pesca recreativa 2011 .pdfNom original: pesca recreativa 2011.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Adobe InDesign CS5 (7.0.1) / Adobe PDF Library 9.9, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/09/2012 à 11:03, depuis l'adresse IP 79.109.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1248 fois.
Taille du document: 3.5 Mo (43 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


PESCA
RECREATIVA

A LES ILLES BALEARS 2011

Text:
Direcció General de Pesca, Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Govern de les Illes Balears.
Fotografies:
Direcció General de Medi Rural i Marí
Pàgina 18 feta per Fernando Darder a la Reserva Marina del Toro.
1ª edició: juny 2004. Tiratge: 44.000 exemplars.
2ª edició: maig 2005. Tiratge: 25.000 exemplars.
3ª edició: juliol 2006. Tiratge: 5.000 exemplars.
4ª edició: març 2007. Tiratge: 30.000 exemplars.
5ª edició: març 2008. Tiratge: 25.000 exemplars.
6ª edició: abril 2009. Tiratge: 15.000 exemplars.
7ª edició: juliol 2009. Tiratge: 15.000 exemplars.
8ª edició: juny 2010. Tiratge: 15.000 exemplars.

D.L.: PM-1027-2009

El recull de la normativa de pesca recreativa
que teniu a les mans arriba enguany a la novena
edició. L’èxit d’aquest recull ha sobrepassat amb
escreix les perspectives inicials, quan la intenció
era fer-ne només una edició. La gran acceptació
que ha tingut entre els pescadors recreatius,
la forta demanda d’aquests llibrets i els canvis
continus que experimenta la normativa de la
pesca recreativa han fet que aquesta iniciativa
hagi continuat al llarg dels anys.

La recopilación de la normativa de pesca
recreativa que tenéis entre manos llega este
año a la novena edición. El éxito de esta
recopilación ha sobrepasado con creces las
perspectivas iniciales, cuando la intención era
hacer sólo una edición. La gran aceptación que
ha tenido entre los pescadores recreativos, la
fuerte demanda de estos librillos y los cambios
continuos que experimenta la normativa de la
pesca recreativa han hecho que esta iniciativa
haya continuado a lo largo de los años.

Des de la darrera edició s’han produït
nombrosos canvis pel que fa la normativa de
pesca recreativa que recomanen fer una revisió
en profunditat del llibret i, per tant, una nova
edició, en aquest cas, digital. Entre d’altres,
els canvis en la normativa estatal, o la pesca
submarina a Formentera, etc.

Desde la última edición se han producido
numerosos cambios en relación a la normativa
de pesca recreativa que recomiendan hacer
una revisión en profundidad del librillo y, por
lo tanto, una nueva edición. Entre otros, los
cambios en la normativa estatal, o la pesca
submarina en Formentera, etc.

L’elaboració de normativa de pesca recreativa
és una petita aportació que l’Administració pot
fer per col·laborar a la sostenibilitat d’aquesta
activitat, però sense la participació del pescador
recreatiu - respectant el medi i aplicant el sentit
comú, trobant la satisfacció en sortir a la mar i
dur a terme aquesta activitat sense traspassarne els límits- no s’aconseguirà l’objectiu final
de fer compatible la pesca recreativa amb el
manteniment dels recursos marins.

La elaboración de normativa de pesca recreativa es una pequeña aportación que la Administración puede hacer para colaborar en
la sostenibilidad de esta actividad, pero sin la
participación del pescador recreativo -respetando el medio y aplicando el sentido común,
encontrando la satisfacción en salir a la mar
y llevando a cabo esta actividad sin traspasar
los límites- no se conseguirá el objetivo final
de hacer compatible la pesca recreativa con el
mantenimiento de los recursos marinos.

L’objectiu d’aquest recull no és un altre que
fer arribar a l’usuari final, amb un llenguatge
senzill i planer, la regulació actualitzada que
afecta la seva activitat, per tal que la pugui
desenvolupar amb total coneixement.

El objetivo de esta recolección no es otro que
hacer llegar al usuario final, con un lenguaje
sencillo y llano, la regulación actualizada que
afecta su actividad, con la finalidad de que la
pueda desarrollar con total conocimiento.

3

És una delimitació espacial de les aigües
marines per establir la competència de les
diferents administracions públiques implicades.
Les aigües interiors són competència de
l’Administració autonòmica (Govern de les
Illes Balears i Consells Insulars, en el nostre
cas) i les aigües exteriors són competència de
l’Administració de l’Estat.

Es una delimitación espacial de las aguas
marinas para establecer la competencia de las
distintas administraciones públicas implicadas.
Las aguas interiores son competencia de la
Administración autonómica (Govern de les
Illes Balears y Consells Insulars, en nuestro
caso), mientras que las aguas exteriores son
competencia de la Administración del Estado.

La línia divisòria entre ambdós tipus d’aigua
no està situada a una distància constant des
de terra. És una línia que uneix diferents punts
de costa segons uns criteris preestablerts.
En essència, la normativa bàsica és igual en
totes les aigües, però en aigües interiors hi ha
autoritzades una sèrie de particularitats de les
Illes Balears.

La línea divisoria entre los dos tipos de agua no
está situada a una distancia constante desde
tierra. Es una línea que une distintos puntos
de costa según unos criterios preestablecidos.
En esencia, la normativa básica es igual en
todas las aguas, pero en aguas interiores están
autorizadas una serie de particularidades de
las Islas Baleares.

Les fites són uns pilons de formigó a la
costa o unes pintades als penya-segats que,
correctament enfilades de dues en dues,
dibuixen una línia imaginaria a la mar. Aquestes
línies marquen el límit de la reserva marina o el
de la zona de protecció especial. En qualsevol
cas, són una ajuda perquè el pescador s’ubiqui
correctament, però mai prevalen sobre la
posició del GPS dels serveis de vigilància.

Los hitos son unos pilones de hormigón en
la costa o unas pintadas en los acantilados
que, correctamente enfilados de dos en dos,
dibujan una línea imaginaría en la mar. Estas
líneas marcan el límite de la reserva marina o el
de la zona de protección especial. En cualquier
caso, son una ayuda para que el pescador se
ubique correctamente, pero nunca prevalecen
sobre la posición del GPS de las embarcaciones
de vigilancia.

4

5

A més dels ormeigs propis per a la captura
de les espècies, hem d’estar en possessió de
la corresponent llicència. Hi ha cinc tipus de
llicència de pesca marítima recreativa:

Además de los aparejos propios para la
captura de las especies, tenemos que poseer
la correspondiente licencia. Hay cinco tipos de
licencia de pesca marítima recreativa:

· individual (des de terra o embarcació – sols
en aigües interiors -, per a majors de 14 anys)
· col·lectiva (des d’embarcació de llista 6a, per
a un màxim de 12 persones)
· de pesca submarina (per a majors de 16 anys
en possessió de llicència federativa)
· esportiva (per participar en competicions
oficials i entrenaments)
· d’embarcació (per embarcacions de llista 7ª i
un màxim de 5 persones)

· individual (desde tierra o embarcación – solo
en aguas interiores -, para mayores de 14
años)
· colectiva (desde embarcación de lista 6ª,
para un máximo de 12 personas)
· de pesca submarina (para mayores de 16
años en posesión de licencia federativa)
· deportiva (para participar en competiciones
oficiales y entrenamientos)
· de embarcación (para embarcaciones de
lista 7ª y un máximo de cinco personas)

La llicència individual es vàlida per dos anys, la
d’embarcació per tres anys i les altres per un
any. Els menors de 14 anys poden practicar
la pesca des de terra o embarcació sense
necessitat de la llicència individual.

La licencia individual es válida para dos años,
la de embarcación para tres años y las otras
para un año. Los menores de 14 años pueden
practicar la pesca desde tierra o embarcación
sin necesidad de licencia individual.

Les embarcacions que es dediquin a la pesca
d’altura (tonyines, bacores, emperadors,
agulles i marlins) han de disposar d’una
autorització especial de la Secretaria General
del Mar (Ministeri de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí), que han de dur a bord. A més,
han de dur un registre acurat de les captures,
que han de comunicar regularment al Ministeri.

Las embarcaciones que se dedican a la pesca
de altura (atunes, albacoras, peces espada,
agujas y marlines) tienen que disponer de una
autorización especial de la Secretaria General
del Mar (Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino), que deben llevar a
bordo. Además, tienen que llevar un registro
detallado de las capturas, que hay que
comunicar regularmente al Ministerio.

Per a la pesca dins aigües continentals
(Gorg Blau, Cúber o Estany des Ponts) ha de
mester l’autorització per part de l’organisme
competent en pesca fluvial.

Para la pesca en aguas continentales (Gorg
Blau, Cúber o Lago Esperanza) necesita la autorización por parte del organismo competente
en pesca fluvial.

6

On puc obtenir aquesta llicència?

¿Dónde puedo obtener esta licencia?

A la Direcció General de Medi Rural i Marí
del Govern de les Illes Balears, al carrer dels
Foners, núm. 10 de Palma, a les delegacions
comarcals de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori de Campos, Felanitx,
Manacor, Inca, sa Pobla i Sóller, i als consells
insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.
També es pot fer el tràmit a través d’internet
a http:\\agriculturaipesca.caib.es. També són
vàlides les llicències de les altres comunitats
autònomes de l’Estat espanyol per poder
pescar a les Illes Balears.

En la Dirección General de Medio Rural y
Marino del Govern de les Illes Balears, en la calle
Foners, núm. 10 de Palma, en las delegaciones
comarcales de la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente y Territorio de Campos,
Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla y Sóller, y en
los consells insulars de Menorca, d’ Eivissa i de
Formentera. También se puede hacer el trámite
a través de internet en http:\\dgpesca.caib.es.
También son válidas las licencias de las otras
comunidades autónomas del Estado español
para poder pescar en las Islas Baleares.

¿Qué tengo que presentar para
obtener la correspondiente licencia?

Què he de presentar per obtenir la
corresponent llicència?
· Fotocòpia del DNI o passaport en el cas d’estrangers, o llicència caducada en cas de renovació.

· Fotocopia del DNI o pasaporte en el caso de
extranjeros, o licencia caducada en caso de
renovación.

· Resguard del pagament de la taxa corresponent (13,79€ per la llicència individual, 16,20€
per la de pesca submarina, 59,87€ per la llicència d’embarcació d’eslora superior a 6m,
32,55€ per embarcació d’eslora inferior a 6m
i 405,68€ per la llicència colectiva). Els jubilats
estan exempts d’aquest pagament, excepte
per a la llicència d’embarcació. Els impresos
es poden obtenir al mateix lloc on es pot obtenir la llicència.

· Resguardo del pago de la tasa correspondiente (13,79 € por la licencia individual,
16,20€ por la de pesca submarina, 59,87 € por
la licencia de embarcación de eslora superior
a 6 m, 32,55 € para embarcación de eslora inferior a 6 m y 405,68 € para la licencia colectiva). Los jubilados están exentos de este pago,
excepto para la licencia de embarcación. Los
impresos se pueden obtener en el mismo punto donde se puede obtener la licencia.

· Per a la llicència de pesca submarina i
esportiva, s’ha de presentar a més la
corresponent llicència federativa en vigor. La
llicència esportiva és gratuïta.

· Para la licencia de pesca submarina y
deportiva, se tiene que presentar además la
correspondiente licencia federativa en vigor.
La licencia deportiva es gratuita.

· Per a la llicència d’embarcació, s’ha de
presentar fotocòpia acarada del rol/llicència
de navegació actualitzada i fotocòpia del DNI
o passaport de armador.

· Para la licencia de embarcación, se debe presentar fotocopia compulsada del rol/licencia
de navegación actualizada y fotocopia del
DNI o pasaporte del armador.

· Per a la llicència col·lectiva hi ha, a més, uns
requisits especials, i s’ha de presentar:

· Para la licencia colectiva existen, además, unos
requisitos especiales, y hay que presentar:

- Sol·licitud en imprès oficial.

- Solicitud en impreso oficial.

- Fotocòpia acarada del rol/llicència de
navegació, actualitzat, on constin les dades
de l’embarcació, l’armador, el patró i el
tècnic esportiu especialitzat en pesca o el
professional de pesca.

- Fotocopia compulsada de rol/licencia de
navegación, actualizada, donde consten
los datos de la embarcación, el armador, el
patrón y el técnico deportivo especializado
en pesca o el profesional de pesca.
7

- Autorització de la Conselleria compentent
en matèria de mobilitat per al lloguer
d’embarcacions d’esplai de la UE.

- Autorización de la Conselleria competente
en materia de Mobilidad para el alquiler de
embarcaciones de recreo de la UE.

- Títol del curs de formació de tècnic
esportiu especialitzat en pesca expedit
per l’Administració pública, o acreditació
d’embarcament a un vaixell de llista 3a
durant un mínim de 5 anys.

- Título del curso de formación de técnico
deportivo especializado en pesca expedido por la Administración pública, o acreditación de embarque en un buque de lista
3ª durante un mínimo de 5 años.

Recomanacions:

Recomendaciones:

· Tenir uns coneixements mínims de la mar i
de les espècies d’interès pesquer.

· Tener unos conocimientos mínimos del mar
y de las especies de interés pesquero.

· Dur un equip adequat per a la modalitat de
pesca que es vol practicar.

· Llevar un equipo adecuado para la
modalidad de pesca que se quiere practicar.

· Tenir la titulació nàutica corresponent si es
va en vaixell.

· Tener la titulación náutica correspondiente si
se va en barco.

· Dur algun sistema de comunicació (telèfon
mòbil, radiotelèfon, etc.), especialment si es
va amb embarcació.

· Llevar algún sistema de comunicación (teléfono móvil, radioteléfono, etc.), especialmente si se va en embarcación.

· Deixar dit on anem a pescar.

· Informar sobre el lugar donde vamos a pescar.

· Consultar la informació metereològica abans
de partir.

· Consultar la información metereológica
antes de salir.

· Ser titular d’una assegurança de responsabilitat civil.

· Ser titular de un seguro de responsabilidad
civil.

8

· Podem pescar peixos, cefalòpodes (pops,
sípies i calamars) i puu. No podem pescar
coralls i similars, cucs, tites, caragols marins, pegellides, copinyes ni crustacis com
les llagostes, crancs, cranques, cigales,
gambes d’esca, gambes, etc. La recollida
de bogamarins s’està revisant i actualment
no n’està permesa la captura d’acord amb
els Reglaments europeus (CE) 853/2004 i
854/2004.

· Podemos pescar peces, cefalópodos (pulpos,
sepias y calamares) y “puu”. No podemos
pescar corales ni similares, gusanos,
titas, caracoles marinos, lapas, bivalvos ni
crustáceos como las langostas, cangrejos,
centollos, cigarras de mar, gambas de cebo,
gambas, etc. La recolección de erizos de
mar está siendo revisada y actualmente no
se permite la captura, de acuerdo con los
Reglamentos europeos (CE) 853/2004 y
854/2004.

· Com a regla general, podem pescar fins a
5 kg més una peça per llicència i dia.

· Como regla general, podemos pescar hasta
5 Kg más una pieza por licencia y día.

· Si som més de 5 persones amb llicència
col·lectiva o d’embarcació, no podem
superar els 25 kg en total.

· Si somos más de 5 personas con licencia
colectiva o de embarcación, no podemos
superar los 25 Kg en total.

· Hi ha algunes espècies que tenen una talla
mínima de captura:

Talles mínimes:
Boga ....................11 cm
Capellà ................11 cm
Gerrets i Xucles....11 cm
Molls....................11 cm
Esparrall...............12 cm
Pagell...................15 cm
Salpa....................15 cm
Sorells .................15 cm
Llises ...................16 cm
Besuc ...................17 cm
Morruda...............18 cm
Pàguera ...............18 cm
Variada.................18 cm

· Hay algunas especies que tiene una talla
mínima de captura:
Tallas mínimas:
Boga ....................11 cm
Capellán ..............11 cm
Carameles y chuclas....11 cm
Salmonetes..........11 cm
Raspallón..............12 cm
Gallo ....................15 cm
Jureles .................15 cm
Salema.................15 cm
Lisas ....................16 cm
Aligote.................17 cm
Caballa y Estornino... 18 cm
Mojarra .................18cm
Pargo....................18 cm

Verat i Bis ............18 cm
Lluç ......................20 cm
Mabre...................20 cm
Orada ..................20 cm
Pelaia ..................20 cm
Sard / Sarg ..........23 cm
Agulla ..................25 cm
Llop......................25 cm
Raps.....................30 cm
Goràs...................33 cm
Anfossos i Xerna .45 cm
Pàmpol rascàs .....45 cm
Tonyina ..115 cm ó 30 kg

· Si capturem algun exemplar que no
compleixi la talla mínima establerta, o de
captura prohibida, l’hem de retornar a la
mar, i si és possible, viu.

Picuda..................18 cm
Dorada.................20 cm
Herrera .................20cm
Lenguado ............20 cm
Merluza................20 cm
Sargo ....................23cm
Aguja ...................25 cm
Lubina..................25 cm
Rapes...................30 cm
Besugo ................33 cm
Cherna.................45 cm
Meros ..................45 cm
Atún...... 115cm ó 30 Kg

· Si capturamos algún ejemplar que no cumpla
la talla mínima establecida, o de captura
prohibida, lo tenemos que retornar al mar, y
si es posible, vivo.
9

Espècies prohibides a totes les Illes Balears
Especies prohibidas en todas las Illes Balears
Espècie / Especie
Squatina spp. (totes les spp.)
Sphyrna spp.
Prionace glauca
Cetorhinus maximus
Lamna nasus
Isurus oxyrinchus
Carcharodon carcharias
Mobula mobular
Alopias spp
Hippocampus hippocampus
Hippocampus ramulosus

Nom popular / Nombre popular
Escats / Angelotes
Llunades / Peces martillo
Tintorera / Tintorera
Tauró peregrí/Tiburón peregrino
Tauló / Marrajo sardinero
Marraix / Marrajo dientuso
Salroig / Tiburón blanco
Manta / Manta
Cinturió / Pez zorro
Cavallet de la mar / Caballito de mar
Cavallet de la mar / Caballito de mar

Raors i verderols
De raors, podem capturar-ne un màxim de
50 peces per llicència i dia, sempre sense
sobrepassar els 5 kg de captura màxima.
Existeixen vedes temporals pel raor i el verderol:
· període de veda del verderol (cirviola de
menys de 30 cm); d’1 de juliol fins al 15 de
setembre (a Eivissa i Formentera, a aigües
interiors i fins a 6 milles nàutiques de les
aigües exteriors, el període de veda s’estén
fins el 30 de setembre).
· període de veda del raor; d’1 d’abril fins al 31
d’agost.

Raors y juveniles de pez de limón
En cuanto a los raors, podemos capturar hasta
un máximo de 50 piezas por licencia y día, siempre sin sobrepasar los 5 kg de captura máxima.
Existen vedas temporales para el raor y el
juvenil de pez de limón.

Pops, calamars i sípies

· período de veda del juvenil de pez de limón
(de menos de 30 cm); del 1 de julio al 15
de septiembre (en Eivissa y Formentera, en
aguas interiores y hasta 6 millas náuticas de
las aguas exteriores, el período de veda se
extiende hasta el 30 de septiembre).
· período de veda del raor, del 1 de abril al 31
de agosto.

De cefalòpodes (pops, sípies i calamars), només
podem capturar-ne 10 peces, sense sobrepasar
els 5 kg + 1 peça de captura màxima total
(cefalòpodes + peixos) per llicència i dia.
No podem utilitzar la llum com a medi per
atreure els cefalòpodes.

Pulpos, calamares y sepias
En cuanto a los cefalópodos (pulpos, sepias y
calamares), sólo podemos capturar 10 piezas,
sin sobrepasar los 5 kg + 1 pieza de captura
máxima total (cefalópodos + peces) por
licencia y día.
No podemos utilizar la luz como medio para
atraer a los cefalópodos.
10

Túnids i afins

Túnidos y afines

Per emperadors, agulles, marlins i bacores hi ha
unes quotes màximes de captura específiques.
En el cas de les tonyines, la pesca amb mort
no està permesa, s’hauran d’alliberar totes les
captures. En els casos de captura accidental
amb mort d’un ejemplar, sols es podrà mantenir a bord i desembarcar un ejemplar sencer en
una sola peça per marea. No obstant l’anterior,
sols es permetrà un màxim de captura accidental amb mort de dos exemplars a tota la
temporada permesa. Un cop assolida aquesta
quantitat, l’autorització quedarà suspesa per a
aquesta espècie en aquesta temporada.

En lo referente a peces espada, agujas, marlines
y albacoras, hay unas cuotas máximas de
captura específicas. En el caso del atún rojo, la
pesca con muerte no está permitida, deberán
devolverse al mar todas las capturas. En los
casos de captura accidental con muerte de
un ejemplar, solo se podrá mantener a bordo
i desembarcar un ejemplar entero en una sola
pieza, por marea. No obstante lo anterior, solo se
permitirá un máximo de una captura accidental
con muerte de dos ejemplares en toda la
temporada permitida. Una vez alcanzado este
número. La autorización quedará suspendida
para esta especie en esta temporada.

- Tonyines: una talla mínima de 30 kg o 115 cm.
· Emperadors, 1 peça per embarcació i dia;
agulles i marlins; un màxim d’1 peça per
llicència i dia, i un màxim de 4 peces per
embarcació i dia.
· Bacores; podem capturar un màxim de 5
peces per llicència i dia i un màxim de 20
peces per embarcació i dia.

Atunes: una talla mínima de 30 Kg. o 115 cm.
· Peces espada, 1 pieza por embarcación y día;
agujas y marlines; un máximo de 1 pieza por
licencia y día, y un máximo de 4 piezas por
embarcación y día.
· Albacoras; podemos capturar un máximo de
5 piezas por licencia y día, y un máximo de 20
piezas por embarcación y día.

Recomanació:
Revisar la documentació necessària per a la
pesca d’altura a la pàgina 6.
En tractar-se d’espècies amb problemes de
conservació, es recomanable practicar la pesca
sense mort, obligatòria en el cas de la tonyina.

Recomendación:
Revisar la documentación necesaria para la
pesca de altura en la página 6.
Al tratarse de especies con problemas de conservación, es recomendable practicar la pesca
sin muerte, obligatoria en el caso del atún.

Puu

Puu

Només es pot pescar el puu amb salabre,
baveró, bou, corda i estaca.

Sólo se puede pescar el “puu” con salabre,
“baveró”, “bou”, cuerda y estaca.

Limitacions: 2 cordes i 2 bous per recol·lector.
Quan es clavin estaques no es podran utilitzar
ni cordes ni bous, i amb un màxim de 30
baverons.

Limitaciones: 2 cuerdas y 2 “bous” por
recolector. Cuando se claven estacas no se
podrán utilizar ni cuerdas ni “bous”, y con un
máximo de 30 “baverons”.

Captura màxima diaria: 5 kg per recol·lector.

Captura máxima diaria: 5 Kg. por recolector.

Dates permeses: des de l’1 d’octubre fins al 31
de juliol.

Fechas permitidas: del 1 de octubre al 31 de
julio.
11

A tot el litoral i aigües obertes, EXCEPTE:
· A l’interior d’instal·lacions portuàries.
· A menys de 100 m de llocs freqüentats per
banyistes.
· A menys de 250 m de qualsevol ormeig
professional, incloent-hi els capcers per a la
llampuga.
· A les zones de protecció especial (reserva
integral) i zones de veda de les reserves
marines.
Al Parc Nacional Marítimoterrestre
·
l’Arxipèlag de Cabrera.

de

En todo el litoral y en aguas abiertas, EXCEPTO:
· En el interior de instalaciones portuarias.

· Al litoral des de terra del Parc Natural de Sa
Dragonera.

· A menos de 100 m de lugares frecuentados
por bañistas.

· Al litoral de les reserves naturals dels illots
des Vedrà i es Vedranell i dels illots de Ponent
(Eivissa).

· A menos de 250 m de cualquier aparejo
profesional, incluyendo los “capcers” para el
dorado.

- A certes zones del litoral de Formentera
(Pesca submarina).

· En las zonas de protección especial (reserva
integral) y zonas de veda de las reservas
marinas.

La pesca submarina serà autoritzable per
l’òrgan compentent en matèria d’espais
naturals protegits a:

· En el Parque Nacional Marítimo-terrestre del
Archipiélago de Cabrera.

- L’àrea marina del Parc Natural de s’Albufera
des Grau.

· En el litoral desde tierra del Parque Natural
de Sa Dragonera.

- El LIC ES5310081 des Port des Canonge.

· En el litoral de las reservas naturales de los
islotes de Es Vedrà y Es Vedranell y de los
islotes de Ponent (Ibiza).

- El LIC ES5310082 de s’Estaca a Punta de Deia
· Al litoral de les reserves naturals dels illots
des Vedrà i es Vedranell i dels illots de Ponent
(Eivissa).

- En ciertas zonas del litoral de Formentera
(Pesca submarina)
La pesca submarina será autoritzable por el
órgano compentente en materia de espacios
naturales protegidos en:
- El área marina del Parque Natural de
s’Albufera des Grau.
- El LIC ES5310081 des Port des Canonge.
- El LIC ES5310082 de s’Estaca a Punta de Deia
· En el litoral de las reservas naturales de los
islotes de Es Vedrà y Es Vedranell y de los
islotes de Ponent (Ibiza).
12

· Podem pescar amb canya amb i sense rodet,
volantí (un màxim de 6 hams), fluixa, curricà,
potera, fitora, rall i salabre. Podem utilitzar un
màxim de 2 canyes i 2 poteres. Per a la fluixa
i el curricà d’altura, un màxim de 6 canyes per
llicència, amb una única esca per canya.

· Podemos pescar con caña con y sin carrete,
volantín (un máximo de 6 anzuelos), curricán
de superficie, curricán, potera, fisga, esparavel y salabre. Podemos utilizar un máximo de
2 cañas y 2 poteras. Para el curricán de superficie y el curricán de altura, un máximo de 6
cañas por licencia, con un sólo cebo por caña.
· No podemos pescar con artes o aparejos de
la pesca profesional, tales como palangres,
nasas o redes.
- En aguas interiores no está permitido el uso
del carrete eléctrico.
· No podemos utilizar sistemas de atracción
de las especies a capturar, como la luz, a
excepción del grumeo.

· No podem pescar amb arts o estris de la
pesca professional com poden ser palangres,
nanses o xarxes.

· Podemos llevar a bordo un máximo de dos
carretes eléctricos sin que superen los 300 W
de potencia máxima conjunta, para utilizar
exclusivamente en aguas exteriores.

- En aigües interiors no està permés l’ús del
rodet elèctric.
· No podem utilitzar sistemes d’atracció de les
espècies a capturar com és la llum, a excepció
del grumeig.

· No podemos utilizar ni tener a bordo equipos
de submarinismo o torpedos hidrodeslizantes
juntamente con fusiles o utensilios de pesca
submarina.

· Podem dur a bord un màxim de dos rodets
elèctrics sense que superin els 300 W de
potencia màxima conjunta, per utilitzar
exclusivament en aigües exteriors.

· En el caso de la pesca submarina, el fusil tiene
que ser de tracción mecánica. El uso de aparatos luminosos para poder ver en los agujeros
–no para atraer a la captura- está permitido.

· No podem utilitzar ni tenir a bord equips
de submarinisme o torpedes hidrolliscants
juntament amb fusells o aparells de pesca
submarina.
· En el cas de la pesca submarina, el fusell ha
de ser de tracció mecànica. L’ús d’aparells
lluminosos per poder veure en els forats, no
per atreure la captura, estan permesos.
· A la pesca submarina és obligatori l’ús d’una
boia de senyalització.

· En la pesca submarina es obligatorio el uso de
una boya de señalización.

· No podem vendre la captura obtinguda.

· No podemos vender la captura obtenida.
13

Es pot sol·licitar, una vegada és titular de la
llicència de pesca individual, la utilització de
1 rall, 2 morenells i 3 llencetes per persona i
llicència a la Direcció General de Medi Rural
i Marí i als Consells Insulars de Mallorca,
de Menorca, d’Eivissa i de Formentera. Els
morenells, sempre de material vegetal, i
les llencetes es podran utilitzar a les zones
establertes com a aptes. El rall està permès a
totes les aigües interiors on està permesa la
pesca recreativa. Les llencetes s’han d’utilitzar
sempre des de la costa.

Se puede solicitar, una vez se es titular de la
licencia de pesca individual, la utilización de 1
esparavel, 2 nasas y 3 “llencetes” por persona y
licencia en la Dirección General de Medio Rural y
Marino, en los Consells Insulars de Mallorca, de
Menorca, de Eivissa y de Formentera. Las nasas,
siempre de material vegetal, y las “llencetes” se
podrán utilizar en las zonas establecidas como
aptas. El esparavel está permitido en todas la
aguas interiores donde está permitida la pesca
recreativa. Las “llencetes” se tienen que utilizar
siempre desde la costa.

La pesca submarina es realitzarà a pulmó lliure,
senyalitzant la seva posició amb una boia de
color toronja o vermell, des de la sortida fins a
la posta del sol.

La pesca submarina se ejercitará a pulmón
libre o nadando, señalizando su posición con
una boya de color naranja o rojo, desde el alba
hasta el ocaso del sol.

Sols es poden utilitzar aprons impulsats
per medis mecànics (gomes, molles o aire
comprimit) o per la mà. No es poden utilitzar
equips de buceig autònom, torpedes ni altres
mètodes hidrolliscants o verins.

Solo se puede utilizar arpones propulsados
por medios mecánicos (gomas, muelles o aire
comprimido) o por la mano. No se pueden
utilizar equipos de buceo autónomo, torpedos
ni otros métodos hidrodeslizantes o venenos.

A Formentera existeixen 3 zones de veda (al
sud de Punta Rasa, far de la Mola i punta Roja)
i a la resta és necessària una llicència especial
expedida pel Consell Insular de Formentera.

En Formentera hay 3 zonas de veda (al sur de
Punta Rasa, faro de la Mola y punta Roja) y
en el resto es necesaria una licencia especial
expedida por el Consell Insular de Formentera.

No es pot vendre la captura obtinguda.

No se pueden vender las capturas obtenidas.

· Tots els dies de la setmana, excepte el que
s’estableixi en cada reserva marina i el que
estableixin les vedes per a cada espècie. A
Formentera, la pesca submarina està prohibida
els dilluns, els dimecres i els divendres.

· Cada día de la semana, excepto lo que se
establezca en cada reserva marina y lo que
establezcan las vedas para cada especie.
En Formentera, la pesca submarina está
prohibida los lunes, los miércoles y los viernes.

· A qualsevol hora del dia excepte la pesca
submarina, que està prohibida entre la posta
i la sortida del sol.

· A cualquier hora del día excepto la pesca
submarina, que está prohibida entre el ocaso
y el alba.
14

· Se requiere autorización expresa de la Dirección General de Medio Rural y Marino Conselleria de Agricultura Medio Ambiente i Territorio, haciendo constar la modalidad de pesca,
la zona donde se realizará, el tipo de campeonato, el horario del mismo y si se pretende o
no sobrepasar las cuotas de capturas establecidas. Se debe pagar la tasa correspondiente.

· Es requereix autorització expressa de la
Direcció General de Medi Rural i Marí
Conselleria d’Agricultura Medi Ambient i
Territori, fent constar la modalitat de pesca, la
zona on es farà, el tipus de campionat, l’horari
d’aquest i si es pretenen o no ultrapassar
les quotes de captures establertes. S’ha de
pagar la taxa corresponent.

· Si se quiere realizar en aguas exteriores y se
quiere sobrepasar las cuotas establecidas,
se requiere la autorización expresa de la
Secretaria General del Mar (MARM).

- Si es vol realitzar en aigües exteriors i es
vol ultrapassar les quotes establertes, es
requereix l’autorització expressa de la
Secretaria General del Mar (MARM).

· Los organizadores de la competición y/o la
federación correspondiente tendrán que comunicar los resultados de la competición en
el plazo de los 15 días siguientes a la fecha en
que tuvo lugar.

· Els organitzadors de la competició i/o la
federació corresponent hauran de comunicar
els resultats de la competició en el termini dels
15 dies següents a la data en que tingué lloc.
· Les captures aconseguides no pertanyen als
participants, i l’entitat organitzadora està obligada a lliurar no menys del 50% del pes a una
entitat benèfica. La resta no pot ser venuda.

· Las capturas conseguidas no pertenecen a
los participantes, y la entidad organizadora
está obligada a entregar no menos del 50%
del peso a una entidad benéfica. El resto no
puede ser vendido.

· Les limitacions anteriors no són aplicables
si les captures no ultrapassen les quotes
generals de captura.

· Las limitaciones anteriores no son aplicables
si las capturas no sobrepasan las cuotas
generales de captura.

· Per participar en competicions oficials i
entrenaments s’ha d’estar en possessió de la
llicència de pesca marítima esportiva.

· Para participar en competiciones oficiales y
entrenamientos se tiene que estar en posesión
de la licencia de pesca marítima deportiva.

15

Les aranyes.

Las arañas.

Son peces que viven
en fondos arenosos, y
de captura frecuente
por los practicantes
de la pesca recreativa. Se capturan en todas las modalidades de
volantín y también, a veces, al curricán. Se tiene
que ir con sumo cuidado con ellas, porque las espinas del opérculo y las de la primera dorsal son
venenosas, hecho ya conocido antiguamente. El
veneno de las arañas es neurotóxico y hemotóxico, muy parecido al de las serpientes. Además de
fuerte dolor, puede causar fiebre, vómitos, ralentización cardíaca, dificultades respiratorias e incluso
la muerte. Se recomienda cortar las espinas venenosas en mismo momento de la captura o, en
todo caso, liberarlas vivas al mar.

Són peixos que viuen
als fons arenosos i
de captura freqüent
pels practicants de
la pesca recreativa.
S’agafen en totes les modalitats de volantí i també, de vegades, a la fluixa. S’ha d’anar molt en
compte amb elles, perquè les espines de l’opercle i les de la primera dorsal són verinoses, fet
que ja era conegut antigament. El verí de les aranyes és neuro i hemotòxic, molt semblant al de
les serps. A més del fort dolor, pot causar febre,
vòmits, enlentiment cardíac, dificultats respiratòries i, fins i tot, la mort. Es recomana tallar-les
les espines verinoses en el mateix moment de la
captura o, en tot cas, ammollarles vives a la mar.

Pastinacas, águilas marinas y afines.
Las pastinacas y las águilas marinas son peces parecidos a las
rayas, y son comunes en aguas
litorales, básicamente en fondos arenosos. Son especies
poco capturadas por los pescadores recreativos, aunque en la modalidad de pesca submarina se suelen capturar algunos especímenes, y
también con caña y de noche. Van provistos de
una, dos y hasta tres púas venenosas en la cola,
con las que pueden producir dolorosas picaduras, amén de heridas considerables. Su veneno, termolábil, se desactiva con el calor. Se
recomienda devolver vivas al mar las pastinacas y las águilas marinas dados los problemas
de conservación que presentan estas especies.

Ferrasses, bonjesusos i afins.
Les ferrases i els bonjesusos
són peixos semblants a rajades
i són comuns en aigües litorals,
sobre tot en fons arenosos. Són
espècies poc capturades pels
pescadors recreatius, encara que en la modalitat
de pesca submarina se’n solen agafar algunes, i
també amb canya al vespre. Van proveïts d’una,
dues o, fins i tot, tres pues verinoses a la cua, amb
les quals poden produir doloroses picades, a més
de ferides considerables. El seu verí, termolàbil,
es desactiva amb la calor. Es recomana amollar
vives les ferrasses i els bojesusos atesos els problemes de conservació d’aquestes espècies.

Las escórporas y los cabrachos.
Las escórporas viven
sobre todo en fondos de posidonia o
piedra, mientras que
los cabrachos viven
también en estos puntos así como en los fondos
coralígenos. Las escórporas son poco capturadas
por los pescadores recreativos, pero no los cabrachos, que se capturan en la pesca de volantín, sobre todo al ir a los serranos de plataforma
o al talud continental. También los pescadores
submarinos los suelen pescar. Las espinas de la
cabeza y las de la dorsal de estos peces están
dotadas de veneno, y pueden provocar picaduras extremadamente dolorosas.

Les escórpores i els caproigs
Les escórpores viuen
sobre tot en fons de
posidònia, vaires o
pedra, mentre que
els caproigs viuen
en aquests mateixos fons, Aixa com en els fons
coral·lígens. Les escórpores són poc capturades
pels pescadors recreatius, però no els caproigs,
que s’agafen en la pesca de volantí, sobre tot en
anar als serrans grossos o a la fonera. També els
pescadors submarins els solen agafar. Les espines del cap així com les de la dorsal d’aquests
peixos estan proveïdes de verí, i poden provocar picadures extremadament doloroses.
16

Quissones.

Mielgas y galludos.

Aquests petits taurons es troben a la
plataforma continental però també al tal·lús
o fonera. Tenim dues espècies similars en les
nostres aigües, que són capturades al volantí
de serrans grossos o, més freqüentment, fent
volantí a la fonera. Presenten dos agullons
verinosos, un davant de cada dorsal, que
poden produir doloroses ferides.

Estos pequeños tiburones se encuentran en la
plataforma continental, pero también en el talud
continental o “fonera”. Tenemos dos especies
similares en nuestras aguas, que son capturadas
al volantín de serranos de plataforma o, con
mayor frecuencia, practicando volantín en el
talud. Presentan dos aguijones venenosos, uno
delante de cada dorsal, que pueden producir
heridas dolorosas.

Recomanacions

Recomendaciones

· No agafeu ni toqueu mai els peixos que
sospiteu que tenen perill. Convé dur armolles
per poder-los desempescar de l’ham sense
problemes, be tallar el bracel i amollar-lo,
o bé deixar morir l’animal per manipular-lo
després amb cura.

· No coger ni tocar nunca aquellos peces de
los que sospechamos puedan tener peligro.
Conviene llevar pinzas adecuadas para
poderlos despescar del anzuelo sin problemas,
cortar el hilo y soltarlo, o dejar morir al animal
para manipularlo después con cuidado.

· A zones de bany arenoses s’ha d’anar amb
compte, podeu trepitjar una aranya o una
ferrassa i sofrir una picada.

· En zonas de baño arenosas, conviene estar
alerta: se puede pisar una araña o una
pastinaca y sufrir una picadura.

·
Quan, bussejant, observem una aranya
fent moviments sinuosos amb els opercles
estufats i la dorsal ben estirada, hem de fugir
immediatament: estam rebent l’avís d’un
posible i sobtat atac d’una aranya fragata.

· Cuando, buceando, observemos una araña
haciendo movimientos sinuosos con los
opérculos abiertos y la dorsal bien desplegada,
debemos alejarnos inmediatamente: estamos
recibiendo el aviso de un posible y repentino
ataque de una araña fragata.

· Teniu en compte que el verí d’alguns peixos
morts, i fins i tot congelats, encara pot ser
actiu.

· Hay que tener en cuenta que el veneno de
algunos peces muertos, incluso congelados,
puede ser activo aún.

Tractament en cas d’una picada d’un peix
verinós.

Tratamiento en caso de una picadura de un
pez venenoso.

· Acudiu al més aviat possible a un centre
de salut o al metge, mentrestant utilitzau
pomades o escumes adients d’ús tòpic.

· Acudir con la mayor rapidez posible a un
centro de salud o al médico; mientras tanto
se utilizarán pomadas o espumas adecuadas
de uso tópico.

· Atès el caràcter termolàbil d’alguns verins,
també es pot aplicar calor (50º C) a la zona
afectada.

· Dado el carácter termolábil de algunos
venenos, también se puede aplicar calor (50º
C) a la zona afectada.
17

Les reserves marines són figures de protecció
pesquera amb les quals es regulen els usos
i l’explotació del medi marí, amb l’objectiu
d’incrementar la regeneració natural dels
recursos i conservar els ecosistemes més
representatius.

Las reservas marinas son figuras de protección
pesquera con las que se regulan los usos y la explotación del medio marino, al objeto de incrementar la regeneración natural de los recursos y
conservar los ecosistemas más representativos.
Las reservas marinas existentes en las
Illes Balears son la de la Badia de Palma,
comprendida entre el Club Náutico de s’Arenal
y el Cap de Regana, la del Nord de Menorca,
la dels Freus d’Eivissa i Formentera y la del
Migjorn de Mallorca, en el sur de la isla, la de
la Illa del Toro, la de Les illes Malgrats y la del
Levante de Mallorca, llegando a las 55.000
hectáreas de espacio marino protegido.

Amb caràcter general es prohibeix el rodet
elèctric i el “jigging” a totes les reserves.

Con carácter general se prohíbe el carrete
eléctrico y el “jigging” en todas las reservas.

Foto: Fernando Darder

Les reserves marines existents a les Illes Balears
són la de la Badia de Palma, compresa entre el
Club Nàutic de s’Arenal i el Cap de Regana, la
del Nord de Menorca, la dels Freus d’Eivissa
i Formentera, la del Migjorn de Mallorca, al
sud de l’illa, la de l’illa del Toro, la de les illes
Malgrats i la del Llevant de Mallorca, arribant
a les 55.000 hectàrees d’espai marí protegit.

18

Espècies protegides a les reserves

Especies protegidas en las reservas

Dins l’àmbit de les reserves marines hi ha una
sèrie d’espècies la captura de les quals és
prohibida a causa de la seva situació delicada
de conservació. Aquestes espècies són les
següents:

En el ámbito de las reservas marinas hay una
serie de especies cuya captura está prohibida a
causa de su delicada situación de conservación.
Estas especies son las siguientes:

:

:

Captura prohibida.

Captura prohibida.

Pm: reserva marina de la Badia de Palma.

Pm: reserva marina de la Badia de Palma.

Me: reserva marina del Nord de Menorca.

Me: reserva marina del Nord de Menorca.

Ei:

Ei:

reserva marina dels Freus d’Eivissa i
Formentera.

reserva marina dels Freus d’Eivissa i
Formentera.

Mig: reserva marina del Migjorn de Mallorca.

Mig: reserva marina del Migjorn de Mallorca.

To:

To: reserva marina de l’illa del Toro.

reserva marina de l’illa del Toro.

Ma: reserva marina de les illes Malgrats.

Ma: reserva marina de les illes Malgrats.

Ll:

Ll:

reserva marina del Llevant de Mallorca.

reserva marina del Llevant de Mallorca.

Espècie / Especie

Nom popular / Nombre popular Pm Me

Ei Mig To Ma Ll.

Scyliorhinus stellaris

Gatvaire / AlitánDasyatis pastinaca

Ferrassa / Pastinaca-Dasyatis centroura

Romeguera, escorçana /
Pastinaca espinosaTorpedo torpedo

Tremolor ocelat / TembladeraMustelus spp. (totes les spp.)

Mussoles / Musola-Apterichtus anguiformis

Moreneta, muré / Moreneta

-

-

--

-

-

Apterichtus caecus

-/-

-

-

--

-

-

Nerophis ophidion

Agulleta / AgujaSyngnathus abaster

Agulleta / Aguja de ríoSyngnathus acus

Agulleta / AgujaSyngnathus typhle

Peix bada / Aguja mulaUmbrina cirrosa

Reig / Verrugato

-

-Argyrosomus regius

Corbina / CorvinaOctopus macropus

Pop trobiguera / Pulpo moteado-

-

-19

Reserva marina de la Badia de Palma

Reserva marina de la Badia de Palma

- Pesca des de terra i embarcació: s’hi pot
practicar els dimarts, divendres, dissabtes,
diumenges i festius a tota la reserva amb
l’excepció de la zona de protecció especial del
cap Enderrocat.
La potera i la fluixa es poden utilitzar tots els
dies de la setmana.

- Pesca desde tierra y embarcación: se
puede practicar los martes, viernes, sábados,
domingos y festivos en toda la reserva, con la
excepción de la zona de protección especial
del cabo Enderrocat.
La potera y el curricán de superficie se pueden
utilizar todos los días de la semana.

- Regulació d’ormeigs:
· Volantí i canya: màxim d’1 linia per pescador
i mida mínima dels hams de 7mm d’amplària
interior, excepte per a la pesca del raor.
· Pesca del raor: mida mínima dels hams de
5,7 mm d’amplària interior, que durant
l’època hàbil per a la pesca del raor
podran també utilitzarse per capturar
altres espècies, típiques de fons arenosos,
associades a aquest.
· Fitora: només pesca diürna.
· Rall: amb autorització especial de la DGPesca.

- Regulación de aparejos:
· Volantín y caña: máximo de 1 línea por pescador
y medida mínima de los anzuelos de 7 mm de
anchura interior, excepto para la pesca del raor.
· Pesca del raor: medida mínima de los anzuelos
de 5,7 mm de ancho interior, que durante la
época hábil para la pesca del raor podrán también utilizarse para capturar otras especies,
típicas de fondos arenosos, asociadas a éste.
· Fisga: sólo pesca diurna.
· Esparavel: con autorización especial de la
DGPesca.

- Pesca submarina: s’hi pot practicar fora de la
zona de protecció especial, els dilluns, dimarts,
dissabtes, diumenges i festius.

- Pesca Submarina: se puede practicar fuera
dela zona de protección especial, los lunes,
martes, sábados, domingos y festivos.

- Competicions: no s’hi permeten.

- Competiciones: no están permitidas.

Pesca des de terra o embarcació
Pesca desde tierra o embarcación
Pesca submarina
Pesca submarina
1: i festius

DLL

DM

DX

DJ

DV

DS

DM1

DLL

DM

DX

DJ

DV

DS

DM1

dies permesos.

1: y festivos
20

días permitidos

Hi ha limitació de talla per a la
captura amb pesca submarina de les
espècies següents:

Existe limitación de talla para la
captura con pesca submarina de las
siguientes especies:

 

RM Palma

Espècie

Talla mínima (cm)
34.5

Escorball / Corvallo (Sciaena umbra) 1
Anfós / Mero (Epinephelus marginatus)

 50.0

1

Anfós llis / Falso abadejo (Epinephelus alexandrinus

 53.0

Anfós bord / Gitano (Mycteroperca rubra) 1

 53.0

Orada / Dorada (Sparus aurata)

 37.5

Llop / Lubina (Dicentrarchus labrax)

 42.5

Tord massot / Merlo (Labrus merula)

 31.5

Tord grívia / Tordo (Labrus viridis)

 35.0

)1

Reig / Verrugato (Umbrina cirrosa)

35.0

1

Morena (Muraena helena)

 95.0

Congre / Congrio (Conger conger)

 Prohibit / Prohibido

Sard reial / Sargo breado (Diplodus cervinus)

 Prohibit / Prohibido

Rajades / Rayas (Raja spp.)

 Prohibit / Prohibido

Ferrasa /Pastinaca (Dasyatis pastinaca)

 Prohibit / Prohibido

1: màxim d’1 exemplar/dia // 1: máximo de 1 ejemplar/día

21

22

Reserva marina del Nord de Menorca

Reserva marina del Nord de Menorca

- Pesca des de terra i embarcació: es pot
practicar dins la reserva, amb l’excepció de
les zones de protecció especial i de veda per
a aquestes modalitats de pesca. A més, hi ha
un període de veda per a la Fluixa i curricà de
fons de l’1 d’abril al 30 de setembre.

- Pesca desde tierra y embarcación: se puede
practicar dentro de la reserva, con excepción
de las zonas de protección especial y de veda
para estas modalidades de pesca. Además,
existe un período de veda para el Curricán de
superficie y curricán de fondo del 1 de abril al
30 de septiembre.

- Regulació d’ormeigs:

· Pesca de puu: 1 corda i 2 bous per recol·lector.

- Regulación de aparejos:
· Volantín y caña: 1 caña con un máximo de 6
anzuelos por pescador.
· Fisga: sólo pesca diurna.
· Esparavel: con autorización especial del
Consell Insular de Menorca.
· Pesca de “puu”: 1 “corda” y 2 “bous” por
recolector.

- Pesca submarina: no està permesa.

- Pesca submarina: no está permitida.

- Competicions: no s’hi permeten.

- Competiciones: no están permitidas.

· Volantí i canya: 1 canya amb un màxim de 6
hams per pescador.
· Fitora: només pesca diürna.
· Rall: amb autorització especial del Consell
Insular de Menorca.

23

24

Reserva marina dels
Freus d’Eivissa i Formentera

Reserva marina dels
Freus d’Eivissa i Formentera

- Pesca des de terra i embarcació: es pot
practicar dins la reserva, amb l’excepció de
les zones de protecció especial i de veda per
a aquestes modalitats de pesca. A més, hi ha
establert un període de veda per a la pesca
amb fluixa i curricà de fons i de superfície que
va des del 30 d’octubre al 31 de març.

- Pesca desde tierra y embarcación: se puede
practicarr en la reserva con la excepción de las
zonas de protección especial y de veda para
estas modalidades de pesca. Además, está
establecido un período de veda para la pesca
con curricán de superficie y curricán de fondo,
que va desde el 30 de octubre al 31 de marzo.

- Regulació d’ormeigs:
· Volantí i canya: 1 canya amb un màxim de 6
hams per pescador.
· Fitora: només pesca diürna.
· Rall: amb autorització especial dels Consells
Insulars d’Eivissa i de Formentera.

- Regulación de aparejos:
· Volantín y caña: 1 caña con un máximo de 6
anzuelos por pescador.
· Fisga: sólo pesca diurna.
· Esparavel: con autorización especial de los
Consells Insulars de Eivissa i de Formentera.

- Pesca submarina: no està permesa.

- Pesca submarina: no está permitida.

- Competicions: no s’hi permeten.

- Competiciones: no están permitidas.
25

26

Reserva marina del
Migjorn de Mallorca

Reserva marina del
Migjorn de Mallorca

- Pesca des de terra i embarcació: es pot
practicar tots els dies a la reserva, excepte
a la zona de protecció especial de Cala
Figuereta i la zona de veda.

- Pesca desde tierra y embarcación: se puede
practicar todos los días en la reserva, excepto
en la zona de protección especial de Cala
Figuereta y la zona de veda.

- Regulació d’ormeigs:
· Volantí i canya: màxim d’1 linia per pescador
i mida mínima dels hams de 7mm d’amplària
interior, excepte per a la pesca del raor.

- Regulación de aparejos:
· Volantín y caña: máximo de 1 línea por
pescador y medida mínima de los anzuelos
de 7 mm de anchura interior, excepto para la
pesca del raor.

· Pesca del raor: mida mínima dels hams
de 5,7 mm d’amplària interior, que durant
l’època hàbil per a la pesca del raor podran
també utilitzarse per capturar altres espècies,
típiques de fons arenosos, associades a
aquest.

· Pesca del raor: medida mínima de los anzuelos
de 5,7 mm de ancho interior, que durante la
época hábil para la pesca del raor podrán también utilizarse para capturar otras especies, típicas de fondos arenosos, asociadas a éste.

- Pesca recreativa col·lectiva: s’ha de sol·licitar
autorització especial a la DGPesca.

- Pesca recreativa colectiva: se tiene que
solicitar autorización especial a la DGPesca.

- Pesca submarina: es prohibeix el seu exercici
els dimarts i els divendres no festius. S’ha de
demanar anualment una llicència específica
individual a la DGPesca.

- Pesca submarina: se prohíbe su ejercicio los
martes y viernes no festivos. Debe solicitarse
anualmente una licencia específica individual
en la DGPesca.
27

· S’estableix una limitació de talla per
a la captura amb pesca submarina i
recreativa de les espècies següents:

· Se establece una limitación de talla
para la captura con pesca submarina y
recreativa de las siguientes especies:

Espècie

Talla mínima (cm)

Vaca/Vaca serrana (Serranus scriba)

14.0

Escórpora/Rascacio (Scorpaena porcus)

17.0

Tord flassader/Pinto (Symphodus tinca)

18.0

Càntera/Chopa (Spondyliosoma cantharus)

20.0

Cap-roig/Cabracho (Scorpanea scrofa)

25.0

Escorball/Corvallo (Sciaena umbra)

30.0

1

Grívia/Tordo (Labrus viridis)

30.0

Tord massot/Merlo (Labrus merula)

30.0

Déntol/Dento (Dentex dentex)

35.0

Orada/Dorada (Sparus aurata)

35.0

Reig /Verrugato(Umbrina cirrosa) 1

35.0

Llop/Lubina (Dicentrarchus labrax)
Anfós/Mero (Epinephelus marginatus)

42.5
50.0

1

53.0

Anfós bord/Gitano (Mycteroperca rubra) 1
Anfós llis/Falso abadejo (Epinephelus alexandrinus)
Congre/Congrio (Conger conger)

1

53.0
95.0

Morena (Muraena helena)

95.0

Sard reial/Sargo breado (Diplodus cervinus)

Prohibit/Prohibido

Rajades/Rayas (Raja spp.)

Prohibit/Prohibido

Ferrasa/Pastinaca (Dasyatis pastinaca)

Prohibit/Prohibido

1: màxim d’1 exemplar/dia

28

29

Reserva marina de l’illa del Toro i
Reserva marina de les illes Malgrats

Reserva marina de la isla del Toro y
Reserva marina de las islas Malgrats

- Ormeigs permesos: Potera per a cefalòpodes, curricà de fons i de superfície, volantí
des d’embarcació. Com a totes les reserves,
el “jigging” no està permès.

- Aparejos permitidos: Potera para cefalópodos, curricán de fondo y de superficie, volantín
desde embarcación. Como en todas las reserva, el uso del “jigging” no está permitido.

- Busseig: El busseig amb escafandre autònom
dins la reserva marina requerirà d’un permís
que es sol·licitarà a la Direcció General de
Medi Rural i Marí.

- Buceo: El buceo con escafandra autónoma
dentro de la reserva marina requerirá de
un permiso que se solicitará a la Dirección
General de Medio Rural y Marino.
- Pesca desde embarcación: está permitida
sólo entre el 1 de octubre y el 30 de abril.

- Pesca des d’embarcació: està permesa
només entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril.
- Pesca des de terra amb canya: està permesa
amb un màxim de 3 hams i una canya per
pescador, excepte als illots, on no està permesa.

- Pesca desde tierra con caña: está permitida
con un máximo de 3 anzuelos y una caña por
pescador, excepto en los islotes, donde no
está permitida.

- Pesca submarina: no està permesa.

- Pesca submarina: no está permitida.

- Competicions pesqueres: no permeses

- Competiciones pesqueras: no permitidas

- Límits oriental i occidental de les reserves:
es poden delimitar per enfilacions a terra.

- Límites oriental y occidental de las reservas:
se pueden delimitar por enfilaciones en tierra.
30

31

Reserva marina del Llevant de Mallorca

Reserva marina del Llevant de Mallorca

Pesca des de terra i embarcació: es pot practicar, només de dia, els dimarts, dijous, dissabtes,
i diumenges, amb l’excepció de la zona de protecció especial (ZPE).

Pesca desde tierra y embarcación: se puede
practicar, solo de dia, los martes, jueves, sábados,
y domingos, con la excepción de la zona de
protección especial (ZPE).
Regulación de aparejos:
-Volantín, caña y potera: máximo 1 línea por
pescador y 3 anzuelos o 2 poteras por línea. El
tamaño mínimo del anzuelo debe ser de 7 mm
de anchura interior (seno), excepto para la pesca
del raor y especies asociadas, que será de 5,7
mm. Para la pesca de volantín con la embarcación
fondeada o a profundidades superiores a 35 m
se deben de utilizar anzuelos con una amplitud
interior mínima de 8,5 mm. Como en el resto de
reservas, el “jigging” no está permitido.
-Currican de superficie: un máximo de dos líneas
por embarcación.
Zona de ámbito estatal (zona rayada): Se puede
pescar desde tierra con puu y volantín. Un aparejo
por persona y licencia. Días permitidos: martes,
jueves, sábado y domingo. No se puede pescar
por la noche ni fondeado, y para pescar des
de embarcación se debe solicitar autorización
expresa a la Dirección General de Recursos
Marinos y Acuicultura y comunicar las entradas
y salidas a la reserva. No se puede pescar con
curricán de fondo y en la zona de uso restringido
(ZUR) no se puede pescar con volantín.
Para el resto de aparejos la regulación es la
mismaque en la zona de ámbito autonómico.
Pesca recreativa colectiva:se debe solicitar
autorización especial a la DGPesca.
Pesca submarina:se puede practicar los martes,
jueves, sábados y domingos, solo en la reserva
de ámbito autonómico y fuera de la zona de
protección especial (ZPE).
Se debe pedir anualmente una licencia específica
individual a la DGPesca. Los pescadores deben
comunicar sus capturas con el formulario que se
les entregará con la licencia específica individual.
- Competiciones pesqueras: no permitidas

Regulació d’ormeigs:
-Volantí, canya i potera: màxim d’1 línia per pescador i 3 hams o 2 poteres per línia. La mida mínima
de l’ham ha de ser de 7 mm d’amplària interior
(sinus), excepte per a la pesca del raor i espècies
associades, que serà de 5,7 mm. Per a la pesca de
volantí amb l’embarcació ancorada o a profunditats superiors a 35 m s’han d’utilitzar hams amb
una amplitud interior mínima de 8,5 mm. Com a la
resta de les reserves, el “jigging” no està permès.
-Fluixa i curricà: un màxim de dues línies per
embarcació.
Zona d’àmbit estatal (zona ratllada): Es pot pescar des de terra amb puu i volantí. Un aparell per
persona i llicència. Díes permesos: dimarts, dijous,
dissabte i diumenge. No es pot pescar per la nit
ni fondejat, i per a pescar des d’embarcació s’haurà de sol·licitar autorització expresa a la Dirección
General de Recuros Marinos y Acuicultura i comunicar les entrades i sortides de la reserva. No es
pot pescar amb curricà de fons i a la zona d’ús
restringit (ZUR) no es pot pescar amb volantí.
Per a la resta d’aparells la regulació és la mateixa
que a la zona d’àmbit autonòmic.
Pesca recreativa col·lectiva: s´ha de sol·licitar autorització especial a la Direcció General de Medi
Rural i Marí.
Pesca submarina: es pot practicar els dimarts,
dijous, dissabtes i diumenges, només a la reserva
d’àmbit autonòmic i fora de la zona de protecció
especial (ZPE). S’ha de demanar anualment una
llicència específica individual a la Direcció General
de Medi Rural i Marí.. Els pescadors han de comunicar les seves captures amb el formulari que se’ls
hi lliurarà amb la llicència específica individual.
- Competicions pesqueres: no permeses
32

33

Hi ha limitació de talla per a la
captura amb pesca submarina de les
espècies següents:

Hay limitación de talla para la
captura con pesca submarina de la
especies siguientes:

Espècie

Talla mínima (cm)

Variada/Mojarra (Diplodus vulgaris)

20

Sard/Sargo (Diplodus sargus)

25

Tord Massot/Merlo (Labrus merula)

28

Grívia/Bodión (Labrus viridis)

30

Sard reial/Sargo breado (Diplodus cervinus)

30

Escorball/Corvallo (Sciaena umbra)

35

Orada/Dorada (Sparus aurata)

37

Llobarro/Lubina (Dicentrarchus labrax)

43

Anfós/Mero (Epinephelus marginatus)

53

Anfós blanc/Mero blanco (Epinephelus aeneus)

53

Anfós bord/Gitano (Mycteroperca rubra)

53

Anfós llis/Falso abadejo (Epinephelus costae)

53

Xerna/Mero dentón (Epinephelus caninus)

53

Morena (Muraena helena)

95

Totes les espècies de la llista tenen un límit
de captura d’un individu per pescador i dia,
excepte l’escorball, que es de dos individus, i
la morena, variada i sard, que no en tenen.

Todas las especies de la lista tienen un límite
de captura de un individuo por pescador y día,
excepto el corvallo, que es de dos individuos,
y la morena, variada y sargo, que no tienen.

34

Què són?

¿Qué son?

Son projectes en que es marquen peixos que
posteriorment s’alliberen a la mar. La recuperació d’un individu marcat ens pot donar
informació sobre els seus rangs de moviment,
creixement, mida de la població i altres paràmetres biològics.

Son proyectos en los que se marcan peces
que posteriormente se liberan a la mar. La
recuperación de un individuo marcado nos
puede dar información sobre sus rangos de
movimiento, crecimiento, de la población y
otros parámetros biológicos.

Com ens afecta?

¿Como nos afecta?

La participació del pescador recreatiu es
fonamental, ja que és el que possiblement
capturi el peix marcat. La seva actuació a partir
de la captura es de vital importància per a l’èxit
del projecte.

La participación del pescador recreativo es
fundamental, puesto que será el que posiblemente capture el pez marcado. Su actuación a
partir de la captura es de vital importancia para
el éxito del proyecto.

Què s’ha de fer si es pesca qualque individu
marcat?

¿Qué se debe hacer si se pesca algún
individuo marcado?

S’ha de guardar l’exemplar i notificar la captura a la Direcció General de Medi Rural i Marí..
Els responsables de l’estudi passaran a recollir-lo. A més, és fonamental anotar la posició
i l’ormeig de captura, la profunditat, la data,
l’hora i, si és possible, el tipus de fons. Els pescadors que aportin aquesta informació rebran
un petit obsequi. També es pot amollar viu,
una vegada anotada la informació.

Se debe guardar el ejemplar y notificar la captura
a la Dirección General de Medio Rural y Marino.
Responsables del estudio pasarán a recogerlo.
Además, es fundamental anotar la posición y
arte de pesca utilizado, la profundidad, la fecha
la hora y, si es posible, el tipo de fondo. Los pescadores que aporten esta información recibirán
un pequeño obsequio. También se puede liberar
vivo, una vez anotada la información.

Proyectos actualmente en marcha

Projectes actualment en marxa

Evaluación de la dinámica de poblaciones la
pastinaca, Dasyatis pastinaca.

Avaluació de la dinàmica de poblacions de la
ferrassa, Dasyatis pastinaca.

A pesar de que la principal especie objetivo
del estudio es la pastinaca, los investigadores
también marcan otras especies como el àguila
marina (Myliobatis aquila), la tembladera
(Torpedo marmorata), la mantelina (Gymnura

Tot i que la principal espècie objectiu de
l’estudi és la ferrassa, els investigadors també
marquen altres espècies com el bon jesús
(Myliobatis aquila), el tremolor (Torpedo
35

marmorata), la mantellina (Gymnura altavela) i
la rajada peluda (Raja radula).

altavela) y la raya áspera (Raja radula).
Cada individuo lleva dos marcas en la parte
superior del cuerpo, que incluyen un número
de referencia para identificarlo y un número
de teléfono dónde contactar en caso de
recaptura.

Cada individu porta dues marques a la part
superior del cos, que inclouen un número de
referència per identificar-lo i un número de
teléfon al qual contactar en cas de recaptura.

Zona de estudio: entre cala Millor y cabo
Ferrutx (Mallorca).

Zona d’estudi: entre cala Millor i cap Ferrutx
(Mallorca).

Corvina

Corbina
Dins del projecte de reintroducció de la
corvina, els juvenils són alliberats a la mar
amb una marca externa que duu un número de
telèfon. En cas de recaptura, s’ha de cridar en
aquest número que figura a la marca externa.
La notificació de la captura és recompensada
amb una camiseta i/o bé una gorra de mariner,
amb el logo del projecte. La recuperació de
la corvina capturada dóna dret a participar en
un sorteig de 300 euros en material de pesca,
que es durà a terme a finals del mes de maig.
Es marquen individus de 2 talles diferents que
tenen, respectivament, 1 i 2 anys d’edat.

Dentro del proyecto de reintroducción de
la corvina, los juveniles son liberados al
mar con una marca externa que lleva un
número de teléfono. En caso de recaptura,
debe llamar a éste número que figura en la
marca externa. La notificación de la captura
se recompensa con una camiseta y/o una
gorra de marinero con el logo del proyecto.
La recuperación de la corvina capturada da
derecho a la participación en un sorteo de
300 euros en material de pesca, que se llevará
a cabo a finales del mes de mayo. Se marcan
individuos de 2 tallas distintas que tienen,
respectivamente, 1 y 2 años de edad.

Zona d’estudi: Badia de Palma, Badia d’Alcúdia, costa d’Andratx (Mallorca).

Zona de estudio: Bahía de Palma, Bahía de
Alcúdia, costa de Andratx (Mallorca).

Avaluació de la dinàmica de poblacions del
raor, Xyrichthys novacula.

Evaluación de la dinámica de población del
raor, Xyrichthys novacula.

Cada individu te unes marques a les galtes que
serveixen per a identificar-los amb un codi de
colors.

Cada individuo tiene unas marcas en las
mejillas que sirven para identificarlos con un
código de colores.

Zona d’estudi: Badia de Palma (Mallorca).

Zona de estudio: Bahía de Palma (Mallorca).

Verderol

Pez limón

La Direcció General de Medi Rural i Marí ha
marcat alguns centenars de verderols a les Illes
Pitiüses per tal de conéixer-ne les pautes de
disperssió. Duen una marca externa amb un
número de telèfon. En cas de recaptura s’ha
de cridar a aquest número. La notificació de la
captura és recompensada amb una camiseta
i/o bé una gorra de mariner.

La Dirección General de Medio Rural y Marino
ha marcado varios cientos de peces limón en
las Islas Pitiusas para conocer sus pautas de
dispersión. Llevan una marca externa con un
número de teléfono. En cas de recaptura se
debe llamar a este número. La notificació de la
captura será recompensada con una camiseta
y/o una gorra de marinero.

Zona d’estudi: Eivissa i Formentera

Zona de estudio: Ibiza y Formentera
36

Durant els darrers 25 anys s’han observat canvis
en les poblacions de peixos de les Illes Balears.
Algunes espècies han tornat rares i d’altres
han aparegut de nou. Aquests canvis poden
ser un indicador de l’escalfament global i, en
particular, de les aigues de la Mediterrània.

Durante los últimos 25 años se han observado
cambios en las poblaciones de peces de las Islas
Baleares. Algunas especies se han vuelto raras y
otras han aparecido de nuevo. Estos cambios podrían ser un indicador del calentamiento global, y
en particular de las aguas del Mediterráneo.

Les espècies que apareixen de nou a les Illes
Balears acostumen a tenir un àrea de distribució
més meridional, tropical o subtropical, i dos
orígens: la zona meridional de la Mediterrània
i l’Atlàntic sud-oriental, encara que també
hi ha un cas conegut d’espècie lessepsiana.
Podem arribar a parlar d’un fenomen de
tropicalització a la Mediterrania produït per
l’entrada d’espècies atlàntiques per Gibraltar i
d’espècies índiques pel canal de Suez (espècies
lessepsianes).

Las especies que aparecen de nuevo en las
Islas Baleares suelen tener un área de distribución más meridional, tropical o subtropical,
y normalmente tiene dos orígenes: la zona
meridonal del Mediterráneo y el Atlántico SurOriental, aunque también hay un caso conocido de especie lessepsiana. Podemos llegar a
hablar de un fenómeno de tropicalización, producido por la entrada de especies atlánticas
por Gibraltar y de especies índicas por el canal
de Suez (especies lessepsianas).

La Direcció General de Medi Rural i Marí duu
a terme un registre continu d’espècies rares
capturades tant per pescadors professionals
com recreatius, per posar en evidència aquest
fenomen i poder optimitzar la gestió dels
recursos marins.

La Dirección General de Medio Rural y Marino
lleva a cabo un registro continuo de capturas
de especies raras, tanto de pescadores profesionales como de recreativos, para poner en
evidencia este fenómeno y poder optimizar así
la gestión de los recursos marinos.

A fi d’aprofundir en el coneixement d’aquest
fenomen, es sol·licita la col·laboració de tots
els pescadors recreatius de les Illes Balears
perqué comuniquen a la Direcció General de
Medi Rural i Marí qualsevol captura d’espècie
rara, amb documentació gràfica o, encara
millor, amb el peix congelat.

Con tal de profundizar en el conocimiento de
este fenómeno, se solicita la colaboración de
todos los pescadores recreativos de las Islas Baleares para que si capturan alguna especie rara,
lo comuniquen a la Dirección General de Medio
Rural y Marino con documentación gráfica y, todavía mejor, con el pescado congelado.

37

Pesca recreativa

Pesca recreativa

· Decret 95/2006, de 17 de novembre, pel qual s’estableix la llicència de pesca marítima recreativa per
a l’embarcació.

· Decret 95/2006, de 17 de novembre, pel qual
s’estableix la llicència de pesca marítima recreativa
per a l’embarcació.

· Decret 68/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula
la recollida de puu a les aigües interiors de les illes
Balears.

· Decreto 68/2006, de 21 de julio, por el cual se regula la recogida de puu en las aguas interiores de
las Islas Baleares.

· Decret 69/1999, de 4 de juny, pel qual es regula la
pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de
l’arxipèlag balear (BOCAIB núm.80), modificat pel
Decret 61/2002, de 19 d’abril.

· Decreto 69/1999, de 4 de junio, por el que se regula la pesca deportiva y recreativa en las aguas interiores del archipiélago balear (BOCAIB núm. 80),
modificado por el Decreto 61/2002, de 19 de abril.

· Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de dia 15 de juny de 1999, per la qual es desenvolupa el Decret 69/1999 del 4 de juny, sobre l’ús
d’aparells tradicionals per a la pesca recreativa a les
aigües interiors de les Illes Balears, modificada per
l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 14 de
juny de 2001.

· Orden del conseller de Agricultura y Pesca, de 11
d’abril de 2000, por la que se declaran periodos de
veda para la pesca del raro i del juvenil de serviola en aguas interiores de las Illes Balears (BOCAIB
núm. 52), modificado por la Orden del conseller de
Agricultura y Pesca de 4 de junio de 2001 (BOIB
núm. 75, de 23 de juny) y por Orden de la Consellera
d’Agricultura i Pesca de 19 de abril de 2005 (BOIB
núm. 64, de 26 de abril) y Ordren de la consellera
de Agricultura y Pesca de 8 de septiembre de 2008
por la que se declara un período de veda mínimo
para la pesca del raor en las aguas interiores de las
Illes Balears .

· Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca, d’11
d’abril de 2000, per la qual es declaren períodes
de veda per a la pesca del raor i del verderol en
aigües interiors de les Illes Balears (BOCAIB núm.
52), modificat per l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 4 de juny de 2001 (BOIB núm.
75, de 23 de juny) i per Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 19 d’abril de 2005 (BOIB
núm. 64, de 26 d’abril) i Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 8 de setembre de 2008
per la qual es declara un període de veda mínim
per la pesca del raor a les aigües interiors de les
Illes Balears .

· Orden de 12 de abril de 2000, por la que se establecen vedas temporales para la pesca del raor y el
juvenil de pez de limón en aguas exteriores de las
Islas Baleares (BOE núm. 99, de 25 de abril) y Orden
de 18 de octubre de 2001, que la modifica (BOE
núm. 265, de 5 de noviembre).

· Ordre de 12 d’abril de 2000, per la que s’estableixen vedes temporals per a la pesca del raor i el verderol en aigües exteriors de les Illes Balears (BOE
núm. 99, de 25 d’abril) i Ordre de 18 d’octubre de
2001, que la modifica (BOE núm. 265, de 5 de novembre).

· Orden del conseller de Agricultura, Comercio e
Industria, de día 15 de junio de 1999, por el cual se
desarrolla el Decreto 69/1999, de 4 de junio, sobre
el uso de aparejos tradicionales para la pesca recreativa en las aguas interiores de les Islas Baleares, modificada por la Orden del conseller de Agricultura y
Pesca, de 14 de junio de 2001.

· Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de
12 de març de 2009 per la qual s’estableixen mesures complementàries de regulació de la pesca submarina a les aigües interiors de Formentera.

· Resolución de la consellera de Agricultura y Pesca
de 12 de marzo de 2009 por la que se establecen
medidas complementarias de regulación de la pesca
submarina en las aguas interiores de Formentera.

· Resolució del director general de Pesca de 16 de
setembre de 2004, per la qual s’estableix la relació
de zones aptes per a l’ús d’ormeigs tradicionals de
pesca recreativa a les aigües interiors de les Illes Balears (BOIB núm. 148, de 23 d’octubre) i correcció
d’errades (BOIB núm. 158, de 9 de novembre).

· Resolución del director general de Pesca de 16
de septiembre de 2004, por la cual se establece
la relación de zonas aptas para el uso de aparejos
tradicionales de pesca recreativa en las aguas interiores de las Illes Balears (BOIB núm. 148, de 23 de
octubre) y corrección de errores (BOIB núm. 158, de
9 de noviembre).

· Reial Decret 1615/2005, de 30 de desembre,
pel qual es modifica el Reial Decret 560/1995,
de 7 d’abril, pel qual s’estableixen les talles
mínimes de determinades espècies pesqueres.
(BOE núm. 16).

· Real Decreto 1615/2005, de 30 de diciembre, por
el que se modifica el Real Decreto 560/1995, de 7
de abril, por el que se establecen las tallas mínimas
de determinadas especies pesqueras. (BOE núm. 16)

38

· Real Decreto 347/2011, de 11de marzo, por el que
se regula la pesca recreativa en aguas exteriores
(BOE 81, de 5 de abril)

· Real Decreto 347/2011, de 11de marzo, por el que
se regula la pesca recreativa en aguas exteriores
(BOE 81, de 5 de abril)

· Ordre APA/831/2005, de 30 de març, per la qual
s’estableix una veda temporal per a la pesca del
raor i del verderol en les aigües exteriors de les
Illes Balears (BOE núm. 79, de 2 d’abril) i Ordre
ARM/1429/2011, de 25 de maig per la que es modifica l’Ordre APA/831/2005, de 30 de març, per la
que s’estableix una veda temporal per a la pesca
del raor i del verderol en aigües exteriors de les
Illes Balears.

· Orden APA/831/2005, de 30 de marzo, por la
que se establece una veda temporal para la pesca
del raor y del pez limón en aguas exteriors de las
Illes Balears (BOE núm. 79, de 2 de abril) y Orden
ARM/1429/2011, de 25 de mayo por la que se modifica la Orden APA/831/2005, de 30 de marzo, por
la que se establece una veda temporal para la pesca
del raor y del pez limón en aguas exteriores de las
Illes Balears.

· Orden ARM/2689/2009, de 28 de septiembre,
por la que se prohíbe la captura de tiburones zorro
(familia Alopiidae) y tiburones martillo o cornudas
(familia Sphyrnidae).

· Orden ARM/2689/2009, de 28 de septiembre,
por la que se prohíbe la captura de tiburones zorro
(familia Alopiidae) y tiburones martillo o cornudas
(familia Sphyrnidae).

· Reglament (CE) núm. 643/2007, del Consell, d’11
de juny de 2007, en què es regula la talla mínima
de la tonyina.

· Reglamento (CE) núm. 643/2007, del Consejo, de
11 de junio de 2007, en el que se regula la talla mínima del atún.

· Reglament (CE) núm. 1967/2006 del Consell, de
21 de desembre de 2006, relatiu a les mesures de
gestió per a l’explotació sostenible dels recursos
pesquers a la Mar Mediterrània i pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 284/93 i es deroga el
Reglament (CE) núm. 1626/94.

· Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo, de 21
de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos
pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 284/93 y se deroga
el Reglamento (CE) nº 1626/94.

Reserva marina de la Badia de Palma

Reserva marina de la Badia de Palma

· Ordre de la Conselleria d’Agricultura i Pesca d’1
de setembre de 2006, per la qual es regulen les
activitats a desenvolupar dins la reserva marina de la
Badia de Palma, compresa entre el Club Nàutic de
s’Arenal i el cap de Regana. (BOIB núm. 128, de 12
de setembre de 2006).

· Orden de la Conselleria d’Agricultura i Pesca de 1
de septiembre de 2006, para la cual se regulan las
actividades a desarrolar dentro de la reserva marina
de la Bahía de Palma, comprendida entre el Club
Náutico del Arenal y el cabo de Regana. (BOIB núm.
128, de 12 de septiembre de 2006).

Reserva marina del Nord de Menorca

Reserva marina del Nord de Menorca

· Creació, zonificació i regulació d’activitats: Ordre
del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de 15
de juny de 1999, per la qual s’estableix la reserva
marina del Nord de Menorca, i es regulen les
activitats a desenvolupar-hi (BOCAIB núm. 81, de 24
de juny), modificada per l’Ordre de 18 de desembre
de 2002 (BOIB núm. 156, de 28 de desembre).

· Creación, zonificación y regulación de actividades:
Orden del conseller de Agricultura, Comercio e
Industria, de 15 de junio de 1999, por la que se
establece la reserva marina del Nord de Menorca, y
se regulan las actividades a llevar a cabo en la misma
(BOCAIB núm. 81, de 24 de junio), modificada por la
Orden de18 de diciembre de 2002 (BOIB núm. 156,
de 28 de diciembre).

· Veda per a la pesca recreativa: Resolució del
director general de Pesca de 12 de desembre de
2002 (BOIB núm. 156, de 28 de desembre).

· Veda para la pesca recreativa: Resolución del
director general de Pesca, de 12 de diciembre de
2002 (BOIB núm. 156, de 28 de diciembre).

· Ormeigs de pesca professional i recreativa
permesos: Resolució del director general de Pesca
de 16 de març de 2005 (BOIB núm. 49, de 29 de
març de 2005).

· Aparejos de pesca profesional y recreativa
permitidos: Resolución del director general de
Pesca, de 16 de marzo de 2005 (BOIB núm. 49, de
29 de marzo de 2005).

Reserva marina dels Freus d’Eivissa i
Formentera

Reserva marina dels Freus d’Eivissa i
Formentera

· Creació i zonificació de la reserva: Decret 63/1999,
de 28 de maig (BOCAIB núm. 74, de 8 de juny), i
correcció d’errades (BOCAIB núm. 87, de 8 de juliol
de 1999).

· Creación y zonificación de la reserva: Decreto
63/1999, de 28 de mayo (BOCAIB núm. 74, de 8 de
junio), y corrección de errores (BOCAIB núm. 87, de
8 de julio de 1999).

-Resolució del director general de Pesca de 3 de

39

maig de 2005, per la qual s’especifiquen els ormeigs
de pesca professional i recreativa permesos dins la
reserva marina dels Freus d’Eivissa i Formentera.

- Resolución del Director General de Pesca de 3 de
mayo de 2005, por la que se especifican los aparejos
de pesca profesional y recreativa permitidos en la
reserva marina de los Freus de Eivissa y Formentera.

· Ormeigs de pesca professional i recreativa
permesos: Resolució del director general de Pesca
de 9 de maig de 2003 (BOIB núm. 86, de 19 de juny).

· Aparejos de pesca profesional y recreativa
permitidos: Resolución del director general de
Pesca, de 9 de mayo de 2003 (BOIB núm. 86, de
19 de junio).

Reserva marina del Migjorn de Mallorca

Reserva marina del Migjorn de Mallorca

· Creació de la reserva: Ordre del conseller
d’Agricultura i Pesca de 3 de maig de 2002 (BOIB
núm. 56, de 9 de maig), modificada per l’Ordre de
21 de maig de 2003 (BOIB núm. 80, de 7 de juny)

· Creación de la reserva: Orden del conseller de
Agricultura y Pesca, de 3 de mayo de 2002 (BOIB
núm. 56, de 9 de mayo), modificada por la Orden de
21 de mayo de 2003 (BOIB núm. 80, de 7 de junio).

· Ordre de la Conselleria d’Agricultura i Pesca per la
qual es regulen les activitats a desenvolupar dins la
reserva marina del Migjorn de Mallorca. (BOIB núm.
155, de 15 de agost de 2006).

· Orden de la Conselleria d’Agricultura i Pesca por
la que se regulan las actividades a desarrollar dentro
de la reserva marina del Migjorn de Mallorca. (BOIB
núm. 155, de 15 de agosto de 2006).

- Ordre de la Consellera d’Agricultura i Pesca, de 29
d’abril de 2005, per la qual s’estableix una àrea de
protecció especial a la reserva marina de Migjorn de
Mallorca.

- Orden de la Consellera d’Agricultura i Pesca, de
29 de abril de 2005, por la cual se establece una
área de protección especial en la reserva marina de
Migjorn de Mallorca.

- Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca
de 19 de febrer de 2009 per la qual s’estableixen
mesures complementàries de regulació a la reserva
marina del Migjorn de Mallorca.

- Resolución de la Consejera de Agricultura y Pesca
de 19 de febrero de 2009, por la que se establecen
medidas complementarias de regulación en la
reserva marina del Migjorn de Mallorca.

Reserva marina de les illes Malgrats

Reserva marina de les illes Malgrats

· Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 15
de juny de 2004, per la qual s’estableix la reserva
marina de les illes Malgrats, i es regulen les activitats
a desenvolupar-hi. (BOIB núm. 89, de 24 de juny)

· Orden de la consellera d’Agricultura i Pesca, de
15 de junio de 2004, por la cual se establece la
reserva marina de les illes Malgrats, y se regulan las
actividades a llevar a cabo en la misma. (BOIB núm.
89, de 24 de junio)

Reserva marina de l’illa del Toro

Reserva marina de l’illa del Toro

· Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10
de maig de 2004, per la qual s’estableix la reserva
marina de l’illa del Toro, compresa entre el Clot des
Moro, l’illa del Toro i cala Refeubetx, i es regulen
les activitats a desenvolupar-hi. (BOIB núm. 78, de
3 de juny).

· Orden de la consellera d’Agricultura i Pesca, de
10 de mayo de 2004, por la cual se establece la
reserva marina de l’illa del Toro, comprendida entre
el Clot des Moro, l’illa delToro y cala Refeubetx, y se
regulan las actividades a llevar a cabo en la misma.
(BOIB núm. 78, de 3 de junio).

Reserva marina del Llevant de Mallorca

Reserva marina del Llevant de Mallorca

· Creació de la reserva: Decret 21/2007, de 23
de març, pel qual s’estableix la Reserva Marina
del Llevant de Mallorca (BOIB núm. 48, de 31 de
març de 2007) i Ordre ARM/3535/2008, de 24 de
novembre, per la que es regula la reserva marina
d’interès pesquer del Llevant de Mallorca-Cala
Rajada, i es defineixen la seva delimitació, zones i
usos permesos (BOE núm. 293, de 5 de desemdre
de 2008).

· Creación de la reserva: Decreto 21/2007, de 23 de
marzo, por el cual se establece la reserva marina del
Llevant de Mallorca (BOIB núm. 48,de 31 de marzo de
2007) y Orden ARM/3535/2008, de 24 de noviembre,
por la que se regula la reserva marina de interés
pesquero del Levante de Mallorca-Cala Rajada, y
se definen su delimitación, zonas y usos permitidos
(BOE núm. 293, de 5 de diciembre de 2008).
· Días hábiles de pesca: Resolución de la Directora
General de Pesca de 28 de septiembre de 2009, por
la que se establecen los días hábiles para la práctica
de la pesca recreativa y submarina en la reserva
marina del Llevant de Mallorca. (BOIB núm. 147, de
8 de octubre de 2009).

· Dies hàbils de pesca: Resolució de la directora
general de Pesca de 28 de setembre de 2009, per la
qual s’estableixen els dies hàbils per a la pràctica de
la pesca recreativa i submarina en la reserva marina
del Llevant de Mallorca. (BOIB. núm. 147, de 8
d’octubre de 2009).

40

Adreces i telèfons d’interès / Direcciones y teléfonos de interés

Parc nacional maritimoterrestre de
l’arxipèlag de Cabrera
C/ Gremi de Corredors, 10
(Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel: 971 17 66 66
Fax: 971 17 66 99

Direcció General de Medi Rural i Marí
C/ Foners, 10
07006 Palma
Tel: 971 17 61 04
Fax: 971 17 61 57
web: http://dgpesca.caib.es
Consell Insular de Mallorca
Departament de Medi Ambient
General Riera, 111
07010 Palma de Mallorca
Illes Baleares
http://www.conselldemallorca.net

Servei de Pesca de l’Administració
perifèrica de l’Estat a Balears
C/ Ciutat de Querétaro, s/n
07006 Palma.
Tel: 971 98 94 25/971 98 94 20
Fax: 971 98 94 14

Consell Insular de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó
Tel: 902 35 60 50

Secretaria General del Mar
C/Velázquez, 144
28006 MADRID
Tel. 91 3476010

Consell Insular d’Eivissa
Avinguda Espanya, 49
07800 Eivissa.
Tel: 971 19 59 00
Fax: 971 19 59 13

Reserva Marina del Llevant de Mallorca
(àmbit estatal)
Tel: 606 22 66 01
Guàrdia Civil
Tel: 062

Consell Insular de Formentera
Plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
Tel: 971 32 10 87
Fax: 971 32 25 56

Emergències
Tel: 112

Parcs naturals de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera i Cala d’Hort
C/ de Murcia, 6
07800 Eivissa.
Tel: 971 30 14 60

41

42


Aperçu du document pesca recreativa 2011.pdf - page 1/43
 
pesca recreativa 2011.pdf - page 3/43
pesca recreativa 2011.pdf - page 4/43
pesca recreativa 2011.pdf - page 5/43
pesca recreativa 2011.pdf - page 6/43
 
Télécharger le fichier (PDF)


pesca recreativa 2011.pdf (PDF, 3.5 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


pesca recreativa 2011
islascies
actividades miami
spa food poster sept20 2013
dia illes 2012 mallorca a4
dia illes 2012 mallorca a3

Sur le même sujet..