pesca recreativa 2011.pdf


Aperçu du fichier PDF pesca-recreativa-2011.pdf - page 4/43

Page 1 2 3 45643Aperçu texte


És una delimitació espacial de les aigües
marines per establir la competència de les
diferents administracions públiques implicades.
Les aigües interiors són competència de
l’Administració autonòmica (Govern de les
Illes Balears i Consells Insulars, en el nostre
cas) i les aigües exteriors són competència de
l’Administració de l’Estat.

Es una delimitación espacial de las aguas
marinas para establecer la competencia de las
distintas administraciones públicas implicadas.
Las aguas interiores son competencia de la
Administración autonómica (Govern de les
Illes Balears y Consells Insulars, en nuestro
caso), mientras que las aguas exteriores son
competencia de la Administración del Estado.

La línia divisòria entre ambdós tipus d’aigua
no està situada a una distància constant des
de terra. És una línia que uneix diferents punts
de costa segons uns criteris preestablerts.
En essència, la normativa bàsica és igual en
totes les aigües, però en aigües interiors hi ha
autoritzades una sèrie de particularitats de les
Illes Balears.

La línea divisoria entre los dos tipos de agua no
está situada a una distancia constante desde
tierra. Es una línea que une distintos puntos
de costa según unos criterios preestablecidos.
En esencia, la normativa básica es igual en
todas las aguas, pero en aguas interiores están
autorizadas una serie de particularidades de
las Islas Baleares.

Les fites són uns pilons de formigó a la
costa o unes pintades als penya-segats que,
correctament enfilades de dues en dues,
dibuixen una línia imaginaria a la mar. Aquestes
línies marquen el límit de la reserva marina o el
de la zona de protecció especial. En qualsevol
cas, són una ajuda perquè el pescador s’ubiqui
correctament, però mai prevalen sobre la
posició del GPS dels serveis de vigilància.

Los hitos son unos pilones de hormigón en
la costa o unas pintadas en los acantilados
que, correctamente enfilados de dos en dos,
dibujan una línea imaginaría en la mar. Estas
líneas marcan el límite de la reserva marina o el
de la zona de protección especial. En cualquier
caso, son una ayuda para que el pescador se
ubique correctamente, pero nunca prevalecen
sobre la posición del GPS de las embarcaciones
de vigilancia.

4