كراس الخط .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: كراس الخط.pdf
Auteur: Mustapha

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/02/2013 à 13:35, depuis l'adresse IP 197.27.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2132 fois.
Taille du document: 879 Ko (28 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫نـً‬
‫ـهٌـ‬
‫مًى‬
‫ٌن ًَسِجى‬

‫حًسُفٌ آلُهٍْمٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آلُهٍْم‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ٌنيًى‬
‫لًهًحًتُ ٌنيًى ٌن ًَسِجوا نًارًا أًنًا ًنًَا‬
‫‪.‬‬

‫الُْم‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ةًـ‬
‫ـتًـ‬
‫بى‬
‫ةً ًقسًةى‬

‫حًسُفٌ آلتَاءٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫الُْم‪:‬‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬

‫حًسُفى آلّتَاء‬

‫‪.‬‬
‫اُل ًتُْـًاءٌ ‪.‬‬
‫طّتًا ٍ‬
‫ن‬
‫آُلتً ًقسًةٌ آُل ًتُْـًاءٌ فٍِ آُل ٌت ُ‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ًد‬
‫ـرً‬
‫دى‬
‫جةى‬
‫دًجًا ً‬

‫حًسُفٌ آُلرًالٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آُلرَالٍ‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫دًلٍْ ًلةٌ ‪.‬‬
‫جةٌ دًلٍْ ًلةً ٌنرًلَ ًلةى ‪.‬‬
‫دًجًا ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫الُْم‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ت‬
‫ى‬
‫ـةى‬
‫ةى‬
‫حةو‬
‫تٌّفَا ً‬

‫حًسُفٌ آلّتَاءٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.................................................................................... .....................................‬‬

‫الُْم‪:‬‬
‫حًسُفى آلّتَاء‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ضٌ ًه َْةٌ ‪.‬‬
‫حةو ‪.‬‬
‫ًأكًلًتُ ضٌ ًه َْ ٌة تٌّفَا ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ًر‬
‫ـسٌ‬
‫رى‬
‫ًن ُسكً ى‬
‫ب‬

‫حًسُفٌ آلسَاء‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آلسَاء‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫رًانٍِ ‪.‬‬
‫ًن ُسكًبٌ رًانٍِ ؼًغٍْسى ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ؿ ًـ‬
‫ــًـ‬
‫ـؾً‬
‫ؿٍ ُّفرً ًو ىة ‪.‬‬

‫حًسُفٌ آلـَادٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آلـَادٍ‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ـسًاءٌ ‪.‬‬
‫دً ُ‬
‫ـسًاءً آللَُنٍ‬
‫ًرًأُّتٌ ؿٍ ُّفرًوًةو دً ُ‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫وـً‬
‫ـىًـ‬
‫ـهً‬
‫وًلًمى‬

‫حًسُفٌ آلىًُْوٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.................................................................................................................. .......‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫رًائٍهى ‪.‬‬

‫الدٍي رًائٍهى‬
‫وًلًمٌ ةٍ ً‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫حًسُفى آلُ ًىُْوٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ًٍـ‬
‫ـٌى‬
‫ًى‬
‫ًٍاتٍفى‬

‫حًسُفٌ آُلًَاءٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آُلًَاء‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ٌٍرًي ‪.‬‬
‫دًا ًقتًتُ ٌٍرًى هًاٍل ًرًٍا فٍِ آلًَاتٍفٍ‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ض ًـ‬
‫ـطًـ‬
‫ـصً‬
‫ضَْارًةى‬
‫ً‬

‫حًسُفٌ آلطِْوٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آلطِْوٍ‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ضًالٍمى ‪.‬‬
‫ضةً‬
‫ضَْارًٍتٌٍ إٍلًى ضٌُ ً‬
‫ضًا ًفسً ضًالٍمٌ فٍِ ً‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ًز‬
‫زًا‬
‫زوا‬
‫ًزرًا ًفةى‬

‫حًسُفٌ آلشَاي‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬

‫حًسُفى آلشَاي‬

‫‪.‬‬
‫ًزُّيًبٌ ‪.‬‬
‫ًرأًتُ ًزُّيًبٌ ًزرًا ًفةو فٍِ آلّتِلُّفًازٍ‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ً‬
‫ط‬
‫ـكًـ‬
‫ـفً‬
‫ًقتٍْبى‬

‫حًسُفٌ آلكَاءٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آلكَاءٍ‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫آلكِّفُلٌ ‪.‬‬
‫فًحًػً آلكَتٍْبٌ آلكِّفُلً آلؽَغٍْسً‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ل ًـ‬
‫ـلٌـ‬
‫لًى‬
‫ًلُْهٌُ ى‬
‫ن‬

‫حًسُفٌ آلُالَمٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬

‫حًسُفى آلالَم‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ًلُْلًى‬
‫ًأكًلًتُ ًلُْلًى لًُْهًٌُىةو ًلزٍّزًةو‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ىـً‬
‫ـيٌـ‬
‫نًى‬
‫ىٌجٌُمى‬

‫حًسُفٌ آليُُنٍ‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬

‫‪.‬‬
‫ٌنيٍْسى‬
‫نسً ٌنيٍْسى إٍلًى آليُجٌُمٍ‬
‫ًى ً‬
‫‪.‬‬

‫حًسُفى آليُُنٍ‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫جًـ‬
‫ـجًـ‬
‫ج‬
‫ج ًشرًةى‬
‫ً‬

‫حًسُفٌ آلُجٍْمٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آلُجٍْم‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫جًهًالٌ ‪.‬‬
‫ج ًشرً ‪.‬‬
‫جًهًهً جًهًالٌ آلُ ً‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ع ًـ‬
‫ـغًـ‬
‫ـظً‬
‫جسًةى‬
‫عً ً‬

‫حًسُفٌ آلغِْوٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آلغِْوٍ‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫عُْهًاءٌ ‪.‬‬
‫ً‬
‫جسًةي مًلٍْ ًلةي‬
‫عُْهًاءٌ تًحُتً عً ً‬
‫جً ًلطًتُ ً‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ؼ ًـ‬
‫ـؽًـ‬
‫ـػً‬
‫ؼً ُقسى‬

‫حًسُفٌ آلؽَادٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آلؽَادٍ‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫وٌؽُّفٌُرى ‪.‬‬
‫ؼًادً آلؽَ ُقسٌ وٌؽُّفٌُروا ؼًغٍْسوا‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫أً‬
‫ئـ‬
‫يآ‬
‫أ ُرىًبى‬

‫حًسُفٌ آألًلٍفٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آألًلٍفٍ‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ألُىًبٌ‬
‫ألُىًبٌ نًهً أ ُرًىتٍِ أنًامً آلرَارٍ‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫حًـ‬
‫ـحًـ‬
‫حى‬
‫ضٌلًحُّفًاةى‬

‫حًسُفٌ آلُحًاءٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آلُحًاءٍ‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫حيًانٌ ‪.‬‬
‫ً‬
‫ج ٍسًٍا‬
‫حيًانٌ آلطُلًحُّفًاةً فٍِ حي ُ‬
‫هًؿًىًتُ ً‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ف ًـ‬
‫ـّفٌـ‬
‫فٍ‬
‫فٍٍْلى‬

‫حًسُفٌ آلُّفًاءٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬

‫حًسُفى آلُّفًاءٍ‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫غًّفًا‬
‫غًّفًى آلُّفٍْلٌ غً ُّفًُةو قًؽٍْسًةو‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ك ًـ‬
‫ـكٌـ‬
‫كًى‬
‫كًلُبى‬

‫حًسُفٌ آلُكًافٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬

‫حًسُفى آلُكًاف‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ٌكسًةى‬
‫ًركًؾً آلُكًلُبٌ دًلُفً آلُ ٌكسًةٍ آلُ ٌه ًش ُر ًكغًةٍ‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ق ًـ‬
‫ـقٌـ‬
‫قًٍ‬
‫ٍق ُسدى‬

‫حًسُفٌ آلُقًافٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬

‫‪.‬‬
‫قً ًّفشً‬
‫قً ًّفشً يآلُ ٍق ُسدٌ قً ُّفشًةو وًاٍل ًْةو‬
‫‪.‬‬

‫حًسُفى آلُقًاف‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ًه‬
‫ـٌُ‬
‫هى‬
‫ًه ُردًةى‬

‫حًسُفٌ آُلًُاهٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آُلًُاهٍ‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ًهٍٍْ ًتةى ‪.‬‬
‫ًهزَوًتُ ًهٍٍْ ًتةٌ ٌهرٌهدوا وًلًى آلُ ًهرُ ٌوُِّوً‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫غـً‬
‫ـغًـ‬
‫غً‬
‫ًغشًالى‬

‫حًسُفٌ آلغًُْوٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬

‫حًسُفى آلُ ًغُْوٍ‬

‫‪.‬‬
‫ؼًغٍْسى ‪.‬‬
‫نًا أًجُهًلً آلُ ًغشًالً آلؽَغٍْسً!‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫دًـ‬
‫ـذًـ‬
‫خى‬
‫دُْ ًهةى‬
‫ً‬

‫حًسُفٌ آلُذًاءٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آلُذًاءٍ‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫دًاٍلرى ‪.‬‬
‫ـسًاءً‬
‫ىًؽًبً دًاٍلرٌ آلُذُْ ًهةً آلُذً ُ‬
‫‪.‬‬

‫الُْم‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ثٌـ‬
‫ـّثٌـ‬
‫ثى‬
‫ثٌ ُىتًا ى‬
‫ن‬

‫حًسُفٌ آلّثَاءٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.................................................................................................... .....................‬‬

‫الُْم‪:‬‬
‫حسُفى آلّثَاء‬
‫ً‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ثًا ٍنسى ‪.‬‬
‫رًآى ثًا ٍنسٌ ثٌ ُىتًاىوا ًكتٍْسوا ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ًذ‬
‫ـزٌ‬
‫ذى‬
‫ٌذرًةى‬

‫حًسُفٌ آلزَالٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬

‫ًٍزًٍٍ ‪.‬‬
‫ًٍزًٍٍ آل ُزرًةٌ ًلزٍّزًةى‬
‫‪.‬‬

‫حًسُفى آلزَالٍ‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ً‬
‫ظ‬
‫ـنًـ‬
‫ـلً‬
‫مٍ ُّفسى‬

‫حًسُفٌ آلنَاءٍ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫حًسُفى آلنَاءٍ‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫مًا ٍفسٌ ‪.‬‬
‫كٍُّلً‬
‫قًلَمً مًا ٍفسٌ مٍ ُّفسًًٌ آل َ‬
‫‪.‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دًفٌ‬
‫ّـً‬
‫ـْـٌ‬
‫يى‬
‫جرُ ى‬
‫ي‬
‫ً‬

‫حًسُفٌ آُلًْاء‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.........................................................................................................................‬‬

‫آلُ ًُُْمٌ‪:‬‬
‫دفٌ هً ًىطُخى‬
‫ً‬

‫حًسُفى آُلًْاء‬

‫‪.‬‬
‫ؿُْ ًىةى ‪.‬‬
‫ً‬
‫ـُْ ًىةٍ‬
‫ج ُرّوا فٍِ آل َ‬
‫طسًى ً‬
‫ًرأًتُ ٌّ ُ‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬


Aperçu du document كراس الخط.pdf - page 1/28

 
كراس الخط.pdf - page 2/28
كراس الخط.pdf - page 3/28
كراس الخط.pdf - page 4/28
كراس الخط.pdf - page 5/28
كراس الخط.pdf - page 6/28
 

Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00157562.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.