النظام الأساسي .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: النظام الأساسي.pdf
Auteur: user

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 04/10/2012 à 16:49, depuis l'adresse IP 197.15.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 923 fois.
Taille du document: 441 Ko (26 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫انحًذ هلل وحذِ‬
‫صفبقش فً‪2712/77/1 8:‬‬

‫تصرٌح بتأصٍش حزة صٍبصً‬
‫انًىضىع ‪ :‬حٿظ‪َّٜ‬ق رظؤْْٓ كِد ْٓخِٓ ‪٣‬زٸخ ٿڀڄٌَٓځ ‪٫‬يى‪ 87‬ٿٔنش ‪ 2711‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ٓ 24‬زظڄزَ‬
‫‪ً 2711‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رظن‪ْ٨‬ڂ حالكِحد حٿْٔخْٓش‪.‬‬

‫الوعروض على هعالي رئيس الحكىهة للجوهىرية التىنسية ‪:‬‬
‫السالم عليكن ورحوة اهلل وبركاته‬

‫أيــــب ثعـــــــذ ‪،‬‬
‫نٸيځ حٿَ ؿنخرټڂ ط‪َّٜ‬لنخ ىٌح ٍحؿْن ڃن ڃ‪٬‬خٿْټڂ حٿظَهْ‪ ٚ‬ٿنخ نلن ح‪٠٫‬خء حٿيْجش حٿظؤْْٓٔش ٿلِد‬
‫"انشفبِ انتىَسٍ" رظؤْْٓ كِد ْٓخِٓ ّلڄپ حٓڂ كِد "انشفبِ انتىَسٍ" ‪٣‬زٸخ ٿڀڄٌَٓځ ‪٫‬يى‪ 87‬ٿٔنش‬
‫‪ 2711‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ٓ 24‬زظڄزَ ‪ً 2711‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رظن‪ْ٨‬ڂ حالكِحد حٿْٔخْٓش‪.‬‬
‫تسًُخ انحضة ‪ :‬كِد "حٿَٳخه حٿظٌنِٔ"‬
‫شعبس انحضة‪ّ" :‬ي طڄٔٺ ٯ‪ٜ‬ن ُّظٌڅ "‬
‫يقش انحضة ‪ٗ ، 73":‬خٍ‪ ٩‬حٿيخىُ ٗخٻَ حٿ‪٤‬خرٶ حٿؼخنَ ‪ٛ‬ٴخٷْ "‬
‫انغشض يٍ تأسُس انحضة‬
‫طلٸْٶ حٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طټَّْ ڃزيأ حٿظ‪٬‬يّش حٿْٔخْٓش ًطَٻِْ ڃزخىة حالهالٵ ًحكظَحځ حٿلَّخص‬
‫حٿ‪٬‬خڃش ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ط‪٤‬زْٶ حٿٸخنٌڅ ًحٿٴ‪ٜ‬پ رْن حٿٔڀ‪٤‬خص حٿؼالع ًحٓظٸالٽ حٿٸ‪٠‬خء ًكَّش حٿ‪ٜ‬لخٳش‬
‫ًطټَّْ حٿ‪٬‬يحٿش حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًڃزيأ ْٓخىس حٿ٘‪٬‬ذ ًآٍخء ى‪٫‬خثڂ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿڄينِ ًكٶ حٿـيخص حٿيحهڀْش ٳِ‬
‫طٌنْ ڃن حٿظنڄْش ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ حٿڄٔخًحس رْنيخ ًطٌٳَْ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄظ‪٤‬ڀزخص حٿلخٳ‪٨‬ش ٿټَحڃظيخ ٻخٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طلٸْٶ‬
‫ًكيس حٿڄَٰد حٿ‪َ٬‬رِ حٿټزَْ حّڄخنخ ڃنخ رؤنو ّڄؼپ حٿڄٔظٸزپ حٿٌح‪٫‬ي ٿٌ‪٣‬ننخ ًٿڂ ٗڄپ حالڃش حٿ‪َ٬‬رْش ًحالٓالڃْش‬
‫ٿظلٸْٶ حٿٌكيس حٿ‪َ٬‬رْش‪.‬‬
‫أ‪٠٫‬خء حٿيْجش حٿظؤْْٓٔش‪( :‬كٔذ حٿٸخثڄش حالٓڄْش أل‪٠٫‬خء حٿيْجش حٿظؤْْٓٔش حٿڄَحٳٸش ٿيٌح)‬
‫ڃ‪ ٪‬حكظَحڃنخ ًطٸيَّنخ ٿڄ‪٬‬خٿْټڂ‬
‫انًصبحُــــــــت ‪:‬‬
‫‪٫ - 1‬ـ‪2‬ـيى ن‪٨‬خثَ ڃن حٿن‪٨‬خځ حالٓخِٓ ٿڀلِد‬
‫‪٫ - 2‬ـ‪2‬ـيى ن‪٨‬خثَ ڃن حٿٸخثڄش حالٓڄْش ٿڄئِٓٔ حٿلِد‬
‫‪ - 3‬ط‪َّٜ‬ق رظؤْْٓ كِد‬
‫انهُئخ انتأسُسُخ نحضة انشفبِ انتىَسٍ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫انُظبو األصبصً نحزة‬

‫*انرفبِ انتوَضً*‬

‫‪2‬‬

‫انببة األول ‪ :‬تأصٍش انحزة وأْذافّ‬
‫‪ٛ‬خىٵ ‪٫‬ڀَ ىٌح حٿن‪٨‬خځ حالٓخِٓ ًٿڄيس ٯَْ ڃليًىس كِد ْٓخِٓ ح‪٣‬ڀٶ ‪٫‬ڀْو ‪٫‬ڀَ رَٻش حهلل طٔڄْش كــــــــــــــِد‬
‫"انشفبِ انتىَسٍ" ًىٌ هخ‪ ٪ٟ‬ٿڀڄٌَٓځ ‪٫‬يى‪ 87‬ٿٔنش ‪ 2711‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ٓ 24‬زظڄزَ ‪ً 2711‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رظن‪ْ٨‬ڂ‬
‫حالكِحد حٿْٔخْٓش‪.‬‬

‫حٓڂ حٿلِد ‪ :‬كِد "انشفبِ انتىَسٍ "‬
‫ٗ‪٬‬خٍ حٿلِد ‪َ" :‬ذ تًسك غصٍ صَتىٌ"‬
‫كِد حٿَٳخه حٿظٌنِٔ ّ‪٬‬ڄپ ٳَ ح‪٣‬خٍ حٿٸخنٌڅ ًحكظَحځ حٿلَّخص ڃن أؿپ طلٸْٶ أىيحٳو حٿظخٿْش ‪:‬‬
‫‪ -1‬حٷَحٍ حٿلَّش ًحٿڄٔخًحس ًطي‪ْ٫‬ڂ طټَّْ ڃزيأ كٸٌٵ حالنٔخڅ ًطَْٓن ٷْڂ حٿڄٌح‪٣‬نش ًحكظَحځ ڃزخىة حٿـڄيٌٍّش‬
‫ً‪٫‬ڀٌّش حٿٸخنٌڅ ًحٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش ًحٿظ‪٬‬يىّش ًحٿظيحًٽ حٿٔڀڄِ ‪٫‬ڀَ حٿٔڀ‪٤‬ش ًا‪٣‬الٵ حٿلَّخص حٿڄًَ٘‪٫‬ش ٻلَّش حٿَأُ‬
‫ًحٿظ‪٬‬زَْ ًحٿ‪ٜ‬لخٳش ًكٶ طټٌّن حٿـڄ‪ْ٬‬خص ًا‪ٛ‬يحٍ حٿ‪ٜ‬لٲ‪.‬‬
‫‪ - 2‬ط ټَّْ ڃزيأ ْٓخىس حٿ٘‪٬‬ذ حٿظٌنِٔ رخ‪٫‬ظزخٍه حٿٌكْي حٿٌٍ ّڄؼپ حٿَ٘‪ْ٫‬ش ٿڀلټڂ‪ً ،‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ حكظَحځ ڃزيأ‬
‫حٿٴ‪ٜ‬پ رْن حٿٔڀ‪٤‬خص حٿؼالع ‪ً،‬حٓظٸالٿْش حٿٸ‪٠‬خء ڃ‪ ٪‬حكيحع ڃـڀْ هخ‪ ٙ‬ڃٔظٸپ ًڃنظوذ طټٌڅ حٿٔڀ‪٤‬ش حٿٸ‪٠‬خثْش‬
‫ڃٔئًٿش أڃخڃو‪.‬‬
‫‪ -3‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ط‪ ِِّ٬‬ڃټخنش طٌنْ حٷڀْڄْخ ً‪٫‬خٿڄْخ‪ ً،‬طلٸْٶ حالنيڃخؽ حٿڄٰخٍرِ ًحٿ‪َ٬‬رِ ًحإلٓالڃِ ًؿ‪٬‬پ طٌنْ‬
‫نخٳٌس ڃنٴظلش ‪٫‬ڀَ ؿڄْ‪ ٪‬رڀيحڅ حٿ‪٬‬خٿڂ ً ٷزڀظو ٿظ‪ ِِّ٬‬حٿَ٘حٻش ٳَ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄْخىّن‪.‬‬
‫‪ -4‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طن‪ْ٨‬ڂ حٿٸ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿ‪٬‬ڄٌڃِ ًحٿوخ‪ ٙ‬ٷ‪ٜ‬ي طٌٳَْ أٻزَ ‪٫‬يى ڃڄټن ڃن ٳَ‪ ٙ‬حٿٰ٘پ‪ً ،‬ڃٔخ‪٫‬يس ‪٬ٟ‬خٱ‬
‫حٿلخٽ‪ً،‬حالىظڄخځ رخألَٓس ألنيخ ڃن أىڂ ڃټٌنخص حٿڄـظڄ‪ً،٪‬حٿ‪٬‬نخّش رخٿ‪٤‬ٴپ ًطٴ‪ْ٬‬پ حٿٸٌحنْن حٿظَ طلڄْو‪ً،‬حطوخً حٿظيحرَْ‬
‫حٿالُڃش ٿڀلي ڃن حٿ‪ٌ٨‬حىَ حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش حٿظَ حنظَ٘ص ٳَ ڃـظڄ‪٬‬نخ ًأػَص ٳْو ًٓن حٿٸٌحنْن حٿَحى‪٫‬ش ٿڀڄلخٳ‪٨‬ش ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿ‪٤‬ٴپ رخ‪٫‬ظزخٍه ىٍ‪ ٩‬طٌنْ ًڃٔظٸزڀيخ ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طلْٔن ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔخص حٿظَ طَ‪٫‬خه‪.‬‬
‫‪ -5‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ حٿلي ڃن ‪٧‬خىَس حٿ‪٬‬نٌٓش ًكڄخّش حٿڄَأس ً‪ٌٛ‬څ َٗٳيخ ‪ً،‬حنظ٘خٽ حٿڄـظڄ‪ ٪‬ڃن حٿٴٔخى حٿٌُ حنظَ٘ ٳْو‬
‫ًًٿٺ ثبنذعىح نهقُبو ثبستفتبء حىل يذي ايكبَُخ انسًبح نهشجم ثبنتضوج ثثبَُخ ًًٿٺ طلٸْٸخ ٿڀيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿظَ‬
‫ّنخىُ ريخ ؿڄْ‪ ٪‬أ‪ْ٣‬خٱ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿڄينِ‪.‬‬
‫‪ -6‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬پ حٿڄلخٳ‪٨‬ش ‪٫‬ڀَ ٻْخڅ حالَٓس ًا‪ٟ‬ٴخء حٿ‪٤‬ڄؤنْنش ىحهڀيخ هخ‪ٛ‬ش ًأڅ يجهخ االحىال انشخصُخ تشكى‬
‫انعذَذ يٍ انُقبئض وثبد يٍ انضشوسٌ يشاجعتهب و اتخبر انتذاثُش انالصيخ نزنك‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -7‬طٴ‪ْ٬‬پ ىًٍ حٿ٘زخد ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طَّ٘ټو ٳَ ٻپ حٿڄْخىّن ًآنخى حٿڄٔئًٿْخص حٿْيڂ ًهڀٶ ؿْپ ڃلذ ٿڀٌ‪٣‬ن‪،‬‬
‫ًڃ‪٬‬خٿـش حالُڃخص حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًحالٷظ‪ٜ‬خىّش ًحٿٴټَّش ًر‪٬‬غ آٳخٵ ؿيّيس كظَ ّٔخىڂ ٳَ ط‪ ٌَّ٤‬حٿزالى‪.‬‬
‫‪ -8‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ رنخء حٷظ‪ٜ‬خى كَ ًٷٌُ ڃنٴظق ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬خٿڂ ڃ‪٬‬ظڄيح ‪٫‬ڀَ حالڃټخنْخص حٿٌ‪٣‬نْش ٳَ ٻخٳش حٿڄـخالص هخ‪ٛ‬ش‬
‫ٳَ حٿڄْيحڅ حٿٴالكَ ك ظَ ن‪ٜ‬پ حٿَ حالٻظٴخء حٿٌحطِ ًنلٸٶ حٿظٌحُڅ رْن ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄنخ‪٣‬ٶ ٳَ طٌنْ ًڃلخًٿش حٿٸ‪٠‬خء‬
‫‪٫‬ڀَ حٿٴٸَ ًحٿز‪٤‬خٿش طيٍّـْخ‪.‬‬
‫‪ -9‬حٿظ‪ٜ‬يُ ٿڀلي ڃن حالكظټخٍ ًكڄخّش حٿڄنظـْن ًحٿڄٔظؼڄَّن ڃن حٿڄنخٳٔش ٯَْ حٿڄًَ٘‪٫‬ش ًح‪٫‬ظڄخى ڃ‪٬‬خَّْ ًن‪٨‬ڂ‬
‫ٳخ‪٫‬ڀش ٳَ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄـخالص‪.‬‬
‫‪ -17‬ط٘ـْ‪ ٪‬حنظخؽ حٿٍِح‪ ٫‬خص حٿټزٍَ ٿڀٌ‪ٌٛ‬ٽ حٿَ حالٻظٴخء حٿٌحطِ ٻڄَكڀش أًٿَ ًٿڀظ‪ٜ‬يَّ ٻڄَكڀش ػخنْش ٻظ٘ـْ‪٪‬‬
‫‪ٰٛ‬خٍ حٿٴالكْن ٿڀلي ڃن حٿنًِف ًحٿنيٌ‪ ٝ‬رخٿٴالكش‪.‬‬
‫‪ -11‬ى‪٫‬ڂ ڃٸٌڃخص حٿيٌّش حٿٌ‪٣‬نْش ًط‪ ٌَّ٤‬حٿلْخس حٿؼٸخٳْش ٷ‪ٜ‬ي حالٍطٸخء رخٿٌ‪ ِ٫‬حٿل‪٠‬خٍُ ًٳظق حٿڄـخالص أڃخځ‬
‫حالريح‪ ٩‬حٿٴټَُ ًحألىرِ ًحٿٴنِ رـڄْ‪ ٪‬أٗټخٿو‪.‬‬
‫‪ -12‬طٌٳَْ حالٍ‪ْٟ‬ش حٿڄالثڄش ٿڀڄَرِ كظَ ّني‪ ٞ‬رخٿنخٗجش ًً‪ ٪ٟ‬حٿو‪ ٢٤‬حٿظ‪٬‬ڀْڄْش ٿٌٿٺ ‪.‬‬
‫‪ -13‬حٿنيٌ‪ ٝ‬رٸ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿ‪ٜ‬لش كظَ ن‪٠‬ڄن حٿ‪ٜ‬لش حٿٔڀْڄش ٿڀٴَى ًًٿٺ رٌ‪ ٪ٟ‬ه‪٤‬ش ‪ٌّ٣‬ڀش حٿڄيٍ ٿڀَ‪٫‬خّش حٿ‪ٜ‬لْش‬
‫رټخٳش طَحد حٿـڄيٌٍّش ال طظَْٰ رظَْٰ حألٗوخ‪ً ٙ‬اّـخى حٿلڀٌٽ حٿڄنخٓزش ٿڀٌ‪ٌٛ‬ٽ ريٌح حٿٸ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿَ حٿڄٔظٌٍ‬
‫حٿڄ‪٤‬ڀٌد ًحٿٌٍ ّظڄخَٗ ًط‪٤‬ڀ‪٬‬خص حٿڄٌح‪٣‬ن حٿظٌنِٔ ‪.‬‬
‫‪ -14‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ حٿٸ‪٠‬خء ‪٫‬ڀَ ‪٧‬خىَس حنظ٘خٍ حٿڄويٍحص ًًٿٺ رٌ‪ ٪ٟ‬آٿْخص ؿيّيس ًٳ‪٬‬خٿش ًٓن ٷخنٌڅ ؿيّي أٻؼَ‬
‫‪َٛ‬حڃش كظَ نلڄَ ؿْال ٻخڃال‪ ً ،‬طټؼْٲ حٿلڄالص حٿٌ‪٣‬نْش رڄ٘خٍٻش حاله‪ٜ‬خثْْن ًٍؿخٽ حٿيّن ‪ً،‬ك‪ ٜٚ‬حٿظٌ‪ْ٫‬ش‬
‫ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿڄَرْن ىحهپ حٿڄيحٍّ ًحٿڄ‪٬‬خىي ًىحهپ حالَٓس كظَ ّٸٌځ ٻپ ڃن هالٽ ڃٌٷ‪٬‬و ريًٍه ٳَ حرَحُ ڃوخ‪َ٣‬‬
‫ىٌه حٿٔڄٌځ‪.‬‬
‫‪ -15‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ حٿڄلخٳ‪٨‬ش ‪٫‬ڀَ حٿزْجش ًحٿلي ڃن حٿظڀٌع حٿٌٍ ّظييى ‪ٛ‬لش حٿڄٌح‪٣‬ن ڃن هالٽ حٿظٌ‪ْ٫‬ش ‪٫‬زَ ؿڄْ‪٪‬‬
‫حٿٌٓخثپ حٿڄَثْش ًحٿڄٔڄٌ‪٫‬ش ًحٿڄټظٌرش ًٓن حٿٸٌحنْن حٿَحى‪٫‬ش ‪٫‬ڀَ ٻپ ڃن ّٔخىڂ ٳَ طڀٌّؼيخ ‪.‬‬
‫‪ -16‬حّالء أىڄْش ٻزٍَ ًڃظڄِْس ٿڀڄن‪ٌ٨‬ڃش حالڃنْش ألنو ڃن ىًڅ أڃن ال ّڄټن حٿ‪ً ْٖ٬‬ألنو رخألڃن طٔظٸَ حٿزالى‬
‫ًطني‪ً ٞ‬طظٸيځ ‪٫‬ڀَ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄٔظٌّخص‪ًً ،‬ٿٺ رظَْْٰ حٿڄن‪ٌ٨‬ڃش حالڃنْش ًا‪٫‬خىس حٿن‪ َ٨‬ٳَ حٿڄنيؾ حٿٌٍ ٻخڅ ڃظز‪٬‬خ‬
‫ٷيّڄخ ًا‪٫‬خىس ‪ْٛ‬خٯظو ًطٌؿْيو حٿظٌؿْو حٿ‪ٜ‬لْق ڃن هالٽ ٍى حال‪٫‬ظزخٍ ٿَؿپ حالڃن ًطؤىْڀو ڃينْخ ًٳټَّخ ًحٿ‪٬‬ڄپ‬
‫‪٫‬ڀَ ؿ‪٬‬ڀو ّل‪ َ٨‬رخٿ‪ ْٖ٬‬حٿټَّڂ ڃن هالٽ طٌٳَْ حٿ‪ًَ٨‬ٱ حٿڄخىّش ًحٿڄ‪٬‬نٌّش حٿڄنخٓزش ٿو كظَ ّظڄټن ڃن أىحء ًحؿزو‬
‫ٳَ أكٔن حٿ‪ًَ٨‬ٱ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫انببة انثبًَ ‪ :‬انعضوٌت‬
‫‪1‬‬
‫ّ٘ظَ‪ ١‬ٳِ حٿ‪ ٌ٠٬‬حڅ ّټٌڅ كخڃال ٿڀـنْٔش حٿظٌنْٔش ًال ّٸپ ٓنو ‪٫‬ن ‪ٓ 16‬نش ٯَْ ڃنوَ‪ ١‬ٳِ أُ كِد ْٓخِٓ‬
‫آهَ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ -1‬حالٿظِحځ رٸٌحنْن حٿلِد ً ٷَحٍحطو ً حٿڄٌحٷٲ حٿ‪ٜ‬خىٍس ‪٫‬ن ڃٔئًٿْو‪.‬‬
‫‪ -2‬حٿڄٔخىڄش حٿٴ‪٬‬خٿش ٳِ ن٘خ‪ ١‬حٿلِد‪.‬‬
‫‪ -3‬حٿڄلخٳ‪٨‬ش ‪٫‬ڀَ َّٓش حٿٸَحٍحص ً حٿڄيحًالص حٿيحهڀْش ٿڀلِد‪.‬‬
‫‪ -4‬حٿڄٌح‪٧‬زش ‪٫‬ڀَ ىٳ‪ ٪‬حالٗظَحٹ حٿٔنٌُ رخنظ‪٨‬خځ‪.‬‬
‫‪ -5‬حٿظلڀِ رخالٓظٸخڃش ً كٔن حٿٔڀٌٹ‪.‬‬
‫‪ -6‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ حنـخف حٿظ‪٨‬خىَحص ً حٿٴ‪٬‬خٿْخص حٿظِ ّن‪٨‬ڄيخ حٿلِد‪.‬‬
‫‪ -7‬أڅ ال ّظٸڀي أُ ڃن‪ٜ‬ذ ْٓخِٓ اال رڄٌحٳٸش حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ ٿڀلِد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ -1‬حٿڄ٘خٍٻش ٳِ أ‪٫‬ڄخٽ حٿلِد ً ٳِ اطوخً حٿٸَحٍحص ر‪َّ٤‬ٸش ىّڄٸَح‪ْ٣‬ش‪.‬‬
‫‪ -2‬حٿظَٗق ٿظلڄپ حٿڄٔئًٿْخص حٿٸْخىّش ‪.‬‬
‫‪ -3‬حڅ ال ّظوٌ ‪ٟ‬يه أُ ٷَحٍ ّلي ڃن كٸٌٵ حٿ‪ٌّ٠٬‬ش اال رٸَحٍ ڃن ٿـنش حٿن‪٨‬خځ‪.‬‬
‫‪ -4‬ڃَحٷزش ح‪٫‬ڄخٽ حٿيْخٻپ ڃن هالٽ ح‪٫‬يحى طٸخٍَّ طٸيځ ٿڀڄلڀْخص‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫طټظٔذ حٿ‪ٌّ٠٬‬ش ٳِ حٿلِد رنخء ‪٫‬ڀَ ‪٣‬ڀذ ٗو‪ ِٜ‬ڃڄ‪ َ٠‬ر‪٬‬ي ط‪٬‬ڄَْ حٓظڄخٍس ٳِ حٿَٰ‪.ٝ‬‬
‫ً ّٔـپ حٿ‪ ٌ٠٬‬ٳِ ٓـالص حال‪٠٫‬خء‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ -1‬ط‪٬‬ڀٶ حٿ‪ٌّ٠٬‬ش ٳِ ‪ٌٍٛ‬س ًؿٌى ڃخن‪ ٪‬ٷخنٌنِ حً رٸَحٍ ڃن ٿـنش حٿن‪٨‬خځ‪.‬‬
‫‪ -2‬طنظيِ حٿ‪ٌّ٠٬‬ش ر‪٬‬ي طٸيځ حٿ‪ ٌ٠٬‬رڄ‪٤‬ڀذ حٓظٸخٿش ٳِ حٿَٰ‪ً ٝ‬ٳٶ ڃٸظ‪ْ٠‬خص حٿن‪٨‬خځ حالٓخِٓ أً رخٿٴ‪ٜ‬پ‬
‫حً رخٿٌٳخس‪.‬‬
‫‪ ‬و َفصم انعضى فٍ انحبالد انتبنُخ‪:‬‬
‫‪ -1‬حٿڄوخٿٴش حٿٌح‪ٟ‬لش ً حٿو‪َْ٤‬س ٿڀن‪٨‬خځ حٿيحهڀِ ٿڀلِد حً حٿزَنخڃؾ حٿْٔخِٓ‪.‬‬
‫‪ٛ -2‬يًٍ كټڂ ٷ‪٠‬خثِ رخص رخإلىحنش‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ -3‬حن‪٬‬يحځ حالن‪٠‬زخ‪ ١‬حٿظن‪ْ٨‬ڄِ ً حٿْٰخد حٿڄظټٍَ ‪٫‬ـن طنٴٌْ حٿڄيخځ ً حٿٸَحٍحص حٿظن‪ْ٨‬ڄْش‪.‬‬
‫‪ٌٓ -4‬ء حٿٔڀٌٹ حً حٿظ‪َٜ‬ٱ ىحهپ حٿلِد حً ڃ‪ ٪‬حال‪٠٫‬خء‪.‬‬
‫‪ -5‬حٓظٰالٽ ڃيخڃو ىحهپ حٿلِد ٿڄ‪ٜ‬خٿلو حٿوخ‪ٛ‬ش‪.‬‬
‫‪٫ -6‬يځ ىٳ‪ ٪‬حالٗظَحٹ حٿٔنٌُ ٿ‪٬‬خڃْن ڃظظخٿْن ر‪٬‬ي طٌؿْو طنزْو رَٓخٿش ڃ‪٠‬ڄٌنش حٿٌ‪ٌٛ‬ٽ ڃ‪ ٪‬حال‪٫‬الځ رخٿزڀٌ٭‬
‫ًڃنلو حؿال ٷيٍه ػالػْن ٌّڃخ‪.‬‬
‫‪ٌٓ -7‬ء حٿظ‪َٜ‬ٱ ٳَ أڃٌحٽ ً ڃڄظڀټخص حٿلِد‪.‬‬

‫انببة انثبنث‪ٍْ :‬بكم انحزة انتُظًٍٍت‬
‫‪I‬‬
‫انفصم ‪ّ : 6‬ظټٌڅ حٿڄئطڄَ حٿ‪٬‬خځ ٿڀلِد ڃن ح‪٠٫‬خء حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ ً نٌحد حٿـيخص ًأ‪٠٫‬خء ٿـنش حٿن‪٨‬خځ‬
‫ًىحثَس حٿَٷخرش حٿڄخٿْش‪.‬‬
‫انفصم ‪ّ : 7‬ٸٌځ حٿڄئطڄَ حٿ‪٬‬خځ رـ‪:‬‬
‫ ط‪٬‬يّپ ً حٷَحٍ رَنخڃؾ حٿلِد ً ن‪٨‬خڃو حٿيحهڀِ‪.‬‬‫ ڃنخٷ٘ش طٸخٍَّ حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ حٿْٔخْٓش ً حٿظن‪ْ٨‬ڄْش‪.‬‬‫ ڃنخٷ٘ش ح‪٫‬ڄخٽ حٿيًحثَ حٿلِرْش ً حرَحء حٿٌڃش حٿڄخٿْش ٿڀڄټظذ حٿْٔخِٓ‪.‬‬‫ حنظوخد ح‪٠٫‬خء حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ ٿڀلِد رخالٷظَح‪ ٩‬حٿَُٔ‪.‬‬‫ حنظوخد ح‪٠٫‬خء ىحثَس حٿَٷخرش حٿڄخٿْش ً ح‪٠٫‬خء ٿـنش حٿن‪٨‬خځ‪.‬‬‫انفصم ‪ّ : 8‬ن‪٬‬ٸي حٿڄئط ڄَ ٳِ ىًٍطو حٿ‪٬‬خىّش ٻپ حٍر‪ٓ ٪‬نٌحص ً ر‪ٜ‬ٴش حٓظؼنخثْش رٸَحٍ ڃن حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ً طټٌڅ‬
‫ؿڀٔخطو ٷخنٌنْش رل‪ ٌٍ٠‬ػڀؼِ حال‪٠٫‬خء‪.‬‬
‫‪-II‬‬
‫انفصم ‪ّ : 9‬ٸ‪ ٪‬حنظوخد حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ ڃن حٿڄئطڄَ حٿ‪٬‬خځ رخالٷظَح‪ ٩‬حٿَُٔ ً ّټٌڅ ‪٫‬يى ح‪٠٫‬خثو ‪ٌ٠٫ 11‬ح ً ال‬
‫ّڄټن ٿ‪ ٌ٠٬‬حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ طـيّي طَٗلو ألٻؼَ ڃن ىًٍطْن‪.‬‬
‫انفصم ‪ّ : 11‬نظوذ حالڃْن حٿ‪٬‬خځ ٿڀلِد ڃن رْن ح‪٠٫‬خء حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ رؤٯڀزْش ‪ ( 1+57‬هڄْٔن ُحثي ًحكي )‪.‬‬
‫انفصم ‪٬ّ : 11‬ي حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ ٿڀلِد حٿيْټپ حٿٌكْي حٿڄوظ‪ ٚ‬رظ‪ْْ٬‬ن ًٻْال ڃخٿْخ ّټٌڅ ڃٔئًال ‪٫‬ن ح‪٫‬يحى‬
‫حٿٸٌحثڂ حٿڄخٿْش‪.‬‬
‫انفصم ‪ّ : 12‬ـظڄ‪ ٪‬حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ ڃَس ًحكيس ٳِ حالٓزٌ‪ ٩‬الٓظ‪َ٬‬ح‪ ً ٝ‬طٸْْڂ َْٓ حٿ‪٬‬ڄپ ٳِ حٿلِد ًىًحثَه‬
‫ًا‪ٛ‬يحٍ حٿٸَحٍحص ًحٿظٌؿْيخص حٿالُڃش ‪٫‬ڀَ حڅ ّټٌڅ ًحكي ڃن ح‪٠٫‬خثو ڃٔئًال ‪٫‬ن حٿڄيخځ حٿڄٌٻٌٿش ٿو ‪٫‬ن ٳظَس‬
‫ڃخ رْن حالؿظڄخ‪ْ٫‬ن‪.‬‬
‫ً ّـٌُ ٿو حالؿظڄخ‪ ٩‬ر‪ٜ‬ٴش ‪٣‬خٍثش حًح ى‪٫‬ض حٿ‪ًَ٨‬ٱ حٿَ ًٿٺ‪.‬‬
‫انفصم ‪٬ّ : 13‬ي حٿن‪ٜ‬خد ٷخنٌنْخ ٳِ حؿظڄخ‪٫‬خص حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ رل‪ ٌٍ٠‬ن‪ٜ‬ٲ حال‪٠٫‬خء‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫انفصم ‪ : 14‬ط‪ٜ‬يٍ ٷَحٍحص حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ رؤٯڀزْش ‪ 1+57‬ڃن حٿلخ‪َّٟ‬ن اال ٳِ حٿلخالص حٿظِ ن‪٫ ٚ‬ڀَ‬
‫هالٳيخ حٿن‪٨‬خځ حٿيحهڀِ‪.‬‬
‫انفصم ‪٬ّ : 15‬ظزَ حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ ڃٔئًال ڃٔئًٿْش ؿڄخ‪ْ٫‬ش ٳْڄخ ّو‪ ٚ‬طنٴٌْ ڃيخڃو‪.‬‬
‫انفصم ‪ّ :16‬ٸ‪ ٪‬طـڄْي ڃيخځ حٿ‪ ٌ٠٬‬ٳِ حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ حًح طْٰذ ‪٫‬ن حٍر‪٬‬ش حؿظڄخ‪٫‬خص ڃظظخٿْش ىًڅ حٓزخد ڃٸن‪٬‬ش‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 17‬طظڄؼپ ڃيخځ حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ ٳِ ‪:‬‬
‫ طنٴٌْ حٿٸَحٍحص ً حٿو‪ ٢٤‬حٿظِ ّ‪٬٠‬يخ حٿڄئطڄَ حٿ‪٬‬خځ ً حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄـخالص‪.‬‬‫ ٷْخىس حٿلِد ً ڃَحٷزش ح‪٫‬ڄخٿو ً ڃظخر‪٬‬ش طنٴٌْ حٿزَحڃؾ حٿظِ ّ‪٬٠‬يخ‪.‬‬‫ حالَٗحٱ ‪٫‬ڀَ حٿظن‪ْ٨‬ڂ ً حٿلْخس حٿيحهڀْش ٿڀلِد‪.‬‬‫ طن‪ْ٨‬ڂ ً طيرَْ حٿ‪٬‬الٷخص حٿوخٍؿْش ٿڀلِد‪.‬‬‫ حال‪٣‬ال‪٫ ٩‬ڀَ حٿڄوخٿٴخص حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رخالن‪٠‬زخ‪ ً ١‬ط‪٤‬زْٶ حٿن‪٨‬خځ حٿيحهڀِ ً حطوخً حالؿَحءحص ً حٿظيحرَْ حٿالُڃش ڃن‬‫هالٽ طٸخٍَّ حٿيًحثَ حٿـيٌّش ً ٿـخڅ حٿَٷخرش حٿڄخٿْش‪.‬‬
‫ طيرَْ حىحٍس ً ڃڄظڀټخص ً أڃٌحٽ حٿلِد‪.‬‬‫ طڄؼْپ حٿلِد ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄـخالص حٿَٓڄْش ً حٿ٘‪٬‬زْش‪ ،‬حٿٌ‪٣‬نْش ً حٿ‪َ٬‬رْش ً حٿيًٿْش ً طٴٌّ‪ ٞ‬ڃن ّڄؼڀو ٿڀَٰ‪.ٝ‬‬‫ حٿي‪ٌ٫‬س الؿظڄخ‪ ٩‬حٿڄئطڄَ حٿ‪٬‬خځ ٿڀلِد رڄٌحٳٸش حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ً ح‪٫‬يحى ؿيًٽ ح‪٫‬ڄخٿو ً طٸيّڂ طٸخٍَّ ٳِ حٿَٰ‪.ٝ‬‬‫ حٿٔيَ ‪٫‬ڀَ كٔن ط‪٤‬زْٶ حٿن‪٨‬خځ حٿيحهڀِ ٿڀلِد ً حالٿظِحځ رخٿزَنخڃؾ حٿْٔخِٓ حٿڄٸٍَ ڃن حٿڄئطڄَ حٿ‪٬‬خځ‪.‬‬‫ ڃظخر‪٬‬ش حىحء ح‪٠٫‬خء حٿلِد حٿڄظلڄڀْن ٿڄٔئًٿْخص ‪٫‬ڄٌڃْش‪.‬‬‫ حٿڄظخر‪٬‬ش حٿْٔخْٓش ٿڀ‪٬‬ڄپ حٿلټٌڃِ‪.‬‬‫انفصم ‪ : 18‬ٿټپ ‪ ٌ٠٫‬ٳِ حٿلِد ڃ‪٫ َ٠‬ڀَ حنوَح‪٣‬و ‪٫‬خڃْن ‪٫‬ڀَ حالٷپ كٶ حٿظَٗق ٿڀڄټظذ حٿْٔخِٓ ٯَْ حڅ‬
‫ىٌح حٿَ٘‪ ١‬ال ّ‪٤‬زٶ ٳِ حٿڄئطڄَ حالًٽ ًّيهپ كِْ حٿظ‪٤‬زْٶ ڃزخَٗس ڃنٌ ريحّش حٿظَهْ‪ ٚ‬حٿٸخنٌنِ ٿڀلِد‪.‬‬
‫انفصم ‪ ٪٠ّ : 19‬حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ الثلش ىحهڀْش هخ‪ٛ‬ش ٿظن‪ْ٨‬ڂ أ‪٫‬ڄخٿو‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 21‬حٿڄټخطذ حٿـيٌّش ً حٿڄټخطذ حٿڄلڀْش ‪:‬‬
‫ انًكبتت انجهىَخ ‪ّ :‬ظټٌڅ حٿڄټظذ حٿـيٌُ ڃن ٓز‪٬‬ش ح‪٠٫‬خء ّٸ‪ ٪‬حنظوخريڂ ٳِ ڃئطڄَ ؿيٌُ َّ٘ٱ ‪٫‬ڀْو حٿڄټظذ‬‫حٿْٔخِٓ ً ّ٘ظَ‪ ١‬ٿڀظَٗق ٿڀڄټظذ حٿـيٌُ حڅ ّټٌڅ حٿڄظَٗق ٷي ٷ‪٫ َ٠‬خڃخ ‪٫‬ڀَ حالٷپ ٻ‪ ٌ٠٬‬رخٿلِد ً ٿڂ ط‪ٜ‬يٍ ‪٫‬ٸٌرش‬
‫ٳِ ٗخنو ڃن حٿٴجش حالًٿَ حً حٿؼخنْش ح‪ٟ‬خٳش حٿَ حڅ ّټٌڅ هخٿ‪ ٚ‬حالنوَح‪ ١‬و تتىصع انًهبو ثُُهى كبألتٍ‪:‬‬

‫‪ -1‬ٻخطذ ‪٫‬خځ ؿيٌُ‬
‫‪ -2‬ٻخطذ ‪٫‬خځ ؿيٌُ ڃٔخ‪٫‬ي ڃٔئًٽ ‪٫‬ن حالىحٍس ً حٿڄخٿْش‪.‬‬
‫‪ -3‬ٻخطذ ‪٫‬خځ ؿيٌُ ڃٔخ‪٫‬ي ڃٔئًٽ ‪٫‬ن حالنوَح‪ ً ١‬حٿيْټڀش‪.‬‬
‫‪ -4‬ٻخطذ ‪٫‬خځ ؿيٌُ ڃٔخ‪٫‬ي ڃٔئًٽ ‪٫‬ن حٿ‪٬‬الٷخص ڃ‪ ٪‬حالكِحد ً حٿڄن‪٨‬ڄخص ً حٿ‪٬‬ڄپ حٿـڄخىَُْ‪.‬‬
‫‪ -5‬ٻخطذ ‪٫‬خځ ؿيٌُ ڃٔخ‪٫‬ي ڃٔئًٽ ‪٫‬ن حٿ٘زخد ً حٿظټٌّن ً حٿظ‪٬‬زجش‪.‬‬
‫‪ -6‬ٻخطذ ‪٫‬خځ ؿيٌُ ڃٔخ‪٫‬ي ڃٔئًٽ ‪٫‬ن حال‪٫‬الځ ً حٿؼٸخٳش‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ -7‬ٻخطذ ‪٫‬خځ ؿيٌُ ڃٔخ‪٫‬ي ڃٔئًٽ ‪٫‬ن حٿڄَأس ً حالَٓس‪.‬‬

‫ انًكبتت انًحهُخ ‪:‬‬‫ط٘ټپ حٿڄټخطذ حٿڄلڀْش ٳِ ٻپ ڃ‪٬‬ظڄيّش ّظٌٳَ ٳْيخ ‪٫‬ڀَ حالٷپ هڄٌٔڅ ڃنوَ‪٣‬خ طلض حَٗحٱ حٿڄټظذ حٿـيٌُ‬
‫ًحٓظؼنخثْخ رخٿظنْٔٶ ڃ‪ ٪‬ح‪٠٫‬خء حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش رټپ ؿيش‪.‬‬
‫ ّظڂ حنظوخد حٿڄټظذ حٿڄلڀِ ٳِ ڃئطڄَ طلض حَٗحٱ ىْخٻپ حٿلِد حٿـيٌّش ً حٿڄَٻِّش‪.‬‬‫ ّظٌٿَ حٿڄټظذ حٿڄلڀِ نٴْ حٿو‪ ٢٤‬حٿڄٌٻٌٿش ٿڀڄټظذ حٿـيٌُ ً ٿڀڄټظذ حٿڄلڀِ ً رخٿظنْٔٶ ڃ‪ ٪‬حٿڄټظذ حٿـيٌُ‬‫طټٌّن ًكيحص هخٍؽ حٿن‪٤‬خٵ حٿڄلڀِ‪.‬‬
‫ ّ٘ظَ‪ ١‬ٳِ حٿڄظَٗق حڅ ّټٌڅ ٷي ٷ‪٫ َ٠‬خڃخ ‪٫‬ڀَ حألٷپ ٻ‪ ٌ٠٬‬رخٿلِد ً حڅ ّټٌڅ هخٿ‪ ٚ‬حالنوَح‪.١‬‬‫‪ -III‬االهانة العاهة ‪:‬‬
‫انفصم ‪ : 21‬طظ٘ټپ حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ڃن ‪:‬‬
‫‪ -1‬حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ‬
‫‪ٍ -2‬ثْْ ٿـنش حٿن‪٨‬خځ ً ٍثْْ ىحثَس حٿَٷخرش حٿڄخٿْش‬
‫‪ -3‬أ‪٠٫‬خء حألڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ‪ّ :‬ظڂ حهظْخٍ ح‪٠٫‬خء حالڃخنش ڃن حٿـيخص رخالنظوخد حٿَُٔ ً حٿڄزخَٗ ً ًٿٺ رخ‪٫‬ظڄخى‬
‫ٷخ‪٫‬يس ڃڄؼڀْن حػنْن ‪٫‬ن ٻپ ؿيش ً ر‪ٜ‬ٴش حٓظؼنخثْش ّظڂ حنظوخد حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ڃن رْن حٿڄئطڄَّن حٿلخ‪َّٟ‬ن ٳِ ىٌح‬
‫حٿڄئطڄَ حٿظؤِْٓٔ‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 22‬ط‪٬‬ظزَ حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ‪٫‬ني حن‪٬‬ٸخىىخ أ‪٫‬ڀَ ٓڀ‪٤‬ش ٳِ حٿلِد رْن ىًٍطِ حٿڄئطڄَ حٿ‪٬‬خځ‪.‬‬
‫ً طظڄؼپ ڃيخڃيخ ٳِ ‪:‬‬
‫ ڃظخر‪٬‬ش حالىحء حٿلِرِ ‪٫‬ڀَ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄٔظٌّخص‪.‬‬‫ ڃظخر‪٬‬ش ط‪٤‬زْٶ حٿالثلش حٿيحهڀْش ٿڀلِد ً ح ٿظؤٻي ڃن ڃ‪٤‬خرٸش ْٓخٓخص آٿْخص ‪٫‬ڄپ حٿڄنخ‪٣‬ٶ ٿٸَحٍحص حٿڄئطڄَ حٿ‪٬‬خځ‬‫ًحٿظٌؿيخص حٿ‪٬‬خڃش ٿڀلِد‪.‬‬
‫ ڃنخٷ٘ش ٷَحٍحص ً أ‪٫‬ڄخٽ ً طٸخٍَّ حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ ً حطوخً حٿٸَحٍحص حٿڄنخٓزش ر٘ؤنيخ‪.‬‬‫ ڃنخٷ٘ش حٿڄٌح‪ ٪ْٟ‬حٿظِ ّ‪َ٤‬كيخ حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ حً حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ً ّظڂ حٿلٔڂ ٳِ حٿڄٔخثپ حٿوالٳْش رخألٯڀزْش‪.‬‬‫ ڃظخر‪٬‬ش حالىحء حٿْٔخِٓ ً حإلىحٍُ ً حٿڄخٿِ ٿڀلِد‪.‬‬‫ هڀٶ ن‪٨‬ڂ ڃزظټَس ٿإلط‪ٜ‬خٽ ً طنْ٘‪ ٢‬حأل‪٠٫‬خء‪.‬‬‫ ط‪ ً ٌَّ٤‬طنْ٘‪٫ ٢‬ڄپ حٿيًحثَ ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄنخ‪٣‬ٶ‪.‬‬‫ اكخٿش ‪ ٌ٠٫‬أً أٻؼَ ڃن حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ أً حألڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ‪٫‬ڀَ ٿـنش حٿن‪٨‬خځ‪.‬‬‫‪ -‬حٿن‪ َ٨‬ٳِ ٓي حٿٌٍٰ٘ حٿلخ‪ٛ‬پ ٳِ حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫انفصم ‪ : 23‬طـظڄ‪ ٪‬حألڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ىًٍّخ ٻپ ػالػش حٗيَ ري‪ٌ٫‬س ڃن ٍثْٔيخ الٓظ‪َ٬‬ح‪ ً ٝ‬طٸْْڂ َْٓ حٿ‪٬‬ڄپ ٳِ‬
‫ىًحثَ حٿلِد ً ح‪ٛ‬يحٍ حٿٸَحٍحص ً حٿظٌؿْيخص حٿالُڃش ‪٫‬ڀَ حڅ ّټٌڅ ٻپ ًحكي ڃن ح‪٠٫‬خثيخ ڃٔئًال ‪٫‬ن حٿڄيخځ‬
‫حٿڄٌٻٌٿش حٿْو ‪٫‬ن ٳظَس ڃخ رْن حالؿظ ڄخ‪ْ٫‬ن ً ّـٌُ ‪٫‬ٸي حؿظڄخ‪٫‬خص ‪٣‬خٍثش ٻڀڄخ ح‪َ٤ٟ‬ص حٿ‪ًَ٨‬ٱ ٿٌٿٺ‪.‬‬

‫ً ّـٌُ ى‪ٌ٫‬طيخ حٓظؼنخثْخ ري‪ٌ٫‬س ڃن حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ حً ر‪٤‬ڀذ ه‪ ِ٤‬ڃن ن‪ٜ‬ٲ ح‪٠٫‬خثيخ ڃٌؿو حٿَ ٍثْٔيخ ڃ‪٪‬‬
‫طليّي ٓزذ حٿي‪ٌ٫‬س‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 24‬حؿظڄخ‪٫‬خص حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش طټٌڅ ٷخنٌنْش ٳِ ‪ٌٍٛ‬س طٌٳَ ػڀؼِ ح‪٠٫‬خثيخ‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 25‬طنظوذ حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ڃن رْن ح‪٠٫‬خثيخ ٍثْٔخ ً نخثزْن ً ڃنٔٸِ حٿيًحثَ حٿظن‪ْ٨‬ڄْش حٿ‪٬‬خڃڀْن ريخ ً ال‬
‫ّټٌنٌڅ ح‪٠٫‬خء ڃَٗلْن ٳِ حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ ً طليى ڃيخڃيڂ ٳِ الثلظيخ حٿيحهڀْش‪.‬‬
‫انفصم ‪ :26‬طن‪ْ٨‬ڂ حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ًٳٶ ‪ 6‬ىًحثَ ‪٫‬ڄپ ّ‪٠‬خٱ حٿَ ىًحثَ حٿ‪٬‬ڄپ ڃنٔٶ ڃن حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ٿټپ ىحثَس ًٷ‪٪‬‬
‫طليّيىخ‬

‫انفصم ‪ : 27‬ط‪ٜ‬يٍ حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ٷَحٍحطيخ رخألٯڀزْش حٿڄ‪٤‬ڀٸش ‪ 1+ %57‬اال ٳِ حٿلخالص حٿظِ ن‪ ٚ‬ٳْيخ حٿن‪٨‬خځ‬
‫حٿيحهڀِ ‪٫‬ڀَ هالٱ ًٿٺ‪.‬‬
‫‪ -IV‬لجنة النظام ‪:‬‬
‫انفصم ‪ : 28‬طظټٌڅ ٿـنش حٿن‪٨‬خځ ڃن طٔ‪٬‬ش أ‪٠٫‬خء ّظڂ حنظوخريڂ ڃزخَٗس ڃن حٿڄئطڄَ ڃن رْن حٿڄئطڄَّن‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 29‬طظڄؼپ ڃيڄش ٿـنش حٿن‪٨‬خځ ٳِ ڃڄخٍٓش حٿٔڀ‪٤‬ش حٿظؤىّزْش ً طظ‪٬‬يي رخٿن‪ َ٨‬ٳِ حٿڄڀٴخص حٿڄلخٿش ‪٫‬ڀْيخ ڃن‬
‫حٿيْخٻپ ًحص حٿن‪ َ٨‬حٿڄن‪٫ ٌٜٙ‬ڀْيخ ريٌح حٿن‪٨‬خځ‪.‬‬
‫انفصم ‪ّ : 31‬ظڂ طليّي ‪َ٣‬ٵ حٿ‪٬‬ڄپ ً ٻْٴْش حطوخً حٿٸَحٍحص ىحهپ ٿـنش حٿن‪٨‬خځ رالثلش ط‪ٜ‬يٍ ڃن حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش ٳِ‬
‫أًٽ اؿظڄخ‪ ٩‬ٿيخ‪.‬‬

‫انببة انرابع ‪ :‬انعقوببث انتُظًٍٍت‬
‫انفصم ‪: 31‬طظڄؼپ حٿ‪٬‬ٸٌرخص حٿظن‪ْ٨‬ڄْش ٳِ‪ :‬أٿظنزْو حٿڀٌّځ‪ ،‬حإلنٌحٍ أٿظـڄْي حٿٴ‪ٜ‬پ‪ ،‬حٿٴ‪ٜ‬پ ڃ‪ ٪‬نَ٘ حٿٸَحٍ‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 32‬طټّْٲ حٿ‪٬‬ٸٌرش حٿظن‪ْ٨‬ڄْش كٔذ ىٍؿش حٿٴ‪٬‬پ حٿڄوخٿٲ‪.‬‬
‫ انذسجخ األونً‪ :‬طظَحًف ‪٫‬ٸٌرظيخ رْن حٿٴ‪ٜ‬پ ًحٿٴ‪ٜ‬پ ڃ‪ ٪‬نَ٘ حٿٸَحٍ ً طظڄؼپ ىٌه حٿڄوخٿٴخص ٳِ ‪:‬‬‫* ڃوخٿٴش حٿزخد حالًٽ ڃن حٿن‪٨‬خځ حٿيحهڀِ ً حٿزَنخڃؾ حٿْٔخِٓ‪.‬‬
‫* حٍطټخد ؿنلش ڃوڀش رخٿَ٘ٱ‪.‬‬
‫* حٿظ‪٬‬خڃپ ٯَْ حٿڄًَ٘‪ ٩‬ڃ‪ ٪‬ؿيش ڃ‪٬‬خىّش حً حٳ٘خء حَٓحٍ حٿلِد‪.‬‬
‫ انذسجخ انثبَُخ ‪ :‬طظَحًف ‪٫‬ٸٌرش حٿٴ‪٬‬پ حٿڄوخٿٲ رْن حٿظـڄْي ً حٿٴ‪ٜ‬پ ً ىٌه حٿڄوخٿٴخص ىِ ‪:‬‬‫* ڃوخٿٴش ٷَحٍحص ً طٌؿيخص حٿلِد ً ‪٫‬يځ حٿظٸْي ريخ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫* ڃوخٿٴش حٿن‪٨‬خځ حٿيحهڀِ ٿڀلِد‪.‬‬
‫* ‪٫‬يځ حكظَحځ حٿٸَحٍحص حٿڄظوٌس ڃن ىْخٻپ حٿلِد حً ٍٳ‪ ٞ‬طنٴٌْ حٿڄيخځ حٿڄٌٻٌٿش ٿو‪.‬‬
‫* ڃنخٷ٘ش حٿٸ‪٠‬خّخ حٿظن‪ْ٨‬ڄْش هخٍؽ حال‪.َ٣‬‬
‫* حالٓخءس حٿَ حال‪٠٫‬خء حالهَّن ً ‪٫‬يځ حكظَحڃيڂ ‪ٛ‬ڀذ حٿلِد‪.‬‬
‫ انذسجخ انثبنثخ ‪ :‬طظَحًف ‪٫‬ٸٌرظيخ رْن حٿڀٌځ ً حالنٌحٍ ً ىٌه حٿڄوخٿٴخص ڃظڄؼڀش ٳِ ‪:‬‬‫* ‪٫‬يځ ك‪ ٌٍ٠‬حؿظڄخ‪٫‬خص حٿلِد ريًڅ ٓزذ ڃٸزٌٽ الؿظڄخ‪ْ٫‬ن ىًٍّْن ڃظظخٿْن‪.‬‬
‫ انذسجخ انشاثعخ ‪ :‬طظَحًف ‪٫‬ٸٌرظيخ رْن حٿظنزْو ً حٿڀٌځ ًىٌه حٿڄوخٿٴخص ىِ ‪:‬‬‫* حٿظؤهَ ‪٫‬ن حالؿظڄخ‪ ٩‬ىًڅ ‪.ٌٍ٫‬‬
‫* ‪٫‬يځ حٿٸْخځ رٌحؿذ حٿؼٸخٳش حٿٌحطْش‪.‬‬
‫* ڃوخٿٴش ن‪٨‬خځ َْٓ حٿـڀٔخص‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 33‬طټَحٍ حٿڄوخٿٴش ڃٌؿذ ٿظ٘يّي حٿ‪٬‬ٸٌرش‪.‬‬
‫انفصم ‪ّ : 34‬ٸٌځ حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ رظنٴٌْ حكيٍ حٿ‪٬‬ٸٌرظْن‪:‬‬
‫ حٿٴ‪ٜ‬پ ڃ‪ ٪‬حٿنَ٘‪.‬‬‫ حٿظـڄْي ڃن حٿڄٔئًٿْش‪.‬‬‫ط٘ټپ ٿـخڅ طلٸْٶ ٿڀن‪ َ٨‬ٳِ حٿڄوخٿٴش أً حٿڄوخٿٴخص حٿڄَطټزش ٷزپ ح‪ٛ‬يحٍ حٿٸَحٍ حٿظؤىّزِ ً ّٔظؼنَ ڃن ىٌه حٿ٘ټڀْش‬
‫حٿڄوخٿٴخص حٿظِ ّ‪٬‬خٷذ ‪٫‬ڀْيخ رخٿظنزْو حً حٿڀٌّځ‪.‬‬
‫انفصم ‪ّ : 35‬ڄټن ڃَحؿ‪٬‬ش حٿ‪٬‬ٸٌرش حٿنيخثْش حٿ‪ٜ‬خىٍس ‪٫‬ن ٿـنش حٿن‪٨‬خځ حڃخ حٿ‪٬‬ٸٌرش حٿڄٸٍَس ڃن حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ ٳال‬
‫ّـٌُ حٿ‪٬٤‬ن ٳْيخ اال ڃن ٷزپ حألڃخنش حٿ‪٬‬خڃش‪.‬‬
‫انفصم ‪ّ : 36‬ڄټن حڅ ط‪ٜ‬يٍ ٻپ ‪٫‬ٸٌرش ر‪ٜ‬ٴش ڃنٴ‪ٜ‬ڀش حً ڃٸظَنش ر‪٬‬ٸٌرخص ‪ٛ‬خىٍس ‪٫‬ن ٿـنش حٿن‪٨‬خځ‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 37‬ال ّڄټن حڅ ّ‪ٜ‬يٍ حٿلټڂ ٳِ ٗټپ ‪٫‬ٸٌرظْن ‪٫‬ن ڃوخٿٴش ًحكيس‪.‬‬
‫انفصم ‪ّ : 38‬ظڄظ‪ ٪‬حٿ‪ ٌ٠٬‬حٿڄَطټذ ٿڄوخٿٴش ڃن حٿڄوخٿٴخص حٓنٴش حٿٌٻَ كٶ حٿيٳخ‪٫ ٩‬ن نٴٔو ًاريحء ٍأّو ً ڃنلو‬
‫حٿٴَ‪ٛ‬ش إلػزخص رَحءطو ً ٻپ كټڂ ال ّٔظـْذ ٿيخطو حٿًَ٘‪ّ ١‬ـٌُ حر‪٤‬خٿو‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 39‬ٳِ ‪ٌٍٛ‬س ٯْخد حٿ‪ ٌ٠٬‬حٿڄَطټذ ٿڀڄوخٿٴش ‪٫‬ن حٿـڀٔش حٿڄٸٍَس ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿڀـنش حٿڄټڀٴش ٿڀن‪ َ٨‬ٳِ‬
‫حالٳ‪٬‬خٽ حٿڄنٌٔرش حٿْو ٳخنو ّٸ‪ ٪‬حٓظي‪٫‬خإه ٷزپ ڃٌ‪٫‬ي حٿـڀٔش حٿؼخنْش رؤٓزٌ‪٫ ٩‬ڀَ حألٷپ ًٳِ ‪ٌٍٛ‬س طټَحٍ ‪٫‬يځ‬
‫ك‪ٌٍ٠‬ه ر‪٬‬ي حٿظؤٻي ڃن رڀٌ٭ حالٓظي‪٫‬خء حٿْو ّٸ‪ ٪‬حٿزض ٳِ حٿڄوخٿٴش ًآنخى حٿ‪٬‬ٸٌرش حٿڄنخٓزش ٿيخ ًٳٶ ڃٸظ‪ْ٠‬خص ىٌح‬
‫حٿن‪٨‬خځ‪.‬‬

‫انببة انخبيش‪ :‬انشؤوٌ انًبنٍت‬
‫انفصم ‪ : 41‬طزيأ حٿٔنش حٿڄخٿْش ڃن أًٽ ؿخنٴِ ً طنظيِ رنيخّش ىّٔڄزَ ڃن ٻپ ٓنش‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫انفصم ‪ : 41‬طظټٌڅ ڃٌحٍى حٿلِد ڃن ڃ‪٬‬خٿْڂ حالن‪٠‬ڄخځ ًحٗظَحٻخص حال‪٠٫‬خء رڄوظڀٲ أ‪ٛ‬نخٳيخ ًطزَ‪٫‬خطيڂ‬
‫ًك‪ْٜ‬ڀش ‪٫‬خثيحص آظؼڄخٍ أڃٌحٿو‪.‬‬
‫انفصم ‪ّ : 42‬ليى حٿڄئطڄَ ٷْڄش حالٗظَحٹ ً ٍٓڂ حٿ‪ٌّ٠٬‬ش ً ّـٌُ طل‪ْٜ‬ڀو ٗيَّخ حً ٓنٌّخ ٯَْ حنو ً ر‪ٜ‬ٴش‬
‫حٓظؼنخثْش ً ٷزپ حن‪٬‬ٸخى حٿڄئطڄَ حالًٽ طليى ًٿٺ حألڃخنش حٿ‪٬‬خڃش‪.‬‬

‫انفصم ‪ : 43‬طلظٴ‪ ٦‬حٿٴًَ‪ ٩‬حٿڄلڀْش ًحٿـيٌّش رنٔزش ‪ % 57‬ڃن حالٗظَحٻخص ً حٿظزَ‪٫‬خص ڃن ح‪٠٫‬خثيخ ٿظڄٌّپ‬
‫ن٘خ‪٣‬يخ ً حٿن‪ٜ‬ٲ حٿزخٷِ ٿڀڄټظذ حٿڄَٻُِ‪.‬‬
‫انفصم ‪ّ :44‬ـٌُ ٿڀلِد طڀٸِ حٿظزَ‪٫‬خص ًحٿيزخص ڃن ٯَْ أ‪٠٫‬خثو ‪٫‬ڀَ حٿنلٌ حٿٌُ ّـِْه حٿٸخنٌڅ حٿظٌنِٔ‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 45‬ال ّـٌُ ‪َٛ‬ٱ أڃٌحٽ حٿلِد اال ‪٫‬ڀَ أٯَح‪ٟ‬و ً أىيحٳو‪.‬‬
‫انفصم ‪ٌّ : 46‬ى‪ ٩‬حٿلِد حڃٌحٿو ٳِ حكي حٿزنٌٹ حٿظٌنْٔش‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 47‬طوظخٍ حٿيحثَس حٿ‪٬‬خڃش ڃَحٷذ كٔخرخص حٿلِد ً طظڂ حٿڄَحؿ‪٬‬ش حٿلٔخرْش ٓنٌّخ‪.‬‬
‫انفصم ‪ َٝ٬ّ : 48‬حٿلٔخد حٿٔنٌُ ٿألڃخنش حٿ‪٬‬خڃش إلٷَحٍه ً ّنَ٘ ڃڀو‪ ٚ‬ڃنو ٳِ ‪ٛ‬لخٳش حٿلِد ٻڄخ ّ‪َٝ٬‬‬
‫حٿظٸََّ حٿڄخٿِ حٿوظخڃِ حٿٔنٌُ ‪٫‬ڀَ حالڃخنش حٿ‪٬‬خڃش‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 49‬طَح‪ َ٫‬حكټخځ ٷخنٌڅ حالكِحد ر٘خڅ حٿـٌحنذ حٿڄخٿْش ٻڄخ طَح‪ َ٫‬ٻخٳش ٷٌحنْن حٿيًٿش حٿڄن‪٨‬ڄش ٿألڃٌٍ‬
‫حٿڄخٿْش رخٿنٔزش ٿڀلِد‪.‬‬
‫انفصم ‪ : 51‬طظڂ ‪٫‬ڄڀْخص حٿ‪َٜ‬ٱ ً حٿَ٘حءحص ً حٿٔلذ ڃن حٿلٔخرخص حٿزنټْش ٿڀلِد ڃن ٷزپ حالڃْن حٿ‪٬‬خځ ً‪ٌٟ‬‬
‫حٿڄټظذ حٿْٔخِٓ حٿڄٔئًٽ ‪٫‬ن حٿ٘ئًڅ حٿڄخٿْش‪.‬‬

‫انببة انضبدس ‪ :‬تعهٍق َشبط انحزة أو حهّ‬
‫انفصم‪ : 51‬ال ّڄټن كپ حٿلِد أً ط‪٬‬ڀْٶ ن٘خ‪٣‬و ڃئٷظخ اال رٸَحٍ ‪ٛ‬خىٍ ‪٫‬ن حٿڄئطڄَ حٿ‪٬‬خځ رؤٯڀزْش حٿؼڀؼْن ًط‪ٜ‬ٴَ‬
‫ؿڄْ‪ ٪‬ڃڄظڀټخص حٿلِد ًّظڂ هال‪ ٙ‬ؿڄْ‪ ٪‬ىٌّنو ػڂ طئًٽ أڃٌ&حٿو ‪٫‬ني كڀو حٿَ حٿڄئٓٔخص ً حٿـڄ‪ْ٬‬خص حٿوَّْش‬
‫ًحٿـيخص حٿظِ ّليىىخ حٿڄئطڄَ حٿٌُ حطوٌ ٷَحٍ حٿلپ‪.‬‬

‫انببة انضببع‪ :‬ديح انحزة‬
‫انفصم ‪ّ : 52‬ټٌڅ ىڃؾ حٿلِد ڃ‪ ٪‬أُ كِد حهَ رٸَحٍ ‪ٛ‬خىٍ ‪٫‬ن حٿڄئطڄَ حٿ‪٬‬خځ رؤٯڀزْش حٿؼڀؼْن‪.‬‬
‫ً طئًٽ أڃٌحٽ حٿلِد ٳِ كخٿش حٿيڃؾ حٿَ أڃٌحٽ حٿلِد حٿـيّي‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫انًقذيـت‬
‫حڅ ػٌٍس ‪ 14‬ؿخنٴِ طڄؼپ ‪ٛ‬لٌس حٿڄٌح‪٣‬ن حٿظٌنِٔ ًريحّش ٿڄٔظٸزپ ُحىَ ٿظٌنْ حٿٰي ًٗ‪٬‬زيخ ىًڅ طڄِْْ‪.‬‬
‫ًىٌه حٿؼٌٍس ال طٸٲ ‪٫‬ني حٿٸ‪ ٪٤‬ڃ‪ ٪‬حٿڄخ‪ ِٟ‬حٿٴخٓي ًانڄخ ٓظظٌح‪ٛ‬پ ڃَْٔطيخ نلٌ حالٳ‪٠‬پ ًًٿٺ رخٿظ‪ٜ‬يُ ٿألُڃخص‬
‫حٿظِ ن٘ؤص ٳِ ‪٧‬پ حٿ‪٬‬يي حٿزخثي ًىِ أُڃخص ٿْٔض رخٿَْْٔس ‪ ،‬ڃنيخ حالٷظ‪ٜ‬خى حٿيٖ ًحٿز‪٤‬خٿش‪ً ،‬ط‪٬‬ڀْڂ ٷخ‪ َٛ‬ال ٌّحؿو‬
‫طليّخص حٿ‪ٌ٬‬ٿڄش‪ ،‬ٻڄخ ‪٧‬يَص حٿٌَٗس ًحنظَ٘ص حٿزًَْٷَح‪ْ٣‬ش ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄئٓٔخص‪ .‬ٻڄخ ط‪٬‬ڄي طيڄْٖ ٯخٿزْش حٿ٘‪٬‬ذ‬
‫ًحالٷظ‪ٜ‬خٍ ‪٫‬ڀَ ٷڀش ڃن حالنظيخُّْن حٿڄلظټڄْن رخٿٔڀ‪٤‬ش ًحٿڄڀظٴظْن كٌٿيخ حٿَ كي حٿٌ‪ٌٛ‬ٽ حٿَ حالنلَحٱ‬
‫رخٿظَّ٘‪٬‬خص ٳِ ڃـڀْ حٿنٌحد ًحڅ حضة انشفبِ انتىَسٍ ّئٻي حڅ ڃخ حنظـو حٿن‪٨‬خځ حٿزخثي ىٌ حالنلَحٱ رڄن‪ٌ٨‬ڃش‬
‫حٿٸْڂ حالهالٷْش ًحٿظِ ر‪٬‬غ ڃن حؿڀيخ ْٓي حٿوڀٶ ٌٍٓٿنخ حٿټَّڂ ‪ٛ‬ڀَ هلل ‪٫‬ڀْو ًٓڀڂ ‪٫‬نيڃخ ٷخٽ ‪ " :‬حنڄخ ر‪٬‬ؼض ألطڄڂ‬
‫ڃټخٍځ حالهالٵ "‪.‬‬
‫وحضة انشفبِ انتىَسٍ ڃئڃن حڅ ڃٔظٸزپ طٌنْ حٿٰي ّظ‪٤‬ڀذ ڃنخ حٿټؼَْ ڃن حٿـيي ًحٿٌكيس ًحٿظڄخٓٺ ًًٿٺ رظڄټْن‬
‫حٿڄٌح‪٣‬ن حٿظٌنِٔ ڃن طٴ‪ْ٬‬پ ىًٍه طـخه حٿڄـظڄ‪ً ٪‬طـخه حٿٌ‪٣‬ن ًًٿٺ ٳِ ‪٧‬پ حٿظآٍُ ًحإلكٔخّ رخٓهَ حن‪٤‬الٷخ ڃن‬
‫حكظَحځ حٿٸخنٌڅ ًط‪٤‬زْٸو ‪٫‬ڀَ حٿـڄْ‪ ٪‬ىًڅ طڄِْْ ًحڅ ٻپ ٳَى ٳِ ىٌح حٿڄـظڄ‪ ٪‬ٿو كٸٌٵ ً‪٫‬ڀْو ًحؿزخص ًاننخ ؿڄْ‪٬‬خ‬
‫ڃٔئًٿٌڅ ‪٫‬ن طٌنْ ًأٍ‪ٟ‬يخ ًٻْخنيخ حٿڄخىُ ًحٿڄ‪٬‬نٌُ‪.‬‬
‫ًحن‪٤‬الٷخ ڃن حّڄخننخ رخٿٸيٍس ‪٫‬ڀَ طو‪ ِ٤‬حٿ‪٬ٜ‬خد ًڃٌحؿيش حالُڃخص رخٿظلڀِ رخألهالٵ ًاّـخى حٿلڀٌٽ حٿڄنخٓزش‬
‫ٿڀڄ٘خٻپ حٿظِ ّظوز‪ ٢‬ٳْيخ حٿڄـظڄ‪ ٪‬هخ‪ٛ‬ش ڃنيخ حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًحالٷظ‪ٜ‬خىّش ً ڃن ًحٷ‪ ٪‬ىٌه حٿڄٔئًٿْش ٳبننخ نظٸيځ‬
‫رزَنخڃـنخ ٻلِد ْٓخِٓ ّٔ‪ َ٬‬حٿَ حٿڄٔخىڄش ٳِ رنخء ىًٿش ڃٔڀڄش كَس ىّڄٸَح‪ْ٣‬ش ڃظٸيڃش طنزٌ حٿ‪٬‬نٲ ًحٿظ‪َ٤‬ٱ‬
‫ًطَنٌ حٿِ حالٿظلخٵ رڄ‪ٜ‬خٱ حٿيًٽ حٿڄظٸيڃش ‪.‬‬
‫ٻڄخ طَنٌ حٿَ ح‪٤٫‬خء ‪ٌٍٛ‬س نخ‪٬ٛ‬ش حٿزْخ‪٫ ٝ‬ن حٿڄٌح‪٣‬ن حٿظٌنِٔ حٿڄٔڀڂ حٿڄظوڀٶ حٿڄظ٘ز‪ ٪‬رًَف حالٓالځ حٿٔڄلش‪.‬‬

‫‪‬‬
‫‪12‬‬

‫انُظبو األصبصً *نحزة انرفبِ انتوَضً*‬
‫‪.I‬‬

‫انتأصٍــــــش ‪:‬‬

‫‪ٛ‬خىٵ ‪٫‬ڀَ ىٌح حٿن‪٨‬خځ حالٓخِٓ ًٿڄيس ٯَْ ڃليًىس كِد ْٓخِٓ ح‪٣‬ڀٶ ‪٫‬ڀْو ‪٫‬ڀَ رَٻش حهلل طٔڄْش "حضة‬
‫انشفبِ انتىَسٍ" ًىٌ هخ‪ ٪ٟ‬ٿڀڄٌَٓځ ‪٫‬يى‪ 87‬ٿٔنش ‪ 2711‬حٿڄئٍم ٳِ ‪ٓ 24‬زظڄزَ ‪ً 2711‬حٿڄظ‪٬‬ڀٶ‬
‫رظن‪ْ٨‬ڂ حالكِحد حٿْٔخْٓش‪.‬‬

‫‪.II‬‬

‫تضًٍت انحزة وشعبرِ‪:‬‬

‫حٓڂ حٿلِد ‪" :‬حضة انشفبِ انتىَسٍ "‬
‫ٗ‪٬‬خٍ حٿلِد ‪َ" :‬ذ تًسك غصٍ صَتىٌ"‬

‫‪.III‬‬

‫أْذاف انحــــزة‪:‬‬

‫أوال ‪ :‬انًدبل انضٍبصً‬
‫ٿٸي ‪٫‬خنَ حٿ٘‪٬‬ذ حٿظٌنِٔ ڃن حٿظ‪ْْ٠‬ٶ ً حٿظيڄْٖ حٿْٔخِٓ ڃنٌ حالٓظٸالٽ حٿَ ٯخّش ٌّځ ‪ 14‬ؿخنٴِ ٌّځ حٿؼٌٍس ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿ‪٨‬ڀڂ ًحالٓظزيحى ًٌّځ ح‪٫‬الڅ ريحّش حٿلَّش ًحٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش ًْٓخىس حٿ٘‪٬‬ذ‪.‬‬
‫ً‪٫‬ڀَ ىٌح حالٓخّ ٳخنو ٿِحځ ‪٫‬ڀْنخ أڅ نټٌڅ ڃن ‪ٟ‬ڄن حٿڄنخىّن ريٌه حٿڄزخىة ًحٿڄيحٳ‪ْ٬‬ن ‪٫‬نيخ ًحٿن‪٠‬خٽ ڃن أؿڀيخ‬
‫هخ‪ٛ‬ش ًأنيخ ٍُ‪٫‬ض ٳَ نٴْ حٿظٌنِٔ ٗ‪ٌٍ٬‬ح ؿڄْال أال ًىٌ حٿ٘‪ ٌٍ٬‬رخٿلَّش ًحٿټَحڃش ًرخٿظخٿِ ٳبڅ "حضة انشفبِ‬
‫انتىَسٍ" ّنخىُ ريٌه حٿڄزخىة ًىِ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اٷَحٍ حٿلَّش ًحٿڄٔخًحس ٻڄزخىة أٓخْٓش ٿڀلْخس حٿٴَىّش ًحٿـڄخ‪ْ٫‬ش ڃؼڀڄخ ن‪ٜ‬ض ‪٫‬ڀْيخ حٿَّ٘‪٬‬ش حالٓالڃْش ًطي‪ْ٫‬ڂ‬
‫طټَّْ ڃزخىة كٸٌٵ حإلنٔخڅ ٻڄخ ًٍىص ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬خىيحص ًحٿڄٌحػْٶ حٿيًٿْش‪.‬‬
‫‪ -2‬أىڄْش ا ‪٣‬الٵ حٿلَّخص حٿڄًَ٘‪٫‬ش ٻلَّش حٿَأُ ًحٿظ‪٬‬زَْ ًكَّش حال‪٫‬الځ ًحٿ‪ٜ‬لخٳش ًحٿنَ٘ ًكٶ طټٌّن‬
‫حٿـڄ‪ْ٬‬خص ًا‪ٛ‬يحٍ حٿ‪ٜ‬لٲ ًحٿڄـالص ًكَّش حٿظ‪٬‬زَْ ريًڅ ػڀذ أً طيـڂ ‪٫‬ڀَ حٿَْٰ‪.‬‬
‫‪ -3‬طَْٓن ٷْڂ حٿڄٌح‪٣‬نش ًحكظَحځ ڃزخىة حٿـڄيٌٍّش ً‪٫‬ڀٌّش حٿٸخنٌڅ ًحٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش ًحٿظ‪٬‬يىّش ًحٿظيحًٽ حٿٔڀڄِ ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿٔڀ‪٤‬ش ًحٿڄ٘خٍٻش ٳِ حالنظوخرخص ‪٫‬ڀَ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄٔظٌّخص‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ -4‬حٍٓخء ى‪٫‬خثڂ حٿيًٿش حٿڄينْش ًرنخء ن‪٨‬خځ ىّڄٸَح‪ّ ِ٣‬ٸٌځ ‪٫‬ڀَ حٓخّ حٿـڄيٌٍّش ًطټَّْ ْٓخىس حٿ٘‪٬‬ذ حٿظٌنِٔ‬
‫ًىٌ حٿٌكْي حٿٌُ ّڄؼپ حٿَ٘‪ْ٫‬ش حٿْٔخْٓش ٿڀلټڂ ٻڄخ ّ‪٠‬ڄن كْخى حالىحٍس ًىٌح ال ّظڂ اال رخٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ حٿٴ‪ٜ‬پ رْن‬
‫حٿٔڀ‪٤‬خص حٿؼالع‪.‬‬
‫‪ -5‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طټَّْ ڃزيأ حٿٴ‪ٜ‬پ رْن حٿٔڀ‪٤‬خص حٿؼالع‪ :‬حٿظنٴٌّْش ً حٿظَّ٘‪ْ٬‬ش ً حٿٸ‪٠‬خثْش‪.‬‬
‫‪ًٍَٟ -6‬س طٴ‪ْ٬‬پ حٓظٸالٽ حٿٸ‪٠‬خء حٓظٸالال طخڃخ ‪٫‬ن حٿٔڀ‪٤‬ش حٿظنٴٌّْش ىًڅ طٌؿْو حً حَٗحٱ ڃن أُ ٓڀ‪٤‬ش ْٓخىّش‬
‫ڃ‪ ٪‬اّالء حىڄْش هخ‪ٛ‬ش رخٿـيخُ حٿٸ‪٠‬خثِ ً ًٿٺ رز‪٬‬غ ڃـڀْ هخ‪ ٙ‬ڃٔظٸپ ڃنظوذ ڃن ‪٫‬ڄٌځ حٿ٘‪٬‬ذ طظڄؼپ ڃيڄظـــو‬

‫ٳِ ڃَحٷزش ح‪٫‬ڄخٿو رټپ كْخى ً ٗٴخٳْش ً ّټٌڅ ڃٔجٌال حڃخځ ىٌح حٿـيخُ كظَ ال ن‪ٜ‬زق أڃخځ ٓڀ‪٤‬ش ىّټظخطٌٍّش ؿيّيس‬
‫ڃنٴَىس رٔڀ‪٤‬ش حٿٸَحٍ ىًڅ ٍٷْذ أً كْٔذ‪.‬‬
‫‪ -7‬حكظَحځ اٍحىس حٿ٘‪٬‬ذ ٳِ حهظْخٍ ىْجخص حٿٔڀ‪٤‬خص حٿؼالع‪ ،‬طَّ٘‪ْ٬‬ش طنٴٌّْش ًٷ‪٠‬خثْش ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ ح‪٫‬ظڄخى حالنظوخد‬
‫ٻٌْٓڀش حهظْخٍ حٿڄڄؼڀْن ٿڀيْجخص ًحٿڄئٓٔخص حٿڄ‪٬‬زَس ‪٫‬ن حٿـڄخ‪٫‬ش حٿٌ‪٣‬نْش‪.‬‬
‫‪ -8‬كَّش ڃڄخٍٓش حٿ٘‪٬‬ذ كٸو ٳِ طټٌّن حكِحد ْٓخْٓش طڄخٍّ ن٘خ‪٣‬يخ ٳِ ‪ٟ‬پ حالٿظِحځ رخٿٸخنٌڅ ًحٿظيحًٽ‬
‫حٿٔڀڄِ ‪٫‬ڀَ حٿٔڀ‪٤‬ش ‪٫‬زَ حنظوخرخص كَس ًڃزخَٗس‪.‬‬
‫‪ -9‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طلْْي حٿ‪ٜ‬لخٳش ًحٿٸ‪٠‬خء ‪٫‬ڀَ طًَِّ حٍحىس حٿ٘‪٬‬ذ حٿظٌنِٔ رظټَّْ ىًٍ حٿڄَحٷزْن ًحٿڄن‪٨‬ڄخص‬
‫حٿلٸٌٷْش ٿڀلي ڃن حٿ‪ٌ٨‬حىَ حٿٔڀزْش حػنخء حٿ‪٬‬ڄڀْش حالنظوخرْش ٻخٿظًَِّ ًَٗحء ح‪ٌٛ‬حص حٿنخهزْن‪.‬‬
‫‪ -17‬حٿٸ‪٠‬خء ‪٫‬ڀَ ْٓخٓش حٿظيڄْٖ ًحإلٷ‪ٜ‬خء ًار‪٬‬خى حٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش رٸ‪ٜ‬ي حالنٴَحى رخٿٔڀ‪٤‬ش‪.‬‬
‫‪ -11‬حكيحع حؿيِس ٍٷخرش ڃٔظٸڀش ىحثڄش ًٿ‪ْٜ‬ٸش ‪٫‬ڀَ ٻخٳش حٿڄئٓٔخص ًحٿيْجخص كظَ طٸٲ ٓيح ڃنْ‪٬‬خ ‪ٟ‬ي حٿٴٔخى‬
‫ًحٿنيذ ًحٿڄلٌٔرْش ًحالٓظزيحى حٿْٔخِٓ ًحكظټخٍ حٿٔڀ‪٤‬ش‪.‬‬

‫ثبٍَب ‪ :‬انًدبل االقتصبدي‬
‫ االقتصبد انحر انضبيٍ نهعذانت االختًبعٍت‬‫ٍَّ حٿلِد أڅ حالٷظ‪ٜ‬خى حٿلَ حٿٸٌُ حٿڄنٴظق ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬خٿڂ ىًڅ حكظټخٍ أً ٳٔخى ىٌ حٿ‪َّ٤‬ٶ حالڃؼپ ٿظلٸْٶ حٿنڄٌ‬
‫ًحالٓظٸَحٍ حّڄخنخ ڃن حٿلِد ً ٷنخ‪٫‬ظو حٿَحٓوش رؤڅ طٌنْ طڄظڀٺ ڃن حٿڄٸٌڃخص ڃخ ّئىڀيخ ٿظلٸْٶ حالٻظٴخء حٿٌحطِ‬
‫ٳخنو ال ري ڃن طٌهِ ڃخ ّڀِ ‪:‬‬
‫‪ -1‬طٴ‪ْ٬‬پ ىًٍ حٿيًٿش ر‪ ٠‬ڄخڅ كَّش حألٌٓحٵ ً ڃَحٷزظيخ ً ط٘ـْ‪ ٪‬حالٓظؼڄخٍ رټخڃپ طَحد حٿـڄيٌٍّش‪.‬‬
‫‪ -2‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ‪ٟ‬ڄخڅ طلْٔن حٿلي حألىنَ حٿالُځ ٿظٌٳَْ حٿلْخس حٿټَّڄش‪.‬‬
‫‪ -3‬ح‪٫‬يحى رَحڃؾ ً ڃو‪٤٤‬خص طنڄٌّش إل‪٫‬خىس ىْټڀش حالٷظ‪ٜ‬خى حٿظٌنِٔ طَّ٘‪ْ٬‬خً ًطنٴٌّْخً ًحالنظٸخٽ رو ڃن حالٷظ‪ٜ‬خى‬
‫حالٓظيالٻَ حٿَ حالٷظ‪ٜ‬خى حالنظخؿِ‪.‬‬
‫‪ -4‬كڄخّش حٿڄنظـْن ًحٿڄٔظؼڄَّن ڃن حٿڄنخٳٔش ٯَْ أٿڄًَ٘‪٫‬ش ً كڄخّش حٿڄٔظيڀټْن ڃن هالٽ طټَّْ ڃ‪٬‬خَّْ ًن‪٨‬ڂ‬
‫ط‪٠‬ڄن ؿٌىس حٿٔڀ‪ ٪‬رخألٌٓحٵ ًط‪ْ٨٬‬ڂ حالٓظٴخىس ڃن حطٴخٷْخص حٿظـخٍس حٿيًٿْش ًُّخىس حٿ‪ٜ‬خىٍحص ًط٘ـْ‪ ٪‬حالٓظؼڄخٍ‬

‫‪14‬‬

‫ٳَ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄـخالص حالٷظ‪ٜ‬خىّش ًحٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش ًحٿويڃخص ڃن أؿپ طلٸْٶ حٿظٌحُڅ رْن حإلنظخؽ ًحالٓظَْحى ًطنڄْش ڃٌحٍى‬
‫حٿيًٿش رڄخ ّ‪٠‬ڄن ٷيٍطيخ ‪٫‬ڀَ طٌٳَْ حٿلي حألىنَ ڃن حٿڄ يهٌٽ ٿڀ‪٤‬زٸخص حٿٴٸَْس‪.‬‬

‫ انًدبل انفالحً‪:‬‬‫‪ -1‬ط٘ـْ‪ ٪‬انظخؽ حٿٍِح‪٫‬خص حٿټزٍَ (حٿٸڄق ًحٿ٘‪ )َْ٬‬ڃن أؿپ طلٸْٶ حالٻظٴخء حٿٌحطِ ًحٿلي ڃن حٿظٌٍّي‪.‬‬
‫‪ -2‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طٌٳَْ ٻپ ڃخ طظ‪٤‬ڀزو حٿٍِح‪٫‬ش ڃن أٓڄيس ً رًٌٍ ًهخ‪ٛ‬ش ًحالىڂ طٌٳَْ حٿڄْخه‪.‬‬
‫‪ -3‬حإلنٴظخف ‪٫‬ڀَ حٿزڀيحڅ حٿليًىّش هخ‪ٛ‬ش ٿْزْخ ًحٿـِحثَ ًحٿظټخڃپ ڃ‪٬‬يڄخ حٷظ‪ٜ‬خىّخ رڄخ ڃن ٗخنو حٿڄٔخ‪٫‬يس ‪٫‬ڀَ‬
‫طلٸْٶ حألڃن حٿٌٰحثِ‪.‬‬
‫‪ -4‬طٌٳَْ حٿڄٌحٍى حٿڄخثْش حٿالُڃش ٿَُ حألٍح‪ ِٟ‬حٿٴالكْش‪ً ،‬طَْٗي حٓظيالٻيخ‪.‬‬
‫ڃٔخ‪٫‬يس حٿٴالكْن حٿڀٌّن ّڄڀټٌڅ ڃٔخكخص ٗخٓ‪٬‬ش ڃٔظٰڀش ٳِ حٿٍِح‪٫‬خص حٿټزٍَ ‪٫‬ڀَ ڃنق طَحهْ‪ً ٚ‬حٿڄٔخ‪٫‬يس ‪٫‬ڀَ‬
‫كٴَ حٓرخٍ حالٍطٌحُّش ً ًٿٺ ًٳٶ ىٍحٓخص ‪٫‬ڀڄْش ٿڀ‪٤‬زٸش حٿڄخثْش ‪.‬‬
‫ط٘ـْ‪ٰٛ ٪‬خٍ حٿٴالكْن ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ ڃنليڂ ٷًَ‪ ٝ‬ڃَْٔس رٸ‪ٜ‬ي ط٘ـْ‪٬‬يڂ ًطَٯْزيڂ ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬ڄپ حٿٴالكِ‬
‫‪ -5‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طنڄْش حٿؼًَس حٿلٌْحنْش ڃن هالٽ حٿظ٘ـْ‪٫ ٪‬ڀَ حالىظڄخځ ريٌح حٿٸ‪٤‬خ‪ً ٩‬رظوٴْ‪ ٞ‬ػڄن حٿ‪٬‬ڀٲ ٿْ‪ٜ‬زق‬
‫ٳَ ڃظنخًٽ حٿٴالف ‪.‬‬
‫‪ -6‬حٿڄلخٳ‪٨‬ش ‪٫‬ڀَ حٿؼًَس حٿٔڄټْش ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ط٘يّي حٿ ‪٬‬ٸخد رخٿٔـن ًحٿظَٳْ‪ ٪‬ٳَ حٿو‪ْ٤‬ش ‪٫‬ڀَ حٿڄوخٿٴْن ٿڀٸٌحنْن‬
‫ًهخ‪ٛ‬ش حٿڀٌّن ّظ‪٬‬ڄيًڅ حٿ‪ْٜ‬ي حٿ‪ٌ٘٬‬حثِ‪.‬‬

‫ثبنثب ‪ :‬انًدبل االختًبعً‬
‫ٿٸي ‪٫‬خٕ ڃ‪٨٬‬ڂ حٿ٘‪٬‬ذ حٿظٌنِٔ ًهخ‪ٛ‬ش حٿٴجخص حٿڄظٌٓ‪٤‬ش ًحٿ‪ْ٬٠‬ٴش حٿظيڄْٖ ًحٿلَڃخڅ ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿن‪٨‬خځ حٿزخثي‬
‫ًأُالڃو حٿٌّن حٓظٰڀٌح ٷَريڂ ڃن حٿن‪٨‬خځ ٿْ‪ْ٬‬ؼٌح ٳَ ػًَحص حٿزالى ٳٔخىح ‪٫‬ڀَ كٔخد حٿ٘‪٬‬ذ حٿٌٍ رٸِ ڃيڄ٘خ ًٿڂ‬
‫ّن‪٬‬ڂ رخالٓظٸَحٍ ًحٿَٳخه ًحٿلخٽ أڅ ػًَحص حٿزالى حٿټؼَْس ًحٿټزَْس ٿٌ طڂ طٌ‪ْ٧‬ٴيخ ٳَ ح‪٣‬خٍىخ حٿ‪ٜ‬لْق ًٿٌ ٻخنض‬
‫حالّخىٍ ن‪ْ٨‬ٴش ً حٿڄٔئًٿْن َٗ ٳخء ًً‪٣‬نْْن ًّلخٳ‪ٌ٨‬څ ‪٫‬ڀَ حالڃخنش حٿظَ ٻڀٴٌح ريخ أنٴٔيڂ ٍٯڄخ ‪٫‬ن حٍحىس حٿ٘‪٬‬ذ‬
‫ٿټخڅ ّن‪٬‬ڂ رَٯي حٿ‪ًٌٓ .ْٖ٬‬ٱ ّيظڂ "حضة انشفبِ انتىَسٍ" رخٿـخنذ حالؿظڄخ‪ً َ٫‬حٿٌٷٌٱ حٿَ ؿخنذ حٿٴجش‬
‫حٿ‪ْ٬٠‬ٴش ًحٿڄيڄ٘ش ًحنظ٘خٿيخ ڃن حٿو‪ٜ‬خ‪ٛ‬ش ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ٿڂ ٗڄپ ؿڄْ‪ ٪‬حٿظٌنْْٔن ًحٿظٌنْٔخص ًڃلخًٿش حٿٌٷٌٱ‬
‫ؿڄْ‪٬‬خ ڃظ‪٠‬خڃنْن ‪٫‬ڀَ طو‪ َ٤‬ىٌه حٿڄَكڀش حٿ‪٬ٜ‬زش رؤڅ نڄي ّي حٿ‪ٌ٬‬څ حٿَ ر‪٠٬‬نخ حٿز‪ً ٞ٬‬أڅ نلخًٽ ڃٔخ‪٫‬يس‬
‫حٿ‪٬‬خ‪٣‬ڀْن ‪٫‬ن حٿ‪٬‬ڄپ حٿَ كْن حّـخى ٳَ‪٫ ٙ‬ڄپ ٿـڄْ‪ ٪‬حٿَ٘حثق ًحٿٸ‪٠‬خء ‪٫‬ڀَ حٿز‪٤‬خٿش طيٍّـْخ ًًٿٺ رظزنِ حٿيًٿش‬
‫طْٰ٘پ حٿ‪٬‬خ‪٣‬ڀْن ‪٫‬ن حٿ‪٬‬ڄپ ًطٌٳَْ ٳَ‪ ٙ‬حٿ‪٬‬ڄپ حٿڄنخٓزش‪.‬‬
‫‪ -1‬حڅ طظټٴپ حٿيًٿش ر‪َٜ‬ٱ ڃنلش ر‪٤‬خٿش ٿټپ ‪٫‬خ‪٣‬پ ‪٫‬ن حٿ‪٬‬ڄپ طظڄخَٗ ًاڃټخنْخص حٿيًٿش ًڃٔظٌٍ حٿڄ‪ْ٘٬‬ش ٳِ‬
‫حٿزالى ًٳٶ ٷٌحثڂ ڃيًٍٓش ٿټپ كخٿش حٿَ كْن طٌٳَْ ڃٌح‪٣‬ن حٿ‪٬‬ڄپ ٿڀڄنظٴ‪ْ٬‬ن ريٌه حٿڄنلش حٿظِ ٌٓٱ طڀَٰ رڄـَى‬
‫حّـخى أً ك‪ٌٜ‬ٽ حٿڄنظٴ‪٫ ٪‬ڀَ ٰٗپ ًاًح ڃخ ٍٳ‪ ٞ‬حٿڄنظٴ‪ ٪‬حٿ‪٬‬ڄپ ّلَځ ڃن حٿڄنلش‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ -2‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طټؼْٲ حٿڄَحٷزش كٌٽ طَْٓڂ ؿڄْ‪ ٪‬حٿ‪٬‬ڄڀش ٿيٍ حٿڄئؿَّن حٿوٌح‪ ٙ‬كظَ ن‪٠‬ڄن أٻؼَ ڃ‪ٜ‬يحٷْش ٳِ‬
‫ط‪٬‬يحى حٿ‪٬‬خ‪٣‬ڀْن ‪٫‬ن حٿ‪٬‬ڄپ يثبل ‪ :‬اٿِحځ ٻپ ڃٸخًٽ ٳَ ڃْيحڅ حٿزنخء حٿظ‪َّٜ‬ق رڄـڄٌ‪ ٩‬حٿ‪٬‬ڄڀش حٿٌّن ّ٘ظٰڀٌڅ ٿيّو‬
‫ًّڄن‪٫ ٪‬ڀْو ڃن‪٬‬خ رخطخ طْٰ٘پ ‪٫‬خڃپ ىًڅ ط‪َّٜ‬ق ًطؤڃْن‪ً .‬كظَ ال طٸ‪ ٪‬طـخًُحص ال ري ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬خڃپ ڃن كڄپ ٗخٍس‬
‫‪ badge‬أػنخء ‪٫‬ڄڀو طلڄپ رْخنخطو حٿوخ‪ٛ‬ش رڄخ ٳْيخ ٍٷڂ حنوَح‪٣‬و ر‪ٜ‬نيًٵ حٿ‪٠‬ڄخڅ حالؿظڄخ‪ ِ٫‬حٿڄيًڅ رخٿڄن‪ٌ٨‬ڃش‬
‫ڃ‪ ٪‬حكيحع أؿيِس ٍٷخرْش ڃْيحنْش ًأػنخء حٿڄَحٷزش ً حًح طڂ ‪ٟ‬ز‪٫ ٢‬خڃپ ال ّلڄپ حٿ٘خٍس ًحط‪٠‬ق أنو ٯَْ ڃ‪َٜ‬ف رو‬
‫ّ‪ َٝ٬‬حٿڄٸخًٽ ٿ‪٬‬ٸٌرخص ڃخىّش ٻزَْس ًىنخ ال ري ڃن حٿ‪َٜ‬حڃش ٳَ ط‪٤‬زْٶ حٿٸخنٌڅ ‪٫‬ڀَ حٿـڄْ‪ً .٪‬ٳِ نٴْ حٿٌٷض‬
‫حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ كڄخّش حال‪َ٫‬حٱ ًكغ حٿ‪٬‬خڃپ ‪٫‬ڀَ حٿڄٌح‪٧‬زش ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬ڄپ ًطٌٳَْ حإلنظخؽ‪.‬‬
‫‪ -3‬طٌٳَْ حٿنٸپ حٿڄـخنِ ٿڀظالڃٌْ ً حٿ‪٤‬ڀزش ڃن حرنخء حٿڄظل‪ّٜ‬ڀْن ‪٫‬ڀَ حألؿَ حالىنَ ٿظوٴْٲ حٿ‪٬‬ذء ‪٫‬ڀَ ٍد حالَٓس‪.‬‬
‫‪ -4‬طٌٳَْ حٿ‪٬‬الؽ حٿڄـخنِ ٿًٌُ حٿيهپ حٿڄليًى ًحألٍحڃپ ًحألّظخځ‪.‬‬
‫‪ -5‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طٌٳَْ ڃٔخٻن ٗ‪٬‬زْش الثٸش رؤػڄخڅ ڃيًٍٓش ‪٫‬ڀَ حڅ ّټٌڅ حٿيٳ‪ٌّ٣ ٪‬پ حٿڄيٍ ًرخٿظخٿِ ڃلخًٿش حٿٸ‪٠‬خء‬
‫‪٫‬ڀَ حالكْخء حٿٸ‪ٜ‬يَّّش‪.‬‬
‫‪ -6‬ط‪٬‬زْي حٿڄٔخٿٺ حٿٴالكْش رټخٳش طَحد حٿـڄيٌٍّش ًاّ‪ٜ‬خٽ حٿڄخء حٿ‪ٜ‬خٿق ٿڀَ٘حد ًحٿنٌٍ حٿټيَرخثِ‪.‬‬
‫ فٍ خصىص األسشح انتىَسُخ ‪:‬‬‫حألَٓس ىِ أىڂ ڃټٌنخص حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿظٌنِٔ رلْغ أڅ حٿظ‪ ٌٍ٤‬ٳِ طٌنْ َّطټِ أٓخٓخ ‪٫‬ڀَ ط‪ ٌٍ٤‬حألَٓس ٻزنْش‬
‫أٓخْٓش‪ً .‬حألَٓس ٳِ طٌنْ ٷي أ‪ٛ‬خريخ حٿظٴټٺ نظْـش ٿظَحٻڂ حٿڄ‪ٜ‬خ‪٫‬ذ حإلٷظ‪ٜ‬خىّش‪ً ،‬حٿڄ٘ټالص حإلؿظڄخ‪ْ٫‬ش ً ڃِن‬
‫حٿ‪ ًٍَُ٠‬أڅ ّل‪ َ٨‬ؿڄْ‪ ٪‬أٳَحى حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿظٌنِٔ رخإلىظڄخځ‪ ،‬ٿْٸٌڃٌح رؤىًحٍىڂ ٳِ رنخء ڃـظڄ‪ ٪‬ٷٌُ ًڃظْن ًكظَ‬
‫نني‪ ٞ‬رخألَٓس ال ري ڃن حإلىظڄخځ رخٓطِ ‪:‬‬
‫اوال ‪ :‬حٿ‪٬‬نخّش رخٿ‪٤‬ٴپ حٿٌٍ ّڄؼپ ڃٔظٸزپ طٌنْ ً‪ٌٍٛ‬طيخ حٿنخ‪٬ٛ‬ش ٳال ري أڅ ّل‪ َ٨‬رخىظڄخځ حٿيًٿش ًحٿظيهپ‬
‫حٿٌؿٌرِ ٳَ طن٘جظو ًطَرْظو ًأڅ ّنخٽ كٸو حٿٌُ ٻٴڀو ٿو حإلٓالځ رلْغ ال ري أڅ ّـي حٿَ‪٫‬خّش حٿ‪ٜ‬لْش ًحالؿظڄخ‪ْ٫‬ش‬
‫ًحٿظ‪٬‬ڀْڄْش حٿالُڃش‪ً .‬حٿ‪٤‬ٴپ ٳَ طٌنْ ًٍٯڂ حٿٸٌحنْن حٿ‪ٜ‬خىٍس حٿظَ طټٴپ ٿو كٸٌٷو اال أڅ ىٌه حٿلٸٌٵ رٸْض كزَح‬
‫‪٫‬ڀَ ًٍٵ ٳؤ‪٣‬ٴخٽ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿيحهڀْش ال ّظڄظ‪ٌ٬‬څ رخٿَ‪٫‬خّش حٿ‪ٜ‬لْش ًحالؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًحٿظ‪٬‬ڀْڄْش حٿټخٳْش ًىٌ ڃخ ّنٌٍ‬
‫رخٿو‪.َ٤‬‬
‫ثبَُب ‪ :‬حطوخً حٿظيحرَْ حٿالُڃش ًحٿَّٔ‪٬‬ش ٿڀلي ڃن حٿ‪ٌ٨‬حىَ حٿ‪٬‬يّيس حٿظَ حنظَ٘ص رْن ‪ٛ‬ٴٌٱ حال‪٣‬ٴخٽ ًحٿ٘زخد‬
‫رڄـظڄ‪٬‬نخ‪ ،‬ٳخأل‪٣‬ٴخٽ ّ‪٬‬خنٌڅ ڃن حٿظيڄْٖ‪ ً ،‬حٿٴٸَ ً‪٬ٟ‬ٲ حٿلخٿش حٿڄخىّش ٿألَٓس‪ً ،‬حٿ‪ًِ٬‬ٱ ‪٫‬ن حٿظ‪٬‬ڀْڂ ٳظٴ٘ض‬
‫‪٧‬خىَس أ‪٣‬ٴخٽ حٿٌ٘حٍ‪ً ٩‬ٳخٷيُ حٿٔني ًنظؾ ‪٫‬نيخ ‪ٌ٧‬حىَ أهالٷَّْش ً أڃنَْش‪ ،‬ڃؼپ‪:‬حنظ٘خٍ حٿََِّٔٷخص ٳِ حٿٌَّ٘حٍِ‪،٩‬‬
‫ًحالنوَح‪ ١‬ٳِ ڃـخٽ طـخٍسِ حٿڄويٍحصِ ًحإلىڃخڅ حٿٌُ ّ‪٬‬ظزَ ه‪ًَ٤‬ح ُّيَيِّى ىئالء حأل‪٣‬ٴخٽ ٻخٓظن٘خٵ حٿيّڀٌْڅ ًحٿټٌٿش‬
‫‪ ...‬حٿن ًىٌه حٿظ‪َٜ‬ٳخص أ‪ٛ‬زلض ڃظٴْ٘ش ر٘ټپ ٯَّذ كظَ ٿيٍ أ‪٣‬ٴخٽ حٿڄيحٍّ حالرظيحثْش ڃ‪ ٪‬حنظ٘خٍ ‪٧‬خىَس‬
‫حٿظٌٔٽ ٿ‪ٜ‬خٿق ر‪ ٞ٬‬حٿ‪ٜ٬‬خرخص حٿڄن‪٨‬ڄش‪ً ،‬حالٓظٰالٽ حٿـنِٔ‪ً ،‬حٿـَحثڂ حألهالٷَّْش‪ ،‬ٻڄخ أڅ حٿٔټٌص ‪٫‬ڀَ ىٌه‬
‫حٿ‪ٌ٨‬حىَ ٳَ حٿڄـظڄ‪ْٓ ٪‬ئىُ كظڄخ ‪٫‬ڀَ حٿڄيٍ حٿز‪ْ٬‬ي حٿَ طٴخٷڂ حالنلَحٱ حالهالٷِ ًحُىّخى نٔزش حٿـَّڄش ًط‪ٜ‬ي‪٩‬‬
‫حٿڄـظڄ‪ ٪‬ٻټپ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ثبنثب ‪ :‬حٿظَٻِْ ‪٫‬ڀَ طټؼْٲ حٿٌ‪ ِ٫‬حٿيِّّنِ ًحالؿظڄخ‪ ِ٫‬ٿيٍ حٿڄٌح‪٣‬ن رٸ‪ٜ‬ي حٿلٴخ‪٫ ٥‬ڀِ ٻْخڅ حألَٓس ً طلْٔٔو‬
‫رلـڂ حالڃخنش ًحٿڄٔئًٿْش حٿڄڀٸخس ‪٫‬ڀَ ‪٫‬خطٸو ًحٿظنزْو ٿو‪ٌٍ٤‬س حٿ َظّوڀِِّ ‪٫‬ن حأل‪٣‬ٴخٽ طلض أُ ‪َ٧‬ٱ ڃن حٿ‪ًَ٨‬ٱ‬
‫ڃخىّش ٻخنض أً ٯَْىخ ڃن حألٓزخد حٿظِ طيٳ‪ ٪‬رخألَٓس اٿَ طَٹ أًالىىڂ ٿڀٌ٘حٍ‪ ٩‬ىًڅ ٍ‪٫‬خّش‪ً ،‬ىنخ ال ري ڃن طيهپ‬
‫حٿيًٿش ٳِ حإل كخ‪٣‬ش ريڂ ًڃ٘خٍٻش حالًٿْخء ٳَ حٿ‪٬‬نخّش رخأل‪٣‬ٴخٽ رظٸيّڂ حٿڄٔخ‪٫‬يحص حٿڄخىّش ًحٿڄ‪٬‬نٌّش ًحٿظټؼْٲ ڃن‬
‫ىًٍ حٿڄَٗي حالؿظڄخ‪ ِ٫‬حٿڄوظ‪ً ٚ‬ٿْْ حٿڄ‪ْ٬‬ن رلْغ ال ر ي أڅ ّټٌڅ حٿڄَٗي حالؿظڄخ‪ ِ٫‬ريًٍه ًح ٻٴخءس ‪٫‬خٿْش ً ال‬
‫ّ٘ټٌ ىٌ أّ‪٠‬خ ڃن ڃ٘خٻپ ڃيڄخ ٻخڅ نٌ‪٫‬يخ كظَ ّظڄټن ڃن أىحء ًحؿزو ٳِ أكٔن حٿ‪ًَ٨‬ٱ‪.‬‬
‫ساثعب ‪ :‬ڃ‪٬‬خٷزش حالًٿْخء حٿٌّن ػزض طٸ‪َْٜ‬ىڂ ٳَ حٿظَرْش ً أؿَڃٌح ٳَ كٶ أرنخثيڂ رؤڅ طَٻٌىڂ ىًڅ ٍٷخرش ڃظوڀْن‬
‫‪٫‬ن ًحؿزيڂ حٿڄٸيّ ٳَ كٴ‪ ٦‬حالڃخنش حٿظَ ًىزيڂ حّخىخ حهلل رلٔن طَرْظيڂ ًٍ‪٫‬خّظيڂ ًڃَحٷزظيڂ ًرخٿظخٿِ ٻپ ‪٣‬ٴپ ػزض‬

‫طٌحؿيه رخٿٌ٘حٍ‪ ٌٍٓ ٩‬ٻخڅ ّظٌٔٽ أً ّ‪٬‬ڄپ أً َّٔٵ ٳخٿ‪٬‬ٸخد ّټٌڅ ٿڀڄٔجٌٽ ‪٫‬نو ‪ َٔ٫‬أڅ نظڄټن ڃن حٿلي ڃن‬
‫حنظ٘خٍ ىٌه حٿ‪ٌ٨‬حىَ حٿٔڀزْش‪.‬‬
‫خبيسب ‪ :‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طلْٔن ڃٔظٌٍ حٿ ُڄئََّٓٔخصِ حٿظَ طَ‪ َ٫‬حال‪٣‬ٴخٽ كظَ طلٸٶ ىيٳيخ ٳَ حٿَ‪٫‬خّش ًحٿظََّرْش‬
‫ًحٿظَّؤىّذ ًحإل‪ٛ‬الف‪.‬‬
‫سبدسب ‪ :‬ط‪ ٌَّ٤‬أىحء حٿڄَحٻِ حالؿظڄخ‪َّْ٫‬ش ًحألڃنَّْش حٿڄ‪٬‬نَّْش ريٌه حٿڄ٘خٻپ ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طيٍّذ حٿ‪٬‬خڃڀْن ًحأله‪ٜ‬خثِّْْن‬
‫حالؿظڄخ‪ِّْْ٫‬ن ًحٿنٴْْٔن‪ً ،‬ٿڂ ال حٍٓخٿيڂ حٿَ حٿزڀيحڅ حٿڄظٸيڃش الٻظٔخد حٿوزَس كظَ ّظڄٌَٓح ‪٫‬ڀَ حٿظ‪٬‬خڃپ ڃ‪٪‬‬
‫ٍِ ‪.‬‬
‫ٽ حٿٌَّ٘حٍِ‪ ٩‬ر٘ټپ ‪٫‬ڀڄٍِّ ًانٔخن ّ‬
‫‪٧‬خىَ ِس أ‪٣‬ٴخ ِ‬
‫سبثعب ‪ :‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طټؼْٲ طټٌّن ؿڄ‪َّْ٬‬خصِ حٿويڃخص حالؿظڄخ‪َّْ٫‬ش الٓظٸ‪٤‬خد أ‪٣‬ٴخٽ حٿٌَّ٘حٍِ‪ً ٩‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ اىڃخؿيڂ‬
‫ٳِ حٿٸ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿڄُنظؾ ڃ‪ ٪‬اه‪٠‬خ‪ ٩‬طڀٺ حٿ ُڄئََّٓٔخص ٿڀَٷخرش ٻڄخ ّـذ اكيحع ‪ٛ‬نخىّٶ حؿظڄخ‪َّْ٫‬ش ڃو‪ٜٜ‬ش ٿَ‪٫‬خّظيڂ‬
‫رخٿظ‪٬‬خًڅ ڃ‪ ٪‬حٿڄـڄٌ‪٫‬ش حٿٌ‪٣‬نْش ًڃٔخ‪٫‬يس حٿيًٿش‪.‬‬
‫ثبيُب ‪ :‬ط٘ـْ‪ ٪‬حٿيًٿش ٿڀ ُڄئََّٓٔخص رـڄْ‪ ٪‬أنٌح‪٫‬يخ ًاٿِحڃيخ رظْٰ٘پ حٿڄ‪٬‬خٷْن كٔذ حالكظْخؿخص كظَ ال ّٸ‪ ٪‬طيڄْ٘يڂ‬
‫هخ‪ٛ‬ش ًأڅ ڃن رْن ىٌه حٿٴجش ڃن ٿو أ‪٣‬ٴخٽ ًٿْْ ٿيڂ ‪٫‬خثپ ٌٓحه ًرخٿظخٿِ ال ري أڅ طظيهپ حٿيًٿش ر٘ټپ ؿيٍ ٳِ‬
‫حىڃخؿيڂ ٳَ حٿ‪٬‬ڄپ ًاال ٌٓٱ ٿن طٸزڀيڂ أُ ڃئٓٔش نظْـش حإل‪٫‬خٷش‪.‬‬
‫ انًرأة فً انًدتًع انتوَضً‬‫رخٿنٔزش ٿڀڄَأس ٳَ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿظٌنِٔ ًكٔذ ن‪" َ٨‬حضة انشفبِ انتىَسٍ"‪ ،‬ىِ حٿ‪٠‬لْش حٿٌكْيس ألڅ أ‪ٛ‬لخد‬
‫حٿڄ‪ٜ‬خٿق حٿٌحطْش حٓظ‪٬‬ڄڀٌىخ ٻ‪٬٤‬ڂ ًًٿٺ رؤڅ أًىڄٌىخ أڅ ٿيخ كٸٌٵ اال حڅ حٿٰخّش ڃن ًٿٺ ٻڀو ىٌ ٍرلخ ٿ‪ٌٜ‬طيخ ٳَ‬
‫حالنظوخرخص ٿْْ اال ًٿڂ ّن‪ًَ٨‬ح ٿيخ ٷ‪ ٢‬رؤنيخ حألځ ًحألهض ًحٿزنض ٳؤٳٸيًىخ ىًٍىخ حٿَّخىُ ٳِ حٿڄـظڄ‪ً ٪‬ٻڄخ ٷخٽ‬
‫أكڄي ٌٗٷِ " االو يذسسخ اٌ أعذتهب أعذد شعجب طُت األعشاف "‪ً .‬ىٌح حٿيًٍ ّظڄؼپ ٳَ ڃٔخىڄظيخ ٳِ رنخء‬
‫حألَٓس ًطټٌّن حٿنخٗجش حٿظِ ّڄټن ٿظٌنْ حٿٰي حٿظ‪ٌّ٬‬پ ‪٫‬ڀْيخ اال أڅ حٿڄخىس ‪ٰ٣‬ض ‪٫‬ڀْيخ ٳؤ‪ٟ‬لض ‪٫‬خٍ‪ٟ‬ش ‪٫‬ن حٿزٸخء‬
‫رخٿڄنِٽ ًأ‪ٛ‬زلض طٸ‪ َ٠‬ٻخڃپ حٿٌْځ هخٍؿخ ڃڄخ ؿ‪٬‬پ حٿ‪٬‬الٷش رْنيخ ًرْن ًُؿيخ ًأ‪٣‬ٴخٿيخ ‪٫‬الٷش ٳخطَس ٳخٿًِؽ‬

‫‪17‬‬

‫أ‪ٛ‬زق ال ّ ٴظٸي ًُؿظو ًحٿ‪٬‬ټْ ‪ٛ‬لْق ًحأل‪٣‬ٴخٽ ّٸ‪ٌ٠‬څ ٻخڃپ حٿنيخٍ هخٍؽ حٿڄنِٽ ًحٿ‪٬‬خثڀش ال طڀظٸِ اال ڃٔخء‬
‫‪٫‬ڀَ ڃيحٍ حالٓزٌ‪ً ٩‬ٻپ ًحكي ّ‪ٌ٬‬ى ٳَ كخٿش ط‪٬‬ذ ٗيّي رلْغ ال ّٔظڄ‪ ٪‬أكي اٿَ حألرنخء ًال ڃ‪َ٬‬ٳش ڃ٘خٻڀيڂ‬
‫أً ڃَحٷزظيڂ رخٿڄيحٍّ ًىټٌح طظ٘ظض حألَٓس ٿْټزَ حٿ‪٤‬ٴپ ىًڅ أڅ َّحٷزو أً ّلٌٍه أً َّٗيه أكي ڃن ًحٿيّو ٿْنظيِ‬
‫رو حٿڄ‪٤‬خٱ اٿَ حٿظ‪٤‬خًٽ ‪٫‬ڀْيڄخ حًح ٿڂ ّٸ‪ ٪‬طٌٳَْ ‪٣‬ڀزخطو حٿ٘و‪ْٜ‬ش ػڂ ّنيڃؾ ٳِ ڃْيحڅ حٿظيهْن ػڂ حٿوڄَ ػڂ‬
‫حٿڄويٍحص ٿْنظيَ رو حٿڄ‪٤‬خٱ ٳِ ٯْخىذ حٿٔـٌڅ‪ ،‬ٳيپ ىٌه ىِ حٿلْخس حٿظَ ط‪٤‬ڄق ٻپ حڃَأس أڅ ط‪ْ٘٬‬يخ ر‪٬‬ي حٿًِحؽ‬
‫؟ ًٻٌٿٺ حٿزنض ٳظـيىخ ٷي ٻزَص ىًڅ أڅ حىظڄخځ أً ڃَحٷزش ال ڃن حألځ ًال ڃن حألد ٳظنٔخٵ ًطٸ‪ ٪‬ٳِ حٿڄل‪ٌٍ٨‬‬
‫ًىٌ ڃخ طـنْو حٿ‪٬‬خثڀش حٿظٌنْٔش ڃن ؿَحء حٿڀيغ ًٍحء حٿڄخىس ًأ‪ٛ‬زلض ڃ‪٨٬‬ڂ حٿ‪٬‬خثالص ط‪ ْٖ٬‬حإلٯظَحد حٿيّنِ‬
‫ً ْٗجخ ٳْ٘جخ ّظَْٰ ٓڀٌٹ حٿڄَأس ٿْ‪ٜ‬زق ٓڀٌٻخ ‪٫‬يًحنْخ طـخه ًُؿيخ هخ‪ٛ‬ش‪ً .‬كٔذ ٍأُ حٿلِد ٳبڅ حٿْٔخٓش حٿظِ‬
‫ٻخڅ ّظز‪٬‬يخ حٿن‪٨‬خځ حٿزخثي ىٌ ‪َٟ‬د حٿڄن‪ٌ٨‬ڃش حالهالٷْش ًط‪٬‬خٿْڂ حإل ٓالځ حٿٔڄلش ٳؤكيع ٳ‪ٌٜ‬ٽ ٷخنٌنْش رڄـڀش‬
‫حألكٌحٽ حٿ٘و‪ْٜ‬ش ڃييص حٿ‪َّ٤‬ٶ ٿظٴټٺ حألَٓس حٿظٌنْٔش ًطٸٌّ‪ ٞ‬ٻْخنيخ ً‪٫‬ڀَ ىٌح حألٓخّ ْٓ‪٬‬ڄپ كِرنخ ‪٫‬ڀَ‬
‫طَْْٰ ر‪ ٞ٬‬ٳ‪ٌٜ‬ٽ ڃـڀش حأل كٌحٽ حٿ٘و‪ْٜ‬ش ً طنٸْق ر‪٠٬‬يخ ألنيخ طلڀپ كَحڃخ ًطلَځ كالال ٻخٿظزنِ ًأػٸڀض ٻخىپ‬
‫حٿَؿپ رڄخ ال ّظلڄپ ٻڄخ أنيخ ال طظڄخَٗ ڃ‪ ٪‬ڃـظڄ‪ ٪‬ىّنو حالٓالځ ٳخٍطؤّنخ حٿظخٿِ ‪:‬‬
‫‪ -1‬حٿٰخء حٿٸخنٌڅ حٿٌٍ ّن‪٨‬ڂ ً ّـِْ حٿظزنِ ريحّش ڃن حٿٴ‪ٜ‬پ ‪ 8‬حٿَ حٿٴ‪ٜ‬پ ‪ 16‬ڃن ڃـڀش حالكٌحٽ حٿ٘و‪ْٜ‬ش‬
‫ًحٿلِد ٌٓٱ ّ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ حٿٰخء ٷخنٌڅ حٿظزنَ ٳٸ‪ ٢‬ألنو ڃلَځ َٗ‪٫‬خ ًال ّڄټن ڃنخٷ٘ظو أً حٿـيٽ ٳْو‪.‬‬
‫‪٬ْٓ -2‬ڄپ كِرنخ ‪٫‬ڀَ ح‪ٟ‬ٴخء حٿ‪٤‬ڄؤنْنش ٳِ حألَٓس ًًٿٺ رلڄخّش حٿَؿپ ڃن حٿٸخنٌڅ حٿٌُ ِّؽ رو ىحهپ حٿٔـن‬
‫رڄـَى ط٘ټِ حٿًِؿش رًِؿيخ ٳَ ه‪ ٌٜٙ‬نَ٘ ٷ‪ْ٠‬ش ٳَ اىڄخٽ ‪ْ٫‬خٽ‪ .‬ٳټڂ ڃن ًُؽ ىهپ حٿٔـن ‪٧‬ڀڄخ ًحٿلخٽ‬
‫أنو ّنٴٶ ‪٫‬ڀَ ًُؿظو ًال ‪٫‬ڀڂ ٿو أڅ كټڂ حٿنٴٸش ڃخ ُحٽ ٓخٍٍ حٿڄٴ‪ٌ٬‬ٽ ًرڄـَى نٌ٘د ه‪ٜ‬خځ رْنيڄخ طٔخٍ‪ ٩‬ٳِ‬
‫طٸيّڂ ٗټخّش ٿٌٻْپ حٿـڄيٌٍّش ًىًڅ أڅ ّٸ‪ ٪‬حطوخً حٿظيحرَْ حٿالُڃش ٿڄ‪َ٬‬ٳش اڅ ٻخڅ حٿًِؽ ‪ْ٣‬ڀش ىٌه حٿٔنْن ّنٴٶ‬
‫‪٫‬ڀَ حٿًِؿش أځ ال‪ ،‬ٳْظڂ حٿلټڂ ‪٫‬ڀْو ًّيهپ حٿٔـن ألنو ٿڂ ّٸڂ ريٳ‪ ٪‬حٿنٴٸش حٿظَ ٻخنض ٷي طوڀيص رٌڃظو ‪٫‬ن ٻخڃپ‬
‫حٿڄيس‪ً ،‬ىنخٹ ڃن حٿًِؿخص ڃن طٔخًځ ًُؿيخ رْن حٿظنخُٽ ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ٸخٍه ٿٴخثيطيخ‬

‫أً حىهخٿو حٿٔـن هخ‪ٛ‬ش اًح ٻخڅ‬

‫حٿڄزڀٮ ٻزَْح‪ً ،‬حألڃؼڀش ٻؼَْس ًٻؼَْس ؿيح ًحٿٔئحٽ حٿڄ‪ًَ٤‬ف ىنخ ىپ ىٌه ىِ حألَٓس حٿظٌنْٔش حٿظِ ن‪ٌ٬‬ٽ ‪٫‬ڀْيخ ٿزنخء‬
‫ڃٔظٸزپ طٌنْ حٿٰي ًڃخ ىٌ ڃٌٷٲ ًكخٽ حألرنخء ڃن ىٌه حٿ‪٨‬خىَس ًڃيٍ طؤػَْىخ حٿنٴِٔ ‪٫‬ڀْيڂ‪.‬‬
‫ًرخٿظخٿِ ْٓ‪٬‬ڄپ كِرنخ ‪٫‬ڀَ كڄخّش حٿًِؽ ًٳِ نٴْ حٿٌٷض كڄخّش حٿًِؿش ًًٿٺ رخطوخً حٿظيحرَْ حٿظخٿْش ‪:‬‬
‫أوال ‪ :‬ىنخٹ َّٗلش ڃن حٿَؿخٽ ال ّيظڄٌڅ رخألَٓس ًال ّٔؤٿٌڅ ‪٫‬ن أ‪٣‬ٴخٿيڂ أً ڃَحٷزظيڂ ًحٿٸْخځ رٌحؿزيڂ ٳَ طلڄپ‬
‫ڃٔئًٿْظيڂ‪ً ،‬اًح ػزض حىڄخٿيڂ ٳال ري ڃن طٔڀْ‪ ٢‬حٿ‪٬‬ٸخد ًٍى‪٫‬يڂ رخٿ‪َ٤‬ٵ حٿٸخنٌنْش ألنيڂ أؿَڃٌح ٳِ كٶ حألَٓس‬
‫أًال ًٳِ كٶ حٿڄـظڄ‪ ٪‬ٻټپ ٻڄخ ْٓٔخىڄٌڅ ٳَ طٴټْٺ حألَٓس ًطَّ٘ي حألرنخء ًىٳ‪ ٪‬حٿًِؿش اٿَ حٿوًَؽ اٿَ‬
‫حٿ٘خٍ‪ ٩‬ٿظٌٳَْ ٿٸڄش حٿ‪ ْٖ٬‬ألرنخثيخ ًْٗجخ ٳْ٘جخ ط‪ٜ‬زق ىٌه حٿ‪٬‬خثڀش ڃ٘ظظش‪.‬‬
‫ثبَُب ‪ :‬ىنخٹ َّٗلش ڃن حٿنٔخء ال ري أڅ ط‪٬‬خٷذ أّ‪٠‬خ حًح ػزض طٌٍ‪٣‬يخ ٳَ طٸيّڂ ٗټخّش حٿٸ‪ٜ‬ي ڃنيخ حٿظنټْپ رخٿًِؽ‬
‫ٿْْ اال رخ‪٫‬ظزخٍ ًأڅ ىنخٹ ٍؿخال ‪ٛ‬يٍص ‪ٟ‬يىڂ أكټخځ رخٿنٴٸش ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿڄلخٻڂ ػڂ ‪٫‬خىص حٿلْخس حالَّٓش حٿَ‬
‫‪٣‬زْ‪٬‬ظيخ ً‪٫‬خى حٿًِؽ ّټي ً ّ٘ظٰپ ًّنٴٶ ‪٫‬ڀَ ًُؿظو ًأرنخثو ًّزٸَ ‪٫‬ڀَ ىٌح حٿنلٌ ٿڄيس ُڃنْش ًرڄـَى ًٷٌ‪٩‬‬

‫‪18‬‬

‫ه‪ٜ‬خځ طخٳو رْنيخ ًرْن ًُؿيخ طٔخٍ‪ ٩‬حٿًِؿش نټخّش ٳَ ًُؿيخ ًطٸٌځ ‪ٟ‬يه رظنٴٌْ ًٿٺ حٿلټڂ حٿ‪ٜ‬خىٍ ڃنٌ ٓنْن‬
‫ً حٿظ٘ټَ رو ڃن أؿپ حٍطټخرو ؿَّڄش حىڄخٽ حٿ‪ْ٬‬خٽ ًّ‪٬‬ـِ حٿًِؽ ‪٫‬ن حٿيٳ‪ًّ ٪‬يهپ حٿٔـن ًّزٸَ ىحثڄخ طلض ٍكڄظيخ‬
‫ٳظلپ حٿنٸڄش ًحٿ‪٬‬يحًس رْن حالًُحؽ ڃلپ حٿظٴخىڂ ًحٿٔ‪٬‬خىس ً‪٫‬ڀْو ال ري ڃن اتخبر انتذاثُش انالصيخ وسٍ قىاٍَُ جذَذح‬
‫تحًٍ األسشح‪.‬‬
‫‪٫ -1‬ڀَ حػَ طٸيّڂ حٿًِؿش ٿ٘ټخّش ٳَ حىڄخٽ ‪ْ٫‬خٽ ّظڂ حٍٓخٽ ڃَٗيح حؿظڄخ‪ْ٫‬خ ًح ٻٴخءس ًهزَس ًنِحىش ٿڄ‪َ٬‬ٳش حڅ‬
‫ٻخڅ حٿًِؽ ڃظٌحؿيح ڃ‪ًُ ٪‬ؿظو ‪ْ٣‬ڀش ىٌه حٿٴظَس ًحڅ ٻخڅ ّنٴٶ ‪٫‬ڀْيخ أځ ال ر‪٬‬ي حٿظلٍَ ڃن حٿـَْحڅ ًطٸيّڂ حالىٿش‬
‫ًا‪٫‬يحى طٸََّ ڃٴ‪ٜ‬پ ٳَ أٷَد ًٷض ًطٸيّڄو ٿڀنْخرش حٿظَ طظوٌ ٳَ ٗؤنو ڃخ طَحه ٌٍٓ رخإلىحنش أً حٿزَحءس‪.‬‬
‫‪ّ -2‬ٸٌځ حٿًِؽ ڃنٴَىح ربٓٸخ‪ً ١‬ٿٺ حٿلټڂ ٿْ‪ٜ‬زق ٳَ ‪ ٌٍ٣‬حٿڄ‪٬‬يًځ ًطٔظـْذ حٿڄلټڄش ٿٌٿٺ ڃن هالٽ طٸيّڂ كټڂ‬
‫حٿڄلټڄش ً طٸََّ حٿڄَٗي حالؿظڄخ‪.ِ٫‬‬

‫‪ -3‬حٿظيهپ حٿَّٔ‪ ٪‬ٿڀيًٿش ‪٫‬زَ ً‪ ٪ٟ‬آٿْخص طلڄِ حال‪٣‬ٴخٽ ًطٸٲ حٿَ ؿخنذ حٿَؿپ ٳِ ڃٔخ‪٫‬يطو ‪٫‬ڀَ حالنٴخٵ ‪٫‬ڀَ‬
‫‪٫‬خثڀظو حڅ ٻخڅ ڃ‪َٔ٬‬ح ٻبكيحع حٿ‪ٜ‬نخىّٶ حالؿظڄخ‪َّْ٫‬ش حٿڄي‪ٌ٫‬ڃش ڃن حٿڄئٓٔخص حالٷظ‪ٜ‬خىّش ًحٿِٻخس ًڃ٘خٍٻش ٻخٳش‬
‫أٳَحى حٿڄـظڄ‪ ٪‬ٷ‪ٜ‬ي ڃٔخ‪٫‬يس حٿٴجخص حٿڄ‪ٌُ٬‬س‪ ،‬ڃؼپ حٿڄَأس حٿَّٴْش ًحٿڄ‪٤‬ڀٸخص ًرخٿظخٿِ نٔخىڂ ٳَ كٴ‪ ٦‬ٻْخڅ حألَٓس‬
‫ًر‪٬‬غ حٿ‪٤‬ڄؤنْنش ٳِ نٴْ حٿًِؿش ًٍ‪٫‬خّش حٿ‪٤‬ٴٌٿش‪.‬‬
‫‪-4‬انذعىح نهقُبو ثبستفتبء حىل يذي ايكبَُخ انسًبح نهشجم ثبنتضوج ثبيشأح ثبَُخ ٳ‪٬‬الًس ‪٫‬ڀَ أڅ انًونى عز وخم‬
‫أ‪ َ٤٫‬ٿڀَؿپ ىٌح حٿلٶ حٿَ٘‪ ِ٫‬اال أنو ًط‪٤‬زْٸخ ٿڀيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿظِ ّنخىُ ريخ حٿ٘‪٬‬ذ حٿظٌنِٔ رـڄْ‪ ٪‬أ‪ْ٣‬خٳو‬
‫ًانظڄخءحطو حٿلِرْش ًحٿظِحڃنخ ريخ ٳبننخ نٍَ أنو ڃن حٿ‪ ًٍَُ٠‬أڅ نٔظٴظِ حٿ٘‪٬‬ذ حٿظٌنِٔ كٌٽ حٿٸَحٍحص حٿڄيڄش‬
‫حٿظِ َّط‪ْ٠‬يخ حٿ٘‪٬‬ذ ٿنٴٔو ال أڅ طٸٲ أٷڀْش ٿيخ أر‪٬‬خى ْٓخْٓش ًحنظڄخءحص كِرْش أً ٿيخ حڃالءحص هخٍؿْش أً ڃ‪ٜ‬خٿق‬
‫حنظوخرْش طٴَ‪٫ ٝ‬ڀَ حٿظٌنِٔ حٿڄٔڀڂ أڅ َّْٔ ٳِ حٿنيؾ حٿٌُ طَّي ٳنلن نٔ‪ َ٬‬حٿَ طَْٓن ڃنخم ىّڄٸَح‪ِ٣‬‬
‫َّط‪ْ٠‬و حٿـڄْ‪ً ٪‬نَّي طٰڀْذ ٍأٍ حألٯڀزْش ًٿْْ حٿ‪٬‬ټْ‪ ،‬ٻڄخ أڅ اّـخرْخص حٿظًِؽ رؼخنْش أٻؼَ ڃن ٓڀزْخطو رخ‪٫‬ظزخٍ‬
‫ً أڅ ىنخٹ كخالص حؿظڄخ‪ْ٫‬ش ال ري ڃن أهٌىخ ر‪ْ٬‬ن حال‪٫‬ظزخٍ ٻخٿًِؽ حٿٌُ ڃَ‪ٟ‬ض ًُؿظو ًأ‪ٛ‬زلض ‪٫‬خؿِس ‪٫‬ن‬
‫حٿٸْخځ ر٘ئًنو أً حٿڄَأس حٿظِ ٿڂ طنـذ أرنخء ًحٍطٴخ‪ ٩‬نٔزش حٿ‪٬‬نٌٓش رڄـظڄ‪٬‬نخ ًطٴَ٘ ‪٧‬خىَس حٿًِحؽ حٿ‪َ٬‬ٳِ ‪ ...‬اٿن‬
‫أً ٿْْ ڃن حألؿيٍ أڅ طزٶ حٿًِؿش حأل ًٿَ طلض كڄخّش ًٍ‪٫‬خّش ًُؿيخ هخ‪ٛ‬ش حٿڄَأس حٿْظْڄش ًحٿظِ ال ‪٫‬خثپ ٿيخ‬
‫ٳڄن ْٓټٴڀيخ ا ًح ‪٣‬ڀٸيخ ًُؿيخ ًطًِؽ رؤهٍَ أٿْْ حٿ٘خٍ‪ ٩‬ىٌ حٿٌُ ْٓظڀٸٴيخ ًطـي نٴٔيخ ٳِ ڃٔخٍ هخ‪٣‬ت أؿزَص‬
‫ٷَٔح ‪٫‬ڀَ حٿَْٔ ٳْو ًٿٌ رڀٸڄش حٿ‪ ،ْٖ٬‬ٳينخٹ ٻؼَْ ڃن حٿنٔخء ٳَ حٿڄـظڄ‪ّ ٪‬ظوز‪٤‬ن ٳِ ىٌه حٿڄ٘خٻپ حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش‬
‫حٿظِ ٓظًِٽ رٴظق حٿزخد ٿڀظًِؽ رؼخنْش‪.‬‬
‫ فً خصوص انشببة‬‫حٿ٘زخد ىٌ ٳجش ڃن رْن ٳجخص حٿ٘‪٬‬ذ حٿظٌنَٔ حٿظَ ٓخىڂ حٿن‪٨‬خځ حٿزخثي ٳَ طيڄْ٘يخ هخ‪ٛ‬ش ٗزخد حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿيحهڀْش‬
‫ًٗزخد حالٍّخٱ ٳڀڂ ّٔظڄ‪ ٪‬ٿ‪ٌٜ‬طيڂ أكي ًٿڂ ّٔظـذ ٿلخؿْخطيڂ أكي ًحٓظلًٌ حٿٌّن رخٍٻٌح أ‪٫‬ڄخٽ حٿن‪٨‬خځ حٿزخثي‬
‫‪٫‬ڀَ حٿڄنخ‪ٛ‬ذ حٿْٔخْٓش حٿَ ٯخّش ً‪ٌٛ‬ٿيڂ حٿَ أًٍٽ حٿ‪٬‬ڄَ ىًڅ طَٻيڂ ٿڄنخ‪ٛ‬زيڂ ًىًڅ أڅ َّ٘ٻٌح حٿ٘زخد كظَ‬

‫‪19‬‬

‫ّظڄټن ڃن أهٌ حٿڄ٘‪٬‬پ ًڃٌح‪ٛ‬ڀش حٿيٍد رخ‪٫‬ظزخٍ أڅ حٿ٘زخد ىٌ كخ‪ َٟ‬طٌنْ ًڃٔظٸزڀيخ‪ً ،‬رخٿظخٿِ ال ري أڅ ّظڄظ‪٪‬‬
‫رخٿلٶ ٳِ كَّش حٿظ‪٬‬زَْ ‪٫‬ن آٍحثو‪ً ،‬كٸو ٳَ حٿظ‪٬‬ڀْڂ ًحٿ‪٬‬ڄپ ًكٶ ڃڄخٍٓش حٿن٘خ‪ ١‬حٿْٔخِٓ‪ً ،‬نـخف طٌنْ ًني‪٠‬ظيخ‬
‫ال طظٸيځ اال رظَّ٘ٺ حٿ٘زخد ٳَ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄْخىّن ًآنخى حٿڄٔئًٿْخص حٿْو ًهڀٶ ؿْپ ڃن حٿ٘زخد ڃلذ ٿڀٌ‪٣‬ن ً‪٫‬ڀَ‬
‫حٿيًٿش حٿڄٔخىڄش ر٘ټپ ؿيٍ ًٳ‪٬‬خٽ ٳَ ڃُ‪٬‬خٿـش حألُڃخص حالؿظڄخ‪َّْ٫‬ش ًحالٷظ‪ٜ‬خىّش ًحٿٴټَّش حٿظِ ُّ‪٬‬خنِ ڃنيخ حٿ٘زخد‬
‫‪ٞ‬‬
‫ڃؼپ ڃ٘خٻپ حٿظ‪٬‬ڀْڂ ًحٿز‪٤‬خٿش ًطؤهَُّ ٓنِّ حٿًَِّحؽ ً حٿ‪ُ٬‬نٌٓش ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طٌٳَْ حٿڄنخم حٿڄنخٓذ ٿڀ٘زخد ٿوٴ ِ‬
‫حٿََّٯزش حٿظِ أ‪ٛ‬زلض طظِحّي ٌّڃخ ر‪٬‬ي ٌّځ ٳِ حٿيـَس ٯَْ حٿَ٘‪ْ٫‬ش ًرخٿظخٿِ ٳخڅ حٿ‪٤‬خٷش حٿزَّ٘ش ڃن حٿ٘زخد طَْٔ‬
‫نلٌ حالٌٓء ًاًح ٿڂ طٸڂ حٿيًٿش ر٘ټپ َّٓ‪ً ٪‬ٳ‪٬‬خٽ رلپ ڃ٘ټپ حٿز‪٤‬خٿش ًطَٯْذ حٿ٘زخد رخٿ‪ ْٖ٬‬ٳِ ً‪٣‬نيڂ ًٳظق‬
‫آٳخٵ ؿيّيس ً ر‪٬‬غ حٿڄ٘خٍّ‪ً ٪‬اكيحع ىًٍ حٿ٘زخد ً حٿظَٳْو رخألٍّخٱ ًحٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿيحهڀْش ٳخڅ ڃٔظٸزپ طٌنْ ٌٓٱ‬
‫ّټٌڅ ‪٫‬ڀَ حٿڄلٺ هخ‪ٛ‬ش ًأڅ ٗزخد طٌنْ حٿٌّن ٳَ ‪٫‬ڄَ حٿِىٌٍ ّڄٌطٌڅ ٳَ ‪ َٝ٫‬حٿزلَ نظْـش حٿيـَس ٯَْ‬
‫حٿَ٘‪ْ٫‬ش رٸ‪ٜ‬ي حٿزلغ ‪٫‬ن ‪٫‬ڄپ ًحٿ‪ ْٖ٬‬حٿټَّڂ‪.‬‬

‫رابعب‪ :‬فً انًدبل انثقبفً وانتربوي‬
‫ يدبل انتعهٍى‬‫ٿٸي ‪٫‬خنَ حٿزَنخڃؾ حٿظ‪٬‬ڀْڄِ ٳَ طٌنْ ىٌ أّ‪٠‬خ ڃن حٿظيڄْٖ ًحإلٷ‪ٜ‬خء ٳَ ‪٫‬يي حٿن‪٨‬خځ حٿزخثي ٿْظٸيٸَ حٿظ‪٬‬ڀْڂ ٳَ‬
‫طٌنْ ر‪٬‬يڃخ ٻخڅ ڃؼخال ّلظٌٍ رو ً‪٣‬الد حٿ‪٬‬ڀڂ ّؤطٌڅ حٿَ طٌنْ ٿ‪٤‬ڀزو اال أڅ ڃخ ّٔڄَ رب‪ٛ‬الف حٿظ‪٬‬ڀْڂ ٳَ طٌنْ‬
‫ىٌ ٳَ حٿٌحٷ‪ ٪‬ٳٔخى حٿظ‪٬‬ڀْڂ ً‪َٟ‬د حٿڄن‪ٌ٨‬ڃش حٿظ‪٬‬ڀْڄْش ٻټپ طلض ٯ‪٤‬خء حال‪ٛ‬الف ٳظَحؿ‪٬‬ض حٿنظخثؾ ًحنـَ ‪٫‬نيخ ٳَ‬
‫حٿڄٸخرپ ط‪٬‬ڀْڂ ىٖ ال َّطٸِ حٿَ حٿڄٔظٌٍ حٿٌٍ ٻخڅ ‪٫‬ڀْو ڃن ٷزپ‪ ،‬ٳخٿ‪َٜ‬ف حٿٌٍ رنخه ن‪٨‬خځ حٿَثْْ رٌٍٷْزش ٍكڄو‬
‫حهلل ٳَ ڃـخٽ حٿظ‪٬‬ڀْڂ طڂ ىيڃو ڃن أٓٔو ٿْوڀٶ ؿْال حرظ‪٬‬ي ‪٫‬ن حٿظ‪٬‬ڀْڂ ٿْيظڂ رٔڀٌٻخص ُحثٴش ػڂ طڄَى حٿظڀڄٌْ ًحٿ‪٤‬خٿذ‬
‫‪٫‬ڀَ حٿڄَرِ ًأ‪ٛ‬زق ىٌح حالهَْ ڃيڄ٘خ ر‪٬‬يڃخ ٻخڅ حٿڄَرِ ىحهپ حٿڄيٍٓش ً حالد هخٍؽ حٿڄنِٽ ًّ٘خٍٹ حالرٌّن‬
‫ٳَ حٿظَرْش ًؿي نٴٔو رْن ‪ْ٘٫‬ش ً‪ٟ‬لخىخ ال ّٔڀڂ ڃن ح‪٫‬ظيحءحص ٿٴ‪ْ٠‬ش ًڃخىّش ڃن طڀڄٌْه ًڃڄخ ِّّي حٿ‪ْ٤‬ن رڀو‬
‫‪٧‬خىَس حٿظ٘ټَ رخٿڄَرْن ٿيٍ حٿڄلخٻڂ حًح ڃخ كخًٽ أكيىڂ ٍى‪ ٩‬حٿظڀڄٌْ ‪٫‬ڀَ طـخًُه ٿليًىه ٿْ‪ٜ‬زق حٿڄَرِ ٳَ‬
‫ٷٴ‪ ٚ‬حالطيخځ أڃخځ حٿڄلټڄش ّ‪٬‬خٷذ ڃن أؿپ حال‪٫‬ظيحء رخٿ‪٬‬نٲ ًحٿلخٽ ًأڅ حٿڄَرِ ٻخڅ ّل‪ َ٨‬رخٿظٸيَّ ًحالكظَحځ ڃن‬
‫حٿـڄْ‪ً ٪‬ٻخڅ ڃيخرخ ًٻخڅ ٳِ نيخّش حٿڄ‪٤‬خٱ ّوَؽ ٿنخ ٍؿخال طظزخىَ ريڂ طٌنْ ‪٫‬خٿڄْخ‪.‬‬
‫ًحٓڅ أ‪ٛ‬زق حٿڄَرِ ٯَْ ٷخىٍ ‪٫‬ڀَ ط ؤىّش ًحؿزو ًأؿزَه حٿن‪٨‬خځ حٿزخثي ‪٫‬ڀَ طَٹ ٍٓخٿظو حٿنزْڀش ٿْيهپ حٿَ حٿٸٔڂ‬
‫ًّٴَ٭ ڃخ ‪٫‬نيه ڃن ڃ‪٬‬ڀٌڃخص ىًڅ حالىظڄخځ رڄن ٳيڂ حٿيٍّ أً ٿڂ ّٴيڂ ًىًڅ أڅ ّٔؤٽ طڀڄٌْ ‪٫‬ن ‪ًِ٫‬ٳو ‪٫‬ن‬
‫حٿل‪ ٌٍ٠‬رخٿٸٔڂ ًىًڅ أڅ ّيظڂ رڄن ٯخد أً ڃن ك‪ َ٠‬أً ڃن ىٍّ أً ٿڂ ّيٍّ ٳؤنـَ ‪٫‬نو ٯًٍَ حٿظڀڄٌْ‬
‫ًا كٔخٓو رخٿظٴٌٵ ‪٫‬ڀَ حٿڄَرْن ٳظڄَى ٿْيهن ىحهپ حٿڄيٍٓش ًْٗجخ ٳْ٘جخ ىهڀض حٿڄويٍحص حٿَ حالٷٔخځ ًٿْْ ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿڄَرِ حٿظيهپ ٳِ ٗئًڅ حٿظڀڄٌْ ىٌح ىٌ ح‪ٛ‬الف حٿظ‪٬‬ڀْڂ ٳَ طٌنْ؟‬
‫ًكِد حٿَٳخه حٿظٌنِٔ ٍَّ أڅ ا‪ٛ‬الف حٿظ‪٬‬ڀْڂ ىٌ أٓخّ حٿظَْْٰ حٿڄنٌ٘ى ًٿن ّظڂ اال رــ‪:‬‬
‫‪ -1‬اٍؿخ‪ ٩‬ىْزش حٿڄَرِ ًً‪٬ٟ‬و ٳَ حٿڄټخنش حٿظَ ٻخڅ ‪٫‬ڀْيخ أً ِّّي ًٓن حٿٸٌحنْن حٿظَ طلڄْو‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ -2‬طَّ٘ٺ حٿ ڄَرْن ٳِ ط‪ٌٍٜ‬حص حال‪ٛ‬الف حٿظَرٌُ رٌ‪ ٪ٟ‬رَحڃؾ ط‪٬‬ڀْڄْش نڄًٌؿْش ٿـڄْ‪ ٪‬حٿڄَحكپ طٌؿو ًط‪٬‬ڀڂ‬
‫حٿظڀڄٌْ ٳِ حٿڄنِٽ ًٻؤنو ٳَ أٿڄيٍٓش ً‪٫‬ڀَ حألَٓس ڃظخر‪٬‬ش حٿظڀڄٌْ رڄ٘خٍٻش حٿڄَرِ ًطټٌّنو ً ٍٓټڀظو‪.‬‬
‫‪ -3‬ڃَحؿ‪٬‬ش ن‪٨‬خځ حألؿٌٍ ًحٿًَحطذ حٿوخ‪ ٙ‬رخٿڄَرْن رڄخ ّظنخٓذ ڃ‪ ٪‬حٿٸيٍس حٿَ٘حثْش ًرڄخ ّٰنْيڂ ‪٫‬ن حٿڀـٌء‬
‫ٿڀيًٍّ حٿو‪ٌْٜٛ‬ش كظَ ّظڄټنٌح ڃن حٿٸْخځ ر‪٬‬ڄڀيڂ ٳِ ‪ًَ٧‬ٱ كٔنش‪.‬‬
‫‪ -4‬طَْْٰ حٿزَحڃؾ حٿظ‪٬‬ڀْڄْش ٿيٍ أ‪٣‬ٴخٽ حٿڄيحٍّ كظَ نلي ڃن حٿټڂ حٿيخثپ ڃن حٿټظذ حٿظَ ال ّٸيًٍڅ ‪٫‬ڀَ كڄڀيخ‬
‫ٻخڃپ حٿنيخٍ ً‪٫‬ڀَ ڃيحٍ حالٓزٌ‪ً ٩‬ال كظَ حٓظْ‪٬‬خريخ ًىَ ْٓخٓش حٿن‪٨‬خځ حٿزخثي كظَ ّظڂ رْ‪ ٪‬أٻؼَ ‪٫‬يى ڃڄټن ڃن‬
‫حٿټظذ ًحٿټَحٓخص ًكظَ ّـ‪٬‬پ ٍد حٿ‪٬‬خثڀش ىحثڂ حٿظٴټَْ ڃٌٰ٘ٽ حٿزخٽ رخٿ‪٬‬خثڀش ًڃ‪ٜ‬خٍّٴيخ ًال ّـي حٿٌٷض ٿالىظڄخځ‬
‫رخٿْٔخٓش ًال رڄخ ّظڂ نيزو ٿؼًَحص حٿزالى‪.‬‬
‫‪ -5‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ حٿلي ڃن حنظ٘خٍ حٿيًٍّ حٿو‪ٌْٜٛ‬ش ًڃن‪٬‬يخ ً طٴ‪ْ٬‬پ حٿٸخنٌڅ حٿٌٍ ّوخٿٲ ىٌح حٿڄن‪ ٪‬ٳٴِ حٿٴظَس‬
‫حالهَْس أ‪ٛ‬زلض حٿيًٍّ حٿو‪ٌْٜٛ‬ش حٿٰ٘پ حٿ٘خٯپ ٿټؼَْ ڃن حٿڄَرْن ىڄيڂ حٿٌكْي ؿڄ‪ ٪‬حٿڄخٽ ًٿٌ ‪٫‬ڀَ كٔخد‬
‫حٿ‪٬‬خثڀش حٿٴٸَْس ًحٿظِ ىِ ٳِ كخؿش ڃخٓش ٿألڃٌحٽ ڃڄخ أىيٍ ىهپ حألَٓس حٿظٌنْٔش ڃن نخكْش ًڃن نخكْش أهٍَ‬
‫حنظـض ڃٔظٌٍ ط‪٬‬ڀْڄخ ى٘خ رلْغ أڅ حٿظڀڄٌْ حٿٌٍ ّظڀٸَ ىًٍّ ه‪ٌْٜٛ‬ش طټٌڅ أ‪٫‬يحىه ًڃ‪٬‬يالطو ٳِ طڀٺ حٿڄخىس‬
‫ڃَطٴ‪٬‬ش ًڃن ال ّٸيٍ ‪٫‬ڀَ ىٳ‪ ٪‬ػڄن حٿيًٍّ حٿو‪ٌْٜٛ‬ش طټٌڅ أ‪٫‬يحىه أٷپ ڃن حٿڄ‪٬‬يٽ كظَ ّٸ‪ ٪‬كؼو ‪٫‬ڀَ حٿظيحٍٹ‬
‫ڃن هالٽ حٿيًٍّ حٿو‪ٌْٜٛ‬ش ًىټٌح طيىٌٍ حٿڄٔظٌٍ حٿظ‪٬‬ڀْڄِ ٿْ‪ٜ‬زق ڃظنخٷ‪٠‬خ ڃ‪ ٪‬ىّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿظ‪٬‬ڀْڂ‪.‬‬
‫‪ -6‬ح‪٫‬خىس حٿن‪ َ٨‬ٳَ طَٯْذ حٿظالڃٌْ ًحٿ‪٤‬ڀزش ٿيٍحٓش حٿظَرْش حالٓالڃْش ًؿ‪٬‬ڀيخ ڃن حٿڄٌحى حالٓخْٓش ‪ٟ‬خٍد أٍر‪٬‬ش‬
‫كظَ ال ّيڄڀيخ حٿ‪٤‬خٿذ ًٳِ ح‪٫‬ظٸخىنخ أڅ حٿظالڃٌْ ًحٿ‪٤‬ڀزش ‪٫‬نيڃخ ّيٌٍٓڅ ىٌه حٿڄخىس ٳبننخ ن‪َ٬‬ٳيڂ ريّنيڂ ًٷْڄو‬
‫حٿٔڄلش ً حألهالٵ حٿظِ كغ ‪٫‬ڀْيخ حٿيّن ‪٫‬ڀّنخ نلخًٽ أڅ ن‪٬‬خًى رنخء ڃخ ٷخځ رظوَّزو حٿن‪٨‬خځ حٿزخثي حٿ‪٬‬ڄْپ‪.‬‬
‫‪ -7‬حٿلي ڃن ‪٧‬خىَس حٿڄظخؿَس رخٿ٘يخثي حٿ‪٬‬ڀڄْش‪ ،‬ٳخٿيًٿش ال ري أڅ طټٌڅ ڃظٌحؿيس ً‪ْ٫‬نيخ ٓخىَس ًال ّـذ ‪٫‬ڀْيخ أڅ‬
‫طظٰخٳپ ‪٫‬ن كٸخثٶ ڃڀڄٌٓش ً ٓن ٷٌحنْن ٍحى‪٫‬ش ط‪٬‬خٷذ ٻپ ڃن ػزض طٌٍ‪٣‬و ٳَ ڃنق ٗيخىس أً حٓنخى أ‪٫‬يحى ٿڄن ال‬
‫ّٔظلٸيخ ًطٔڀڂ ڃٸخرپ ًٿٺ ىيحّخ ڃخىّش أً ٯَْ ًٿٺ ڃن حالْٗخء حٿڄوڀش رخٿلْخء ًىنخ ً ُّخىس ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬ٸخد الري أڅ ّٸ‪٪‬‬
‫ٗ‪٤‬زو نيخثْخ ڃن حٿظ‪٬‬ڀْڂ‪.‬‬
‫‪ -8‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ٍٳ‪ ٪‬حٿټٴخءس حٿڄينْش ٿڀڄَرِ ًًٿٺ ڃن هالٽ طټٌّنو ربكيحع ىًٍحص طيٍّزْش ّ٘خٍٹ ٳْيخ حٿڄَرٌڅ ڃن‬
‫حٿـْپ حٿٸيّڂ ًحٿـيّي كظَ ّظڂ حطزخ‪َّ٣ ٩‬ٸش طٔخىڂ ٳَ طَرْش نخٗجش ّ‪ٌ٬‬ٽ ‪٫‬ڀْيخ ٯيح‪.‬‬
‫‪ -9‬ط‪ ٌَّ٤‬ڃن‪ٌ٨‬ڃش حٿزلغ حٿ‪٬‬ڀڄِ ٳِ ٻخٳش ڃـخالص حٿڄ‪َ٬‬ٳش ًحالٍطٸخء ريخ اٿَ حٿڄٔخىڄش ٳِ انظخؽ حٿڄ‪َ٬‬ٳش حٿ‪٬‬ڀڄْش‬
‫حٿ‪٬‬خٿڄْش‪ ً ،‬طٔخىڂ ٳِ ط‪ ٌَّ٤‬حٿزالى‪.‬‬
‫‪ -17‬حٓظٸ‪٤‬خد حالىڃٰش حٿظٌنْٔش حٿڄيخؿَس ًًٿٺ ٷ‪ٜ‬ي حالٓظٴخىس ڃنيخ ًڃن طـخٍريخ ٿيٳ‪٫ ٪‬ـڀش ط‪ ٌَّ٤‬حٿزلغ حٿ‪٬‬ڀڄِ‬
‫ًحٿڄٔخىڄش ٳَ حٿنيٌ‪ ٝ‬رخالٷظ‪ٜ‬خى حٿٌ‪٣‬نِ‪.‬‬
‫‪ -11‬اٷخڃش ن‪٨‬خځ طَرٌُ ًْٓخٓخص ط‪٬‬ڀْڄْش طظڄخَٗ ًحٿ‪ٌ٬‬ٿڄش حٿليّؼش ًحالٍطٸخء رؤىحء حٿڄيٍٓش حٿظٌنْٔش اٿَ أ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿيٍؿخص رڄخ ّ‪ْ٬‬ي ٿڀڄ‪َ٬‬ٳش ح‪٫‬ظزخٍىخ ًٿڀ٘يخىحص حٿ‪٬‬ڀڄْش ٷْڄظيخ ًرڀٌ٭ أ‪٫‬ڀَ ىٍؿخص حإلريح‪ً ٩‬حإلٓيخځ ٳِ حالٓظـخرش‬
‫حٿٌ‪ْ٧‬ٴْش حٿټخڃڀش الكظْخؿخص حٿزالى حٿظنڄٌّش ًحالؿظڄخ‪ْ٫‬ش‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ -12‬كغ حٿـڄ‪ْ٬‬خص ً ٍؿخٽ حال‪٫‬ڄخٽ ‪٫‬ڀَ حٿڄٔخىڄش ٳِ رنخء حٿڄيحٍّ رخٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿَّٴْش ً ڃٔخىڄش حٿـڄْ‪ ٪‬ٳِ‬
‫طـيِْىخ رخٿظـيِْحص حٿ‪ًٍَّ٠‬ش كظَ نوٴٲ حٿ‪٬‬ذء ‪٫‬ڀَ حٿيًٿش‪.‬‬

‫ انًدبل انثقبفى ‪:‬‬‫ٻخڅ حٿن‪٨‬خځ حٿزخثي ٗزْو رخاله‪٤‬زٌ‪ ١‬حٿٌٍ ڃي أ‪ٛ‬خر‪٬‬و ٳَ ٻخٳش حٿڄـخالص ًحٓظٸ‪٤‬ذ ؿڄْ‪ ٪‬حٿَ٘حثق رڄخ ٳْيڂ ٍؿخالص‬
‫حٿؼٸخٳش ًحٿڄٴټَّن ًأٯٌحىڂ رخٿڄخٽ ًحٿڄنخ‪ٛ‬ذ كظَ حنلَٱ رخٿڄن‪ٌ٨‬ڃش حٿؼٸخٳْش ٳَ رالىنخ ٿظيڄٖ ًطَْٔ حٿٸيٸَس‬
‫ر‪٬‬يڃخ ٻخنض ڃ‪َ٠‬د أڃؼخٽ ٳ‪َ٠‬د حٿؼٸخٳش حٿيّنْش ربٯالٷو ؿخڃ‪ ٪‬حٿِّظٌنش حٿڄ‪٬‬ڄٌٍ ًحٿٌُ ٻخڅ ڃنخٍس حٿ‪٬‬ڀڂ ًٷزڀش‬
‫حٿ‪٤‬الد ڃن ٻخٳش أ‪ٛ‬ٸخ‪ ٩‬حٿ‪٬‬خٿڂ ً‪َٟ‬د حٿڄزي‪ْ٫‬ن رؤڅ ٗڀيڂ ‪٫‬ن حٿن٘خ‪ً ١‬حٿڄَٔكْْن رؤڅ ٻزپ ٿيڂ أٳٌحىيڂ ًكَّظيڂ‬
‫ٳَ حٿظ‪٬‬زَْ ًاّ‪ٜ‬خٽ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃش ًٻپ ڃخ ّ‪٬‬ظڄپ ىحهپ حٿڄٌح‪٣‬ن حٿظٌنِٔ ٌٓحء ر‪َّ٤‬ٸش ٳټخىْش أً ىٍحڃْش ًٿـڂ حٿ٘‪َ٬‬حء‬
‫‪٫‬ن حٿظ‪٬‬زَْ ًحالريح‪... ٩‬حٿن رلْغ ٿڂ ّزٶ اال ڃخ َّط‪ْ٠‬و ًحٹ حٿن‪٨‬خځ حٿٴخٓي‪.‬‬
‫ً‪٣‬خٿڄخ أڅ طٌنْ ٻخنض ٍحثيس ٳَ ڃـخٽ حٿؼٸخٳش ًٷزڀش حٿًِحٍ ً‪٣‬خٿڄخ أڅ حٿڄـخٽ حٿؼٸخٳِ ؿِء ال ّظـِأ ڃن حٿ٘‪٬‬ذ‬
‫حٿظٌنِٔ ًّلْخ رخٿؼٸخٳش رـڄْ‪ ٪‬ڃـخالطيخ ًٳًَ‪٫‬يخ ريًڅ حٓظؼنخء أً حٷ‪ٜ‬خء ألُ حريح‪ّ ٩‬ټٌڅ ڃ‪٤‬ڀٌرخ ًٿٌ ڃن ٳجش‬
‫‪َْٰٛ‬س ٳال ري أڅ ّـي ٳَ ٍرٌ‪ ٩‬طٌنْ حٿظ٘ـْ‪ً ٪‬حإلكخ‪٣‬ش رخٿَ‪٫‬خّش ًحالىظڄخځ ًحٿي‪٫‬ڂ كظَ طٌح‪ٛ‬پ ڃَْٔطيخ نلٌ‬
‫حالٳ‪٠‬پ ًكظَ ّ٘‪ َ٬‬حٿڄٌح‪٣‬ن حٿظٌنِٔ أنو كَ ًّٔظ‪ ٪ْ٤‬حٿظ‪٬‬زَْ ًحٿ‪٬‬ڄپ ٻپ كٔذ ڃٌٷ‪٬‬و رټپ كَّش َّٗ‪٤‬ش أڅ ال‬
‫ّڄْ ىٌح حٿ‪٬‬ڄپ رلٸٌٵ حٓهَّن ًكَّظيڂ ًأ‪َ٫‬ح‪ٟ‬يڂ ًاّڄخنخ ڃنخ أڅ ٿڀلَّش كيًىح‪.‬‬
‫ًىنخ ٳخڅ كِد حٿَٳخه حٿظٌنِٔ ٍَّ أنو رخص ڃن حٿ‪: ًٍَُ٠‬‬
‫‪ -1‬ى‪٫‬ڂ ڃٸٌڃخص حٿيٌّش حٿٌ‪٣‬نْش ًٳِ ڃٸيڃظيخ حٿيٌّش حٿ‪َ٬‬رْش ًحإلٓالڃْش رخ‪٫‬ظزخٍىخ أىڂ حٿؼٌحرض حٿڄ٘ظَٻش رْن‬
‫حٿظٌنْْٔن‪ً ،‬حالنٴظخف ‪٫‬ڀَ حٿڄټظٔزخص حإلنٔخنْش ًحٿظ‪ ٌَّ٤‬حٿڄٔظڄَ ٿڀٌحص ر‪ْ٬‬يح ‪٫‬ن أُ ٍإّش ڃنٰڀٸش ٿيٌّش ؿخڃيس‬
‫ًطزنِّ حٿٸْڂ حٿ‪٠‬خڃنش ٿلٸٌٵ حالنٔخڅ ًحٿلخٳ‪٨‬ش ٿټَحڃظو‪.‬‬
‫‪ -2‬حٿَر‪ ٢‬ڃ‪ ٪‬ڃن ٓزٸٌنخ ٳِ ڃَْٔس حإل‪ٛ‬الف ًى‪٫‬ڂ ڃټظٔزخص حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿظٌنِٔ ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ط‪ٌَّ٤‬ىخ‪ً ،‬حٿظ‪٤‬ڀ‪ ٪‬اٿَ‬
‫حٿظ‪٬‬زَْ ‪٫‬ن ‪٣‬ڄٌكخص حألؿْخٽ حٿـيّيس ًڃ٘خٯڀيڂ‪.‬‬
‫‪ -3‬ط‪ ٌَّ٤‬حٿلْخس حٿؼٸخٳْش كظَ طٔخىڂ ٳَ حالٍطٸخء رخٿٌ‪ ِ٫‬حٿل‪٠‬خٍُ ًحٿٸْڄِ ًحٿڄينِ ًحٿڄٔخىڄش ٳِ طيٌّذ حٿًٌٵ‬
‫حٿٴَىُ ًحٿ‪٬‬خځ ًڃـخال ٍكزخ ٿإلريح‪ ٩‬حٿٴټَُ ًحألىرِ ًحٿٴنِ رـڄْ‪ ٪‬أٗټخٿو ‪ٟ‬ڄن ٍإّش ط‪٬‬يىّش طٴخ‪٫‬ڀْش‪.‬‬
‫‪ -4‬طَْٓن ػٸخٳش حٿظٔخڃق ًحٿلٌحٍ ًحٿٸزٌٽ رخالهظالٱ ًحٿظ‪٬‬يى ڃ‪ ٪‬حٿظخٻْي ‪٫‬ڀَ ًؿٌد حٿلٴخ‪٫ ٥‬ڀَ ٓالڃش حٿ‪٬‬الٷش‬
‫رْن ؿڄْ‪ ٪‬حال‪ْ٣‬خٱ حٿيّنْش ٳَ طٌنْ رـڄْ‪ ٪‬ڃټٌنخطيخ ٳَ ٻنٲ ڃن حٿلَّش‪.‬‬
‫‪ -5‬ى‪٫‬ڂ حٿ‪٬‬ڄپ حٿٴنِ ً حٿڄَٔكِ ًٳظق حٿڄـخٽ أڃخځ حٿ‪٤‬خٷخص حٿ٘زخرْش ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طټٌّنيڂ ًط٘ـْ‪ ٪‬حٿڄزي‪ْ٫‬ن‬
‫ًحٿڄوَؿْن حٿْٔنڄخثْْن ًأ‪٫‬ڄخٿيڂ حٿيخىٳش ٿظٌ‪ْ٫‬ش حٿڄٌح‪٣‬ن حٿظٌنِٔ‪.‬‬

‫رابعب ‪ :‬يدبل انصّحت‬
‫حًح ٿڂ ّټن حٿڄٌح‪٣‬ن حٿظٌنِٔ ٓڀْڂ حٿ‪٬‬ٸپ ًحٿـٔي ال ّڄټن ٿو أڅ ّټٌڅ ٷٌُ حٿزنْش ٿْ‪ٜ‬ن‪ ٪‬حٿل‪٠‬خٍس ًّزنِ طٌنْ‬
‫حٿٰي ً رخٿظخٿِ ال ري أڅ نٌٿِ حىظڄخڃخ رخٿڄن‪ٌ٨‬ڃش حٿ‪ٜ‬لْش كظَ ن‪٠‬ڄن حٿٔالڃش حٿـٔيّش ٿڀڄٌح‪٣‬ن كظَ ن‪ٌ٬‬ٽ ‪٫‬ڀْو‬
‫ٳَ رنخء حٷظ‪ٜ‬خى طٌنْ ً ڃن‪ٌ٨‬ڃش حٿَ‪٫‬خّش حٿ‪٤‬زْش ٳَ طٌنْ ىَ أّ‪٠‬خ ‪٫‬خنض ڃن حٿظيڄْٖ ًٌٓء حٿظو‪ً ٢ْ٤‬حن‪٬‬يحځ‬

‫‪22‬‬

‫حالىحٍس حٿَْٗيس ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ " طٸِّڂ " حٿټٴخءحص حٿ‪٤‬زْش حٿٴخ‪٫‬ڀش ًؿ‪٬‬ڀيخ ٳَ حٿ‪ٜ‬ٴٌٱ حٿوڀٴْش ًطٸيّڂ ٻٴخءحص ‪ْ٬ٟ‬ٴش‬
‫ڃٔخنيس ٿڀن‪٨‬خځ حٿزخثي ًىٌح ٿو حن‪٬‬ټخّ ‪٫‬ڀَ ‪ٛ‬لش حٿڄٌح‪٣‬ن ًڃٔظٸزپ طٌنْ حٿ‪ٜ‬لَ ًڃٔظٸزپ حال‪٣‬خٍ حٿ‪٤‬زِ ٻټپ‪ُ ،‬ى‬
‫‪٫‬ڀَ ًٿٺ ‪٬ٟ‬ٲ حال‪٫‬ظڄخىحص حٿڄخٿْش ٳخٿټپ ّيٍٹ ٌٓء حٿڄ‪٬‬خڃالص ىحهپ حٿڄٔظ٘ٴْخص ً‪٫‬يځ نـخ‪٫‬ش حٿويڃخص حٿ‪ٜ‬لْش‬
‫ًحٿنٸ‪ ٚ‬ٳَ حٿظـيِْحص ًحن‪٬‬يحځ حٿن‪٨‬خٳش رؤٍ‪ْٟ‬ش حٿڄٔظ٘ٴْخص ًحألَٓس ًحألٯ‪ْ٤‬ش ‪...‬حٿن رخال‪ٟ‬خٳش حٿَ ًٿٺ ‪٫‬يځ‬
‫طٴټَْ حٿيًٿش ٳَ طَٻِْ ڃٔظ٘ٴْخص رخٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿيحهڀْش ٳنـي ڃؼال ڃٔظ٘ٴْخص حٿڄيڅ حٿټزٍَ ط‪٬‬خنِ ڃن حالٻظ‪٨‬خ‪ ٥‬حٿ٘يّي‬
‫ر٘ټپ ٌّڃِ كظَ أڅ ڃٌ‪٫‬ي حٿ‪٬‬ڄڀْخص ّټٌڅ ر‪٬‬ي ٓنش طٸَّزخ كظَ ّلْن حٿيًٍ ًىٌح ٍحؿ‪ ٪‬ٿٸڀش حٿڄٔظ٘ٴْخص رخٿڄنخ‪٣‬ٶ‬
‫حٿيحهڀْش ًحٿظَ طٴظٸَ ڃٔظ٘ٴْخطيخ ٿڀظـيِْحص ًحإل‪٣‬خٍ حٿ‪٤‬زِ ًحٿ٘زو حٿ‪٤‬زِ ً ّظڂ حٍٓخٿيڂ ٿڄٔظ٘ٴْخص حٿٌالّخص‬
‫حٿڄـخًٍس ٿڀ‪٬‬الؽ ًٻڂ ڃن كخالص ‪٫‬يّيس طٌٳْض رخٿ‪َّ٤‬ٶ أػنخء نٸڀيخ ڃٔظ٘ٴَ حٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ ٿز‪٬‬ي حٿڄٔخٳش‪ً ،‬ىنخ ّؤطِ‬
‫ىًٍ حٿيًٿش ٳَ ً‪ ٪ٟ‬ه‪٤‬ش ٿڀَ‪٫‬خّش حٿ‪ٜ‬لْش ٳَ ؿڄْ‪ ٪‬حٿٌالّخص ريًڅ حٓظؼنخء كظَ نوٴٲ حٿ‪٬‬ذء ‪٫‬ڀَ ىٌه‬
‫حٿڄٔظ٘ٴْخص ًىٌه حٿو‪٤‬ش ال طظَْٰ رظَْٰ حالٗوخ‪ ٙ‬رلْغ ّټٌڅ حٿڄٔئًٽ حالًٽ ‪٫‬ن حٿڄن‪ٌ٨‬ڃش حٿ‪ٜ‬لْش ڃن ًًٍ‬
‫حٿټٴخءس ًحالهظ‪ٜ‬خ‪ً ٙ‬ٻٌٿٺ حٿٸْخځ ريٍحٓش كٌٽ حن٘خء حٿڄٔظ٘ٴْخص رخٿٌالّخص ًأڅ ّټٌڅ ‪٫‬يى حالَٓس ڃيًٍّ ‪٫‬ڀَ‬
‫كٔذ ‪٫‬يى ٓټخڅ طڀٺ حٿٌالّش ًطيٍّذ حٿټٌحىٍ حٿ‪٤‬زْش ٳَ ؿڄْ‪ ٪‬حالهظ‪ٜ‬خ‪ٛ‬خص ال ْٓڄخ ٳْڄخ ّو‪ ٚ‬أٻؼَ حالڃَح‪ٝ‬‬
‫حنظ٘خٍح ٳَ طٌنْ‪ً ،‬ٻٌٿٺ ُّخىس حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ‪ٛ‬نخ‪٫‬ش حٿيًحء ٳَ طٌنْ ًطټؼْٲ حٿڄَحٷزش ‪٫‬ڀَ حٿڄ‪ٜ‬لخص حٿوخ‪ٛ‬ش‬
‫ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ حٿلي ڃن حٿظـخًُحص ًحٓظٰالٽ حٿڄٌح‪٣‬ن ًرخٿظخٿِ ًؿذ ‪٫‬ڀَ حٿيًٿش أڅ ط‪ ٪٠‬ه‪٤‬ش ً ٿٌ ‪ٌّ٣‬ڀش حٿڄيٍ‬
‫ٿظلْٔن ً ُّخىس حٿڄٔظ٘ٴْخص رټخٳش حٿڄيڅ حٿظَ ط٘يي حٻظ‪٨‬خ‪٧‬خ ٓټخنْخ ًطَٻِْ أٻؼَ ‪٫‬يى ڃڄټن ڃن حٿڄٔظٌ‪ٛ‬ٴخص‬
‫حٿڄظ‪ٌٍ٤‬س ىحهپ حالٍّخٱ ًحٿٸٍَ حٿظِ ّز‪٬‬ي ‪٫‬نيخ حٿڄٔظ٘ٴَ ‪٫‬ڀَ أڅ طټٌڅ ٳخطلش أرٌحريخ ٿْال نيخٍح ‪٫‬ڀَ ڃيٍ ٻخڃپ‬
‫حالٓزٌ‪ًً ٩‬ٿٺ ٿڀلي ڃن نٔزش حٿٌٳْخص ًحإل‪٫‬خٷخص هخ‪ٛ‬ش ٳَ ‪ٛ‬ٴٌٱ ح‪٣‬ٴخٽ حالٍّخٱ ًحٿٸٍَ حٿظَ طؤطْيڂ حٿلڄَ‬
‫ٳـؤس رخٿڀْپ ًال ّـيًڅ ڃن ّنـيىڂ ٿز‪٬‬ي حٿڄٔظ٘ٴَ ً‪٫‬يځ ًؿٌى ڃٔظٌ‪ٛ‬ٲ‪.‬‬
‫ حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طلْٔن حٿ‪٬‬نخّش رـٌىس حٿويڃخص حٿ‪ٜ‬لْش حٿڄٸيڃش ٿڀڄٌح‪٣‬ن ىحهپ حٿڄٔظ٘ٴْخص ًُّخىس ط‪ ٌَّ٤‬هيڃخص‬‫أٷٔخځ حالٓظ‪٬‬ـخٿِ رخٿڄٔظ٘ٴْخص ًطًِّيىخ رخألؿيِس حٿليّؼش ًْٓخٍحص حإلٓ‪٬‬خٱ ڃ‪ ٪‬طو‪ ْٜٚ‬ر‪ ٞ٬‬حٿ‪٤‬خثَحص‬
‫حٿڄًَكْش ٿڀلخالص حٿوخ‪ٛ‬ش ال ْٓڄخ أػنخء كٌحىع حٿڄًٍَ رخألڃخٻن حٿز‪ْ٬‬يس ًٻٌٿٺ ُّخىس حال‪٣‬خٍ حٿ‪٤‬زِ ً‪٫‬يځ‬
‫حٿظ‪ٌّ٬‬پ ريٌه حالٷٔخځ ‪٫‬ڀَ حال‪٣‬زخء حٿڄزظيثْن ٿٌ‪ٌٛ‬ٽ ٳَ ٯخٿذ حالكْخڅ كخالص ڃَ‪ْٟ‬ش طظ‪٤‬ڀذ أ‪٣‬زخء ًًٍ هزَس‬
‫طٔظ‪٫ ِٜ٬‬ڀَ حال‪٣‬زخء حٿڄزظيثْن ًٻڂ ڃن ڃَّ‪ ٞ‬ٿٸِ كظٴو رٸٔڂ حالٓظ‪٬‬ـخٿِ ڃن ؿَحء ه‪٤‬ؤ ‪٣‬زِ أً ڃن ؿَحء‬
‫طؤهَ حٿ‪٤‬زْذ ٳَ حٓ‪٬‬خٳو ًُّخىس ڃنخ ٳَ حٿلَ‪ ٙ‬ال ري ڃن حطوخً حٿظيحرَْ حٿالُڃش ٳِ ىٌح حٿو‪ً ٌٜٙ‬ٳَ‪ ٝ‬ڃَحٷزش‬
‫ىًٍّش ٳـجْش ط‪٬‬خٷذ حٿ‪٤‬زْذ حٿٌٍ ػزض طٸخ‪ٔ٫‬و ‪٫‬ن حٿٸْخځ رٌحؿزو ًٻٌٿٺ حٿڄڄَ‪ ٝ‬حٿٌُ طڂ ‪ٟ‬ز‪٤‬و نخثڄخ ال ري ڃن‬
‫‪ِ٫‬ٿو طڄخڃخ إلىڄخٿو حٿڄٔئًٿْش حٿڄڀٸخس ‪٫‬ڀَ ‪٫‬خطٸو ً‪َٟ‬رو ‪ َٝ٫‬حٿلخث‪ ٢‬ٿڀَٓخٿش حٿنزْڀش حٿَ ٻڀٲ ريخ هخ‪ٛ‬ش ًأڅ‬
‫كْخس حٿڄَ‪ َٟ‬ڃ‪٬‬ڀٸش ‪٫‬ڀَ ٓيَ حٿ‪٤‬زْذ أً حٿڄڄَ‪ ٝ‬ٿلڄخّش كْخس ًحٹ حٿڄَّ‪ ٞ‬حٿٌٍ ٍرڄخ طنظيَ كْخطو نظْـش‬
‫حالىڄخٽ أً حٿنٌځ ًىنخ ال ري ‪٫‬ڀَ حٿيًٿ ش أڅ طټٌڅ ‪ٛ‬خٍڃش ٳَ ط‪٤‬زْٶ حٿٸخنٌڅ ًحٿِؽ رخٿڄظيخًنْن ًحٿڄظ‪٬‬ڄيّن حالىڄخٽ‬
‫ىحهپ حٿٔـن‪.‬‬

‫ عالج اإلديبٌ ويكبفحت انًخذراث‬‫‪23‬‬

‫ٿٸي ُحىص نٔزش حٿڄيڃنْن ‪٫‬ڀَ حٿڄويٍحص ىحهپ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿظٌنِٔ ر‪ٌٍٜ‬س ڃڀٴظش ٿالنظزخه ٍٯڂ حٿ‪٬‬ٸٌرخص حٿڄٸٍَس ٿيخ‬
‫اال أڅ ًٿٺ ٿڂ ّـي نٴ‪٬‬خ كظَ أڅ حال‪٣‬ٴخٽ أ‪ٛ‬زلٌح ىڂ أّ‪٠‬خ ّظ‪٬‬خ‪ٌ٣‬څ ىٌه حٿٔڄٌځ ًرخٿظخٿِ ال ري ڃن حطوخً حٿظيحرَْ‬
‫حٿ‪٬‬خؿڀش ًحٿَّٔ‪٬‬ش ٿڀلي ڃن حنظ٘خٍ ىٌه حٓٳش حٿظَ ٌٓٱ طٴظٺ رخٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿظٌنِٔ‪.‬‬
‫ًكٔذ ٍأُ حٿلِد ٳخڅ ‪٫‬الؽ ىٌح حٿڄ٘ټپ ّظ‪٤‬ڀذ ‪:‬‬
‫ ط٘يّي حٿڄَحٷزش ‪٫‬ڀَ حٿليًى حٿزَّش ًحٿڄ‪٤‬خٍحص ًط٘ـْ‪ٌ٫ ٪‬څ حٿيٌّحنش حٿٌٍ ّٸٌځ رخٿٸز‪٫ ٞ‬ڀَ حٿڄـَڃْن ڃيَرِ‬‫ىٌه حٿٔڄٌځ ًا‪٤٫‬خثو كٌحٳِ ڃخٿْش ىخڃش أً ط٘ـْ‪٬‬و رظَٷْظو حٿَ ٍطزش أ‪٫‬ڀَ‪.‬‬
‫ ط٘يّي حٿ‪٬‬ٸخد ‪٫‬ڀَ ٻپ ڃن ّؼزض طٌٍ‪٣‬و ٳِ ط‪٬‬خًنو أً ڃ٘خٍٻظو أً طيخًنو ٳَ حٿظٴظْٖ حٿيٷْٶ ًحٿڄٔخىڄش ٳِ‬‫حىهخٽ ىٌه حٿٔڄٌځ حٿَ حٿزالى حٿظٌنْٔش‪.‬‬
‫حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ٓن ٷخنٌڅ ّٸ‪ َ٠‬رخٿ‪٬‬ٸخد ڃيٍ حٿلْخس ٻپ ڃن ّ‪٠‬ز‪ ٢‬طٌٍ‪٣‬و ٳَ حىهخٽ حٿڄويٍحص أً حٿڄظخؿَس ٳْيخ‬‫ىحهپ حٿظَحد حٿظٌنِٔ كظَ ن‪٠‬ڄن حٿَى‪.٩‬‬
‫ طټؼْٲ حٿلڄالص حٿظٌ‪ٌّ٫‬ش حٿٌ‪٣‬نْش ّ٘خٍٹ ٳْيخ ٍؿخٽ حٿيّن ً‪٫‬ڀڄخء حالؿظڄخ‪ً ٩‬حٿ‪٤‬ذ ًٍؿخٽ حٿٸخنٌڅ ٿ‪٬‬الؽ‬‫ڃ٘ټڀش حإلىڃخڅ ‪٫‬ڀَ حٿڄويٍحص‪.‬‬
‫ طټؼْٲ ك‪ ٜٚ‬حٿظٌ‪ْ٫‬ش ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿڄَرْن ىحهپ حٿڄيحٍّ ًحٿڄ‪٬‬خىي ًحٓظي‪٫‬خء حاله‪ٜ‬خثْْن حٿنٴْْٔن ًحأل‪٣‬زخء‬‫ًٿٌ ڃَس ٳَ حٿ٘يَ ٷ‪ٜ‬ي حرَحُ ڃوخ‪ َ٣‬حٿڄويٍحص ڃي‪٫‬ڄخ رخٿ‪ٌٜ‬ص ًحٿ‪ٌٍٜ‬س‪.‬‬
‫حالىظڄخځ رظٌ‪ْ٫‬ش حألَٓس ًڃ٘خٍٻظيخ ٻِ طٸٌځ رخٿيًٍ حألٓخِٓ ٳَ ‪٫‬ڄڀْش حٿظن٘جش أالؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًحٿظِ ط‪٬‬ظڄي أٓخٓخ‬‫‪٫‬ڀَ طن٘جش حٿٴَى ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬خىحص ًحٿظٸخٿْي ًحألْٓ حٿيّنْش‪.‬‬
‫ ڃِّي حالىظڄخځ ًطي‪ْ٫‬ڂ ڃَحٻِ ‪٫‬الؽ حإلىڃخڅ ًى‪٫‬ڄيخ ڃخىّخً ٿظټٌڅ ٳِ ڃظنخًٽ حٿڄلظخؿْن اٿْيخ‪ً ،‬ڃظخر‪٬‬ش ڃن طڂ‬‫‪٫‬الؿيڂ‪.‬‬

‫خبيضب ‪ :‬انًدبل انبٍئً‬
‫ڃن أىڂ حالن‪٤‬زخ‪٫‬خص حٿظَ طزٸَ ٿيٍ ٻپ ُحثَ ٿڄيّنش أً ٷَّش ىَ حٿن‪٨‬خٳش‪ .‬ٳخٿڄٌح‪٣‬ن ‪٫‬نيڃخ ّ‪ ْٖ٬‬ٳَ ڃنخم ن‪ْ٨‬ٲ‬
‫ّ٘‪ َ٬‬رَحكش نٴْٔش ٻزَْس ًىٌ ڃخ ٌٓٱ نٔ‪ َ٬‬حٿَ طلٸْٸو رظ‪٨‬خٳَ حٿـيٌى ٳال ري ڃن حٿڄلخٳ‪٨‬ش ‪٫‬ڀَ حٿظٌحُڅ حٿزْجِ‬
‫حٿٌُ هڀٸو حهلل ٳِ حألٍ‪ ،ٝ‬ٳيٌ ‪ٛ‬ڄخځ أڃخڅ ّظ‪٬‬خّٖ ٳْو حإلنٔخڅ ڃ‪ ٪‬رْجظو‪ ،‬ر‪ٌٍٜ‬س ‪ٛ‬لْش ٓڀْڄش‪ً ،‬أڅ أُ اٳٔخى ٳِ‬
‫حألٍ‪ٌ٬ّ ٝ‬ى ًرخٿو رال ٗٺ ‪٫‬ڀَ حإلنٔخڅ ً‪ٛ‬لظو ٳلِد حٿَٳخه حٿظٌنِٔ ٍَّ أڅ طڀٌع حٿزْجش ٳِ طٌنْ‬
‫ىٌ ڃ٘ټڀش ڃظَحڃْش حأل‪َ٣‬حٱ‪ ،‬ڃن٘ؤىخ حالٓخِٓ ٯْخد حٿٌحُ‪ ٩‬حٿيّنِ حٿٌُ ؿ‪٬‬پ حٿڄٔئًٿْن ًحٿڄٌح‪٣‬نْن ‪٫‬ڀَ كي‬
‫حٿٌٔحء ّ٘خٍٻٌڅ ٳِ طڀٌّغ حٿزْجش ٻپ كٔذ ڃٌٷ‪٬‬و‪ ،‬ٳڀْْ ىنخٹ ٳَٵ رْن ڃٌح‪٣‬ن ّٸٌځ ربٿٸخء حٿٸخًًٍحص ٳِ حٿ٘خٍ‪٩‬‬
‫ًرْن ڃ‪ٜ‬خن‪ ٪‬طٸٌځ ربٿٸخء حٿنٴخّخص حٿټْڄْخثْش ٳِ حٿزلخٍ أً رْن َٗٻش طظٸخ‪٫ ْ٫‬ن ٍٳ‪ ٪‬حٿٸڄخڃش ڃن حألكْخء‪.‬‬
‫* ‪ًٍَٟ‬س طٴ‪ْ٬‬پ ٷٌحنْن ڃن‪ ٪‬حٿظڀٌع ًحٿظ‪ٜ‬يُ رلِځ ٿڀڄٔظيظَّن ًحٿڄظال‪٫‬زْن ر‪ٜ‬لش حٿظٌنْْٔن ٻنٸپ حٿڄ‪ٜ‬خن‪ ٪‬حٿظِ‬
‫طنز‪٬‬غ ڃنيخ ڃٌحى ٓخڃش ًًٍحثق ٻَّيش طټيٍ ٍحكش حٿڄٌح‪٣‬ن ًطظٔزذ ٳِ أڃَح‪ ٝ‬ر‪ْ٬‬يح ‪٫‬ن ڃنخ‪٣‬ٶ حٿ‪٬‬ڄَحڅ‪.‬‬
‫* طٴ‪ْ٬‬پ ؿڄْ‪ ٪‬حٿٸٌحنْن حٿظِ ‪ٛ‬يٍص ٿلڄخّش حٿزْجش ڃن ٻپ طڀٌع‪.‬‬
‫* كڄخّش حٿٌ٘ح‪٣‬ت ڃن حٿظڀٌع ًط٘يّي حٿڄَحٷزش ‪٫‬ڀَ حٿٌٔحكپ حٿظٌنْٔش ٿڄن‪ ٪‬حٿٔٴن ڃن اٿٸخء ڃوڀٴخطيخ ٳِ ڃْخه حٿزلَ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫* ُّخىس حٿڄٔخكخص حٿو‪َ٠‬حء كظَ ط‪٠‬ٴِ ‪٫‬ڀَ حٿڄيڅ أٻؼَ ؿڄخٿْش ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ حن٘خء حٿڄال‪٫‬ذ ىحهپ ًكٌٽ حٿڄيڅ‬
‫هخ‪ٛ‬ش ٳَ حٿڄن‪٤‬ٶ حٿيحهڀْش‪.‬‬
‫* حٿ‪٬‬ڄپ رٸٌس ‪٫‬ڀَ ڃٌحؿيش حٿظ‪ٜ‬لَ رخٓظ‪ٜ‬الف حألٍح‪.ِٟ‬‬

‫صبدصب ‪ :‬انبرَبيح األ يًُ‬
‫اّڄخنخ ڃنخ رخڅ حٿڄن‪ٌ٨‬ڃش حالڃنْش ٳِ طٌنْ طټظِٔ حىڄْش ٻزَْس ًريًڅ حڃن ال ّڄټن حٿ‪ً ْٖ٬‬رخألڃن طٔظٸَ حٿزالى‬
‫ًطني‪ ٞ‬رلْغ ال ّڄټنيخ حڅ طَْٔ ر‪ٌٍٜ‬س ‪٣‬زْ‪ْ٬‬ش ًحڅ طټٌڅ ‪ٌٍٛ‬طيخ نخ‪٬ٛ‬ش هخٍؿْخ اال ڃن هالٽ ًؿٌى ڃن‪ٌ٨‬ڃش‬
‫حڃنْش ٷٌّش طلڄِ ڃ‪ٜ‬خٿق حالٳَحى ًڃڄظڀټخطيڂ ًأًٍحكيڂ ًحٿٌ‪٣‬ن ٻټپ ً ًٿٺ رظَْْٰ حٿڄن‪ٌ٨‬ڃش حالڃنْش ًحٿ‪٬‬ٸڀْش حٿظِ‬
‫حٻ ظٔزيخ ٍؿپ حالڃن ٳِ حٿ‪٬‬يي حٿزخثي ًحٿظِ ٻخنض طيظڂ رلڄخّش ًٍ‪٫‬خّش ڃ‪ٜ‬خٿق ‪٣‬زٸش ڃ‪ْ٬‬نش ‪٫‬ڀَ كٔخد رٸْش حٿ٘‪٬‬ذ‪.‬‬
‫ٻڄخ أڅ حالكيحع حٿظِ ڃَص ريخ حٿزالى هالٽ حٿؼٌٍس ُحىطنخ ّٸْنخ رؤڅ حٿزالى ريًڅ أڃن ال ّڄټنيخ أڅ طظٸيځ أً طني‪ ٞ‬أً‬
‫طٔظٸَ رلْغ ال ّڄټن ٿڀڄيحٍّ أڅ طٴظق أرٌحريخ ً ال حٿڄٔظ٘ٴْخص حٓظٸزخٽ حٿڄَ‪ً َٟ‬ال ٍؿخٽ حال‪٫‬ڄخٽ ڃڄخٍٓش‬
‫ن٘خ‪٣‬يڂ ًال كظَ ٷيًځ حٿڄٔظؼڄَّن ٿزالىنخ ًحٿڄٔخىڄش ٳَ رنخء حٷظ‪ٜ‬خى حٿزالى ًىٌح ٷ‪٬٤‬خ ٿن ّظڂ اال ٳِ ًؿٌى ؿيخُ‬
‫أڃنَ ٷٌُ‪.‬‬
‫ًٿٌٿٺ ٳبننخ نٍَ أنو ال ري ڃن حطزخ‪ ٩‬ڃخ ّڀِ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ا ‪٫‬خىس حٿن‪ َ٨‬ٳِ حٿڄنيؾ حٿٌُ ٻخڅ ڃظز‪٬‬خ ٷيّ ڄخ رخٿڄئٓٔش حالڃنْش ًا‪٫‬خىس ‪ْٛ‬خٯظو ًطٌؿْيو طٌؿْيخ ‪ٛ‬لْلخ ًًٿٺ‬
‫رظؤىْپ ٍؿپ حالڃن ڃينْخ ًٳټَّخ كظَ ّظٔنَ ٿو ط‪ ٌَّ٤‬حىحثو نلٌ حالٳ‪٠‬پ ٿْ‪ٜ‬پ ٳِ حٿنيخّش حٿَ حّڄخنو ر‪٬‬يځ حٿڄٔخّ‬
‫رؤڃن حالٳَحى ًكَّخطيڂ‪.‬‬
‫‪ -2‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ڃنق ‪ٌ٫‬څ حالڃن ٍحطزخ ٗيَّخ ڃلظَڃخ ّ‪٠‬ڄن ٿو حٿ‪ ْٖ٬‬حٿټَّڂ كظَ ّظٔنَ ٿو حٿ‪٬‬ڄپ رټپ أٍّلْش‬
‫ًكظَ ّظڄټن ڃن حىحء ًحؿزو ‪٫‬ڀَ حٿنلٌ حالٳ‪٠‬پ ًكظَ ال ّٸ‪َٗ ٪‬حء ًڃظو ڃن هالٽ ىٳ‪ ٪‬حٿَٗخًُ‪.‬‬
‫‪ -3‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ڃٔخ‪٫‬يس ح‪ٌ٫‬حڅ حالڃن ٳِ ڃنليڂ ٷًَ‪ٟ‬خ ڃَْٔس الٷظنخء ڃٔخٻن طڀْٶ ريڂ ًڃلخًٿش ط‪٠ٌّ٬‬يڂ ‪٫‬ن‬
‫حال‪٤ٟ‬يخى ًحٿڄ‪٬‬خنخص ًحٿلَڃخڅ ًحٿٸيَ ًٷڀش ًحص حٿْي ًحٿٌٽ حٿٌُ ٻخڅ ّ‪٬‬خنْو ‪ٌ٫‬څ حالڃن ٳِ ‪٧‬پ حٿن‪٨‬خځ حٿٔخرٶ‬
‫ًٍٯڂ ًٿٺ ٳٸي ٻخڅ ‪ٛ‬خڃيح‪ٛ ،‬زٌٍح ٷخن‪٬‬خ رَحطذ ُىْي ال ّڄټن ٿو حڅ ّٴِ رؤرٔ‪ ٢‬حٿلخؿْخص‪.‬‬
‫‪ -4‬طلْْي ٍؿپ حالڃن ڃن حٿظـخًرخص حٿْٔخْٓش ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طَٻِْ أڃن ؿڄيٌٍُ ٳِ هيڃش حٿ٘‪٬‬ذ‪.‬‬
‫‪ -5‬ڃلخًٿش حٿلي ڃن حٿـَّڄش هخ‪ٛ‬ش حٿـَحثڂ حٿټزٍَ ٻخٿڄويٍحص ًحإلىڃخڅ ًحإلٍىخد ًحٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ‪٫‬الؿيخ ر‪ٌٍٜ‬س‬
‫ك‪٠‬خٍّش طظ‪٠‬خٳَ ٳْيخ ؿيٌى حىپ حالهظ‪ٜ‬خ‪ ٙ‬ڃن ‪٫‬ڀڄخء نٴْ ًٍؿخٽ ىّن ًٷخنٌڅ ًْٓخٓش ًهزَحء حڃنْْن كظَ‬
‫نظڄټن ڃن حٿنـخف ٳِ طٸڀْ‪ ٚ‬نٔزش حٿـَّڄش ٳِ طٌنْ ًًٿٺ رخٿزلغ ٳِ أ ٓزخريخ ًنو‪ ٚ‬رخٿٌٻَ حٿز‪٤‬خٿش ًحٿٴٸَ‬
‫ً‪٬ٟ‬ٲ حٿٌحُ‪ ٩‬حٿيّنِ ًىٌه ڃن رْن حالٓزخد حٿظِ طيٳ‪ ٪‬حٿٴَى الٍطټخد حٿـَّڄش‪.‬‬
‫‪ -6‬حالىظڄخځ رڄ‪٬‬خٿـش حٿلي ڃن كٌحىع حٿ‪َ٤‬ٷخص ً حٿظِ ح‪ٛ‬زلض طڄؼپ ڃ٘ټال ٻزَْح ط‪٬‬خنِ ڃنو طٌنْ ًحٿظِ طٔـپ‬
‫ٻپ ٓنش حٍٷخڃخ ڃوْٴش ٳِ ‪٫‬يى ‪ٟ‬لخّخىخ ًىنخ ال ري ڃن حٿٌٷٌٱ ًٷٴش كخُڃش طظ‪٠‬خٳَ ڃن هالٿيخ حٿـيٌى ٿڀلي ڃنيخ‬
‫ٻظلْٔن ٗزټش حٿ‪َ٤‬ٷخص‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ -7‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ا‪٫‬خىس حٿن‪ َ٨‬ٳِ ٻپ ڃخ ّو‪ ٚ‬حٿٔـٌڅ ًط‪ٌَّ٤‬ىخ رڄخ ّنخٓذ كٸٌٵ ًٻَحڃش حٿٔـْن ڃن رْنيخ ٳ‪ٜ‬پ‬
‫حٿٔـنخء ‪٫‬ن ر‪٠٬‬يڂ حٿز‪ ٞ٬‬رلٔذ ه‪ٌٍ٤‬س حٿـَّڄش‪.‬‬
‫‪ -8‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ا‪٫‬خىس طؤىْپ حٿٔـْن أهالٷْخً ًنٴْٔخً ًىّنْخً كظَ ن‪٠‬ڄن ‪٫‬يځ ‪ٌ٫‬ىطو الٍطټخد حٿـَّڄش‪.‬‬
‫‪ -9‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ حكيحع ٷخنٌڅ ّٔڄق ٿڀٔـْن أً حٿٔـْنش رڄٸخرڀش ٷَّنو ىحهپ ٯَٳش ڃو‪ٜٜ‬ش ًڃـيِس ًحٿزٸخء ڃ‪٬‬خ‬
‫‪٫‬ڀَ حنٴَحى رلْ غ ّٔڄق ٿو رخالط‪ٜ‬خٽ حٿـنِٔ ڃ‪ ٪‬ٷَّنو ٻپ هڄٔش ‪ٌّ َ٘٫‬ڃخ ًًٿٺ كظَ نلخٳ‪٫ ٦‬ڀَ أهالٵ‬
‫حٿٔـْن ًحٿلي ڃن حال‪٫‬ظيحءحص حٿـنْٔش ىحهپ حٿٔـن ٌٍٓ ٓـن حٿَؿخٽ أً حٿنٔخء‪.‬‬
‫ فً خصوص أيٍ توَش أنخبرخً‬‫ ًؿذ حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ح‪٫‬خىس حٿن‪ َ٨‬ٳَ ى‪٫‬ڂ حٿـْٖ حٿظٌنِٔ ًطٸٌّظو ڃخىّخ ًڃ‪٬‬نٌّخً ً طټؼْٲ حٿظيٍّذ ً حٿز‪٬‬ؼخص اٿَ‬‫حٿوخٍؽ ٿظڀٸَ حٿظيٍّزخص حٿليّؼش ًحٿظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀَ أهَ حٿظ‪ٌٍ٤‬حص حٿظټنٌٿٌؿْش ٳَ ڃْيحڅ حالٓڀلش حٿليّؼش ًحالٓظ‪٬‬خنش‬
‫رخٿوزَحص حٿظٌنْٔش حٿڄظٌحؿيس رخٿوخٍؽ كظَ ّټٌڅ ؿْٖ طٌنْ ؿخىِح ًكخ‪َٟ‬ح ٿْظ‪٬‬خڃپ ڃ‪ ٪‬ٻپ حالُڃخص ٌٍٓ‬
‫ىحهڀْخ أً هخٍؿْخ ًّټٌڅ ىٍ‪ ٩‬طٌنْ ٷٌّخ ًڃظڄخٓټخ‪.‬‬
‫ أڅ نٍِ‪ ٩‬ٳْو ‪٫‬ٸْيس ال ّلْي ‪٫‬نيخ رؤڅ ًٍكو ڃٌىٌرش ٳَ ٓزْپ حٿٌ‪٣‬ن ًأڅ كذ طٌنْ ر‪٬‬ي حهلل ڃٸيّ ًىٌه حٿ‪٬‬ٸْيس‬‫ًىٌح حالّڄخڅ ال ري أڅ ّټٌڅ نخر‪٬‬خ ڃن أ‪٫‬ڄخٷو‪.‬‬

‫‪-‬فً يدبل انضٍبصت انخبرخٍت‬‫حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ط‪ ِِّ٬‬ڃټخنش طٌنْ ٳِ حٿڄلْ‪ ٢‬حإلٷڀْڄِ ًحٿ‪٬‬خٿڄِ ًًٿٺ رـ‪:‬‬
‫ ى‪٫‬ڂ حٿوْخٍ حٿٌ‪٣‬نِ ٳِ حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طلٸْٶ حالنيڃخؽ حٿڄٰخٍرِ ًحٿ‪َ٬‬رِ ًحالٓالڃِ‪ً ،‬ط‪٫ ٌَّ٤‬الٷخص طٌنْ رڄخ‬‫ّڄڀْو حنظڄخإىخ حٿ‪َ٬‬رِ حإلٓالڃِ‪ً ،‬ڃٔخنيس حٿٸ‪ْ٠‬ش حٿٴڀٔ‪ْ٤‬نش‪.‬‬
‫ حنٴظخف طٌنْ ‪٫‬ڀَ أًًٍرخ ًرخٷِ ىًٽ أٿ‪٬‬خٿڂ رڄخ ّ‪ ُِ٬‬ك‪َٗ ٥ٌ٨‬حٻش حٷظ‪ٜ‬خىّش ڃظٌحُنش ط‪٠‬ڄن حٿْٔخىس حٿٌ‪٣‬نْش‪.‬‬‫ حالنوَح‪ ١‬ٳِ كٌحٍ حٿل‪٠‬خٍحص ًحٿظٸَّذ رْن حٿ٘‪ٌ٬‬د ًحكظَحځ حٿو‪ٌْٜٛ‬خص حٿؼٸخٳْش ًنزٌ حٿ‪٬‬ن‪َّٜ‬ش ًى‪٫‬ڂ حٿٔڀڂ‬‫ًحالٓظٸَحٍ ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ‪.‬‬

‫‪‬‬
‫‪26‬‬


Aperçu du document النظام الأساسي.pdf - page 1/26

 
النظام الأساسي.pdf - page 2/26
النظام الأساسي.pdf - page 3/26
النظام الأساسي.pdf - page 4/26
النظام الأساسي.pdf - page 5/26
النظام الأساسي.pdf - page 6/26
 

Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00134482.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.