SRI.pdf


Aperçu du fichier PDF sri.pdf

Page 1 2 3 45636
Aperçu texte


tekinikam-pambolem-bary mamokatra be
(Fikarohana miaraka nandritra 1985-1992)

Approches techniques performantes
(Recherches en équipe de 1985 à 1992)

1 Ny Kaompaositra no zezika tsara indrindra ho an’ny
voly vary.

En fumure rizicole, primat au COMPOST.

2

Toy ny zavamaniry rehetra dia miaina amin’ny
fakany ny vary ka taninketsa mahazo rivotra no
amafazana azy.
Pépinière aérée comme pour toute plante de plein
champ dont les racines respirent.

3

4
5

Roa ravina, dia efa aketsa :
- 5 ka hatramin’ny 7 andro eo ho eo amin’ny
andro mafana na tany mafana
- 7 - 13 andro : afovoantany, mafampana
- 8 - 15 andro : toerana avo mangatsiaka
Plants de 2 feuilles seulement obtenus :
- en 5 ou 11 jours sur la Côte
- en 8 ou 15 jours sur le Plateau
- jusqu’à 18 jours en altitude selon la température.

Atao ketsa tokana, mahalana, mahazo hazavana, tsy mifandrafy.
Repiquage à 1 brin (bien illuminé, ensoleillé, sans concurrent)
Aketsa manara-tsipika amin’ny laniny roa avy hahamora ny fiavana
amin’ny fitaovana.
Implantation régulière en lignes croisées pour sarclage à l’outil, au carré.

Foto-kevitra voalohany iaingana
Premiers éléments de base