AMBOHIBAO 17 nov 2012 .pdfNom original: AMBOHIBAO_17_nov_2012.pdfTitre: Microsoft Word - 17novAMBOHIBAO.docAuteur: RAKOTOARIVONY Herinaiaina Mino

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Microsoft Word / Mac OS X 10.6.8 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/11/2012 à 12:33, depuis l'adresse IP 197.158.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2371 fois.
Taille du document: 117 Ko (11 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


1

ISAN-TAONA FIFOHAZANA AMBOHIBAO,
17 NOVAMBRA 2012
FAMPIANARANA SORATRA MASINA:
FITARIHANTENY AMIN’NY BOKY APOKALIPSY
”Aoka ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana hianao, dia homeko anao ny satroboninahitra
fiainana”.
Izany fanevan’ny fivoriana izany, izay avy amin’ny Apokalipsy 2:10, dia azo raisina ho fotokafatry ny Boky Apokalipsy, azo amintinana ny hafatra rehetra ao amin’ny Boky manontolo,
satria ny Boky Apokalipsy manontolo, na ny firafitra izany, na ny anton’ny nanoratana, sy
izay rehetra mombamomba azy, ny Boky manontolo dia voasoratra ho fampaherezana ny
Fiangonan’Andriamanitra tamin’izay fotoana izay, sy amin’ny fotoana rehetra,
Ary izay miteny izany teny izany dia Jesosy Tompo, Izay ao amin’ny voninahiny, Izay
manafatra ny Fiangonany mba hahatoky hatramin’ny fahafatesana,
Hahatoky amin’ny fihazonana ny finoana, amin’ny tsy fandavana ny anaran’i Jesosy eo
anatrehan’ny zava-tsarotra rehetra izay tsy maintsy mitranga;
ho mahatoky, amin’ny fandraisana sy fankatoavana ny teny fananarana ao amin’ireo Epistily
fito, na ny teny fankasitrahana izany, na ny teny fananarana tsy misorona , na dia izay teny
mafy indrindra aza, ka izany fandraisana sy fanekena ny Teny izany no hahajoroana ho
mahatoky, ka ho mpandresy.
Izay miteny dia Jesosy Tompo, Izay efa niaritra ny zavatra rehetra talohantsika, nandresy ny
fakampanahy rehetra nataon’ny devoly,
ary nahatoky tokoa hatramin’ny fahafatesana, ary noho izany dia nomena Azy ny
satroboninahitra fiainana, izay efa nananany rahateo
Araka ny T 1.4, ny Boky manontolo dia famangian’i Jesosy ny Fiangonana fito any Azia.
Jesosy, Izay manomana ny Fiangonany, mba hahazo manatrika sy mandray Azy amin’ny
fifaliana amin’ny andro izay hiaviany, mba ho hita ho masina, tsy misy pentipentina
amin’izany andro izany, toy ny ampakarina, izay voaomana hihaona amin’ny mpampakatra
Izany foto-kafatra ao amin’ny Boky Apokalipsy izany no mamarana ny baiboly manontolo,
ary na manao ahoana na manao ahoana ny hasarotry ny famakiana ity Boky ity, - ary miaky
isika fa sarotra izany, - dia izany foto-kafatra izany, izany faneva izany no tsy maintsy
banjinin’ny Fiangonana mandrakariva.
- - - Ny Boky Apokalipsy, araka izany anarany izany, dia fanalana rakotra, fanehoana
miharihary ny zavatra izay tsy takatry ny saintsika, izay tsy hitantsika, raha tsy Jesosy no
maneho azy,
Araka ny teny ao amin’ny T.1.1, hoe:
”Ny fanambaran’i Jesosy Kristy, izay nomen’Andriamanitra Azy...”
Jesosy no manambara, na dia ao aza i Jaona Apostoly izay mampita ny fanambarana, azy na
dia ao koa aza ny anjely, araka izay fahita amin’ny Soratra apokaliptika.
Isan-Taona Fifohazana TOBY AMBOHIBAO 2012

Past. RAKOTOARIVONY Stéphenson

2

Jesosy koa no ambara, araka ny T.1.1 io ihany, izay manana hevitra roa, izay manao hoe:
Jesosy no manambara sy manome hafatra, ary Izy ihany koa no ambara.
Jesosy amin’ny voninahiny no ambara amin’i Jaona , ao amin’ny Toko 1, amin’ny alalan’ny
feo sy ny fahitana, sahala izay nampahitana ny voninahitr’Andriamanitra tamin’ireo
mpaminany fahiny, ka izany fahitan’i Jaona ny voninahitr’i Jesosy izany dia nahatonga azy
ho lavo niankohoka teo amin’ny tongony, kanefa dia Jesosy ihany, tamin’ny fahasoavany
lehibe, no nampiharina azy ka nanao hoe:
“Aza matahotra, Izaho no Voalohany sy Farany, dia Ilay velona; efa maty Aho, nefa,
indro velona mandrakizay mandrakizay, sady manana ny fanalahidin’ny fiainan-tsy hita.”
Nahazo toky Jaona, satria Izay nampahery azy dia Ilay maty nefa nitsangana tamin’ny maty.
Noho izany koa, ny Boky Apokalipsy dia azo lazaina fa maneho ny teolojian’ny hazofijaliana,
izany hoe ny voninahitr’i Jesosy ao ambadiky ny hazofijaliana.
Fa ny teolojian’ny voninahitra , izay teolojia sandoka , raha mamaky ity Boky ity, dia tsy
manome voninahitra an’i Jesosy, fa fahitana sy fahagagana no resahiny, ary mihambo ho
mahay maminany ny ho avy
Ny fandavan’izao tontolo izao an’Ilay voahombo sy nitsangana tamin’ny maty no mahatonga
ny loza sy fahoriana , ny faminaniana sandoka rehetra , ary ny fanenjehana ny
Fiangonan’Andriamanitra,
Fa ny fanekena an’Ilay voahombo sy nitsangana tamin’ny maty, na dia hatramin’ny
fahafatesana aza, izany no fahatokiana tian’i Jesosy ho hita amin’ny Fiangonana izay
novidiny tamin’ny rany.
Amin’izany fahatokiana hatramin’ny fahafatesana izany dia tsy maintsy misy ny
hazofijaliana, noho ny fanambarana ny anaran’i Jesosy, noho ny fandavana ny pentimpetina
avy amin’izao tontolo izao,
fahatokiana izay havaozina isan’andro amin’ny fibebahana sy ny fanadiovana ny akanjo,
amin’ny famelankeloka noho ny ran’i Jesosy.
-----Ny Boky Apokalipsy dia fanalana rakotra
Jesosy no manala rakotra ny masom-panahintsika koa, ka ahitantsika izany voninahitra sy
fahamasinany izany amin’ny alalan’ny Teny ao amin’ny Boky, ary ahitantiska koa ny
fahamasinan’ny Fiangonana, izay Azy fa tsy an’olombelona.
Alana rakotra ny masontsika mba hahita ny voninahitry ny Zanak’ondry izay voavono,
Satria izao tontolo izao dia tsy mahita afa-tsy fahalemena sy tsy fahombiazana , raha mijery
izany hazofijaliana izany izy
Alana rakotra ny masontsika, mba hahita ny fahatanterahana any an-danitra, mba hampahery
sy hamelona ny fanantenana ao anatintsika
Ka imbetsaka no nosokafana tamin’i Jaona ny lanitra, mba hampahery azy , any anelanelan’
ireo ny fahitana mavesatra izay hitany

Isan-Taona Fifohazana TOBY AMBOHIBAO 2012

Past. RAKOTOARIVONY Stéphenson

3
Ary amin’izany fahitan’i Jaona ny any an-danitra izany koa no anokafana ny lanitra amintsika
mba hamelona amintsika koa ny fanantenana ny any an-danitra
Ary tsy izany ihany, fa alana rakotra ny masontsika, mba hahita sy hahafantatra fa tsy
kilalao akory ny ataon’ny devoly, fa tena bibidia sy dragona tokoa izy, izay mifofo
handrinagana ny Fiangonana sy ny olona masina
Kanefa, alana rakotra koa ny masontsika, mba hahita ny voninahitry ny Zanak’ondry Izay
voavono, ka mba hiandany Aminy isika fa tsy hiandany amin’ny fahavalon’ny
fanjakan’Andriamanitra
Hiandany amin’ny Fiangonana masina, izay efa misy solontenany sahady any an-danitra, sdia
ireo loholona 24 izay voalaza ao amin’ny T.4 And 4, izay manodidina ny sezafiandrianana
ary mipetraka amin’ny sezafiandrianana 12, .
Zava-dehibe tokoa no ambaran’ny Boky Akokalipsy, ary na dia miaiky aza isika fa tsy mahay
manazava ny zavatra rehetra, dia mazava ny ambaran’ny Boky, na ambaran’ny Tenin’i
Jesosy, izay manafatra antsika mba hiambina ka hiandany Aminy, handresy ny fahotana
sy ny fahalemena rehetra izay tondroniy, mba handresy izany isika amin’ny alalan’ny
fibebahana sy ny finoana ,
fa izany no hahazoantsika hitoetra ho mahatoky,
Ary fibebahana isan’andro izany, hatramin’ny fahafatesana.
- ----- - - - Araka ny efa fantatsika dia mizara roa lehibe ny Boky, amin’ny ankapony:
Ny Fizarana voalohany, ny Toko 1-3, dia manambara ny ankehitriny, amin’ny fijerin’i Jesosy
azy, fa tsy amin’izay fijerin’ny olona , tsy araka izay fijerin’izao tontolo izao
Ary ny Fizarana faharoa, dia ny ny Toko 4-22 dia ny zavatra ho avy , ny ho avy izay efa
iainantsika koa anefa, dia araka ny fijerin’i Jesosy azy ihany koa
.
-------IZAO DIA HOJERENA FOHY DIA FOHY IREO FIZARANA ROA IREO
na dia efa hitantsika ihany aza izany tamin’ireo fivoriana teo aloha
Ny Fizarana I, dia ny Toko 1-3, izay mizara roa indray koa, dia ny toko 1, izay fitarihanteny
amin’ny Boky manontolo, ary ny fizarana faharoa dia ny Toko 2 sy 3, izay anambaran’i
Jaona ny famangian’i Jesosy ny Fiangonana tsirairay sy ny mpitondra azy
Ny Toko 1, Fitarihanteny ataon’i Jaona (And 1-8) sy filazany ny nahitany ny voninahitr’i
Jesosy (9-16)
Ny 1-8: Fitarihanteny ataon’i Jaona
Manambara avy hatrany Jaona fa izao boky izao dia fanambaran’i Jesosy , izay anehoana
amin’ireo mpanompony ny zavatra izay tsy maintsy ho avy faingana

Isan-Taona Fifohazana TOBY AMBOHIBAO 2012

Past. RAKOTOARIVONY Stéphenson

4
Sahala amin’ny fahitan’ny Mpaminany taloha , Isaia, Jeremia, Ekekiela, sy ny hafa, izay
nampahitana ny voninahitr’Andriamanitra tamin’ny fotoana nandraisany ny fanambarana, dia
toy izany koa ny anambaran’i Jaona fa tsy namorona fahitana izy, fa nampahitana azy ny
fanambarana, ary nirahina izy fa tsy nanira-tena
Ao amin’ny And 3 dia ambara avy hatrany fa sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin’ity
faminaina ity. Ao amin’ny Boky manontolo dia impito no misy izany filazana fahasambarana
izany, ary fantatsika ny hevitr’izany isa 7 izany
Ao amin’ny And fah-4-7 dia fiarahabana, tena fiarahabana apostolika, izay manambara
fiadanana avy amin’Andriamanitra, dia Izy Trinite, Andriamanitra Ray, Ilay ankehitriny sy
taloha ary ho avy,
Ny Fanahy fito Izay eo anoloan’ny sezafiandrianana,
Jesosy Kristy, Vavolombelona marina, Lahimatoa amin’ny maty, lehiben’ny mpanjakan’ny
tany
Ary izany fiarahabana apostolika izany dia fehezin’ny fanomezana voninahitra an’i Jesosy,
“Ilay tia antsika, ka namaha antsika ho afaka amin’ny fahotantsika, tamin’ny rany,
sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an’Andriamanitra Rainy sy ny
fanjakana mandrakizay mandrakizay. “
Ary eo amin’ny andininy faha-7 dia ambara ny hiavian’i Jesosy avy eny amin’ny rahona,
araka ny fahitana ao amin’ny Daniela 7, ary ambara koa, fa ny maso rehetra dia hahita Azy
na dia izay nandefona Azy aza, ary hitomany Azy ny firenena rehetra ambonin’ny tany, araka
izay voalazan’i Zakaria 12 .
Ary , araka ny And 8, izany rehetra izany dia avy amin’Andriamanitra Ray, Izay manambara
hoe:
“Izaho no Alfa sy Omega, ny Tompo Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha , ary
ho avy, dia ny Tsitoha. “
Aorian’izany fitarihanteny izany , dia ambaran i Jaona ny nisehoan’ny voninahitr’i Jesosy
Kristy taminy (And 9-16)
Tao amin’ny nosy Patmo,
Tamin’ny fanenjehana nataon’ny fanjakana romana izany, tamin’ny taona 90 eo ho eo.
Efa voasoratr’i Jaona ny Filazantsara fahefatra, sy ny Epistily telo, kanefa tsy mbola vita ny
asany fa mbola misy zavadehibe ampanoratana azy
Voatsindrin’ny Fanahy izy, niasa manokana taminy Fanahin’Andriamanitra tamin’ny
nandraisany ny fanambarana
Tsy fahitana no azony voalohany, fa feo toy ny trompetra no reny, feo izay mandidy azy
hanoratra izay zavatra hitany, ho an’ny Fiangonana fito
Tamin’ny andro taloha, teo amin’ny Fiangonana Israely, dia ny trompetra mafy faneno no
namoriana ny Fiangonana ho amin’ny andro firavoravoana, hihaonan’ny Fiangonana amin’ny
Tompo (Nomery 23.35)
Afa-tsy izany ny trompetra koa dia fiantsoana ny Israely hanao ady masina (Josoa 6, Mpitsara
3.27)

Isan-Taona Fifohazana TOBY AMBOHIBAO 2012

Past. RAKOTOARIVONY Stéphenson

5
Ary amin’ny fiavian’ny fanjakan’Andriamanitra, dia ny trompetra no hotsofin’ny anjely
manambara ny fitsarana Matio 24:31; 1Kor 15.52 1Tes 4:16
Koa na dia feno fahitana aza ny Boky, dia ny Tenin’Andriamanitra ho an’ny Fiangonana no
voalohany omena ny mpaminany
Rehefa re ny feo, ny fahitana voalohany ao amin’ny Toko 1 dia ny fanaovan-jiro volamena
fito
And 12 Tao amin’ny taberankely fahiny (Els 25:31), ny fanaovan-jiro volamena mirantsana
fito dia manambara fa ny Fiangonana no mitondra ny Tenin’Andriamanitra sy ny
fahazavan’ny Fanahy.
ka eto amin’ny fahitan’i Jaona, ny fanaovan-jiro volamena mirantsana fito dia ny Fiangonana
fito, araka ny And 20
Ary teo afovoan’ny fanaovan-jiro voalmena dia nisy

“Anankiray toy ny Zanak’olona”

Tsy afaka milaza mivantana Jaona, hoe nahita an’i Jesosy, na dia izany tokoa aza
Sahala amin’Isaia fahiny, izay tsy nahita mivantana ny tavan’Andriamanitra, fa ny
sezafiandrianany avo sy manerinerina , ary ny ebaneban’ankanjony mameno ny tempoly no
hitany (Isaia 6) , dia nahita an’i Jesosy i Jaona, kanefa tsy afaka milaza mivantana.
“Anankiray toy ny Zanak’olona”
Tena olombelona tokoa, satria ny dikan’ny hoe ”zanak’olona” dia ”olombelona”
Tsy hoe akory ”tsy tena olombelona”, fa tena olombelona tokoa, kanefa mihoatra noho
izany
Tena olombelona Jesosy, nefa tena Andriamanitra tokoa, manana ny voninahitr’
Andriamanitra rehetra, araka ireo andininy And 13, 14, 15
Akanjo lava hatrany an-tongony: Milaza fahamasinana tanteraka izany
Misikina fisikinam-bolamena teo amin’ny tratrany
Ny tokony ho izy dia: Nanao samboady volamena teo amin’ny tratrany: .Milaza ny
fahefan’ny mpanjaka izany.
Jesosy Mpanjaka no tonga mamangy ny Fiangonana
Tao amin’ny Isaia 6 dia hoy Isaia: Ny Mpanjaka, Jehovah Tompon’ny Maro no hitan’ny
masoko
And 14 Ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny orampanala
= Mitovy amin’ny fahitan’i Daniela ny Fahagola ao amin’ny Daniela 7:9 ihany koa
Ny masony tahaka ny lelafo, manambara ny Mpitsara an’izao tontolo ziao, izay mahafantatra
ny zavatara rehetra, ary
toy ny afo mandevona ny fahotana rehetra

Isan-Taona Fifohazana TOBY AMBOHIBAO 2012

Past. RAKOTOARIVONY Stéphenson

6
Ny tongony tahaka ny varahina manganohano
Araka ny mpandinika, tsy tena varahina no voalaza eto fa metaly izay fifangaroan’ny
volamena sy volafotsy, ary fantatra fa tsara lavitra noho ny volafotsy.
Ny tongotra, manambara ny dian’ny Mpitory vaovao mahafaly izany ao amin’ny Isaia 52 ,
fa eto, ny tongotra , varahina, dia manambara ny fanitsakitsahana ny fahavalo
Manganohano, satria fitsarana marina izany.
Ny feony , toy ny firohondrohon’ny ranobe, izay feo mafy be tsy azo ampanginina.
Tsy azo ampanginina ny Tenin’Andriamanitra
And 16 Kintana fito = Ny anjelin’ny Fiangonana, dia ny mpitondra ny Fiangonana araka ny
And faha -20
Eo antanan’i Jesosy, ka tsy mahefa na inona na inona raha tsy eo an-tanany
Sabatra roa lela maranitra: Tsy handefitra amin’izay tsy masina Izy
Ny tarehirny mamirapiratra toy ny masoandro mamirapiratra amin’ny heriny iny
Tsy zakan’ny olona ny mahita izany
And 17 nefa nampahitana an’i Jaona ka lavo niankohoka izy
Sahala amin’Isaia fahiny, maty izy, nefa novelomin’i Jesosy , izay vao afaka nahita sy
nanambara ny voninahiny
Ny And faha-20 dia manazava ny hevitry ny fanaovan-jiro fito sy ny kintana fito ka
mampiditra T2 sy faha3
Zava-miafina no ambaran’i Jesosy momba ny Fiangonana sy ny mpitondra azy,
satria, tsy araka izay fijerin’ny olona azy no ankasitrahany azy na anakianany azy, fa araka
ny fijeriny Izy Mpanjaka sy Tompon’ny Fiangonana
Fa ny tapany faharoa amin’ny fizarana voalohany ( T2 sy faha3) , ny zavatra ankehitriny, dia
ny toetry ny Fiangonana fito sy ny mpitondra azy, izay ambaran’i Jesosy tsirairay
Ambarany tsirairay na ny toetra tsara izay milaza fahatokiana ka ankasitrahany , izay
isehoan’ny fitiavana Azy, sy isehoan’ny asa ateraky ny finoana
Ambarany koa ny fahalemena, ny fangatsiahana, ny torimasom-panahy izay mila hitondra
fahafatesana, ny fivadihana mihitsy aza noho ny fandeferana amin’ny ratsy
. Mpitsara marina Jesosy, ary izany fitsarana izany dia mikendry fanadiovana, fanamasinana,
raha mety ny Fiangonana sy ny mpitondra azy
Raha mety hodiovina izy , dia izany no fandresena,
Misy ny teny fikasana ho an’izay mandresy. Ny Fiangonana fito dia samy nomena teny
fikasana tsirairay, izay tsy mitovy arabakiteny, kanefa samy manambara fahasambarana sy
fanomezana voninahitra mahagaga avy amin’i Jesosy

Isan-Taona Fifohazana TOBY AMBOHIBAO 2012

Past. RAKOTOARIVONY Stéphenson

7
Izany fahasamihafan’ny teny fikasana izany dia manambara ny harena be ao
amin’Andrimananitra , manambara fa ny Fiangonana tsirairay izay mandresy, dia hanana
firaisana manokana amin’i Jesosy, na dia feno sy tanteraka aza izany voninahitra izany
Ny teny fito dia mifarana amin’ny hoe :
“Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny Fiangonana”
Ny tena tokony ho izy dia hoe: “izay lazain’ny Fanahy amin’ny Fiangonana rehetra”
Ny Tenin’i Jesosy dia ny Tenin’ny Fanahy, araka ny teny ao amin’ny Jaona 16:14, hoe
“Izy (ny Fanahy izany) hankalaza Ahy; fa handray avy amin’ny Ahy Izy ka hilaza
izany Aminareo”.
Tenin’ny Fanahy ho an’ny Fiangonana amin’ny toerana rehetra sy amin’ny fotoana rehetra
FA NY FIZARANA FAHAROA LEHIBE, dia ny T 4-22 dia ny Zavatra ho avy rahatrizay,
na, ny tokony ho izy, ny zavatra ho avy aorian’izao, aorian’izao fahitana izao, zavatra izay efa
an-dalana izany, araka izay anambaran’I Jesosy azy ihany koa,
Dia ny zavatra izay mialoha ny fiaviany, dia ny adin’ny fanjakan’i Zanak’ondry eo
anatrehan’ny fanamparan’ny herin’ny ratsy , izay tsy maintsy ho resy amin’ny farany.
Ny zavatra ho avy aorian’izao fahitana izao, ary efa ao anatin’izany isika, nefa isika tsy dia
afaka hilaza hoe, hatraiza ao amin’ny Boky Apokalipsy izao no misy antsika
Fa ny zava-dehibe dia ny fanambarana ny zavatra izay tsy maintsy hiaretan’ny Fiangonana ,
noho ny fiandaniana amin’ny Zanak’ondry, ary ny hiambenana ka ho hita ho mahatoky
hatramin’ny farany
Tsy afaka hamelatra amin’ny antsipirihany ny fizotran’ireo toko ireo isika, sady sarotra be
rahateo izany,
Raha ny marina dia tokony hovelarina mitohy izany, kanefa tsy vita izao izany
Fa zavatra vitsivitsy ihany no tsongaina ao anatin’izany T 4-22 izany dia izao
- Voalohany dia ny firafitra araka ny isa 7,
- Faharoa, ny fisokafan’ny lanitra ka ampahitana an’i Jaona ny fahatanterahana any amin’ny
voninahitra, any an-danitra, ho fampaherezana azy noho ny fahitana mavesatra maro izay tsy
zakan’ny sain’olombelona
- Ary fahatelo, ny fahitana farany ny amin’i Jerosalema vaovao
Voalohany, ny rafitra miankina amin’ny isa 7, dia ny filazana ny tombokase fito, ny trompetra
fito, ary ny lovia fito, Famintinana fohy dia fohy
Ny tombokase dia manambara zavatra miafina tanteraka amin’ny mason’ny olona.
Miafina tanteraka amin’ny sain’ny olombelona ny tena hevitr’Andriamanitra ny
amin’izay zava-mitranga, satria.izay miseho amin’ny famahana ny tombokase dia loza
mifanesy
Fa izay manana fahefana hanazava izany dia tsy misy afatsy ny Zanak’ondry, araka ny
T 5:5:

Isan-Taona Fifohazana TOBY AMBOHIBAO 2012

Past. RAKOTOARIVONY Stéphenson

8
”Ary ny anankiray tamin’ny loholona nanao tamiko hoe:
Aza mitomany; Indro ny Liona avy amin’ny firenen’i Joda, dia ny Solofon’i Jese, no
efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombokaseny fito”
. Ambara amin’izany fa Jesosy, Ilay voahombo tamin’ny hazofijaliana, no manana fahefana
hanambara amin’ny Fiangonana ny zavatra izay miafina amin’izao tontolo izao, dia izao:
Ny zavatra rehetra dia eo ampelatanany ary miasa ho amin’ny fitoriana ny Filazantsara ho
fibebahana ho an’ny olona. Hita indrindra izany fikendrena izany amin’ireto And ireto:
Ny T 9:20-21 (ny trompetra fah-6) sy ny T 16:9 (ny lovia fah-4) izay manambara fa
tsy nibebaka ny olona noho lozan-javaboahary
T 9:20-21: ” Nefa ny olona sisa , izay tsy matin’ireo loza ireo, dia tsy nibebaka niala
tamin’ny asan’ny tanany, mba tsy hivavaka amin’ny demonia sy ny sampy volamena sy
volafotsy sy varahina sy vato ary hazo, izay tsy mahajery , na afa-mamindra
Ary tsy nibebaka tamin’ny namonoany olona izy, na tamin’ny nanaovany ody ratsy, na
tamin’ny fijangajangany, na tamin’ny halatra nataony koa
Ny T 16:9: ”Ary main’ny hafanana be ny olona, dia niteny ratsy ny anaran’Andriamanitra,
Izay manam-pehefana amin’ireny loza ireny, sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra Azy
Fa izay hampibebaka azy dia ny fitoriana ny Filazantsara:
Hoy ny T 10:8-11:
”Dia noraisiko (Jaona) ilay boky kely teny an-tanan’ny anjely, kanjo nony voateliko,
dia nangidy ny kiboko” (=Jer 15 sy Eze T 3)
Ary nisy (anjely izany) nilaza tamiko hoe: Tsy maintsy maminany indray hianao ny
amin’ny olona maro, sy ny firenena maro, sy ny fiteny maro, ary ny mpanjaka maro
Ary ao amin’ny T 11, dia ny amin’ireo vavolombelona roa, izay maminany, manambara
ny tenin’Andriamanitra, ary misy fifohazana lehibe vokatr’izany.
Ny isa roa dia tsy ho ara-bakiteny, hoe tsy maintsy ho roa, fa manambara , fa marina ny
teny vavolombelona entiny. Ary izany fampaherezana entin’ireo vavolombelona roa ireo
izany dia fampaherezana ny Fiangonana manoloana ny fanenjehana be ataon’ny bibidia, ao
amin ’io Toko 11 io ihany
Ao amin’ T 14:6-7: ”Ary hitako fa indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan’ny
lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotorina amin’ny monina ambonin’ny tany sy
amin’ny fitenena sy amin’ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra,
nanao tamin’ny feo mahery hoe : Matahora an’Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy ; eny ,
miankohofa eo anoloan’izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ay ny loharano »
Ny Zanak’ondry no manana ny fahefana hanokatra ny tombokase fito, ka izany dia manome
toky tanteraka ny Fiangonana sy ny Mino, fa na inona na inona zava-mitranga dia eo
ampelatanan’i Jesosy izany.
Mariho ny T 8:3-5 ( ny tombokase faha-7), izay fahitana ny anjely iray nitsangana teo
ambonin’ny alitara ka nitondra lovia volamena iray fandoroana didinkazo manitra ; ary
nomena didinkazo manitra betsaka izy hanaterany azy mbamin’ny vavaky ny olona masina
rehetra…
Ny valin’ny vavaky ny olona masina dia: Kotrokorana, feo, tselatra, horohorontany –toy izay
hita any amin’ny Salamo faha18, ny valin’ny vavaky ny Mesia na dia tsy izany aza no nangatahin’ny olona masina, fa ny handrosoan’ny
fanjakan’Andriamanitra no anton’ny vavaka ataony.

Isan-Taona Fifohazana TOBY AMBOHIBAO 2012

Past. RAKOTOARIVONY Stéphenson

9
Mariho koa anefa fa ny vavaky ny olona masina dia tsy maintsy diovina amin’ny afon’ny
alitara, satria tsy misy madio izay ataon’ny olona masina, na dia ny vavaka aza, na ny
fanompoana rehetra, fa izany rehetra izany dia diovina amin’ny ran’i Jesosy
(= vavaka amin’ny anaran’i Jesosy, (Jaona 14:13-14).
Ny tombokase fito dia ny Zanak’ondry no manokatra azy, fa ny trompetra fito sy ny
lovia fito dia nomena ho andraikitry ny anjely, izay mpanompo ihany
Tsy hamelatra izany tsirairay isika, fa tsongaina ny fahitana sasany izay hitan’i Jaona,
manelanelana ny filazana ireo trompoetra sy lovia ireo, indrindra fa ny filazana fa nosokafana:
ny lanitra mba ho hitan’i Jaona
Ny boky manontolo dia fanokafana ny lanitra amin’i Jaona, fa misy fahitana maromaro izay
ampahitana azy manokana ny fahatanteranana any an-danitra, ny sesafiandrianana, ny
voninahitra, ny fideran’ny voavonjy sy ny anjely any an-danitra, noho ny fandresen’ny
fanjakan’ny Zanak’ondry.
Ary izany fanokafana ny lanitra izany dia fampaherezana lehibe ho an’i Jaona, izay
ampahitana zavatra mavesatra tsy zakan’ny saina
Ao amin’ny T 4 manontolo, rehefa voatolotra ireo Epistily 7 ho an’ny Fiangonana, dia izao no
fiandohan’io toko io:
” Rehefa afaka izany , dia hitako fa , indro, nisy varavarana nivoha tany an-danitra; ary
ilay feo voalohany izay efa reko dia tahala ny an’ny trompetra niteny tamiko hoe: Miakara
atỳ, dia hasehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy rahatrizay
Ary niaraka tamin’izay dia voatsindrin’ny Fanahy aho; ary indro sezafiandrianana
nipetraka tany an-danitra, ary nisy Anankiray nipetraka teo ambonin’ny sezafiandrianana”
Ao amin’ny T -5, ny T -7, izay ahitan’i Jaona ireo 144 000 vita tombokase, sy ireo tsy
tambo isaina, miakanjo akanjo fotsy lava, mitsangana eo anatrehan’ny sezafiandriana sy eo
anatrehna’ny Zanak’ondry
Ao amin’ny T 11-15-19, manambara sahady ny ny fiderana any an-danitra noho ny
fandresen’ny Zanak-ondry, na dia mbola hambara ao amin’ny T 13 aza ny fampahoriana sy
famitahana hataon’ny dagona sy ny antikristy
Ary ny T 12 , ilay famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia ny vehivany mifaty
masoandro, misy satroboninahitra 12, dia ny Fiangonana izany
Ary ny zananilahy izay nokasain’ny dragona harakapa raha vao teraka, kanjo nakarina
faingana any an-danitra, dia Jesosy izany, Izay zanaky ny Fiangonan’ny Fanekena Taloha
Ary ao amin’io T 12 io ihany, ny dragona izay noresen’i Mikaela sy ny anjeliny ka nazera
tamin’ny tany.
Ny dragona dia efa resin’i Jesosy, ka anjely, izay mpanompo ihany, no nandresy azy ka
nandroka azy tany an-danitra mba tsy hahazo hiampanga intsony ny olona masina
Dia manomboka amin’ny And faha 10, amin’ny T 12 io , ny Hira fiderana ataon’ny any
an-danitra
Raha fehezina izany rehetra izany dia izao:
Amintsika, izay tsy mahita ny fahitana maro izay nampahitana an’i Jaona, satria tsy
anjarantsika ary tsy zakantsika izany,

Isan-Taona Fifohazana TOBY AMBOHIBAO 2012

Past. RAKOTOARIVONY Stéphenson

10
amintsika ankehitriny, dia sokafina amintsika koa ny lanitra, amin’ny fotoana rehetra izay
ivorian’ny Fiangonana amin’ny anaran’i Jesosy, ka Izy no eo afovoany araka ny Teniny, ka
rehefa Jesosy no eo , dia misokatra ny lanitra, ary ny anjelin’Andriamanitra no miakatra sy
midina eo amboniny.
Koa raha tsy sokafana toy izany amintsika ny lanitra, dia inona ny finoana hahajoro, eo
anatrehan’ny zavatra rehetra manoloana antsika, ny adim-panahy, ny adim-piainana rehetra
io, ny fanafihana rehetra ataon’ny devoly
Fa izao: Tsy hitovy amin’i Jaona Apostoly na oviana isika, ka tsy mahazo maka tahaka azy,
Tsy misy fahitana omena antsika ankoatra ny fihainoana ny Tenin’Andriamanitra, fa izay
mitady zavatra hafa dia naman’ireny mpitady famantarana sy mpamorona famantarana ireny,
mitory izy, nefa tsy Jesosy no tena toriny.
Farany, ny fahitana an’I Jerosalema vaovao, T 21 sy 22
Atao ahoana ny famintinana an’izany, kanefa tsy maintsy fintinina
21:1-8 Ny tany sy ny lanitra vaovao
Aorian’ny fitsarana, ny fandravana an’i Babylona sy ny fandringanana ny bibidia
mbamin’ny anjeliny,
dia hitan’i Jaona ny tany sy ny lanitra vaovao, sy Jerosalema vaovao izay midina avy any andanitra, ka ao Andriamanitra no monina eo anivon’ny olona, fa tsy misy tempoly intsony.
Hoy ny mpandinika ny Boky Apikalipsy iray, Hadorn, milaza izany:
” Efa mangina izao ny trompetran’ny andro fitsarana, fa izao dia misy toy ny feo mitsoka
malemy, toy izay nandrenesan’i Elia azy tao amin’ny tendrombohitra Horeba. Mitohy
indray ny fahagagan’ny famoronana, misy feon-kira re avy amin’ny tontolo avy any
ambony ; midina ho amin’ny tany vaovao ny lanitra.”
Ny homarihina dia izao: Ny fahitana an’I Jerosalema vaovao dia mbola feno sariohatra na
symbole ihany, izay tsy horaisina ara-bakiteny, fa ireny sariohatra ireny no atao hoe faraherin’ny fitenin’olombelona hilazana ny voninahitra, ny fahasambarana, ny fahamasinana
izay any an-danitra
Sariohatra ny hoe ampakarina, vadin’ny Zanak’ondry ( T 21:9) , milaza ny Fiangonana efa
tonga amin’ny fahatanterahany, amin’ny fahamasinany, tsy misy pentipentina intsony, ka
manana firaisana sy fiombonana tanteraka amin’I Jesosy
Sarioahatra ny endriky ny tanàna masina, izay manana endrika “goba” na cube, (T 21:16).
Azo antsaina ve izany tanàna manana endrika goba, “mitovy ny lavany sy ny sakany ary
haavony” ( T 21:9)
Fa izay tandindon’izany tao amin’ny tempoly fahiny dia ny Efitra masina indrindra, ao
amin’ny 1Mpa 6:20, izay toerana misy ny kerobima roa, eo ambonin’ny vata fiara misy ny
rakotra fanaovam-panavotana
Fa ao amin’ny tany sy lanitra vaovao dia tsy misy tempoly intsony, tsy misy intsony ny
fahotana izay ilana hanaovana fanavotana, fa ny voavonjy dia mahita an’Andriamanitra sy ny
Zanak’ondry, araka ny T 21:22 hoe:
“ Ary tsy nahita tempoly teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra, dia ny Tsitoha, sy ny
Zanak’ondry no tempoliny”

Isan-Taona Fifohazana TOBY AMBOHIBAO 2012

Past. RAKOTOARIVONY Stéphenson

11

Ao amin’ny T 22, dia mbola sariohatra ihany koa ny filazana ny Paradisa vaovao, filazana
izay miankina amin’ny Gen T 2
Sariohatra ihany, ilazana ny tsy fisian’ny fahoriana sy ny aretina intsony, ny momba ny
hazonaina, izay mamoa isam-mbolana, sy ny raviny manasitrana ny aretina rehetra.
Sariohatra izany rehetra izany, satria any amin’ny fiainana mandrakizay dia tsy misy
masoandro na volana intsony, tsy misy aretina hotsaboina intsony
Fa ilazana ny fiainana sy fahasambarana mandrakizay, izay mihoatra lavitra, sady hafa
tanteraka, noho izay voalaza tao Edena fahiny.
Fa izay maha fahasambarana ny fahasambarana dia ny ahazoana mahita mifanatrika
an’Andriamanitra eo amin’ny sezafiandrianany , sy ny Zanak’ondry, dia Jesosy Ilay maty
teo amin’ny hazofijaliana, ka nitsangana tamin’ny maty.
Amin’izany fanambarana ny fahasambarana any an-danitra izany andefa, dia tsaroana fa
mbola ety an-tany ny Fiangonana, mbola mitafy nofo, mbola hodidinin’ny fakampanahy
maro, ka misy fampitandremana mafy, miverina intelo, ao amin’ireo toko roa farany ireo, dia
ao amin’ny T 21.8, ny T 21 27 ary ny T 22:15
Hoy ny T 21.8. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpanao
ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao
amin’ny farihy mirehitra afo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa.
Ny osa, dia izay mihemotra noho ny fanenjehana, dia hitovy toerana amin’ny olona izay
miaina amin’ny fahalotoan’ny Jentilisa fa tsy nibebka niala tamin’izany
Fa ao amin’ny T 22:14, dia ny filazana fahafito ny fahasambarana, Sambatra izay manasa ny
akanjony mba hananany fahefana amin’ny hazonaina.
Fanasana ny akanjo ho madio, amin’ny ran’ny Zanak’ondry, amin’ny alalan’ny fibebahana sy
ny fandraisana ny famelankeloka, noho ny ran’ny Zanak’ondry.
Izany no fahasambarana lehibe indrindra, ary raisintsika, mba hiambina tokoa isika fa tsy ho
isan’izay matory ka ho voahidy any ivelan’ny fety fampakaram-ady ,
fa mba ho voaray ho ao anatiny, satria tena miandry sy manantena tokoa ny hahita ny
Zanak’ondry, ka mba hahazo hanatrika Azy, amin’ny fifaliana sy ny fiderana mandrakizay .
Mba ho tanteraka amintsika rehetra izao anie izany, Amen.
Ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina irey ihany anie ny voninahitra, izay
efa Azy hatramin’ny taloha indrindra, ankehitriny ary ho mandrakizay. AMEN

Isan-Taona Fifohazana TOBY AMBOHIBAO 2012

Past. RAKOTOARIVONY Stéphenson


Aperçu du document AMBOHIBAO_17_nov_2012.pdf - page 1/11
 
AMBOHIBAO_17_nov_2012.pdf - page 3/11
AMBOHIBAO_17_nov_2012.pdf - page 4/11
AMBOHIBAO_17_nov_2012.pdf - page 5/11
AMBOHIBAO_17_nov_2012.pdf - page 6/11
 
Télécharger le fichier (PDF)


AMBOHIBAO_17_nov_2012.pdf (PDF, 117 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


ambohibao 17 nov 2012
malagasy how satan stops our prayers
akon ny diosezy ambositra pdf
final
article gbut 2014
ny baiboly tenin andriamanitra

Sur le même sujet..