫‪12,94%‬‬
‫‪12,78%‬‬
‫‪17,04%‬‬
‫‪11,61%‬‬
‫‪14,26%‬‬
‫‪11,35%‬‬
‫‪10,97%‬‬
‫‪10,47%‬‬
‫‪12,39%‬‬
‫‪19,00%‬‬
‫‪19,99%‬‬
‫‪13,27%‬‬
‫‪17,60%‬‬
‫‪22,51%‬‬
‫‪11,38%‬‬
‫‪20,63%‬‬
‫‪11,02%‬‬
‫‪9,76%‬‬
‫‪12,50%‬‬
‫‪12,71%‬‬
‫‪11,17%‬‬
‫‪11,94%‬‬
‫‪20,90%‬‬
‫‪12,05%‬‬
‫‪10,70%‬‬
‫‪18,80%‬‬
‫‪12,71%‬‬
‫‪11,99%‬‬
‫‪12,56%‬‬
‫‪10,48%‬‬
‫‪12,39%‬‬

‫‪9,87%‬‬

‫‪10,88%‬‬
‫‪10,36%‬‬
‫‪10,13%‬‬

‫‪10,00%‬‬

‫‪7,72%‬‬
‫‪9,33%‬‬

‫‪8,01%‬‬

‫‪13,82%‬‬
‫‪10,52%‬‬

‫‪Kénitra‬‬
‫‪Sidi-Kacem‬‬
‫‪Laâyoune-Boujdour-Sakia‬‬
‫‪El Hamra‬‬
‫‪Laâyoune‬‬
‫‪Boujdour‬‬
‫‪Marrakech-Tensift-Al‬‬
‫‪Haouz‬‬
‫‪Marrakech‬‬
‫‪Chichaoua‬‬
‫‪Al Haouz‬‬
‫‪El Kelaâ des‬‬
‫‪Sraghna‬‬
‫‪Essaouira‬‬
‫‪Meknès-Tafilalet‬‬
‫‪Meknès‬‬
‫‪El Hajeb‬‬
‫‪Ifrane‬‬
‫‪Khénifra‬‬
‫‪Errachidia‬‬
‫‪Oued-Ed Dahab-Lagouira‬‬
‫‪Oued-Ed Dahab‬‬
‫‪Aousserd‬‬
‫‪Oriental‬‬
‫‪Oujda-Angad‬‬
‫‪Jerada‬‬
‫‪Berkane‬‬
‫‪Taourirt‬‬
‫‪Figuig‬‬
‫‪Nador‬‬
‫‪Doukala-Abda‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪Chaouia-Ourdigha‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Tanger-Tétouan‬‬
‫‪Tanger-Assilah‬‬
‫‪Al Fahs Anjra‬‬
‫‪Tétouan‬‬
‫‪Larache‬‬
‫‪Chefchaouen‬‬
‫‪M’diq - Fnideq‬‬
‫‪Total‬‬

‫‪6 886‬‬

‫‪12,72%‬‬

‫‪Gharb Chrarda-Bni Hsen‬‬

‫‪Total‬‬

‫املجموع‬

‫ ‪Suite‬‬

‫معدّل الت�أطري‬
‫‪Régions‬‬
‫‪Taux‬‬
‫‪Préfectures et‬‬
‫‪provinces d’encadrement‬‬

‫‪Taux d'encadrement du personnel par préfecture et province‬‬


Aperçu du document موظفو الجماعات المحلية.pdf - page 1/8
 
موظفو الجماعات المحلية.pdf - page 3/8
موظفو الجماعات المحلية.pdf - page 4/8
موظفو الجماعات المحلية.pdf - page 5/8
موظفو الجماعات المحلية.pdf - page 6/8
 
Télécharger le fichier (PDF)

Documents similaires


effectifs personnel de l etat et personnel des c l
fichier sans nom 6
nombre de collectivites locales par regions
rapports 2007 des cours regionales des comptes concernant la gestion des ressources humaines
accorddu21octobre2020ouvertureconcurrenceidftpuv
guide astreintes cdg74 version 2

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.322s