Dépliant régional en Lao 2013 vp OK .pdf


Nom original: Dépliant régional_en_Lao-2013-vp_OK.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Writer / OpenOffice.org 3.2, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/02/2013 à 11:59, depuis l'adresse IP 114.129.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 476 fois.
Taille du document: 930 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


ຄ ຳຳຂອບໃຈ
ງຳນແຂງ່ ຂ ັນດີນຳມິກ

2013 ໄດຮ
້ ັບກຳນອຸປະຖ ຳຳຊວ
່ ຍເຫຼືອຈຳກບ ັນດຳຄູຮ
່ ວ
່ ມງຳນ

່ັ
ດຳຜູສ
້ ະໜັບສະໜູນທັງທີ່ ໃຊພ
້ ຳສຳຝຣງ

ແລະ

່ັ .
ທີ່ ຮ ັກກຽ່ວກ ັບປະເທດຝຣງ

່ ັ ໂກໂຟນີຂຳສະແດງຄວຳມຂອບໃຈເປັນຢຳ່ ງຍິ່ ງຕຳ່ ກຳນຊວ
ທະຍຳໄລຝຣງ
່ ຍເຫຼືອ

ແລະ

ບ ັນ

ອ ົງກຳນມະຫຳວິ

ແລະ

່ ັ ກຳ່ ວລຸມ
້ ່ ີມີຕ່ ຳອ ົງກຳນຝຣງ
່ ັ ໂກໂຟນີມຳນະໂອກຳດນີດ
້ ວ
ໜູນຂອງພຳກສວ
່ ນຕຳ່ ງໆດງ
່ ນີທ
້ ຍ.

ສະໜັບສະ

ຮອບຄ ດ
ັ ເລື ອ ກ ແລະ ຊິ ງ ຊະນະເລີ ດ ລະດ ບ
ັ ຊຳດ
ວຽງຈ ນ
ັ , ວນ
ັ ທີ 3 ມີນ ຳ 2013
່ ັ ໂກໂຟນີປະຈຳລຳວໄດ
ອ ົງກຳນມະຫຳວິທະຍຳໄລຝຣງ


້ ັດງຳນແຂງ່ ຂ ັນດີນຳມິກລະດ ັບ
ຊຳດຄງທີ່
ັ້

3

້ .
ຂຶນ

່ ັ ໂກໂຟນເຂົ້ຳຮວ
້ ງັ ໝ ົດ
ມີນ ັກສຶກສຳຝຣງ
ັ້ ທ
່ ມແຂງ່ ຂ ັນໃນຄງນີ

11

ຄະນະລວມມີ 100 ຄ ົນ ທີ່ ມຳຈຳກຫຼ ຳຍທອ
້ ງຖິ່ ນແຕກຕຳ່ ງກ ັນຂອງປະເທດລຳວ. ເປັນ
້ົ
ຕນແມ
ນມຳຈຳກບ
ັນດຳຄະນະຕຳ່ ງໆຂອງມະຫຳວິທະຍຳໄລແຫງ່ ຊຳດລຳວ,

ນອກນ ນຍ
ັ້ ງັ ຂຳ ຂ ອບໃຈມຳຍ ງັ : ບຳລສ
ິ ັດ ແມກສ ໌ ເອມວີ, ບຳ້ ນພັກກະຊວງສຶກສຳ ແລະ ກິລຳ,
ຮຳ້ ນຄຳ້ ມິນິມຳກປະຈຳຄະນະ
ວິສະວະກຳສຳດ,
ຮຳ້ ນອຳຫຳນຄ ົວລຳວ,


ບຳລສ
ິ ັດນ ້ ຳຳດື່ມພົມມະລິນ,

ຮຳ້ ນອຳຫຳນພລຳໄດ,

ໂຮງແຮມລຳວພລຳຊຳ,

ຮຳ້ ນອຳຫຳນລຳແຕຣຳສ ,໌

ຮຳ້ ນຄຳ້ ພີເອສໄ໌ ອທີ.

ບຳລສ
ິ ັດຈີເອສແ
໌ ອລຄອມພິວເຕີ, ຮຳ້ ນອຳຫຳນຕ ຳຳນ ັກລຳວ, ຮຳ້ ນອຳຫຳນສະໄບທອງ, ຮຳ້ ນອຳຫຳນ
ລຳແດັຣສ ,໌ ຮຳ້ ນສະກູບດ
ີ ,ູ ຮຳ້ ນອຳຫຳນ ວີນຳກຳເຟ, ປຳນຄ ຳຳກຳນພິມ

ຍຳໄລວິທະຍຳສຳດສຸກຂະພຳບ,
ຄູຫຼວງພະບຳງ ແລະ ປຳກເຊ.
ກຳນແຂງ່ ຂ ັນຮອບຄ ັດເລືອກ

ມະຫຳວິທະຍຳໄລສະຫວ ັນນະເຂດ,

ແລະ

ຊຸມໃຫຍຂ
່ ອງຄະນະເສດຖະສຳດ
ລຳວວິທະຍຳເຂດດ ົງໂດກ.

ແລະ

ບຳລິຫຳນທຸລະກິດມະຫຳວິທະຍຳໄລແຫງ່ ຊຳດ

ຄະນະທີ່ ໄດຄ
້ ອງຊະນະເລີດຈະໄດຮ
້ ັບກຽດເປັນຕ ົວແທນໃຫແ
້ ກປ
່ ະເທດລຳວໃນກຳນໄປ

ຫ ້ ອ ງກຳນ ສຳຂຳນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ

ທ່ ຳ ນ ວ ນ
ັ ນະພຳ ບຸ ບ ຜຳປັນ ຍຳ

ວິທະຍຳເຂດໂສກປ່ຳຫຼວງ.

ສູນກິດຈະກຳຝຣ
ຳ ງ່ ັ ໂກໂຟນີ

ໂທ: (+856-21) 31 46 99

ແຟກ: (+856-21) 31 46 98

ແລະ

ກຳປູ
ຳ ເຈຍ

ໃນຮອບຊິງຊະ

ນະເລີດລະດ ັບພຳກພື້ນທີ່ ນະຄອນໂຮຈ
ີ ່ນ
ິ ສ.ສ ຫວຽດນຳມ ໃນວ ັນທີ 31 ມີນຳ 2013
່ ່ມ

ພົວ ພັນ ຂ ່ຳ ວ

ຕູປ
້ .ນ: 7451 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ

ວິທະຍຳໄລສຳ້ ງ

້ ທີ່ ຫອ
ຊິງຊະນະເລີດລະດ ັບຊຳດແມນຈ
່ ັດຂຶນ
້ ງປະ

ແຂງ່ ຂ ັນກ ັບຄະນະທີ່ດີເດັ່ ນຈຳກປະເທດຫວຽດນຳມ

ອ ົງກຳນມະຫຳວິທະຍຳໄລຝຣງ່ ັ ໂກໂຟນີ

ມະຫຳວິທະ

ຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບວຽກງຳນເຝິກອ ົບຮ ົມ
ວິທະຍຳເຂດດ ົງໂດກ

ໂທ: (856) 20 77 71 31 30

ອີເມລ: vannapha.bouphapanya@auf.org

ທີ່ ຈະມຳເຖິງນີ້.

ກຳນແຂ ່ງ ຂ ນ
ັ ຮອບຊິ ງ ຊະນະເລີ ດ

ຂຳ ້ ສ ອບພຳສຳຝຣ ່ ງັ ແລະ ພອນສະຫວ ນ

13ໂມງ00 ຫຳ 16ໂມງ30

ກຳນແຂ ່ງ ຂ ນ
ັ ຮອບຄ ດ
ັ ເລື ອ ກ "ຂຳ ້ ສ ອບດ ້ຳ ນພຳສຳຝຣ່ ງັ "

ກຳນແຂ ່ງ ຂ ນ
ັ ດ ້ຳ ນພອນສະຫວ ນ
ັ : ຮອບທີ່ 1 :


9ໂມງ00 ຫຳ 11ໂມງ00

ເງິນຄ ຳຳ; ຖຳ້ ຫຳກວຳ່ ເຈົຳ້ ມີໜອ
້ ຍໃຫເ້ ຈົຳ້ ທຳນນ ້ ຳຳໃຈ. (ຄ ຳຳສຸພຳສິດມຳຣ ົກ)

ໃນກຳນແຂງ່ ຂ ັນທັງໝ ົດ 3 ຮອບ ພວກນ ັກສຶກສຳທີ່ ສ ັງກ ັດຢູແ
່ ຕລ
່ ະຄະນະທີ່ ເຂົ້ຳຮວ
່ ມກຳນແຂງ່ ຂ ັນຈະມຳປະລອງຄວຳມຮູຄ
້ ວຳມສຳມຳດຂອງແຕລ
່ ະຄ ົນ.
ຄະນະສຶກສຳສຳດ (ມ.ຊ)

ພຳກວິຊຳວິສະວະກຳໂຍທຳ,
ຄະນະວິສະວະກຳສຳດ
(ມ.ຊ)


ພຳກວິສະວະກຳໄຟຟ

(ມ.ຊ)


້ , ຄະນະວິສະວະກຳສຳດ

ຄະນະກະເສດສຳດ (ມ.ຊ)

ກຳນແຂ ່ງ ຂ ນ
ັ ດ ້ຳ ນພອນສະຫວ ນ
ັ : ຮອບທີ່ 2 :


ວິທະຍຳໄລສຳ້ ງຄູປຳກເຊວິທະຍຳໄລສຳ້ ງຄູຫຼວງພະບຳງມະຫຳວິທະຍຳໄລສະຫວ ັນນະເຂດອະທິ ບ ຳຍໂດຍຫຍຳ້ ກ ຽ່ ວກ ບ
ັ ກຳນແຂ ່ງ ຂ ນ
ັ ດ ຳ້ ນ «ຄ ຳຳ ສ ບ
ັ ພຳສຳຝຣ່ ງັ »

່ ັ ບ ັນດຳຜູເ້ ຂົ້ຳແຂງ່ ຂ ັນຈະຕອ
ໃນກຳນແຂງ່ ຂ ັນປະເພດຄ ຳຳສ ັບພຳສຳຝຣງ
້ ງສະແດງຄວຳມຮູຮ
້ ອບ
່ ັ ດວ
ໂຕຂອງຕ ົນລວມທັງຄວຳມຮູທ
້ ຳງດຳ້ ນພຳສຳຝຣງ
້ ຍກຳນຕອບລຳຍກຳນຄ ຳຳຖຳມທີ່ກຽ່ ວກ ັບ
ດຳ້ ນຕຳ່ ງໆຕຳ່ ໄປນີ້: ປະຫວ ັດສຳດ, ຊີວະສຳດ, ສິນລະປະ, ວິທະຍຳສຳດ ລໆລ.

່ ັ , ຄະນະອ ັກສອນສຳດ : ຖຳ້ ຫຳກວຳ່ ເຈົຳ້ ມງ່ ັ ມີຫຼຳຍໃຫເ້ ຈົຳ້
ພຳກວິຊຳພຳສຳຝຣງ

ກຳນແຂ ່ງ ຂ ນ
ັ ຮອບຊິ ງ ຊະນະເລີ ດ "ຂຳ ້ ສ ອບດ ້ຳ ນພຳສຳຝຣ່ ງັ "

່ ັ , ຄະນະອ ັກສອນສຳດ (ມ.ຊ)
ພຳກວິຊຳພຳສຳຝຣງ

ຄະນະແພດສຳດ, ມະຫຳວິທະຍຳໄລວິທະຍຳສຳດສຸກຂະພຳບ.

ຄະນະແພດສຳດ: ເປົ່ ຳປີ ໃສຫ
ູ ວຳຍ (ລຳວ)
່ ຄ

ທຳນສ ັບສິນເງິນຄ ຳຳ; ຖຳ້ ຫຳກວຳ່ ເຈົຳ້ ມີໜອ
້ ຍໃຫເ້ ຈົຳ້ ທຳນນ ້ ຳຳໃຈ. (ມຳຣ ົກ)

ຄະນະເສດຖະສຳດ ແລະ ບຳລິຫຳນທຸລະກິດ (ມ.ຊ)
ຄະນະນິຕສ
ິ ຳດ ແລະ ລ ັດຖະສຳດ (ມຊ)

ວິທະຍຳໄລສຳ້ ງຄູປຳກເຊ : ເມື່ ອຄວຳຍ ແລະ ງ ົວຕີກ ັນ, ແມງວ ັນ ແລະ
ຍຸງພຳກ ັນລມຕຳຍ.
(ຫວຽດນຳມ)
ົ້
ມະຫຳວິ ທ ະຍຳໄລສະຫວ ນ
ັ ນະເຂດ : ຖຳ້ ຫຳກວຳ່ ເຈົຳ້ ມງ່ ັ ມີຫຼຳຍໃຫເ້ ຈົຳ້ ທຳນສ ັບສິນ

ຄະນະສຶ ກ ສຳສຳດ : ງຳມທີ່ ຈິດໃຈດີກວຳ່ ງຳມທີ່ ຮູບຮຳ່ ງພຳຍນອກ (ລຳວ)

່ັ )
ຄະນະນິ ຕິ ສ ຳດ ແລະ ລ ດ
ັ ຖະສຳດ : ຢຳ່ ຕ ັດສິນຄ ົນຈຳກຮູບຮຳ່ ງພຳຍນອກ (ຝຣງ
ວິ ທ ະຍຳໄລສ ້ຳ ງຄູ ຊ ນ
ັ້ ສູ ງ ຫຼ ວງພະບຳງ : ໜີເສືອພົບຈຳລະເຂ ້ (ໄທ)

ຄະນະກະເສດສຳດ : ງຳມທີ່ ຈິດໃຈດີກວຳ່ ງຳມທີ່ ຮູບຮຳ່ ງພຳຍນອກ (ລຳວ)

ອະທິ ບ ຳຍໂດຍຫຍຳ້ ກ ຽ່ ວກ ັບກຳນແຂ ງ
ັ ດ ້ຳ ນ «ພອນສະຫວ ນ
ັ »
່ ຂນ

້ົ
ແຕລ
ັບມຳຖຳ່ ຍທອດເປັນລະຄອນ
່ ະຄະນະທີ່ ເຂົ້ຳຮວ
່ ມແຂງ່ ຂ ັນຈະຕອ
້ ງນ ຳຳເອົຳບ ົດເລື່ອງຕນສະບ
ເພງຕະລ ົກ,

ລະຄອນຕຸກກະຕຳ,

ລະຄອນເງົຳ

ຫຼື

່ ັ ໂດຍນ ຳຳໃຊ ້
ເປັນລະຄອນສນພຳສຳຝຣ

ັ້

່ ັ ໂກໂຟນທີ່ ພວກເຂົຳໄດຄ
ຄ ຳຳສຸພຳສິດຈຳກປະເທດຝຣງ
້ ັດເລືອກມຳສະແດງ.

ຄະນະຫນງຶ ່ ຕອ
້ ງປະ

ກອບມີນ ັກຮຽນຫຼ ຳຍສຸດ 5 ຄ ົນ. ຄະແນນທີ່ ຄະນະກຳມະກຳນຈະໃຫແ
້ ມນອີ
່ ງໃສຄ
່ ວຳມຄິດສຳ້ງສ ັນ,
່ັ .
ຄຸນນະພຳບດຳນກຳນສະແດງ, ກຳນເຮັດວຽກຮວ
່ ມກ ັນເປັນກຸມ
່ ແລະ ລະດ ັບ ພຳສຳຝຣງ

ກຳນແຂ ງ
ັ ຮອບຊິ ງ ສະນະເລີ ດ ລະດ ບ
ັ ພ ຳກພື້ ນ : ວ ນ
ັ ທີ 31 ມີນ ຳ 2013
່ ຂນ

້ ລ ້ວ ໄດ …
ໃກສ
້ ິຮ ອດມືແ
໋ .ເຊີນຊວນບ ັນດຳທຳ່ ນເຂົຳ້ ມຳ

ໃນວ ນ
ັ ທີ 31 ມີນ ຳ 2013. ບ ນ
ັ ດຳນ ອ
ັ ສຶ ກ ສຳ5 ຄ ນ
ົ ສຸດ ທ້ ຳ ຍປະເພດພ ອນສະຫ ວ ນ
ັ ແລະ ອີ ກ 3 ຄ ນ
ົ ທີ່ ຊະນະເລີ ດ
້ ງນ ກ

ເພຳະວຳ່ ຈະມີກຳນຈ ັບສະຫຼຳກຜູໂ້ ຊກດີທ່ ີເຂົຳ້ ຮວ
່ ມໂດຍ

ກຳນແຂ ່ງ ຂ ນ
ັ ດີ ນ ຳມິກ ຮອບຊິ ງ ຊະນະເລີ ດ ລະດ ບ
ັ ພ ຳກພື້ ນປີ 2013 ຈະຈ ັດຂື້ ນ ທີ່ ນະຄອນໂຮ ຈ
ີ ນ ສ.ສ ຫວຽດນຳມ
່ ່ ມິ່
ໃນປະເພດພ ຳສຳຝຣ່ ງັ ຈະໄດ ໄ
ັ ມິດ ຕະພ ຳບລະຫ ວ ່ ຳ ງນ ກ
ັ ສຶ ກ ສຳທີ່ ໃຊ ້ພ ຳສຳຝຮ່ງັ ດ ວ
ັ .
້ ປແຂ ງ
່ ຂນ
້ ຍກ ນ

ຮວ
່ ມໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດລະດ ັບປະເທດ

ມີຫຼຳກຫຼຳຍລຳງວ ັນທີ່ ຈະມອບໃຫພ
້ ວກທຳ່ ນ.


Aperçu du document Dépliant régional_en_Lao-2013-vp_OK.pdf - page 1/2

Aperçu du document Dépliant régional_en_Lao-2013-vp_OK.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)


Dépliant régional_en_Lao-2013-vp_OK.pdf (PDF, 930 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


depliant version finale 3
depliant regional en lao 2013 vp ok