pesca recreativa 2011.pdf


Aperçu du fichier PDF pesca-recreativa-2011.pdf - page 3/43

Page 1 2 34543Aperçu texte


El recull de la normativa de pesca recreativa
que teniu a les mans arriba enguany a la novena
edició. L’èxit d’aquest recull ha sobrepassat amb
escreix les perspectives inicials, quan la intenció
era fer-ne només una edició. La gran acceptació
que ha tingut entre els pescadors recreatius,
la forta demanda d’aquests llibrets i els canvis
continus que experimenta la normativa de la
pesca recreativa han fet que aquesta iniciativa
hagi continuat al llarg dels anys.

La recopilación de la normativa de pesca
recreativa que tenéis entre manos llega este
año a la novena edición. El éxito de esta
recopilación ha sobrepasado con creces las
perspectivas iniciales, cuando la intención era
hacer sólo una edición. La gran aceptación que
ha tenido entre los pescadores recreativos, la
fuerte demanda de estos librillos y los cambios
continuos que experimenta la normativa de la
pesca recreativa han hecho que esta iniciativa
haya continuado a lo largo de los años.

Des de la darrera edició s’han produït
nombrosos canvis pel que fa la normativa de
pesca recreativa que recomanen fer una revisió
en profunditat del llibret i, per tant, una nova
edició, en aquest cas, digital. Entre d’altres,
els canvis en la normativa estatal, o la pesca
submarina a Formentera, etc.

Desde la última edición se han producido
numerosos cambios en relación a la normativa
de pesca recreativa que recomiendan hacer
una revisión en profundidad del librillo y, por
lo tanto, una nueva edición. Entre otros, los
cambios en la normativa estatal, o la pesca
submarina en Formentera, etc.

L’elaboració de normativa de pesca recreativa
és una petita aportació que l’Administració pot
fer per col·laborar a la sostenibilitat d’aquesta
activitat, però sense la participació del pescador
recreatiu - respectant el medi i aplicant el sentit
comú, trobant la satisfacció en sortir a la mar i
dur a terme aquesta activitat sense traspassarne els límits- no s’aconseguirà l’objectiu final
de fer compatible la pesca recreativa amb el
manteniment dels recursos marins.

La elaboración de normativa de pesca recreativa es una pequeña aportación que la Administración puede hacer para colaborar en
la sostenibilidad de esta actividad, pero sin la
participación del pescador recreativo -respetando el medio y aplicando el sentido común,
encontrando la satisfacción en salir a la mar
y llevando a cabo esta actividad sin traspasar
los límites- no se conseguirá el objetivo final
de hacer compatible la pesca recreativa con el
mantenimiento de los recursos marinos.

L’objectiu d’aquest recull no és un altre que
fer arribar a l’usuari final, amb un llenguatge
senzill i planer, la regulació actualitzada que
afecta la seva activitat, per tal que la pugui
desenvolupar amb total coneixement.

El objetivo de esta recolección no es otro que
hacer llegar al usuario final, con un lenguaje
sencillo y llano, la regulación actualizada que
afecta su actividad, con la finalidad de que la
pueda desarrollar con total conocimiento.

3