A2003075 .pdfNom original: A2003075.pdf

Ce document au format PDF 1.2 a été généré par / Acrobat Distiller 4.05 for Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/04/2013 à 10:12, depuis l'adresse IP 41.97.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 801 fois.
Taille du document: 339 Ko (40 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document


‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13 bŠ_«

75 œbF «

 2003 WMÝ d³L ¹œ 7 oL«uL «

ÊuFЗ_« WM
Ò «

d¹d×Ò² «Ë …—«œù«
‰Ëœ ×Uš Ê«bKÐ
wÐdF « »dGL «

dz«e− «
f½uð
»dGL «
UO³O
UO½UD¹—u.

W‡MÝ

W‡MÝ

ÃÆœ 2675,00

ÃÆœ 1070,00

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÒ K _« W MÒ «

ÃÆœ 5350,00

ÃÆœ 2140,00

ÆÆÆÆÆ UN‡‡²LłdðË WOÒ K _« W MÒ «

W.uJ×K W .
Ò UF « W½U._«
WWW.JORADP.DZ

„«d²ýô«
Ò uMÝ
Í

„«d²ýô«Ë l³ÒD «
WO
Ò LÝ d
Ò « WF³DL «
WD×. ≠ dz«e− « ≠ 376 »Æ’ ¨f¹«— œ«d. d¾Ð ¨sOðU ³ « wŠ

09 v ≈ 021.54.35.06 ∫ nðUN «
021.65.64.63
021.54.35.12 fBUH «
dz«e− « 3200-50 »ÆÃÆÕ
Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG WÒOH¹Òd « WOLMÒ² «Ë WŠöH « pMÐ

UNOKŽ œ«eð
‰UÝ—ù«  UIH½

sÞu « ×Uš sOBd²ALK WÒO³Mł_« WKLF « »U Š
060.320.0600.12 WÒOH¹Òd « WOLMÒ² «Ë WŠöH « pMÐ

ÃÆœ 13,50 WÒOK _« W ÒM « sLŁ
ÃÆœ 27,00 UN²LłdðË WÒOK _« W ÒM « sLŁ
Æ…dOF Ò² « V Š ∫ WIÐUÒ « sOMÒ « wL —œUÒB « œbF « sLŁ
ÆsOBd²ALK U½UÒ−. ”—UNH « rÒK ðË
ÆÊ«uMF « dOOG² Ë√ ÃU−²Šö Ë√  UB«d²ýô« b¹b−² ¡«uÝ …dOš_« …b¹d− « ‰UÝ—≈ WHOH ‚UL—≈ »uKDL «
ÆdDÒ K ÃÆœ 60,00 ”UÝ√ vKŽ dAÒM « sLŁ

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

”dN
WOÒ LOEMð rOÝ«d
w² « s._« b??Ž«u?Z œÒb?‡‡×¹ ¨2003 WMÝ d??³?L? ¹œ ‰ÒË√ oL«u??L « 1424 ÂU??Ž ‰«Òu?ý 7 wL ŒÒ—R?. 451 ≠ 03 rZ— Íc??O?HMð Âu?‡Ýd‡.
5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWÞuGCL « “UG « WOŽË√Ë …dD « WOzUOLOJ «  Ułu²ML «Ë œ«uL UÐ W‡KBÒ²L «  UÞUAM « vKŽ oÒ³Dð
W??Ò U? « ◊Ëd??A « œÒb? ×¹ ¨2003 WMÝ d??³? L? ¹œ ‰ÒË√ o?‡L«u??L « 1424 ÂU??Ž ‰«Òu? ý 7 wL ŒÒ—R?. 452 ≠ 03 rZ— Íc??O?H?Mð Âu?Ýd??.
9 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UZdD « d³Ž …dD « Òœ«uL « q‡IMÐ WIÒKF²L «
Âu‡‡Ýd?L « r‡‡‡ÒL?²¹Ë ‰Òb‡‡‡F¹ ¨2003 WMÝ d?³?L? ¹œ ‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òuý 7 wL ŒÒ—R?. 453 ≠ 03 rZ— Íc?O?HMð Âu?Ýd?.
wL b?O‡I « ◊Ëd?AÐ oÒKF?²?L «Ë 1997 WMÝ d¹UM¹ 18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU?C?.— 9 wL ŒÒ—R?L « 41 ≠ 97 rZ— Íc‡‡O?HMÒ² «
13 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆr‡ÒL²L «Ë ‰Òb‡FL « ¨Í—U‡‡−² « q‡‡− «
r‡Z— Âu?ÝdL? « rÒL²¹Ë ‰Òb?F¹ ¨2003 WMÝ d?³L? ¹œ ‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òuý 7 wL ŒÒ—R. 454 ≠ 03 rZ— ÍcO?HMð Âu‡Ýd.
e‡?Bd?? ?. ¡U?? A?½≈ sÒL? ? C? ? ²? ? L «Ë 1985 WMÝ ”—U?‡‡. 16 oL«u?? ?L « 1405 ÂU‡?‡‡?Ž W‡‡?‡O½U?‡¦? « ÈœU‡‡?‡L?? ?ł 24 wL ŒÒ—R‡?‡L « 56≠85
17 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw‡MI‡‡² «Ë w‡LK‡‡F « ÂöŽù« wL Y׳K
Âu‡Ýd??L « r?‡ÒL? ²¹Ë ‰Òb? F‡Ô¹ ¨2003 WMÝ d??³? L? ?¹œ ‰ÒË√ oL«u??L « 1424 ÂU??Ž ‰«Òu?ý 7 wL ŒÒ—R?. 455 ≠ 03 rZ— Íc??O? HMð Âu‡Ýd??.
e??Bd??. ¡U??A½≈ s?‡ÒL? C? ²? L «Ë 1985 WMÝ d?? ³? L? ¹œ 17 o‡L«u?? L « 1406 ÂU‡?‡Ž w½U‡?¦ « l‡O?‡Ð— 5 wL ŒÒ—R?? L « 307≠85 r‡?‡‡Z—
18 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOLM² « qł√ s. oÒ³DL « œUB²Zô« wL Y׳K
rZ— Âu?ÝdL « r?ÒL²¹Ë ‰Òb?F¹ ¨2003 WMÝ d?³L? ¹œ ‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òuý 7 wL ŒÒ—R?. 456 ≠ 03 rZ— Íc?O?HMð Âu‡Ýd?.
 U‡ZU‡D? « W‡O?LMð e‡‡?Bd‡. ¡U‡A½≈ s‡ÒL? C?²?L «Ë 1988 WMÝ ”—U‡. 22 oL«u?L « 1408 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 4 wL ŒÒ—R?L « 60≠88
20 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…œÒb−‡²L «
rZ— ÂuÝdL « rÒL²¹Ë ‰Òb‡‡‡F¹ ¨2003 WMÝ d³L ¹œ ‰ÒË√ oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰«Òuý 7 wL ŒÒ—R. 457 ≠ 03 rZ— ÍcOHMð Âu‡Ýd.
W‡?O? ? LMð e?‡‡Bd?‡‡?‡. ¡U‡?A‡‡?‡½≈ s?‡‡ÒL? ? C? ? ²? ? L «Ë 1988 W‡?‡M?Ý ”—U‡?‡. 22 oL«u?? ?L « 1408 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?³? ?F? ? ý 4 wL ŒÒ—R?? ?L « 61≠88
21 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…—ÒuD²L «  UOłu‡ u‡MJ² «
Âu??Ýd?? L « rÒL? ²?¹Ë ‰Òb? F¹ ¨2003 WMÝ d?? ³? L? ¹œ ‰ÒË√ o?L«u??L « 1424 ÂU??Ž ‰«Òu? ý 7 wL ŒÒ—R?? . 458 ≠ 03 rZ— Íc??O? HM?ð Âu‡Ýd??.
À«bŠ≈ sÒLC²L «Ë 1991 WMÝ d³L ¹œ 14 oL«uL « 1412 ÂU‡‡Ž W‡O½U‡¦ « ÈœU‡Lł 7 wL ŒÒ—RL « 478≠91 r‡Z— ÒÍcO‡HMÒ² «
23 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆƉÒbFL « ¨W‡KŠU‡I « oÞU‡ML « ‰u‡‡Š wMI² «Ë wLKF « Y׳ « eBd.
Âu??Ýd?? L « rÒL? ²?¹Ë ‰Òb? F¹ ¨2003 WMÝ d?? ³? L? ¹œ ‰ÒË√ o?L«u??L « 1424 ÂU??Ž ‰«Òu? ý 7 wL ŒÒ—R?? . 459 ≠ 03 rZ— Íc??O? HM?ð Âu‡Ýd??.
À«b‡?‡Š≈ s‡ÒL? ?C? ?²? ?L «Ë 1992 W‡?MÝ u?‡‡¹U?‡. 23 oL«u?? L « 1412 ÂU?? Ž …b?? F? ?I « Í– 20 wL ŒÒ—R?? L « 214≠92 rZ— ÒÍc?? O? ?HM?Ò² «
25 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWO‡zU‡OLOJ «Ë W‡OzU‡¹e‡OH « qO‡ U‡×² « wL wMI² «Ë wLKF‡ « Yׇ³ « e‡‡Bd‡.
Âu??Ýd?? L « rÒL? ²?¹Ë ‰Òb? F¹ ¨2003 WMÝ d?? ³? L? ¹œ ‰ÒË√ o?L«u??L « 1424 ÂU??Ž ‰«Òu? ý 7 wL ŒÒ—R?? . 460 ≠ 03 rZ— Íc??O? HM?ð Âu‡Ýd??.
À«b‡?‡Š≈ s‡?ÒL? ?C? ?²? ? L «Ë 1992 W‡?MÝ u?‡‡¹U?‡. 23 oL«u?? ?L « 1412 ÂU?? Ž …b?? F? ? I « Í– 20 wL ŒÒ—R?? ?L « 215≠92 rZ— ÒÍc?? O? ?HM?Ò² «
27 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwLUI¦ «Ë wŽUL²łô« ÊU ½ù« rKŽ wL wMI² «Ë wLKF‡ « Yׇ³K e‡‡Bd‡.
Âu??Ýd?? L « rÒL? ²?¹Ë ‰Òb? F¹ ¨2003 WMÝ d?? ³? L? ¹œ ‰ÒË√ o?L«u??L « 1424 ÂU??Ž ‰«Òu? ý 7 wL ŒÒ—R?? . 461 ≠ 03 rZ— Íc??O? HM?ð Âu‡Ýd??.
e‡Bd?‡. ¡U‡‡?A½≈ s‡‡?ÒL? C? ²? ?L «Ë 1992 W‡MÝ u?‡O u‡¹ 6 oL«u?? L « 1413 ÂU??Ž ÂÒd? ?×? . 5 wL ŒÒ—R?? L « 280≠92 rZ— ÒÍc?? O? H?MÒ² «
28 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW³Z«dL «Ë ÂU‡× û wMI² «Ë wLK‡F‡‡ « Yׇ³ «
Âu??Ýd?? L « rÒL? ²?¹Ë ‰Òb? F¹ ¨2003 WMÝ d?? ³? L? ¹œ ‰ÒË√ o?L«u??L « 1424 ÂU??Ž ‰«Òu? ý 7 wL ŒÒ—R?? . 462 ≠ 03 rZ— Íc??O? HM?ð Âu‡Ýd??.
q¹u??×ð sÒL?C? ²?L «Ë 1993 W‡MÝ u?‡O½u‡¹ 14 o‡L«u?L « 1413 ÂU‡Ž W?‡Ò−? ׇ « Í– 24 wL ŒÒ—R?L « 141≠93 r‡Z— Íc‡O?‡HMÒ² «
ÊU ½ù« rKŽ w‡LË a¹—U‡² « q³Z U‡. —uBŽ wL Àu‡×?³K wMÞË e‡Bd‡. v ≈ WO ¹—U‡² «  UÝ«—ÒbK wM‡Þu‡ « e‡BdL «
30 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆa‡¹—U‡² «Ë

2

3

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

©lÐUð® ”dN
rOKF² « eB«d. w²LzUZ rÒL²¹ ¨2003 WMÝ d³L ¹œ ‰ÒË√ oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰«Òuý 7 wL ŒÒ—R. 463 ≠ 03 rZ— ÍcOHMð ÂuÝd.
31 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆU‡‡OM¼– sOZuFL « ‰UHÞú W¹uÐd² « WO³D « e‡B«dL «Ë U‡¹dBÐ sOZuFL « ‰U‡HÞú WBB ²L «
W‡I??×KL? « W?L?‡‡zU??I « rÒL? ²¹ ¨2003 WMÝ d??³?L? ¹œ ‰ÒË√ oL«u??L « 1424 ÂU??Ž ‰«Òu?ý 7 wL ŒÒ—R?. 464 ≠ 03 rZ— Íc??O?H?Mð Âu?Ýd??.
—Ëœ À«b‡Š≈ s‡ÒLC?²L «Ë 1980 WMÝ ”—U. 15 oL«uL « 1400 ÂUŽ w½U?¦ « l‡OЗ 28 wL ŒÒ—RL « 82-80 rZ— ÂuÝd?L UÐ
32 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆU¼dOÝË U‡NLOEMðË sOZuFL « Ë√ sOM L «
W??I? ?×KL « W?? LzU??I « rÒL? ?²¹ ¨2003 WMÝ d?? ³? L? ¹œ ‰ÒË√ o?L«u??L « 1424 ÂU??Ž ‰«Òu? ý 7 wL ŒÒ—R?? . 465 ≠ 03 rZ— Íc?? O? HMð Âu?? Ýd??.
—Ëœ À«b?Š≈ sÒL?C²?L «Ë 1980 WMÝ ”—U?. 15 oL«u?L « 1400 ÂUŽ w½U?¦ « lOЗ 28wL ŒÒ—R?L « 83-80 rZ— ÂuÝd?L UÐ
33 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆU¼dOÝË UNLOEMðË sOHF L « ‰UHÞ_«
e?? B«d?? L? « W?? LzU?? Z r?ÒL? ?²¹¨2003 WM?Ý d??³? ?L? ? ?¹œ ‰ÒË√ oL«u?? L « 1424 ÂU?? Ž ‰«Òu? ?ý 7 wL ŒÒ—R?? . 466 ≠ 03 rZ— Íc?? O? ?H?Mð Âu?? Ýd?? .
34 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW‡‡OÐd² « …œU‡‡‡‡Ž≈ wL WBB ²L «

W¹Ò œd rOÝ«d
d¹“Ë Ê«u¹œ f?Oz— ÒÂU?N? . ¡U??N½≈ sÒL? C? ²¹ ¨2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u?? L « 1424 ÂU??Ž ÊU??C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??.
34 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWÒO UL «
 U??Ý«—Òb U?Ð W??HÒKJ. ÒÂU?? N? . ¡U??N½≈ sÒL? ?C? ²¹ ¨2003 WMÝ d?? ³? L? Lu½ 2 oL«u?? L « 1424 ÂU??Ž ÊU??C? .— 7 wL ŒÒ—R??. Òw?ÝUz— Âu??Ýd??.
34 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWÒO UL « …—«“uÐ hO KÒ² «Ë
nÒKJ.  U??Ý«—œ d¹b?. ÒÂU?N?. ¡U?N½≈ s?ÒL?C?²¹ ¨2003 WMÝ d?³? L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU?C?.— 7 wL ŒÒ—R?. ÒwÝU?z— Âu?Ýd?.
34 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ„—UL−K WÒ.UF « W¹d¹bL UÐ WÒ U « ÊËRÒA UÐ
s._«Ë W¹U?Zu? « d¹b?. ÒÂU?N?. ¡U?N½≈ s?ÒL?C?²¹ ¨2003 WMÝ d?³? L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU??C?.— 7 wL ŒÒ—R?. ÒwÝU?z— Âu?Ýd?.
35 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ„—UL−K WÒ.UF « W¹d¹bL UÐ
gG « W??×?LUJ. d¹b??. ÒÂU?N? . ¡U?N½≈ sÒL? C?²¹ ¨2003 WMÝ d?³? L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU??C?.— 7 wL ŒÒ—R?. ÒwÝU?z— Âu?Ýd?.
35 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ„—UL−K WÒ.UF « W¹d¹bL UÐ
…—«“uÐ d¹b??. VzU?½ ÒÂU?N? . ¡U??N½≈ sÒL? C? ²¹ ¨2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u?L « 1424 ÂU??Ž ÊU??C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??.
35 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWÒO UL «
sO¹u?? N? ł s¹d?¹b??. ÒÂU??N? . ¡U?? N½≈ sÒL? C? ?²¹ ¨2003 WMÝ d?? ³? L? Lu½ 2 oL«u?? L « 1424 ÂU??Ž ÊU?? C? .— 7 wL ŒÒ—R??. Òw?ÝUz— Âu??Ýd??.
35 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWM¹e K
„ö._ ÍuN− « gÒ²HL? « ÒÂUN. ¡UN½≈ sÒLC²¹ ¨2003 WMÝ d³LLu½ 2 oL«uL « 1424 ÂUŽ ÊUC.— 7 wL ŒÒ—R. ÒwÝUz— ÂuÝd.
35 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWMODM IÐ Í—UIF « kH× «Ë W ËÒb «
wFL? « ‰UBðô« d¹b?. ÒÂUN?. ¡UN½≈ sÒL?C²¹ ¨2003 WMÝ d³?LLu½ 2 oL«uL « 1424 ÂUŽ ÊU?C.— 7 wL ŒÒ—R. ÒwÝUz— Âu?Ýd.
35 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW‡LU‡I¦ «Ë ‰UBðô« …—«“uÐ ÍdB³ «
‰U?? Bðô« …d?¹b?? . ÒÂU?? N? ?. ¡U?? N½≈ s?ÒL? ?C? ?²¹ ¨2003 WM?Ý d?? ³? ?L? ?Lu½ 2 oL«u?? L « 1424 ÂU?? Ž ÊU?? C? ?.— 7 wL ŒÒ—R?? . Òw?ÝUz— Âu?? Ýd?? .
35 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW‡LU‡I¦ «Ë ‰UBðô« …—«“uÐ WÐu²JL « WLU×BK
wLUI?¦ « À«d² « …d¹b?. ÒÂUN?. ¡UN½≈ sÒL?C²¹ ¨2003 WMÝ d³?LLu½ 2 oL«uL « 1424 ÂUŽ ÊU?C.— 7 wL ŒÒ—R. ÒwÝUz— Âu?Ýd.
35 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW‡LU‡I¦ «Ë ‰UBðô« …—«“uÐ
s¹d¹b??. »«Òu?½ ÒÂU??N? . ¡U?N?½≈ sÒL? C? ²ð ¨2003 WMÝ d?? ³? L? Lu½ 2 oL«u?? L « 1424 ÂU??Ž ÊU??C? .— 7 wL W??šÒ—R??. W??ÒO? ÝU?z— rO??Ý«d??.
36 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWLUI¦ «Ë ‰UBðô« …—«“uÐ

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

©lÐUð® ”dN
wL WLU?I¦K s¹d¹b?. ÒÂUN?. ¡UN½≈ sÒL?C²ð ¨2003 WMÝ d³?LLu½ 2 oL«uL « 1424 ÂUŽ ÊU?C.— 7 wL W?šÒ—R. WÒO?ÝUz— rO?Ý«d.
36 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¹ôu «
s¹d¹b??. »«Òu?½ ÒÂU??N? . ¡U?N?½≈ sÒL? C? ²ð ¨2003 WMÝ d?? ³? L? Lu½ 2 oL«u?? L « 1424 ÂU??Ž ÊU??C? .— 7 wL W??šÒ—R??. W??ÒO? ÝU?z— rO??Ý«d??.
36 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² « …—«“uÐ
ÂuKF? « W??OKB b??O? L? Ž ÒÂU??N? . ¡U??N?½≈ sÒL? C? ²¹ ¨2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u?? L « 1424 ÂU??Ž ÊU??C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??.
37 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdz«e− « WF.U−Ð WOŽUL²łô«Ë WO½U ½ù«
 UOKLŽ rOEMð WM− fOz— sOOFð sÒLC²¹ ¨2003 WMÝ d³LLu½ 2 oL«uL « 1424 ÂUŽ ÊUC.— 7 wL ŒÒ—R. ÒwÝUz— ÂuÝd.
37 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆUN²³Z«d.Ë W —u³ «
WM¹e? K? Íu?N?− « d¹b?L « sO?O?F?ð sÒL?C?²¹ ¨2003 WMÝ d?³?L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU?C?.— 7 wL ŒÒ—R?. ÒwÝUz— Âu?Ýd?.
37 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆnKA UÐ
 U?? Ý«—Òb? UÐ W?? ?HÒKJ?. sO?? ?O? ?Fð s?ÒL? ?C? ? ²¹ ¨2003 WM?Ý d?? ³? ? L? ? Lu½ 2 oL«u?? ?L « 1424 ÂU?? Ž ÊU?? ?C? ?.— 7 wL ŒÒ—R?? ?. ÒwÝU?z— Âu?? Ýd?? ?.
37 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWLU‡‡I‡¦ «Ë ‰UBðô« …—«“uÐ hO KÒ² «Ë
‰U?Bðô« …—«“u?Ð W?A?Ò²?H? . sO?O?Fð sÒL? C?²¹ ¨2003 WMÝ d?³? L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU??C?.— 7 wL ŒÒ—R?. ÒwÝU?z— Âu?Ýd?.
37 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW‡‡LUI‡¦ «Ë
wL W??LU?I? ¦K s¹d¹b??. sO?O? Fð sÒL?C? ²ð ¨2003 WMÝ d?³? L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU??C?.— 7 wL W??šÒ—R?. W?ÒO? ÝUz— rO??Ý«d?.
38 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¹ôu «
wL w U?F « s¹uJ?² « d¹b?. sO?O?Fð sÒL?C?²¹ ¨2003 WMÝ d?³?L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU?C?.— 7 wL ŒÒ—R?. ÒwÝUz— Âu?Ýd?.
38 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² « …—«“uР×b² « WKŠd.
b?FÐ UL?  UÝ«—Òb « …d¹b?. sO?OF?ð sÒLC?²¹ ¨2003 WMÝ d?³?L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424 ÂUŽ ÊU?C.— 7 wL ŒÒ—R?. ÒwÝUz— Âu?Ýd?.
38 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² « …—«“uÐ s¹uJ² «Ë Y׳ «Ë ×b² «
wLK?F « Y×??³ « …d?¹b??. sO??O? Fð s?ÒL? C? ²¹ ¨2003 WMÝ d?? ³? L? Lu½ 2 oL«u?? L « 1424 ÂU??Ž ÊU??C? .— 7 wL ŒÒ—R??. Òw?ÝUz— Âu??Ýd??.
38 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² « …—«“uÐ włu uMJ² « d¹uD² «Ë
…—«“uÐ s¹d¹b?. »«Òu½ s?O?O?Fð sÒL?C?²ð ¨2003 WMÝ d?³?L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU?C?.— 7 wL W?šÒ—R?. W?ÒO?ÝUz— rO?Ý«d?.
38 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwLK‡‡F « Y׳ «Ë w UF « rOKF² «
V²JL UÐ  U?Ý«—œ W? ?Oz— sO?O?Fð sÒL?C?²¹ ¨2003 WMÝ d?³?L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU?C?.— 7 wL ŒÒ—R?. ÒwÝUz— Âu?Ýd?.
39 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwLK‡‡F « Y׳ «Ë w UF « rOKF² « …—«“uÐ W ÒÝRL « wL wK‡š«b‡‡ « s‡‡.ú Í—«“u‡‡‡ «
sO?²?OKB Íb?O?L?Ž s?O?O?Fð ÊUMÒL?C?²¹ ¨2003 WMÝ d?³?L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU?C?.— 7 wL ÊU?šÒ—R?. ÊU?ÒO?ÝUz— ÊU?.u?Ýd?.
39 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsO²F.U−Ð

¡«—¬ ¨ «—dÒ I ¨ «—«d
W‡ OÒ !UL!« …—«“Ë
39 ÆÆÆÆÆÆÆÆ„—UL‡− « Èb‡‡ ¡ö‡BË œU‡‡L²Ž« s‡ÒLC²ð ¨2003 W‡‡MÝ d‡¹«d‡³L 9 o‡L«uL « 1423 ÂUŽ WÒ−× « Í– 8 wL WšÒ—R.  «—ÒdI.
40 ÆÆÆÆÆÆÆ„—U‡L− « Èb‡ sO‡KOBË œU‡L²Ž« ÊU‡MÒLC²¹ ¨2003 W‡‡MÝ ”—U‡. 22 o‡L«uL « 1424 ÂUŽ ÂÒd×. 19 wL ÊUšÒ—R. Ê«—ÒdI.

4

5

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

WOÒ LOEMð rOÝ«d
215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L? « vC?? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «
¨‰bFL «¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003
79≠90 r?Z— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò² « Âu?? ? ?Ýd?? ? L « v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d¹«d?³L 27 oL«uL « 1410 ÂU?Ž ÊU³?Fý 2 wL ŒÒ—RL «

ÂU? ?Ž ‰« u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 451 ≠ 03 rZ— Íc?? O?? H?Mð Âu‡Ýd?‡.
Ò √ o?L«u? ? ? L? « 1424
œb
Ò ?‡‡?×¹ ¨2003 W?MÝ d?? ?? ?³?? ?? L?? ?? ? ¹œ ‰ Ë
W‡KB? ²
Ò ?L «  UÞU?AM « vKŽ o³
Ò Dð w² « s._« b?Ž«u?Z
W?O?ŽË√Ë …dD « W?OzUO?L?OJ «  U?łu?²ML «Ë œ«u?L UÐ
ÆWÞuGCL « “UG «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨…dD « Òœ«uL « qI½ rOEMð sÒLC²L «Ë 1990
245≠90 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WM?Ý XA?? ž 8 oL«u??L « 1411 ÂU?? Ž ÂÒd? ×? ?. 27 wL ŒÒ—R??L «
¨“UG « jGCÐ WÒ U « …eNł_« rOEMð sÒLC²L «Ë 1990

¨W.uJ× « f‡‡Oz— ÒÊ≈
¨W ËÒb? « d¹“Ë sOÐ „d?? ²? A? L « d¹d?? I? ² « vK?Ž ¡UMÐ ≠
¨W‡OK×L «  UŽUL− «Ë WOKš«b « d¹“Ë

397≠90 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

¨w‡MÞu « ŸULÒb « d¹“ËË

‰ÒË√ oL«u?? ? L « 1411 ÂU?? ? Ž v Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 14 wL ŒÒ—R?? ? L «

¨rłUML «Ë WZUD «d¹“ËË

` U?? B? ?. rOE?Mð b?? Ž«u?? Z œÒb? ×?¹ Íc « 1990 WM?Ý d??³? ?L? ? ¹œ

¨WŽUMÒB « d¹“ËË

¨UNKLŽË W¹ôu « wL WŽUMB «Ë rłUML «
247≠94 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
XA?? ?ž 10 oL«u?? ? L « 1415 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OЗ 2 wL ŒÒ—R?? ? L «
W?? ? ? ? ?O?K?š«b? « d?¹“Ë  U?? ? ? ? O? ? ? ? ? Šö?? ? ? ? œÒb? ? ? ? ? ×?¹ Íc? « 1994 W?MÝ
¨‰ÒbFL « ¨Í—«œù« Õö ù«Ë W¾O³ «Ë WOK×L «  UŽUL− «Ë
405≠95 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d??³? L? ¹œ 2 oL«u??L « 1416 ÂU??Ž Vł— 9 wL ŒÒ—R??L «
 «– W?? ?O?ðU?? ?³?M « W?? ? ×? ? ÒB? « Òœ«u?? ?. W?ÐU?? ?Zd?Ð oÒK?F? ? ²? ? ?L «Ë 1995
¨rÒL²L «Ë ‰ÒbFL « ¨wŠöH « ‰ULF²Ýô«
158≠96 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ u¹U. 4 oL«uL « 1416 ÂUŽ WÒ−× « Í– 16 wL ŒÒ—RL «
wL wKš«b « s._« ÂUJŠ√ oO³Dð ◊Ëd?ý œÒb×¹ Íc « 1996
24≠95 r?Z— d?? ? ?._« w?L t?? ? ? OK?Ž ’u?? ? ? BM?L « ¨W?? ? ? ? ? ? ?ÒÝR?? ? ?L? «
25 o?L«u?? ? ? L? « 1416 ÂU?? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ?¦ « l?O?З 30 w?L ŒÒ—R?? ? ? L? «
WO.u?LF « „ö._« W¹UL?×Ð oÒKF²L «Ë 1995 WMÝ d³L?²³Ý
¨UNOL ’U ý_« s.√Ë
214≠96 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ u?O½u¹ 15 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÂÒd? ×?. 28 wL ŒÒ—R?L «
¨r?łUM?L «Ë W?? ? ?ZUD? « d?¹“Ë  U?? ? O? ? ? Šö?? ? œÒb? ? ? ×¹ Íc? « 1996
¨rÒL²L «Ë ‰ÒbFL «
354≠96 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
19 oL«u?? ? L « 1417 ÂU?? ?Ž W?? ? O½U?? ? ¦ « ÈœU?? ? L? ? ł 6 wL ŒÒ—R?? ? L «
W?IÐUD?. W?³?Z«d?.  U?O? H?OJÐ oÒKF??²?L «Ë 1996 WMÝ dÐu?²?B√
¨rÒL²L «Ë ‰ÒbFL « ¨UN²OŽu½Ë …œ—u² L «  Ułu²ML «

4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë
18 wL ŒÒ—R?? ? L « 156≠66 r?Z— d?? ? ._« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sÒL?C? ²?L «Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L « 1386 ÂU?Ž dH?
¨rÒL²L «Ë ‰ÒbFL « ¨ UÐuIF « Êu½UZ
16 wL ŒÒ—R?? ?L « 17≠87 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1987 W?MÝ X?A? ? ? ž ‰ÒË√ o?L«u?? ? ?L? « 1407 ÂU?? ? ?Ž W?? ? ? Ò−? ? ? ×? « Í–
¨WOðU³M « W×ÒB « W¹UL×Ð oÒKF²L «Ë
23 wL ŒÒ—R?? ?L « 23≠89 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1989 WMÝ d?³? L? ¹œ 19 oL«u?L « 1410 ÂU?Ž v Ë_« ÈœU??L?ł
¨fOOI² UÐ oKF²L «Ë
16≠93 rZ— w?F¹d?? ? A? ? ²? « Âu?? ?Ýd?? ?L? « vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
4 oL«u?? ? L « 1414 ÂU?? ?Ž W?? ? O½U?? ? ¦ « ÈœU?? ? L? ? ł 20 wL ŒÒ—R?? ? L «
‰U?L? Ž√ W?Ý—U?L?. ◊Ëd??ý œb?×¹ Íc « 1993 WMÝ d?³? L? ¹œ
¨UNKI½Ë WÝU × « œ«uL «Ë ‰«u._« WÝ«dŠ
19 wL ŒÒ—R?? ?L « 10≠03 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2003 WM?Ý u?? O? u¹ 19 oL«u?? ?L « 1424 ÂU?? ?Ž v Ë_« ÈœU?? ?L? ? ł
¨W.«b² L « WOLM² « —UÞ≈ wL W¾O³ « W¹UL×Ð oÒKF²L «Ë
198≠90 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
u?? O?½u¹ 30 oL«u?? ?L « 1410 ÂU?? Ž W?? Ò−? ?× « Í– 5 wL ŒÒ—R?? ?L «
Òœ«u??L « vKŽ oÒ³?D¹ Íc « rOEM?² « sÒL? C?²? L «Ë 1990 WMÝ
¨…dÒ−H²L «
208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «
¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

6

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

Æo³?? ?. œU??L? ²?Ž« v? ≈ …dD « W??OzU??O?L? OJ «  U??łu??²ML «Ë

355≠96 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

hM? « VK w?L œU?? ?L? ?²? ? Žô« «c¼ s?. b?? O? ? H? ? ²? ? ? ? L « v?Žb¹Ë

19 oL«u?? ? L « 1417 ÂU?? ?Ž W?? ? O½U?? ? ¦ « ÈœU?? ? L? ? ł 6 wL ŒÒ—R?? ? L «

Æ¢q.UF²L «¢

dÐU?? ? ? ? . WJ?³? ? ý ¡U?? A?½≈ sÒL? ? C? ? ²? ? L «Ë 1996 WM?Ý dÐu?? ?²? ?B√
¨U¼dOÝË UNLOEMðË ¨WOŽuM « qO U×ðË »—U−² «

W??OM?N? L «  «¡U??HJ « q?.U??F? ²? L « wL d??ÒLu??²?ð Ê√ V−¹
40≠97 r?Z— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò² « Âu?? ? ?Ýd?? ? L « v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
d?? ?ÒLuð «c?? ?BË ¨U?? ?N? ? ²? ? Ý—U?? ?L? ? . V?ł«u «  UÞU?? ?A?MK? W?? ?.“Òö «
WMÝ d?¹UM¹ 18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L «
W?? ZUÞ ‰U?? −? ?. w?L U?? L? ?ÒO? ?Ý ô ¨WÐuK?DL « W¹œU?? L? « ◊Ëd?? A «
 U‡ÞU?‡AM « d??O‡ÞQ?ðË b‡¹b‡×?ð d?O?¹U?F? L?Ð o‡ÒKF??²? L «Ë 1997
ÆwŽUMB « s._«Ë s¹e ² «
q‡?‡‡?−? ? ? « wL b?‡O?? ?I?K l?‡C?? ? ð w?²‡? « W‡L?EM?L « s?‡N?? ? L «Ë
s¹c « Êu¹uMFL «Ë ÊuO?FO³D « ’U ý_« d?³²FÔ¹ ô

¨rÒL²L «Ë ‰Òb‡FL « ¨Í—U‡‡−² «

œ«u. ‰ULF?²Ý« WOB A « Ë√ WOMN?L « rNðUÞUA½ wC²Ið

254≠97 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

¨W?LE²M. d?O?ž W?H?B?Ð …dDš W?OzU?O?L?O?B  U?łu?²M. Ë√ ØË

u?? ?O? u¹ 8 oL«u?? ? L « 1418 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OЗ 3 wL ŒÒ—R?? ? L «

v ≈ Êu?F? C? ¹ ôË ¢sOK?.U?F?²? L?B¢ ¨W¹u½UŁ Ë√ ØË W??O?LdþË

Òœ«u??L « ÃU??²?½ù W??I? ³? ? L « h?šÒd UÐ oÒK?F? ²? L «Ë 1997 WMÝ

ÆW??I?ÐU?? « …d?? I? H « wL t?? OKŽ ’u?? BML « œU?? L? ²? ?Žô« ¡«d??ł≈

¨U¼œ«dO²Ý«Ë Ò’Uš Ÿu½ s. «dDš qÒJAð w² « Ë√ W.U «

p c?Ð W?? ?IÒKF?? ?²? ? L « ÂU?JŠú? sO?? ?F? ? {U?? š Êu?? ?I? ? ³?¹ rN½√ d?? ?O? ? ž

339≠98 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

ÆÂuÝdL « «c¼ wL …œ—«u «Ë
¡UMÐ sO?‡K.U‡F?²? L « œU?L? ²?Ž« w «u‡ « r?‡ÒK ¹ ∫ 5 …œÒ U?L «
rłUM?L UÐ W??HÒK?JL « W‡O?zôu‡ « W‡¹d?¹b??L « s. Õ«d??²? Z« v?K‡Ž

WMÝ d?³? L?Lu½ 3 oL«u?L « 1419 ÂU?Ž Vł— 13 wL ŒÒ—R?L «
 P?? ? AM?L « v?KŽ o?³D?¹ Íc « r?OE?M²? « j³?? ? C?¹ Íc « 1998
¨UN²LzUZ œÒb×¹Ë WHÒMBL «

WŽu?L−.Ë W¹ôu « s.√ ` U?B. …—U?A²Ý« b?FÐ ¨WŽUMB «Ë

135≠03 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

s. oÒI? ×? ²K W?O?½b?L « W?¹U?L? × « ` U??B?.Ë w?MÞu « „—b «

WMÝ ”—U?. 24 oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÂÒd? ×?. 21 wL ŒÒ—R?L «

ÆÁU‡½œ√ 7Ë 6 sOðÒœUL « ÂU‡JŠ_ q.UF²L « «d²Š«

¨WŽUMÒB « d¹“Ë  UOŠö œÒb×¹ Íc « 2003

W?K?ÐU?? ? ? Z  «u?M?Ý ©3® Àö?Ł …b?? ? ? ?L? œU?? ? ? ?L? ? ? ? ²? ? ? ? Žô« `M?L?¹

∫ wðQ¹ U. rÝd¹

` UB?. Èb jLM « bŠu. VKÞ Ÿ«b¹≈ vKŽ ¡UMÐ ¨b¹b?−²K
b‡?¹b‡×ð v? ≈ Âu‡Ýd?? L « «c?‡¼ ·b?? N¹ ∫ v Ë_« … œÒ U? ? L «
ÆWŽUMÒB «Ë rłUML UÐ WHÒKJL « WOzôu « W¹d¹bL «
W?‡K?B? ? ?Ò²? ? ? L? «  UÞU?? ? ?AM? « v?KŽ o?Ò³D?ð w²? « s?._« b?? ? Ž«u?? ? ?Z
“ËU?‡‡?−? ? ? ? ²¹ ô q?‡?ł√ wL œU?? ? ? ?L? ? ? ?²? ? ? ?Žô«  U?? ? ? ?³?KÞ ”—b?ð

“UG « W?OŽË√Ë …dD ? « WOzUO?LOJ «  U?łu²ML «Ë Òœ«u?L UÐ

qK?F¹ ÆU?? ?N? ? ?Ž«b¹≈ a¹—U?‡ð s?. ¡«b?? ?²Ð« U?‡.u?‡¹ ©50® sO?? ? ? ? L? ? š

œ«u?? ? ? ? L? «¢ hM? « V?K? w?L v?Žb?ð w²? «Ë W?Þu?? ? ? ? G? ? ? ? C? ? ? ? ?L? «

ÆU½u½UZ œUL²Žô« `M. iL—

Æ¢…dD « W‡OzUOLOJ «  Ułu²ML «Ë

—«d??IÐ …ÒœU?L « Ác?¼ oO?³D?ð  U?O? H?O? BË ◊Ëd?ý œÒb? ×ð

 U?? ? ?łu?? ? ?²?M?L «Ë Òœ«u?? ? ? L « W?? ? ?L?zU?? ? ?Z œÒb? ? ? ×?ð ∫ 2 … œÒ U? ? ?L? «

ŸU?? ? Lb «Ë ¨W?? ?O?Kš«b? UÐ s?O? ? H?ÒKJ?L « ¡«—“u? « sOÐ „d?? ? ²? ? A? ? ?.

sO?Ð „d??²? ?A? . —«d?? IÐ U?? N? ?H? OM?BðË …dD ? « W??O?zU??O? ?L? O?J «

ÆrłUML «Ë WZUD «Ë ¨WŽUMB «Ë ¨wMÞu «

r?łU‡?ML? «Ë W‡?ZU‡?D? UÐË W?‡ŽU?‡M?B U?Ð sO?‡?H‡?ÒKJ?L « s?¹d¹“u? «
W‡Bd?‡²??A? L « W‡?¹—«“u‡ « W‡M?−ÒK « s. Õ«d‡?²? Z« vK‡Ž ¡U‡?‡MÐË

o‡ÒKF?²?L « r?‡‡OEM²K ÊuK?.U?F?²?L « lC? ¹ ∫ 6 …œÒ U?L «

ÆÁU‡½œ√ 3 …ÒœUL « wL UNOKŽ ’u‡BML «

w?‡‡?L t?? ? O?KŽ ’u?? ? B?M?L «  U?? ? ? ? ? ÒÝR?? ? L?K w?‡‡?Kš«b? « s._U?Ð
Í– 16 wL ŒÒ—R?? ? L « 158≠96 rZ— Íc?‡‡?‡O?? ? H?MÒ²? « Âu?? ? Ýd?? ? L «
—u??Bc??L «Ë 1996 WMÝ u¹U??. 4 oL«u??L « 1416 ÂU??Ž W??Ò−? × «

W?? ? ? ?ZU?D? U?Ð n?ÒK?J?L « d?¹“u? « Èb? Q?? ? ? ?A?M?ð ∫ 3 …œÒ U? ? ? ? L? «
WOMI² « WM−ÒK «¢ vÒL ð W?Bd²A. W¹—«“Ë WM− rłUML «Ë
Æ¢…dD « WOzUOLOJ «  Ułu²ML «Ë Òœ«uLK

ÆÁöŽ√
—«d?IÐ U¼dO?ÝË U?N.U?N?.Ë WM−ÒK « Ác¼ WKOJAð œÒb?×ð
sO??HÒK?JL « s¹d¹“u? « sOÐ W??Bd??²? A? .  «—«d??Z œÒb? ×ð
ŸU?? ? Lb? «Ë W?? ? OK?š«b U?Ð sO?? ? H?ÒKJ?L « ¡«—“u? « sO?Ð „d?? ? ²? ? ?A? ? ?.
bM?Ž ¨sO?? ?O?MF?? ?L? « ¡«—“u «Ë w?MÞu? « ŸU?? ?LÒb «Ë W?? ?O?Kš«b? UÐ
ÆrłUML «Ë WZUD «Ë WŽUMB «Ë wMÞu «
sOK.UF²L « vKŽ WI?³DL « wKš«b « s._« dOЫbð ¨WłU× «
d?O? G?B « U??N?L? −?ŠË rNðU?ÞU?A½ W??F?O?³?Þ wŽb?²? ð ô s¹c «
Æ U ÒÝRLK wKš«b « s.ú W×KB. ¡UA½≈

¨tÐ ‰u?? L? ?F? ?L « rOE?M² « s?Ž dEM « Òi?GÐ ∫ 4 … œÒ U? L «
Òœ«u?? L UÐ U?? ÝU?? Ý√ qB?? ²ð wM?N? . ◊U?? A½ W?? Ý—U?? L? ?. lC?? ð

7

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Ò’U?? ? š Ÿu?½ s. «d?Dš q?‡ÒJ?Að w?² « Ë√ W?? ? ?.U?? ? « Òœ«u?? ? L? «Ë

Êu?HÒKJ?L « Êu?.b? ?²? ?L? « ÊuJ¹ Ê√ V−¹ ∫ 7 …œÒ U?L «

U?N?OKŽ ’u?BML « W?L?zU?I « wL …œ—«Ë Òœ«u?. vKŽ Íu?²?×ðË

…—uD «  «– W?OzUOL?OJ «  Ułu?²ML «Ë Òœ«uL « s¹e? ²Ð

W?? Ò U?? š ÂUJŠ_ ¨W?? OM?Þu « ‚u?? « s. ¨Áö?? Ž√ 2 …ÒœU?? L? « wL

ÆUI³ . sOKÒ¼R. WO UF «

¨W?OKš«b U?Ð sO?HÒKJL « ¡«—“u « sOÐ „d??²?A?. —«d?IÐ œÒb?×ð
W??HÒKJ?L « W??Ozôu « W¹d?¹b?L? « wL??Ýô« qO¼Q??² « r?ÒK ð
¨r?łU?M?L? «Ë W?? ? ? ? ? ?ZU?D? «Ë ¨W?? ? ? ? ? ŽU?M?B? «Ë ¨w?M? Þu? « ŸU?? ? ? ? ? Lb? «Ë
W?? ? ?¾? ? ? O? ? ? N « s?. Õ«d?? ? ?²? ? ? Z« v?KŽ ¡U?MÐ ¨W?? ? ?ŽU?MB? «Ë r?łUM?L U?Ð
ÆW×ÒB «Ë ¨…—U−² «Ë ¨WŠöH «Ë
ÆWOMFL « s._« ` UB. WIL«u. bFÐË W.b ² L «
¨tÐ ‰u??L?F?L « r?OEM² « sŽ dE?M « iGÐ ∫ 12 …œÒ U?L «
Ë√ …¡U?HJ? « d?O¹U?F? . ”U?Ý√ vKŽ q?O¼Q?² « VK?Þ —Òb?I¹
…dD « W‡OzU?OL?OJ «  U?łu²ML «Ë Òœ«u?L « ¡UM²Z« lC? ¹
ÆWOMNL « lł«dL «
V ?? Š b?? ?Fð W?? I? ?³? ? ? ? . …d?? O? ?ýQ?? ² W?? ?O? ?ł—U?? « ‚u?? ? « s.
∫ WOðü«  UOHOJ «

„d?²? A?. —«d?I?Ð …ÒœU?L « Ác¼ oO??³Dð  U?O? H?O?B œÒb? ×ð
rłU?ML «Ë W?? ZU?D «Ë W?? ŽU?MÒB U?Ð sO?? HÒK?JL « s?¹d¹“u « s?OÐ

V?KÞ Ÿ«b?¹≈ vK?Ž ¡UM?Ð ∫ sO?K.U?? ? F? ? ?²? ? ?L?K W?? ? ³? ? ? ?ÒM U?Ð ≠
ÆsOOMFL « ¡«—“u «Ë
wL —u??Bc??L « œU??L? ²? Žô« s. W?? ? ?MÐ oLd??. jLM « b??Šu??.
`? U?? ? ?B? ? ? ?. Èb? q? Ë Âö?? ? ?²? ? ? ?Ý« q?ÐU?? ? ?I? ? ? ?. ¨Áö?? ? ? Ž√ 5 …ÒœU?? ? L? «

sO?ð—«“u UÐ W?? OM?F? ?L « ` U?? B? ?L « p? ? ?Lð ∫ 8 … œÒ U? L «

w²? « W?? ?ŽU?MB «Ë r?łUM?L UÐ W?? ? HÒK?JL « W?? ? Ozôu « W?¹d¹b?? ? L «

W?? ? ?O? ? ? ?ZU?DÐ r?łU?ML? «Ë W?? ? ?ZU?D? «Ë W?? ? ?ŽU?MB? U?Ð sO?? ? ? ²? ? ? H?ÒK?JL? «

¨q.UF²L « ◊UA½ UNÐ błu¹

vKŽË w?MÞu « Èu??²? ? L « vK?Ž s¹b??L?²? F? L « sOK.U??F? ²? LK
Æwzôu « Èu² L «

sO¹u?MF?L? « Ë√ sO??O?F? O? ³D « ’U?? ? ýú W??³? ?ÒM UÐ ≠
vK?Ž ¡UMÐ ∫ Áö?? Ž√ 4 …ÒœU??L « s. 3 …d?? I? H? « wL s¹—u?? Bc?? L «

 U?? łu??²?ML « Ë√ ØË Òœ«u?? L « ¡UM?²? Z« lM?L¹ ∫ 9 …œÒ U? L «

WH?ÒKJL « W¹d¹bL « ` U?B. v ≈ jLM « b?Šu. VK?Þ ‰UÝ—≈

’U? ? ý√ Èb W?O?MÞu « ‚u? « s?. …dD « W?OzU??O?L? OJ «

q?×? ? ? ?. U?? ? ? N?Ð b?? ? ? łu?¹ w?²? « W¹ôu? U?Ð W?? ? ? ŽU?M?B «Ë r?łU?M?L U?Ð

s¹b??L? ?²? F? L « s?OK.U??F? ?²? L « d??O? ž s?O¹uMF?? .Ë√ sO??O? F? ?O? ³Þ

«b?? ? ?²? Ý« W?? N? ?łË `O?? {u?ð l. W?? .U??Zù« q?×? ?. Ë√ ◊U??A?M «

Æ Ułu²ML « Ë√ Òœ«uL « Ác¼ o¹u ² U½u½UZ

ÆVKD « Ÿu{u.  Ułu²ML « Ë√ØË Òœ«uL «

tÐ ‰u??L? F? L? « rOEM?² « sŽ dEM? « ÒiGÐ ∫ 10 …œÒ U? L «

…—«“u « `? U?? B? ?. Áö?? Ž√ …—u?? Bc?? L? « …d?? O? ?ýQ?? ²? « Òb? ?Fð

¨Âu??Ýd?L? « «c¼ s. 15Ë 9 sOðÒœU??L « ÂUJŠQÐ ‰ö??šù« ÊËœË

…—«“u? « …—U?? ? A? ? ?²? ? ? Ý« b?? ? FÐ ¨r?łU?ML? «Ë W?? ? ZUD? U?Ð W?? ? HÒK?JL? «

 U?? ? ?łu?? ? ?²M?L? «Ë Òœ«u?? ? ?LK? sO?K.U?? ? ?F? ? ? ²? ? ? L? « ¡UM?²? ? ? Z« lC?? ? ? ?¹

…d?? ? I? ? ?H? « ÂUJ?ŠQÐ ‰ö?? ? šù« ÊËœ p? –Ë W?? ? ŽUM?B U?Ð W?? ? HÒK?JL? «

◊Ëd?? ? AK? W?? ?O?MÞu? « ‚u?? ? ? « s. …d?D ? « W?? ?O?zU?? ? O? ? L? ? ?O?J «

ÆÁU½œ√

∫ÅWOðü«
ÁœUL?²Ž« s. W? ½ lzU?³K rK ¹ Ê√ wM²I?L « vKŽ ≠

W?? ? ?×? ? ?ÒB? «  U?? ? ?łu?? ? ?²M?.Ë …b?? ? L? ? ? Ý_« ¡U?M²?? ? ?Z« l?C? ? ? ?¹
¨ö.UF². t²HBÐ
W?O?³D « t?³?ý Òœ«u?L «Ë wŠö?H « ‰U?L?F?²?Ýô«  «– W?OðU?³M «
Ò’U?? ? ?š Ÿu½ s?. «d?Dš q?ÒJA?ð w?² « Ë√ W?? ? ?.U?? ? ? ? « Òœ«u?? ? L? «Ë
U?NOKŽ ’u?BML « WL?zUI « wL …œ—«Ë œ«u?. vKŽ Íu²?×ðË

 U?? ? ?łu?? ? ²?ML? «Ë Òœ«u?? ? L? « vK?Ž ¡U?M²?? ? ?Zô« d?? ? B? ? ? ²? ? ?I?¹ ≠
ÆœUL²Žô« wL …œÒb×L «  UOLJ «Ë

W?Ò U??š ÂUJŠ_ ¨W??O?ł—U?? « ‚u? « s?. ¨Áö?Ž√ 2 …ÒœU?L « wL
tÐ ‰u??L? F? L? « rOEM?² « sŽ dEM? « ÒiGÐ ∫ 11 …œÒ U? L «
s?O? ? ? H?ÒK?JL? « ¡«—“u? « sO?Ð W?? ? ? Bd?? ? ? ²? ? ? A? ? ? ?.  «—«d?? ? ? I?Ð œÒb? ? ? ×?ð
¨Âu??Ýd?L? « «c¼ s. 15Ë 9 sOðÒœU??L « ÂUJŠQÐ ‰ö??šù« ÊËœË
W?? ? ? ? ZU?D? «Ë ¨W?? ? ? ? ŽUM?B? «Ë ¨w?M?Þu? « ŸU?? ? ? ? Lb? «Ë ¨W?? ? ? ?O?K?š«b? U?Ð
sO?¹uMF?? L « Ë√ sO?? O? ?F? ?O? ³?D « ’U‡‡? ? ý_« ¡U?M²?? Z« lC?? ¹
ÆW×ÒB «Ë ¨…—U−² «Ë ¨WŠöH «Ë ¨rłUML «Ë
Òœ«u?? ? L?K ¨Áö?? ? Ž√ 4 …ÒœU?? ?L? « s. 3 …d?? ? I? ? H? « wL s¹—u?? ? Bc?? ? L «
 U?łu?²ML «Ë Òœ«u?L « Òh ¹ U?L?O?L …dO?ýQ?² « Òb?Fð ô

‚u?? ? ? ? « s?. …d?? ? ? ?O‡?D? ? « W¹ËU?? ? ? ?O? ? ? ? L? ? ? ?O?J? «  U‡?łu?‡?²M?L? «Ë

W?? ?I? ?L«u?? ?. b?? ?FÐ Òô≈ ¨W?? ?O U?? ?F « …—uD? «  «– W?? ?OzU?? ?O? ? L? ?O?J «

—«d‡?IÐ …œÒb? ? ?×? ? L? «  U?? ?O? ? H? ? ?OJ? «Ë ◊Ëd‡A? « v ≈ ¨W?? ? OM?Þu «

ÆwMÞu « ŸULÒb « …—«“ËË WOKš«b UÐ WHÒKJL « …—«“u « ` UB.

ŸU?? ? LÒb «Ë ¨W?? ? OK?š«b U?Ð sO?? ? HÒK?JL « ¡«—“u? « sO?Ð „d‡?²? ? A? ? ?.
ÆrłUML «Ë WZUD «Ë ¨WŽUMB «Ë ¨wMÞu «

„d?²? A?. —«d?I?Ð …ÒœU?L « Ác¼ oO??³Dð  U?O? H?O?B œÒb? ×ð
¨w?MÞu? « ŸU?? ? ?LÒb? «Ë ¨W?? ? ?O?Kš«b? U?Ð sO?? ? ? HÒK?JL? « ¡«—“u? « sO?Ð
ÆWÒO UL «Ë ¨rłUML «Ë WZUD «Ë ¨WŽUMB «Ë

W?? ? ?×?‡ÒB? «  U?? ? ?łu?‡²?M.Ë …b?‡?L? ? ? Ý_« ¡UM?²? ? ? Z« l?‡C?? ? ? ?¹
W?O³D « t?³ý Òœ«u?L «Ë wŠöH « ‰U?‡LF?²Ýô«  «– W?OðU‡³M «

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

8

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

U?? I? LË U½u?½U??Z t? hÒšd??. s?²? I? ?. …bzU?? H Òô≈ l‡O?‡³ « …œU‡?‡Ž≈

 U?? ?łu?? ?²M?L «Ë Òœ«u?? ?L? « ‰U?? ?šœSÐ h?Òšd¹ ∫ 13 …œÒ U? ? L «

„d?? ?²? ? ?A? ? L « Í—«“u? « —«d?? ?I « w?L WM?ÒO? ? ³? ? L? «  U?? ?O? ? H? ? ?OJ?K

v ≈ ¨WOł—U? « ‚u « s. …UM²IL « …dD « WOzU?OLOJ «

ÆÁöŽ√ 11 …ÒœUL « s‡. v‡ Ë_« …dIH « wL tOKŽ ’uBML «

w²? « W?? ? IÐU?DL? « qO? U?? ?×?ð ”U?? ?Ý√ v?KŽ ¨w?MÞu? « »«d?? ? ² «
ÆtÐ ‰uLFL « rOEM²K UI³Þ ¨…bL²FL « dÐU L « UNÐ ÂuIð

i?F?Ð o?¹u?? ? ? ? ? ?ðË ÃU?‡?²?½≈ d?‡?E?Š s?J?L?¹ ∫ 16 …œÒ U? ? ? ? ? L? «
sOÐ „d²A. —«dZ VłuLÐ WO UF « …—uD «  «– Òœ«uL «

bM?Ž ¨…ÒœU??L « Ác?¼ oO?? ³Dð  U?? O? H? ?O? ?BË ◊Ëd??ý œÒb? ?×ð

¡U‡MÐ rłUML «Ë W‡ZUD «Ë W‡ŽU‡MB UÐ sOH‡ÒKJL « s¹d¹“u «

sO?? ? HÒK?JL? « ¡«—“u « sO?Ð W?? ?Bd?? ?²? ? ?A? ? .  «—«d?? ?I?Ð ¨W?? ?łU?? ? × «

W?? ? ? ? Bd?? ? ? ? ²? ? ? ? ?A? ? ? ? ?L? « W‡?¹—«“u?‡? « W?‡?M?−?ÒK? « s. Õ«d?? ? ? ? ²? ? ? ? ?Z« v?K?Ž

Ë√ØË ¨…—U??−?² «Ë W??ÒO U??L «Ë rłUM?L «Ë W?ZU?D «Ë W?ŽU?MB UÐ

ÆÁöŽ√ 3 …ÒœUL « wL UNOKŽ ’uBML «

ÆsOOMFL « ¡«—“u «

W?O?zUM¦?²? Ý« W?H? BÐ p cÐ hšd¹ Ê√ s?JL¹ t½√ d??O?ž

 U?łu??²ML «Ë Òœ«u??L « iFÐ W??Bd?Š b?ÒO? Ið ∫ 14 … œÒ U?L «

sO²?HÒKJL « sOð—«“u « …—U?A²?Ý« bFÐ sOK.U?F²L « i?F³

U?L?NJ ?L¹ ¨sO?Ò U?š ©2® sOK−?Ý wL …d?D « W?OzU?O?L?OJ «

ÆwMÞu « ŸULÒb «Ë WOKš«b UÐ

V ?? ? Š q?‡‡?‡L?? ? F? « ÊU‡?J. w?‡‡?‡‡?L q.U?? ? F? ? ?²? ? ?L « ÷d?? ? G? « «c?? ? N
s?OK?−? ? ? ? « s?¹c¼ d?? ? ?ýRð ÆÁU?½œ√ …œÒb?‡‡?‡×?? ? ?L? «  U?? ? O? ? ? H? ? ? OJ? «

 «—Ë—U?I sO?−? ²ML « sOK.U?F? ²?L « vKŽ ∫ 17 … œÒ U?L «
vKŽ «u?FC¹ Ê√ WÞu?GCL? « WOŽË_«Ë W?OŽUMB «  «“U?G «

W¹d?¹b?? ?L « w?L W‡?‡K?Ò¼R?? ?L « `? U?? ?B? ? L « U?¹—Ëœ U?? ?L? ? N? ? ³? ? ?Z«dðË
ÆWŽUMB «Ë rłUML UÐ WHÒKJL « WOzôu «

ÆUN?OKŽ ·ÒdF² UÐ `?L ¹ UL?OZdð WO?ŽË_«Ë  «—Ë—UI « Ác¼
oLd?? .Ë u??×? ?LK q?ÐU??Z d?? O? ž rO?? Zd??²? « «c¼ ÊuJ¹ Ê√ V?−¹

ÒqB vKŽ V−?¹ Íc « Òœ«u?L « W?³? ÝU?×?. q−?Ý Íu??²?×¹
W‡?‡I?ÒKF?? ?²? ? L? «  U½U?? ?O? ? ³? « vK?Ž U¹—U?? ?³? ? ł≈ ¨t?J ?? ?. q?.U?? ?F? ? ²? ? .

W?? O? ?ŽË_«Ë  «—Ë—U?? I « Íu?? ?²? ?×ð Ê√ V−¹Ë ÆW? ËÒb « lÐU?DÐ
U??N? ²? N?łË Ë√ U?¼—b?B? .Ë  U??łu??²ML « Ë√ Òœ«u?‡‡L « sO??O? F? ²Ð
ÆrOZd² « «c¼ fH½ vKŽ …œ—u² L «
ÆWBd× « a¹—UðË UNðUOLBË
Ë√ sO?−?²ML « sO‡K.U‡F?²?L « vKŽ sÒO?F?²¹ ∫ 18 …œÒ U?L «
Ê√ V−¹ Íc‡‡ « s‡zU‡Ðe‡‡ « q‡‡−?Ý Íu‡‡²×¹ Ê√ V−‡¹
“U?? ? ?G «  «—Ë—U?‡‡?Z «u?? ? F? ? ? łd?? ? ?²? ? ? ?¹ Ê√ “U?? ? ?GK? sO?? ? ?Ž“u?? ? L? «
ÊËœ o‡‡¹u?‡‡ ?²K ÊËb‡?‡‡L?²? F?L « Êu‡‡‡K?.U‡‡F?²? L « t‡‡‡J‡? ?L¹
Ë√ U?N UL?F?²Ý« …œU?Ž≈ sJL¹ ô w² « W‡?‡ÞuG?C?L « WO?ŽË_«Ë
∫ W‡Oðü«  U‡½U‡O³ « vK‡‡Ž ¨r¼«u‡‡Ý
Òr²ð U?N?Lö?ð≈ vKŽ «u? d?×¹ Ê√Ë W?.b? « s?. XLd? w² «
W??H?ÒKJL « ` U?? B? LK? sOK¼R?? . sOK¦?? L? . —u??C? ×?Ð W??OKL?? F «
s._« `? U?? B? ?.Ë W?? O?½b?? L « W?¹U?? L? ?× «Ë r?łUML? «Ë W?? ZUD? UÐ
Í—u‡H? « œ«b‡Žù« p – v?KŽ Vðd‡?²¹ ÆU??O? L? ?OKZ≈ W?‡ÒB? ²? ? ?L «
d¹“u? « v ≈Ë w «u‡? « v ≈ t‡M?. W‡ ?? ½ q‡Ýd?‡ð d?? C? ×? ?L

Í—U?? ? ? −? ? ? ²? « t½«u?M?Ž Ë√ t?? ? ?³? ? ? ?I Ë w?M?²? ? ? I? ? ? ?L « r?Ý« ≠1
¨t½«uMŽË
W?? ? OzU?? ? O? ? ?L? ? O?J «  U?? ? łu?? ? ²M?L «Ë Òœ«u?? ? L? « sO?? ? O? ? ?Fð ≠ 2
¨UNðUOLBË UNMŽ ‰“UM²L « …dD «

ÆrłU‡ML «Ë W‡ZU‡D UÐ nÒKJL «
∫ wðQ¹ ULÐ WIÒKF²L « lł«dL « ≠3
W??ZUD UÐ W??H?‡ÒKJL « `?‡ U‡B??L « vK?Ž V−¹ ∫ 19 …œÒ U? L «
¨¡UM²Zô« WBš— Ë√ œUL²Žô« ≠
l?O? ? ? ? ?L? ? ? ? ?−? W?? ? ? ? O? ? ? ? ?ZU?D?Ð b?? ? ? ? F?ð Ê√ W?¹ôË Òq?‡?B wL r?łU?‡?M?L? «Ë
…dz«œ qš«œ …“U?‡×??L « W?Þu??G? C? ?L « W??O? ŽË_«Ë  «—Ë—U?? I «

¨qIÒM « WBš— ≠

vKŽ Íu?²×ðË W?O?LÝ« W?O?ZUD³ « Ác¼ ÊuJðË ÆU?N U?B²?š«

ÆVKD « lLdÐ nÒKJL « h A « n¹dFð ≠

Ÿ«u½√ Ë√ Ÿu?½Ë Í—U?? −? ?² « t?½«uMŽ Ë√ t?? ³? ? I Ë ezU?? ×? « rÝ«
 U?łu??²ML «Ë Òœ«u??L « sŽ ‰“UM²? « lML¹ ∫ 15 … œÒ U?L «
Ê«uM?Ž «c?? ?BË W?? ? O? ? ŽË_«Ë  «—Ë—U?? ?I?K …œÒb? ? ?×? ? L? « ÂU?? ?Z—_«Ë
vK?Ž U?? ?N? ? F? ? OÐ …œU?? ?Ž≈ Ë√ U?? ?N? ? F? ? OÐ Ë√ …dD? « W?‡OzU?? ?O? ? L? ? O?J «
ÆUNð“UOŠ
W‡?KL?? ? F? ? ²? ? ? ? ? L? « Ë√ …U‡M?²? ? I? ? ?L «Ë√ ¨W?‡Žu‡?MB?? ? L « ¨U?? ? N? ? ²? U?? ?Š
nM? s. ÊUðu?? ³ « “U?? ž  «—Ë—U??Z …“U?? O? ?Š Ê√ d??O? ?ž

W?? ? ? ?Ý«—b? « Ë√ Y?×? ? ? ? ?³ « ÷«d?? ? ? ? ž_ Ë√ W?? ? ? ?O? ? ? ? ?ŽUM? ÷«d?‡?ž_

U?N? Žu½ b¹b??×?²Ð U??NÐU?×? √ ÂeK¹ ©B13® 13 » Ë√ ©B6® 6Å»

o¹u‡? ? ² «  U?‡ÞU‡A?½ ¡U‡‡M?¦? ²? ÝU?Ð ¨U¼d??O? ?ž Ë√ qOK×?? ² «Ë√

ÆU¼œbŽË

œU‡‡?L? ²?Žô« V?×? Ý W‡‡ U‡?Š wL «b‡ŽU‡. ¨U?‡½u‡½U‡?Z …b‡L??²? F? L «
Æ◊U‡AM « s‡Ž nZu² « Ë√ ÁU‡‡½œ√ 23 …ÒœUL « wL …—u‡‡BcL «

„d‡²?A. —«d‡IÐ …ÒœU?L « Ác‡¼ oO?³Dð  U?OH?OB œÒb?×ð
wM?Þu‡ « ŸU?‡Lb? UÐË W?? ?O‡K?š«b U?Ð sO?? ?H‡ÒK?JL? « ¡«—“u‡ « s?OÐ
ÆrłU‡ML «Ë W‡ZU‡D UÐË W‡ŽU‡MB UÐË

s?‡?Ž n?Zu?‡? ²? « Ë√ œU?‡?‡?L? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?Žô« V?×? ? ? ? ? ?Ý W??‡? U?‡?Š w?L
Ë√ lO??³ « Ë√ ‰“U‡M?² « s‡JL¹ ô ¨ÊU?‡B ÷d‡ž Í_ ◊U‡‡?‡AM «

9

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

s. W??O?EH??×ð ÂUJ?ŠQÐ d??OЫb??²? « Ác¼ oLdð Ê√ s?JL¹
ÆÒÂUF « s._« vKŽ ÿUH× « qł√

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Òœ«uL? « qIMÐ oÒKF²?L « rOEM² « —UÞ≈ wL ∫ 20 … œÒ UL «
 U?? ? ? ? ? łu?? ? ? ? ? ²?M?L? «Ë Òœ«u?? ? ? ? ?L? « i?F?Ð q?I?M?Ð Âu?? ? ? ? ? I?¹ ¨…d?D? ? «

vK‡Ž Âu?‡‡‡Ýd?L « «c‡?‡‡¼ ÂU‡JŠ√ o‡‡?‡Ò³Dð ô ∫ 24 … œÒ U?L «
…—«“u‡?‡ W‡?‡FÐU?‡² «  U‡? ? ?ÒÝR?? L « Ë√ `? U‡B?? ?L «  U‡?ÞU?? A½
ÆwMÞu « s.ú WÒ.UF « W¹d¹bL «Ë√ w‡‡MÞu‡ « ŸU‡‡LÒb «

W?? ? ?³? ? ?B«u?? ? ?L « ÂU?EM? W?? ? ?F? ? ?{U?? ? ? « …d?D ? « W?? ? ?OzU?? ? ?O? ? ?L? ? ? OJ? «

¨«Ëb?ÒO? I?²¹ Ê√ sOK?.U?F?²? L « vK‡Ž sÒO? F?²¹ ∫ 25 …œÒ U?L «
œUL²ŽôUÐ W?IÒKF²L « ÁöŽ√ 5Ë 4 sOðÒœUL « ÂU‡JŠQÐ ¨UO UI²½«
a¹—U?ð s. ¡«b?? ? ²Ð« …b?? ?Š«Ë W?MÝ t?ðÒb? ? . W?? ?I?ÐUD?L « q?ł√ wL
WÒ¹—u??N?L? −K W??O? L?ÝÒd « …b?¹d?− « w?L Âu?Ýd??L « «c¼ d??A½
ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− «

«dE?½Ë ¨ U?? ?łu?? ?²?ML «Ë Òœ«u?? ? L « iF?Ð Òh ?¹ U?? ?L? ? O? ? L

«c?? ? ? ? N? W?? ? ? ?H? U?? ? ? ? ? ? ? ? ?L? « ÂU?JŠ_« Òq?B v?G?K?Ôð ∫ 26 … œÒ U? ? ? ? L? «
ŒÒ—R??L « „d?²? A?L « Í—«“u? « —«d?I « U??L?ÒO? Ý ô ¨Âu?Ýd??L «
¨1996 W?MÝ ”—U?? ? . 2 o?L«u?? ? L « 1416 ÂU?? ? ?Ž ‰«Òu? ? ? ý 13 wL
 «d²½ œ«dO?²Ý« rJ×ð w² « WOM._« dO?Ыb² « œÒb×¹ Íc «
 «“U?? ? ? ? ?G? «Ë ©P35® ÊU?ÐËd?? ? ? ? ³? «  «—Ë—U?? ? ? ? ZË Âu?? ? ? ? ?O?½u?? ? ? ? ._«
ÆrÒL²L « ¨UNI¹u ðË UNKI½Ë UNð“UOŠË UNFM Ë ¨WOŽUMB «

«c??N? U½u½U??Z ÊËb?? L? ²? F? L? « Êu??B? ÒB? ? ? ²? L « Êu?K.U??F? ²? ?L «
Æ÷dG «

` U?? B? . W?? ³? ?B«u??L? « sL??C?ð ¨W??O?K×??L? « W??Ò U?? « ·ËdE?K
s. U½u½U?Z …d??Ò ? ?L « ¨U¼«u?Ý ÊËœ ¨W ËÒbK W??FÐU?² « s._«
Æw «u «
W?? B? ?š— wL U?? N? ?Žu½Ë W?? ³? B«u?? L? « ÂUE½ b¹b?? ×ð V?−¹
ÆqIÒM «
o?zU?ŁË r?¹b?? ? ? ?I? ? ? ? ?²? qI?ÒM? « W?? ? ? ? B? ? ? ? š— r?O?K? ?ð l?C? ? ? ? ?¹
Ë√ œ«d?? ?O? ?²? ? Ýô« …d?? O? ? ýQð Ë√ ¡UM?²? ?Zô« hš—Ë√ ¨œU?? ?L? ?²? ? Žô«
ÆÁöŽ√ 12Ë 11Ë 5 Òœ«uL « wL UNOKŽ ’uBML « U¼dOž
q?I?½ vK?Ž W?? ? ? ?I? ? ? ? ³?DL? « W?? ? ? ? U?? ? ? ? ? « ◊Ëd?? ? ? ?A « œb?? ? ? ?×?ð
„d??²? ?A? . —«d??IÐ WÞu?? G? C? L? « “U??G « W??O? ?ŽË√Ë  «—Ë—U??I «

…b?¹d?? ? ? − « w?L Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L? « «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 27 … œÒ U? ? ? ?L? «
ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «

W?? ? ZU?D «Ë ¨ŸU?? ? ?Lb «Ë ¨W?? ? O?Kš«b? U?Ð sO?? ? H?KJ?L « ¡«—“u? « sO?Ð

‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š

Ë√ œ«u?? L ¡U?‡H?? ²? ?š« Ë√ W?‡Zd‡Ý W?‡ U‡?Š wL ∫ 21 … œÒ U? ? L «

ÆqIM «Ë ¨rłUML «Ë

Æ2003 WMÝ d³L ¹œ
“U?‡?G? « W?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?ŽË√ Ë√ …d?D?š W?‡?O?zU?? ? ? ? ?O?‡?L? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? B  U?‡?łu?‡?²?M?.
’U?? ?ý_« «c??BË sOK.U??F? ²?L « v?K‡Ž sÒO? F?²?¹ ¨W‡Þu??G?C? L «

vO×¹Ë√ b‡LŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

p cÐ «uL?KF¹ Ê√ ÁöŽ√ 4 …ÒœUL « wL sOMÒO³?L «Ë sOOMFL «
` U??B? ?. «c‡BË U??O? ?L? OKZ≈ W?‡ÒB? ²? ? L? « s._« ` U??B? ?. «—u‡L

ÂU? ?Ž ‰«u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 452 ≠ 03 rZ— Íc?? O?? HMð Âu?? Ýd?? .
Ò √ o?‡?L«u?? ??L? « 1424
œb
Ò ? ? ?×?¹ ¨ 2003 W?MÝ d?? ?? ³?? ?? L?? ?? ¹œ ‰Ë
…dD ? « œÒ «u?L? « q‡IMÐ W??I KÒ F? ²? L « W?
Ò U? « ◊Ëd? A «
Æ UZdD « d³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆWOzôu « WŽUMB «Ë rłUML «
d?O?ž W¹ôË rOKZ≈ wL ¡U?H?²?šô« Ë√ W?Zd? « XŁb?Š «–≈
W??×KB??. Âö??Ž≈ V−¹ t½S??L ¨W??.U?Zù« ÊU?J. U??NÐ b?łu?¹ w² «
Ë√ W?? ?Zd?? ? UÐ `¹d?? ?B? ? ² « Òr²?¹ Æ¡UD?Ð≈ ÊËœ W?? ³?¹d?? I? « s._«
„—b « Ë√ wMÞu « s._« ` UB. Èb ¨bFÐ UL?OL ¨¡UH²šô«

¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈

w² « W??Ozôu « W??ŽUMB? «Ë rłUML « ` U??B? . «c?BË w?MÞu «
ÆW.UZù« Ë√ ◊UAM « ÊUJ. UNÐ błu¹

¨qIÒM « d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë

«c?¼ ÂU?JŠ√ o?O? ? ? ? ³D?ð W?? ? ? ?³? ? ? ?Z«d?? ? ? ?. bM? ?ð ∫ 22 …œÒ U? ? ? ?L? «
W?? ? ? ZU?D «Ë W?? ? ? ŽU?M?ÒB « w?ð—«“Ë `? U?? ? ? B? ? ? ?. v ≈ Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L? «
wM?Þu « „—Òb «Ë w?MÞu « s._« `? U?? B? ?. «c?? BË rłUM?L «Ë

18 wL ŒÒ—R?? ? L « 156≠66 r?Z— d?? ? ._« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sÒL?C? ²?L «Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L « 1386 ÂU?Ž dH?
¨rÒL²L «Ë ‰ÒbFL « ¨ UÐuIF « Êu½UZ

ÆtÒB ¹ ULOL ÒqB ¨„—UL− «Ë UOLOKZ≈ WÒB² L «
W?‡O?? ? ? F¹d?‡?A? ? ? ²? « ÂU?‡J?Š_U?Ð ‰ö?? ? ?šù« ÊËœ ∫ 23 … œÒ U? ? ?L? «

20 w?L ŒÒ—R?? ? ?L? « 58≠75 r?Z— d?? ? ?._« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ? L « 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? .—
¨rÒL²L «Ë ‰ÒbFL « ¨w½bL « Êu½UI « sÒLC²L «Ë

…U?? Ž«d??. Âb?? Ž vK?Ž VÒðd??²?¹ ¨U??N?Ð ‰u??L? ?F? ?L « W?? O? L? ?OEM?² «Ë

26 wL ŒÒ—R?? ?L « 05≠85 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1985 WMÝ d?¹«d??³? L 16 oL«u??L « 1405 ÂU??Ž v Ë_« ÈœU??L? ł
¨UN²OZdðË W×ÒB « W‡¹UL‡×Ð oÒKF²L «Ë

d?? O? ž  «—«c?? Ž≈ b??F?Ð ◊U??A?MK XZR?? L « n?O? Zu?? ² « ¿

sJL¹ w?² « d?OЫb??²K w «u « –U? ?ð« Âu?Ýd?L « «c?¼ ÂU‡JŠ√
∫ W U× « V Š ¨ÊuJð Ê√

¨WKÒ¼RL « ` UBL « s. W¹b−.
ÆœUL²Žô« V×Ý ¿

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

10

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

ŒÒ—RL « 79≠90 rZ ÍcOHMÒ² « ÂuÝdL « vC²ILÐË ≠

7 wL ŒÒ—R?? ? L « 07≠88 rZ— Êu?½U?? ?I? « vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

1990 WM?Ý d¹«d??³? ?L 27 oL«u??L « 1410 ÂU?? Ž ÊU?? ³? F? ?ý 2 wL

1988 WMÝ d?¹UM¹ 26 oL«u??L « 1408 ÂU?? Ž W??O½U?? ¦ « ÈœU?? L? ł

¨…dD « Òœ«uL « qI½ rOEMð sÒLC²L «Ë

¨qLF « VÞË s._«Ë WO×ÒB « W¹UZu UÐ oÒKF²L «Ë

245≠90 r?Z Íc?? ? O? ? ?H?MÒ²? « Âu?? ? Ýd?? ? L? « vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

23 w?L ŒÒ—R?? ? ?L? « 07≠95 r?Z— d?? ? ?._« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

WMÝ XA??ž 18 oL«u??L « 1411 ÂU??Ž ÂÒd?×? . 27 wL ŒÒ—R??L «

oÒKF?²L «Ë 1995 WMÝ d¹UM¹ 25 oL«uL « 1415 ÂUŽ ÊU?³Fý

¨“UG UÐ jGC « …eNł√ rEM¹ Íc « 1990

¨ U‡MO.Q² U‡Ð

223 ≠03 rZ— Íc?? ?O? ? HM?Ò² « Âu?? ?Ýd?? ?L « vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠

17 wL ŒÒ—R?? ?L « 13≠01 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

u?O½u¹ 10 oL«u?L « 1424 ÂUŽ w½U?¦ « lOЗ 9 wL ŒÒ—R?L «

2001 WM?Ý XA?? ? ž 7 o?L«u?? ? L « 1422 ÂU?? ? Ž v? Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł

W?? ? ? OM?I? ? ? ?² « W?? ? ? ³? ? ? ?Z«d?? ? ? L « r?O?EM?²?Ð oÒK?F? ? ? ?²? ? ? L? «Ë 2003 W?MÝ

U?? L? ?ÒO? Ý ô ¨t?? L? ?OEM?ðË ÍÒd? ³? « qIÒM « t?? O? ?łuð sÒL? ?C? ?²? ?L «Ë

¨UN²Ý—UL.  UOHOBË  «—UO K

¨tM. 38 …ÒœUL «

451 ≠03 rZ— Íc?? ?O? ?HMÒ²? « Âu?? Ýd?? L? « vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠

29 wL ŒÒ—R?? ?L « 14≠01 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

d?? ³? ? L? ? ?¹œ ‰Ë√ oL«u?? ?L « 1424 ÂU?? Ž ‰«Òu? ?ý 7 wL ŒÒ—R?? ?L «

2001 WM?Ý XA?? ?ž 19 oL«u?? ? L « 1422 ÂU?? ?Ž v? Ë_« ÈœU?? ?L? ? ł

v?KŽ o?³D?ð w²? « s._« b?? ? Ž«u?? ? Z œÒb? ? ?×?¹ ÍcÒ « ¨2003 W?MÝ

U?N²?.ö?ÝË ‚dD « d?³?Ž —ËdL « W?Bd?Š rOEM²Ð oÒKF?²?L «Ë

W?O?zU?O?L? OJ «  U?łu??²ML «Ë œ«u??L UÐ WKB??²?L «  UÞU??AM «

¨UNM.√Ë

¨WÞuGCL « “UG « WOŽË√Ë …dD «
∫ wðQ¹ U. rÝd¹

27 wL ŒÒ—R?? ?L « 19≠01 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2001 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ? ?¹œ 12 o?L«u?? ? L « 1422 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?.—
¨UN² «“≈Ë UN²³Z«d.Ë  U¹UHM « dOO ²Ð oÒKF²L «Ë

s?‡. 38 …ÒœU?? ? ? L « ÂU?‡J?Š_ U?? ? ? I? ? ? O? ? ? ?³D?ð ∫ v? Ë_« …œÒ U? ? ? L? «
ÂU??Ž v Ë_« ÈœU?‡L??ł 17 wL ŒÒ—R??L « 13≠01 r‡Z— Êu‡?½U‡I «
·bN¹ ¨Áö?Ž√ —uBcL «Ë 2001 WMÝ XAž 7 oL«uL « 1422

19 wL ŒÒ—R?? ?L « 10≠03 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2003 WM?Ý u??O? u¹ 19 oL«u?? ?L « 1424 ÂU?? Ž v Ë_« ÈœU?? L? ?ł
W?? ? ? ?O? ? ? ? L?M?² « —U?Þ≈ w?L W?‡?¾? ? ? ? O? ? ? ? ³? « W‡?¹U?? ? ? ?L?‡?×?Ð oÒK?F? ? ? ? ²? ? ? ? L? «Ë

W‡I?ÒKF??²? L « W‡Ò U‡? « ◊Ëd‡A « b?¹b?×?ð v ≈ Âu??Ýd??L « «c¼
¨W.«b² L «
Æ U‡Zd‡D « d‡³Ž …d‡D « Òœ«uL « q‡IMÐ
9 wL ŒÒ—R?L « 231≠85 rZ— Âu??Ýd?L « vC??²?I? LÐË ≠
 U¹UHM « ¨Âu?ÝdL « «c¼ oO³Dð ‰U−. s?. vM¦² ð

Íc « 1985 WMÝ XA??ž 25 oL«u??L « 1405 ÂU??Ž W??Ò−? × « Í–

ŒÒ—R?L « 19≠01 rZ— Êu‡½U??IK W‡?F?{U‡ ? « …d‡D « W‡?Ò U‡ «
U¼c??O? HMðË  U??LU??F? Ýù«Ë  ö??šb??² « rO?EMð ◊Ëd??ý œÒb? ×¹
2001 WMÝ d³?L ¹œ 12 oL«uL « 1422 ÂUŽ ÊU?C.— 27 wL
¨p – œÒb×¹ ULB À—«uJ « ŸuZË bMŽ
ÆÁöŽ√ —uBcL «Ë
9 wL ŒÒ—R?L « 232≠85 rZ— Âu??Ýd?L « vC??²?I? LÐË ≠
Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L « «c?¼ Âu?? ? ? N? ? ? ?H? ? ? ?. w?L b?? ? ?B? ? ? ?I?¹ ∫ 2 …œÒ U? ? ?L? «
∫ÅwðQ¹ÅULÐ

1985 W?MÝ X?A? ? ? ?ž 25 o?L«u?? ? ? L? « 1405 ÂU?? ? ? ?Ž W?? ? ? ?Ò−? ? ? ? ×? « Í–
¨À—«uJ « —UDš√ s. W¹UZu UÐ oÒKF²L «Ë

v ≈ ÊU?{d?F¹ W?ŽU??CÐË Ãu?²M. ÒqB ∫ …dD « … œÒ U?L «

18 wL ŒÒ—R?L « 132≠86 rZ— ÂuÝd?L « vC²?ILÐË ≠

ÊUJ?Ò « W??Ò×? ?BÐ Ê«d?? C¹ Ë√ «—«d??{√ ÊU?? ³? Ò³? ? ¹ Ë√ dD? «

Íc « 1986 WM?Ý u¹U?? ? . 27 o?L«u?? ? L « 1406 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ?C? ? ? .—

ÆW¹bŽUI «  PAML «Ë  UJK²LL « ÊUHK²¹Ë W¾O³ «Ë

W?? ?O? ?ŽU?? ?F? ?ýù« —UD?š_« s. ‰U?? ?L? ?F? « W¹U?? ?L? ?Š b?? ?Ž«u?? Z œÒb? ? ×¹
Òœ«u?? L « …“U?? O? ?Š W?? ³? Z«d?? LÐ W?? I?ÒKF?? ²? L? « b?? Ž«u??I? «Ë W??O?½u¹_«

v ≈ WDI½ s. Òœ«uL « Ác¼ qI½ ∫ …dD « œÒ «uL « qI½
¨W?O½u¹√  U?ŽUF?ý≈ U?NMŽ bÒ u?²ð w² « …eN?ł_«Ë W?O?ŽUF?ýù«
Êu??.b?? ? ?²? ? . U¼œu?? I¹ W??Lzö?? .  «—U??O? Ý WD?Ý«uÐ Èd??š√
¨UN ULF²Ý«Ë
ÆWÐuKDL « WOM._« fO¹UIL «Ë ◊ËdAK UILËË ÊuKÒ¼R.
208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
Ò ? «
…ÒœU?? ? ? L? « ¡«u?‡²?? ? ? ?Šô q‡?L? ? ? ?F? ? ? ? ²? ? ? ? ?¹ “U‡?N? ? ? ?ł Òq?B ∫ “ d
ÊU??B —d??{ ÒÍ√ ÍœU??HðË U??NM.√ ÊU??L? {Ë W? u??IML « …d‡?D «
ÆW‡¾O³ « Ë√ ’U‡ ýú ¡«uÝ
W? ½U?−?²?. W?ŽU?C?Ð W?Žu?L?−?. Ë√ W?ŽU?CÐ ÒqB ∫ œdD «
ÆbOŠË “— wL W³Ò{u.

WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «
¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003
215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «
¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

11

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

kLU??×¹Ë VÒðdðË ÂË“d « qB??Hð Ê√ V−¹ ∫ 7 … œÒ U?L «

vK?Ž Âu?? ?Ýd?? ? L « «c?¼ ÂUJ?Š√ U?? ?C?¹√ oÒ³?Dð ∫ 3 …œÒ U? ? ?L «

vI??³ð YO??×Ð U?¹—Ëœ VZ«dðË ‰U??L?F? ²? Ýö W??× U?? U??N? OKŽ

…dD? « Òœ«u?? L « q?IMÐ WK?B? ?Ò²? ?L « Ë√ W?? I? ?×K?L «  U?? OK?L? ?F «

 U?? ?B? ? O? ? B? ? ? ? ² «Ë  U?? ?L? ? OK?F? ? ² « lO?? ?L? ? −? W?? ³? ? O? ? −? ? ²? ? ? ? .

œËdD? « d?? ?O? ? C? ? ×ðË U?? ? N? ? ²½U?? ?O? ? Ë ÂË“Òd? « rO?? ?L? ? B?ð q¦?? ?.

wL U??N? OKŽ ’u??B?ML « ◊Ëd??AK U??I? LË «c¼Ë W??O? L? OE?M² «

Æ «—UO « wL UNŽ«b¹≈Ë UN UB¹≈Ë

ÆÁU½œ√ 23 …ÒœUL «

w?L …—u?? ? ?Bc?? ? ?L « …d?D? « Òœ«u?? ? ?L? « VÒðd?ð ∫ 4 …œÒ U? ? ?L? «

s?. Öu?? ? ? ? L?½ ÒÍ√ l?½U?? ? ? ? Êu?J?¹ Ê√ V?−?¹ ∫ 8 … œÒ U? ? ? ? L? «

ÁU½œ√ W?MÒO? ³? ?L « ©9® W?? F? ? ?² « ·U?M _« wL Áö?? Ž√ 2 …ÒœU??L «

sÒO³ð …œUNý «ezUŠ tKLF² . Ë√ tKÝd. Ë√ œËdD « ÖUL½

—UDš_« W??F? O? ³Þ «c??BË W??Ò U? ? « U?Nð«e??O? L? L U??F? ³ð ŸÒ“uðË
∫ UNOKŽ ÍuDMð w² «

ÆU.ULð XOŽË— bZ sÒOFL « ÖuLM «  UO uBš Ê√
Ò _« nMB « ≠
¨…dÒ−H²L « ¡UOý_«Ë Òœ«uL « ∫ ‰ Ë
WK?L? ? F? ? ²? ? ? ? ? L « Òœ«u?? ? L « ÒÊ√ l½U?? ? B « X³?? ? ¦¹ Ê√ V?−¹
ÆbL²FL « ÖuLM «  UO uB WIÐUD.

qzU?? ? ? «Ë ¨◊u?? ?G? ? ?C? ? L? « “U?? ? G « ∫ w½U?? ?¦? « nM?B « ≠
…b?¹b?? ? ?ý …—«d?? ? ?×?Ð lÒO? ? ? ?L? ? ? L? « Ë√ jG?? ? ?C? « X?×ð l?ÒO? ? ? L? ? ? L? «

Íu?? ? ?²? ? ? ?×¹ œd?Þ Òq?B vK?Ž oB?K?ð Ê√ V−?¹ ∫ 9 …œÒ U? ? ?L? «

¨÷UH ½ô«

W?? ×? ?{«Ë WÐU?? ²?JÐ U?? N? ?OKŽ V?²Jð  U?? ZU?DÐ …dDš …ÒœU?? . v?KŽ
W?K?ÐU?? ? ? ? ? I? « W?K?zU?? ? ? ? ? ? « Òœ«u?? ? ? ? ? L? « ∫ Y? U?? ?? ?? ?¦? « n?M?B? « ≠
W?? F? O? ?³Þ ×U?? « s. œÒb? ?×ð  «—U?? ³? Ž u?? ×? LK? WKÐU?? Z d??O? ?ž
¨»UN² ö
Íu?D?M?ð w?²? « —U??D?š_« Ë√ ØË d?D? ? «Ë …d?D? ? « …ÒœU?? ? ? ? ? L? «
¡UM?Ł√ sO?KÒšb?? ?²? ? L « n?K²?? ? ? ? . ÁU?? ?³? ?²?½« XH? b?? ?B? ?Z U?? ?N? ? O?KŽ

W?K? ÐU?? ? ? ? ? ? ?I? « W?? ? ? ? ? ? ?³?K?B? « Òœ«u?? ? ? ? ? ? ?L? « ∫ l?Ыd? « n??M?B? « ≠
w² « Òœ«u?? L «Ë U??O?zU??IK?ð qF??²? A?ð w² « Òœ«u?? L «Ë ¨»U??N? ?² ö

Æ UÞUO²Š«Ë dOЫbð s. Á–U ð« V−¹ U. v ≈ tKI½Ë t² ËUM.
¨¡UL UÐ UNBUJ²Š« bMŽ »UN² ö WKÐUZ  «“Už —bBð
t Ë«b?? ? ²Ð `?L? ? ¹ u?? ? ×½ v?KŽ œdD? « rÒL? ? ?B¹ Ê√ V?−¹
‚u?? ? ?LË W?? ? ?Zd?? ? ?×? ? ? ?L « Òœ«u?? ? ?L? « ∫ f?.U?? ?? « n?MB? « ≠
ÆtKJýË tL−ŠË t²K²J «dE½ ÒÂUð ÊU.√ wLË W uN Ð
¨W¹uCF « W¹bO B√
l?‡{u?‡?Ð W‡?I?‡ÒK?F? ? ? ?²? ? ? L? « b?? ? ? Ž«u‡?I? « œÒb? ? ? ×?ð ∫ 10 …œÒ U? ? ?L? «
Òœ«u?? ? ? L? « vK?‡?Ž Íu‡?²? ? ? ?×?ð w²?‡? « œËd‡?D? « vK?‡?Ž  U?‡ZU?‡?D³? «

Òœ«u?? ? ? L? «Ë W?? ? ? ?Ò.U?? ? ? ? « Òœ«u?? ? ? L? « ∫ ”œU?? ?? ?? ? « nM?B? « ≠
¨W¹bFL «

w² «Ë Áö??Ž√ …œÒb? ×? L « ·UM _« v? ≈ W‡O??L? ²ML « …d‡?D «
¨WÒFAL « Òœ«uL « ∫ lÐU « nMB « ≠
—«dIÐ U?N×OH?BðË UNL?ÝËË ¨qÝdL « UN q¦?²L¹ Ê√ V−¹
ÆWÒOMFL « WDK «Ë qIÒM UÐ nÒKJL « d¹“u « sOÐ „d²A.
Íu?? ? ²? ? ?×?ð w²? « œËdD? « jÐd?ð Ê√ V−?¹ ∫ 11 … œÒ U? ? ?L «
ÆW¹UMFÐ bM ðË …dDš Òœ«u. vKŽ
∫ wðQ¹ U. lML¹ ∫ 12 … œÒ UL «

¨W{—UI « Òœ«uL « ∫ s.U¦ « nMB « ≠
ÆWŽÒuM²L « …dD « Òœ«uL « ∫ lÝU² « nMB « ≠
W?? ? B? ? ? šd …d?D ? « Òœ«u?? ? L? « qI?½ lC?? ? ?¹ ∫ 5 … œÒ U? ? ?L «
ÆqIÒM UÐ nÒKJL « d¹“u « s. WI³ .
…—u?Bc?L « W?B? šÒd « rOK ð  U?O?H? O?BË ◊Ëd?ý œÒb?×ð

Òœ«u?? ? . l?. qI?ÒM « q?zU?? ? ÝË vK?Ž …dD?š Òœ«u?? ? . s×?? ? ý ≠
¨qI?M UÐ s?O? ?HK?JL? « ¡«—“u « sO?Ð „d?? ²? ?A? ? . —«d?? I?Ð ¨Áö?? Ž√
¨WOz«cž
¨W?? OÒK?×? ?L «  U?? ŽU?? L? ? − «Ë W?? OK?š«b UÐË ¨w?MÞu « ŸU?? LÒb? UÐË
¨…—UO « fH½ vKŽ W{—UF². …dDš Òœ«u. s×ý ≠
d?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ž …d?‡?D?š Òœ«u??‡?L? œËd?‡?Þ l?‡?{Ë Ë√ f??¹b?‡?J?ð ≠
v ≈ wL?²‡?Mð X½U‡B ¡«u‡‡Ý iF?‡Ð ‚u‡‡L U‡N?C?FÐ W?‡Lzö?²?.

ÆW¾O³ UÐË
W u?? ? IM?. …dD?š …ÒœU?? ?. ÒqB Êu?Jð Ê√ V?−¹ ∫ 6 …œÒ U? ? ?L «
ÆtOL W³ÒðdL « nMÒB « V Š rzö. “— wL …«u²×.

¨W‡HK² . ·U‡M √ v ≈ Ë√ n‡‡M‡ÒB « fH½
 «e??N «Ë ◊u??G?C?K U??.ËU?I? . “Òd « ÊuJ?¹ Ê√ V−¹Ë
ÆW³zUÝ W³K …dDš Òœ«u. qI½ ≠

¡UMŁ√ U?N ÷Òd?F²¹ w²? « WÐuÞd «Ë …—«d×? «Ë  U.b?B «Ë

V? ? ? ? ?Š Ê“u? « œËb?? ? ? ?Š l?{uð Ê√ V?−?¹ ∫ 13 … œÒ U? ? ? ?L? «

ÆqIÒM «

Ë√ t²łdŠœ Ë√ tFL— WO½UJ.≈ s?. œdD « W UŠ tOC²IðÅU.

q?³? ? ?I¹ Òô√Ë ô“U?? ? Ž ¨p? – vK?Ž …œU¹“ ¨Êu?J¹ Ê√ V?−¹Ë

¡U?MŁ√ ◊u?? ? ? I? ? ? ? « d?ÞU?? ? ? ? ? ? L? U?¹œU?? ? ?H?ð  U?? ? ? ³K?¹Ëb?Ð Áb¹Ëe?ð

Ê√Ë …—U??{  U?? ³? O? ?Bdð t??F? ?. qÒJA¹ Ë√ Èu?? ²? ×? ?L UÐ dŁQ?? ² «

W U??Š wL —«d?{_« s. b??×K Ë qIÒM « Ë√ W ËU?ML «  U?OK?L?Ž

ôu?L?×. ÊuJ?¹ UL?³? ?Š W ËUML « fO¹U?I?L U?IÐUD. ÊuJ¹

Æ“Òd « ‚ÒeLð

ÆUłdŠb. Ë√

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

12

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

d?? ? ? ?³? ? ? ?Ž …d?D? ? « Òœ«u?? ? ? L? « q?I?½ l?C? ? ? ? ?¹ ∫ 21 … œÒ U? ? ? ?L? «

…dD? « œ«u?? ?L « œËd?Þ qB?? ?Hð Ê√ V?−¹ ∫ 14 … œÒ U? ? L «

29 w?L ŒÒ—R?? ? ? L? « 14≠01 r?Z— Êu½U?? ? ? ?I? « ÂUJ?Š_  U?? ? ? ?ZdD? «

WE× qB w?LË U¼e?O?O?Lð qN? ¹ v²??Š Èd?š_« œËdD « sŽ

2001 WM?Ý XA?? ?ž 19 oL«u?? ? L « 1422 ÂU?? ?Ž v? Ë_« ÈœU?? ?L? ? ł

s×??A «Ë W? ËUML «  U??OK?L? Ž d??O? ? O? ² iFÐ s?Ž U??N? C? FÐ

nM Òq?‡B —Ëd??L?Ð W??Ò U?? « b??Ž«u?? IK Ë ¨Áö?? Ž√ —u‡Bc?? L «Ë

Æm¹dH² «Ë

∫ wðQ¹ U‡LÐ W‡IÒKF²L «Ë …d‡D « Òœ«u‡‡‡L « ·U‡‡‡M √ s.
¨sOIL«dL «Ë sOIzU « …—bZ ≠

WK?ZUM? «  «—U?? ? O? ? ? « qL?? ? ²? ? ?Að Ê√ V?−¹ ∫ 15 … œÒ U? ? ?L «
nM? qJÐ W?? ?Ò U?? š W?? ×? ?{«Ë …—U?? ý≈ v?KŽ …dD? « Òœ«u?? L?K
ÆUN³Ò³ ð bZ w² « —UDš_« Ë√ ØË dD « WFO³Þ b¹bײ

¨—ËdL « WŽdÝ ≠
…ÒœU?L « W?FO?³ÞË nÒOJÔðË  «—U?O? « rÒL?Bð Ê√ V−¹
¨VB«uL « WKOJAð ≠
ÆUNð«eOL.Ë UNKI½ Vł«u « …dD «
¨W³B«uL « WÝ«d× « ≠
…dD? « Òœ«u?? L? « qI½  «—U?? ?O? ?Ý lC?? ? ð ∫ 16 …œÒ U? ? L «
U??NM×??ý ÊUJ.Ë  U??łu?²?ML « —b??B?.Ë d??O? Ò « jš ≠
W?? ?OM?I? ? ² « W?? ?³? ? Z«d?? ?L «  U?M¹U?? ?F? ? L Ë W?? ?I?ÐUDL? « W?? ?³? ? Z«d?? ?L
¨UNG¹dHð ÊUJ.Ë UN²NłËË
ÆtÐ ‰uLFL « rOEM² UÐ WIÒKF²L « ÂUJŠú UI³Þ W¹—Ëb «
¨WÝ«d× « ¨·uZu « ≠
¨dOÒ « XOZ«u. ≠

w??²? « …—U??‡? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? « n??O? E? M? ð V??−? ¹ ∫ 17 …œÒ U?? ?? ?? ?? ?? ?? ??L?? «
¨U?‡‡?‡N?? ? ?G?¹d?‡H?ð b?‡F?Ð …d‡?D? « Òœ«u?? ? ?L? « q‡?I?M X?.b?? ? ? ? ? ? ²? ? ? Ý«
ÒqB q?³? Z ÈËb?? ŽË —d??{Ë d?‡Dš d‡?Ł√ Òq‡B s?. U‡‡N?? B? ?OK ?? ²

ÆWÝU × «  «eON−² « ≠
ÊÒuJ²ð …b¹b− « W u?L× « X½UB «–≈ Òô≈ WIŠô s×?ý WOKLŽ
’u?? ?BM?L « q?Òšb?? ?² «  UD?D ?? ?. c?? ?ÒH?Mð ∫ 22 … œÒ U? ? L «
231≠85 rZ— Âu?? ?Ýd?? L? « s. 28Ë 27 sO?ðÒœU?? L? « wL U?? ?N? ?O?KŽ
XA?? ?ž 25 oL«u?? ?L « 1405 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 9 wL ŒÒ—R?? ?L «
W?F? Z—Ë …—uDš W??ł—œ V ?Š ¨Áö??Ž√ —u?Bc??L «Ë 1985 WMÝ

”U?? ? ? ? L « ÊËœ W?? ?I?ÐU?? ? « …ÒœU?? ?L? « l. W?? ?L?zö?? ?²? ? . …ÒœU?? ?. s.
ÆW¾O³ « W¹UL×Ð WIÒKF²L « ÂUJŠ_UÐ
WK?ZUM « …—U?? O? ? « ozU?? Ý ÊuJ¹ Ê√ V?−¹ ∫ 18 …œÒ U? L «
t??OK?Ž ÒhMð U??LK?¦? . W??OMN??. …œU??N? ?ý «ezU??Š …dD « Òœ«u?? LK

qI½ ¡UMŁ√ lIð w²? « Àœ«u× « sŽ W?L?łUM « —UŁü« —UA?²½«

ÈœU??L? ł 29 wL ŒÒ—R??L « 14≠01 rZ— Êu½U??I « s. 8 …ÒœU??L «

Æ…dD « Òœ«uL «

—uBc?L «Ë 2001 WMÝ XA?ž 19 oL«u?L « 1422 ÂU?Ž v Ë_«

b?M?Ž ¨÷d?? ? ? ? ? H? ¹ Ê√ q?I?ÒM? U?Ð n?ÒK?J?L? « d??¹“u? « s?J?L?¹Ë
ÆdOÒ « XOZ«u.Ë dOÒ « ◊uDš vKŽ «œuOZ ¨…—ËdC «
rzö?L « qIÒM UÐ WÒ U? «  UO?HOJ « œÒb?×ð ∫ 23 …œÒ UL «

lÐUð t½√ X³¦ðË ¨tÐ ‰u?LFL « rOEM²K UI?³Þ rÒK ð ¨ÁöŽ√
ÆÊ«bOL « «c¼ wL UÒ Uš UM¹uJð
W?K?ZUM? « …—U?? ? ? ?O? ? ? ? ? « o?zU?? ? ? Ý v?K?Ž V−?¹ ∫ 19 …œÒ U? ? ? ?L? «
w² « ozUŁu « r?¹b?I²? ¨«b?F²? ?. ÊuJ?¹ Ê√ …dD « Òœ«u?LK

U??N? L? O? L? Bð «c??BË …dD « Òœ«u??L? « ·UM √ s. nM? ÒqJÐ
¨U??N½“ËË U?N? HM Ë œ«u??L « Ác¼ W??F? O?³?Þ ’u?B? UÐ “d??³ð
„d?²?A? . —«d?IÐ U?N?O?KŽ  U?ZUD³ « l{ËË U??N?.“— ◊Ëd?ýË
w?²? «Ë …—U?? ? ? ? O? ? ? ? ? U?Ð W?K? U?? ? ? ? N? w?²? « o?zUŁu? « v?K?Ž …œU?¹“
 U??ŽU?L? − «Ë W??OKš«b UÐË ¨q?IÒM UÐ sO??HÒKJL? « ¡«—“u « sOÐ
X³KÞ ULKB ¨ULNÐ ‰uLFL « rOEM² «Ë l?¹dA² « UNOC²I¹
ÆsOOMFL « ¡«—“u «Ë ¨W¾O³ UÐ Ë ¨WOK×L «
Æ÷dG « «cN WKÒ¼RL «  UDK « p – tM.
rZ— Íc?O?HMÒ² « Âu‡Ýd?L « ÂU‡?JŠ√ vG‡KÔð ∫ 24 …œÒ U?L «
27 o?L«u?? ? L « 1410 ÂU?‡Ž ÊU?‡?³? ? ? F? ? ? ý 2 w?L ŒÒ—R?? ? L « 79≠90
ÆÁöŽ√ —u‡BcL «Ë 1990 W‡MÝ d‡¹«d³L

oL«u?ð W?? U?? š d?? OЫbð `?L? ? ð Ê√ sJ?L¹ ∫ 20 … œÒ U? ? L «
ÒiGÐ …dD « Òœ«uL « iFÐ qIMÐ ¨WKÒ¼RL « WDK « UNOKŽ
Âu?? ? ? ? Ýd?? ? ? ?L? « «c?¼ w?L …œ—«u «  U?? ? ? ? L? ? ? ? ?OK?F? ? ? ? ?²? « sŽ d?E?M? «

…b?¹d?? ? ? − « w?L Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L? « «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 25 … œÒ U? ? ? ?L? «

ÆtIO³D² …c ²L « ’uBM «Ë

ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd «
 U.u?KFL « lO?Lł W?IL«u?L « VKÞ sÒLC?²¹ Ê√ V−¹
‰ÒË√ o‡L«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òuý 7 wL dz«e?− UÐ —ÒdŠ
Æ2003 WMÝ d³L ¹œ

Ác¼ qI½ hOšd?²Ð WKÒ¼RL « WDK K `L? ð w² « W.“Òö «
ôœU?? ? ?F? ? ? . qI?ÒM « s?.√ Èu?? ? ?²? ? ? ? ? ?. Êu?J¹ Ê√ V?−?¹Ë ÆÒœ«u?? ? L? «
t?? u?? ?B½Ë Âu?? Ýd?? L? « «c¼ wL s?ÒO? ?³? ?L? « s._« Èu?? ²? ? ? ? L

vO×¹Ë√ bLŠ√

ÆWOIO³D² «

13

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

69≠92 r?Z— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò² « Âu?? ? ?Ýd?? ? L « v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

ÂU? ?Ž ‰«u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 453 ≠ 03 rZ— Íc?? O?? HMð Âu?? Ýd?? .

d¹«d?? ³? ?L 18 oL«u?? ?L « 1412 ÂU?? Ž ÊU?? ³? ?F? ?ý 14 wL ŒÒ—R?? ?L «

‰b
Ò ‡?‡‡?F¹ ¨2003 W?MÝ d?? ?? ³?? ?? L?? ?? ?¹œ ‰ Ë
Ò √ o?L«u?? ??L? « 1424

Ò’U?? ? ? « w?ÝU?? ? ? Ý_« Êu½U?? ? ? I? « sÒL? ? ? ?C? ? ? ?²? ? ? L? «Ë 1992 W?MÝ

Œ—
Ò RL « 41 ≠ 97 rZ— Íc‡‡OHM²
Ò « Âu‡‡ÝdL « r‡‡‡ L
Ò ²¹Ë

‰Òb? ?F? L « ¨Í—U?? −? ?² « q−?? K w?MÞu « e?? Bd??L? « Í—u??.Q?? LÐ

WM?Ý d¹U?M¹ 18 o?L«u? ? ?L « 1417 ÂU?? ??Ž ÊU?? ?? C?? ??.— 9 wL

¨rÒL²L «Ë

q?‡?‡−?? ?? ?? ? « wL b?? ?? ??O?‡I? « ◊Ëd?? ?? ??A?Ð o KÒ ?F?? ?? ??²?? ?? ?L? «Ë 1997

70≠92 r?Z— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò² « Âu?? ? ?Ýd?? ? L « v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

Ær‡ L
Ò ²L «Ë ‰b
Ò ‡FL « ¨Í—U‡‡−² «

d¹«d?? ³? ?L 18 oL«u?? ?L « 1412 ÂU?? Ž ÊU?? ³? ?F? ?ý 14 wL ŒÒ—R?? ?L «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 U½ö?? ? Žû W?? ? ÒO? ? ?L? ? ÝÒd? « …d?? ?A?M U?Ð oÒKF?? ? ²? ? ?L «Ë 1992 W?MÝ
¨WO½u½UI «
237≠93 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
10 o?L«u?? ? ? L? « 1414 ÂU?? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ?¦ « l?O?З 24 w?L ŒÒ—R?? ? ? L? «
 UÞU?? ?A?M « W?? ?Ý—U?? ?L? ? L?Ð oÒK?F? ? ²? ? L «Ë 1993 WM?Ý dÐu?? ?²? ? B√

¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈
¨…—U−Ò² « d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L? « U?? ? L? ? ?ÒO? ? ?Ýô ¨—u?? ? ²? ? ?ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH « ® 125Ë

‰Òb? ?F? ?L « ¨…—U?? I « d?? O? ?ž W??O?MN?? L «Ë W?? O? ?Ld?? × «Ë W¹—U?? −? ?² «
¨rÒL²L «Ë

20 w?L ŒÒ—R?? ? ?L? « 58≠75 r?Z— d?? ? ?._« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ? ²? ? ? ?³? ? ? ? Ý 26 o?L«u?? ? ? L? « 1395 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? C? ? ? ? .—

38≠97 r?Z— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò² « Âu?? ? ?Ýd?? ? L « v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d?¹UM¹ 18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L «
 U?? ?Bd?? ?A « w?K¦?? ?L? ? . `?M.  U?? ?O? ? H? ? O? ? B s?ÒL? ? C? ? ²? ? L «Ë 1997
¨dłU² « WZUDÐ V½Uł_« W¹—U−² «
39≠97 r?Z— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò² « Âu?? ? ?Ýd?? ? L « v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

¨rÒL²L «Ë ‰ÒbFL « ¨w½bL « Êu½UI « sÒLC²L «Ë1975
20 w?L ŒÒ—R?? ? ?L? « 59≠75 r?Z— d?? ? ?._« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1975WM?Ý d?? ? ³? ? ?L? ? ²? ? ?³? ? ?Ý 26 oL«u?? ? L « 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ? C? ? .—
¨rÒL²L «Ë ‰ÒbFL « ¨Í—U−² « Êu½UI « sÒLC²L «Ë

WMÝ d?¹UM¹ 18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L «

27 wL ŒÒ—R?? ?L « 22≠90 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

W?¹œU?? ? ? B? ? ? ?²? ? ? ?Zô«  UÞU?? ? ? A?M? « W½Ëb?? ? ? L?Ð o?ÒKF?? ? ? ²? ? ? ?L? «Ë 1997

oÒKF?²?L «Ë 1990 WMÝ XA?ž 18 oL«u?L « 1411 ÂU?Ž ÂÒd? ×?.

¨rÒL²L «Ë ‰ÒbFL « ¨Í—U−² « q− « wL bOIK WF{U «

¨rÒL²L «Ë ‰ÒbFL « ¨Í—U−² « q− UÐ

40≠97 r?Z— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò² « Âu?? ? ?Ýd?? ? L « v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

20 wL ŒÒ—R?? ?L « 11≠02 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

d¹U?M¹ 18 o?L«u?? ? ?L? « 1417 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ? C? ? ? .— 9 w?L ŒÒ—R?? ? ?L? «

2002 W?M?Ý d?? ? ? ?³? ? ? ? L? ? ? ? ?¹œ 24 o?L«u?? ? ? L? « 1423 ÂU?? ? ? ?Ž ‰«Òu? ? ? ? ý

sNL «Ë  UÞUAM « b¹b×ð d?O¹UFLÐ oÒKF²L «Ë 1997 WMÝ

…ÒœU?L? « U?L? ÒO?Ý ô ¨2003 WM W??ÒO U??L « Êu½U??Z sÒL? C?²? L «Ë

¨U¼dOÞQðË Í—U−² « q− « wL bOIK WF{U « WMÒMIL «
41≠97 r?Z— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò² « Âu?? ? ?Ýd?? ? L « v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d?¹UM¹ 18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L «
¨Í—U?? −? ? ² « q−?? ? « wL b?? O? ? I « ◊Ëd?? A?Ð oÒKF?? ²? ? L «Ë 1997

¨tM. 66
01≠93 rZ— w?F¹d?? ? A? ? ²? « Âu?? ?Ýd?? ?L? « vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d?¹UM¹ 19 oL«u?? ?L « 1413 ÂU?? ?Ž Vł— 26 wL ŒÒ—R?? ?L «
¨1993 WM WÒO UL « Êu½UZ sÒLC²L «Ë 1993

¨rÒL²L «Ë ‰ÒbFL «
208-03 r?Z— wÝU?zÒd? « Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L? « vC?? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? ?L?ÐË ≠
∫ wðQ¹ U. rÝd¹

u?¹U?? ? . 5 o?L«u?? ? L « 1424 ÂU?? ? Ž ‰ÒË_« l?OЗ 3 w?L ŒÒ—R?? ? L «

ÂUJ?Š√ rÒL? ?²¹Ë Âu?? ?Ýd?? L « «c¼ ‰Òb? ? F¹ ∫ v Ë_« … œÒ U? ? L «

¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003 WMÝ

ÊU??C? .— 9 wL ŒÒ—R??L « 41≠97 rZ— ÒÍc?? O? HM?Ò² « Âu??Ýd?? L «
ÆÁöŽ√ —uBcL «Ë 1997 WMÝ d¹UM¹ 18 oL«uL « 1417 ÂUŽ
ÒÍc??O? ?HMÒ²? « Âu??Ýd?? L « s. 4 …ÒœU??L? « ‰Òb? Fð ∫ 2 … œÒ U? L «
18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L « 41≠97 rZ—
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1997 WMÝ d¹UM¹

215≠03 r?Z— wÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «
¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003
68≠92 r?Z— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò² « Âu?? ? ?Ýd?? ? L « v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
d¹«d?? ³? ?L 18 oL«u?? ?L « 1412 ÂU?? Ž ÊU?? ³? ?F? ?ý 14 wL ŒÒ—R?? ?L «

q−?? ? ? « wL b?? ? O? ? ?I? « W?? ? O? ? ?.«e ù l?C? ? ? ¹ ∫ 4 …œÒ U? ? ? L «¢

Ò’U?? ? « w?ÝU?? Ý_« Êu?½U?? ?I « sÒL? ? C? ? ²? ? L «Ë 1992

l.Ë tÐ ‰u?L?F?L « l¹dA?² « t?OKŽ ÒhM¹ U?. oLË Í—U?−?² «

‰Òb? F? L « ¨t??L? OEMðË Í—U??−? ² « q−?? K w?MÞu « e??Bd??L UÐ

∫ tOL UNOKŽ ’uBML « l½«uL « …UŽ«d.

¨rÒL²L «Ë

W?MÝ

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

14

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

’U? ýú W?³? ÒM UÐ wÝU?Ý_« Êu½UI? « s. W ? ½ ≠
Æ¢sO¹uMFL «
ÒÍc?O? HMÒ² « Âu?Ýd??L « s. 12 …ÒœU?L « ‰Òb?Fð ∫ 6 …œÒ U?L «
18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L « 41≠97 rZ—
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1997 WMÝ d¹UM¹
Òq?B b?? ? ? ?O? ? ? ? I? »u?K?DL? « n?K?L? « ÊÒuJ?²?¹ ∫ 12 … œÒ U? ? ? ? ? ?L? «¢
∫ WOðü« ozUŁu « s. Í—U−² « q− « wL wFO³Þ h ý
e?? Bd?? L « U?? N? ? LÒK ¹  «—U?? ?L? ?²? ?Ý« vKŽ —Òd? ?×? ?. V?KÞ ≠
¨Í—U−² « q− K wMÞu «
¨œöOL « …œUNý ≠

¨U¹uMF. Ë√ ÊUB UOFO³Þ UB ý ¨dłUð ÒqB ≠ 1
×U?? « wL U¼Òd? I? . ÊuJ¹ W¹—U??−ð W?? ?ÒÝR??. qB ≠ 2
¨Èdš√ W ÒÝR. Ë√ UŽdL Ë√ W UBË dz«e− « wL `²HðË
UÞU?? A?½ ”—U?? Lð W?? O? ?³M?ł√ W¹—U?? −ð W?? OK?¦? ?L? ?. ÒqB ≠ 3
¨wMÞu « »«d² « vKŽ U¹—U−ð
UB? ý ¨ U.b?š ÍÒœR. ÒqBË WO?LdŠ W ?ÒÝR. ÒqB ≠ 4
¨U¹uMF. Ë√ ÊUB UOFO³Þ
Ƣ͗U−ð Òq×L dÒO . ≠ dłQ² . ÒqB ≠ 5
ÒÍc??O? ?HMÒ²? « Âu??Ýd?? L « s. 8 …ÒœU??L? « ‰Òb? Fð ∫ 3 … œÒ U? L «
18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L « 41≠97 rZ—
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1997 WMÝ d¹UM¹

¨—U−¹ù« bIŽ Ë√ q×L « WOJK. bIŽ ≠
¨WO bF « oЫu « WHO× s. Ãd ² . ≠

Í—U?? ? ? ?−? ? ? ?²? « q?−? ? ? ? ? « w?L b?? ? ? O? ? ? ? I « Òr?²?¹ ∫ 8 … œÒ U? ? ? ?L? «¢
 UÞU?? AM « W?½Ëb??. wL …œ—«u? «  U½U?? O? ³ « v? ≈ œUM²?? ÝùUÐ

w³¹d?C « l?ÐUD « ‚u?I?Š b¹b? ð q? Ë s. W? ? ½ ≠
Ƣ͗U−² « q− « wL bOIK WF{U « W¹œUB²Zô«
¨tÐ ‰uLFL « wzU³− « l¹dA² « wL œb×. u¼ ULB
ÒÍc??O? ?HMÒ²? « Âu??Ýd?? L « s. 9 …ÒœU??L? « ‰Òb? Fð ∫ 4 … œÒ U? L «
U?L?B Í—U?−?² « q−? « wL b?O?I « ‚u?I?Š lLœ q Ë ≠
18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L « 41≠97 rZ—
¨tÐ ‰uLFL « rOEM² « wL œb×. u¼
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1997 WMÝ d¹UM¹
 «—«œù« U‡L??N?LK ð Ê«c?‡ÒK « W?B? šÒd‡ « Ë√ œU?L? ²?Žô« ≠
W?‡?‡?Ý—U‡?L? ? ? ? ?L?Ð d?‡?‡._« o?‡?‡?ÒK?F? ? ? ? ?²¹ U?‡?‡?.b?‡?M?Ž W‡?‡?ÒB? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? ? ?L? «
¨W‡‡MÒMI. s‡N. Ë√  U‡‡ÞU‡‡A½

ÕÒd? B?L? « W¹œU??B?²? Zô«  UÞU??AM « b??ÒO? Ið ∫ 9 … œÒ U?L «¢
rO?KZ≈ ‚U?D½ wL ¡«u?? ?Ý W?? ?Ý—U?? ?L? ? L «Ë W?¹u½U?Ł W?? H? ? B?Ð U?? ?NÐ
wL Ë√ W?? O? ? ? ?OzÒd? « W?? ? ?ÒÝR??L? « U?? N? ?O? ?L b?? łuð w² « W?¹ôu «

Æ¡UC²Zô« bMŽ ¨w³Mł_« dłU² « WZUDÐ ≠
W??H? ?BÐ Í—U??−? ² « q?−? « wL ¨Èd?? š√  U¹ôË rOK?Z≈ ‚UD½
W?KI?M?²? ? ? ?L? «Ë …Ò—U?? ? ? I? « d?? ? ? O? ? ? ? ž  UÞU?? ? ? ?AM? « W? U?? ? ? Š w?L
∫ r¹bIð Vłu² ¹
h?O? ? ? ? šd?𠨡U?‡C?? ? ? ?²? ? ? ? ?Zô« bM?‡?ŽË W?‡?.U‡?Zù« …œU?‡?N? ? ? ? ý ≠
◊U‡A?MK W??³? ?ÒM UÐ p c Òb? ?F? L « ÊU‡J?L « wL W??Ý—U??L? ?L UÐ

Æ¢WO OzÒd « W ÒÝRL « v ≈ Ÿułd UÐ …dB² .
ÒÍc?O? HMÒ² « Âu?Ýd??L « s. 10 …ÒœU?L « ‰Òb?Fð ∫ 5 …œÒ U?L «
18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L « 41≠97 rZ—
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1997 WMÝ d¹UM¹

¨÷d‡‡F « W‡I¹d‡DÐ ”—ULL «
b?? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ?I? »u?K?D? L? « n?K? L? « ÊÒu?J? ²?¹ ∫ 10 …œÒ U? ? ? ? ? ? ? ? L? «¢
 UÞU??AMK W??³? ÒM? UÐ …—U?O? K W¹œU??.d « W??ZUD³ « ≠
∫ wðQ¹ UÒL. W¹u½U¦ «  U ÒÝRL «
Æ¢WOFH½  «—UOÝ WI¹dÞ sŽ WÝ—ULL «
e?? Bd?? L « U?? N? ? LÒK ¹  «—U?? ?L? ?²? ?Ý« vKŽ —Òd? ?×? ?. V?KÞ ≠
ÒÍc?O? HMÒ² « Âu?Ýd??L « s. 13 …ÒœU?L « ‰Òb?Fð ∫ 7 …œÒ U?L «

¨Í—U−² « q− K wMÞu «

18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L « 41≠97 rZ—
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1997 WMÝ d¹UM¹

sÒL? C? ²¹ Íc? « q×??L « W??OJK. b?MÝ Ë√ —U??−¹≈ b??I? Ž ≠
¨Íu½U¦ « ◊UAM «

Òq?B b?? ? ? ?O? ? ? ? I? »u?K?DL? « n?K?L? « ÊÒuJ?²?¹ ∫ 13 … œÒ U? ? ? ? ? ?L? «¢
∫ WOðü« ozUŁu « s. ÍuMF. h ý
e?? Bd?? L « U?? N? ? LÒK ¹  «—U?? ?L? ?²? ?Ý« vKŽ —Òd? ?×? ?. V?KÞ ≠
¨Í—U−² « q− K wMÞu «
s?ÒL? ? ?C? ? ?²? ? ?L? « wÝU?? ? Ý_« Êu?½U?? ? I « s?. ÊU?? ? ²? ? ? ? ? ? ?½ ≠
¨WBdA « fOÝQð

d?? ? ._« o?ÒKF?? ? ²?¹ U?? ? .b?MŽ h?O? ? ?šd?? ? ² « Ë√ œU?? ? ?L? ? ?²? ? ?Žô« ≠
¨WMÒMI. WMN. Ë√ ◊UAMÐ
w³¹d?C « l?ÐUD « ‚u?I?Š b¹b? ð q? Ë s. W? ? ½ ≠
¨tÐ ‰uLFL « wzU³− « l¹dA² « wL UNOKŽ ’uBML «
U?L?B Í—U?−?² « q−? « wL b?O?I « ‚u?I?Š lLœ q Ë ≠
¨tÐ ‰uLFL « rOEM² « wL œb×. u¼

15

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

Í—U?? ?−? ? ?² « q?−? ? ? « wL b?? ?O? ? ?I « ‚u?? ? I? ? Š l?Lœ q Ë ≠
¨tÐ ‰uLFL « rOEM² « wL œÒb×L «

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

w?ÝU?‡? Ý_« Êu?‡?½U?‡?I? « s?‡?Ž Êö?? ? ? ? ? ?Žù« s?. W??‡? ? ? ? ? ? ? ?½ ≠
W?? O?½u½U?? I? «  U½ö?? Žû? W‡ÒO? ?L? ? ÝÒd « …d‡?‡AM? « wL W‡?Bd‡A?K
¨WÒOMÞË WO.u¹ …b¹dł wLË ©‚Æ≈Æ—ÆÊ®

 «—«œù« U??L? ?N? LK ?ð Ê«cÒK « W??B? ?šÒd « Ë√ œU??L? ?²? Žô« ≠
WMN?. Ë√ ◊UA½ W?Ý—ULLÐ d?._« oÒKF?²¹ U.bMŽ W?B² ?L «
Æ¢WMÒMI.

oЫu?? « W??H?O? ×? s. Ãd? ? ²? ?.Ë œö??O? . …œU?N? ý ≠
¡U??C? Ž√Ë ¨sO¹—«œù« sO??Ld??B? ²? L «Ë s¹d??O? ? LK W??O b??F «
¨W³Z«dL « fK−. ¡UCŽ√ Ë√ s¹d¹bL « fK−.

ÒÍc?? O? HM?Ò² « Âu?? Ýd??L « ÂU?JŠ√ sL?? { ×bð ∫ 9 … œÒ U? L «
¨WBdA « rÝUÐ —U−¹≈ bIŽ Ë√ Òq×L « WOJK. bIŽ ≠
18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L « 41≠97 rZ—
—Òd? ×ð ¨—ÒdJ. 15 …ÒœU?. ¨Áö??Ž√ —u?Bc??L «Ë 1997 WMÝ d?¹UM¹

w³¹d?C « l?ÐUD « ‚u?I?Š b¹b? ð q? Ë s. W? ? ½ ≠
¨tÐ ‰uLFL « l¹dA² « wL œÒb×. u¼ ULB

∫ wðQ¹ ULB
¨Í—U−² « q− « wL bOI « ‚uIŠ lLœ q Ë ≠

Ò ?J?. 15 …œÒ U? ? ? ? ? ? ? ?L? «¢
»u?K?D?L? « n??K?L? « q?L? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?A?¹ ∫ —d
vK?Ž Í—U?? ?−? ? ?² « q−?? ? « s?. W?? ?O½U?Ł W?? ? ? ? ? ½ ëd?? ? ? ? ?²? ? Ýô

 «—«œù« U??L? ?N? LK ?ð Ê«cÒK « W??B? ?šÒd « Ë√ œU??L? ?²? Žô« ≠
WMN?. Ë√ ◊U?A½ W?Ý—U?LL?Ð d._« o?ÒKF²?¹ U.bM?Ž WÒB?²? ?L «

∫ WOðü« ozUŁu «
Æ¢WMÒMI.
¨Í—U−² « q− « Ãd ² . ŸUOCÐ `¹dBð ≠
Íc?? O? HM?Ò² « Âu?? Ýd??L « ÂU?JŠ√ sL?? { ×bð ∫ 8 … œÒ U? L «
¨d._UÐ wMFL « s. VKÞ ≠

18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L « 41≠97 rZ—

s. W??O½UŁ W?? ? ?½ ëd? ? ²? Ý« ‚u?I? Š b¹b?? ð q Ë ≠

—Òd? ×ð ¨—ÒdJ. 13 …ÒœU?. ¨Áö??Ž√ —u?Bc??L «Ë 1997 WMÝ d?¹UM¹

Ƣ͗U−² « q− «

∫ wðQ¹ ULB

ÒÍcO?HMÒ² « ÂuÝd?L « s. 18 …ÒœUL? « ‰ÒbFð ∫ 10 … œÒ U?L «

Ò ?J. 13 …œÒ U? ? ? L «¢
b?? ?O? ? I? »uK?DL « n?KL? « ÊÒuJ?²¹ ∫ — d

18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L « 41≠97 rZ—

W ?ÒÝR. ÒqB Ë√ W¹—U?−² «  UOK¦?LL «Ë  ôU?Bu «Ë ŸËdH «

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1997 WMÝ d¹UM¹

∫ wðQ¹ UÒL. ¨Ã—U « wL U¼ÒdI. W ÒÝRL WFÐUð W¹—U−ð
e?? Bd?? L « U?? N? ? LÒK ¹  «—U?? ?L? ?²? ?Ý« vKŽ —Òd? ?×? ?. V?KÞ ≠

Í—U?? −? ² « q?−? « q?¹b??Fð n?K. qL?? A¹ ∫ 18 …œÒ U? ?L «¢
¨Í—U−² « q− K wMÞu «
∫ WOðü« ozUŁu « sOOFO³D « ’U ýú W³ ÒM UÐ
fO?ÝQð s?ÒL?C?²?L « w?ÝU?Ý_« Êu½U?I « s. W?? ? ½ ≠
e?? Bd?? L « U?? N? ? LÒK ¹  «—U?? ?L? ?²? ?Ý« vKŽ —Òd? ?×? ?. V?KÞ ≠
¨Í—U−² « q− K wMÞu «
¨Í—U−² « q− « Ãd ² . q √ ≠

WOKBMI « ` UBL « ·dÞ s. UNOKŽ ‚œUB. ¨Â_« WBdA «
¨WÒOMÞu « WGÒK « v ≈ ¨¡UC²Zô« bMŽ ¨WLłd². WÒ¹dz«e− «
Â_« W?? ? ? Bd?? ? ? A?K Í—U?? ? ? −? ? ? ?²? « q?−? ? ? ? ? « s. W?? ? ? ? ? ? ? ?½ ≠
¨WÒOMÞu « WGÒK « v ≈ ¨¡UC²Zô« bMŽ ¨WLłd².

w³¹d?C « l?ÐUD « ‚u?I?Š b¹b? ð q? Ë s. W? ? ½ ≠
¨tÐ ‰uLFL « l¹dA² « wL tOKŽ ’uBML «

W?? ? ÒÝR??L « `²??HÐ wC??I¹ Íc « ¨W Ë«b??L « d??C? ×? . ≠
W??OKBMI « `? U?B? L « q³??Z s. t?O?KŽ ‚œU?B? . dz«e??− « wL

 «—«œù« U??L? ?N? LK ?ð Ê«cÒK « W??B? ?šÒd « Ë√ œU??L? ?²? Žô« ≠
¨WÒOMÞu « WGÒK « v ≈ ¨¡UC²Zô« bMŽ ¨rłd².Ë
Òh?‡‡? ¹ q?‡¹b?? ? ?F? ? ?²?Ð d‡?._« o‡?‡?‡ÒK?F? ? ?²?¹ U‡?.bM?Ž W‡?ÒB? ? ?²? ? ? ? ? ?L? «
¨W‡MÒMI. W‡MN. Ë√ ◊U‡‡A½ W‡Ý—UL.

Íc « W? Ë«b?? ?L « d?? ?C? ? ×? ? . sŽ Êö?? ?Žù« s?. W?? ? ? ? ½ ≠
…d?? ? ?A?M « w?L ¨dz«e?? ? ?−? « wL W?? ? ? ? ? ? ÒÝR?? ? ?L? « `²?? ? ?H?Ð wC?? ? ?I?¹

oÒKF??²¹ U?.b?MŽ —U?−¹ù« b??I?Ž Ë√ q×??L « W??OJK. b??I?Ž ≠
…b¹d?? ?ł wLË ©‚Æ≈Æ—ÆÊ® W?? O½u?½U?? I «  U?½ö?? Žû W?? ÒO? ?L? ? ÝÒd «
¨dIL « q¹u×ð sÒLC²¹ q¹bF²Ð d._«
Ƣ͗U−² « q− « q¹bFð ‚uIŠ lLœ q Ë ≠
ÒÍc?O? HMÒ² « Âu??Ýd?L « ÂUJŠ√ sL??{ ×bð ∫ 11 …œÒ U?L «

¨WÒOMÞË WO.u¹
oЫu?? « W?? H? ?O? ?×? Ë œö?? O? ?L « …œU?? N? ?ý s. W?? ? ? ½ ≠
¨W ÒÝRL « dÒO L WO bF «

18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L « 41≠97 rZ—

¨WBdA « rÝUÐ —U−¹ù« bIŽ Ë√ q×L « WOJK. bIŽ ≠

—Òd? ×ð ¨—ÒdJ. 18 …ÒœU?. ¨Áö??Ž√ —u?Bc??L «Ë 1997 WMÝ d?¹UM¹

w³¹d?C « l?ÐUD « ‚u?I?Š b¹b? ð q? Ë s. W? ? ½ ≠

∫ wðQ¹ ULB

¨tÐ ‰uLFL « l¹dA² « wL tOKŽ ’uBML «

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

16

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

U?L?B Í—U?−?² « q−? « q¹b?Fð ‚u?I?Š b¹b? ð q Ë ≠
Æ¢ tÐ ‰uLFL « rOEM² « wL tOKŽ ’uBM. u¼
ÒÍcO?HMÒ² « ÂuÝd?L « s. 24 …ÒœUL? « ‰ÒbFð ∫ 13 … œÒ U?L «
18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L « 41≠97 rZ—
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1997 WMÝ d¹UM¹
s?. VD?A? « nK?. qL?? ? ? ²? ? ? A?¹ Ê√ V−?¹ ∫ 24 …œÒ U? ? ? L? «¢
∫ WOðü« ozUŁu « vKŽ Í—U−² « q− «

Ò ?J. 18 …œÒ U? ? ?L «¢
wL —«d?? ?L? ? ²? ? Ýô« n?K. q?L? ? ²? ? A¹ ∫ —d
vKŽ ¨d?? łU??² « …U?? LË W U??Š wL Í—U?? −? ² « q?×? L « ‰ö??G? ?²? Ý«
∫ wðQ¹ÅU.
e?? Bd?? L « U?? N? ? LÒK ¹  «—U?? ?L? ?²? ?Ý« vKŽ —Òd? ?×? ?. V?KÞ ≠
¨Í—U−² « q− K wMÞu «
¨Í—U−² « q− « Ãd ² . q √ ≠
¨À—uL « …ULË …œUNý ≠

∫ sOOFO³D « ’U ýú W³ ÒM UÐ ©√

¨©WC¹dH «® WOJKL « qIM WOIOŁuð …œUNý ≠

e?? Bd?? L « U?? N? ? LÒK ¹  «—U?? ?L? ?²? ?Ý« vKŽ —Òd? ?×? ?. V?KÞ ≠

h ?A? « …bzU?H WŁ—u? « U¼—Òd?×¹ W??O?I?OŁu?ð W U?BË ≠

¨Í—U−² « q− K wMÞu «
¨Í—U−² « q− « Ãd ² . q √ ≠

¨À—uL « q×. dOO ²Ð nÒKJL «
oЫu? « W?H?O×? s. Ãd? ?²? ?.Ë œöO?L « …œU?N?ý ≠
¨dÒO LK WO bF «

vC??²?Z« Ê≈ ¨À—u??L « …U?LË …œU??N?ý s. Ãd?? ?²? ?. ≠
¨d._«

w³¹d?C « l?ÐUD « ‚u?I?Š b¹b? ð q? Ë s. W? ? ½ ≠
¨tÐ ‰uLFL « l¹dA² « wL tOKŽ ’uBML «

Ê≈ ¨VD?A UÐ w{U?? I « W? «b??F? « —Òd? I? ?. s. W?? ? ? ½ ≠
¨d._« vC²Z«
oÒKF²L « vH?BL « Vz«dC « ‰Ëbł s. Ãd ?² . ≠
¨◊UAM UÐ
¨Í—U−² « q− « s. VDA « ‚uIŠ lLœ q Ë ≠
∫ sO¹uMFL « ’U ýú W³ ÒM UÐ ©»

Ƣ͗U−² « q− « q¹bFð ‚uIŠ lLœ q Ë ≠
ÒÍcO?HMÒ² « ÂuÝd?L « s. 20 …ÒœUL? « ‰ÒbFð ∫ 12 … œÒ U?L «
18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L « 41≠97 rZ—
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1997 WMÝ d¹UM¹
Í—U?−? ² « q−? « q¹b??Fð nK. qL??²?A¹ ∫ 20 …œÒ U?L «¢
∫ WOðü« ozUŁu « vKŽ sO¹uMFL « ’U ýú W³ ÒM UÐ

e?? Bd?? L « U?? N? ? LÒK ¹  «—U?? ?L? ?²? ?Ý« vKŽ —Òd? ?×? ?. V?KÞ ≠
¨Í—U−² « q− K wMÞu «

e?? Bd?? L « U?? N? ? LÒK ¹  «—U?? ?L? ?²? ?Ý« vKŽ —Òd? ?×? ?. V?KÞ ≠
¨Í—U−² « q− K wMÞu «

¨Í—U−² « q− « Ãd ² . q √ ≠
¨Í—U−² « q− « Ãd ² . q √ ≠
dC×LÐ U?ILd. WBdA « qŠ sÒLC?²¹ wIOŁuð bIŽ ≠
WO½u½UI « …eNł_« tðc ð« Íc « ¨p cÐ WIÒKF²L « W Ë«bL «
¨WBdA « wL WKÒ¼RL « WOÝUÝ_«

b?? I? ? Ž Ãd?? ? ?²? ? ? ? .Ë W?? O b?? ?F « oЫu?? ? « W?? H? ?O? ? ×? ? ≠
d??O? O?G? ²Ð d??._« oÒKF??²¹ U??.bMŽ œb??− « s?¹d?O? ? LK œö??O? L «
¨¡ôR¼

…d?? ?AM « w?L W?? Bd?? ?A « q?Š b?? I? ? Ž d?? ?A½ s. W?? ? ? ? ½ ≠
W?? ?O? ? ?.u¹ …b?¹d?? ?ł wLË W?? ? O½u?½U?? ?I «  U?½ö?? ?Žû? W?? ?ÒO? ? L? ? ?ÝÒd «

¨WBdAK WOK¹bF² « œuIF « s. ÊU² ½ ≠

¨WÒOMÞË
wL W?? ? OK¹b?? ? F? ? ² « œu?? ? I? ? F « s?Ž Êö?? ?Žù« s. W?? ? ? ? ? ½ ≠
oÒKF²L « vH?BL « Vz«dC « ‰Ëbł s. Ãd ?² . ≠
¨◊UAM UÐ
¨Í—U−² « q− « s. VDA « ‚uIŠ lLœ q Ë ≠

wLË ©‚Æ≈Æ—ÆÊ® W‡?O½u½U??I «  U?½ö??Žû W??ÒO? L? ÝÒd « …d?? AM «
¨W‡‡ÒOMÞË W‡‡O.u‡¹ …b¹d‡ł
 «—«œù« U??L? ?N? LKÒ ?ð Ê«cÒK « W??B? ?šÒd « Ë√ œU??L? ?²? Žô« ≠
Òh?‡‡? ¹ q?‡¹b?? ? ?F? ? ? ²Ð d?‡._« o?‡?‡ÒK?F? ? ?²?¹ U?? ? ?.bM?Ž W?? ? ÒB? ? ? ²? ? ? ? ? ?L? «

vC?? ²? Z« «–≈ V?DA UÐ w?{U??I? « rJ× « s?. W?? ? ? ½ ≠
¨W‡‡MÒMI. W‡‡MN. Ë√ ◊U‡‡‡A½ W‡Ý—UL.
Æ¢p – d._«
s?. 19Ë 11 s?O? ðÒœU?? ? ? ? ? ? ?L? « ÂU?J? Š√ v?G? K?ð ∫ 14 … œÒ U?? ?? ?? ?? ??L? «
ÊU??C? .— 9 wL ŒÒ—R??L « 41≠97 rZ— ÒÍc?? O? HM?Ò² « Âu??Ýd?? L «
rÒL?²L «Ë ‰ÒbF?L « ¨1997 WMÝ d¹UM¹ 18 oL«u?L « 1417 ÂU?Ž
ÆÁöŽ√ —uBcL «Ë

W?Bd?A? « rÝUÐ —U?−¹ù« b?I? Ž Ë√ q×?L « W?OJK?. b?I?Ž ≠
¨WBdA « dI. q¹uײРd._« oÒKF²¹ U.bMŽ
w³¹d?C « l?ÐUD « ‚u?I?Š b¹b? ð q? Ë s. W? ? ½ ≠
¨tÐ ‰uLFL « l¹dA² « wL UNOKŽ ’uBML «

17

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

243≠99 rZ— Íc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

…b?¹d?? ? ? − « w?L Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L? « «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 15 … œÒ U? ? ? ?L? «

WMÝ dÐu?²?B√ 31 oL«u?L « 1420 ÂU?Ž Vł— 21 wL ŒÒ—R?L «

ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «

W?Lz«Òb « WO?ŽUDI « ÊU?−ÒK « dO?ÝË rOEMð œÒb?×Ô¹ ÍcÒ « 1999
¨włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳K

‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š
Æ2003 WMÝ d³L ¹œ

256≠99 rZ— Íc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
W?‡?‡? ? ? ? ? ? ÒÝR?? ? ? ? ?L? « ¡U?‡?‡?A?½≈  U?‡?O? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? O? ? ? ? ? B œÒb?‡?‡?×?Ô¹ Íc?Ò « 1999

vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨w?‡‡?łu‡? u‡?M‡?J²? «Ë w‡?‡L?K‡?F « l?‡ÐU?‡D? «  «– W‡?‡?‡ÒO? ? ?.u?‡L?? ? F? «
¨tM. 42 …ÒœUL « ULÒOÝ ô ¨‰Òb‡‡‡FL « ¨U‡¼d‡O‡ÝË U‡‡NLOEMðË

ÂU? ?Ž ‰« u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 454 ≠ 03 rZ— Íc?? O??H?Mð Âu‡Ýd?? .

257≠99 rZ— Íc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

‰b
Ò ? ? ?F?¹ ¨2003 W?MÝ d?? ?? ?³?? ?? ?L?? ?? ?¹œ ‰Ë
Ò √ o?L«u?? ?? L? « 1424

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «

Ò R?‡‡?L? « 56≠
≠85 r?‡?Z— Âu?? ?? ?? Ýd?? ?? ?? ?L? « r? L
Ò ? ? ? ? ?²?¹Ë
24 w?L Œ—

Y?×? ? ? ³? «  «b?? ? ? ŠË ¡U?? ? ?A?½≈  U?? ? ? O? ? ? ?H? ? ? O? ? ? ?B œÒb? ? ? ?×Ô¹ Íc?Ò « 1999

”—U‡?‡. 16 oL«u? L « 1405 ÂU‡‡?‡Ž W‡‡‡?O½U‡¦ « ÈœU?‡‡‡L??ł

¨U¼dOÝË UNLOEMðË

wL Y?×?? ³?K e‡?Bd?? . ¡U?? ?A½≈ s?L
Ò ?? C?? ?²?? ?L «Ë 1985 W?MÝ

258≠99 rZ— Íc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «

Æw‡MI‡‡² «Ë w‡LK‡‡F « ÂöŽù«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W??ÒO U?? L « W??³? Z«d?? L « W??Ý—U??L? .  U?? O? H? O? B œÒb? ?×Ô¹ ÍcÒ « 1999
wLK?F « lÐUD «  «– W??ÒO? .u??L? F « W?? ? ÒÝR?L? « vKŽ W¹b??F? ³ «

¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈

lÐUD? «  «– W?ÒO? .u??L?F? « W? ? ÒÝR??L «Ë wMN??L «Ë wLU??I? ¦ «Ë
Y×?? ³ «Ë w? U?? F « rO?KF?? ² « d¹“Ë d?¹d?? Ið vKŽ ¡U?MÐ ≠
¨Èdš_« Y׳ «  U¾O¼Ë włu uMJ² «Ë wLKF «
¨wLKF «
W??Lz«Òb « W?O? ŽUDI « WM?−ÒK « Í√— vKŽ ŸöÞô« b??FÐË ≠
rO?KF??²? « …—«“u włu u?MJ²? « d¹uD²? «Ë wLKF? « Y×??³?K

4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë

¨wLKF « Y׳ «Ë w UF «
29 wL ŒÒ—R?? ?L « 11≠98 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
∫ wðQ¹ U. rÝd¹

1998 W?MÝ X?A? ? ? ž 22 o?L«u?? ? L « 1419 ÂU?? ? ?Ž w?½U?? ? ?¦? « lO?З

Âu?? Ýd?? ?L « ÂU?JŠ√ oO?? ?³Dð —U?Þ≈ wL ∫ v Ë_« …œÒ U? ? L «

wÝU??L? ? « Z.U½d?? ³ «Ë wN??O? ?łu??² « Êu½U?? I « sÒL? C? ?²? L «Ë

1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «

¨2002≠1998 włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳ « ‰uŠ

—u‡?Bc?? L? «Ë ‰Òb? ?F? ? L « ¨1999 W‡?MÝ d?? ³? ? L? ?Lu?‡½ 16 oL«u?? ?L «
56≠85 rZ— Âu‡Ýd??L « rL?²¹Ë Âu??Ýd?L « «c‡¼ ‰Òb? F¹ ¨Áö?Ž√
16 oL«u?? ?L « 1405 ÂU?? ?Ž W?? O?½U?? ¦? « ÈœU?? L? ? ł 24 wL ŒÒ—R?? ?L «
ÆÁöŽ√ —uBcL «Ë 1985 WMÝ ”—U.

24 wL ŒÒ—R?L « 56≠85 rZ— Âu??Ýd?L « vC??²?I? LÐË ≠
1985 WMÝ ”—U??. 16 oL«u??L « 1405 ÂU??Ž W?O?½U?¦? « ÈœU?L? ł
wL?KF « Âö?? ?Žù« w?L Y×?? ?³K e?? ?Bd?? ?. ¡U?? ?A½≈ sÒL? ? C? ? ²? ? L «Ë
¨wMI² «Ë

rZ— Âu?? ?Ýd?? ?L? « s. v Ë_« …ÒœU?? ?L? « ‰Òb‡?FÔð ∫ 2 …œÒ U? ? L «
oL«u?L « 1405 ÂU?Ž W?O½U¦ « ÈœU?L?ł 24 wL ŒÒ—R?L « 56≠85
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1985 WMÝ ”—U. 16

208≠03 r?Z— wÝU?zd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «
¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

w?L?KF? « Y?×? ? ? ?³?K? e?? ? ? Bd?? ? ? ?. Q?? ? ? A?M?¹ ∫ v? Ë_« … œÒ U? ? ? ? ?L? «¢
215≠03 r?Z— wÝU?zd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
w?LK?F « Âö?? ? ?Žù« w?L Y?×? ? ? ³ « e?? ? ?Bd?? ? ?.¢ v?L? ? ? ¹ w?MI?? ? ?²? «Ë
WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «
Æ¢eBdL «¢ hM « VK wL vŽb¹Ë ¢wMI² «Ë
¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003
wL?KŽ lÐUÞ  «– W?? O? .u?? L? Ž W?? ? ÝR?? . e??Bd?? L « b?? F¹
260≠94 rZ— Íc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
ÂUJŠ_ lC ¹Ë WBd²A. W?OŽUDZ WG³ t włu uMJðË
ÊU??³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256-99 rZ— Íc??O? HM?Ò² « Âu??Ýd??L «

XA??ž 27 oL«u??L « 1415 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOЗ 19 wL ŒÒ—R??L «

‰Òb? ? ?F? ? ?L? « ¨1999 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ?Lu?½ 16 o?L«u?? ? L « 1420 ÂU?? ? Ž

w U?? F « r?OKF?? ²? « d¹“Ë  U?? O? ?Šö?? œÒb? ×?Ô¹ ÍcÒ « 1994 WMÝ

Æ¢ÂuÝdL « «c¼ ÂUJŠ_Ë ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë

¨wLKF « Y׳ «Ë

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

18

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

rZ— Âu??Ýd??L « s. 6 …ÒœU?L? « rÒL?²ðË ‰Òb? Fð ∫ 5 …œÒ U?L «

56≠85 rZ— Âu??Ýd?? L « s. 2 …ÒœU??L « ‰Òb? Fð ∫ 3 …œÒ U? L «

oL«u?L « 1405 ÂU?Ž W?O½U¦ « ÈœU?L?ł 24 wL ŒÒ—R?L « 56≠85

16 oL«u?? ?L « 1405 ÂU?? ?Ž W?? O?½U?? ¦? « ÈœU?? L? ? ł 24 wL ŒÒ—R?? ?L «

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1985 WMÝ ”—U. 16

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1985 WMÝ ”—U.

Âu?? ?Ýd?? L? « s. 12 …ÒœU?? ?L « ÂU?JŠ_ U?? ?I? ? ³Þ ∫ 6 …œÒ U? ? ?L «¢
1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «

d?¹“Ë W?¹U?? ? ? ? Ë X?×ð e?? ? ? ?Bd?? ? ? ? L « l?{u?¹ ∫ 2 …œÒ U? ? ? ?L? «¢
ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² «

—u‡?Bc?? L? «Ë ‰Òb? ?F? ? L « ¨1999 W‡?MÝ d?? ³? ? L? ?Lu?‡½ 16 oL«u?? ?L «
W?ÒOMF?L? «  U? ?ÒÝR?L « Ê«uMFÐ …—«œù« fK?−?. ÒrC¹ ¨Áö?Ž√
∫ W ËÒbK WFÐU² «

tKI½ sJL¹Ë dz«e− « WM¹b. wL e?BdL « ÒdI. ÊuJ¹
Âu??Ýd??. Vłu??LÐ wMÞu « »«d??² « s?. d?š¬ ÊU?J. ÒÍ√ v ≈
Y×?? ³ «Ë w U??F? « rOKF?? ² « d¹“Ë d?¹d??Ið vK?Ž ¡U‡MÐ —b?? B¹

¨wMÞu « ŸULÒb « d¹“Ë sŽ ö¦L. ≠
Æ¢wLKF «
¨WLUI¦ «Ë ‰UBðôUÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠
rZ— Âu?Ýd?L « s. 3 …ÒœU?L « rÒL? ²ðË ‰Òb?Fð ∫ 4 …œÒ U?L «
b??¹d?? ? ? ? ? ? ? ? ³? U?Ð n??ÒK? J? L? « d??¹“u?? « s?Ž ö?? ? ? ? ? ? ? ? ?¦? ? ? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ? ? ?. ≠

oL«u?L « 1405 ÂU?Ž W?O½U¦ « ÈœU?L?ł 24 wL ŒÒ—R?L « 56≠85

¨‰UBðô«Ë ÂöŽù«  UOłu uMJðË
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1985 WMÝ ”—U. 16
Ê«bO?. VÝUM²¹ w U?F « rOKF²K? W ?ÒÝR. ‰ËR? . ≠
d¹“u « tMÒOFÔ¹ ¨e?BdL « ’UB?²š« Ê«bO?. l. UN UB?²š«
Æ¢Òw u «

ÒÂU?‡N?? ? L? « vK?Ž …œU‡?¹“ ¨ e?? ? Bd?? ? L « v?Ò u?? ? ²¹ ∫ 3 … œÒ U? ? ? L «¢
256≠99 rZ— ÒÍcO?HMÒ² « ÂuÝd?L « s. 5 …ÒœUL « wL …œÒb?×ÔL «
d?? ³? L? ?Lu‡½ 16 oL«u??L « 1420 ÂU?? Ž ÊU‡³?? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L «

rZ— Âu?? ?Ýd?? L? « s. 5Ë 4 ÊUðÒœU?? ?L « vG?Kð ∫ 6 …œÒ U? ? L «
oL«uL « 1405 ÂU‡Ž WO½U?¦ « ÈœU‡Lł 24 wL ŒÒ—RL « 56≠85

Z?.«dÐ “U?? ? ? −½≈ ¨Áö?? ? ? Ž√ —u‡?Bc?? ? ?L? «Ë ‰Òb? ? ? F? ? ? L? « ¨1999 W‡?MÝ

ÆÁöŽ√ —uBcL «Ë 1985 W‡MÝ ”—U. 16

Ê«b?? ? ? ? O? ? ? ? . w?L w?łu? uM?J?²? « d?¹u?D?² «Ë w?L?K?F? « Y?×? ? ? ? ³? «
ÆwMI² «Ë wLKF « ÂöŽù«

15 s. ¡«b²Ð« ÂuÝd?L « «c¼ ÂUJŠ√ Íd ð ∫ 7 …œUL «
∫ wðQ¹ ULÐ ’uB « vKŽ nÒKJ¹ ¨WHÒB « ÁcNÐË
Æ2003 WMÝ d³LLu½
…b?¹d?? ? ? ?−? « w?L Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L? « «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 8 … œÒ U? ? ? ?L? «

ÂUE?M « ¡U?? A?½SÐ o?ÒKF?? ²?¹ Y×Ð ◊U?? ?A½ ÒqJ?Ð ÂU?? O? ? I « ≠
¨Ád¹uDðË tF{ËË wMI² «Ë wLKF « ÂöŽû wMÞu «

ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «
Âu?K? F? « s??¹œU?? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ?. w?L Y??×? ? ? ? ? ? ? ³? « W?? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ?Zd?ð ≠
‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š
w?L W?? ? ?B—U?? ? ? A? ? ? ?L? «Ë ‰U?? ? ?B?ðô«Ë Âö?? ? ? Žù«  U?? ? ? O? ? ? łu? u?MJ?ðË
Æ2003 WMÝ d³L ¹œ
¨U¼d¹uDð
vO×¹Ë√ bLŠ√

W?OMÞu « Z.«d?³ « cO?HMðË oO? Mð wL W?L¼U ?L « ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‰U?? B?ðôUÐË Í—ËU?? A?ð —UÞ≈ wL w?MI?? ?² «Ë wL?KF « Âö?? ?Žû
¨WOMFL «  UŽUDI « l.

ÂU? ?Ž ‰«u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 455 ≠ 03 rZ— Íc?? O??H?Mð Âu‡Ýd?? .
‰b
Ò ? ? ?F?‡ ¹Ô ¨2003 W?MÝ d?? ?? ³?? ?? L?? ?? ?¹œ ‰Ë
Ò √ oL«u?? ?? L? « 1424

sŽ Âö??Žù« lL??²? −? . W??O?Zd?ðË ¡UMÐ wL W??L¼U?? ? L « ≠

Ò R? ? ? ?L? « 307≠
≠85 r?‡?‡‡?Z— Âu?‡?Ýd?? ?? ?L? « r?‡?L
Ò ? ? ? ?²?¹Ë
5 w?L Œ—

¨w?¦? ? ?×Ð Âö?? ? Žù W?? ? ?O? ? ?ŽUD?Z  UJ?³? ? ?ý d¹u?DðË l?{Ë o¹d?Þ

d?? ??³?? ??L?? ?? ¹œ 17 o‡?L«u? ? ?L « 1406 ÂU‡?‡Ž w?½U‡?¦ « l?‡O?‡Ð—

U??N?DЗ ÊU??L? ?{Ë Y×?? ³ «Ë W??O? ?L¹œU??B_« W?J³??ÒA? « U??L? ?ÒO? ÝÅô

wL Y?×?? ³K e?? ?Bd?? . ¡U?? A½≈ s?‡L
Ò ?? C?? ²?? ?L «Ë 1985 WMÝ

d¹uDð o?¹dÞ sŽ «c?BË Ã—U?? « wL WKŁU??L?L «  UJ³??ÒA UÐ

ÆWOLM² « qł√ s. o ³
Ò DL « œUB²Zô«

rOKF??² «  UÞU??A½ wL ‰U?Bðô«Ë Âö??Žù«  U?O?MIð rO?L? FðË
¨w UF «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

wF.U?− « wIzUŁu « ÂUEM « Y¹b×ð wL WB—U?AL « ≠
¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈
¨WO{«d²L«  U³²J. l{Ë o¹dÞ sŽ ULÒOÝ ô ¨wMÞu «
Y×?? ³ «Ë w? U?? F « rO?KF?? ² « d¹“Ë d?¹d?? Ið vKŽ ¡U?MÐ ≠
 U??ODF??. pMÐ ¡U??A½ù W?¹—Ëd?C? « d? U?MF « lL??ł ≠
¨wLKF «
¨U¼dA½ ÊUL{Ë UOłu uMJ² «Ë ÂuKF « s¹œUO. wL wMÞË
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë

Æ¢ UJ³A «Ë ÂöŽù« s.√ ‰U−. wL Y׳ « WOZdð ≠

19

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

∫ wðQ¹ U. rÝd¹

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

29 wL ŒÒ—R?? ?L « 11≠98 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1998 W?MÝ X?A? ? ? ž 22 o?L«u?? ? L « 1419 ÂU?? ? ?Ž w?½U?? ? ?¦? « lO?З

Âu?? Ýd?? ?L « ÂU?JŠ√ oO?? ?³Dð —U?Þ≈ wL ∫ v Ë_« …œÒ U? ? L «
1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «

wÝU??L? ? « Z.U½d?? ³ «Ë wN??O? ?łu??² « Êu½U?? I « sÒL? C? ?²? L «Ë

—u‡?Bc?? L? «Ë ‰Òb? ?F? ? L « ¨1999 W‡?MÝ d?? ³? ? L? ?Lu?‡½ 16 oL«u?? ?L «

¨2002≠1998 włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳ « ‰uŠ

307≠85 rZ— Âu?ÝdL « rL?²¹Ë Âu?ÝdL? « «c‡¼ ‰ÒbF¹ ¨Áö?Ž√

5 wL ŒÒ—R?L « 307≠85 rZ— Âu??Ýd?L « vC??²?I? LÐË ≠

17 o?L«u?? ? ? ? L? « 1406 ÂU?? ? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ? ¦? « l?O?З 5 w?L ŒÒ—R?? ? ? ? L? «

1985 WMÝ d??³? L? ¹œ 17 oL«u??L « 1406 ÂU??Ž w½U??¦? « lOЗ

ÆÁöŽ√ —uBcL «Ë 1985 WMÝ d³L ¹œ

oÒ³DL? « œU?B?²? Zô« wL Y×?³K e??Bd?. ¡U??A½≈ sÒL?C? ²?L «Ë
¨WOLM² « qł√ s.

rZ— Âu?? ?Ýd?? ?L? « s. v Ë_« …ÒœU?? ?L? « ‰Òb‡?FÔð ∫ 2 …œÒ U? ? L «
17 oL«uL « 1406 ÂUŽ w½U¦ « lOЗ 5 wL ŒÒ—RL « 307≠85
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1985 WMÝ d³L ¹œ

208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «
¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

w?L?KF? « Y?×? ? ? ?³?K? e?? ? ? Bd?? ? ? ?. Q?? ? ? A?M?¹ ∫ v? Ë_« … œÒ U? ? ? ? ?L? «¢

215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

s. o³DL « œUB²Zô« wL Y×?³ « eBd.¢ vL ¹ wMI² «Ë

WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «

Æ¢eBdL «¢ hM « VK wL vŽb¹Ë ¢WOLM² « qł√

¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

wL?KŽ lÐUÞ  «– W?? O? .u?? L? Ž W?? ? ÝR?? . e??Bd?? L « b?? F¹

260≠94 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

ÂUJŠ_ lC ¹Ë WBd²A. W?OŽUDZ WG³ t włu uMJðË

XA??ž 27 oL«u??L « 1415 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOЗ 19 wL ŒÒ—R??L «

ÊU??³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256-99 rZ— Íc??O? HM?Ò² « Âu??Ýd??L «

w U?? F « r?OKF?? ²? « d¹“Ë  U?? O? ?Šö?? œÒb? ×?Ô¹ ÍcÒ « 1994 WMÝ

‰Òb? ? ?F? ? ?L? « ¨1999 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ?Lu?½ 16 o?L«u?? ? L « 1420 ÂU?? ? Ž

¨wLKF « Y׳ «Ë

Æ¢ÂuÝdL « «c¼ ÂUJŠ_Ë ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë
243≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
307≠85 rZ— ÂuÝd?L « s. 2 …ÒœUL? « ‰ÒbFð ∫ 3 … œÒ U?L «

WMÝ dÐu?²?B√ 31 oL«u?L « 1420 ÂU?Ž Vł— 21 wL ŒÒ—R?L «

17 o?L«u?? ? ? ? L? « 1406 ÂU?? ? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ? ¦? « l?O?З 5 w?L ŒÒ—R?? ? ? ? L? «

W?Lz«Òb « WO?ŽUDI « ÊU?−ÒK « dO?ÝË rOEMð œÒb?×Ô¹ ÍcÒ « 1999

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1985 WMÝ d³L ¹œ

¨włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳K

d?¹“Ë W?¹U?? ? ? ? Ë X?×ð e?? ? ? ?Bd?? ? ? ? L « l?{u?¹ ∫ 2 …œÒ U? ? ? ? ?L? «¢
ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² «

256≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
W?‡?‡?‡ ?? ? ? ? ÒÝR?? ? ? ?L? « ¡U?‡?‡A?½≈  U?‡?‡?‡?O? ? ? ? H? ? ? ? O? ? ? ? ?B œÒb?‡‡?×?Ô¹ Íc?Ò « 1999

tKI½ sJL¹Ë dz«e?− « WM¹b?. wL e?BdL? « ÒdI?. ÊuJ¹
¨w?‡‡?łu?‡ u?‡?M‡?J?² «Ë w?‡?‡L?K?‡F? « l?‡ÐU?‡?D «  «– W?‡?ÒO? ? ? .u?‡?L? ? ? F? «
Âu??Ýd??. Vłu??LÐ wMÞu « »«d??² « s?. d?š¬ ÊU?J. ÒÍ√ v ≈

¨tM. 42 …ÒœUL « ULÒOÝ ô ¨‰Òb‡FL « ¨U‡¼d‡O‡ÝË U‡‡‡NLOEMðË

Y×?? ³ «Ë w U??F? « rOKF?? ² « d¹“Ë d?¹d??Ið vK?Ž ¡U‡MÐ —b?? B¹
257≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
Æ¢wLKF «
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
307≠85 rZ— ÂuÝd?L « s. 3 …ÒœUL? « ‰ÒbFð ∫ 4 … œÒ U?L «
17 o?L«u?? ? ? ? L? « 1406 ÂU?? ? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ? ¦? « l?O?З 5 w?L ŒÒ—R?? ? ? ? L? «
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1985 WMÝ d³L ¹œ

Y?×? ? ? ³? «  «b?? ? ? ŠË ¡U?? ? ?A?½≈  U?? ? ? O? ? ? ?H? ? ? O? ? ? ?B œÒb? ? ? ?×Ô¹ Íc?Ò « 1999
¨U¼dOÝË UNLOEMðË
258≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

ÒÂU?? ? N? ? ? L « v?KŽ …œU?¹“ ¨ e?? ? Bd?? ? L? « vÒ u?? ? ²?¹ ∫ 3 … œÒ U? ? ? L «¢

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «

256≠99 rZ— ÒÍc?O?HM?Ò² « Âu?Ýd?L « s. 5 …ÒœU?L « wL …œÒb? ×?ÔL «

W??ÒO U?? L « W??³? Z«d?? L « W??Ý—U??L? .  U?? O? H? O? B œÒb? ?×Ô¹ ÍcÒ « 1999

d?? ³? L? ?Lu‡½ 16 oL«u??L « 1420 ÂU?? Ž ÊU‡³?? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L «

wLK?F « lÐUD «  «– W??ÒO? .u??L? F « W?? ? ÒÝR?L? « vKŽ W¹b??F? ³ «

Z?.«dÐ “U?? ? ? −½≈ ¨Áö?? ? ? Ž√ —u‡?Bc?? ? ?L? «Ë ‰Òb? ? ? F? ? ? L? « ¨1999 W‡?MÝ

lÐUD? «  «– W?ÒO? .u??L?F? « W? ? ÒÝR??L «Ë wMN??L «Ë wLU??I? ¦ «Ë

Ê«b?? ? ? ? O? ? ? ? . w?L w?łu? uM?J?²? « d?¹u?D?² «Ë w?L?K?F? « Y?×? ? ? ? ³? «

¨Èdš_« Y׳ «  U¾O¼Ë włu uMJ² «Ë wLKF «

ÆWOLM² « qł√ s. oÒ³DL « œUB²Zô«
W??Lz«Òb « W?O? ŽUDI « WM?−ÒK « Í√— vKŽ ŸöÞô« b??FÐË ≠
∫ wðQ¹ ULÐ ’uB « vKŽ nÒKJ¹ WHÒB « ÁcNÐË

rO?KF??²? « …—«“u włu u?MJ²? « d¹uD²? «Ë wLKF? « Y×??³?K
¨wLKF « Y׳ «Ë w UF «

Æ¢©dOOGð ÊËbÐ wZU³ «®

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

20

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

4 wL ŒÒ—R??L « 60≠88 rZ— Âu?? Ýd?? L « vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠
1988 W?M?Ý ”—U?? ? ? ? . 22 o?L«u?? ? ? ? L? « 1408 ÂU?? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ³? ? ? ? ?F? ? ? ? ?ý
¨…œÒb−²L «  UZUD « WOLMð eBd. ¡UA½≈ sÒLC²L «Ë
208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «
¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003
215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

rZ— Âu??Ýd??L « s. 4 …ÒœU?L? « rÒL?²ðË ‰Òb? Fð ∫ 5 …œÒ U?L «
17 oL«uL « 1406 ÂUŽ w½U¦ « lOЗ 5 wL ŒÒ—RL « 307≠85
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1985 WMÝ d³L ¹œ
Âu?? ?Ýd?? L? « s. 12 …ÒœU?? ?L « ÂU?JŠ_ U?? ?I? ? ³Þ ∫ 4 …œÒ U? ? ?L «¢
1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «
—u‡?Bc?? L? «Ë ‰Òb? ?F? ? L « ¨1999 W‡?MÝ d?? ³? ? L? ?Lu?‡½ 16 oL«u?? ?L «
W?ÒOMF?L? «  U? ?ÒÝR?L « Ê«uMFÐ …—«œù« fK?−?. ÒrC¹ ¨Áö?Ž√
∫ W ËÒbK WFÐU² «

WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «
¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

¨wMÞu « ŸULÒb « d¹“Ë sŽ ö¦L. ≠
¨rłUML «Ë WZUD UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠

260≠94 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
XA??ž 27 oL«u??L « 1415 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOЗ 19 wL ŒÒ—R??L «

¨…—U−Ò² UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠

w U?? F « r?OKF?? ²? « d¹“Ë  U?? O? ?Šö?? œÒb? ×?Ô¹ ÍcÒ « 1994 WMÝ

¨WŽUMÒB UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠

¨wLKF « Y׳ «Ë
W?? O? ?LM² «Ë W?? Šö?? H U?Ð nÒKJL? « d¹“u « s?Ž ö??¦? ?L? ?. ≠
¨WOH¹Òd «

243≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ dÐu?²?B√ 31 oL«u?L « 1420 ÂU?Ž Vł— 21 wL ŒÒ—R?L «
W?Lz«Òb « WO?ŽUDI « ÊU?−ÒK « dO?ÝË rOEMð œÒb?×Ô¹ ÍcÒ « 1999

 U?? ? ? ? ? ? ? ? ?ÒÝR?? ? ? ?L? UÐ n?ÒK?J?L? « d?¹“u « s?Ž ö?? ? ? ?¦? ? ? ? ?L? ? ? ? . ≠
Æ¢W¹bOKI² « WŽUMÒB «Ë WDÒÝu²L «Ë …dOGB «

¨włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳K
15 s. ¡«b²Ð« ÂuÝd?L « «c¼ ÂUJŠ√ Íd ð ∫ 6 …œUL «
Æ2003 WMÝ d³LLu½

256≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
W?‡‡?‡? ? ? ? ?ÒÝR?? ? ? L? « ¡U?‡?‡‡?‡?A?½≈  U‡?‡?‡?O? ? ? ?H? ? ? ?O? ? ? ?B œÒb?‡?‡?×Ô¹ Íc?Ò « 1999

…b?¹d?? ? ? ?−? « w?L Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L? « «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 7 … œÒ U? ? ? ?L? «
ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «

¨w?łu?‡? u?‡?M?‡?J?²? «Ë w?L?K?‡?F? « l?‡?ÐU?‡?D? «  «– W?‡?ÒO? ? ? ? ?.u?‡?L? ? ? ? ? F? «
42 …ÒœU?? L « U?? L? ?ÒO? ?Ý ô ¨‰Òb?‡‡F?? L? « ¨U‡¼d‡?‡‡O?‡ÝË U‡?‡‡N?? L? ?OE?MðË
¨tM.
257≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
Y?×? ? ? ³? «  «b?? ? ? ŠË ¡U?? ? ?A?½≈  U?? ? ? O? ? ? ?H? ? ? O? ? ? ?B œÒb? ? ? ?×Ô¹ Íc?Ò « 1999
¨U¼dOÝË UNLOEMðË
258≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
W??ÒO U?? L « W??³? Z«d?? L « W??Ý—U??L? .  U?? O? H? O? B œÒb? ?×Ô¹ ÍcÒ « 1999

‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š
Æ2003 WMÝ d³L ¹œ
vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU? ?Ž ‰« u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 456 ≠ 03 rZ— Íc?? O??H?Mð Âu‡Ýd?? .
Ò √ o?L«u?? ?? L? « 1424
‰b
Ò ? ? ?F?¹ ¨2003 W?MÝ d?? ?? ?³?? ?? ?L?? ?? ?¹œ ‰Ë
Ò R?L « 60≠
≠88 rZ— Âu?Ýd?L? « rL
Ò ?²¹Ë
ÊU?³? F?ý 4 wL Œ —
1988 W??M?? Ý ”—U??‡??. 22 o?? L«u?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?L?? « 1408 ÂU?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?Ž
 U?‡ZU?‡?D « W?‡?O?? ?? L?Mð e?‡?‡Bd?‡?. ¡U‡?A?½≈ s‡?L
Ò ?? ?? C?? ?? ?²?? ?? L? «Ë
Æ…œ b
Ò −‡²L «

wLK?F « lÐUD «  «– W??ÒO? .u??L? F « W?? ? ÒÝR?L? « vKŽ W¹b??F? ³ «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
lÐUD? «  «– W?ÒO? .u??L?F? « W? ? ÒÝR??L «Ë wMN??L «Ë wLU??I? ¦ «Ë
¨Èdš_« Y׳ «  U¾O¼Ë włu uMJ² «Ë wLKF «
W??Lz«Òb « W?O? ŽUDI « WM?−ÒK « Í√— vKŽ ŸöÞô« b??FÐË ≠
rO?KF??²? « …—«“u włu u?MJ²? « d¹uD²? «Ë wLKF? « Y×??³?K
¨wLKF « Y׳ «Ë w UF «

¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈
Y×?? ³ «Ë w? U?? F « rO?KF?? ² « d¹“Ë d?¹d?? Ið vKŽ ¡U?MÐ ≠
¨wLKF «
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë

∫ wðQ¹ U. rÝd¹
Âu?? Ýd?? ?L « ÂU?JŠ√ oO?? ?³Dð —U?Þ≈ wL ∫ v Ë_« …œÒ U? ? L «
1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «
—u‡?Bc?? L? «Ë ‰Òb? ?F? ? L « ¨1999 W‡?MÝ d?? ³? ? L? ?Lu?‡½ 16 oL«u?? ?L «

29 wL ŒÒ—R?? ?L « 11≠98 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1998 W?MÝ X?A? ? ? ž 22 o?L«u?? ? L « 1419 ÂU?? ? ?Ž w?½U?? ? ?¦? « lO?З
wÝU??L? ? « Z.U½d?? ³ «Ë wN??O? ?łu??² « Êu½U?? I « sÒL? C? ?²? L «Ë
¨2002≠1998 włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳ « ‰uŠ

21

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

—u‡?Bc?? L? «Ë ‰Òb? ?F? ? L « ¨1999 W‡?MÝ d?? ³? ? L? ?Lu?‡½ 16 oL«u?? ?L «
W?ÒOMF?L? «  U? ?ÒÝR?L « Ê«uMFÐ …—«œù« fK?−?. ÒrC¹ ¨Áö?Ž√
∫ W ËÒbK WFÐU² «
¨wMÞu « ŸULÒb « d¹“Ë sŽ ö¦L. ≠
¨rłUML «Ë WZUD UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠
W?O?½«d?L?F? « W?¾?O? N?²? UÐ nÒKJL « d¹“u? « sŽ ö?¦? L?. ≠
¨W¾O³ «Ë

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

60≠88 rZ— Âu‡Ýd??L « rÒL?²¹Ë Âu??Ýd?L « «c‡¼ ‰Òb? F¹ ¨Áö?Ž√
WMÝ ”—U?. 22 oL«u?L « 1408 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 4 wL ŒÒ—R?L «
ÆÁöŽ√ —uBcL «Ë 1988
rZ— Âu?? ?Ýd?? ?L? « s. v Ë_« …ÒœU?? ?L? « ‰Òb‡?FÔð ∫ 2 …œÒ U? ? L «
22 o?L«u?? ? L « 1408 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ? ³? ? ? F? ? ? ý 4 w?L ŒÒ—R?? ? L « 60≠88
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1988 WMÝ ”—U.
e?Bd.¢ vL? ¹ Y×?³K e?Bd. Q?AM¹ ∫ v Ë_« … œÒ U?L «¢

W?? O? ?LM² «Ë W?? Šö?? H U?Ð nÒKJL? « d¹“u « s?Ž ö??¦? ?L? ?. ≠
¨WOH¹Òd «
VÝU?‡M?²¹ w? U‡?F « r?O‡?KF?? ? ²?K W?? ? ? ? ?ÒÝR?? ? . ‰ËR?? ? ? ? ?. ≠
¨e‡?‡Bd‡L? « ’U‡B?? ²? ?š« Ê«b‡O?? . l?‡. U‡N?? U‡?B? ?²? š« Ê«b?? O? ?.
Æ¢Òw u‡ « d‡‡¹“u‡ « t‡MÒOF¹
60≠88 rZ— Âu??Ýd?? L « s. 4 …ÒœU?? L « vG?Kð ∫ 6 … œÒ U? L «
WMÝ ”—U?. 22 oL«u?L « 1408 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 4 wL ŒÒ—R?L «
ÆÁöŽ√ —uBcL «Ë 1988

hM? « VK? wL v?Žb¹Ë ¢…œb?? ? −? ? ?²? ? L? «  U?? ? ZUD? « W?? ?O? ? ?L?Mð
Æ¢eBdL «¢
wL?KŽ lÐUÞ  «– W?? O? .u?? L? Ž W?? ? ÝR?? . e??Bd?? L « b?? F¹
ÂUJŠ_ lC ¹Ë WBd²A. W?OŽUDZ WG³ t włu uMJðË
ÊU??³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256-99 rZ— Íc??O? HM?Ò² « Âu??Ýd??L «
‰Òb? ? ?F? ? ?L? « ¨1999 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ?Lu?½ 16 o?L«u?? ? L « 1420 ÂU?? ? Ž
Æ¢ÂuÝdL « «c¼ ÂUJŠ_Ë ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë
60≠88 rZ— Âu??Ýd?? L « s. 2 …ÒœU??L « ‰Òb? Fð ∫ 3 …œÒ U? L «

15 s. ¡«b²Ð« ÂuÝd?L « «c¼ ÂUJŠ√ Íd ð ∫ 7 …œUL «
Æ2003 WMÝ d³LLu½

WMÝ ”—U?. 22 oL«u?L « 1408 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 4 wL ŒÒ—R?L «

…b?¹d?? ? ? ?−? « w?L Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L? « «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 8 … œÒ U? ? ? ?L? «
ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «

d?¹“Ë W?¹U?? ? ? ? Ë X?×ð e?? ? ? ?Bd?? ? ? ? L « l?{u?¹ ∫ 2 …œÒ U? ? ? ?L? «¢

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1988

ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² «
‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š
Æ2003 WMÝ d³L ¹œ

tKI½ sJL¹Ë dz«e− « WM¹b. wL e?BdL « ÒdI. ÊuJ¹
Âu??Ýd??. Vłu??LÐ wMÞu « »«d??² « s?. d?š¬ ÊU?J. ÒÍ√ v ≈
Y×??³ «Ë w U??F « rO?KF??² « d¹“Ë d¹d??Ið vKŽ ¡U?‡MÐ —b??B¹

vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU? ?Ž ‰«u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 457 ≠ 03 rZ— Íc?? O??H?Mð Âu‡Ýd?? .
Ò √ o?L«u?? ??L? « 1424
‰b
Ò ‡?‡‡?F¹ ¨2003 W?MÝ d?? ?? ³?? ?? L?? ?? ?¹œ ‰ Ë
ÊU?³? F?ý 4 wL Œ —
Ò R?L « 61≠
≠88 rZ— Âu?Ýd?L? « rL
Ò ?²¹Ë
1988 W??‡??‡??M?Ý ”—U??‡??‡??. 22 o??L«u?? ?? ?? ?? ?? ?? ?L?? « 1408 ÂU?? ?? ?? ?? ?? ?? ?Ž
W?‡??O?? ?? ?? ?? ?L?M??ð e?‡??‡?Bd?‡??‡?‡?. ¡U??‡?A?‡??‡?‡?½≈ s??‡?‡?L
Ò ?? ?? ?? ?? ??C?? ?? ?? ?? ?²?? ?? ?? ?? ??L? «Ë
Æ…—u
Ò D²L «  UOłu‡ u‡MJ² «

Æ¢wLKF «
60≠88 rZ— Âu??Ýd?? L « s. 3 …ÒœU??L « ‰Òb? Fð ∫ 4 …œÒ U? L «
WMÝ ”—U?. 22 oL«u?L « 1408 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 4 wL ŒÒ—R?L «
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1988
ÒÂU?? ? N? ? ? L « v?KŽ …œU?¹“ ¨ e?? ? Bd?? ? L? « vÒ u?? ? ²?¹ ∫ 3 … œÒ U? ? ?L «¢
256≠99 rZ— ÒÍcO?HMÒ² « ÂuÝd?L « s. 5 …ÒœUL « wL …œÒb?×ÔL «
d?? ³? L? ?Lu‡½ 16 oL«u??L « 1420 ÂU?? Ž ÊU‡³?? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Z?.«dÐ “U?? ? ? −½≈ ¨Áö?? ? ? Ž√ —u‡?Bc?? ? ?L? «Ë ‰Òb? ? ? F? ? ? L? « ¨1999 W‡?MÝ
¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈

Ê«b?? ? ? ? O? ? ? ? . w?L w?łu? uM?J?²? « d?¹u?D?² «Ë w?L?K?F? « Y?×? ? ? ? ³? «
Æ¢…œÒb−²L «  UZUD «

Y×?? ³ «Ë w? U?? F « rO?KF?? ² « d¹“Ë d?¹d?? Ið vKŽ ¡U?MÐ ≠
¨wLKF «
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë
29 wL ŒÒ—R?? ?L « 11≠98 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1998 W?MÝ X?A? ? ? ž 22 o?L«u?? ? L « 1419 ÂU?? ? ?Ž w?½U?? ? ?¦? « lO?З
wÝU??L? ? « Z.U½d?? ³ «Ë wN??O? ?łu??² « Êu½U?? I « sÒL? C? ?²? L «Ë
¨2002≠1998 włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳ « ‰uŠ

Æ©dOOGð ÊËbÐ wZU³ «®
rZ— Âu??Ýd??L « s. 5 …ÒœU?L? « rÒL?²ðË ‰Òb? Fð ∫ 5 …œÒ U?L «
22 o?L«u?? ? L « 1408 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ? ³? ? ? F? ? ? ý 4 w?L ŒÒ—R?? ? L « 60≠88
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1988 WMÝ ”—U.
Âu?? ?Ýd?? L? « s. 12 …ÒœU?? ?L « ÂU?JŠ_ U?? ?I? ? ³Þ ∫ 5 …œÒ U? ? ?L «¢
1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

22

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

61≠88 r?Z— Âu?? ? ? Ýd?? ? ? ?L? « rÒL? ? ? ? ²?Ô¹Ë Âu‡?Ýd?? ? ? ?L « «c?‡?¼ ‰Òb? ? ? ?F?Ô¹

4 wL ŒÒ—R??L « 61≠88 rZ— Âu?? Ýd?? L « vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠

WMÝ ”—U?. 22 oL«u?L « 1408 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 4 wL ŒÒ—R?L «

1988 W?M?Ý ”—U?? ? ? ? . 22 o?L«u?? ? ? ? L? « 1408 ÂU?? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ³? ? ? ? ?F? ? ? ? ?ý

ÆÁöŽ√ —uBcL «Ë 1988

 U?? ? O? ? ?łu? uM?J²? « W?? ? O? ? ?L?Mð e?? ? ?Bd?? ? . ¡U?? ? A½≈ s?ÒL? ? ?C? ? ?²? ? ?L? «Ë
¨ …—uD²L «

Âu?Ýd?L « s. v Ë_« …ÒœU?L « rÒL?²ÔðË ‰Òb‡FÔð ∫ 2 …œÒ U?L «
22 oL«u??L « 1408 ÂU??Ž ÊU??³? F? ý 4 wL ŒÒ—R??L « 61≠88 rZ—
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1988 WMÝ ”—U.

208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «
¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

e?Bd.¢ vL? ¹ Y×?³K e?Bd. Q?AM¹ ∫ v Ë_« … œÒ U?L «¢

215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

VK? wL v?Žb¹Ë ¢…—u?D²?? ? L? «  U?? ? O? ? ?łu u?MJ?² « W?? ? O? ? ?L?Mð

WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «

Æ¢eBdL «¢ hM «

¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

wL?KŽ lÐUÞ  «– W?? O? .u?? L? Ž W?? ? ÝR?? . e??Bd?? L « Òb? ?F¹

260≠94 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

ÂUJŠ_ lC ¹Ë WBd²A. W?OŽUDZ WG³ t włu uMJðË

XA??ž 27 oL«u??L « 1415 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOЗ 19 wL ŒÒ—R??L «

ÊU??³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256-99 rZ— Íc??O? HM?Ò² « Âu??Ýd??L «

w U?? F « r?OKF?? ²? « d¹“Ë  U?? O? ?Šö?? œÒb? ×?Ô¹ ÍcÒ « 1994 WMÝ

‰Òb? ? ?F? ? ?L? « ¨1999 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ?Lu?½ 16 o?L«u?? ? L « 1420 ÂU?? ? Ž

¨wLKF « Y׳ «Ë

Æ¢ÂuÝdL « «c¼ ÂUJŠ_Ë ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë

243≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

61≠88 rZ— Âu?Ýd?L « s. 2 …ÒœU?L « ‰Òb?Fð ∫ 3 …œÒ U?L «

WMÝ dÐu?²?B√ 31 oL«u?L « 1420 ÂU?Ž Vł— 21 wL ŒÒ—R?L «

WMÝ ”—U?. 22 oL«u?L « 1408 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 4 wL ŒÒ—R?L «

W?Lz«Òb « WO?ŽUDI « ÊU?−ÒK « dO?ÝË rOEMð œÒb?×Ô¹ ÍcÒ « 1999

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1988

¨włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳K

d?¹“Ë W?¹U?? ? ? ? Ë X?×ð e?? ? ? ?Bd?? ? ? ? L « l?{u?¹ ∫ 2 …œÒ U? ? ? ? ?L? «¢

256≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «

ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² «
W?‡?‡?‡ ?? ? ? ? ÒÝR?? ? ? ?L? « ¡U?‡?‡A?½≈  U?‡?‡?‡?O? ? ? ? H? ? ? ? O? ? ? ? ?B œÒb?‡‡?×?Ô¹ Íc?Ò « 1999
tKI½ sJL¹Ë dz«e?− « WM¹b?. wL e?BdL? « ÒdI?. ÊuJ¹
Âu??Ýd??. Vłu??LÐ wMÞu « »«d??² « s?. d?š¬ ÊU?J. ÒÍ√ v ≈
Y×?? ³ «Ë w U??F? « rOKF?? ² « d¹“Ë d?¹d??Ið vK?Ž ¡U‡MÐ —b?? B¹
Æ¢wLKF «
61≠88 rZ— Âu??Ýd?? L « s. 3 …ÒœU??L « ‰Òb? Fð ∫ 4 …œÒ U? L «
WMÝ ”—U?. 22 oL«u?L « 1408 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 4 wL ŒÒ—R?L «
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1988
ÒÂU?? ? N? ? ? L « v?KŽ …œU?¹“ ¨e?? ? Bd?? ? ?L « v?Ò u‡?‡²?¹ ∫ 3 … œÒ U? ? ? L «¢
rZ— ÒÍc‡‡?O?HM?Ò² « Âu‡‡Ýd??L « s. 5 …ÒœU‡‡?‡L « wL …œÒb‡‡?‡‡×??ÔL «

¨w?łu?‡? u?‡?M?‡?J?²? «Ë w?L?K?‡?F? « l?‡?ÐU?‡?D? «  «– W?‡?ÒO? ? ? ? ?.u?‡?L? ? ? ? ? F? «
¨tM. 42 …ÒœUL « ULÒOÝô ¨‰Òb‡FL « ¨U‡¼d‡O‡ÝË U‡NLOEMðË
257≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
Y?×? ? ? ³? «  «b?? ? ? ŠË ¡U?? ? ?A?½≈  U?? ? ? O? ? ? ?H? ? ? O? ? ? ?B œÒb? ? ? ?×Ô¹ Íc?Ò « 1999
¨U¼dOÝË UNLOEMðË
258≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
W??ÒO U?? L « W??³? Z«d?? L « W??Ý—U??L? .  U?? O? H? O? B œÒb? ?×Ô¹ ÍcÒ « 1999
wLK?F « lÐUD «  «– W??ÒO? .u??L? F « W?? ? ÒÝR?L? « vKŽ W¹b??F? ³ «

16 oL«u?? ? L « 1420 ÂU?? ?Ž ÊU‡?³? ? F? ? ý 8 wL ŒÒ—R?‡‡‡?L « 256≠99
lÐUD? «  «– W?ÒO? .u??L?F? « W? ? ÒÝR??L «Ë wMN??L «Ë wLU??I? ¦ «Ë
“U??−½≈ ¨Áö?? Ž√ —u‡Bc??L «Ë ‰Òb? ?F? L « ¨1999 W‡M?Ý d??³? L? ?Lu‡½
¨Èdš_« Y׳ «  U¾O¼Ë włu uMJ² «Ë wLKF «
Ê«bO. wL włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳ « Z.«dÐ
Æ…—ÒuD²L «  UOłu uMJ² «

W??Lz«Òb « W?O? ŽUDI « WM?−ÒK « Í√— vKŽ ŸöÞô« b??FÐË ≠
rO?KF??²? « …—«“u włu u?MJ²? « d¹uD²? «Ë wLKF? « Y×??³?K

ÂU‡?O? ? I UÐ ’u?‡B?? ? ? « vK‡?Ž nÒK?‡J‡?Ô¹ ¨W‡?H? ?ÒB? « Ác‡?NÐË

¨wLKF « Y׳ «Ë w UF «

—U?‡?‡?‡? J?‡?²?Ðô«Ë d?‡?¹u??‡?D?²? «Ë w?L?K? ‡?F? « Y?×? ? ? ? ? ? ³? « ‰U?‡?G? ? ? ? ? ? ýQ?Ð
∫ wðQ¹ U. rÝd¹
∫ W‡Oðü« s¹œU‡OL « wL włu‡ u‡MJ² «
UL?ÒOÝ ô ¨UO?łu uMJðu½UM «Ë WI?OZÒb « W?O½Ëd²J ù« ≠

Âu?? Ýd?? ?L « ÂU?JŠ√ oO?? ?³Dð —U?Þ≈ wL ∫ v Ë_« …œÒ U? ? L «

ÖU?L½ d¹uD?ðË W?O½Ëd?²J ù«  U½ÒuJL «Ë …e??N?ł_« W?ŽUM

1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «

d¹uDðË hO A?² «Ë —U³²šô«  UOMIðË UNK?LŽË …eNł_«

¨ÁöŽ√ —uBc?L «Ë ‰ÒbFL « ¨1999 WMÝ d³?LLu½ 16 oL«uL «

23

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Âu?? ?Ýd?? L? « s. 12 …ÒœU?? ?L « ÂU?JŠ_ U?? ?I? ? ³Þ ∫ 5 …œÒ U? ? ?L «¢

¨dðu?? ? O? ? ³? ? L?J « …b?? ?ŽU?? ? ? ? LÐ r?O? ? L? ? B? ? ?² « jO?? ? ×? ? .Ë  «Ëœ_«

1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «

 «–Ë W?? ? ?O?D?š Z.Òb? « W?? ? ?O? U?? ? ?Ž  «—«œ “U?? ? ?−?½≈Ë r?O? ? ? L? ? ? B?ðË

—u‡?Bc?? L? «Ë ‰Òb? ?F? ? L « ¨1999 W‡?MÝ d?? ³? ? L? ?Lu?‡½ 16 oL«u?? ?L «

¨ «“«e²¼«

W?ÒOMF?L? «  U? ?ÒÝR?L « Ê«uMFÐ …—«œù« fK?−?. ÒrC¹ ¨Áö?Ž√
∫ W ËÒbK WFÐU² «

…œÒb? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? L? « W?? ? ? ? ? ?L?E?½_«Ë W?? ? ? ? ? ?L?E? ½_« W?? ? ? ? ? ?Ýb?M?¼ ≠
W?? ?O?ÐU?? ? ? ? ?ŠË ¨W¹“«u?? ? ²? ? L? « W?? ?L?E½_« U?? ? L? ? ÒO? ? ?ÝÅô¨jzU?? ? Ýu «

¨wMÞu « ŸULÒb « d¹“Ë sŽ ö¦L. ≠
”UO?I «  UOMIðË W?−.d³K WKÐU?I «  «—«b «Ë dðuO?³LJ «
b??¹d?? ? ? ? ? ? ? ? ³? U?Ð n??ÒK? J? L? « d??¹“u?? « s?Ž ö?? ? ? ? ? ? ? ? ?¦? ? ? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ? ? ?. ≠
¨‰UBðô«Ë ÂöŽù«  UOłu uMJðË

W?×ÒB « s?¹œUO?. wL W?BÒB? ?²?L « qzUÝu? «Ë ¨w{«d²?Lô«
¨‰U?Ý—ù«  UJ³ýË W?LE½√Ë ¨W¾?O?³ «Ë WZUD «Ë W?ŽUMÒB «Ë

¨WŽUMÒB UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠

Âö?? ? ?Žù« W?? ? ?L?E?½√Ë …—u?? ? ?B «Ë W?ÐU?? ? ?²?J «Ë Âö?J? « VO?? ? ?Bd?ðË

rO?KF?? ?²? «Ë s¹uJ?² UÐ n?ÒKJ?L « d¹“u? « sŽ ö?? ?¦? ? L? ? . ≠

¨WOðU.uKFL « …eNł√ sO.QðË

¨sOOMNL «
 U?ZËd?×L? « qIM W?ÒOMÞu « W? ?ÒÝRL « s?Ž ö¦?L?. ≠
¨UNI¹u ðË

U?? L? ÒO? ?Ý ô ¨ wŽUM?D ô« ¡U??BÒc? «Ë Z.«d?? ³ « W??Ýb?M¼ ≠
¨ U½Ë—u?M «  U?J³?? ?ýË W?? ?O? ? I? ? O? ? ³?D² « W?? ?−? ? .d?? ?³? « d¹u?Dð
 U?? O? ?.“—«u?? ? «Ë sO?? C? .U?? G? « oDML? «Ë  U??Žu?? L? ?−? ?L «Ë
¨·—UFL « WÝbM¼ «cBË …dO³ « WLE½_«Ë ¨WOŁ«—u «

Æ¢dz«e− «  ôUBð« sŽ ö¦L. ≠
61≠88 rZ— Âu??Ýd??L « s. 4 …ÒœU?L? « vGKð ∫ 6 … œÒ U?L «

W?? ?O ü« W?? ?LE?½_« U?? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨W?? ?OðuÐËd? «Ë W?? ?O Q?? ?² « ≠

”—U?‡. 22 o‡?L«u?? ? L « 1408 ÂU?‡Ž ÊU?‡³?? ? F? ? ?ý 4 w?L ŒÒ—R?? ? L «

d?? ? ? ?B? ? ? ? ?³? «Ë ¨n?O? ? ? ? O?J?²?K? WK?ÐU?? ? ? ? I? «  U?? ? ? ?ý—u? «Ë ÃU?? ? ? ?²?½û?

ÆÁöŽ√ —u‡BcL «Ë 1988 W‡MÝ

¨t?? ? ? O? ? ? ?L r?ÒJ?×? ? ? ?²? «Ë  uÐËd? « U?? ? ? O? ? ? ?łu? u?MJ?ðË w?ŽU?MD? ô«
W?O?³D «Ë W?OŽUM?ÒB « WO?ðuÐËd «Ë ¨W.Òb?I?²?L « W?OðuÐËd «Ë

15 s. ¡«b²Ð« ÂuÝd?L « «c¼ ÂUJŠ√ Íd ð ∫ 7 …œUL «
¨WKÒIM²L « WOðuÐËd « «cBË
Æ2003 WMÝ d³LLu½
 U?? ? ? .b?? ? ? ? «Ë W?? ? ? OJ?K?ÝÒö «Ë W?? ? ? O?JK?Ò ? «  ôU?? ? ?B?ðô« ≠
…b?¹d?? ? ? ?−? « w?L Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L? « «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 8 … œÒ U? ? ? ?L? «
W¹eðd¼ Âe?Š WDÝ«uÐ ‰U?Ý—ù« WLE½√ U?L?ÒOÝ ô ¨…b¹b?− «
ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «
¨q?¹b?? ? ? ³? ? ? ²?K? Z?.Òb « W?? ? ? L?E½√Ë ¨W?? ? ? O?zU?? ? ? C? ? ? ?H «  ôU?? ? ? B?ðô«Ë
‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š
Æ2003 WMÝ d³L ¹œ

e??O?.d??² «Ë ¨W??O½Ëd?²J? ≈ ozU?Z— w?L W?−? .d?³? L « W??LE½_«Ë
¨dOHA² «Ë
UL?ÒOÝ ô ¨ U?³Bd?L «Ë ÂuO? OKO? «  UO?łu uMJð ≠

vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÕuD «  UOMIðË ¨Òœ«uL « VOBdðË ¨hO? AÒ² «  UOMIð
¡UA½ù WOLZÒd? «Ë WO{U¹Òd « Z¼UML «Ë ¨ÕuD « sOÐ U.Ë

ÂU? ?Ž ‰«u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 458 ≠ 03 rZ— Íc?? O??H?Mð Âu‡Ýd?? .

¨UNðUBU×.Ë Ã–UL½

‰b
Ò ? ? ?F?¹ ¨2003 W?MÝ d?? ?? ?³?? ?? ?L?? ?? ?¹œ ‰Ë
Ò √ o?L«u?? ?? L? « 1424
Œ—
Ò R? L « 478≠
≠91 r‡Z— Í
Ò c? ?O‡H?M ²
Ò « Âu??Ýd?? L « r L
Ò ? ?²¹Ë

¨VK?ÒB « —e?? ?OÒK? « U?? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨tðU?? ?I? ?O? ? ³D?ðË —e?? O?ÒK « ≠

14 o?L«u?? ?? ?? L? « 1412 ÂU?‡?‡?Ž W?‡?O?½U?‡?¦? « ÈœU?‡L?? ?? ?? ?ł 7 w?L

q?ZU?½ nB?M? « Í– —e?? ? ? ?OÒK? «Ë ÊÒu?K?L «Ë Í“U?? ? ? ?G? « —e?? ? ? O?ÒK? «Ë

e?? ?Bd?? ?. À«b?? ?Š≈ s? L
Ò ?? ?C?? ?²?? ?L «Ë 1991 WM?Ý d?? ?³?? ?L?? ? ¹œ

W?? O? ? ŽUMÒB? « —e?? OÒK? «  U?? I? ?O? ?³?DðË ¨W?? O?½UŁu?? ²? ? L? ?L —e?? O?ÒK «Ë

¨W‡KŠU‡I? « oÞU‡ML « ‰Ë‡‡Š wMI??² «Ë wLKF « Y?×?³ «

¨WOð«Ëœ_«Ë WOÝUOI «Ë WO³D «Ë

Ɖb
Ò FL «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

U?? .“ö?Ð  U?? I? ?O? ? ³Dð U?? ?L? ?ÒO? ?Ý ô ¨W?M¹R?? L? « ◊U?? ÝË_« ≠
wH?OD « qOKײ «Ë ¨—e?OÒK UÐ W−?²ML « U.“ö?³ «Ë m¹dH?² «
¨U?? .“ö?? ?³ « l. —e?? ?OÒK « W?? ?łu?? . qŽU?? ?Hð d¼«u?þË ¨U?? .“ö?? ³?K

¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈
Æ¢qIÒM « d¼«uþ «cBË
Y×?? ³ «Ë w? U?? F « rO?KF?? ² « d¹“Ë d?¹d?? Ið vKŽ ¡U?MÐ ≠
¨wLKF «
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë

rZ— Âu??Ýd??L « s. 5 …ÒœU?L? « rÒL?²ðË ‰Òb? Fð ∫ 5 …œÒ U?L «
22 o?L«u?? ? L « 1408 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ? ³? ? ? F? ? ? ý 4 w?L ŒÒ—R?? ? L « 61≠88
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1988 WMÝ ”—U.

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

24

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

∫ wðQ¹ U. rÝd¹

29 wL ŒÒ—R?? ?L « 11≠98 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1998 W?MÝ X?A? ? ? ž 22 o?L«u?? ? L « 1419 ÂU?? ? ?Ž w?½U?? ? ?¦? « lO?З

Âu?? Ýd?? ?L « ÂU?JŠ√ oO?? ?³Dð —U?Þ≈ wL ∫ v Ë_« …œÒ U? ? L «
1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «

wÝU??L? ? « Z.U½d?? ³ «Ë wN??O? ?łu??² « Êu½U?? I « sÒL? C? ?²? L «Ë

—u‡?Bc?? L? «Ë ‰Òb? ?F? ? L « ¨1999 W‡?MÝ d?? ³? ? L? ?Lu?‡½ 16 oL«u?? ?L «

¨2002≠1998 włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳ « ‰uŠ

ÒÍc??O? HMÒ² « Âu??Ýd??L « r?ÒL?²?Ô¹Ë Âu??Ýd?L? « «c‡¼ ‰Òb? F¹ ¨Áö??Ž√

208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

1412 ÂU?? ? Ž W?? ? O?½U?? ? ¦ « ÈœU?? ? L? ? ?ł 7 wL ŒÒ—R?? ? L « 478≠91 rZ—

WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «

ÆÁöŽ√ —uBcL «Ë ‰ÒbFL « ¨1991 WMÝ d³L ¹œ 14 oL«uL «

¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

Âu?? ? ? ? Ýd?? ? ? ? L? « s?. v? Ë_« …ÒœU?? ? ? ? L? « ‰Òb?‡?F?Ôð ∫ 2 …œÒ U? ? ? ? L? «
ÂU?Ž W?O½U¦ « ÈœU?L?ł 7 wL ŒÒ—R?L « 478≠91 rZ— ÒÍcO?HMÒ² «
—uBc?L «Ë ‰ÒbF?L « ¨1991 WMÝ d³?L ¹œ 14 oL«uL « 1412
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√

215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «
¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003
478≠91 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
14 oL«u?? ? L « 1412 ÂU?? ?Ž W?? ? O½U?? ? ¦ « ÈœU?? ? L? ? ł 7 wL ŒÒ—R?? ? L «

wM?IðË w?LK?Ž Y×?Ð e?? ? Bd?? ?. Q?? ? A?M¹ ∫ v Ë_« …œÒ U? ? ? L «¢

Y×?? ³ « e??Bd?? . À«b??Š≈ sÒL? ?C? ²? ?L «Ë 1991 WMÝ d?? ³? L? ? ¹œ

oÞU?ML « ‰u?? Š wMI?? ² «Ë wL?KF « Y?×? ³ « e?? Bd?? .¢ vL?? ¹
¨‰ÒbFL « ¨WKŠUI « oÞUML « ‰uŠ wMI² «Ë wLKF «
Æ¢eBdL «¢ hM « VK wL vŽb¹Ë ¢ WKŠUI «
260≠94 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
wL?KŽ lÐUÞ  «– W?? O? .u?? L? Ž W?? ? ÝR?? . e??Bd?? L « b?? F¹

XA??ž 27 oL«u??L « 1415 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOЗ 19 wL ŒÒ—R??L «

ÂUJŠ_ lC ¹Ë WBd²A. W?OŽUDZ WG³ t włu uMJðË

w U?? F « r?OKF?? ²? « d¹“Ë  U?? O? ?Šö?? œÒb? ×?Ô¹ ÍcÒ « 1994 WMÝ

ÊU??³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256-99 rZ— Íc??O? HM?Ò² « Âu??Ýd??L «

¨wLKF « Y׳ «Ë

‰Òb? ? ?F? ? ?L? « ¨1999 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ?Lu?½ 16 o?L«u?? ? L « 1420 ÂU?? ? Ž
243≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
Æ¢ÂuÝdL « «c¼ ÂUJŠ_Ë ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë
WMÝ dÐu?²?B√ 31 oL«u?L « 1420 ÂU?Ž Vł— 21 wL ŒÒ—R?L «
ÒÍc??O? ?HMÒ²? « Âu??Ýd?? L « s. 2 …ÒœU??L? « ‰Òb? Fð ∫ 3 … œÒ U? L «
1412 ÂU?? ? Ž W?? ? O?½U?? ? ¦ « ÈœU?? ? L? ? ?ł 7 wL ŒÒ—R?? ? L « 478≠91 rZ—
¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë ‰ÒbFL « ¨1991 WMÝ d³L ¹œ 14 oL«uL «
∫ wðQ¹ ULB
d?¹“Ë W?¹U?? ? ? ? Ë X?×ð e?? ? ? ?Bd?? ? ? ? L « l?{u?¹ ∫ 2 …œÒ U? ? ? ? ?L? «¢
ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² «

W?Lz«Òb « WO?ŽUDI « ÊU?−ÒK « dO?ÝË rOEMð œÒb?×Ô¹ ÍcÒ « 1999
¨włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳K
256≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
W?‡? ? ? ? ? ?ÒÝR?? ? ? ? ?L? « ¡U?‡‡?A?½≈  U?‡?‡?‡?O? ? ? ? ? H? ? ? ? ?O? ? ? ? ?B œÒb?‡?‡?×?Ô¹ Íc?Ò « 1999
¨w?‡‡?łu‡? u?‡M?‡J?²? «Ë w‡?LK?‡F? « l?‡ÐU?‡D? «  «– W?‡‡?‡ÒO? ? ? .u?‡L?? ? ?F? «
¨tM. 42 …ÒœUL « ULÒOÝ ô ¨‰Òb‡‡FL « ¨U‡¼d‡‡‡O‡ÝË U‡NLOEMðË

tKI?½ sJL¹Ë …dJ? Ð WM¹b??. wL e??Bd??L? « Òd? I? . ÊuJ¹
257≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
Âu??Ýd??. Vłu??LÐ wMÞu « »«d??² « s?. d?š¬ ÊU?J. ÒÍ√ v ≈
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
Y×??³ «Ë w U??F « rO?KF??² « d¹“Ë d¹d??Ið vKŽ ¡U?‡MÐ —b??B¹
Y?×? ? ? ³? «  «b?? ? ? ŠË ¡U?? ? ?A?½≈  U?? ? ? O? ? ? ?H? ? ? O? ? ? ?B œÒb? ? ? ?×Ô¹ Íc?Ò « 1999
Æ¢wLKF «
¨U¼dOÝË UNLOEMðË
Âu?? ? Ýd?? ? ?L « s?. 3 …ÒœU?? ? ?L « r?ÒL? ? ?²?ðË ‰Òb? ? ?F?ð ∫ 4 … œÒ U? ? ?L «
ÂU?Ž W?O½U¦ « ÈœU?L?ł 7 wL ŒÒ—R?L « 478≠91 rZ— ÒÍcO?HMÒ² «
—uBc?L «Ë ‰ÒbF?L « ¨1991 WMÝ d³?L ¹œ 14 oL«uL « 1412

258≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
W??ÒO U?? L « W??³? Z«d?? L « W??Ý—U??L? .  U?? O? H? O? B œÒb? ?×Ô¹ ÍcÒ « 1999

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√
wLK?F « lÐUD «  «– W??ÒO? .u??L? F « W?? ? ÒÝR?L? « vKŽ W¹b??F? ³ «
ÒÂU?? ? N? ? ? L « v?KŽ …œU?¹“ ¨ e?? ? Bd?? ? L? « vÒ u?? ? ²?¹ ∫ 3 … œÒ U? ? ? L «¢
256≠99 rZ— ÒÍcO?HMÒ² « ÂuÝd?L « s. 5 …ÒœUL « wL …œÒb?×ÔL «

lÐUD? «  «– W?ÒO? .u??L?F? « W? ? ÒÝR??L «Ë wMN??L «Ë wLU??I? ¦ «Ë
¨Èdš_« Y׳ «  U¾O¼Ë włu uMJ² «Ë wLKF «

d?? ³? L? ?Lu‡½ 16 oL«u??L « 1420 ÂU?? Ž ÊU‡³?? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L «
W??Lz«Òb « W?O? ŽUDI « WM?−ÒK « Í√— vKŽ ŸöÞô« b??FÐË ≠
Z?.«dÐ “U?? ? ? −½≈ ¨Áö?? ? ? Ž√ —u‡?Bc?? ? ?L? «Ë ‰Òb? ? ? F? ? ? L? « ¨1999 W‡?MÝ
rO?KF??²? « …—«“u włu u?MJ²? « d¹uD²? «Ë wLKF? « Y×??³?K
Ê«b?? ? ? ? O? ? ? ? . w?L w?łu? uM?J?²? « d?¹u?D?² «Ë w?L?K?F? « Y?×? ? ? ? ³? «
¨wLKF « Y׳ «Ë w UF «
ÆWKŠUI « oÞUML «

25

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë

∫ wðQ¹ ULÐ ’uB « vKŽ nÒKJÔ¹ ¨WHÒB « ÁcNÐË
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≠

29 wL ŒÒ—R?? ?L « 11≠98 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≠

1998 W?MÝ X?A? ? ? ž 22 o?L«u?? ? L « 1419 ÂU?? ? ?Ž w?½U?? ? ?¦? « lO?З

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≠

wÝU??L? ? « Z.U½d?? ³ «Ë wN??O? ?łu??² « Êu½U?? I « sÒL? C? ?²? L «Ë

Íd??A? ³ « nF??C « rN??L ‰u??Š Y×Ð Òq?B wL r¼U?? ¹ ≠
Æ¢WO¾O³ «  «dOG² « ÂU.√ t²×LUJ.Ë

¨2002≠1998 włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳ « ‰uŠ
208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «
¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003
215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «
¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003
214≠92 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
u¹U?? ?. 23 oL«u?? ?L « 1412 ÂU?? ?Ž …b?? F? ? I « Í– 20 wL ŒÒ—R?? ?L «

Âu?? ? Ýd?? ? ?L « s?. 4 …ÒœU?? ? ?L « r?ÒL? ? ?²?ðË ‰Òb? ? ?F?ð ∫ 5 … œÒ U? ? ?L «
ÂU?Ž W?O½U¦ « ÈœU?L?ł 7 wL ŒÒ—R?L « 478≠91 rZ— ÒÍcO?HMÒ² «
—uBc?L «Ë ‰ÒbF?L « ¨1991 WMÝ d³?L ¹œ 14 oL«uL « 1412
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√
Âu?? ?Ýd?? L? « s. 12 …ÒœU?? ?L « ÂU?JŠ_ U?? ?I? ? ³Þ ∫ 4 …œÒ U? ? ?L «¢
1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «
—u‡?Bc?? L? «Ë ‰Òb? ?F? ? L « ¨1999 W‡?MÝ d?? ³? ? L? ?Lu?‡½ 16 oL«u?? ?L «
W?ÒOMF?L? «  U? ?ÒÝR?L « Ê«uMFÐ …—«œù« fK?−?. ÒrC¹ ¨Áö?Ž√
∫ W ËÒbK WFÐU² «

wL?KF? « Y×?? ?³ « e?? ?Bd?? ?. À«b?? ?Š≈ sÒL? ? C? ? ²? ? L «Ë 1992 W?MÝ

¨wMÞu « ŸULÒb « d¹“Ë sŽ ö¦L. ≠

¨WOzUOLOJ «Ë WOzU¹eOH « qO Uײ « wL wMI² «Ë

¨rłUML «Ë WZUD UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠

260≠94 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
XA??ž 27 oL«u??L « 1415 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOЗ 19 wL ŒÒ—R??L «
w U?? F « r?OKF?? ²? « d¹“Ë  U?? O? ?Šö?? œÒb? ×?Ô¹ ÍcÒ « 1994 WMÝ
¨wLKF « Y׳ «Ë
243≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ dÐu?²?B√ 31 oL«u?L « 1420 ÂU?Ž Vł— 21 wL ŒÒ—R?L «
W?Lz«Òb « WO?ŽUDI « ÊU?−ÒK « dO?ÝË rOEMð œÒb?×Ô¹ ÍcÒ « 1999
¨włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳K
256≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
W?‡?‡?‡? ? ? ? ? ?ÒÝR?? ? ? ? ?L « ¡U?‡?‡?A?½≈  U?‡?O? ? ? ? ? H? ? ? ? ?O? ? ? ? ?B œÒb?‡?‡?×?Ô¹ Íc?Ò « 1999
¨w?łu‡? u?‡M?‡?J²? «Ë w?L‡?‡?K‡?F? « l‡?ÐU?‡D? «  «– W?‡‡?‡?ÒO? ? ? .u?‡?L? ? ? F? «
¨tM. 42 …ÒœUL « ULÒOÝô ¨‰Òb‡‡‡FL « ¨U‡¼d‡O‡ÝË U‡NLOEMðË

W?O?½«d?L?F? « W?¾?O? N?²? UÐ nÒKJL « d¹“u? « sŽ ö?¦? L?. ≠
¨W¾O³ «Ë
W?? O? ?LM² «Ë W?? Šö?? H U?Ð nÒKJL? « d¹“u « s?Ž ö??¦? ?L? ?. ≠
¨WOH¹Òd «
¨WÒOzUL « œ—«uL UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠
Æ¢»uN « WOLM² WO.U « WELU×L « sŽ ö¦L. ≠
15 s. ¡«b²Ð« ÂuÝd?L « «c¼ ÂUJŠ√ Íd ð ∫ 6 …œUL «
Æ2003 WMÝ d³LLu½
…b?¹d?? ? ? ?−? « w?L Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L? « «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 7 … œÒ U? ? ? ?L? «
ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «
‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š
Æ2003 WMÝ d³L ¹œ
vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

257≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

W??ÒO U?? L « W??³? Z«d?? L « W??Ý—U??L? .  U?? O? H? O? B œÒb? ?×Ô¹ ÍcÒ « 1999

ÂU? ?Ž ‰« u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 459 ≠ 03 rZ— Íc?? O??H?Mð Âu‡Ýd?? .
Ò √ o?L«u?? ?? L? « 1424
‰b
Ò ? ? ?F?¹ ¨2003 W?MÝ d?? ?? ?³?? ?? ?L?? ?? ?¹œ ‰Ë
Œ—
Ò R? ? L « 214≠
≠92 rZ— Í
Ò c? ?O? ? HM²
Ò ? « Âu?? Ýd?? L « r? L
Ò ? ?²¹Ë
u‡?‡¹U?‡. 23 o?L«u? ? ?L « 1412 ÂU?? ?? Ž …b?? ?? F?? ??I? « Í– 20 wL
Y×?‡³? « e‡?‡Bd?‡. À«b‡?‡Š≈ s?‡L
Ò ?? ??C?? ?²?? ??L «Ë 1992 W‡?MÝ
W?‡O?zU?‡¹e?‡?O?? ?? ?H? « qO?‡? U‡?×?? ?? ?²? « wL w?M?I?? ?? ?²? «Ë wL?K?F‡? «
ÆWO‡zU‡OLOJ «Ë

wLK?F « lÐUD «  «– W??ÒO? .u??L? F « W?? ? ÒÝR?L? « vKŽ W¹b??F? ³ «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
Y?×? ? ? ³? «  «b?? ? ? ŠË ¡U?? ? ?A?½≈  U?? ? ? O? ? ? ?H? ? ? O? ? ? ?B œÒb? ? ? ?×Ô¹ Íc?Ò « 1999
¨U¼dOÝË UNLOEMðË
258≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «

lÐUD? «  «– W?ÒO? .u??L?F? « W? ? ÒÝR??L «Ë wMN??L «Ë wLU??I? ¦ «Ë
¨Èdš_« Y׳ «  U¾O¼Ë włu uMJ² «Ë wLKF «

¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈
Y×?? ³ «Ë w? U?? F « rO?KF?? ² « d¹“Ë d?¹d?? Ið vKŽ ¡U?MÐ ≠
¨wLKF «

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

26

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

ÒÂU?? ? N? ? ? L « v?KŽ …œU?¹“ ¨ e?? ? Bd?? ? L? « vÒ u?? ? ²?¹ ∫ 3 … œÒ U? ? ? L «¢

W??Lz«Òb « W?O? ŽUDI « WM?−ÒK « Í√— vKŽ ŸöÞô« b??FÐË ≠

256≠99 rZ— ÒÍcO?HMÒ² « ÂuÝd?L « s. 5 …ÒœUL « wL …œÒb?×ÔL «

rO?KF??²? « …—«“u włu u?MJ²? « d¹uD²? «Ë wLKF? « Y×??³?K

d?? ³? L? ?Lu‡½ 16 oL«u??L « 1420 ÂU?? Ž ÊU‡³?? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L «

¨wLKF « Y׳ «Ë w UF «

Z?.«dÐ “U?? ? ? −½≈ ¨Áö?? ? ? Ž√ —u‡?Bc?? ? ?L? «Ë ‰Òb? ? ? F? ? ? L? « ¨1999 W‡?MÝ
Ê«b?? ? ? ? O? ? ? ? . w?L w?łu? uM?J?²? « d?¹u?D?² «Ë w?L?K?F? « Y?×? ? ? ? ³? «

∫ wðQ¹ U. rÝd¹

ÆWOzUOLOJ «Ë WOzU¹eOH « qO Uײ «
Âu?? Ýd?? ?L « ÂU?JŠ√ oO?? ?³Dð —U?Þ≈ wL ∫ v Ë_« …œÒ U? ? L «
∫ wðQ¹ ULÐ ’uB « vKŽ nÒKJÔ¹ ¨WHÒB « ÁcNÐË

1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «
—u?? ?Bc?? ?L «Ë ‰Òb? ? F? ? L « ¨1999 WM?Ý d?? ?³? ?L? ? Lu?‡½ 16 oL«u?? ? L «

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠
ÒÍc??O? H?MÒ² « Âu??Ýd?? L « rÒL? ²Ô¹Ë Âu?? Ýd??L « «c¼ ‰Òb? ?F¹ ¨Áö??Ž√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠

oL«uL « 1412 ÂUŽ …bFI « Í– 20 wL ŒÒ—RL « 214≠92 rZ—

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠

ÆÁöŽ√ —uBcL «Ë 1992 WMÝ u¹U. 23

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠

Âu?? ? ? ? Ýd?? ? ? ? L? « s?. v? Ë_« …ÒœU?? ? ? ? L? « ‰Òb?‡?F?Ôð ∫ 2 …œÒ U? ? ? ? L? «

wL Y?×? ?³?K W¹u?? ?N? ? − « »U?DZ_« l{Ë w?L r¼U?? ? ¹ ≠

ÂU?? ?Ž …b?? ?F? ? I « Í– 20 wL ŒÒ—R?? ?L « 214≠92 rZ— ÒÍc?? ?O? ? HM?Ò² «

Æ¢ WOzUOLOJ «Ë WOzU¹eOH « qO Uײ «
Âu?? ? Ýd?? ? ?L « s?. 4 …ÒœU?? ? ?L « r?ÒL? ? ?²?ðË ‰Òb? ? ?F?ð ∫ 5 … œÒ U? ? ?L «

¨Áö?? ? ?Ž√ —u?? ? ? Bc?? ? ?L? «Ë 1992 W?MÝ u?¹U?? ? ?. 23 o?L«u?? ? ?L? « 1412
∫ wðQ¹ÅULB

ÂU?? ?Ž …b?? ?F? ? I « Í– 20 wL ŒÒ—R?? ?L « 214≠92 rZ— ÒÍc?? ?O? ? HM?Ò² «
w?L?KF? « Y?×? ? ? ?³?K? e?? ? ? Bd?? ? ? ?. Q?? ? ? A?M?¹ ∫ v? Ë_« … œÒ U? ? ? ? ?L? «¢
¨Áö?? ? ?Ž√ —u?? ? ? Bc?? ? ?L? «Ë 1992 W?MÝ u?¹U?? ? ?. 23 o?L«u?? ? ?L? « 1412
wL w?MI?? ?²? «Ë wLK?F « Y?×? ? ³ « e?? ?Bd?? ?.¢ vL?? ? ?¹ wM?I? ? ² «Ë
∫ wðQ¹ÅULB
VK w?L vŽb¹Ë ¢W?? OzU??O? ?L? OJ? «Ë W??OzU¹e?? O? H « q?O U??×? ?² «
Âu?? ?Ýd?? L? « s. 12 …ÒœU?? ?L « ÂU?JŠ_ U?? ?I? ? ³Þ ∫ 4 …œÒ U? ? ?L «¢

Æ¢eBdL «¢ hM «

1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «
—u‡?Bc?? L? «Ë ‰Òb? ?F? ? L « ¨1999 W‡?MÝ d?? ³? ? L? ?Lu?‡½ 16 oL«u?? ?L «

wL?KŽ lÐUÞ  «– W?? O? .u?? L? Ž W?? ? ÝR?? . e??Bd?? L « b?? F¹
ÂUJŠ_ lC ¹Ë WBd²A. W?OŽUDZ WG³ t włu uMJðË

W?ÒOMF?L? «  U? ?ÒÝR?L « Ê«uMFÐ …—«œù« fK?−?. ÒrC¹ ¨Áö?Ž√
ÊU??³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256-99 rZ— Íc??O? HM?Ò² « Âu??Ýd??L «
∫ W ËÒbK WFÐU² «
‰Òb? ? F? ? ?L « ¨ 1999 WM?Ý d?? ?³? ? ?L? ? ?Lu½ 16 oL«u?? ? L « 1420 ÂU?? ?Ž
¨wMÞu « ŸULÒb « d¹“Ë sŽ ö¦L. ≠
Æ¢ÂuÝdL « «c¼ ÂUJŠ_Ë ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë
¨WÒOzUL « œ—«uL UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠
ÒÍc??O? ?HMÒ²? « Âu??Ýd?? L « s. 2 …ÒœU??L? « ‰Òb? Fð ∫ 3 … œÒ U? L «
W?? O? ?LM² «Ë W?? Šö?? H U?Ð nÒKJL? « d¹“u « s?Ž ö??¦? ?L? ?. ≠
¨WOH¹Òd «
¨W×ÒB UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠
¨rłUML «Ë WZUD UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠
W?O?½«d?L?F? « W?¾?O? N?²? UÐ nÒKJL « d¹“u? « sŽ ö?¦? L?. ≠

1412 ÂU?? ? ? ? ? ? ?Ž …b?‡? F? ? ? ? ? ? ? I? « Í– 20 w?L ŒÒ—R?? ? ? ? ? ? ?L? « 214≠92 r?Z—
U?? ? L? ? ?B ¨Áö?? ? Ž√ —u?? ? Bc?? ? L «Ë 1992 W‡?MÝ u‡¹U?‡. 23 o‡?L«u?? ? L «
∫ÅwðQ¹
d?¹“Ë W?¹U?? ? ? ? Ë X?×ð e?? ? ? ?Bd?? ? ? ? L « l?{u?¹ ∫ 2 …œÒ U? ? ? ? ?L? «¢
ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² «

Æ¢ W¾O³ «Ë
tKI½ sJL¹Ë dz«e?− « WM¹b?. wL e?BdL? « ÒdI?. ÊuJ¹
15 s. ¡«b²Ð« ÂuÝd?L « «c¼ ÂUJŠ√ Íd ð ∫ 6 …œUL «
Æ2003 WMÝ d³LLu½
…b?¹d?? ? ? ?−? « w?L Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L? « «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 7 … œÒ U? ? ? ?L? «

Âu??Ýd??. Vłu??LÐ wMÞu « »«d??² « s?. d?š¬ ÊU?J. ÒÍ√ v ≈
Y×?? ³ «Ë w U??F? « rOKF?? ² « d¹“Ë d?¹d??Ið vK?Ž ¡U‡MÐ —b?? B¹
Æ¢wLKF «

ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «

Âu?? ? Ýd?? ? ?L « s?. 3 …ÒœU?? ? ?L « r?ÒL? ? ?²?ÔðË ‰Òb? ? ?F?ð ∫ 4 … œÒ U? ? ?L «

‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š

ÂU‡?Ž …b‡F?? ?I « Í– 20 wL ŒÒ—R?? ? L « 214≠92 rZ— ÒÍc?? ?O? ? HM?Ò² «

Æ2003 WMÝ d³L ¹œ
vO×¹Ë√ bLŠ√

¨Áö?? ? ?Ž√ —u?? ? ?Bc?? ? L? «Ë 1992 W?‡M?Ý u‡?¹U‡?. 23 o?L«u?? ? L « 1412
∫ wðQ¹ÅULB

27

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

257≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

ÂU? ?Ž ‰« u
Ò ? ý 7 wL Œ—
Ò R? . 460 ≠ 03 rZ— Íc?? O??H?Mð Âu‡Ýd?? .

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «

‰b
Ò ? ? ?F?¹ ¨ 2003 W?MÝ d?? ?? ?³?? ?? ?L?? ?? ?¹œ ‰Ë
Ò √ o?L«u?? ?? L? « 1424

Y?×? ? ? ³? «  «b?? ? ? ŠË ¡U?? ? ?A?½≈  U?? ? ? O? ? ? ?H? ? ? O? ? ? ?B œÒb? ? ? ?×Ô¹ Íc?Ò « 1999

Œ—
Ò R? ? L « 215≠
≠92 rZ— Í
Ò c? ?O? ? HM²
Ò ? « Âu?? Ýd?? L « r? L
Ò ? ?²¹Ë

¨U¼dOÝË UNLOEMðË

W‡MÝ u‡‡¹U‡. 23 oL«uL « 1412 ÂUŽ …b?FI « Í– 20 wL

258≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

wLKF‡? « Yׇ³K e‡‡?Bd‡. À«b‡‡Š≈ s‡ L
Ò ? C?²?L «Ë 1992

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «

ÆwLUI¦ «Ë wŽUL²łô« ÊU ½ù« rKŽ wL wMI² «Ë

W??ÒO U?? L « W??³? Z«d?? L « W??Ý—U??L? .  U?? O? H? O? B œÒb? ?×Ô¹ ÍcÒ « 1999

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

wLK?F « lÐUD «  «– W??ÒO? .u??L? F « W?? ? ÒÝR?L? « vKŽ W¹b??F? ³ «

¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈

lÐUD? «  «– W?ÒO? .u??L?F? « W? ? ÒÝR??L «Ë wMN??L «Ë wLU??I? ¦ «Ë
Y×?? ³ «Ë w? U?? F « rO?KF?? ² « d¹“Ë d?¹d?? Ið vKŽ ¡U?MÐ ≠
¨Èdš_« Y׳ «  U¾O¼Ë włu uMJ² «Ë wLKF «
¨wLKF «
W??Lz«Òb « W?O? ŽUDI « WM?−ÒK « Í√— vKŽ ŸöÞô« b??FÐË ≠
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
rO?KF??²? « …—«“u włu u?MJ²? « d¹uD²? «Ë wLKF? « Y×??³?K
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë
¨wLKF « Y׳ «Ë w UF «
29 wL ŒÒ—R?? ?L « 11≠98 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
∫ wðQ¹ U. rÝd¹

1998 W?MÝ X?A? ? ? ž 22 o?L«u?? ? L « 1419 ÂU?? ? ?Ž w?½U?? ? ?¦? « lO?З

Âu?? Ýd?? ?L « ÂU?JŠ√ oO?? ?³Dð —U?Þ≈ wL ∫ v Ë_« …œÒ U? ? L «

wÝU??L? ? « Z.U½d?? ³ «Ë wN??O? ?łu??² « Êu½U?? I « sÒL? C? ?²? L «Ë

1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «

¨2002≠1998 włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳ « ‰uŠ

¨ÁöŽ√ —uBc?L «Ë ‰ÒbFL « ¨1999 WMÝ d³?LLu½ 16 oL«uL «

208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

rZ— ÒÍc?? O? ?HM?Ò² « Âu?? Ýd?? L « rÒL? ?²Ô¹Ë Âu?? Ýd?? L « «c?‡¼ ‰Òb? ?F¹

WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «

23 oL«u??L « 1412 ÂU??Ž …b??F? I « Í– 20 wL ŒÒ—R??L « 215-92

¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

ÆÁöŽ√ —uBcL «Ë 1992 WMÝ u¹U.
Âu?? ? ? ? Ýd?? ? ? ? L? « s?. v? Ë_« …ÒœU?? ? ? ? L? « ‰Òb?‡?F?Ôð ∫ 2 …œÒ U? ? ? ? L? «
ÂU?? ?Ž …b?? ?F? ? I « Í– 20 wL ŒÒ—R?? ?L « 215≠92 rZ— ÒÍc?? ?O? ? HM?Ò² «
¨Áö?? ? ?Ž√ —u?? ? ? Bc?? ? ?L? «Ë 1992 W?MÝ u?¹U?? ? ?. 23 o?L«u?? ? ?L? « 1412
∫ wðQ¹ÅULB
w?L?KF? « Y?×? ? ? ?³?K? e?? ? ? Bd?? ? ? ?. Q?? ? ? A?M?¹ ∫ v? Ë_« … œÒ U? ? ? ? ?L? «¢

215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «
¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003
215≠92 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
u¹U?? ?. 23 oL«u?? ?L « 1412 ÂU?? ?Ž …b?? F? ? I « Í– 20 wL ŒÒ—R?? ?L «
wL?KF? « Y×?? ?³K e?? ?Bd?? ?. À«b?? ?Š≈ sÒL? ? C? ? ²? ? L «Ë 1992 W?MÝ
¨wLUI¦ «Ë wŽUL²łô« ÊU ½ù« rKŽ wL wMI² «Ë

rKŽ wL wM?I?² «Ë wLKF « Y×?³ « e?Bd?.¢ v?L? ¹ wMI?² «Ë
hM « V?K wL vŽb¹Ë ¢w?LU??I? ¦ «Ë wŽU??L? ?²? łô« ÊU?? ½ù«
Æ¢eBdL «¢

260≠94 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
XA??ž 27 oL«u??L « 1415 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOЗ 19 wL ŒÒ—R??L «
w U?? F « r?OKF?? ²? « d¹“Ë  U?? O? ?Šö?? œÒb? ×?Ô¹ ÍcÒ « 1994 WMÝ

wL?KŽ lÐUÞ  «– W?? O? .u?? L? Ž W?? ? ÝR?? . e??Bd?? L « b?? F¹
¨wLKF « Y׳ «Ë
ÂUJŠ_ lC ¹Ë WBd²A. W?OŽUDZ WG³ t włu uMJðË
ÊU??³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256-99 rZ— Íc??O? HM?Ò² « Âu??Ýd??L «

243≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

‰Òb? ? ?F? ? ?L? « ¨1999 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ?Lu?½ 16 o?L«u?? ? L « 1420 ÂU?? ? Ž

WMÝ dÐu?²?B√ 31 oL«u?L « 1420 ÂU?Ž Vł— 21 wL ŒÒ—R?L «

Æ¢ÂuÝdL « «c¼ ÂUJŠ_Ë ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë

W?Lz«Òb « WO?ŽUDI « ÊU?−ÒK « dO?ÝË rOEMð œÒb?×Ô¹ ÍcÒ « 1999
¨włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳K

ÒÍc??O? ?HMÒ²? « Âu??Ýd?? L « s. 2 …ÒœU??L? « ‰Òb? Fð ∫ 3 … œÒ U? L «
1412 ÂU?? ? ? ? ? ? ?Ž …b?‡? F? ? ? ? ? ? ? I? « Í– 20 w?L ŒÒ—R?? ? ? ? ? ? ?L? « 215≠92 r?Z—
¨Áö?? ? ? ? ? ?Ž√ —u?? ? ? ? ? Bc?? ? ? ? ? ?L? «Ë 1992 W?‡?M?Ý u??‡?¹U?‡?. 23 o?‡?L«u?? ? ? ? ? ?L? «

256≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
W‡ÒO.u‡L?F « W‡ ÒÝRL « ¡U‡‡A½≈  U‡OH?OB œÒb‡‡×Ô¹ ÍcÒ « 1999

∫ÅwðQ¹ÅULB
U?‡‡?‡N?? ? L? ? ?O?E?MðË ¨w?łu‡?‡‡? u‡?M‡?J²? «Ë w‡?‡L?K‡?F « l?‡ÐU?‡D? «  «–
d?¹“Ë W?¹U?? ? ? ? Ë X?×ð e?? ? ? ?Bd?? ? ? ? L « l?{u?¹ ∫ 2 …œÒ U? ? ? ? ?L? «¢
ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² «

¨tM. 42 …ÒœUL « ULÒOÝ ô ¨‰Òb‡‡‡FL « ¨U‡¼d‡‡‡O‡ÝË

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

28

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

ÂU? ?Ž ‰«u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 461 ≠ 03 rZ— Íc?? O??H?Mð Âu‡Ýd?? .

tKI?½ sJL¹Ë Ê«d?¼Ë WM¹b?? . wL e??Bd?? L « Òd? I? ?. ÊuJ¹

‰b
Ò ? ? ?F?¹ ¨ 2003 W?MÝ d?? ?? ?³?? ?? ?L?? ?? ?¹œ ‰Ë
Ò √ o?L«u?? ?? L? « 1424

Âu??Ýd??. Vłu??LÐ wMÞu « »«d??² « s?. d?š¬ ÊU?J. ÒÍ√ v ≈

Œ—
Ò R? ? L « 280≠
≠92 rZ— Í
Ò c? ?O? ? HM²
Ò ? « Âu?? Ýd?? L « r? L
Ò ? ?²¹Ë

Y×??³ «Ë w U??F « rO?KF??² « d¹“Ë d¹d??Ið vKŽ ¡U?‡MÐ —b??B¹

Ò ×. 5 wL
1992 W‡MÝ u‡O u‡¹ 6 oL«uL « 1413 ÂUŽ Âd

Æ¢wLKF «

w?LK?‡?F‡?‡? « Y?ׇ?³? « e‡?Bd?‡. ¡U?‡?‡?A½≈ s?‡?‡ L
Ò ?? ?? ?C?? ?? ?²?? ?? ?L? «Ë
ÆW³Z«dL «Ë ÂU‡× û wMI² «Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÒÍc??O? ?HMÒ²? « Âu??Ýd?? L « s. 3 …ÒœU??L? « ‰Òb? Fð ∫ 4 … œÒ U? L «
1412 ÂU??‡?Ž …b??‡? F? ? ? ? ? ? ? ? I? « Í– 20 w??L ŒÒ—R?? ? ? ? ? ? ? ?L? « 215≠92 r?Z—
U?? ? L? ? ? B ¨Áö?? ? Ž√ —u?? ? Bc?? ? L? «Ë 1992 W?‡M?Ý u‡?¹U‡?. 23 o?L«u?? ? L «
∫ÅwðQ¹

¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈
ÒÂU?? ? N? ? ? L « v?KŽ …œU?¹“ ¨ e?? ? Bd?? ? L? « vÒ u?? ? ²?¹ ∫ 3 … œÒ U? ? ? L «¢
Y×?? ³ «Ë w? U?? F « rO?KF?? ² « d¹“Ë d?¹d?? Ið vKŽ ¡U?MÐ ≠
256≠99 rZ— ÒÍcO?HMÒ² « ÂuÝd?L « s. 5 …ÒœUL « wL …œÒb?×ÔL «
¨wLKF «
d?? ³? L? ?Lu‡½ 16 oL«u??L « 1420 ÂU?? Ž ÊU‡³?? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L «
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë

Z?.«dÐ “U?? ? ? −½≈ ¨Áö?? ? ? Ž√ —u‡?Bc?? ? ?L? «Ë ‰Òb? ? ? F? ? ? L? « ¨1999 W‡?MÝ
rK?Ž Ê«b?? O? ?. w?L włu uM?J² « d?¹uD²? «Ë wLK?F « Y×?? ?³ «
Æ¢wLUI¦ «Ë wŽUL²łô« ÊU ½ù«

29 wL ŒÒ—R?? ?L « 11≠98 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1998 W?MÝ X?A? ? ? ž 22 o?L«u?? ? L « 1419 ÂU?? ? ?Ž w?½U?? ? ?¦? « lO?З

Æ©dOOGð ÊËbÐ wZU³ «®

wÝU??L? ? « Z.U½d?? ³ «Ë wN??O? ?łu??² « Êu½U?? I « sÒL? C? ?²? L «Ë

Âu?? ? Ýd?? ? ?L « s?. 4 …ÒœU?? ? ?L « r?ÒL? ? ?²?ðË ‰Òb? ? ?F?ð ∫ 5 … œÒ U? ? ?L «

¨2002≠1998 włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳ « ‰uŠ

ÂU?? ?Ž …b?? ?F? ? I « Í– 20 wL ŒÒ—R?? ?L « 215≠92 rZ— ÒÍc?? ?O? ? HM?Ò² «

208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

U?L?B ¨Áö??Ž√ —u?Bc?L «Ë 1992 WMÝ u¹U?. 23 oL«u?L « 1412

WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «
¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

∫ wðQ¹
Âu?? ?Ýd?? L? « s. 12 …ÒœU?? ?L « ÂU?JŠ_ U?? ?I? ? ³Þ ∫ 4 …œÒ U? ? ?L «¢

215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «

WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «

—u‡?Bc?? L? «Ë ‰Òb? ?F? ? L « ¨1999 W‡?MÝ d?? ³? ? L? ?Lu?‡½ 16 oL«u?? ?L «

¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

W?ÒOMF?L? «  U? ?ÒÝR?L « Ê«uMFÐ …—«œù« fK?−?. ÒrC¹ ¨Áö?Ž√
∫ W ËÒbK WFÐU² «

280≠92 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WM?Ý u?? O? u¹ 6 oL«u?? ?L « 1413 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 5 wL ŒÒ—R?? ?L «

¨WLUI¦ «Ë ‰UBðôUÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠

wMI??² «Ë wLKF « Y×??³ « e?Bd?. ¡U??A½≈ sÒL?C? ²?L «Ë 1992

¨WÒOMÞu « WOÐd² UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠

¨W³Z«dL «Ë ÂU× û
¨W×ÒB UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠
260≠94 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
¨WOKš«b UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠
XA??ž 27 oL«u??L « 1415 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOЗ 19 wL ŒÒ—R??L «
w U?? F « r?OKF?? ²? « d¹“Ë  U?? O? ?Šö?? œÒb? ×?Ô¹ ÍcÒ « 1994 WMÝ

¨qLF UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠

¨wLKF « Y׳ «Ë

rO?KF?? ?²? «Ë s¹uJ?² UÐ n?ÒKJ?L « d¹“u? « sŽ ö?? ?¦? ? L? ? . ≠
Æ¢ sOOMNL «

243≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ dÐu?²?B√ 31 oL«u?L « 1420 ÂU?Ž Vł— 21 wL ŒÒ—R?L «

15 s. ¡«b²Ð« ÂuÝd?L « «c¼ ÂUJŠ√ Íd ð ∫ 6 …œUL «

W?Lz«Òb « WO?ŽUDI « ÊU?−ÒK « dO?ÝË rOEMð œÒb?×Ô¹ ÍcÒ « 1999

Æ2003 WMÝ d³LLu½

¨włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳K
…b?¹d?? ? ? ?−? « w?L Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L? « «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 7 … œÒ U? ? ? ?L? «
256≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
W‡ÒO?.u‡L?F « W‡? ÒÝR?L? « ¡U‡‡A½≈  U‡O?H?O?B œÒb?×Ô¹ ÍcÒ « 1999

‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š
Æ2003 WMÝ d³L ¹œ

U‡?‡‡N?? ?L? ? OE?MðË ¨w‡?‡łu‡? u‡M?‡J?² «Ë w‡?‡LK?‡F « l?‡‡?‡ÐU‡?D «  «–
¨tM. 42 …ÒœUL « ULÒOÝô ¨‰Òb‡‡‡FL « ¨U‡‡¼d‡O‡ÝË

vO×¹Ë√ bLŠ√

29

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

tKI½ sJL¹Ë dz«e?− « WM¹b?. wL e?BdL? « ÒdI?. ÊuJ¹

257≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

Âu??Ýd??. Vłu??LÐ wMÞu « »«d??² « s?. d?š¬ ÊU?J. ÒÍ√ v ≈

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «

Y×?? ³ «Ë w U??F? « rOKF?? ² « d¹“Ë d?¹d??Ið vK?Ž ¡U‡MÐ —b?? B¹

Y?×? ? ? ³? «  «b?? ? ? ŠË ¡U?? ? ?A?½≈  U?? ? ? O? ? ? ?H? ? ? O? ? ? ?B œÒb? ? ? ?×Ô¹ Íc?Ò « 1999

Æ¢wLKF «

¨U¼dOÝË UNLOEMðË

ÒÍc??O? ?HMÒ²? « Âu??Ýd?? L « s. 3 …ÒœU??L? « ‰Òb? Fð ∫ 4 … œÒ U? L «

258≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

6 oL«u?? ?L « 1413 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 5 wL ŒÒ—R?? ?L « 280≠92 rZ—

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1992 WMÝ uO u¹

W??ÒO U?? L « W??³? Z«d?? L « W??Ý—U??L? .  U?? O? H? O? B œÒb? ?×Ô¹ ÍcÒ « 1999

ÒÂU?? ? N? ? ? L « v?KŽ …œU?¹“ ¨ e?? ? Bd?? ? L? « vÒ u?? ? ²?¹ ∫ 3 … œÒ U? ? ? L «¢

wLK?F « lÐUD «  «– W??ÒO? .u??L? F « W?? ? ÒÝR?L? « vKŽ W¹b??F? ³ «

256≠99 rZ— ÒÍcO?HMÒ² « ÂuÝd?L « s. 5 …ÒœUL « wL …œÒb?×ÔL «

lÐUD? «  «– W?ÒO? .u??L?F? « W? ? ÒÝR??L «Ë wMN??L «Ë wLU??I? ¦ «Ë

d?? ³? L? ?Lu‡½ 16 oL«u??L « 1420 ÂU?? Ž ÊU‡³?? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L «

¨Èdš_« Y׳ «  U¾O¼Ë włu uMJ² «Ë wLKF «

Z?.«dÐ “U?? ? ? −½≈ ¨Áö?? ? ? Ž√ —u‡?Bc?? ? ?L? «Ë ‰Òb? ? ? F? ? ? L? « ¨1999 W‡?MÝ

W??Lz«Òb « W?O? ŽUDI « WM?−ÒK « Í√— vKŽ ŸöÞô« b??FÐË ≠

WOLMð Ê«bO. wL włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳ «
rO?KF??²? « …—«“u włu u?MJ²? « d¹uD²? «Ë wLKF? « Y×??³?K
Æ¢WOLöðù« dOžË WOLöðù« W³Z«dL «Ë ÂU× ù«  UOMIð
¨wLKF « Y׳ «Ë w UF «
Æ©dOOGð ÊËbÐ wZU³ «®
∫ wðQ¹ U. rÝd¹
Âu?? ? Ýd?? ? ?L « s?. 4 …ÒœU?? ? ?L « r?ÒL? ? ?²?ðË ‰Òb? ? ?F?ð ∫ 5 … œÒ U? ? ?L «
1413 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 5 wL ŒÒ—R?? ?L « 280≠92 rZ— ÒÍc?? ?O? ?HM?Ò² «
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1992 WMÝ uO u¹ 6 oL«uL «
Âu?? ?Ýd?? L? « s. 12 …ÒœU?? ?L « ÂU?JŠ_ U?? ?I? ? ³Þ ∫ 4 …œÒ U? ? ?L «¢
1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «
—u‡?Bc?? L? «Ë ‰Òb? ?F? ? L « ¨1999 W‡?MÝ d?? ³? ? L? ?Lu?‡½ 16 oL«u?? ?L «

Âu?? Ýd?? ?L « ÂU?JŠ√ oO?? ?³Dð —U?Þ≈ wL ∫ v Ë_« …œÒ U? ? L «
1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «
¨ÁöŽ√ —uBc?L «Ë ‰ÒbFL « ¨1999 WMÝ d³?LLu½ 16 oL«uL «
280-92 rZ— ÒÍcOHMÒ² « ÂuÝdL « rÒL²Ô¹Ë ÂuÝdL « «c‡¼ ‰ÒbF¹
WM?Ý u?? O? u¹ 6 oL«u?? ?L « 1413 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 5 wL ŒÒ—R?? ?L «
ÆÁöŽ√ —uBcL «Ë 1992

W?ÒOMF?L? «  U? ?ÒÝR?L « Ê«uMFÐ …—«œù« fK?−?. ÒrC¹ ¨Áö?Ž√
∫ W ËÒbK WFÐU² «
¨wMÞu « ŸULÒb « d¹“Ë sŽ ö¦L. ≠

Âu?Ýd?L « s. v Ë_« …ÒœU?L « rÒL?²ÔðË ‰Òb‡FÔð ∫ 2 …œÒ U?L «
1413 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 5 wL ŒÒ—R?? ?L « 280≠92 rZ— ÒÍc?? ?O? ?HM?Ò² «
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1992 WMÝ uO u¹ 6 oL«uL «

¨WOKš«b UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠
¨WŽUMÒB UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠

e?Bd.¢ vL? ¹ Y×?³K e?Bd. Q?AM¹ ∫ v Ë_« … œÒ U?L «¢
wL vŽb¹Ë ¢W³?Z«dL «Ë ÂU× û wMI?² «Ë wLKF « Y׳ «

¨rłUML «Ë WZUD UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠
Æ¢eBdL «¢ hM « VK
 U?? ? ? ? ? ? ? ? ?ÒÝR?? ? ? ?L? UÐ n?ÒK?J?L? « d?¹“u « s?Ž ö?? ? ? ?¦? ? ? ? ?L? ? ? ? . ≠
¨W¹bOKI² « WŽUMÒB «Ë WDÒÝu²L «Ë …dOGB «

wL?KŽ lÐUÞ  «– W?? O? .u?? L? Ž W?? ? ÝR?? . e??Bd?? L « Òb? ?F¹
ÂUJŠ_ lC ¹Ë WBd²A. W?OŽUDZ WG³ t włu uMJðË

Æ¢ W×ÒB UÐ nÒKJL « d¹“u « sŽ ö¦L. ≠

ÊU??³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256-99 rZ— Íc??O? HM?Ò² « Âu??Ýd??L «

15 s. ¡«b²Ð« ÂuÝd?L « «c¼ ÂUJŠ√ Íd ð ∫ 6 …œUL «

‰Òb? ? ?F? ? ?L? « ¨1999 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ?Lu?½ 16 o?L«u?? ? L « 1420 ÂU?? ? Ž

Æ2003 WMÝ d³LLu½

Æ¢ÂuÝdL « «c¼ ÂUJŠ_Ë ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë

…b?¹d?? ? ? ?−? « w?L Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L? « «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 7 … œÒ U? ? ? ?L? «

ÒÍc??O? ?HMÒ²? « Âu??Ýd?? L « s. 2 …ÒœU??L? « ‰Òb? Fð ∫ 3 … œÒ U? L «

ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «

6 oL«u?? ?L « 1413 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 5 wL ŒÒ—R?? ?L « 280≠92 rZ—

‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š
Æ2003 WMÝ d³L ¹œ
vO×¹Ë√ bLŠ√

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë 1992 WMÝ uO u¹
d?¹“Ë W?¹U?? ? ? ? Ë X?×ð e?? ? ? ?Bd?? ? ? ? L « l?{u?¹ ∫ 2 …œÒ U? ? ? ? ?L? «¢
ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² «

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

30

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

256≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

ÂU? Ž ‰« u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 462 ≠ 03 rZ— Íc?? O??HMð Âu‡?Ýd??.

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «

‰b
Ò ? ? ?F?¹ ¨ 2003 W?MÝ d?? ?? ?³?? ?? ?L?? ?? ?¹œ ‰Ë
Ò √ o?L«u?? ?? L? « 1424

W?‡? ? ? ? ? ?ÒÝR?? ? ? ? ?L? « ¡U?‡‡?A?½≈  U?‡?‡?‡?O? ? ? ? ? H? ? ? ? ?O? ? ? ? ?B œÒb?‡?‡?×?Ô¹ Íc?Ò « 1999

Œ—
Ò R? L « 141≠
≠93 r‡Z— Íc?‡O‡H?M²
Ò « Âu??Ýd??L « r? L
Ò ? ²¹Ë

w?‡‡?łu‡? u?‡M?‡J?²? «Ë w‡?‡L?K?‡F? « l‡?ÐU?‡D? «  «– W‡?‡?‡ÒO? ? ? .u?‡L?? ? ?F? «

u‡O?½u‡¹ 14 o‡?L«u? ? L « 1413 ÂU‡?Ž W‡? −
Ò ? ?×?‡ « Í– 24 wL

¨tM. 42 …ÒœUL « ULÒOÝ ô ¨‰Òb‡‡FL « ¨U‡¼d‡O‡ÝË U‡‡‡NLOEMðË

wM‡?Þu‡ « e‡Bd??L « q¹u??×ð s? L
Ò ?C? ²? L «Ë 1993 W‡MÝ

257≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

Àu‡×³K w?MÞË e‡Bd‡. v ≈ WO ¹—U?‡² «  UÝ«—b
Ò K

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «

ÊU?? ?? ½ù« r?KŽ w?‡LË a?¹—U?‡²? « q³?? ?? Z U?‡. —u?? ?? B?? ??Ž w?L

Y?×? ? ? ³? «  «b?? ? ? ŠË ¡U?? ? ?A?½≈  U?? ? ? O? ? ? ?H? ? ? O? ? ? ?B œÒb? ? ? ?×Ô¹ Íc?Ò « 1999

Æa‡¹—U‡² «Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨U¼dOÝË UNLOEMðË
258≠99 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL «
¨WLUI¦ «Ë ‰UBðô« …d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
W??ÒO U?? L « W??³? Z«d?? L « W??Ý—U??L? .  U?? O? H? O? B œÒb? ?×Ô¹ ÍcÒ « 1999
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
wLK?F « lÐUD «  «– W??ÒO? .u??L? F « W?? ? ÒÝR?L? « vKŽ W¹b??F? ³ «
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë
lÐUD? «  «– W?ÒO? .u??L?F? « W? ? ÒÝR??L «Ë wMN??L «Ë wLU??I? ¦ «Ë
¨Èdš_« Y׳ «  U¾O¼Ë włu uMJ² «Ë wLKF «

29 wL ŒÒ—R?? ?L « 11≠98 rZ— Êu?½U?? I « v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1998 W?MÝ X?A? ? ? ž 22 o?L«u?? ? L « 1419 ÂU?? ? ?Ž w?½U?? ? ?¦? « lO?З

W?‡?O? ? ? ? ? ŽU?‡?D?I? « W?‡?‡?M?−?‡?ÒK? « Í√— v?K?‡?Ž Ÿö?‡?Þô« b?‡?F?ÐË ≠
wÝU??L? ? « Z.U½d?? ³ «Ë wN??O? ?łu??² « Êu½U?? I « sÒL? C? ?²? L «Ë
wL w?łu‡‡ u?‡‡MJ?² « d¹uD?² «Ë wLK?‡‡F « Y?×? ³K? W??Lz«b?‡ «
¨2002≠1998 włu uMJ² « d¹uD² «Ë wLKF « Y׳ « ‰uŠ
¨W‡LU‡I¦ «Ë ‰U‡‡Bðô« …—«“Ë
w?L ŒÒ—R?? ? ? ? L? « 56≠71 r?Z— d?? ? ? ? ._« v?C? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? I? ? ? ? ?L?ÐË ≠
∫ wðQ¹ U. rÝd¹

1971 WMÝ XA?ž 5 oL«u?L « 1391 ÂU??Ž W?O½U??¦ « ÈœU?L? ł14

Âu?? Ýd?? ?L « ÂU?JŠ√ oO?? ?³Dð —U?Þ≈ wL ∫ v Ë_« …œÒ U? ? L «

 U?? ? ? ?Ý«—Òb?K? w?M?Þu « e?? ? ? ? Bd?? ? ? ?L? « ¡U?? ? ? ?A?½≈ sÒL? ? ? ? ?C? ? ? ? ²? ? ? ? L? «Ë

1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «

¨‰ÒbFL « ¨WO ¹—U² «

—u‡?Bc?? L «Ë ¨‰Òb? ?F? ? L « ¨1999 W‡?MÝ d?? ³? ?L? ?Lu?‡½ 16 oL«u?? ?L «

wL ŒÒ—R?? ? L « 52≠86 rZ— Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

ÒÍc?O‡HMÒ²? « Âu‡Ýd?L « r‡ÒL?²¹Ë Âu‡Ýd??L « «c‡¼ ‰Òb?FÔ¹ ¨Áö?Ž√

1986 W??M?Ý ”—U?? ? ? ? ? ? ? ? . 18 o??L«u?? ? ? ? ? ? ? ?L? « 1406 ÂU?? ? ? ? ? ? ? ? Ž V??ł—7

1413 ÂU?? ? ? ? ? Ž W?? ? ? ? ?Ò−? ? ? ? ? ?×? « Í– 24 w?L ŒÒ—R?? ? ? ? ?L? « 141≠93 r?‡?Z—

ŸUDZ ‰U?? L? F wł–u??LM? « wÝU??Ý_« Êu½U??I « s?ÒL? C? ²? L «Ë

q?¹u?? ? ?×ð s?ÒL? ? ? C? ? ? ²? ? ? L? «Ë 1993 W?MÝ u?? ? ?O½u?¹ 14 o?L«u?? ? ?L? «

¨wMI² «Ë wLKF « Y׳ «

Q?‡‡?A?ML? « ¨ W?? ? ?O? ? ? ? ¹—U?? ? ? ² «  U?? ? ?Ý«—Òb?K? wM?Þu? « e?? ? ?Bd?? ? ?L? «
ÈœU?? ? ? L? ? ? ł 14 w?L ŒÒ—R?? ? ?L? « 56≠71 r?Z— d‡?‡?._« V‡?‡?łu?? ? ?L?Ð
—uBc?L «Ë 1971 WMÝ XA?ž 5 oL«u?L « 1391 ÂU?Ž WO½U?¦ «

208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «
¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

q³?? ?Z U?? . —u?? B? ? Ž wL Àu?? ×? ?³?K wM?ÞË e?? Bd?? . v? ≈ ¨Áö?? Ž√
Æa¹—U² «Ë ÊU ½ù« rKŽ wLË a¹—U² «

215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «

Âu?Ýd?L « s. v Ë_« …ÒœU?L « rÒL?²ÔðË ‰Òb‡FÔð ∫ 2 …œÒ U?L «

¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 24 wL ŒÒ—R?? ?L « 141≠93 rZ— ÒÍc?? ?O? ?HM?Ò² «
¨Áö?? ? Ž√ —u?? ? Bc?? ? L? «Ë 1993 WM?Ý u?? ?O?½u¹ 14 o?L«u?? ? L « 1413
∫ wðQ¹ÅULB

141≠93 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
u??O½u¹ 14 oL«u??L « 1413 ÂU??Ž W??Ò−? × « Í– 24 wL ŒÒ—R??L «
w?M?Þu? « e?‡?Bd?? ? ? ? L « q?¹u?? ? ? ? ×?ð s?ÒL? ? ? ? ?C? ? ? ? ?²? ? ? ? ?L? «Ë 1993 W?MÝ

Àu?? ×? ³?K wM?Þu « e??Bd?? L « l?{u¹ ∫ v Ë_« …œÒ U? ? ?L «¢
a¹—U??² «Ë ÊU?? ½ù« r?KŽ wLË a¹—U??² « q³??Z U??. —u??B? Ž wL
h?M « V?K? wL v?Žb?Ô¹ ÍcÒ « ¨W?? ? ? O? ? ? ŽU?DI? « W?? ? ?G? ? ? ?³? ? ? B? « Ë–
ÆWLUI¦ UÐ nKJL « d¹“u « W¹U Ë X×𠨢eBdL «¢
Æ¢ dz«e− « WM¹bLÐ eBdL « ÒdI. ÊuJ¹

wL Àu?? ×? ?³K? wMÞË e‡?Bd‡. v? ≈ W?? O? ?¹—U‡²? «  U??Ý«—Òb?K
¨a¹—U² «Ë ÊU ½ù« rKŽ wLË a‡‡¹—U‡² « q‡‡‡³Z U‡. —u‡BŽ
140≠96 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ?L « v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
q?¹dÐ√ 20 oL«u?? ?L « 1416 ÂU?? ?Ž W?? ?Ò−? ? × « Í– 2 wL ŒÒ—R?? ?L «
¨WLUI¦ «Ë ‰UBðô« d¹“Ë  UOŠö œb×Ô¹ ÍcÒ « 1996 WMÝ

31

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

¨eBdLK wLKF « fK−L « fOz— ≠
¨eBdL « u¦ŠUÐ ULN³ ²M¹ ©2® Êö¦L. ≠
Y×?³ « rŽœ u?.b? ?²? ?. t?³? ?²M¹ ©1® b?Š«Ë q¦L?. ≠

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

ÒÍc??O? ?HMÒ²? « Âu??Ýd?? L « s. 2 …ÒœU??L? « ‰Òb? Fð ∫ 3 … œÒ U? L «
1413 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž W?? ? ? ? ? Ò−? ? ? ? ? ? ×? « Í– 24 w?L ŒÒ—R?? ? ? ? ? L? « 141≠93 r?Z—
—Òd?×?ðË ¨ Áö?Ž√ —u?Bc??L «Ë 1993 WMÝ u??O½u¹ 14 oL«u??L «
∫ wðQ¹ ULB

¨eBdL « wL
 «–  UÞU?AM «  U?ŽUDZ Êö?¦?Lð ©2® ÊU?²?OB? ?ý ≠
WD?K « U?? L? ?NMÒO? ?Fð e?? Bd?? L « w?L Y×?? ³ « s¹œU?? O? ?LÐ WK?B «
ÆU‡LNð¡U‡HJ «dE½ WO u «
…—«œù« fK?−? ? . ¡U?? ?C? ?Ž_ W?? ?O? ? L? ? Ýô« W?? ?LzU?? ?I? « œÒb? ? ×Ôð
Æ¢WLUI¦ UÐ nÒKJL « d¹“u « s. —«dIÐ
141≠93 rZ— ÒÍc?? O? ?HMÒ²? « Âu?? Ýd??L? « rÒL? ?²Ô¹ ∫ 5 …œÒ U? L «
u??O½u¹ 14 oL«u??L « 1413 ÂU??Ž W??Ò−? × « Í– 24 wL ŒÒ—R??L «

5 …ÒœU??L « wL …œÒb? ×?ÔL « ÒÂU??N?L? « sŽ ö?C? L ∫ 2 …œÒ U?L «¢
8 w?L ŒÒ—R?? ? ?L? « 256≠99 r?Z— ÒÍc?? ? ?O? ? ? ?HM?Ò²? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « s?.
‰ÒbFL « ¨1999 WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL « 1420 ÂUŽ ÊU³Fý
∫ wðQ¹ U. eBdL « vÒ u²¹ ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë
d?‡? ¹u?‡? D?²? «Ë w?L? ‡?K? F? « Y??×? ? ? ? ? ? ? ?³? « Z??.«d?‡? Ð “U?‡? −?½≈ ≠
wLË a‡?¹—U‡² « q?‡‡³?? Z U‡. Âu‡?KŽ Ê«b‡O?? . wL włu?‡ u‡M?J² «
 U‡F??L? −? ²? «Ë ÊU‡ ½ù« q‡?L? AðË a¹—U‡²? «Ë ÊU‡‡ ½ù« r?K‡Ž
l‡?. U?? ?Nðö?? ? ŽU‡?HðË W‡?O? ? LU‡?I? ? ¦ « U?? ? NðU?? ?Ý—U?? ? L? ? .Ë W¹d?? ?A? ? ?³ «
¨Ác¼ U‡M.U‡¹√ v ≈ a¹—U‡² « q‡³Z U‡. —u‡BŽ s. ¨jO×L «

—Òd? ? ? ? ×?ð —Òd?J?. 3 …ÒœU?? ? ? ? L?Ð ¨Áö?? ? ? ? Ž√ —u?? ? ? ?Bc?? ? ? ? L? «Ë 1993 W?MÝ
∫ wðQ¹ÅULB
s?. 20 …ÒœU?? ? ? ? ?L? « ÂU?J?Š_ U?? ? ? ? I? ? ? ? ? ³?Þ ∫ —d
Ò ?J. 3 … œÒ U? ? ? ? ? ? ?L? «¢
ÊU??³?F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? HMÒ² « Âu??Ýd??L «
‰Òb? ? ? F? ? ?L? « ¨1999 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ?Lu?½ 16 o?L«u?? ? L « 1420 ÂU?? ? Ž

l?ÐU??D? «  «– ‰U?? ? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? ?Ž_« l?O? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ?−? Ð ÂU?? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ?I? « ≠
W?? Zö?? Ž t U?? ÒL? ? . w ¹—U?? ²? «Ë ÍdŁ_«Ë włu u?? ?Ld?? .u?? O? ?− «
¨t²ÒLNLÐ
ÊUD³ðd¹  U?ODFLK pMÐË wIzUŁË b?O — s¹uJð ≠
¨tLbNÐ

s. e?? ?Bd?? LK? wLK?F « fK?−? ?L? « ÊÒuJ²?¹ ¨Áö?? Ž√ —u?? Bc?? ?L «Ë
Æ«uCŽ ©16® dAŽ W²Ý
f?K?−?‡?L? « ¡U‡?‡?C? ? ? ? ?Ž_ W?‡?O?‡?L? ? ? ? ?Ýô« W?‡?‡?L?zU?‡‡?I? « œÒb?‡?×?Ôð
W‡LU‡I¦ UÐ nÒK‡JL? « d‡¹“u‡ « s‡. —«d‡‡IÐ e‡Bd‡LK wLK‡F «
Æ¢ «u‡MÝ ©4® l‡‡Ð—√ …ÒbL
15 s. ¡«b²Ð« ÂuÝd?L « «c¼ ÂUJŠ√ Íd ð ∫ 6 …œUL «
Æ2003 WMÝ d³LLu½
…b?¹d?? ? ? ?−? « w?L Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L? « «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 7 … œÒ U? ? ? ?L? «
ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «
‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š

wL U?? N? ?L? ? O? ?L? ?FðË W?? Ld?? F? ?L « d?? ?A½ wL W?? L?¼U?? ? ?L « ≠
Æ¢t UB²š« s¹œUO.
ÒÍc??O? ?HMÒ²? « Âu??Ýd?? L « s. 3 …ÒœU??L? « ‰Òb? Fð ∫ 4 … œÒ U? L «
1413 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž W?? ? ? ? ? Ò−? ? ? ? ? ? ×? « Í– 24 w?L ŒÒ—R?? ? ? ? ? L? « 141≠93 r?Z—
—Òd? ×ðË ¨Áö?? Ž√ —u??Bc??L «Ë 1993 WMÝ u??O½u¹ 14 oL«u??L «
∫ wðQ¹ ULB
Âu?? ?Ýd?? L? « s. 12 …ÒœU?? ?L « ÂU?JŠ_ U?? ?I? ? ³Þ ∫ 3 …œÒ U? ? ?L «¢
1420 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 8 wL ŒÒ—R??L « 256≠99 rZ— ÒÍc??O? H?MÒ² «
—u?? ?Bc?? ?L «Ë ‰Òb? ? F? ? L « ¨1999 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? Lu½ 16 oL«u?? ? L «
∫ r¼dB– wðü« ¡UCŽ_« eBdL « …—«œ≈ fK−. ÒrC¹ ¨ÁöŽ√
¨U Oz— ¨WO u « WDK « q¦L. ≠

Æ2003 WMÝ d³L ¹œ
¨wMÞu « ŸULÒb « d¹“Ë q¦L. ≠
vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Y×??³ «Ë w U?F « rO?KF?² UÐ nK?JL « d¹“u « q¦??L?. ≠
¨wLKF «

ÂU? ?Ž ‰«u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 463 ≠ 03 rZ— Íc?? O?? HMð Âu?? Ýd?? .
r?L
Ò ? ? ? ²?¹ ¨2003 W?MÝ d?? ?? ??³?? ?? ?L?? ?? ? ¹œ ‰Ë
Ò √ o?L«u?? ?? ?L? « 1424

¨WÒO UL UÐ nÒKJL « d¹“u « q¦L. ≠
¨WOMÞu « WOÐd² UÐ nÒKJL « d¹“u « q¦L. ≠

‰U‡?HÞú W?? ?B?? B?? ?? ²?? ?L « rOK?F?? ² « e?? ?B«d?? . w²?? L?zU?? Z
¨WŠUO UÐ nÒKJL « d¹“u « q¦L. ≠
W¹u?Ðd??²? « W?? O?? ³D « e‡?B«d?? L «Ë U‡?¹d??B?Ð sO?? Zu?? F?? L «
ÆU‡‡OM¼– sOZuFL « ‰UHÞú

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨WÒO.uLF « ‰UGý_UÐ nÒKJL « d¹“u « q¦L. ≠
¨W¾O³ UÐ nÒKJL « d¹“u « q¦L. ≠

¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈
s?.U?? ? C? ? ?Ò² «Ë q?O? ? ?G? ? ?A? ? ?Ò² « d?¹“Ë d¹d?? ? I?ð vK?Ž ¡UM?Ð ≠
¨wMÞu «

Y×?? ? ³?K W?? ? Lz«Òb? « W?? ? ÒOMÞu? « W?? ? ¾? ? O? ? ?N? « sŽ q?¦? ? L? ? ?. ≠
¨wLKF «
Y?×? ? ? ? ³ « w?ðb?? ? ? ?ŠË ©2® «d?¹b?? ? ? .Ë e?? ? ? ?Bd?? ? ? ?L? « d¹b?? ? ? ?. ≠
¨t ÊUFÐU² «

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

32

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
W¹ôu «

W ÝRL « dI.

¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë
21 wL ŒÒ—R??L « 59-80 rZ— Âu??Ýd??L « v?C? ²? I? LÐË ≠

©WÐUMŽ W¹bKÐ ® WÐUMŽ ≠ 2

WÐUMŽ ≠ 23

©·ËbMð W¹bKЮ ·ËbMð ≠ 1

·ËbMð ≠ 37

1980 W?MÝ ”—U?? ? ? . 8 o?L«u?? ? ?L? « 1400 ÂU?? ? ? Ž w½U?? ? ? ¦? « lO?З

©X½Uł W¹bKЮ ÍeOK¹≈ ≠ 1

ÍeOK¹≈ ≠ 33

e?B«d?L «Ë W¹uÐd?² « W?O?³?D «e?B«d?L « À«b?Š≈ sÒL?C?²?L «Ë
U??N? L? OEM?ðË sO??Zu??F? L « ‰U??HÞ_« rOK?Fð wL W??B? B? ? ²? L «
¨tM. 3 …ÒœUL « ULÒOÝ ô ¨U¼dOÝË

…b?¹d?? ? ? −? « wL Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? L? « «c¼ d?? ? ? ?AM?¹ ∫ 4 … œÒ U? ? ? ?L? «
208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd « Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L « v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?ÐË ≠
ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «
WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «
‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š
Æ2003 WMÝ d³L ¹œ

¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003
215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

vO×¹Ë√ bLŠ√
WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003
ÂU? ?Ž ‰«u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 464 ≠ 03 rZ— Íc?? O?? HMð Âu?? Ýd?? .
r?L
Ò ? ? ? ²?¹ ¨2003 W?MÝ d?? ?? ??³?? ?? ?L?? ?? ? ¹œ ‰Ë
Ò √ o?L«u?? ?? ?L? « 1424

107-03 rZ— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ? L « v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠

Œ—
Ò R?L « 82-80 rZ— Âu??Ýd??L UÐ W‡I??×K?L « W??L‡‡zU??I «

WMÝ ”—U??. 5 oL«u??L « 1424 ÂU?? Ž ÂÒd? ×? ?. 2 wL ŒÒ—R??L «

”—U? . 15 oL«u? L « 1400 ÂU??Ž w?½U??¦ « l?‡OЗ 28 wL

s.U?C? ² «Ë qO?G? A?² « d¹“Ë  U??O?Šö? œÒb? ×¹ ÍcÒ « 2003

Ë√ sO?M ?? L « —Ëœ À«b?‡Š≈ s‡?L
Ò ?? C?? ²?? L «Ë 1980 WMÝ

¨wMÞu «

ÆU¼dOÝË U‡NLOEMðË sOZuFL «
∫ wðQ¹ U. rÝd¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈
s?.U?? ? C? ? ?Ò² «Ë q?O? ? ?G? ? ?A? ? ?Ò² « d?¹“Ë d¹d?? ? I?ð vK?Ž ¡UM?Ð ≠
¨wMÞu «
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë

s?. 3 …ÒœU?? ? ? ? L? « ÂU?J?Š_ U?? ? ? ?I? ? ? ? ?O? ? ? ? ?³?D?ð ∫ v? Ë_« …œÒ U? ? ? ? ?L? «
ÂU?? Ž w½U??¦? « lOЗ 21 wL ŒÒ—R?? ?L « 59-80 rZ— Âu?? Ýd?? L «
¨Áö?? ?Ž√ —u?? ?Bc?? ? L «Ë 1980 WM?Ý ”—U?? ?. 8 oL«u?? ? L « 1400
WBB ²L « rOKF² « e?B«d. w²LzUZ ÂuÝdL « «c¼ rÒL²¹
W¹uÐd?² « W?O? ³D « e?B«d?L «Ë U¹d?BÐ sO?Zu??F?L « ‰U?HÞú
ÆUOM¼– sOZÒuFL « ‰UHÞú

28 wL ŒÒ—R‡‡‡L « 82-80 rZ— Âu?Ýd?L « vC²?I?LÐË ≠
1980 WMÝ ”—U. 15 o‡‡‡L«uL « 1400 ÂUŽ w½U¦ « l‡‡‡OЗ

W?B? B? ? ²?L « rOK?F?² « e?B«d??. W?LzU??Z Òr²ð ∫ 2 …œÒ U?L «

sO?‡‡Zu?? ?F? ? L « Ë√ s?OM ?? ?L? « —Ëœ À«b‡‡?‡Š≈ s‡?‡‡ÒL? ? C? ? ²? ? L «Ë
©1® …b??Š«Ë W?Ý—b??. À«b??ŠSÐ U¹d??BÐ sO??Zu?F? L « ‰U??HÞú
…ÒœU?L « U?L?ÒOÝ ô ¨rÒL?²?L «Ë ‰Òb?F?L « ¨U‡‡¼d?O?ÝË U‡‡N?L?OEMðË
¨tM. 3

‰Ëb−K U?I³Þ U¼dI?.Ë UNF?Zu. œÒb×?¹ sOLuHJL « —U?GB
∫ ÁU½œ√

208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd « Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L « v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «
¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

W ÝRL « dI.

W¹ôu «

215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «
¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

Z¹d¹dŽuÐ ÃdÐ ≠ 1

Z¹d¹dŽuÐ ÃdÐ ≠ 34

©Z¹d¹dŽuÐ ÃdÐ W¹bKЮ

107-03 rZ— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ? L « v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
WMÝ ”—U??. 5 oL«u??L « 1424 ÂU?? Ž ÂÒd? ×? ?. 2 wL ŒÒ—R??L «

W¹uÐd??² « W??O? ³D « e??B«d??L « W??LzU??Z rÒL? ²ð ∫ 3 …œÒ U?L «

s.U?C? ² «Ë qO?G? A?² « d¹“Ë  U??O?Šö? œÒb? ×¹ ÍcÒ « 2003
œÒb×¹ e?B«d. ©3® WŁöŁ À«b?ŠSÐ UOM¼– s?OZu?FL « ‰U?HÞú
¨wMÞu «
∫ ÁU½œ√ ‰Ëb−K UI³Þ U¼Ò—UI.Ë UNFZu.

33

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd « Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L « v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «
¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

∫ wðQ¹ U. rÝd¹
s?. 3 …ÒœU?? ? ? ? L? « ÂU?J?Š_ U?? ? ? ?I? ? ? ? ?O? ? ? ? ?³?D?ð ∫ v? Ë_« …œÒ U? ? ? ? ?L? «
ÂUŽ w½U¦ « l‡‡‡OЗ 28 wL ŒÒ—R‡‡‡L « 82-80 rZ— ÂuÝdL «

215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

¨Áö?? Ž√ —u??Bc?? L «Ë 1980 WMÝ ”—U??. 15 o‡?‡‡L«u?? L « 1400

WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «

À«b?? ? ŠSÐ sO?? ? Zu?? ? F? ? L? « Ë√ sO?M ?? ? L « —Ëœ W?? ? LzU?? ? Z rÒL? ? ?²ð

¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

‰Ëb−K UI³Þ UL¼dI?.Ë ULNzUA½≈ ÊUJ. œÒb×¹ ¨©2®Ås¹—«œ
∫ÅÁU½œ√

107-03 rZ— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ? L « v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
WMÝ ”—U??. 5 oL«u??L « 1424 ÂU?? Ž ÂÒd? ×? ?. 2 wL ŒÒ—R??L «
W ÝRL « rÝ«

UNzUA½≈ ÊUJ.
s.U?C? ² «Ë qO?G? A?² « d¹“Ë  U??O?Šö? œÒb? ×¹ ÍcÒ « 2003
¨wMÞu «

W¹ôu «
Ë“Ë ÍeOð ≠ 15

W¹bK³ «
Ë“Ë ÍeOð ≠

sOM L « —«œ ≠

∫ wðQ¹ U. rÝd¹
sOZuFL « Ë√
s?. 3 …ÒœU?? ? ? ?L? « ÂU?J?Š_ U?? ? ? ?I? ? ? ? O? ? ? ? ³?D?ð ∫ v? Ë_« … œÒ U? ? ? ?L? «

WKAMš ≠ 40

WKAMš ≠

ÂU?? ?Ž w½U?? ?¦ « l?OЗ 28 wL ŒÒ—R?? ?L « 83-80 rZ— Âu?? ?Ýd?? ?L «

sOM L « —«œ ≠
sOZuFL « Ë√

¨Áö?? ? Ž√ —u?? ? Bc?? ? L? «Ë 1980 W?MÝ ”—U?? ? . 15 o?L«u?? ? L « 1400
©4® W?FЗ√ À«b?ŠSÐ sO?H?F? ?L? « ‰U?HÞ_« —Ëœ W?LzU?Z rÒL?²ð
Æ©dOOGð ÊËbÐ wZU³ «®
∫ ÁU½œ√ ‰Ëb−K UI³Þ U¼dI.Ë UNzUA½≈ ÊUJ. œÒb×¹ ¨—U¹œ
…b?¹d?? ? ? −? « wL Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? L? « «c¼ d?? ? ? ?AM?¹ ∫ 2 … œÒ U? ? ? ?L? «
ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «
UNzUA½≈ ÊUJ.
W ÝRL « rÝ«
W¹ôu «
WL UZ ≠ 24

W¹bK³ «
WL UZ ≠

‰UHÞ_« —«œ ≠

‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š
Æ2003 WMÝ d³L ¹œ
vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

sOHF L «
W¹U−Ð ≠ 06

W¹U−Ð ≠

‰UHÞ_« —«œ ≠
sOHF L «

”«œd.uÐ ≠ 35

”«œd.uÐ ≠

‰UHÞ_« —«œ ≠
sOHF L «

WKAMš ≠ 40

W.U× « ≠

ÂU? ?Ž ‰«u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 465 ≠ 03 rZ— Íc?? O?? HMð Âu?? Ýd?? .
Ò √ o?L«u?? ?? ?L? « 1424
r?L
Ò ? ? ? ²?¹ ¨2003 W?MÝ d?? ?? ??³?? ?? ?L?? ?? ? ¹œ ‰Ë
Œ—
Ò R? L « 83-80 rZ— Âu?? Ýd?? L UÐ W?? I?? ×K?L « W?? LzU?? I «
”—U? ? . 15 oL«u? ? ?L « 1400 ÂU?? ?Ž w½U?? ?¦ « l?OЗ 28w
wL
‰U?? ?? ?? H?Þ_« —Ëœ À«b?? ?? ?? Š≈ s? L
Ò ?? ?? ??C?? ?? ?? ²?? ?? ?? L? «Ë 1980 W?MÝ
ÆU¼dOÝË UNLOEMðË sOHF L «

‰UHÞ_« —«œ ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
sOHF L «
¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈
Æ©dOOGð ÊËbÐ wZU³ «®
…b?¹d?? ? ? −? « wL Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? L? « «c¼ d?? ? ? ?AM?¹ ∫ 2 … œÒ U? ? ? ?L? «
ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «
‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š
Æ2003 WMÝ d³L ¹œ
vO×¹Ë√ bLŠ√

s?.U?? ? C? ? ?Ò² «Ë q?O? ? ?G? ? ?A? ? ?Ò² « d?¹“Ë d¹d?? ? I?ð vK?Ž ¡UM?Ð ≠
¨wMÞu «
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë
28 wL ŒÒ—R?L « 83-80 rZ— Âu??Ýd?L « vC??²?I? LÐË ≠
1980 W?MÝ ”—U?? ? . 15 o?L«u?? ? L « 1400 ÂU?? ? Ž w?½U?? ? ¦ « l?OЗ
U?NL?OEMðË sO?H?F? L « ‰U?HÞ_« —Ëœ À«b?Š≈ sÒL?C²?L «Ë
¨tM. 3 …ÒœUL « ULÒOÝ ô ¨rÒL²L «Ë ‰ÒbFL « ¨U¼dOÝË

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

34

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

107-03 rZ— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò² « Âu?? ? Ýd?? ? L « v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
WMÝ ”—U??. 5 oL«u??L « 1424 ÂU?? Ž ÂÒd? ×? ?. 2 wL ŒÒ—R??L «
s.U?C? ² «Ë qO?G? A?² « d¹“Ë  U??O?Šö? œÒb? ×¹ ÍcÒ « 2003

ÂU? ?Ž ‰«u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 466 ≠ 03 rZ— Íc?? O?? HMð Âu?? Ýd?? .
Ò ?²¹¨2003 WMÝ d?³?L? ¹œ ‰ Ë
Ò √ oL«u?L « 1424
W?LzUZ r L
ÆW‡‡OÐd² « …œU‡‡‡‡Ž≈ wL WBB ²L « eB«dL «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨wMÞu «
∫ wðQ¹ U. rÝd¹
W?B?B? ?²?L « e??B«d?L « W?LzU??Z rÒL?²ð ∫ v Ë_« … œÒ U?L «
‰ÒË_« o‡‡‡×KL « wL U?‡‡NOKŽ ’u?BML « W?OÐd² « …œU?Ž≈ wL
lOЗ 10 wL ŒÒ—R?L « 261-87 rZ— Âu‡‡?‡Ýd?L UÐ o‡‡?‡Ld?L «
1987 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ? ¹œ ‰ÒË√ o?L«u?? ? L? « 1408 ÂU?? ? Ž w?½U?? ? ¦? «
…œUŽ≈ wL sOB?B ². s¹eBd. À«bŠS?Ð ¨ÁöŽ√ —uBcL «Ë
∫ ÁU½œ√ ‰Ëb−K UI³Þ UL¼ÒdI.Ë ULNFZu. œÒb×¹ ¨WOÐd² «

¨W.uJ× « fOz— ÒÊ≈
s?.U?? ? C? ? ?Ò² «Ë q?O? ? ?G? ? ?A? ? ?Ò² « d?¹“Ë d¹d?? ? I?ð vK?Ž ¡UM?Ð ≠
¨wMÞu «
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L « U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb « v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH «® 125Ë
20 w?L ŒÒ—R?? ? L « 64-75 r?Z— d?? ? ?._« vC?? ? ?²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ?³? ?L? ? ²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ?L « 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? .—
W?? H?ÒKJL? « ` U?? B? ? L «Ë  U?? ? ? ?ÝR?? L? « À«b?? Š≈ sÒL? ? C? ?²? ? L «Ë
¨tM. 3 …ÒœUL « ULÒOÝ ô ¨WI¼«dL «Ë W uHD « W¹UL×Ð

W¹ôu «

W ÝRL « dI.

Ë“Ë ÍeOð ≠ 15

Ë“Ë ÍeOð ≠
W ³ð ≠

W ³ð ≠ 12

Æ©dOOGð ÊËbÐ wZU³ «®

10 wL ŒÒ—RL « 261-87 rZ— ÂuÝd?L « vC²?ILÐË ≠
1987 WMÝ d?³L ¹œ ‰ÒË√ o?L«uL « 1408 ÂUŽ w½U?¦ « lOЗ
…œU?? Ž≈ w?L W?? B? ? B? ? ? ?²? ? L « e?? ?B«d?? L « ¡U?? ?A½≈ sÒL? ? C? ?²? ? L «Ë
W¹U?LŠ wL W?B?B ?²?L « eB«d?L « rz«u?Z q¹b?FðË WOÐd?² «
¨WI¼«dL «Ë W uHD «

…b?¹d?? ? ? −? « wL Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? L? « «c¼ d?? ? ? ?AM?¹ ∫ 2 … œÒ U? ? ? ?L? «
ÆWÒO³FÒA « WÒOÞ«dIL¹Òb « WÒ¹dz«e− « WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd «

208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd « Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L « v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 5 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 3 wL ŒÒ—RL «
¨W.uJ× « fOz— sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

‰ÒË√ oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?− UÐ —Òd?Š
Æ2003 WMÝ d³L ¹œ
vO×¹Ë√ bLŠ√

215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd? « Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L « v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 9 oL«uL « 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOЗ 7 wL ŒÒ—RL «
¨‰ÒbFL « ¨W.uJ× « ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L «Ë 2003

W¹Ò œd rOÝ«d
hO?? KÒ²? «Ë  U??Ý«—Òb UÐ W??HÒKJ. U??N? ²? H? BÐ ¨wŽU??L? WMO??L¹
ÆWÒO UL « …—«“uÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
fOz— Â
Ò U?N?. ¡U?N?½≈ sL
Ò ?C?²¹ ¨ 2003 WMÝ d?³? L?Lu½ 2
ÆW O
Ò UL « d¹“Ë Ê«u¹œ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
d¹b? . Â
Ò U??N??. ¡U??N½≈ s L
Ò ? C? ²¹ ¨ 2003 WMÝ d??³??L??Lu½ 2
W?¹d¹b?? ??L? UÐ W?? ??
Ò U?? ?? ? « ÊËR?? ??A
Ò U?Ð nKÒ ?J.  U? ? ?Ý«—œ
Æ„—UL−K W.
Ò UF «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424
ÆWÒO UL « d¹“Ë Ê«u¹b U Oz— t²HBÐ ¨V¹– bLŠ√ bOÝ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
Ò ? C?²¹ ¨2003 WMÝ d??³?L??Lu½ 2
W?H?KÒ J. Â
Ò U?N? . ¡U?N½≈ sL
ÆW O
Ò UL « …—«“uÐ hO K²
Ò «Ë  UÝ«— b
Ò UÐ

b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊËR??ÒA U?Ð U??HÒKJ?.  U??Ý«—ÒbK «d¹b?? . t??²? H? BÐ ¨Õö?? L d?? U½

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
W?? ?½ü« ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

Æ„—UL−K WÒ.UF « W¹d¹bL UÐ WÒ U «

35

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.

oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.


Ò HL « Â
Ò UN. ¡UN½≈ s L
Ò C²¹ ¨2003 WMÝ d³LLu½ 2

d¹b? . Â
Ò U? N? . ¡U??N½≈ s L
Ò ? C? ²¹ ¨ 2003 WMÝ d??³??L??Lu½ 2

Í—U?? ?? ?? I?? ?? ?? F « k?H?? ?? ?? ×? «Ë W? Ëb
Ò ? « „ö?? ?? ?? ._ Íu?? ?? ??N?? ?? ?? −? «

Æ„—UL−K W .
Ò UF « W¹d¹bL UÐ s._«Ë W¹UZu «

ÆWMODM IÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

W¹d¹b?L? UÐ s._«Ë W¹U?ZuK «d?¹b?. t?²?H?B?Ð ¨‘—uÞ rOKÝ

W ËÒb « „ö?._ U¹uNł U?AÒ²?H. t²?HBÐ ¨tK « nO?{ sÐ wKŽ

Æ„—UL−K WÒ.UF «

ÆbŽUIÒ² « vKŽ t² UŠù ¨WMODM IÐ Í—UIF « kH× «Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.

d¹b? . Â
Ò U? N? . ¡U??N½≈ s L
Ò ? C? ²¹ ¨ 2003 WMÝ d??³??L??Lu½ 2

d¹b? . Â
Ò U??N??. ¡U??N½≈ s L
Ò ? C? ²¹ ¨ 2003 WMÝ d??³??L??Lu½ 2

Æ„—UL−K W .
Ò UF « W¹d¹bL UÐ gG « W×LUJ.

‰U?? ?? Bðô« …—«“u?Ð Íd?? ??B?? ?? ³? « wF?? ?? L?? ?? ? « ‰U?? ??B?ðô«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆW‡LU‡I¦ «Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

W¹d¹b?L UÐ gG « W?×?LUJL «d¹b?. t²?H?BÐ ¨Ê«u?H? bL?Š√

9 s. ¡«b?²?Ы ¨vNMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424
¨gOKO?FÐ wMO?−?Oð …e?L?Š b?O?Ò « ÒÂU?N?. ¨2002 WMÝ u?O u¹

Æ„—UL−K WÒ.UF «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

…—«“uÐ Íd?? ? B? ? ³? « wF?? ?L? ? ? « ‰U?? ? Bðö? «d¹b?? ?. t?? ? ²? ? H? ? ?BÐ
ÆWLUI¦ «Ë ‰UBðô«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
VzU½ Â
Ò U??N??. ¡U??N?½≈ s L
Ò ? C? ²¹ ¨2003 WMÝ d??³??L??Lu½ 2
ÆW O
Ò UL « …—«“uÐ d¹b.

oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

…d¹b?. Â
Ò U? N?. ¡U?N½≈ s L
Ò ? C?²¹ ¨ 2003 WMÝ d?³? L?Lu½ 2
‰U?? ?Bðô« …—«“u?Ð WÐu?? ?²J?L « W?? ?LU?? ?×?? ?BK? ‰U?? ?Bðô«
ÆW‡LU‡I¦ «Ë

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424
wL Z¼U‡ML «Ë rO?‡EMÒ²K d‡¹b?. VzU‡½ t‡²?HBÐ ¨“u?KÐ dL?Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

t??²? U‡Šù ¨W‡ÒO? U??L « …—«“u‡?Ð Vz«d??C?K W‡Ò.U?? F « W‡¹d¹b?? L «
ÆbŽUIÒ² « vKŽ

W?? ?½ü« ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W?? LU?? ×? ?BK ‰U?? B?ðö …d¹b?? . U?? N? ?²? ?H? ?BÐ ¨VZU?? Ž W?? ×? ?O? ?²? ?L
U?‡?N? ? ? ? H? ? ? ? O?K?J?²? ¨W?‡LU?‡?I? ? ? ? ¦? «Ë ‰U?‡?B?ðô« …—«“u?‡Ð W?Ðu?? ? ? ? ²J?L? «
ÆÈd‡š√ W‡HOþu‡Ð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
…d¹b?. Â
Ò U? N?. ¡U?N½≈ s L
Ò ? C?²¹ ¨ 2003 WMÝ d?³? L?Lu½ 2

oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
s¹d¹b. Â
Ò UN. ¡U?N½≈ sL
Ò C²¹ ¨2003 WMÝ d³?LLu½ 2
ÆWM¹e K sO¹uNł

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

ÆW‡LU‡I¦ «Ë ‰UBðô« …—«“uÐ wLUI¦ « À«d²K

…œU??Ò « ÒÂU??N?. v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨WM¹e?? ?K sO¹u??N? ł s?¹d¹b??. rN??²? H? BÐ ¨r?¼ƒU??L? Ý√ W??Oðü«

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
…b?O? Ò « ÒÂU?N? . vNMð 2003 WMÝ d??³?L? Lu½ 2 oL«u?L « 1424

∫ bŽUIÒ² « vKŽ rN² UŠù
¨—UA³Ð ¨wZU³ « b³Ž sO Š ≠

À«d²K …d¹b. UN²HBÐ ¨Âœ«“ WłË“ ¨—U³− « b³Ž …bOý—
¨nOD Ð ¨uŽ«—œ sÐ —œUI « b³Ž ≠
U?? ? ? N? ? ? H? ? ? ?OK?J?² ¨W?‡?‡LU?‡‡?I? ? ? ?¦ «Ë ‰U?‡?Bðô« …—«“u?‡?‡Ð w?LU?‡‡?I? ? ? ¦? «
ÆÈd‡‡š√ W‡HOþu‡Ð

ÆWMODM IÐ ¨n¹dŽuÐ b Uš ≠

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

36

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

¨—«—œ√ W¹ôË wL ¨Ÿ—b n¹dA « ≠

Ò R? ? ?. W? ? ? O
Ò ?? ??ÝU?z— r?O?? ??Ý«d?? ??.
1424 ÂU?? ??Ž ÊU?? ??C?? ??.— 7 w?L W? ? ?š—
¡U? ?N?½≈ sL
Ò ? ?C? ? ²ð ¨2003 WM?Ý d?? ³?? L?? ?Lu½ 2 oL«u? ? L «

¨wZ«u³ « Â√ W¹ôË wL ¨Í—U³ł —uM. ≠
ÆWLUI¦ «Ë ‰UBðô« …—«“uÐ s¹d¹b. »«u
Ò ½Â
Ò UN.
ÆWMðUÐ W¹ôË wL ¨ÍËUO×¹ bL×. ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

W?¹ôË wL W?? ? ?LU?? ? ?I? ? ? ¦K? «d?¹b?? ? . t?? ? ?²? ? ? H? ? ? B?Ð ¨‘U?? ? ³? ? ? ž b?? ? ?L? ? ? Š√

‰œU??³? ² «Ë ÊËU??F?²K? d¹b??. VzU½ t??²? H?B?Ð ¨pýuÐ ·uK ??.

ÆXKO L Oð

‰U?? ? ? ? B?ðô« …—«“uÐ ·«d?Þ_« ÍœÒb? ? ? ? ?F? ? ? ? ?²? ? ? ? L? «Ë s?O? ? ? ? ?OzU?M?¦? «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆWOK _« t²³ð— wL tłU.œ≈ …œUŽù ¨WLUI¦ «Ë

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

s¹bOÒ « ÒÂU?N. vNMð 2003 WMÝ d³?LLu½ 2 oL«uL « 1424

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

wL W?‡LU?‡I?? ? ¦K? s‡?¹d¹b?? ? . U?? ?L? ? ?N? ? ?²? ? H? ? ?BÐ ¨U?? ? L¼U?? ? L? ? ?Ý« wðü«

b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

U?? L? ? N? ?²? ? ³ð— w?L U?? L? ?N? ? łU?? .œ≈ …œU?? ?Žù ¨sO?? ?²? ?Oðü« s?O? ?²?¹ôu «

t?? ?Òłu?? ?L « qL?? ?F?K d¹b?? ?. V?zU½ t‡?²? ? H? ?B?Ð ¨n¹d‡?ýË√ b¹d?‡L

∫ WO‡K _«

t??łU?.œ≈ …œU??Žù ¨W??LU??I?¦? «Ë ‰U?Bðô« …—«“u?Р×U? « u?‡×½
ÆWOK _« t²³ð— wL

¨WHK− « W¹ôË wL ¨Íœ«uł ÊULOKÝ ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÆÊ«eOKž W¹ôË wL ¨wÐuNO. ÃUŠ vÝu. ÍbOÝ ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

 U?? ? ?ÝR??L d¹b?? . VzU½ t??²? ?H? BÐ ¨wK?−? O? ł ‚«“d « b?? ³? Ž

13 s. ¡«b?²Ð« ¨vNMð 2003 WMÝ d?³L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424

t‡?łU?? ?.œ≈ …œU‡Žù ¨W?‡‡?LU‡I?? ?¦? «Ë ‰U‡B?ðô« …—«“u‡?Ð s‡¹u?‡J?² «
ÆWOK _« t²³ð— wL

¨·uDZuÐ d?¼UD « b?L? ×?. b??O?Ò « ÒÂU??N?. ¨2001 WMÝ d?¹UM¹
wL tłU.œ≈ …œUŽù ¨W? ³ð W¹ôË wL WLUI¦K «d¹b?. t²HBÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆWOK _« t²³ð—
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424
Ò R? ? ?. W? ? ? O
Ò ?? ??ÝU?z— r?O?? ??Ý«d?? ??.
1424 ÂU?? ??Ž ÊU?? ??C?? ??.— 7 w?L W? ? ?š—

…—«“uÐ W?O½«e?O?LK d¹b?. VzU½ t?²?H?BÐ ¨e¹e?Ž sÐ b?L?×?.

¡U? ?N?½≈ sL
Ò ? ?C? ? ²ð ¨2003 WM?Ý d?? ³?? L?? ?Lu½ 2 oL«u? ? L «
w? U?? ?? ?F « r?O?KF?? ?? ?²? « …—«“uÐ s?¹d?¹b?? ?? ?. »«u
Ò ½Â
Ò U?? ?? ?N?? ?? ?.

ÆWLUI¦ «Ë ‰UBðô«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆwLKF « Y׳ «Ë
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
…b?O? Ò « ÒÂU?N? . vNMð 2003 WMÝ d??³?L? Lu½ 2 oL«u?L « 1424
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

¨w?L? ? ? ? ? O? ? ? ? ?že? « V?O?Þ W?? ? ? ? łË“ ¨…—«“u?‡?Ð ¡«d?‡?¼e?‡? « W?‡?L?ÞU?‡?L

…b?O? Ò « ÒÂU?N? . vNMð 2003 WMÝ d??³?L? Lu½ 2 oL«u?L « 1424

…—«“uÐ wLU?? I? ¦? « qL??F? « W??O? ?Zd??² d¹b?? . W??³?zU½ U??N? ?²? H? ?BÐ

s?¹d¹b?? ? . »«Òu?½ rN?? ? ²? ? ?H? ? ? BÐ ¨r?¼ƒU?? ? L? ? ?Ý√ W?? ? Oðü« …œU?? ? Ò ? «Ë

ÆWLUI¦ «Ë ‰UBðô«

r?N? ? ?H? ? ? O?K?J²? ¨wL?KF? « Y?×? ? ? ³ «Ë w? U?? ? ?F « r?OK?F? ? ? ² « …—«“u?Ð
∫ Èd‡‡š√ nzUþuÐ
 U?? ? O?zU?? ? B? ? ?Šû d?¹b?? ? . V?zU½ ¨—U?? ? ²? ? ? ? ? ?LK?Ð b?? ? L? ? ?Š√ ≠
¨jOD ² «Ë
¨ «—UL¦²Ýö d¹b. VzU½ ¨W.Ëœ sÐ ‰uKł ≠
rO?? ? O? ? I? ? ?²K d?¹b?? ?. V?zU½ ¨·œU?? ? N « sO?? ? ._« b?? ?L? ? ?×? ? . ≠
¨WOL«dA²Ýô«  UÝ«—Òb «Ë
d¹b?. W?³zU½ ¨‘U?Že. W?łË“ ¨Ê«b?O?FÝ sÐ …d?O?B½ ≠
¨WO½u½UI «  UÝ«—ÒbK

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ò R? ? ?. W? ? ? O
Ò ?? ??ÝU?z— r?O?? ??Ý«d?? ??.
1424 ÂU?? ??Ž ÊU?? ??C?? ??.— 7 w?L W? ? ?š—
¡U? ?N?½≈ sL
Ò ? ?C? ? ²ð ¨2003 WM?Ý d?? ³?? L?? ?Lu½ 2 oL«u? ? L «
Æ U¹ôu « wL WLUI¦K s¹d¹b. Â
Ò UN.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
…œU??Ò « ÒÂU??N?. v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424
 U¹ôu « wL W?LU?I?¦K s¹d¹b?. rN?²?HBÐ ¨r¼ƒU?L?Ý√ W?Oðü«
∫ W‡‡‡‡‡‡‡‡‡O‡ðü«

37

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

W?O½U?? ½ô« ÂuKF « W??OKJ «b?O? L?Ž t?²?H? BÐ ¨wÐd?FK?Ð VOD «
Ædz«e− « WF.U−Ð WOŽUL²łô«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

d?? ? ? ? O? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ?²? d?¹b?? ? ? ?. V?zU?½ ¨ÊU?? ? ? ? ³? ? ? ? ?F? ? ? ? ý V?O?D? « ≠
¨WÒ.UF « qzUÝu «Ë sO.b ² L «
ÆrOEMÒ²K d¹b. VzU½ ¨ÍdOAÐ wKŽ ≠

oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
fO?z— sO?? ?O?? ??Fð s L
Ò ? ? C? ? ?²¹ ¨ 2003 WM?Ý d?? ?³?? ?L?? ?Lu½ 2
ÆUN²³Z«d.Ë W —u³ «  UOKLŽ rOEMð WM−

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424
Y×?? ³ « q?¹u??L? ?² d?¹b??. V?zU½ t?? ²? H? ?BÐ ¨»u?¹ sÐ b?? L? ×? ?.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨w?L?K?F? « Y?×? ? ? ? ?³? «Ë w? U?? ? ? ? ?F? « r?O?K?F? ? ? ? ?²? « …—«“u?Ð t?‡?ð—«œ≈Ë
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
wK?Ž b??O? ?Ò « sÒO? ?F¹ 2003 WM?Ý d??³? ?L? ?Lu½ 2 oL«u?? ?L « 1424
W?? ? ? —u?? ? ?³? «  U?? ? ?O?KL?? ? ?Ž r?O?EM?ð WM?−?K U?? ? ? ? ? ? ?Oz— ¨w?.œU?? ? ?
ÆUN²³Z«d.Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
d¹b?? ?L « sO?? ?O?? F?ð sL
Ò ? ?C? ? ²¹ ¨ 2003 WM?Ý d?? ³?? L?? ?Lu½ 2
ÆnKA UÐ WM¹e K ÍuN− «

ÆÈd‡š√ W‡HOþu‡Ð tHO‡KJ²

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424
rO‡‡‡KF² « …—«“uР×b?²K d¹b. VzU½ t²H?BÐ ¨ÍUÐ bOý—
ÆÈd‡‡š√ W‡HOþu‡Ð t‡HO‡KJ² ¨wLK‡‡F‡ « Yׇ³ «Ë w U‡‡‡‡F «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Y×??³ « s?O?L? ¦? ² d?¹b??. VzU½ t??²? H? BÐ ¨W??A? O? ýuÐ s ??Š√
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
Y×?³ «Ë w U?F « r?OKF?² « …—«“uÐ włu uMJ²? « d¹uD² «Ë
rýUG?KÐ bOÒ « s?ÒOF¹ 2003 WMÝ d?³L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424
ÆnKA UÐ WM¹e K U¹uNł «d¹b. ¨wL Už

ÆÈdš√ WHOþuÐ tHOKJ² ¨wLKF «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.

b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

W? ? H KÒ ?J. s?O?? ?O?? ?Fð s?L
Ò ? ? C? ? ²¹ ¨ 2003 WM?Ý d?? ?³?? ?L?? ?Lu½ 2

s?¹uJ?²K? d¹b?? ? . V?zU½ t?? ? ²? ? ?H? ? ?B?Ð ¨w½u? b?? ? O? ? ?L? ? ?×? « b?? ? ³? ? ?Ž

‰U?? ?? ?? ?? ?? B??ðô« …—«“u?Ð h??O?? ?? ?? ?? ?? ?K??²
Ò ? «Ë  U?? ?? ?? ?? ?? Ý«— b
Ò ? U?Ð

rOKF² « …—«“uР×U « wL s¹uJ² « WF?ÐU².Ë q «u²L «

ÆW‡‡‡‡‡LU‡‡I‡¦ «Ë

ÆÈdš√ WHOþuÐ tHOKJ² ¨wLKF « Y׳ «Ë w UF «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
W?×O?²?L W ½ü« sÒO?Fð 2003 WMÝ d³?LLu½ 2 oL«uL « 1424

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
4 s. ¡«b?²?Ы ¨vNMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424
¨W?‡O?? ? ? ?³ «u?‡?Þ ‚Ë—U?‡‡?L b?? ? ? O? ? ? ? Ò « ÒÂU?? ? ? ?N? ? ? ?. ¨2003 W?M?Ý d¹U?M?¹

‰U?? Bðô« …—«“uÐ h?O? ? KÒ²? «Ë  U??Ý«—Òb? UÐ W?? HÒK?J. ¨VZU?? Ž
W?? O? łu?? ž«b??O? ?³ « ‚d?D «Ë qzU?? ÝuK d?¹b??. VzU?‡½ t‡²?? H? ?BÐ
ÆW‡‡‡‡LU‡‡I¦ «Ë
¨w?LK?F? « Y×?? ? ? ³? «Ë w U?? ? ? F? « rO?K?F? ? ? ²? « …—«“u?Ð ‰U?? ? ?B?ðô«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
W? A? ?²
Ò ??H?? . sO??O?? Fð s L
Ò ? C? ?²¹ ¨2003 WMÝ d?? ³??L?? Lu½ 2
ÆW‡‡LUI‡¦ «Ë ‰UBðô« …—«“uÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆqJON « ¡UG ≈ V³ Ð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
b?O? L?Ž Â
Ò U? N?. ¡U? N½≈ sL
Ò ?C? ²¹ ¨2003 WMÝ d??³?L??Lu½ 2
W?? F?? .U?? −?Ð W?? O?? ŽU?? L?? ²?? łô«Ë W?? ?O½U?? ½ù« Âu?KF « W?? O?KB
Ædz«e− «

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
…bOý— …bOÒ « sÒOFð 2003 WMÝ d³LLu½ 2 oL«uL « 1424
‰U?? ?B?ðô« …—«“uÐ W?? ?A? ? Ò²? ? ?H? ? . ¨Âœ«“ W?? ?łË“ ¨—U?? ?³? ? −? « b?? ?³? ? Ž
ÆW‡‡‡‡LU‡‡I¦ «Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
b??O? Ò « ÒÂU??N? . v?NMð 2003 WMÝ d??³? L? Lu½ 2 oL«u??L « 1424

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

38

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.

Ò R? ? ?. W? ? ? O
Ò ?? ??ÝU?z— r?O?? ??Ý«d?? ??.
1424 ÂU?? ??Ž ÊU?? ??C?? ??.— 7 w?L W? ? ?š—

…d¹b?? ?. sO?? ?O?? ?Fð s L
Ò ? ? C? ? ²¹ ¨2003 WM?Ý d?? ³?? ?L?? ?Lu½ 2

sO? O? Fð s L
Ò ? C? ²ð ¨2003 WMÝ d??³??L??Lu½ 2 oL«u? L «

…—«“u?Ð włu? uM?J?² « d?¹uD?²? «Ë wL?KF? « Y×?? ?? ³? «

Æ U¹ôu « wL WLUI¦K s¹d¹b.

ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

W?O?L«Ë …bO?Ò « sÒO?Fð 2003 WMÝ d?³L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424

W¹—uŠ …bO?Ò « sÒOFð 2003 WMÝ d³LLu½ 2 oL«uL « 1424

W?‡¹ôË w?L W‡?‡?‡LU?‡‡?I? ? ? ¦K? …d?‡‡?¹b?? ? ?. ¨W‡?‡Z—«—“ W?‡?‡łË“ ¨‰œU?? ? ?Ž

d¹u?D² «Ë w?LK?F « Y×?? ?³K? …d¹b?? ?. ¨ÕUЗ W?? ?łË“ ¨…d?? ?³¹“

Æ”«d‡‡¼√ ‚u‡‡Ý

ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² « …—«“uÐ włu uMJ² «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
Ò R? ? ?. W? ? ? O
Ò ?? ??ÝU?z— r?O?? ??Ý«d?? ??.
1424 ÂU?? ??Ž ÊU?? ??C?? ??.— 7 w?L W? ? ?š—
sO? O? Fð s L
Ò ? C? ²ð ¨2003 WMÝ d??³??L??Lu½ 2 oL«u? L «

…d?O?š …b?O?Ò « sÒO?Fð 2003 WMÝ d?³L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424
W?¹ôË wL W?? ? ? LU?? ? ? I? ? ? ¦?K? …d¹b?? ? ? . ¨wH?M?×K?Ð W?? ? ? łË“ ¨rÝU?? ? ? ZË√

Y×?? ?³ «Ë w? U?? F? « rO?KF?? ?² « …—«“uÐ s?¹d¹b?? ?. »« u
Ò ½
ÆÊ«e‡‡‡‡‡‡‡‡O‡Kž
ÆwLK‡‡F «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

…b?? ? ?O? ? ? Ò « s?ÒO? ? ?F?ð 2003 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ?Lu?½ 2 o?L«u?? ? L « 1424

b?L?×?. b?O?Ò « sÒO?F¹ 2003 WMÝ d?³? L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424

rOKF?² « …—«“uÐ s¹d¹b?. »«Òu½ ¨r¼ƒUL?Ý√ WOðü« …œU?Ò «Ë

ÆW¹«œdž W¹ôË wL WLUI¦K «d¹b. ¨l³ uÐ

∫ wLKF « Y׳ «Ë w UF «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W‡?³zU?‡½ ¨‘U?? ?Že?‡. W?‡łË“ ¨Ê«b?? ?O? ? F? ? ?Ý sÐ …d?? ?O? ? ?B½ ≠
¨rOEM²K d‡¹b.

oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
d¹b?? ??. sO?? ??O?? ??Fð s L
Ò ? ? ?C? ? ?²¹ ¨2003 WM?Ý d?? ?³?? ??L?? ??Lu½ 2

·«d?? ? A? ? ? ²? ? ?Ýö? d¹b?? ? ?. VzU?½ ¨—U?? ? ²? ? ? ? ? ?L?KÐ b?? ? ?L? ? ?Š√ ≠
…—«“u?Р×b?? ?? ?? ?²? « W?K?Šd?? ?? ?? ?. w?L w? U?? ?? ?? ?F? « s?¹u?J?²? «
¨jOD ² «Ë
ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² «
q¹u?? L?ðË W?? −? ?.d?? ³?K d¹b?? . V?zU½ ¨W?? .Ëœ sÐ ‰u?Kł ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨ «—UL¦²Ýô«
¨WÒ.UF « qzUÝuK d¹b. VzU½ ¨ÊU³Fý VOD « ≠
W?? O½u½U?? I «  U??Ý«—Òb?K d¹b?? . VzU½ ¨Íd?? O? AÐ w?KŽ ≠
¨ UŽ“UML «Ë
oO?‡ M?²K d?‡¹b?? . V?zU‡½ ¨·œU?‡N « s?O‡._« b?? L? ? ×? ?. ≠
Ær¹uI² «Ë  UŽUDI « sOÐ U‡.

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
b?? ? ? O? ? ? Ò ? « s?ÒO? ? ? F?¹ 2003 W?MÝ d?? ? ? ³? ? ? ?L? ? ? Lu?½ 2 o?L«u?? ? ?L? « 1424
WK?Šd?? . w?L w U?? F? « s¹uJ?²K «d?¹b?? . ¨s?O? ?ýu?? Š v?HD?B? ?.
ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² « …—«“uР×b² «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
b?L?×?. b?O?Ò « sÒO?F¹ 2003 WMÝ d?³? L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424

oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
…d¹b?? ?. sO?? ?O?? ?Fð s L
Ò ? ? C? ? ²¹ ¨2003 WM?Ý d?? ³?? ?L?? ?Lu½ 2
s¹u?J² «Ë Y?×?? ³ «Ë ×b?? ²? « b?? FÐ U?? L?  U?? Ý«— b
Ò «

d?¹uD?² «Ë —U?J?²Ðô«Ë s?O? ? ? L? ? ? ¦? ? ? ²K? d?¹b?? ? ?. VzU?½ ¨»u¹ s?Ð
ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² « …—«“uÐ
ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² « …—«“uÐ włu uMJ² «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ

b?O?ý— b?O? Ò « sÒO?F¹ 2003 WMÝ d?³? L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424

WHOMŠ …b?OÒ « sÒOFð 2003 WMÝ d³?LLu½ 2 oL«uL « 1424

»«œü«Ë W?O½U? ½ô«Ë W?O?ŽU?L?²?łô« ÂuKF?K d¹b?. VzU½ ¨ÍUÐ

Y×?³? «Ë ×b?² « b?FÐ U??L  U?Ý«—ÒbK …d?¹b?. ¨ÊU?³? F?ý sÐ

ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² « …—«“uÐ  UGÒK «Ë

ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² « …—«“uÐ s¹uJ² «Ë

39

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

Í—«“u « V²?JL UÐ  U??Ý«—œ W?? ? Oz— ¨rBU??Š W??łË“ ¨’UJ
w U?? ? F « rO?KF?? ? ² « …—«“uÐ W?? ? ? ? ÒÝR?? ?L « w?L wK?š«b « s?.ú
ÆwLKF « Y׳ «Ë

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
s ?Š√ b?O? Ò « sÒO?F¹ 2003 WMÝ d?³? L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424
rOKF?² « …—«“uÐ s¹uJ² «Ë Y×?³K d¹b?. VzU½ ¨W?AO?ýuÐ
ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ò R? . ÊU? O
Ò ?? ÝUz— ÊU??.u??Ýd??.
1424 ÂU? Ž ÊU? C? .— 7 wL ÊU? š—
sO?O?Fð ÊU?ML
Ò ?C?²¹ ¨ 2003 WMÝ d?³? L?Lu½ 2 oL«u?L «
ÆsO²F.U−Ð sO²OKB ÍbOLŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
s¹b.uÐ bOÒ « sÒOF¹ 2003 WMÝ d³LLu½ 2 oL«uL « 1424
ÆÊU LKð WF.U−Ð ÂuKF « WOKJ «bOLŽ ¨nÝu¹ sÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
W¹“u?L W? ?½ü« sÒO?Fð 2003 WMÝ d?³L?Lu½ 2 oL«u?L « 1424
ÆWÐUMŽ WF.U−Ð ÂuKF « WOKJ …bOLŽ ¨w½UЗ

ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
b?? ? ? O? ? ? Ò ? « s?ÒO? ? ? F?¹ 2003 W?MÝ d?? ? ? ³? ? ? ?L? ? ? Lu?½ 2 o?L«u?? ? ?L? « 1424
‰U??Bðô«Ë Âö??Žö? d¹b??. VzU½ ¨w?½u b??O? L? ×? « b‡‡‡‡?‡‡‡‡‡?‡³??Ž
ÆwLKF « Y׳ «Ë w UF « rOKF² « …—«“uÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
oL«u?L « 1424 ÂU?Ž ÊU? C?.— 7 wL Œ—
Ò R?. w
Ò ÝU?z— Âu?Ýd?.
Ò ? ?C? ?²¹ ¨2003 WM?Ý d??³?? L?? Lu½ 2
W?? ?? Oz— sO?? O?? F?ð s L
w?K‡?š«b?‡‡? « s?‡?‡.ú? Í—«“u?‡‡?‡? « V²?J?L U?Ð  U?? ?? ?Ý«—œ
Y×?? ³? «Ë w U?? F « r?OKF?? ²? « …—«“uÐ W?? ?? Ý
Ò R? ?L? « wL
ÆwLK‡‡F «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU??Ž ÊU?C? .— 7 wL ŒÒ—R??. ÒwÝUz— Âu??Ýd??. Vłu??LÐ
WLO ½ …bOÒ « sÒOFð 2003 WMÝ d³LLu½ 2 oL«uL « 1424

¡«—¬ ¨ «—dÒ I ¨ «—«d
ZN?MÐ U¼Òd? ?I? ? . szUJ « ¨X?¹e½«dð Êu?? ?³? ?O¼ ÂÆÂÆ–ÆËÆ‘Æ–Æ‘
¨dz«e??− « ≠ b??L? ×? .« Íb??O? Ý 40 …—U??L? Ž ¨f.U?? « b??L? ×? .
Æ„—UL− « Èb WKOBË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
ÂÆÂÆ–Æ‘ ∫ W?Bd?A « bL?²?Fð ¨2003 WMÝ d¹«d?³?L 9 oL«u?L «
1 ‡Ð U?¼Òd? ? ?I? ? . s?zUJ? « ¨X¹e?½«dð d?¹œU?? ?Z√ ‰U?½u?? ? O? ? ÝU?½d?? ? ²½¬
WKO?? BË ¨dz«e??−? « ≠ b??L? ×? ?.« Íb??O? Ý ¨r?K ??. …u?? šù« Ÿ—U??ý
Æ„—UL− « Èb

W‡ OÒ !UL!« …—«“Ë
Ò ? × « Í– 8 wL W? š —
Ò R? .  «—d
Ò ? I? .
9 o‡L«u? L « 1423 ÂU? Ž W? −
¡ö‡?BË œU‡?‡L?? ??²?? ?Ž« s?‡ L
Ò ? ? ?C? ? ?²ð ¨ 2003 W‡?‡M?Ý d‡?¹«d‡?³?? ?L
Æ„—UL‡− « Èb‡‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
ÂÆÂÆ–Æ‘ ∫ W?Bd?A « bL?²?Fð ¨2003 WMÝ d¹«d?³?L 9 oL«u?L «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

wŠ ¨2 r ?Z 1170 W?FD?IÐ U¼Òd?I? . szUJ « ¨—u?³? Ž wBdð sÐ

1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
∫ W?? ? ? Bd?? ? ? A? « b?? ? ?L? ? ? ?²? ? ? ?F?ð ¨2003 W?MÝ d?¹«d?? ? ?³? ? ? ?L 9 o?L«u?? ? ?L? «
17 ‡?Ð U?¼Òd?‡?I? ? ? ? ?. s?zU?J? « ¨—u?? ? ? ? ³? ? ? ? ?Ž Èd?‡? ?¹ ÂÆÂÆ–ÆËÆ‘Æ–Æ‘
W‡?KO?? ? BË ¨d?‡z«e?‡−? « ≠ ÊU‡?³? ? O?ðU‡?. VO?Þ —u‡?‡²?? ? Bb? « Ÿ—U‡?‡ý
Æ„—U‡‡L− « Èb‡

Íd׳ « ÃdÐ WD¹dý W¹—UIF « WO½ËUF² « Wze−𠨉uKDZ
Æ„—UL− « Èb WKOBË ¨dz«e− « ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
ÂÆÂÆ–Æ‘ ∫ W?Bd?A « bL?²?Fð ¨2003 WMÝ d¹«d?³?L 9 oL«u?L «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
23 rZ— ¨bFÝ« ÊU? Š Ÿ—UAÐ U¼ÒdI?. szUJ « ¨·Ëƒ— —u³Ž
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
ÂÆÂÆ–Æ‘ ∫ W?Bd?A « bL?²?Fð ¨2003 WMÝ d¹«d?³?L 9 oL«u?L «
Ÿ—U‡?‡ý 2 ‡Ð U?¼Òd‡?I? ? . s?zUJ « ¨t?ÒK « n?O? ? Ý Ê«u?? ?{— —u?? ? ³? ? Ž
Èb?‡? W?‡K?O? ? ? ? ?BË ¨d?‡?z«e‡?−? « ≠ W?‡? U?‡?J? « ¨w?½«“ œu?‡?‡?L? ? ? ? ×? ? ? ? ?.
Æ„—U‡L− «

Æ„—UL− « Èb WKOBË ¨dz«e− « ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
∫ W?? ? ? Bd?? ? ? A? « b?? ? ?L? ? ? ?²? ? ? ?F?ð ¨2003 W?MÝ d?¹«d?? ? ?³? ? ? ?L 9 o?L«u?? ? ?L? «

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
 2003 WMÝ d³L ¹œ 7

40

Ò LÝd
Ò « …b¹d− «
75 œbF « Ø W ¹Ò dz«e− « W¹Ò —uNL−K W O

11 ‡Ð U?‡¼Òd? ? I? ? . s‡?zU‡J? « ¨tzU?‡MÐ√Ë b?? ?L? ? ×? ? . w³?¹U‡Þ —u?? ?³? ? Ž

1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ

Èb‡? W‡?KO?? ? BË ¨d‡?z«e‡−? « ≠ wK?‡Žu?‡Ð s?‡Ð W‡?³? ? O? ? ? ? ? Š Ÿ—U?‡ý
Æ„—U‡L− «

ÂÆÂÆ–Æ‘ ∫ W?Bd?A « bL?²?Fð ¨2003 WMÝ d¹«d?³?L 9 oL«u?L «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
rK?G uÐ b?? ?O? ? Ò « b?? ?L? ?²? ? F¹ ¨2003 WM?Ý d¹«d?? ?³? ?L 9 oL«u?? ?L «
¨…bJOJÝ ≠ 17 rZ— E …—U?L? Ž q._« w×Ð sBU?? « ¨sO?? ?Š
Æ„—UL− « Èb öOBË

b??F?Ý≈ Ÿ—U??ý 3 ‡Ð U¼Òd? I? ?. szUJ « ¨ÊU?? d??B W?JłËdÐ ’U??ł
Æ„—UL− « Èb WKOBË ¨dz«e− « ≠ w½U Š

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
ÂÆÂÆ–Æ‘ ∫ W?Bd?A « bL?²?Fð ¨2003 WMÝ d¹«d?³?L 9 oL«u?L «
ö?? O? ? H U?Ð d?? L? ?Ž s?Ð ÊUM−?Ð U¼Òd? ? I? ?. szU?J « ¨Ê¬ wÐ f?½«dð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
ÂÆÂÆ–Æ‘ W??Bd?A? « b?L? ²? Fð ¨2003 WMÝ d?¹«d?³? L 9 oL«u??L «
380 ÕUMł ¨wOKÝ w×Ð U¼ÒdI?. szUJ « ¨Ë√ Ɖ√ÆË√ÆÍ≈ —u³Ž
Æ„—UL− « Èb WKOBË ¨dz«e− « ≠ …—bOŠ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
s.UCðÆ  W?BdA « bL?²Fð ¨2003 WMÝ d¹«d?³L 9 oL«uL «
d¼UD « WOЫ— w×Ð U¼dI. szUJ « ¨tzU?BdýË Ë—u. —u³Ž
≠ —«Ëe?? « »U?Ð ¨l??Ыd?? « o??ÐU?D? « 311 r?Z— 11 …—U?? ? ? ? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž
Æ„—UL− « Èb WKOBË ¨dz«e− «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
W?? ? ? ?Bd?? ? ? ?A? « b?? ? ? L? ? ? ? ²? ? ? ? F?ð ¨2003 W?M?Ý d¹«d?? ? ? ?³? ? ? ? L 9 o?L«u?? ? ? L? «
39 ‡Ð U‡?¼Òd?I? . s‡zU‡?J « ¨—u?³? FK ‚d??A? L « ÂÆÂÆ–ÆËÆ‘Æ–Æ‘
¨dz«e?? − « ≠ ¡U?? C? ?O? ?³ « —«b? « ¨w²?? ? ?O? ?L? ?š b?? L? ?×? . Ÿ—U?‡ý
Æ„—UL− « Èb WKOBË

¨dz«e?? ?− « ¨W?? ?³? ? I « 3Ø” W?? FD?I « ¨‰Ë_« oÐU?D « ¨402 rZ—
Æ„—UL− « Èb WKOBË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
ÂÆÂÆ–Æ‘ ∫ W?Bd?A « bL?²?Fð ¨2003 WMÝ d¹«d?³?L 9 oL«u?L «
≠ —U?? ?OÐ_« ¨…d?? ?ZuÐ Z?N½ 3 ‡Ð U?¼Òd? ? I? ? . szU?J « ¨—u?? ?³? ? Ž «“U?? ?B
Æ„—UL− « Èb WKOBË ¨dz«e− «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
ÂÆÂÆ–Æ‘ ∫ W?Bd?A « bL?²?Fð ¨2003 WMÝ d¹«d?³?L 9 oL«u?L «
q×. (1) …—U‡‡LŽ EPLF s‡J . 96 ‡Ð U‡‡¼ÒdI?. s‡zU‡J « ¨SK
Æ„—U‡L− « Èb‡ WKOBË ¨”«œd.uÐ ≠ W³¹Ëd « 10 rZ—

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
bL×. oLu. bOÒ « bL²F¹ ¨2003 WMÝ d¹«d³L 9 oL«uL «
¨Ê«d¼Ë ≠ b??L? Š√ ÍU?Ð rðU??šuÐ Ÿ—U??ý 12 ‡Ð sBU?? « ¨sO??.√
Æ„—UL− « Èb öOBË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ò R? ?. Ê«— d
Ò ? I? ?.
22 o‡L«u? L « 1424 ÂU? ?Ž Âd
Ò ? ×? ?. 19 wL ÊU? ?š —
sO?‡KO?? BË œU‡L?? ²??Ž« ÊU‡?ML
Ò ? C? ?²¹ ¨ 2003 W‡‡?MÝ ”—U‡.
Æ„—U‡L− « Èb‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ? Ž ÂÒd? ? ? ×? ? ?. 19 w?L ŒÒ—R?? ? . —Òd? ? ? I? ? ? . V?łu?? ? L?Ð
ÂÆÂÆ–Æ‘ W??Bd?A? « b?L? ²? Fð ¨2003 WMÝ ”—U??. 22 oL«u??L «
b??L?×? . Ÿ—U??AÐ U¼Òd? I? . szUJ « ¨t?zU?Bd??ýË Íd??Bu??ý —u?³? Ž
Æ„—UL− « Èb WKOBË ¨dz«e− « ≠ 04 rZ— VO³

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ? Ž ÂÒd? ? ? ×? ? ?. 19 w?L ŒÒ—R?? ? . —Òd? ? ? I? ? ? . V?łu?? ? L?Ð
—u?ýU??ŽuÐ W? ?½ü« b?L?²? Fð ¨2003 WMÝ ”—U?. 22 oL«u?L «
¨¡U?? ? ? Z—e? « …d?? ? ? −? ? ? ×? ? ? ?L? « Ÿ—U?? ? ? ý 19 ‡?Ð WM?BU?? ? ? ? « ¨WK?O? ? ? ?ÝË
Æ„—UL− « Èb WKOBË ¨dz«e− « ≠ WF¹—“uÐ

1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
wŠU?? ³? b?? O? ?Ò « b?? L? ²? ?F¹ ¨2003 WMÝ d?¹«d??³? L 9 oL«u??L «
6 rZ— 2 D …—U?? ?L? ? ?Ž qO?Kšu?Ð …u?? ?šù« w×?Ð sBU?? ? « ¨V?OÞ
Æ„—UL− « Èb öOBË ¨dz«e− « ≠ WZ«dA «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
ÂÆÂÆ–Æ” W??Bd?A? « b?L? ²? Fð ¨2003 WMÝ d?¹«d?³? L 9 oL«u??L «
11 ‡Ð U‡¼Òd? I?. szU?J « ¨tzU?Bd??ýË qO?ŽU??L?Ý w−?¹U? —u??³?Ž
Èb‡? W‡?KO?? ? BË ¨d?z«e?? ?−? « ≠ wK?‡Žu?‡Ð s?‡Ð W?‡³?? ? O? ? ? ? ? Š Ÿ—U?? ? ý
Æ„—U‡L− «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
1423 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? × « Í– 8 wL ŒÒ—R?? ?. —Òd? ?I? ? . Vłu?? ?LÐ
ÂÆÂÆ–Æ‘ W??Bd?A? « b?L? ²? Fð ¨2003 WMÝ d?¹«d?³? L 9 oL«u??L «

WD× ≠ dz«e−!« ≠ 376 »Æ’ ¨f¹«— œ«d d¾Ð ¨sOðU1³!« wŠ ¨W OÒ LÝd!« WF³DL!«Documents similaires


beauty care g12
1431 copie