pesca recreativa 2011.pdf


Aperçu du fichier PDF pesca-recreativa-2011.pdf - page 6/43

Page 1...4 5 67843Aperçu texte


A més dels ormeigs propis per a la captura
de les espècies, hem d’estar en possessió de
la corresponent llicència. Hi ha cinc tipus de
llicència de pesca marítima recreativa:

Además de los aparejos propios para la
captura de las especies, tenemos que poseer
la correspondiente licencia. Hay cinco tipos de
licencia de pesca marítima recreativa:

· individual (des de terra o embarcació – sols
en aigües interiors -, per a majors de 14 anys)
· col·lectiva (des d’embarcació de llista 6a, per
a un màxim de 12 persones)
· de pesca submarina (per a majors de 16 anys
en possessió de llicència federativa)
· esportiva (per participar en competicions
oficials i entrenaments)
· d’embarcació (per embarcacions de llista 7ª i
un màxim de 5 persones)

· individual (desde tierra o embarcación – solo
en aguas interiores -, para mayores de 14
años)
· colectiva (desde embarcación de lista 6ª,
para un máximo de 12 personas)
· de pesca submarina (para mayores de 16
años en posesión de licencia federativa)
· deportiva (para participar en competiciones
oficiales y entrenamientos)
· de embarcación (para embarcaciones de
lista 7ª y un máximo de cinco personas)

La llicència individual es vàlida per dos anys, la
d’embarcació per tres anys i les altres per un
any. Els menors de 14 anys poden practicar
la pesca des de terra o embarcació sense
necessitat de la llicència individual.

La licencia individual es válida para dos años,
la de embarcación para tres años y las otras
para un año. Los menores de 14 años pueden
practicar la pesca desde tierra o embarcación
sin necesidad de licencia individual.

Les embarcacions que es dediquin a la pesca
d’altura (tonyines, bacores, emperadors,
agulles i marlins) han de disposar d’una
autorització especial de la Secretaria General
del Mar (Ministeri de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí), que han de dur a bord. A més,
han de dur un registre acurat de les captures,
que han de comunicar regularment al Ministeri.

Las embarcaciones que se dedican a la pesca
de altura (atunes, albacoras, peces espada,
agujas y marlines) tienen que disponer de una
autorización especial de la Secretaria General
del Mar (Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino), que deben llevar a
bordo. Además, tienen que llevar un registro
detallado de las capturas, que hay que
comunicar regularmente al Ministerio.

Per a la pesca dins aigües continentals
(Gorg Blau, Cúber o Estany des Ponts) ha de
mester l’autorització per part de l’organisme
competent en pesca fluvial.

Para la pesca en aguas continentales (Gorg
Blau, Cúber o Lago Esperanza) necesita la autorización por parte del organismo competente
en pesca fluvial.

6