(ApV) 37 años del golpe de Estado .pdf


Nom original: (ApV) 37 años del golpe de Estado.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Writer / LibreOffice 3.5, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 24/03/2013 à 23:49, depuis l'adresse IP 92.150.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 863 fois.
Taille du document: 139 Ko (3 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document


A 37 anys del cop d'estat criminal del 24 de març de 1976

La dictadura instaurada a l’Argentina va tindre com a objectiu principal la destrucció de l’aparell
productiu nacional, per tal de portar els dictats ultra liberals de l’Escola de Chicago a la pràctica.
El cop es dona quan falten 7 mesos per a les eleccions presidencials, celebració que els militars no
volien secundar, ja que tant sols en una societat sotmesa, Martínez de Hoz (Ministre d’Economia de
la Junta Militar) podia dur endavant la seva feina. Per tal d’assolir això, fou necessari destruir tota
oposició al procés, sembrant el terror en el país i provocant, entre altres tragèdies, la desaparició de
30.000 companys i companyes.
La ferida oberta per la dictadura mai es tancarà definitivament, i només des de fa una dècada el
nostre país va sortint d’aquell trastorn, a partir de mesures que tendeixen a la recuperació de la
memòria i el càstig dels culpables, però també amb polítiques que aspiren a la igualtat i la justícia
social.
Fa tot just uns dies que la nostra companya Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, des de la
Cambra de Diputats, ens ha assenyalat la importància d’aquest any: s’acompleixen 10 anys de la
presa de possessió del nostre company Néstor Kirchner, i 30 anys de la recuperació de la
democràcia. L’arribada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, ens marcà la trajectòria a seguir, i va
acomplir la seva paraula de NO DEIXAR LES SEVES CONVICCIONS A LA PORTA. És per això
que aquesta dècada ha consolidat la democràcia i l’ambició d’una Argentina lliure, justa i sobirana,
dins una Amèrica Llatina unida i solidària.
El que va succeir en la pitjor etapa del nostre país, no ha de tornar a passar ni a Amèrica Llatina ni
en cap altre part del mon. Ni el genocidi dels pobles, ni la destrucció de països i regions del planeta
són suportables avui. Tot i això, assistim atònits al buidament dels drets de pobles sencers aquí a
Europa. I és per això que avui fem una crida a la reflexió i a la lluita per tal que no baixem la
guàrdia a l'Argentina i a l'Amèrica Llatina. Per tal de frenar el liberalisme en els països a on
residim, creiem que la nostra experiència és vàlida i la brandem com a bandera de lluita en molts
conflictes. És la manera de mantindre viva la flama dels nostres companys i companyes morts o
desapareguts, els quals pagaren amb les seves vides l’oposició a la barbàrie.
Argentins per a la Victòria s’uneix al record i pren nota de la importància d’aquest 2013, duent a
terme un difícil treball de cara a les eleccions legislatives del mes d’octubre, ja que l’aposta per la
democràcia requereix la ratificació a les urnes, que és també una manera de rendir un homenatge a
totes i tots aquells que van donar la vida per ella.

.
PER LA MEMORIA
PER LA VERITAT
PER LA JUSTÍCIA

37 ANS APRES LE COUP D'ÉTAT CRIMINEL DU 24 MARS 1976

La dictature instaurée en Argentine avait comme principal objectif la destruction de l'appareil
productif national afin de mettre en pratique les principes économiques ultra libéraux de l'École de
Chicago.
Le coup d'état eu lieu sept mois avant les élections présidentielles, évènement que les militaires ne
voulaient pas soutenir, lui préférant une société soumise que Martínez de Hoz (ministre de
l'économie de la junte) pourrait installer jusqu'au bout de sa tâche. Pour eux, il était nécessaire de
détruire toute opposition au processus en semant la terreur dans le pays et en provoquant entre
autres tragédies la disparition de 30 000 camarades.
La blessure ouverte par la dictature ne se fermera jamais définitivement et cela ne fait qu'une
décennie que notre pays a commencé à sortir de ce traumatisme, grâce aux moyens de récupération
de la mémoire et au châtiment des coupables, mais aussi grâce à des politiques qui visent l'égalité et
la justice sociale.
Cela fait à peine quelques jours que notre camarade présidente Cristina Fernández de Kirchner,
depuis la Chambre des députés, nous a signalé l'importance de cette année : l'anniversaire des 10
ans de l'ascension du camarade Néstor Kirchner et les 30 ans du retour de la démocratie. L'arrivée
de Néstor Kirchner à la Casa Rosada nous indiqua la trajectoire à suivre et à accomplir avec ses
propres mots : "ne pas laisser ses convictions à la porte." C'est pour cela que cette décennie a
consolidé la démocratie et l'ambition d'une Argentine libre, juste et souveraine, au sein d'une
Amérique latine unie et solidaire.
Ce qui est arrivé pendant la pire étape de l'histoire de notre pays ne doit pas se reproduire ni en
Amérique latine, ni en aucune partie du monde. Ni le génocide des peuples, ni la destruction de
pays et de régions de la planète ne sont supportables aujourd'hui. Pourtant, nous assistons
étrangement à la régression des droits de peuples entiers ici, en Europe. Et c'est pour cette raison
qu'aujourd'hui nous lançons un appel à la réflexion et à la lutte pour ne pas baisser la garde en
Argentine et en Amérique Latine. Pour essayer de freiner le libéralisme dans les pays où nous
résidons, nous croyons que notre expérience est valable et nous la brandissons comme une bannière
de lutte dans de nombreux conflits. C'est une façon de maintenir en vie l'appel de nos camarades
morts et disparus qui ont payé de leur vie l'opposition à la barbarie.
"ARGENTINOS PARA LA VICTORIA" s'unit à ce souvenir et prend note de l'importance de cette
année 2013, s'investissant ardemment dans la perspective des élections législatives d'octobre, parce
que le pari pour la démocratie requiert la ratification des urnes, ce qui est aussi une manière de
rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont donné leur vie pour elle.

POUR LA MEMOIRE
POUR LA VERITE
POUR LA JUSTICE

37 años depués del golpe de Estado criminal del 24 de marzo de 1976

La dictadura instaurée en la Argentina tenía como principal objectivo la destrucción del aparato
productivo nacional con fin de poner en práctica los principios económicos de la Escuela de
Chicago.
El golpe de Estado tuvo lugar siete meses antes de las elecciones presidenciales, acontecimiento que
los militares no querían apoyar una sociedad sumetida que Martínez de Hoz (ministro de economía
de la junta) podría instalar hasta el fin de su tarea. Para ellos, era necesario destruir toda opisición al
proceso sembrando el terror en el país y provocando entre otras tragedias la desaparición de 30 000
compañeras y compañeros.
Nunca la herida abierta por la dictadura se cerrará definitivamente y sólo desde hace una decada
nuestro país va saliendo de este traumatismo, gracias a las medidas de recuperación de la memoria y
al castigo de los culpables, pero también con políticas que aspiran a la igualdad y la justica social.
Hace apenas unos días que nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, desde la Cámara de
Diputados, nos ha aseñalado la importancia de este año: los 10 años de la asunción del compañera
Néstor Kirchner y los años del retorno de la democracia. La llegada de Néstor Kirchner nos indicó
la trayectoria a seguir y a cumplir con sus propias palabras:"no dejar sus convicciones a la puerta."
Es por eso que esta decada ha consolidado la democracia y la ambición de una Argentina libre, justa
y soberana, dentro una América Latina unida y solidaria.
Lo que pasó durante la peor etapa de la historia de nuestro país no debe reproducirse ni en América
Latina, ni en ningun lugar del mundo. Ni el genocidio de los pueblos, ni la destrucción de países y
regiones del planeta son suportables. A pesar de eso, asistimos a la regresión de los derechos de
pueblos enteros acá, en Europa. Y es por eso que hoy apelamos a la reflexión y a la lucha para no
bajar la guardia en la Argentina y en la América Latina. A fin de frenar el liberalismo en los países a
donde residimos, creemos que nuestra experiencia es valida y la blandimos como banera de lucha
en muchos conflictos. Es una manera de mantener viva la flama de nuestros compañeros muertos y
desaparecidos, los cuales pagaron con su vida la oposición a la barbarie.
Argentinos para la victoria se une a este recuerdo y toma nota de la importancia de este año 2013,
trabajando con ardor de cara a las elecciones legislativas del mes de octubre, porque la apuesta para
la democracia requiere la ractificación a las urnas, una manera también de dar un homenaje a todas
y todos aquellos que daron la vida para ella.

POR LA MEMORIA
POR LA VERDAD
POR LA JUSTICIA


(ApV) 37 años del golpe de Estado.pdf - page 1/3


(ApV) 37 años del golpe de Estado.pdf - page 2/3


(ApV) 37 años del golpe de Estado.pdf - page 3/3


Télécharger le fichier (PDF)

(ApV) 37 años del golpe de Estado.pdf (PDF, 139 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP
Documents similaires


apv 37 anos del golpe de estado
e revi 1
le journal de notre amerique stop repression 2018 01 22
podemos
encuesta giacobbe
filopolitica2013 ii

Sur le même sujet..