res5eme w01 .pdf



Nom original: res5eme_w01.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par / doPDF Ver 7.3 Build 391 (Windows XP Professional Edition (SP 2) - Version: 5.1.2600 (x86)), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/06/2013 à 10:47, depuis l'adresse IP 41.96.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 804 fois.
Taille du document: 1.4 Mo (340 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document


‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010101 :‬اوﻻد اوﻧﻘﺎل | اﻻﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17000057‬دﺑﻮﻟﻮ ﻟﺨﻀﺮ‬

‫‪ 08/10/2001‬ﺑـﺒﺮﯾﻨﻜﺎن‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17000004‬ﺣﻘﺎوي آﻣﺎل‬

‫‪ 23/11/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17000231‬ﻗﻮﻣﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‬

‫‪ 28/08/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000228‬ﻣﻌﻄﺎﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ‬

‫‪ 01/05/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000238‬دﻟﯿﻤﻲ ﻓﺆاد ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 05/05/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000229‬روﺧﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ‬

‫‪ 17/11/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000230‬ﺑﻦ ﺳﻮدان ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ‬

‫‪ 2003‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﻌﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000190‬ﻣﺤﺠﻮﺑﻲ ﺻﻔﯿﺔ‬

‫‪ 16/02/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000171‬ﯾﻌﯿﺶ ﺷﯿﻤﺎء‬

‫‪ 05/01/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000155‬ﺑﺤﺎﺣﺼﺔ رﻗﯿﺔ‬

‫‪ 01/03/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000172‬ﺑﻮدرﺑﺎﻟﺔ ﺷﯿﻤﺎء‬

‫‪ 2002-08-11‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000180‬زﻓﺎن ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ‬

‫‪ 01/10/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000184‬ﺻﺎﻓﺮي ﺷﺮﯾﻒ‬

‫‪ 15/03/2003‬ﺑـﺤﻤﺎد‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000137‬ﺑﻦ ﻻﻟﺔ ﯾﻮﺳﻒ‬

‫‪ 21/05/1998‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000118‬ﻟﯿﻨﺪة ﯾﺎﺳﯿﻦ‬

‫‪ 10/01/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000126‬اﻋﺒﻠﺔ ﺧﺪﯾﺠﺔ‬

‫‪ 25/08/2002‬ﺑـﺎوﻻد اوﻧﻘﺎل‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000102‬ﻣﺮوان اﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪ 06/10/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 1 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010102 :‬اوﻻد وﺷﻦ | اﻻﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17000088‬ﻏﻨﺠﻮري اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪ 20/02/2002‬ﺑـﺎوﻻد اوﺷﻦ‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17000018‬ﺑﺎﻋﻠﻲ ﻧﻮال‬

‫‪ 08/03/2002‬ﺑـﺎوﻻد اوﺷﻦ‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17000087‬ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﻤﺎء‬

‫‪ 10/10/2002‬ﺑـﺎوﻻد اوﺷﻦ‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000079‬ﻃﯿﻌﺎوي اﺑﺮاھﯿﻢ‬

‫‪ 20/12/2002‬ﺑـﺎوﻻد اوﺷﻦ‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000223‬ﻧﻤﺮو ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن‬

‫‪ 09/07/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000165‬ﺑﺎﻋﻠﻲ ﺳﻤﯿﺔ‬

‫‪ 19/06/2002‬ﺑـﺎوﻻد اوﺷﻦ‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000104‬ﻟﺨﻀﺮ اﻛﺮام‬

‫‪ 03/01/2002‬ﺑـﺎوﻻد اوﺷﻦ‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000129‬ھﻮاري ﺣﻔﯿﻈﺔ‬

‫‪ 26/01/2002‬ﺑـﺎوﻻد اوﺷﻦ‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000117‬ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي ﺧﺎﻟﺪ‬

‫‪ 01/04/2002‬ﺑـﺎوﻻد اوﺷﻦ‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000105‬ﺑﻦ اﻟﻤﮭﺪي ﺑﻼل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ‬

‫‪ 25/04/2002‬ﺑـﺎوﻻد اوﺷﻦ‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000128‬ﺳﺮﺣﺎﻧﻲ ﯾﻌﻘﻮب‬

‫‪ 14/11/2002‬ﺑـﺎوﻻد اوﺷﻦ‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000133‬ﻛﺮﯾﻤﻲ ﺣﻔﺼﺔ‬

‫‪ 03/01/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000274‬داودي ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 02-01-09‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 2 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010103 :‬اﻻﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر | اﻻﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17000081‬دﻻوي اﯾﻤﻦ‬

‫‪ 2001-02-05‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17000086‬ﻣﻮﻻي اﻣﺒﺎرك اﺳﻤﺎء‬

‫‪ 27/01/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17000039‬ﻣﻮك ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫‪ 21/03/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000072‬ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﺤﺴﯿﻦ‬

‫‪ 22/05/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000040‬ﻣﺤﺠﻮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫‪ 27/06/2002‬ﺑـﺎوﻻد اوﻧﻘﺎل‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000071‬ﺧﺎﻓﻲ اﻣﯿﻨﺔ‬

‫‪ 29/06/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000022‬وﻗﻮاق ﻟﯿﻠﻰ‬

‫‪ 06/07/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000036‬ارﺟﯿﻠﻮس ﻣﺤﻤﺪ رﻣﺰي‬

‫‪ 19/07/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000073‬ﻋﺒﯿﺒﺲ اﻟﻄﯿﺐ‬

‫‪ 31/08/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000037‬ھﻘﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن‬

‫‪ 29/10/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000224‬ﻓﺎﻟﻜﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬

‫‪ 08/06/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000154‬ﻏﻨﺠﻮري رﺟﺎء‬

‫‪ 01/02/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000159‬ﻧﺎﻧﻲ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 11/04/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000138‬ﺑﻮﺑﻜﺮ ﯾﻮﺳﻒ‬

‫‪ 16/08/2001‬ﺑـﻤﻐﻨﯿﺔ‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000273‬ﺣﻤﺪاﻧﻲ وھﯿﺒﺔ‬

‫‪ 09/06/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000264‬دﻗﺪوﻗﺔ ھﺎرون‬

‫‪ 28/07/2002‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000251‬داوى ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

‫‪ 31/08/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 3 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010104 :‬ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ | اﻻﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17000021‬ﺣﺒﺎﺷﻲ ﻟﯿﻠﻰ‬

‫‪ 1995-02-19‬ﺑـﺒﻮﻓﺎدي‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17000083‬ﺑﺎﻋﺮﺑﻲ اﺣﻤﺪ‬

‫‪ 1995-06-23‬ﺑـﺴﺎﻟﻲ‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17000069‬ﺧﺎﻟﺪي اﻟﻤﮭﺪي‬

‫‪ 1996-01-28‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000067‬ﺧﺎﻟﺪي ﻣﻮﺳﻰ‬

‫‪ 1998-04-01‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000053‬ﻣﺴﻜﻮر ﻣﯿﻠﻮد‬

‫‪ 1999-06-24‬ﺑـﺒﺮﯾﻨﻜﺎن ﺗﺴﺎﺑﯿﺖ‬

‫‪09.40‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000012‬ﻋﯿﺴﺎوي ﻣﺎﺟﺪة‬

‫‪ 2000-08-02‬ﺑـﺎﻟﻮاﺗﺔ ﺑﺸﺎر‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000025‬ﺑﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 2000-09-23‬ﺑـﺒﺮﯾﻨﻜﺎن ﺗﺴﺎﺑﯿﺖ‬

‫‪09.10‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000225‬ﺧﺎﻟﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم‬

‫‪ 1997-06-01‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000221‬ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﯿﻆ‬

‫‪ 1999-11-25‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000240‬ﺳﻲ ﺣﻤﻮ ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

‫‪ 2001-03-26‬ﺑـﺘﺒﺮﻛﺎن زاوﯾﺔ ﻛﻨﺘﺔ‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000214‬ﺑﺎدﺣﺎن ﻋﺎﺋﺸﺔ‬

‫‪ 2001-11-06‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000189‬اﻟﻌﺎﺑﺪ ﺳﻌﯿﺪة‬

‫‪ 1999-07-17‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000123‬ﺑﻠﺔ ﺧﺪﯾﺠﺔ‬

‫‪ 1997-09-02‬ﺑـﺒﺮﯾﻨﻜﺎن ﺗﺴﺎﺑﯿﺖ‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000113‬ﻓﺮدي ﺣﻠﯿﻤﺔ‬

‫‪ 1998-12-19‬ﺑـﻜﺮزاز ﺑﺸﺎر‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000139‬ﻏﻮﻻم رﻣﯿﺴﺔ‬

‫‪ 1999-06-02‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 4 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010105 :‬ادﻏﺎ | اﻻﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17000024‬ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 00-07-25‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17000075‬ﻋﻘﺒﺎوي اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 01-02-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17000065‬ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺴﻌﻮدة‬

‫‪ 01-04-20‬ﺑـﺄدﻏﺎ‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000020‬ﺑﻦ درﯾﺲ أﯾﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﯿﻆ‬

‫‪ 01-07-17‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000051‬ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ‬

‫‪ 02-01-02‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000011‬ﺑﻜﺎري ﻻﻟﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ‬

‫‪ 02-03-17‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000027‬ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 02-03-27‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000060‬ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮوة‬

‫‪ 02-04-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000007‬ﺑﻦ اﻟﻨﻮي ﻣﻨﺎر‬

‫‪ 02-05-30‬ﺑـﺄدﻏﺎ‬

‫‪09.00‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000064‬ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬

‫‪ 02-06-08‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000029‬ﺣﻤﺎوي ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 02-06-29‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000055‬ﻗﺎدﯾﺮي آﯾﺔ‬

‫‪ 02-07-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000030‬ﺷﻨﺘﻮف أﺣﻤﺪ‬

‫‪ 02-08-12‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000061‬ﻗﺪوري أﺳﻤﺎء‬

‫‪ 02-10-26‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000033‬ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ‬

‫‪ 02-11-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000008‬ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ ﻟﻤﯿﺎء‬

‫‪ 02-12-02‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000010‬ﻓﺎﻓﺎ أﻣﯿﺮة‬

‫‪ 03-02-26‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17000063‬اﺑﻦ ﻣﺒﺎرك أﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪ 03-03-04‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17000002‬ﻣﺰوار أم اﻟﺨﯿﺮ‬

‫‪ 03-03-09‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17000239‬ﻋﻘﺒﺔ ﻛﻨﺘﮫ ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

‫‪ 00-12-18‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17000201‬ﺣﻤﺎوي ﻃﮫ‬

‫‪ 02-08-24‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17000210‬ﺻﻨﺪﯾﺪ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 02-11-25‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17000237‬ﻋﺒﯿﺪ ﻋﯿﺪة‬

‫‪ 02-12-04‬ﺑـﺄدﻏﺎ‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17000219‬ﺑﻮﺑﻜﺮي ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫‪ 02-12-14‬ﺑـﺎﻟﻘﺼﺒﺔ ﺗﯿﻤﯿﻤﻮن‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 5 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010105 :‬ادﻏﺎ | اﻻﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17000156‬ﺑﻮﯾﺪﯾﺔ رﻓﯿﻖ‬

‫‪ 02-04-22‬ﺑـﺄدار‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17000162‬ﻣﻌﻤﺮي ﺳﻠﯿﻤﺎن‬

‫‪ 02-04-28‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17000153‬ﺑﺎﯾﺸﻲ رﺣﻤﺔ‬

‫‪ 02-10-24‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17000124‬اﻟﺘﻮﺟﻲ ﺧﺪﯾﺠﺔ‬

‫‪ 01-03-10‬ﺑـﺄوﻗﺪﯾﻢ‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17000109‬ﺑﻦ داﺑﺔ ﺣﻨﺎن‬

‫‪ 02-03-30‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪30‬‬

‫‪ 17000106‬ﻋﻘﺒﺎوي ﺑﺎي‬

‫‪ 02-04-22‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪31‬‬

‫‪ 17000119‬ﺑﻠﺤﺎج ﯾﺎﺳﯿﻦ‬

‫‪ 02-05-05‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪32‬‬

‫‪ 17000134‬ﺣﻤﺎوي ﺧﻮﻟﺔ‬

‫‪ 02-07-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪33‬‬

‫‪ 17000131‬ﺣﻤﺎوي ﺣﻔﺼﺔ‬

‫‪ 02-10-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪34‬‬

‫‪ 17000140‬ﻗﺮوط راوﯾﺔ‬

‫‪ 2002-12-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪35‬‬

‫‪ 17000136‬ﺗﻔﺎل ﺣﻮرﯾﺔ‬

‫‪ 03-02-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪36‬‬

‫‪ 17000127‬ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻲ دﻋﺎء‬

‫‪ 03-02-24‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪37‬‬

‫‪ 17000262‬أﺑﺮزوﻟﻎ ﻓﻮﻛﻲ‬

‫‪ 01-05-21‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪38‬‬

‫‪ 17000272‬ﯾﻮﺳﻔﻲ وﺻﺎل ﺣﻮر اﻟﻌﯿﻦ‬

‫‪ 02-04-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪39‬‬

‫‪ 17000265‬ﻗﺎدﯾﺮي إﯾﻤﺎن‬

‫‪ 02-06-04‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪40‬‬

‫‪ 17000266‬ﺣﺎﻟﺔ إﯾﻤﺎن‬

‫‪ 02-07-12‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪41‬‬

‫‪ 17000268‬ﺣﻤﯿﻤﺪ إدرﯾﺲ‬

‫‪ 02-09-10‬ﺑـﺄدﻏﺎ‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪42‬‬

‫‪ 17000256‬ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 02-11-23‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 6 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010109 :‬ﺗﯿﻠﯿﻼن‪ | 1050‬ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17000364‬ﺑﺎﻟﻌﻜﺮﻣﻲ أﯾﺔ‬

‫‪ 2002-01-17‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17000345‬ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﯿﻦ‬

‫‪ 2002-02-10‬ﺑـﺘﯿﻤﯿﻤﻮن‬

‫‪09.00‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17000303‬ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 2002-07-09‬ﺑـﺒﺸﺎر‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000346‬ﻧﺎﺻﺮي ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﯿﻦ‬

‫‪ 2002-07-23‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪09.00‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000307‬ﺑﻦ زاﯾﺪ ﻧﮭﻰ‬

‫‪ 2002-07-30‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000286‬ﺑﻮﻗﺮو ﻣﻨﺎل‬

‫‪ 2002-12-02‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000305‬ﻣﻮﻣﻨﻲ ﻧﻔﯿﺴﺔ‬

‫‪ 2003-01-12‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000316‬ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ ﻟﯿﻠﻰ‬

‫‪ 2003-01-18‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000306‬ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻠﻠﮫ ﻧﻔﯿﺴﺔ‬

‫‪ 2003-01-25‬ﺑـﻤﺴﺘﻐﺎﻧﻢ‬

‫‪09.00‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000295‬اوﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻠﯿﺴﺔ‬

‫‪ 2003-02-24‬ﺑـﺒﻮﻏﻨﻲ‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000292‬ﻟﻌﺠﺎل أﻧﺲ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 2003-03-11‬ﺑـﺘﯿﺎرت‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000299‬ﻣﺴﯿﺦ ﻧﺪى‬

‫‪ 2003-06-23‬ﺑـﻌﻨﺎﺑﺔ‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000492‬راﺑﺤﻲ ﺣﻔﺼﺔ‬

‫‪ 2002-04-15‬ﺑـﺎوﻻد راﻓﻊ‪-‬اوﻻد ﺧﻀﯿﺮ‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000495‬اﻟﺸﯿﺦ ﺧﻮﻟﺔ‬

‫‪ 2002-05-17‬ﺑـﻘﺼﺒﺔ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ‪-‬اﻧﺰﺟﻤﯿﺮ‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000510‬ﺑﺒﻮ رﯾﺎض‬

‫‪ 2002-07-25‬ﺑـﻤﺘﻠﯿﻠﻲ‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000486‬ﻓﻮﻻوي ﺧﯿﺮة‬

‫‪ 2002-08-05‬ﺑـﺴﯿﻖ‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000662‬ﻣﻮﻏﻠﻲ اﻣﯿﺮة‬

‫‪ 2001-05-11‬ﺑـﻤﻐﻨﯿﺔ‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17000410‬ﺷﻠﻐﻮم اﻣﯿﺮ‬

‫‪ 2001-11-07‬ﺑـﺒﻮﻗﺎﻋﺔ‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17000389‬ﺑﻮﺻﺒﻊ أﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 2002-06-14‬ﺑـﺎﻟﻘﻞ‬

‫‪08.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17000604‬ﺧﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ‬

‫‪ 2000-03-25‬ﺑـﺒﺎﺣﻮ ﺳﺎﻟﻲ ‪-‬رﻗﺎن‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17000621‬ﺟﻮھﺮي ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 2001-05-16‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17000586‬ﻣﺰاوﻟﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ‬

‫‪ 2003-01-30‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17000539‬ﻧﻮھﻨﻮ ﺷﯿﻤﺎء‬

‫‪ 2001-11-14‬ﺑـﺘﯿﻤﯿﻤﻮن‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17000567‬ﺷﻜﯿﺮ ﻛﻨﺰة‬

‫‪ 2002-05-04‬ﺑـﺘﯿﻮﺗﯿﺮت‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 7 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010109 :‬ﺗﯿﻠﯿﻼن‪ | 1050‬ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17000571‬ﺟﻼﯾﻠﺔ ﻋﻠﻲ‬

‫‪ 2002-10-11‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17000570‬ﻋﻤﺮاوي ﻛﺮﯾﻤﺔ‬

‫‪ 2003-01-05‬ﺑـﺒﻮاﻧﺠﻲ‪-‬اﻧﺰﺟﻤﯿﺮ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 8 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010110 :‬ﺗﯿﻠﯿﻼن‪ | 500‬ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17000462‬ﻣﻨﻘﻮروﯾﺲ ﺣﻠﯿﻤﺔ‬

‫‪ 1999-09-30‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17000457‬ﻋﺒﺎدي ﺑﻮﺑﻜﺮ ﺣﻠﯿﻢ‬

‫‪ 2001-07-12‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17000439‬ﻋﺪار اﯾﻤﺎن‬

‫‪ 2001-11-08‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000446‬ﻓﻮﻧﺪو اﯾﻮب‬

‫‪ 2002-01-26‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000437‬ﺧﻨﻮﺳﻲ اﺣﻼم‬

‫‪ 2002-08-14‬ﺑـﺒﺠﺎﯾﺔ‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000460‬ﺑﻠﻮھﺎم دﻧﯿﺎ‬

‫‪ 2002-11-17‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000298‬ﻧﺼﯿﺮة ﻣﺎﻟﻚ‬

‫‪ 1998-12-11‬ﺑـﺎﻟﻤﻨﯿﻌﺔ‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000320‬رﻣﻀﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 2001-02-04‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000335‬اﻟﺘﻮﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 2002‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000337‬ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 2002-04-28‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000370‬ﺑﻠﺤﺎج ﻣﺮﯾﻢ‬

‫‪ 2002-07-13‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000350‬ﺑﻮرﻗﺒﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ‬

‫‪ 2002-08-02‬ﺑـﺒﺸﺎر‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000338‬ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 2002-08-15‬ﺑـﺘﻨﺪوف‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000371‬زﻣﯿﺮي ﻣﺮﯾﻢ‬

‫‪ 2002-10-31‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000518‬ﯾﻮﻧﺲ ﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪ 2001-11-04‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000491‬ﻓﻮﻧﺪو ﺣﻔﺼﺔ‬

‫‪ 2002-04-02‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000636‬داود ﻓﺘﺢ اﷲ‬

‫‪ 2002-08-04‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17000649‬ﺑﻮرﻗﻌﺔ ھﺎﺟﺮ‬

‫‪ 2002-12-21‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17000418‬ﺣﺠﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫‪ 1999-11-14‬ﺑـﺘﻘﻠﺰي _ﺷﺮوﯾﻦ‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17000397‬دادو اﻣﺎل‬

‫‪ 2002‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17000419‬ﻏﺪاري اﺑﺘﺴﺎم‬

‫‪ 2002-09-09‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17000605‬ﻟﻜﻀﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ‬

‫‪ 2000-10-01‬ﺑـﺒﺎﻻﺑﯿﺎر‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17000619‬ﻏﻨﻮﻣﻲ ﻋﺸﻮر‬

‫‪ 2001-04-05‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17000584‬ﺑﻦ ﯾﺤﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ‬

‫‪ 2001-12-08‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 9 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010110 :‬ﺗﯿﻠﯿﻼن‪ | 500‬ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17000614‬ﺑﻦ ﻋﺴﻠﺔ ﻋﺒﯿﺮ ﻧﻮرة‬

‫‪ 2002-06-10‬ﺑـﺤﺎﺳﻲ ﻣﺎﻣﺎش‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17000538‬رﻗﺎدي ﺻﺒﺎح‬

‫‪ 2001‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17000569‬ﻛﺮوﻣﻲ ﻛﺮﯾﻤﺔ‬

‫‪ 2001-11-20‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17000541‬ﻏﻀﺒﺎن ﺷﯿﻤﺎء‬

‫‪ 2002-01-22‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17000555‬ﺑﻮﻋﯿﺸﺔ زﻛﺮﯾﺎء‬

‫‪ 2002-04-10‬ﺑـﺎوﻻد راﻓﻊ‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪30‬‬

‫‪ 17000568‬زوﯾﻨﻲ ﻛﻠﺘﻮم‬

‫‪ 2002-05-26‬ﺑـﻔﻨﻮﻏﯿﻞ‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪31‬‬

‫‪ 17000559‬ﺣﺪودي ﺻﻔﺎء‬

‫‪ 2002-10-20‬ﺑـﻌﯿﻦ ﻃﺎﯾﺔ‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 10 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010111 :‬ﻋﯿﺸﺎوي ﻣﺴﻌﻮد | ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17000465‬آﻏﺎ ﯾﻤﯿﻨﺔ‬

‫‪ 2002-04-02‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17000441‬ﻋﺰاوي اﯾﻤﺎن‬

‫‪ 2002-09-11‬ﺑـﻔﻨﻮﻏﯿﻞ‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17000449‬ﻟﺨﺮﯾﻒ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪ 2003-03-19‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000456‬ﻣﻌﻄﺎ اﷲ ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 2003-05-23‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000343‬ﻣﺴﺎوي ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﯿﻦ‬

‫‪ 2001-09-08‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000294‬اﻟﻄﺎﻟﺐ أﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ‬

‫‪ 2001-12-22‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000357‬ﺷﻮﯾﺮف ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﻧﺲ‬

‫‪ 2002-03-26‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000356‬ﻛﺸﻨﺎوي أﺣﻤﺪ ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 2002-03-29‬ﺑـﺎﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000368‬زواوي ﻟﺤﺴﻦ‬

‫‪ 2002-05-30‬ﺑـﺮاس اﻟﻤﺎء‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000284‬ﺑﻮﻧﺎﺻﺮ أم اﻟﺨﯿﺮ‬

‫‪ 2002-06-29‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000312‬ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻧﻮر اﻟﮭﺪى‬

‫‪ 2002-07-09‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000300‬درﯾﺴﻲ ﻧﺪى اﻟﺮﯾﺤﺎن‬

‫‪ 2002-08-18‬ﺑـﺎﻟﻤﺸﺮﯾﺔ‬

‫‪09.10‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000287‬ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻨﺎل‬

‫‪ 2002-12-03‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000288‬ﺧﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎل‬

‫‪ 2003-01-14‬ﺑـﺴﯿﺪي أﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000358‬اﻟﺪاودي أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 2003-01-26‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000363‬ﻋﻤﯿﺮي آﯾﺔ‬

‫‪ 2003-03-20‬ﺑـﻤﻐﻨﯿﺔ‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000509‬ﺳﻮﻓﻲ رﯾﺎض‬

‫‪ 2002-04-04‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17000507‬ﻛﯿﺤﻞ رﯾﺎن‬

‫‪ 2002-06-27‬ﺑـﺎﻟﻤﯿﻠﯿﺔ‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17000501‬ﻣﺤﺠﻮﺑﻲ ﺣﻮرﯾﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 2002-08-20‬ﺑـﺎﻟﺴﻮﻗﺮ‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17000508‬ﺑﻮﻟﺤﯿﺔ رﺣﺎب‬

‫‪ 2002-12-20‬ﺑـﺎﻟﻘﻞ‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17000652‬ﻛﯿﺤﻞ إﯾﻤﺎن‬

‫‪ 2001-06-07‬ﺑـﺎﻟﻤﯿﻠﯿﺔ‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17000650‬ﻣﻮﻻي ﺟﻠﻮل إﺑﺘﺴﺎم‬

‫‪ 2001-11-13‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17000637‬ﻋﯿﺸﺎوي ﻓﺘﯿﺤﺔ‬

‫‪ 2002-04-24‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17000655‬ﻋﺎﻣﺮ إﺳﺮاء آﯾﺔ اﷲ‬

‫‪ 2002-08-02‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 11 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010111 :‬ﻋﯿﺸﺎوي ﻣﺴﻌﻮد | ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17000658‬داﻓﻲ إﻛﺮام‬

‫‪ 2002-10-21‬ﺑـﺒﻮﻋﺪﻧﺎس‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17000645‬ﻋﺰﯾﺰي إﻟﯿﺎس‬

‫‪ 2002-12-19‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17000386‬ﻋﻤﺮاﻧﻲ أﺳﻤﺎء‬

‫‪ 2001-11-16‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17000422‬ﺑﺎﺑﮭﻮن اﺑﺮاھﯿﻢ‬

‫‪ 2002-03-02‬ﺑـﺎﻟﻘﺮارة‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17000387‬ﺣﺎﺟﻲ أﺳﻤﺎء‬

‫‪ 2002-05-21‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪09.00‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪30‬‬

‫‪ 17000385‬ﻗﻌﻤﻮﺳﻲ ﻣﺮوة‬

‫‪ 27/06/2002‬ﺑـﺴﻮﻗﺮ‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪31‬‬

‫‪ 17000384‬ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺮوان ﻋﺎدل‬

‫‪ 2002-11-11‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪32‬‬

‫‪ 17000411‬راﻣﻲ اﻟﺤﺴﯿﻦ‬

‫‪ 2002-11-18‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪33‬‬

‫‪ 17000390‬ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬

‫‪ 2002-12-14‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪34‬‬

‫‪ 17000405‬اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﻧﺲ‬

‫‪ 2003-02-13‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪35‬‬

‫‪ 17000606‬ﺑﻠﻘﺎﺳﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ‬

‫‪ 2001-06-22‬ﺑـﺎﻟﺴﻮﻗﺮ‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪36‬‬

‫‪ 17000613‬أﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح‬

‫‪ 2001-08-02‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪37‬‬

‫‪ 17000589‬ﻋﻤﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر‬

‫‪ 2001-11-30‬ﺑـﺒﺸﺎر‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪38‬‬

‫‪ 17000609‬ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‬

‫‪ 2002-06-21‬ﺑـﺮﻗﺎن‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪39‬‬

‫‪ 17000585‬دﯾﻜﻮ ﻋﺎﺋﺸﺔ‬

‫‪ 2002-09-10‬ﺑـﻤﻐﻨﯿﺔ‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪40‬‬

‫‪ 17000542‬ﺑﺴﻄﺎﻧﻲ ﺷﯿﻤﺎء‬

‫‪ 2002-05-23‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪41‬‬

‫‪ 17000565‬ﺟﯿﻼﻟﻲ ﺷﮭﺮزاد‬

‫‪ 2002-08-03‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 12 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010112 :‬اﻟﻌﻘﯿﺪ ﻟﻄﻔﻲ ادرار | ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17000434‬ﻋﺰوز اﯾﻤﻦ‬

‫‪ 01/12/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17000450‬ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ اﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪ 16/01/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17000447‬ﺑﻦ ﻻﻟﺔ اﺳﻤﺎء‬

‫‪ 2002-03-27‬ﺑـﻔﺮﻧﺴﺎ‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000442‬ﻏﻨﻲ اﯾﻨﺎس ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

‫‪ 11/08/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000451‬ﻣﺎﻣﻮﻧﻲ اﻛﺮام‬

‫‪ 17/09/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000463‬ﺷﻌﯿﺒﻲ ﺣﻠﯿﻤﺔ‬

‫‪ 16/01/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000466‬ﻟﻌﯿﺪي ﯾﻤﻨﺔ ﻣﻨﺼﻮرﯾﺔ‬

‫‪ 08/03/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000353‬ﻣﻮﻻي ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼم‬

‫‪ 22/01/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000344‬ﻗﺪوري ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﯿﻦ‬

‫‪ 18/10/2001‬ﺑـﺎوﻻد راﻓﻊ‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000334‬اﻟﻄﯿﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 17/12/2001‬ﺑـﺰاوﯾﺔ ﻛﻨﺘﺔ‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000315‬ﺑﻜﯿﺮات ﻟﯿﻨﺪة‬

‫‪ 07/01/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000372‬ﺑﻦ دﺣﺎن ﻣﺮوان‬

‫‪ 04/04/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000339‬ﺷﺤﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 29/08/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000309‬ﺑﻦ ھﯿﺒﺔ ﻧﻮح‬

‫‪ 16/10/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000310‬ﻣﺼﻄﻔﺎوي ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 27/11/2002‬ﺑـﺎﻟﻘﺒﺔ‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000304‬ﺷﻮﯾﺮف ﻧﺴﺮﯾﻦ‬

‫‪ 28/12/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000503‬ﺳﻨﻮر راﻧﯿﺔ‬

‫‪ 09/06/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17000504‬ﺣﻠﻮات راوﯾﺔ‬

‫‪ 15/10/2002‬ﺑـﺎﻟﻘﺎدرﯾﺔ‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17000640‬ﻣﻌﺎش ﻓﯿﺼﻞ‬

‫‪ 06/03/2000‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17000641‬ﺻﺎدﻗﻲ ﻓﺮﯾﺪة‬

‫‪ 07/08/2000‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17000647‬اﻟﺸﯿﺦ ﺑﻠﺔ ھﺎﺟﺮ‬

‫‪ 13/02/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17000648‬ﻟﺤﺴﻦ ھﺎﺟﺮ‬

‫‪ 22/03/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17000660‬ﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد‬

‫‪ 05/12/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17000399‬ھﯿﺮي اﻧﺲ‬

‫‪ 24/01/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 13 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010112 :‬اﻟﻌﻘﯿﺪ ﻟﻄﻔﻲ ادرار | ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17000403‬ﻛﺮوﻣﻲ اﻣﯿﻨﺔ‬

‫‪ 18/02/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17000406‬ﻃﮭﺮاوي اﻣﯿﻠﯿﺎ‬

‫‪ 23/06/2002‬ﺑـﺘﯿﺰي وزو‬

‫‪06.40‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17000407‬دﺑﺎغ اﻟﺤﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ‬

‫‪ 27/06/2002‬ﺑـﺎوﻟﻒ‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17000412‬اوداﺷﻦ اﻟﯿﺴﯿﺎ‬

‫‪ 2002-08-25‬ﺑـﻔﺮﻧﺴﺎ‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17000400‬ﺟﺮادي اﻧﺲ‬

‫‪ 07/11/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪30‬‬

‫‪ 17000393‬ﻣﻮﻻي ﻋﻤﺎر ﻣﻮﻻي ﻗﺎﺳﻢ‬

‫‪ 03/02/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪31‬‬

‫‪ 17000420‬ﺑﺮﻣﺎﺗﻲ اﺑﺘﮭﺎل‬

‫‪ 22/02/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪09.10‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪32‬‬

‫‪ 17000620‬ﺑﻮداود ﻋﻔﺎف‬

‫‪ 13/06/2002‬ﺑـﺎﻟﻌﯿﻦ اﻟﺼﻔﺮاء‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪33‬‬

‫‪ 17000596‬ﺧﺸﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﯿﻞ‬

‫‪ 27/12/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪34‬‬

‫‪ 17000616‬ﯾﺤﻲ ﻋﯿﺴﻰ‬

‫‪ 15/02/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪35‬‬

‫‪ 17000564‬ﺑﯿﺪار ﺷﮭﺮة زاد‬

‫‪ 05/06/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪36‬‬

‫‪ 17000543‬ﻛﺘﺎب ﺷﯿﻤﺎء‬

‫‪ 20/06/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪37‬‬

‫‪ 17000548‬ﺣﺎﻟﻲ ﺳﯿﻠﯿﺎ‬

‫‪ 17/07/2002‬ﺑـﺒﻮﻏﻨﻲ‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪38‬‬

‫‪ 17000556‬ﻋﺒﺪاد زﻛﺮﯾﺎء‬

‫‪ 26/01/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪39‬‬

‫‪ 17000535‬ﻣﻮﺳﺎوي ﺳﻤﯿﺔ‬

‫‪ 14/02/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪40‬‬

‫‪ 17000549‬ﻣﺴﯿﺢ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﻨﯿﺮ‬

‫‪ 15/03/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 14 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010113 :‬ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻧﺲ ادرار | ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17000453‬اﻗﺎﺳﻢ اﻋﻠﻲ‬

‫‪ 26/06/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17000448‬ﻓﻨﯿﺶ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪ 13/09/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17000445‬ﺳﻘﻮان اﺣﻤﺪ‬

‫‪ 15/12/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000289‬ﻟﺮوي ﻣﻨﺎل ﻣﺴﻌﻮدة‬

‫‪ 05/02/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000369‬رﺑﯿﻊ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺮﯾﻢ‬

‫‪ 15/01/2002‬ﺑـﺒﺎب اﻟﻮاد‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000349‬ﻓﻨﯿﺶ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ‬

‫‪ 23/03/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000354‬ﻟﺮوي ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼم‬

‫‪ 2002-09-27‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000313‬ﺷﺮﯾﻔﻲ ﻣﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪرة‬

‫‪ 18/10/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000351‬رﺷﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫‪ 27/11/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000340‬ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 01/01/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000352‬ﺗﻨﺎح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺮح‬

‫‪ 02/02/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000317‬داﺣﺎج ﻟﯿﻠﻰ‬

‫‪ 01/04/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000290‬ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻨﺔ اﷲ ﻓﺪوى‬

‫‪ 07/05/2003‬ﺑـﺒﻮﻟﻮ ﻏﯿﻦ‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000502‬ﺑﻠﻌﯿﻔﺔ ﯾﻮﺳﻒ‬

‫‪ 2001‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000493‬ﺻﻔﺮاﻧﻲ ﺧﻮﻟﺔ‬

‫‪ 03/04/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000494‬رﺑﯿﻊ ﺷﺮﯾﻒ ﺧﻮﻟﺔ‬

‫‪ 27/04/2002‬ﺑـﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000499‬ﻋﯿﺸﺎوي ﺣﻮرﯾﺔ‬

‫‪ 16/05/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17000497‬ﻓﻮدوا ﺧﻮﻟﺔ‬

‫‪ 22/10/2002‬ﺑـﺎوﻟﻒ‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17000516‬ﺑﻠﺒﺎﻟﻲ روﻣﯿﺴﺔ‬

‫‪ 25/10/2002‬ﺑـﺘﻤﻨﺮاﺳﺖ‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17000644‬ﺑﻮﯾﺪ ھﻨﯿﺔ‬

‫‪ 13/07/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17000659‬ﺑﻦ ﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻮارﯾﺔ‬

‫‪ 2002-07-28‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17000635‬ﺑﻼ ﻓﺎﻃﯿﻤﺔ ﻧﺪاج ﻣﻠﻚ‬

‫‪ 17/12/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17000392‬اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻘﻤﺎن‬

‫‪ 07/07/2002‬ﺑـﺎوﻟﻒ‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17000402‬ﯾﻌﯿﺸﻲ اﻧﻔﺎل آﯾﺔ‬

‫‪ 02/10/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 15 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010113 :‬ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻧﺲ ادرار | ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17000401‬ﻋﯿﺸﺎوي اﻧﺼﺎف‬

‫‪ 14/07/2003‬ﺑـﺒﺎﺗﻨﺔ‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17000590‬ﺣﺴﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺐ‬

‫‪ 13/03/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17000623‬ﻋﯿﺴﺎﻧﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 31/03/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17000618‬ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 18/12/2002‬ﺑـﻌﯿﻦ ﺗﻤﻮﺷﻨﺖ‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17000550‬ﺑﺮﻣﺎﺗﻲ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﺒﺮﻛﺔ‬

‫‪ 2002-04-27‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 16 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010114 :‬ﻣﺠﻤﻊ ‪ | 1050‬ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17000455‬اﻟﺬھﺒﻲ ﺑﺸﺮى اﯾﻤﺎن‬

‫‪ 2003-03-17‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17000347‬ﻣﮭﺪاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﯿﻦ‬

‫‪ 2002-09-02‬ﺑـﺒﺸﺎر‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17000348‬ﺑﺎﺻﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﯿﻦ‬

‫‪ 2002-09-23‬ﺑـﺎﻟﻤﻨﯿﻌﺔ‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000359‬ﺻﻮاﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدل‬

‫‪ 2002-10-31‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000656‬ﺷﺮﻗﻲ إﻛﺮام‬

‫‪ 2001-03-11‬ﺑـﺎﻟﻤﻄﺎرﻓﺔ‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000661‬ﺣﻨﺎﻧﻲ وﻓﺎء‬

‫‪ 2002-01-14‬ﺑـﺘﯿﻤﯿﻤﻮن‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000607‬ﺗﺎﻗﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ‬

‫‪ 2002-03-26‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000594‬اﻟﻤﺠﺪوب ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫‪ 2002-09-17‬ﺑـﺘﯿﻠﻮﻟﯿﻦ اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000608‬ﻣﮭﯿﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ‬

‫‪ 2002-10-09‬ﺑـﻘﺼﺎﺑﻲ ‪-‬اوﻻد ﺧﻀﯿﺮ‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000554‬ﺟﻌﺪي زﻛﺮﯾﺎء‬

‫‪ 2002-03-01‬ﺑـﺒﻨﻮرة‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000562‬ﻣﺎﻣﻮﻧﻲ ﺳﮭﯿﻠﺔ‬

‫‪ 2002-10-12‬ﺑـﻔﻨﻮﻏﯿﻞ‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 17 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010115 :‬ﻣﺮاﻗﻦ اﻻﺳﺘﺼﻼح | اﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17000758‬ﺗﻨﺎح ام ﻟﺨﯿﺮ‬

‫‪ 2002-04-17‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17000834‬ﻋﻘﺒﺎوي ﺟﻤﯿﻠﺔ‬

‫‪ 2001‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17000827‬ﻋﻘﺒﺔ ﻛﻨﺘﺔ ﺑﻮﺑﻜﺮ‬

‫‪ 2001-08-28‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000837‬ﺑﺎﻻ ﯾﻤﯿﻨﺔ‬

‫‪ 2002-10-09‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000904‬ﺑﻦ ﻧﺎﻧﺔ ﺳﺎرة‬

‫‪ 2002-02-24‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000691‬ﻟﻨﺼﺎري ﻧﻌﯿﻤﺔ‬

‫‪ 2001‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﻌﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000982‬ﺣﻤﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫‪ 2001‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17001004‬ﺑﺎﻻ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب‬

‫‪ 2001-09-19‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000983‬ﻟﻨﺼﺎري ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫‪ 2002-05-13‬ﺑـﺎوﻟﻒ‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000928‬ﻛﻨﺘﺎوي ﺳﯿﺪي اﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 1997-08-08‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000960‬ﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ‬

‫‪ 2000‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000950‬ﺑﻮزﯾﺪ ﻛﻠﺘﻮم‬

‫‪ 2001-11-13‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000927‬ﻋﻘﺒﺎوي ﺳﯿﺪا ﻋﻤﺎر‬

‫‪ 2002‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 18 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010116 :‬ﺧﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ | اﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001036‬زﺣﯿﻞ ھﺎﺟﺮ ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ‬

‫‪ 28/05/2000‬ﺑـﻤﻌﺴﻜﺮ‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001024‬ﺻﺪوق ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 28/01/2002‬ﺑـﺒﺸﺎر‬

‫‪09.50‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001028‬ﯾﻌﯿﺸﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻛﻮﺛﺮ‬

‫‪ 01/05/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001027‬ﺑﻦ ﻗﻮﯾﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮة‬

‫‪ 12/09/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪09.30‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001050‬ﻋﻮﻣﺎري وﺻﺎل‬

‫‪ 23/12/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000748‬زﺣﯿﻞ ﻣﺮوة ﺳﺎرة‬

‫‪ 27/10/2001‬ﺑـﻤﻌﺴﻜﺮ‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000735‬ﺧﻠﯿﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ‬

‫‪ 02/10/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪09.10‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000740‬اﺑﻲ زﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ وﻻء اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 19/11/2002‬ﺑـﻌﯿﻦ ﺗﻤﻮﺷﻨﺖ‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000730‬ﻣﻮﻻ ﻋﻤﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ‬

‫‪ 05/12/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪09.10‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000825‬ﻛﻨﺰاح اوﺳﺎﻣﺔ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ‬

‫‪ 18/02/2002‬ﺑـﺰاوﯾﺔ ﻛﻨﺘﺔ‬

‫‪08.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000822‬اﺑﯿﺶ اﻛﺮم رﺿﻮان‬

‫‪ 19/02/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000858‬ﻗﺎﺳﻤﻲ دﻋﺎء‬

‫‪ 29/08/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000849‬ﻣﺎﻟﻜﻲ ﯾﺎﺳﯿﻦ‬

‫‪ 11/12/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000884‬ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ رﺑﺎب‬

‫‪ 19/08/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000897‬ﺑﺎﻗﺔ ﺳﻤﯿﺔ‬

‫‪ 2002-03-21‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000887‬ﻓﺮﺣﻲ رﯾﺎن‬

‫‪ 21/09/2002‬ﺑـﺎﻻﺑﯿﺎر‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000885‬ﻣﻮﻻي ﺣﺴﺎن رﺑﺎب‬

‫‪ 27/11/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17000683‬ﺑﻼل ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ھﺸﺎم‬

‫‪ 24/09/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17000707‬ﺑﺨﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 05/10/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17000780‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ‬

‫‪ 27/02/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17000805‬ﺑﻼه اﺳﻤﺎء‬

‫‪ 09/03/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17000789‬اﻋﺮﯾﺒﻲ اﯾﻤﻦ‬

‫‪ 27/04/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17000810‬ﺑﻠﻘﻨﺪوز اﺷﺮف‬

‫‪ 10/06/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17000793‬ﺳﻤﺎﻧﻲ اﯾﻤﺎن‬

‫‪ 17/01/2003‬ﺑـﺮﻗﺎن‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 19 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010116 :‬ﺧﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ | اﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17000972‬ﺑﻮﺗﺪارة ﻋﺎﺋﺸﺔ‬

‫‪ 14/01/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17001006‬ﺑﻠﻌﻘﯿﺪ ﻋﺒﯿﺮ‬

‫‪ 14/07/2002‬ﺑـﺎرزﯾﻮ‬

‫‪08.70‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17000933‬ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺷﺮﯾﻔﺔ‬

‫‪ 19/08/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17000939‬ﺣﺠﺮاوي ﺳﻌﺪﯾﺔ‬

‫‪ 24/05/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17000956‬ﻓﻨﯿﺶ ﻗﺪور‬

‫‪ 09/08/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 20 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010117 :‬اﻟﺒﻨﺎت ادرار | اﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001046‬ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺴﻲ وﻟﯿﺪ‬

‫‪ 01-08-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001040‬ﻣﻌﻠﻢ إﯾﻤﺎن‬

‫‪ 02-01-16‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001034‬ﺑﻜﺮاوي ھﺎﺟﺮ‬

‫‪ 02-04-04‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001049‬ﻣﺰرار وﺳﺎم‬

‫‪ 02-07-28‬ﺑـﺒﺎب اﻟﻮاد‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001043‬ﺣﺴﺎﻧﻲ ھﯿﺜﻢ‬

‫‪ 03-03-08‬ﺑـﺄم اﻟﺒﻮاﻗﻲ‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17001048‬راﺟﻲ وداد ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 2003-03-27‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000745‬ﻛﻔﻮس ﻣﺮﯾﺔ‬

‫‪ 01-08-23‬ﺑـﺎﻟﻘﺮارة‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000743‬ﻟﺤﺴﻦ أﯾﻮب‬

‫‪ 01-10-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000750‬ﻻﺣﻤﺮ أﺳﻤﺎء رﻓﯿﺪة‬

‫‪ 02-04-13‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000744‬ﻃﻠﺤﺎوي ﻣﺮﯾﻢ‬

‫‪ 02-08-23‬ﺑـﺎﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪08.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000754‬ﻛﺎﺑﻮﯾﺔ ﻣﮭﺎ‬

‫‪ 02-09-16‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000741‬ﻣﺼﻄﻔﺎوي أﺣﻤﺪ واﺋﻞ‬

‫‪ 02-09-22‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪08.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000726‬ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ‬

‫‪ 02-11-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000727‬ﻓﺮﺣﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ‬

‫‪ 02-12-14‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000732‬أﻧﺼﺎري ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫‪ 03-01-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000755‬ﺟﻌﻔﺮ ﻣﮭﺪي‬

‫‪ 03-02-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000725‬ﺣﻤﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﯾﻤﻦ‬

‫‪ 03-04-11‬ﺑـﺎﻟﺴﺎﻧﯿﺔ‬

‫‪09.00‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17000723‬ﺑﻦ ﻃﻮﺑﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺬﯾﺮ‬

‫‪ 03-04-25‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17000857‬اﻟﺸﯿﺦ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﯾﺴﺮى‬

‫‪ 02-05-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17000843‬ﺟﺮﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎﻟﺪ‬

‫‪ 02-07-31‬ﺑـﺎﻷﺑﯿﺾ ﺳﯿﺪي اﻟﺸﯿﺦ‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17000861‬ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺧﻮﻟﺔ‬

‫‪ 02-08-22‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17000908‬ﯾﻮﺳﻒ ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 02-08-23‬ﺑـﺂرﯾﺲ‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17000910‬ﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 02-09-01‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17000882‬ﺳﻌﺪون رﻣﯿﺴﺎء‬

‫‪ 02-10-15‬ﺑـﺒﺎب اﻟﻮادي‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 21 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010117 :‬اﻟﺒﻨﺎت ادرار | اﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17000898‬ﺑﺮادﻋﻲ ﺳﻤﯿﺔ‬

‫‪ 02-10-25‬ﺑـﺄدرار‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17000879‬ﻗﺮاﻓﻲ ﯾﻮﺳﻒ‬

‫‪ 02-11-14‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17000894‬ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻤﻰ‬

‫‪ 02-12-13‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17000899‬ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺳﻤﯿﺔ‬

‫‪ 03-01-17‬ﺑـﻌﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17000703‬ﺑﻮرورو ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 01-04-07‬ﺑـﺒﻨﻮرة‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪30‬‬

‫‪ 17000675‬ﺑﯿﺎزﯾﺪ ﻟﻤﯿﻦ‬

‫‪ 01-10-02‬ﺑـﺈﻗﻠﻲ‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪31‬‬

‫‪ 17000679‬ﺑﻦ ﻣﻮﻻي ﻻﻟﺔ‬

‫‪ 01-11-21‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪32‬‬

‫‪ 17000687‬ﻟﺮوي ﻧﺼﯿﺮة‬

‫‪ 02-02-19‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪33‬‬

‫‪ 17000688‬ھﻨﻮن ﻧﺼﯿﺮة‬

‫‪ 02-04-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪34‬‬

‫‪ 17000672‬اﻟﺸﯿﺦ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﻨﺎل‬

‫‪ 02-05-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪35‬‬

‫‪ 17000674‬ﻗﻠﻮم أﻣﻲ ﻻﻟﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ‬

‫‪ 02-06-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪09.30‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪36‬‬

‫‪ 17000676‬ﻗﺪرز أﻣﯿﻤﺔ‬

‫‪ 02-07-12‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪37‬‬

‫‪ 17000686‬ﺑﻮﻣﯿﻼك ﻧﺰار ﻓﻀﻞ اﻻﻟﮫ‬

‫‪ 02-07-15‬ﺑـﺎﻟﻘﺎﻟﺔ‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪38‬‬

‫‪ 17000678‬ﻣﻨﺼﻮري أﻣﯿﻦ‬

‫‪ 02-09-20‬ﺑـﺒﺴﻜﺮة‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪39‬‬

‫‪ 17000706‬ﻣﻠﯿﺎﻧﻲ أﺣﻤﺪ‬

‫‪ 02-09-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪40‬‬

‫‪ 17000696‬ﻗﻠﻮم أﯾﻤﻦ‬

‫‪ 2002-09-24‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪41‬‬

‫‪ 17000699‬ﻗﺮﯾﺪة ﻟﯿﻠﻰ‬

‫‪ 02-12-23‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪42‬‬

‫‪ 17000980‬ﺑﻮرﻛﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ‬

‫‪ 01-08-28‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪43‬‬

‫‪ 17001003‬ﺑﻮرورو ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‬

‫‪ 02-12-11‬ﺑـﻐﺮداﯾﺔ‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪44‬‬

‫‪ 17000989‬ﻃﻮاھﺮﯾﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ‬

‫‪ 02-12-22‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪45‬‬

‫‪ 17000946‬ﻗﺮﯾﺪة زوﻟﯿﺨﺔ‬

‫‪ 02-05-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪46‬‬

‫‪ 17000949‬ﺑﺮادﻋﻲ ﻛﻨﺰة‬

‫‪ 02-05-13‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪47‬‬

‫‪ 17000952‬ﻟﯿﻦ ﻛﺘﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ‬

‫‪ 02-05-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪48‬‬

‫‪ 17000935‬ﺣﺎج ﻗﻮﯾﺪر ﺳﺮور‬

‫‪ 2002-09-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪49‬‬

‫‪ 17000924‬ﻋﺒﯿﺮات زﯾﻨﺐ‬

‫‪ 02-10-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪50‬‬

‫‪ 17000941‬ﻟﺮوي ﺻﻔﺎء‬

‫‪ 02-11-12‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪51‬‬

‫‪ 17000951‬ﺑﺪاوي ﻛﺎﻣﯿﻠﯿﺎ‬

‫‪ 02-12-25‬ﺑـﺰﯾﺮاﻟﺪا‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪52‬‬

‫‪ 17000953‬ﺑﻮرﯾﺸﺔ ﻛﺮﯾﻢ‬

‫‪ 03-01-22‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 22 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010118 :‬اﻟﺬﻛﻮر ادرار | اﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001033‬ﻣﯿﺪوﻧﻲ ھﺎﺟﺮ‬

‫‪ 2002-03-25‬ﺑـﻐﺮداﯾﺔ‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001030‬ﺑﻮﻟﻐﺐ ھﻨﺎء‬

‫‪ 21/06/2002‬ﺑـﺎﻟﻤﯿﻠﯿﺔ‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001052‬درﯾﺴﻲ وﻓﺎء‬

‫‪ 02/11/2002‬ﺑـﺒﻨﻲ ﻓﻮدة‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000728‬ﺣﻤﺮاوي ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﯿﻦ‬

‫‪ 26/06/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000756‬ﻋﺰاوي ﻣﻮﻻي اﻟﺘﮭﺎﻣﻲ‬

‫‪ 2002-04-01‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000739‬اوﯾﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪو‬

‫‪ 24/05/2002‬ﺑـﺘﻤﻨﺮاﺳﺖ‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000753‬ﻣﯿﺪوﻧﻲ ﻣﻌﺎد‬

‫‪ 2002-08-03‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000733‬ﻣﯿﺪي ﻣﺤﻤﺪ ادﯾﺐ‬

‫‪ 14/09/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000746‬ﺑﻮدﻧﺔ ﻣﺮوة‬

‫‪ 03/11/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000747‬ھﻮاري ﻣﺮوة‬

‫‪ 30/11/2002‬ﺑـﻌﻤﺎري‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000722‬ﻣﺒﺎرﻛﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﯿﻦ‬

‫‪ 23/01/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000852‬ﻋﻮﻣﺮي ﺧﺪﯾﺠﺔ‬

‫‪ 1998-10-25‬ﺑـﺤﻤﺎد ﺗﺴﺎﺑﯿﺖ‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000826‬ﺑﻮﻣﯿﺪوﻧﺔ ﺑﺮاھﯿﻢ‬

‫‪ 09/11/1998‬ﺑـﺎﻟﻨﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000832‬ﺷﻘﺮاﻧﻲ دﻟﯿﻠﺔ‬

‫‪ 31/08/1999‬ﺑـﺒﻨﻲ ﻋﺒﺎس‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000850‬ﺑﻜﺮاوي ﯾﺎﺳﺮ‬

‫‪ 24/09/2000‬ﺑـﺤﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎرة‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000860‬ﺑﻠﺨﺮوف ﺟﮭﺎد‬

‫‪ 2002-08-19‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000831‬ﺑﻘﺒﺎق ﺣﻨﺎن‬

‫‪ 28/08/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17000842‬رزﻗﻲ ﺧﻠﻮد‬

‫‪ 23/01/2003‬ﺑـﺎﻟﻘﺮارة‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17000854‬ﺣﻀﺮي ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 24/02/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17000901‬ﻋﯿﺪات ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ‬

‫‪ 17/02/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17000892‬ﻋﻨﺎﺑﻲ رﻓﯿﻖ‬

‫‪ 16/04/2002‬ﺑـﺎﻟﻤﺪﯾﺔ‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17000889‬ﺑﻮﻋﻼم رﺿﻮان‬

‫‪ 2002-04-23‬ﺑـﺴﯿﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17000876‬ﯾﻮﺳﻔﻲ ﯾﻮﻧﺲ‬

‫‪ 2002-08-10‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17000886‬ﻋﻤﺮاﻧﻲ رﯾﺎن‬

‫‪ 13/09/2002‬ﺑـﺤﺎﺳﻲ ﻣﺎﻣﺎش‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 23 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010118 :‬اﻟﺬﻛﻮر ادرار | اﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17000880‬ﺑﺎﺧﻮ ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم‬

‫‪ 29/12/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17000905‬ﺑﺎﻧﺎﺻﺮ ﻃﺎرق‬

‫‪ 21/01/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17000701‬ﻣﺮﺑﻮح ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 25/06/1999‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17000697‬ﺑﻮزﯾﺎن ﻟﯿﻠﺔ‬

‫‪ 01/04/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17000689‬ﻓﺎﺿﻠﻲ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 01/05/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪30‬‬

‫‪ 17000673‬ﻣﺮﻣﻮري ﻣﻨﻰ‬

‫‪ 09/11/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪31‬‬

‫‪ 17000694‬اﻟﮭﺎﻣﻞ ﻧﻮر اﻟﮭﺪى‬

‫‪ 20/01/2003‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪32‬‬

‫‪ 17000804‬ﻣﯿﺪوﻧﻲ اﺳﻤﺎء‬

‫‪ 06/01/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪33‬‬

‫‪ 17000801‬ﻋﻄﻮات اروى‬

‫‪ 27/03/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪34‬‬

‫‪ 17000785‬اوﺳﻨﺔ اﺑﺮاھﯿﻢ‬

‫‪ 2002-05-29‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪35‬‬

‫‪ 17000797‬ﺑﻮزﯾﺎن اﺣﻤﺪ‬

‫‪ 07/12/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪36‬‬

‫‪ 17001001‬ﻟﻜﺒﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‬

‫‪ 02/02/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪37‬‬

‫‪ 17000986‬ﻋﺰاوي ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ‬

‫‪ 27/12/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪38‬‬

‫‪ 17000979‬ﻗﺒﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ‬

‫‪ 25/04/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪39‬‬

‫‪ 17000973‬ﯾﻮﺳﻔﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ‬

‫‪ 18/08/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪40‬‬

‫‪ 17001002‬ﺑﻮﺳﻮﻣﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‬

‫‪ 11/10/2002‬ﺑـﺴﯿﻖ‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪41‬‬

‫‪ 17000930‬اﻋﻮﻣﺮي ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 11/01/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪42‬‬

‫‪ 17000958‬رزوﻗﻲ ﻋﻠﻲ‬

‫‪ 22/01/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪43‬‬

‫‪ 17000945‬ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺻﮭﯿﻠﺔ‬

‫‪ 15/02/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪44‬‬

‫‪ 17000943‬ﺳﺎوس ﺳﮭﺎم‬

‫‪ 15/06/2002‬ﺑـﺎﻻﺑﯿﺾ ﺳﯿﺪ اﻟﺸﯿﺦ‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪45‬‬

‫‪ 17000940‬ﺑﻮدﻧﺔ ﺻﻔﺎء‬

‫‪ 03/11/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪46‬‬

‫‪ 17000947‬ﺑﻮﺣﻮس ﺻﻮﻓﯿﺎ‬

‫‪ 04/12/2002‬ﺑـﺎﻟﺤﺮاش‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 24 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010119 :‬اﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ اوﻻد ﻋﻠﻲ | اﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001053‬ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وھﯿﺒﺔ‬

‫‪ 2002-03-22‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001055‬ﻣﻌﻄﺎ اﷲ ﻟﻄﯿﻔﺔ‬

‫‪ 2002-03-23‬ﺑـﺘﻤﯿﻤﻮن‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001025‬ﺑﻮﻋﻜﺎز ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 2002-07-04‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000729‬ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ‬

‫‪ 2001-03-06‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000738‬ﯾﻮﺳﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدل‬

‫‪ 2002-01-23‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000731‬ﺑﻦ اﻟﻄﯿﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﯿﺪ‬

‫‪ 2002-02-22‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000759‬ﻋﺜﻤﺎن ام اﻟﺨﯿﺮ‬

‫‪ 2002-09-05‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000752‬ﻣﻮﻣﻨﻲ ﻣﺼﻄﻔﺊ‬

‫‪ 2002-10-14‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000835‬ﺿﺮاوي ﺟﻤﯿﻠﺔ‬

‫‪ 2001-04-28‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000846‬ﺑﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ‬

‫‪ 2001-08-18‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000853‬ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪ ﺧﺪﯾﺠﺔ‬

‫‪ 2002-04-29‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000844‬ﺻﺎﻟﺤﻲ ﺧﺎﻟﺪ‬

‫‪ 2002-09-22‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000909‬ﻟﻌﺼﺐ ﺷﯿﻤﺎء‬

‫‪ 2001-08-01‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000895‬ﺑﻮﻋﻜﺎز ﺳﻨﺎء‬

‫‪ 2002-05-02‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000878‬ﺑﻘﻠﻮش ﯾﻮﺳﻒ‬

‫‪ 2002-05-03‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000875‬ﺑﻦ ﺣﻤﺎدي ﯾﻮﻧﺲ‬

‫‪ 2002-08-09‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000891‬ﻧﻮاري رﻗﯿﺔ‬

‫‪ 2003-05-13‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17000698‬ﺑﻮﻣﺤﺮوق ﻟﯿﻠﻰ‬

‫‪ 2001-09-23‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17000682‬ﺑﻦ اﻟﻌﺮﯾﺔ ﻧﺒﯿﻠﺔ‬

‫‪ 2002-06-07‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17000806‬ﻣﻮﻻي ﻋﻠﻲ اﺳﻤﺎء‬

‫‪ 2002-08-22‬ﺑـﺘﻤﺮاﺳﺖ‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17000772‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻤﻲ اﻣﺎل‬

‫‪ 2002-09-18‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17000773‬ﺣﻤﻮدﯾﻦ اﻧﺲ‬

‫‪ 2002-09-26‬ﺑـﺒﻐﺪاد‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17000809‬ﻟﺒﺎن اﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪ 2002-12-26‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17000996‬ﺣﻤﯿﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ‬

‫‪ 2002-04-25‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 25 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010119 :‬اﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ اوﻻد ﻋﻠﻲ | اﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17000995‬ﻋﺒﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﻤﺎل‬

‫‪ 2002-07-15‬ﺑـﺎدرار‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17000993‬ﺧﺮﺷﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن‬

‫‪ 2002-08-08‬ﺑـﺘﻠﻤﺴﺎن‬

‫‪07.60‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17000987‬ﻣﺮﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ‬

‫‪ 2002-09-15‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17000984‬اوﻻد اﻟﺒﻜﺎي ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫‪ 2003‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17000944‬ﺑﻮﻣﺤﺮوق ﺳﮭﯿﻠﺔ‬

‫‪ 1999-12-12‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪30‬‬

‫‪ 17000937‬ﺑﻦ ﻣﻮﻻي ﺳﻌﺎد‬

‫‪ 2001-06-20‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪31‬‬

‫‪ 17000931‬ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺻﺮاح‬

‫‪ 2002-01-19‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪32‬‬

‫‪ 17000926‬اداوﻋﻠﻲ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ‬

‫‪ 2002-03-13‬ﺑـﻔﻨﻮﻏﯿﻞ‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪33‬‬

‫‪ 17000923‬ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪ زﯾﻨﺐ‬

‫‪ 2002-04-29‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪34‬‬

‫‪ 17000936‬داﺧﻠﻲ زﻛﺮﯾﺎء‬

‫‪ 2002-07-12‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪35‬‬

‫‪ 17000934‬اﻟﻌﺮاﺑﻲ ﺷﺮﯾﻔﺔ‬

‫‪ 2002-07-19‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪36‬‬

‫‪ 17000938‬ﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪ 2003-01-05‬ﺑـﺎوﻻد ﺑﺮاھﯿﻢ‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 26 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010120 :‬اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ | اﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001022‬ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻓﺎروق‬

‫‪ 2002-02-26‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001037‬ﻟﻮﻧﯿﺲ ھﺒﺔ اﷲ‬

‫‪ 2002-03-09‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001054‬ﻣﺰﯾﺎن ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 2002-11-07‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001038‬ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ھﺒﺔ اﷲ‬

‫‪ 2002-11-10‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪09.20‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001047‬ﺣﺮﯾﺮش وﻟﯿﺪ‬

‫‪ 2002-11-19‬ﺑـﺎﻟﺪوﯾﺮة‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17001031‬ﺳﮭﻮﻟﻲ ھﺎﻟﺔ‬

‫‪ 2003-03-22‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000760‬ﻋﺪو اﻣﻞ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ‬

‫‪ 2002-11-13‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000736‬ﻓﻨﯿﺶ ﻣﺤﻤﺪ رﯾﺎن‬

‫‪ 2002-12-25‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000724‬ﻣﯿﻠﻮدي ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻻﺳﻼم‬

‫‪ 2003-02-03‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪09.10‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000737‬ﺳﻮداﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﯾﺎن‬

‫‪ 2004-01-09‬ﺑـﻌﯿﻦ ﺗﻤﻮﺷﻨﺖ‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000845‬ﺑﻮﻋﻤﻲ ﯾﺎﺳﯿﻦ‬

‫‪ 2001-08-02‬ﺑـﺒﺎب اﷲ ﺳﺎﻟﻲ‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000847‬ﯾﺤﯿﺎﻧﻲ ﯾﺎﺳﯿﻦ‬

‫‪ 2001-09-04‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000824‬ﻋﺰوق اﻏﯿﻼس‬

‫‪ 2002-06-03‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000851‬ﺑﻦ ﯾﺤﻲ ﯾﺤﻲ‬

‫‪ 2002-06-26‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000859‬ﺑﻮﺳﻨﺪة ﺣﻔﺼﺔ‬

‫‪ 2002-09-02‬ﺑـﺴﯿﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000888‬ﻗﺮزو رﺿﻮان‬

‫‪ 2002-03-14‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000911‬ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻲ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 2003-02-21‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17000690‬اﺳﺒﺎﻏﻮ ﻧﺴﺮﯾﻦ‬

‫‪ 2002-01-15‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17000705‬ﻏﺰﻻوي أﺣﻤﺪ‬

‫‪ 2002-05-18‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17000695‬ﻧﻮر ﻧﻮرھﺎن‬

‫‪ 2002-05-20‬ﺑـﺤﺠﻮط‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17000684‬ﺑﻦ ﺣﯿﺪي ﻧﺮﻣﺎل زھﺮة‬

‫‪ 2002-06-15‬ﺑـﺴﺒﺪو‬

‫‪08.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17000775‬ﺑﻦ ﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 2001-05-27‬ﺑـﺰواﯾﺔ ﻛﻨﺘﺔ‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17000788‬ﺗﺮاﻛﺖ اﯾﻤﻦ‬

‫‪ 2002-03-29‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17000794‬ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﯾﻨﺎس‬

‫‪ 2002-05-30‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 27 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010120 :‬اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ | اﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17000807‬ﺑﻮﻛﺮاع ﺑﻄﯿﺐ اﺳﻤﺎء‬

‫‪ 2002-09-10‬ﺑـﺤﻤﺎم ﺑﻮﺣﺠﺮ‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17000787‬ﺳﻌﯿﺪي ادم ﯾﻮﻧﺲ‬

‫‪ 2002-11-07‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17000800‬ﻣﻮﻻي اﻟﺰﯾﻦ اﯾﻮب‬

‫‪ 2002-11-18‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17000798‬ﻗﺼﯿﺲ اﯾﺎت ﺧﺪﯾﺠﺔ‬

‫‪ 2002-12-20‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17000991‬ﺑﻠﻌﯿﻤﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ‬

‫‪ 2002-08-23‬ﺑـﺎﻟﺴﻮﻗﺮ‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪30‬‬

‫‪ 17001008‬ﻣﻮﻻي ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 2002-08-30‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪31‬‬

‫‪ 17000985‬ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ‬

‫‪ 2002-12-13‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪32‬‬

‫‪ 17000976‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﻋﺒﺎس‬

‫‪ 2003-01-16‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪33‬‬

‫‪ 17000957‬ﺷﺒﻮب ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ اﻻﻣﯿﻦ‬

‫‪ 2002-11-21‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 28 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010121 :‬اﻻﺷﻌﺮي | اﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001041‬ﺑﻠﻌﺮﺑﻲ إﯾﻤﺎن‬

‫‪ 2002-04-04‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001042‬ﻣﺴﻠﻢ إﯾﻤﺎن‬

‫‪ 2002-07-10‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001051‬ﻓﺎرﻧﺨﻠﺔ وﺳﯿﻠﺔ‬

‫‪ 2002-08-05‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001035‬ﺑﺎﻋﻠﻲ ھﺎﺟﺮ‬

‫‪ 2002-12-07‬ﺑـﺄﻗﺮوت‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000749‬ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﯾﻢ ﻣﺮوى‬

‫‪ 2002-02-28‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪09.10‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000751‬ﺑﻨﺪﯾﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬

‫‪ 2002-06-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000848‬ﻧﺎﺟﻤﻲ ﯾﺎﺳﯿﻦ‬

‫‪ 2002-08-18‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000840‬رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮ‬

‫‪ 2002-10-02‬ﺑـﺒﻨﻮرة‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000823‬دﯾﺪاوي اﻛﺮام‬

‫‪ 2002-11-18‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000680‬اﺑﻲ ھﺮﯾﺮة ﻣﺎﻣﺔ‬

‫‪ 2002-11-08‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000990‬ﺑﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ‬

‫‪ 2002-03-12‬ﺑـﺘﺴﺎﺑﯿﺖ‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17001007‬ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﯿﺪ اﻟﺠﻠﯿﻞ‬

‫‪ 2002-06-29‬ﺑـﺴﯿﺪو‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000929‬ﺑﻦ دﯾﺪي ﺳﯿﺪي ﻋﺜﻤﺎن‬

‫‪ 2002-02-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000925‬دھﯿﺐ ﻃﯿﺐ‬

‫‪ 2002-07-16‬ﺑـﻌﯿﻦ ﺗﻤﻮﺷﻨﺖ‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000948‬ﻧﻮاري ﻛﻤﺎل‬

‫‪ 2002-08-19‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 29 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010122 :‬ﻣﻨﺎد اﻣﺤﻤﺪ | اﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001026‬ﺣﻠﯿﻔﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 2002-08-26‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17000839‬أﻗﺎﺳﻢ ﺣﻤﺰة‬

‫‪ 2001-11-05‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17000828‬ﺣﻤﺎدي ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ‬

‫‪ 2002-04-04‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17000856‬ﺳﻤﺎﺣﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 2002-08-17‬ﺑـﺎﻻﺑﯿﺾ ﺳﯿﺪي اﻟﺸﯿﺦ‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17000874‬دوﻛﻲ ﯾﻮﻧﺲ‬

‫‪ 2000-01-27‬ﺑـﺎوﻻد ﻋﻠﻲ‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17000890‬ﺷﺮﻓﺎوي رﻗﯿﺔ‬

‫‪ 2001-01-30‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17000903‬ﻟﻤﻘﺪم ﺳﺎرة‬

‫‪ 2001-08-03‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17000906‬ﻧﺒﻮ ﻃﺎھﺮ‬

‫‪ 2001-09-15‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17000883‬ﺷﺎﯾﺐ راﻧﯿﺔ‬

‫‪ 2002-01-02‬ﺑـﺎوﻻد ﻋﻠﻲ‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17000872‬رﺣﻤﺎن ﺧﻮﻟﺔ‬

‫‪ 2002-10-12‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17000677‬ﻣﺒﺮوﻛﻲ أﻣﯿﻦ‬

‫‪ 2000-06-17‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17000704‬ﺑﻮﻏﺮدة ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 2002-03-13‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17000681‬ﺑﻄﻲ ﻣﺎرﯾﺔ‬

‫‪ 2002-08-24‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17000776‬اﻟﺪھﺒﻲ اﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 2002-01-22‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17000782‬اﻟﻜﻮز اﻟﮭﺎم‬

‫‪ 2002-07-21‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17000802‬ﻋﻮﻣﺎري اروئ‬

‫‪ 2002-08-13‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17000778‬ھﺰﯾﻞ اﻣﯿﺮة‬

‫‪ 2002-11-06‬ﺑـﺒﻨﻮرة‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17000988‬ﻗﺎدري ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ‬

‫‪ 2002-10-13‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17001011‬ﺑﻦ دﺣﻤﺎن ﻓﺆاد‬

‫‪ 2003-01-14‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17000981‬ﺣﻤﯿﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺰ‬

‫‪ 2003-02-24‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17000932‬ﺑﻠﻌﺮﯾﺒﻲ ﺳﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎر‬

‫‪ 2002-10-30‬ﺑـﻘﺴﻨﻄﯿﻨﺔ‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 30 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010125 :‬ﺑﺮﯾﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر | ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001518‬اﻷزاوي إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 2000‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺎﻟﺤﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001530‬ﺑﻦ درﯾﺲ وﻓﺎء‬

‫‪ 02-04-17‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001515‬ﻏﯿﺘﺎوي ھﺎﺟﺮ‬

‫‪ 02-07-11‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001521‬ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﺔ ھﺪﯾﻞ‬

‫‪ 02-09-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001527‬ﺻﻮﯾﺪق إﻛﺮام‬

‫‪ 03-02-02‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17001421‬ﻟﮭﻼﻟﻲ ﻋﻠﻲ‬

‫‪ 01-11-21‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17001435‬أﺑﻮزو ﻋﺎﺋﺸﺔ‬

‫‪ 2002‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17001233‬ﻟﮭﻼﻟﻲ اﻟﺤﺎج‬

‫‪ 00-01-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17001245‬اﻟﺘﻮﺟﻲ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ ﺑﻨﺖ ﺑﻮﺑﻜﺮ‬

‫‪ 2002‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17001230‬اﻟﻄﯿﺒﻲ اﻟﻤﮭﺪي‬

‫‪ 02-06-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17001234‬ﻏﯿﺘﺎوي اﻟﺤﺴﺎن‬

‫‪ 02-10-16‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17001236‬اﻟﺘﻮﺟﻲ اﻟﺤﻮﺳﯿﻦ‬

‫‪ 02-12-26‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17001235‬اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﺴﯿﻦ‬

‫‪ 2003‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺤﯿﺒﻮق ﻣﺎ ﻟﻲ‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17001283‬ﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ ﺟﻤﻌﺔ‬

‫‪ 02-02-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17001295‬ﺑﻠﺨﯿﺮات ﺣﯿﺎة‬

‫‪ 02-04-12‬ﺑـﺘﯿﺴﻤﺴﯿﻠﺖ‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17001473‬ﺣﻤﺎوي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‬

‫‪ 01-06-21‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17001485‬اﻻزام ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

‫‪ 2002‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17001467‬ﻏﯿﺘﺎوي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ‬

‫‪ 02-03-05‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17001491‬اﻟﺘﻮﺟﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﺒﻜﺎي‬

‫‪ 02-03-25‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17001497‬اﻟﺘﻮﺟﻲ ﻓﺮﺣﺎت‬

‫‪ 02-07-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17001477‬ﻋﻘﺒﺎوي ﻋﯿﺸﺔ‬

‫‪ 2003‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺘﻨﺪوف‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17001193‬دادو ﻣﺮﯾﻢ‬

‫‪ 02-07-10‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17001394‬ﻏﺴﺎل زﻛﺮﯾﺎء‬

‫‪ 98-09-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17001403‬ﺻﺒﺮاوي ﻛﺮﯾﻢ‬

‫‪ 2001-12-01‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 31 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010125 :‬ﺑﺮﯾﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر | ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17001398‬ﻏﺮاﺑﻲ ﺳﮭﯿﻠﺔ‬

‫‪ 02-08-02‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17001387‬ﺑﻦ درﯾﺲ ﺷﺮﯾﻒ‬

‫‪ 02-12-19‬ﺑـﺄدرار‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 32 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010126 :‬اﺑﻮﻋﺒﯿﺪة ﺑﻦ اﻟﺠﺮاح | ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001517‬رﻗﺎدي إﺑﺮاھﯿﻢ‬

‫‪ 01-08-04‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001419‬اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻋﻤﺎر‬

‫‪ 2001‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001077‬ﻃﻤﺮي ﻻﻟﺔ‬

‫‪ 99-01-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001082‬دھﻤﺔ ﻣﺎرﯾﺔ‬

‫‪ 02-06-24‬ﺑـﻤﺘﻠﯿﻠﻲ‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001064‬ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ أم اﻟﺨﯿﺮ‬

‫‪ 02-10-05‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17001147‬ﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻵﻣﯿﻦ‬

‫‪ 2001‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17001143‬ﻃﯿﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﯿﻦ‬

‫‪ 2002‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17001116‬ﺳﻌﯿﺪي أﯾﻤﻦ أﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪ 02-08-22‬ﺑـﺒﺸﺎر‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17001266‬دادو ﺑﺎدي‬

‫‪ 01-06-02‬ﺑـﺘﮭﻘﺎرت‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17001278‬ﻛﺮزازي ﺣﻨﺎن‬

‫‪ 02-02-05‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17001280‬ﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ دﻧﯿﺎ‬

‫‪ 02-10-13‬ﺑـﺒﺸﺎر‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17001464‬ﻟﺤﺒﻮس ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ‬

‫‪ 99-07-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17001479‬ﻋﻘﺒﺎوي ﻋﻘﯿﺪة‬

‫‪ 01-10-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17001179‬ﻟﻨﺼﺎري ﻣﯿﻠﻮدة ﺑﻨﺖ‬

‫‪ 1999‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17001202‬ﻟﻨﺼﺎري أﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪ 01-06-23‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17001190‬ﻛﺮزازي ﻣﺮﯾﻢ‬

‫‪ 01-07-05‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17001175‬ﻃﺎﻃﻲ ﻣﯿﻤﻮﻧﺔ‬

‫‪ 01-11-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17001185‬ﻋﻘﺒﺎوي ﻣﺨﻄﺎر‬

‫‪ 02-07-20‬ﺑـﺄم اﻟﻌﺴﻞ‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17001203‬رﺷﯿﺪ أﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪ 02-08-19‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17001400‬ﻋﻘﺒﺎوي زھﺮة‬

‫‪ 01-10-17‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17001389‬إﯾﺰاوي ﺷﺮﯾﻔﺔ‬

‫‪ 2002‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17001401‬اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ زھﺮة‬

‫‪ 02-08-16‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17001381‬ﻋﻘﺒﺎوي ﺳﯿﺪأﺣﻤﺪ‬

‫‪ 02-10-01‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17001369‬ﻋﻤﺮاﻧﻲ زﯾﻨﺐ‬

‫‪ 02-12-13‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 33 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010126 :‬اﺑﻮﻋﺒﯿﺪة ﺑﻦ اﻟﺠﺮاح | ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17001324‬رزوق ﺣﻔﺼﺔ‬

‫‪ 02-07-26‬ﺑـﺄدرار‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17001342‬ﺑﻠﺒﺎ ﻟﻲ ﺳﺎﻟﻤﺔ‬

‫‪ 02-09-28‬ﺑـﺴﺒﮭﺎ‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17001331‬ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ رﺿﻮى‬

‫‪ 02-12-22‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 34 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010127 :‬ﺑﺮﺑﻊ | ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001072‬اﻟﺘﻮﺟﻲ أﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 2000-08-20‬ﺑـﺘﻤﻨﺮاﺳﺖ‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001067‬اﻟﺘﻮﺟﻲ أﻣﺎل‬

‫‪ 00-12-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001084‬ﺑﻮﺣﺠﺮ ﻧﺎﻧﺔ‬

‫‪ 01-10-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001093‬ﺑﻦ ﺗﻮاﺗﻲ ﻧﺴﯿﺒﺔ‬

‫‪ 2002-04-13‬ﺑـﺒﺮﺑﻊ‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001065‬ﻣﺸﺮي أم اﻟﺨﯿﺮات‬

‫‪ 2002-11-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪09.00‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17001117‬ﺑﻠﺤﺎج ﻣﯿﻨﺔ‬

‫‪ 02-11-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17001244‬اﻟﺘﻮﺟﻲ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ‬

‫‪ 02-12-19‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17001277‬ﻋﻘﺒﺎوي ﺣﻨﺎن‬

‫‪ 01-11-24‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17001264‬ﺧﻨﻘﻮ اﻛﺮام‬

‫‪ 02-04-14‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17001486‬اﻟﺘﻮﺟﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

‫‪ 02-02-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17001198‬ﻣﺎﻛﻨﻲ أﺳﻤﺎء‬

‫‪ 00-11-16‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17001191‬ﺗﺎﺧﻔﯿﻔﻲ ﻣﺮﯾﻢ‬

‫‪ 01-07-27‬ﺑـﺒﺮﺑﻊ‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17001184‬اﻟﺘﻮﺟﻲ ﻟﺤﺴﻦ‬

‫‪ 01-10-24‬ﺑـﺄوﻗﺪﯾﻢ‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17001188‬ﺑﺮاھﻤﻲ أﯾﻮب‬

‫‪ 2002-05-05‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17001200‬اﻟﺘﻮﺟﻲ أﺳﻤﺎء‬

‫‪ 02-06-09‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17001364‬اﻟﺘﻮﺟﻲ زﯾﻨﺐ‬

‫‪ 00-07-21‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17001391‬اﻟﺘﺎﺟﻲ ﺷﺮﯾﻔﺔ‬

‫‪ 02-07-13‬ﺑـﺄوﻗﺪﯾﻢ‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17001368‬ﺑﻮﺣﺠﺮ زﯾﻨﺐ‬

‫‪ 02-11-08‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17001323‬ﺑﻮﺷﻨﺘﻮف ﺣﻔﺼﺔ‬

‫‪ 02-03-18‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 35 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010128 :‬اﻟﻤﺠﺎھﺪ | ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001522‬ﻓﺮﺟﺎﻧﻲ إﺳﻼم‬

‫‪ 01-06-01‬ﺑـﺎﻟﻤﺪﯾﺔ‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001514‬ﺟﻌﻔﺮي ھﺎﺟﺮ‬

‫‪ 02-06-10‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001523‬ﺣﻤﻮدي إﺷﺮاق‬

‫‪ 02-08-09‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001532‬ﻟﺤﺮش وﻓﺎء‬

‫‪ 02-12-22‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001538‬ﺻﻐﯿﺮ إﻧﺘﺼﺎر‬

‫‪ 03-01-12‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17001528‬ﻋﯿﻤﺶ وﻟﯿﺪ‬

‫‪ 03-01-28‬ﺑـﺘﯿﻤﯿﻤﻮن‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17001449‬ﻋﯿﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﯿﻞ أﯾﻤﻦ‬

‫‪ 02-07-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17001429‬ﺑﻮﺧﺎري ﻋﺎﯾﺪة‬

‫‪ 02-08-02‬ﺑـﺄدﻏﺎ‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17001083‬ﺑﻮرﻛﺎب ﻟﺒﻨﻰ‬

‫‪ 02-08-25‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17001100‬ﻋﺒﺪو ﻧﻮر اﻟﮭﺪى‬

‫‪ 02-12-01‬ﺑـﺎﻟﺤﺮاش‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17001151‬ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﯿﺜﻢ‬

‫‪ 01-04-29‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17001150‬ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ‬

‫‪ 02-07-31‬ﺑـﺄدﻏﺎ‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17001227‬واﻓﻲ ﻣﻮﺳﻰ‬

‫‪ 99-05-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17001226‬ﻛﺮزازي أوﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪ 01-01-02‬ﺑـﺎﻟﻤﻄﺎرﻓﺔ‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17001217‬ﺑﻦ اﻟﻌﺎﯾﺶ ﻣﺴﻌﻮدة‬

‫‪ 02-04-01‬ﺑـﺄدﻏﺎ‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17001224‬ﺣﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﻻي ﻋﻤﺮ‬

‫‪ 02-06-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17001232‬دﺣﻤﺎﻧﻲ اﻟﺘﮭﺎﻣﻲ‬

‫‪ 02-09-16‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17001281‬ھﺮواش ﺣﻠﯿﻤﺔ‬

‫‪ 01-02-25‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17001296‬أوﻻد ﺟﻌﻔﺮي ﺣﯿﺎة‬

‫‪ 02-05-13‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17001279‬زاھﻮي دﻧﯿﺎ‬

‫‪ 02-05-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17001270‬ﺳﯿﺪ أﻋﻤﺮ ﺑﺸﺮى‬

‫‪ 02-07-02‬ﺑـﺄدﻏﺎ‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17001269‬ﺑﻮرﻛﺎب ﺑﺴﻤﺔ‬

‫‪ 03-05-27‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17001489‬اﻟﻌﺎﯾﺪي ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 02-02-18‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17001492‬ﺣﻤﺎ ﻓﺎﻃﻤﮫ‬

‫‪ 02-12-11‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 36 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010128 :‬اﻟﻤﺠﺎھﺪ | ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17001472‬ﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺟﻮاد‬

‫‪ 03-01-01‬ﺑـﺄدرار‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17001471‬أوﻻد ﺟﻌﻔﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‬

‫‪ 03-01-12‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.60‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17001180‬ﺳﺎﻟﻤﻲ آﯾﺔ‬

‫‪ 01-05-14‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17001178‬اﻟﻌﺎﯾﺪي ﻣﯿﻠﻮدة‬

‫‪ 02-05-17‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17001171‬ﺑﻠﻌﺮوﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫‪ 02-05-23‬ﺑـﺮﻗﺎن‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪30‬‬

‫‪ 17001169‬ﻟﯿﻤﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻲ‬

‫‪ 02-09-17‬ﺑـﺘﻨﺪوف‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪31‬‬

‫‪ 17001189‬ﺳﻌﻮدي ﻣﺮاد‬

‫‪ 02-09-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪32‬‬

‫‪ 17001196‬ﻣﺤﯿﺮﯾﺰ ﻣﺮوة‬

‫‪ 02-09-24‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪33‬‬

‫‪ 17001201‬داود أﺳﻤﺎء‬

‫‪ 02-11-12‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪34‬‬

‫‪ 17001399‬ﺣﻨﯿﻦ زھﯿﺮ‬

‫‪ 00-02-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪35‬‬

‫‪ 17001365‬ﺑﻠﺒﺎﻟﻲ زﯾﻨﺐ‬

‫‪ 00-08-26‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪36‬‬

‫‪ 17001384‬ﻣﺴﻌﻮدي ﺳﯿﻒ اﻻﺳﻼم‬

‫‪ 02-03-29‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪37‬‬

‫‪ 17001397‬ﻋﺒﺪو ﺳﮭﯿﻠﺔ‬

‫‪ 02-03-29‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪38‬‬

‫‪ 17001329‬زﯾﺮق رﯾﻢ‬

‫‪ 01-02-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪39‬‬

‫‪ 17001344‬ﺣﺎﺟﻲ ﺳﺎرة‬

‫‪ 02-11-14‬ﺑـﻘﺼﺒﺔ اﻟﻘﺎﯾﺪ‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪40‬‬

‫‪ 17001325‬ﺳﯿﺪ أﻋﻤﺮ ﺣﻔﺼﺔ‬

‫‪ 02-11-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 37 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010129 :‬زﻛﺮي ﻋﻤﺮ | ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001441‬زﻛﺮي ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫‪ 97-12-04‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001416‬ﻋﯿﺸﺎوي ﻛﻮﺛﺮ‬

‫‪ 01-11-09‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001426‬ﻃﺎ ھﺮي ﻋﻤﺮ‬

‫‪ 02-07-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001068‬ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻨﯿﺮ‬

‫‪ 99-05-17‬ﺑـﺒﺸﺎر‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001066‬اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻣﺎ ل‬

‫‪ 02-06-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17001095‬ﻛﺮوﻣﻲ ﻧﻔﯿﺴﺔ‬

‫‪ 02-07-05‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17001081‬رﻗﺎدي ﻣﺎدﯾﻨﺔ‬

‫‪ 02-12-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17001132‬ﻃﯿﻘﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 02-04-11‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17001149‬ﺑﻼوي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺸﯿﺮ‬

‫‪ 02-05-18‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17001148‬ﻃﺎ ھﺮي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮﻛﺔ‬

‫‪ 02-07-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17001242‬ﻃﯿﻘﺎ ﻧﻲ اﻟﺸﺮﯾﻒ‬

‫‪ 02-08-31‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17001273‬إﺑﯿﺎق ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ‬

‫‪ 2002‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17001292‬ﺷﺮﻓﻲ دﯾﻼن‬

‫‪ 02-01-03‬ﺑـﺘﯿﺰي وزو‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17001282‬ﻛﺮوﻣﻲ ﺣﻤﯿﺪة‬

‫‪ 2002-01-19‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17001474‬ﻓﻮﻧﺪو ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‬

‫‪ 01-08-31‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17001494‬ﻛﯿﻮص ﻓﺘﯿﺤﺔ‬

‫‪ 01-10-27‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17001503‬ﺣﻤﺎدو ھﺎﺟﺮ‬

‫‪ 02-04-13‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17001495‬ﻃﻮاھﺮﯾﺔ ﻓﺪاء‬

‫‪ 02-04-14‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17001475‬ﻛﯿﻮص ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‬

‫‪ 02-08-26‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17001468‬زﻟﺒﯿﻂ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬

‫‪ 02-12-30‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17001197‬ﻧﺸﻤﻲ أﺳﻤﺎء‬

‫‪ 00-06-17‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17001199‬ﻣﻮﺳﺎوي أﺳﻤﺎء‬

‫‪ 02-03-29‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17001170‬ﺷﺎﺷﻮا ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫‪ 02-04-08‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17001166‬ﺗﺮﺳﻮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ‬

‫‪ 02-07-24‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 38 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010129 :‬زﻛﺮي ﻋﻤﺮ | ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17001385‬ﻛﺒﯿﺮ ﺳﺮاج‬

‫‪ 98-11-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17001402‬ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻛﻠﺘﻮم‬

‫‪ 01-11-10‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17001395‬ﻣﻠﻮﻛﻲ ﺻﻔﺎء‬

‫‪ 01-12-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17001390‬ﺑﻮﺷﺮى ﺷﺮﯾﻔﺔ‬

‫‪ 02-04-02‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17001370‬زﻧﺎ ﻧﻲ زﯾﻨﺐ‬

‫‪ 03-09-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪30‬‬

‫‪ 17001350‬ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺷﯿﻤﺔ‬

‫‪ 01-03-11‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪31‬‬

‫‪ 17001332‬ﻛﺮوﻣﻲ رﻗﯿﺔ‬

‫‪ 01-11-24‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪32‬‬

‫‪ 17001326‬ﺳﻌﯿﺪي ﺣﻮرﯾﺔ‬

‫‪ 02-07-10‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 39 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010132 :‬اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﯿﻦ | ھﯿﺒﺎوي | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001780‬ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻛﻮﺛﺮ‬

‫‪ 01-11-27‬ﺑـﺴﺒﺪو‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001775‬ﻋﻄﻮات ﺳﮭﯿﻠﺔ‬

‫‪ 02-01-26‬ﺑـﺰاوﯾﺔ ﻛﻨﺘﺔ‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001779‬ﺑﻮ ﻋﯿﺸﺔ ﺳﻮﺳﻦ‬

‫‪ 02-04-18‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001761‬اﻟﻐﻮل زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 02-11-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001749‬ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻤﯿﺔ‬

‫‪ 03-02-12‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17001760‬ﻣﻌﻠﻢ ﺷﯿﻤﺎء‬

‫‪ 03-02-24‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17001556‬ﺟﻮان أﻣﯿﻨﺔ‬

‫‪ 02-02-02‬ﺑـﻤﺜﻠﯿﻠﻲ‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17001621‬ﺑﻦ ﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ‬

‫‪ 2002-03-05‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17001631‬ﻣﻮﻻي أﯾﻮب ﻋﻤﺮ‬

‫‪ 02-03-09‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17001560‬ﺣﺎﺑﺖ ﻣﺎﯾﺔ ﻏﺎدة‬

‫‪ 02-03-29‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17001570‬ﺣﻤﯿﻢ ﻧﺴﺮﯾﻦ‬

‫‪ 02-04-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17001577‬ﺣﯿﺪة ﻧﻮر اﻟﮭﺪى‬

‫‪ 02-05-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17001613‬ﺑﻠﺒﺎ ﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ‬

‫‪ 02-05-08‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17001544‬اﻟﺤﺎج ﻣﻮﺳﻰ أﻣﺎ ل‬

‫‪ 02-06-01‬ﺑـﻐﺮداﯾﺔ‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17001574‬ﺣﻠﻮاط أﺑﻮﺑﻜﺮ‬

‫‪ 02-08-11‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17001551‬ﻋﻤﺮي ﻣﻨﯿﺮة‬

‫‪ 02-08-16‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17001553‬ﺣﻤﺪوا أﻧﻔﺎ ل‬

‫‪ 02-09-22‬ﺑـﺎﻟﺒﻠﯿﺪة‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17001616‬ﺑﻦ ﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ‬

‫‪ 02-09-25‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17001579‬ﻣﺰﻟﻲ آدم‬

‫‪ 02-10-27‬ﺑـﺴﻄﯿﻒ‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17001602‬ﺑﻮﻇﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 02-11-22‬ﺑـﻤﺘﻠﯿﻠﻲ‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17001620‬زاﺟﻠﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ‬

‫‪ 02-12-24‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17001549‬ﺳﯿﻼ ﻣﻨﺎل‬

‫‪ 03-01-09‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17001546‬ﻋﯿﺴﺎوي ﻣﻨﺎ ل‬

‫‪ 03-09-01‬ﺑـﺎﻟﻮاﺗﺔ‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17001605‬زﯾﺪان ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 03-09-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 40 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010132 :‬اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﯿﻦ | ھﯿﺒﺎوي | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17001713‬ﻣﻨﺼﻮري ﯾﻮﻧﺲ‬

‫‪ 00-11-14‬ﺑـﺄدرار‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17001703‬ﻗﺮي ﯾﺎﺳﺮ‬

‫‪ 02-01-28‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.70‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17001728‬ﺑﻦ زﯾﻄﮫ ﺳﻠﻤﻰ‬

‫‪ 02-04-27‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17001727‬ﺑﻦ ﻋﻠﻲ روﻣﯿﺴﺔ‬

‫‪ 02-05-09‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17001712‬اﻟﺸﯿﺦ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﺧﻮﻟﺔ‬

‫‪ 02-05-21‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪30‬‬

‫‪ 17001707‬ﺑﻠﺒﺸﯿﺮ ﺧﺪﯾﺠﺔ‬

‫‪ 02-07-30‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪31‬‬

‫‪ 17001699‬رﻣﻀﺎﻧﻲ ﺧﺎ ﻟﺪ‬

‫‪ 02-08-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪32‬‬

‫‪ 17001721‬ﻛﺒﯿﺮ رﺑﺎب‬

‫‪ 02-10-10‬ﺑـﺘﻨﺪوف‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪33‬‬

‫‪ 17001912‬ﻣﻮﺳﺎوى ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 2002-01-09‬ﺑـﻔﻨﻮﻏﯿﻞ‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪34‬‬

‫‪ 17001902‬ﺑﻮﻇﻔﺮ إﻛﺮام‬

‫‪ 02-04-29‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪35‬‬

‫‪ 17001901‬ﻣﺒﺎرﻛﻲ ھﺸﺎم‬

‫‪ 02-05-04‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪36‬‬

‫‪ 17001894‬أﻋﻠﻲ ھﺎﺷﻢ‬

‫‪ 02-06-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪37‬‬

‫‪ 17001903‬ﻗﻄﺎف وﺳﺎم ﺳﺎرة‬

‫‪ 02-08-21‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.50‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪38‬‬

‫‪ 17001906‬دﺣﻮ وﻓﺎء‬

‫‪ 02-10-30‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪39‬‬

‫‪ 17001651‬ﯾﻮﺳﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬

‫‪ 01-01-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪40‬‬

‫‪ 17001644‬ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮﯾﻢ‬

‫‪ 01-12-08‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪41‬‬

‫‪ 17001657‬ﺣﻠﻮاط ﻣﻮﻧﯿﺔ‬

‫‪ 02-08-14‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪42‬‬

‫‪ 17001645‬ﺷﻨﺎﻓﺔ ﻣﺮﯾﻢ‬

‫‪ 02-08-28‬ﺑـﺤﻤﺎم ﺑﻮﺣﺠﺮ‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪43‬‬

‫‪ 17001666‬ﺑﻠﻠﻌﻤﺎ اﯾﻤﺎ ن‬

‫‪ 02-11-17‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪44‬‬

‫‪ 17001673‬ﺷﮭﺮة ﺑﺸﺮى‬

‫‪ 02-12-21‬ﺑـﺎﻟﺸﻠﻒ‬

‫‪06.30‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪45‬‬

‫‪ 17001674‬ﻣﺴﻌﻮدي ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 03-01-02‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪46‬‬

‫‪ 17001672‬ﺑﻠﺒﺎ ﻟﻲ ﺑﺸﯿﺮ‬

‫‪ 03-02-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪47‬‬

‫‪ 17001847‬ﻋﺒﻮﻧﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‬

‫‪ 02-01-26‬ﺑـﻐﺮداﯾﺔ‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪48‬‬

‫‪ 17001857‬ﻓﻮزي ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻧﻮر‬

‫‪ 02-08-13‬ﺑـﺘﯿﺒﺎزة‬

‫‪08.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪49‬‬

‫‪ 17001849‬ﺑﻦ رﻣﻮﻗﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ‬

‫‪ 02-10-04‬ﺑـﻮرﻗﻠﺔ‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪50‬‬

‫‪ 17001866‬اﻟﻀﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 02-10-28‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪51‬‬

‫‪ 17001868‬ﻣﻨﺼﻮري ﻓﺎﻓﺎ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ‬

‫‪ 2002-11-02‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪09.00‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪52‬‬

‫‪ 17001855‬ﻛﺮﻓﻮح ﻓﺎ ﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 03-05-21‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪53‬‬

‫‪ 17001820‬ﻋﺎﺷﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف‬

‫‪ 01-11-10‬ﺑـﺎﻷﻏﻮاط‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 41 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010132 :‬اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﯿﻦ | ھﯿﺒﺎوي | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪54‬‬

‫‪ 17001808‬ﺳﻌﯿﺪي ﻋﺜﻤﺎن‬

‫‪ 02-06-18‬ﺑـﺒﻮدة‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪55‬‬

‫‪ 17001825‬ﻋﺪون ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق‬

‫‪ 02-07-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫‪56‬‬

‫‪ 17001805‬اﻟﯿﻤﺎﻧﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ‬

‫‪ 02-07-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪57‬‬

‫‪ 17001833‬ﺑﻠﻌﺎﺑﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‬

‫‪ 02-08-30‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪58‬‬

‫‪ 17001814‬ﻃﻮاھﺮﯾﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ‬

‫‪ 03-02-26‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 42 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010133 :‬ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ | ھﯿﺒﺎوي | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001746‬ﻋﺒﻼوي ﺳﻤﯿﺔ‬

‫‪ 2002-02-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001770‬ﻟﻌﻠﻰ ﺻﻔﺎء أم اﻟﺨﯿﺮ‬

‫‪ 2002-06-30‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001755‬ﺣﻤﺰاوي زﺑﯿﺮ‬

‫‪ 2002-10-17‬ﺑـﻘﺼﺎﺑﻲ أوﻻد ﺧﻀﯿﺮ‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001764‬ﻧﺠﺎع ﺳﯿﺪي ﻋﻠﻲ‬

‫‪ 03-02-06‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001564‬رﻗﺎدي ﻧﺒﯿﻠﺔ ﺑﻨﺖ‬

‫‪ 2000‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17001598‬ﺣﻜﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 01-09-09‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17001572‬ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻌﯿﻤﺔ‬

‫‪ 02-04-03‬ﺑـﺘﯿﻤﯿﻤﻮن‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17001554‬ﻟﻐﺰال أﻧﻔﺎل‬

‫‪ 02-04-21‬ﺑـﺒﺸﺎر‬

‫‪08.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17001561‬ﻟﺤﺒﻮس ﻧﺎﺟﻢ‬

‫‪ 02-07-21‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17001580‬ﻣﺴﯿﺦ أدم‬

‫‪ 03-01-05‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17001716‬ﺣﺎج ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻮﻧﺲ رﯾﺎن‬

‫‪ 02-03-08‬ﺑـﺄوﻻد أوﺷﻦ‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17001718‬ﻃﻠﺒﺎوي ﯾﻮﺳﻒ‬

‫‪ 02-07-25‬ﺑـﺄوﻻد راﺷﺪ ﺑﺄوﻗﺮوت‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17001909‬ﻋﺒﯿﺮات ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

‫‪ 2002-10-22‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17001649‬ﻋﻤﺮان أﺳﺎﻣﺔ‬

‫‪ 02-07-10‬ﺑـﻌﯿﻦ اﻟﺘﻮﻧﺔ‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17001850‬ﻃﺎﻟﺒﻲ ﻋﯿﺴﻰ‬

‫‪ 00-03-11‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17001863‬ﻋﺎﺷﻮري ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 02-05-12‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17001874‬ﺑﻦ دوﺑﺔ ھﻨﺎء‬

‫‪ 02-09-11‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17001848‬ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ‬

‫‪ 03-01-02‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17001798‬ﺗﺎرﻛﺰي ﻋﻤﺮ‬

‫‪ 99-07-29‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17001797‬اﻟﻤﮭﺮي ﻋﻠﻲ ﺑﻦ‬

‫‪ 2000‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺎﻟﻤﺴﺘﺮات ﻣﺎ ﻟﻲ‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17001831‬ﻣﻨﺼﻮري ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‬

‫‪ 02-06-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 43 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010134 :‬اﻟﻤﻮﺷﻲ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ | ھﯿﺒﺎوي | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001751‬ﺳﻠﻤﻲ ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ‬

‫‪ 01-07-14‬ﺑـﺒﺮﯾﻜﺔ‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001769‬ﺣﻤﺪي ﺷﻔﺎء‬

‫‪ 02-05-30‬ﺑـﻔﻨﻮﻏﯿﻞ‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001774‬ﻋﯿﺸﺎوي ﺳﮭﺎم‬

‫‪ 02-05-30‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001783‬ﺛﺎﻣﺮ ﻋﻤﺎد رﻣﺰ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 02-11-26‬ﺑـﺄم اﻟﺒﻮاﻗﻲ‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001606‬رﻣﻈﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ‬

‫‪ 2000‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17001595‬ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬

‫‪ 00-09-20‬ﺑـﻤﺸﺮﯾﺔ‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17001618‬اﻟﺤﺎج ﻗﻮﯾﺪر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﯿﺎس‬

‫‪ 02-04-26‬ﺑـﻤﺜﻠﯿﻠﻲ‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17001548‬ﻣﯿﺪوﻧﻲ ﻣﻨﺎل‬

‫‪ 02-07-28‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17001563‬ﺻﻐﯿﺮ ﻧﺎﺋﻠﺔ‬

‫‪ 02-08-20‬ﺑـﺎرزﯾﻮ‬

‫‪08.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17001612‬ﺷﻨﺘﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﺮ‬

‫‪ 2002-09-28‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17001578‬ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻮر اﻟﮭﺪى‬

‫‪ 02-11-18‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17001624‬ﻣﺪاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 02-11-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17001627‬ﺑﻮﻋﺴﺮﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻼم‬

‫‪ 03-03-24‬ﺑـﺘﻨﺪوف‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17001704‬ﺑﻮﺣﻮﯾﺔ ﯾﺎﺳﺮ ﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪ 02-02-06‬ﺑـﻤﺴﺘﻐﺎﻧﻢ‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17001733‬ﻋﻮﻣﺎري ﺳﻠﯿﻤﺔ‬

‫‪ 02-02-13‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17001725‬ﺑﻦ ﻋﯿﺪي رﺷﯿﺪ‬

‫‪ 02-08-17‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17001701‬ﺗﻮات ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ‬

‫‪ 02-09-16‬ﺑـﺎﻟﺒﻠﯿﺪة‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17001731‬رزوﻗﻲ ﺳﻨﺎء ھﻨﺎدي‬

‫‪ 02-09-21‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17001700‬ﻣﮭﺪاوي ﺧﺎﻟﺪﯾﺔ‬

‫‪ 02-10-21‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17001702‬ﺑﻠﺨﯿﺮي ﯾﺎﺳﯿﻦ‬

‫‪ 02-12-08‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17001722‬ﻏﺎﻧﻤﻲ رﺣﺎن‬

‫‪ 02-12-12‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17001730‬ﺑﻦ اﻟﺴﻲ ﺣﻤﻮ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 03-03-14‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17001709‬ﺑﻠﺨﯿﺮي ﺣﺴﯿﻦ‬

‫‪ 03-03-29‬ﺑـﺒﺸﺎر‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17001904‬ﻋﺰﯾﺰي وﻓﺎء‬

‫‪ 01-12-28‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 44 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010134 :‬اﻟﻤﻮﺷﻲ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ | ھﯿﺒﺎوي | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17001905‬زﻗﻼوي وﻓﺎء‬

‫‪ 02-04-14‬ﺑـﺄدرار‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17001908‬ﻋﻼوي إﻧﺼﺎف‬

‫‪ 2002-07-27‬ﺑـﺒﺸﺎر‬

‫‪08.70‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 17001910‬ﺑﻠﺨﯿﺮ اﻛﺮام‬

‫‪ 2002-02-22‬ﺑـﺒﺸﺎر‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17001654‬ﺟﺪﯾﺪي أﻛﺮم ﯾﻮﺳﻒ‬

‫‪ 02-02-12‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪29‬‬

‫‪ 17001667‬ﻋﻼوي ﺑﻼ اﺣﺴﺎن‬

‫‪ 02-03-03‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪30‬‬

‫‪ 17001646‬ﺑﺮﺑﻮﺷﻲ أﺳﻤﺎء‬

‫‪ 02-05-24‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪31‬‬

‫‪ 17001681‬وﻟﺪو اﻟﺤﺎج ﺣﻨﺎ ن‬

‫‪ 02-06-02‬ﺑـﻌﯿﻦ اﻟﺤﻤﺎم‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪32‬‬

‫‪ 17001683‬ﺣﻔﺤﺎف ﺣﻨﺎن‬

‫‪ 2002-09-18‬ﺑـﺘﻠﻤﺴﺎن‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪33‬‬

‫‪ 17001678‬ﺳﻤﺎﺣﻲ ﺑﻮﻋﺰة ﻓﯿﺼﻞ‬

‫‪ 03-02-14‬ﺑـﺎﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪34‬‬

‫‪ 17001856‬ﺑﻮﺳﺎﻋﯿﺪ ﻓﺎﺗﺢ‬

‫‪ 97-10-28‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪35‬‬

‫‪ 17001870‬ﺑﺮﺑﻮﺷﻲ ﻓﺘﺤﻲ ﺑﻦ‬

‫‪ 2000‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪36‬‬

‫‪ 17001852‬ﻣﺪاﺣﻲ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﯾﺎﺳﯿﻦ‬

‫‪ 02-06-25‬ﺑـﺴﯿﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس‬

‫‪08.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪37‬‬

‫‪ 17001882‬ﺑﻦ ﻣﺸﯿﺶ ھﺎﺟﺮ‬

‫‪ 02-07-10‬ﺑـﺎﻟﻤﻨﯿﻌﺔ‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪38‬‬

‫‪ 17001851‬ﺷﺮﺑﯿﻂ دروﯾﺶ ﻋﺼﺎم‬

‫‪ 02-09-12‬ﺑـﺎﻟﻘﻞ‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪39‬‬

‫‪ 17001865‬ﻧﯿﻜﻠﻮ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 02-09-14‬ﺑـﺘﯿﻤﯿﻤﻮن‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪40‬‬

‫‪ 17001854‬ﺑﻠﺨﯿﺮي ﻓﺆاد‬

‫‪ 02-12-08‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪41‬‬

‫‪ 17001811‬ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر‬

‫‪ 01-04-24‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪42‬‬

‫‪ 17001818‬ﻟﻮﻧﯿﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﺋﻢ‬

‫‪ 01-09-12‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪43‬‬

‫‪ 17001819‬ﻣﻮﻻي ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ‬

‫‪ 01-10-20‬ﺑـﻤﺘﻠﯿﻠﻲ‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪44‬‬

‫‪ 17001829‬ﺳﻌﯿﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‬

‫‪ 01-10-27‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪45‬‬

‫‪ 17001795‬ﻟﺒﯿﻮض ﻋﻠﻲ‬

‫‪ 02-01-20‬ﺑـﺒﺎب اﷲ ﺳﺎﻟﻲ داﺋﺮة رﻗﺎن‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪46‬‬

‫‪ 17001812‬ﻟﺒﺪﯾﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر‬

‫‪ 02-01-22‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 45 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010135 :‬ﺑﻠﻌﻮر | ھﯿﺒﺎوي | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001752‬ﻣﻠﻮﻛﻲ ﺳﺎﻟﻢ‬

‫‪ 02-05-10‬ﺑـﻜﯿﺪال ﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001776‬زاﯾﺮ ﺳﮭﯿﻠﺔ‬

‫‪ 02-07-28‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001777‬ﻟﻜﺤﻞ ﺳﮭﯿﻠﺔ ﻣﻼك‬

‫‪ 03-02-23‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001607‬رﻗﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ‬

‫‪ 2001‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001558‬ﺑﻦ ﻣﺤﯿﻮل ﻣﻠﯿﻜﺔ‬

‫‪ 02-04-20‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪05.90‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17001562‬ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻧﺎدﯾﺔ‬

‫‪ 02-06-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17001557‬ﻧﻮاﺻﺮ أﻣﯿﻨﺔ‬

‫‪ 02-12-14‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17001899‬ﻣﻌﻤﺮي إﺳﻼم‬

‫‪ 02-11-19‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17001680‬اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺣﻤﺎدة‬

‫‪ 2001‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺒﺮج ﺑﺎﺟﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎر‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17001659‬رﻗﺎدي اﻟﺒﺸﯿﺮ ﺑﻦ‬

‫‪ 2001‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪09.00‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17001859‬ﻋﯿﺴﺎوي ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 01-06-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17001862‬ﻣﻌﻤﺮي ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 02-02-19‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17001800‬رﻗﺎدي ﻋﻤﺮ ﺑﻦ‬

‫‪ 1998‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17001802‬ﻟﺤﺒﻮس ﻋﺎﻣﺮ‬

‫‪ 2001‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﻌﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17001803‬ﻋﯿﺸﺎوي ﻋﺎﺋﺸﺔ‬

‫‪ 02-02-14‬ﺑـﺰاوﯾﺔ اﻟﺪﺑﺎغ‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17001830‬ﺣﺠﺎري ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‬

‫‪ 02-06-01‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.50‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17001806‬اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻدﻣﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ‬

‫‪ 02-08-10‬ﺑـﻌﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 46 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010136 :‬اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ‪200‬و‪ | 300‬ھﯿﺒﺎوي | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17001758‬ﻋﺰﯾﺰي ﺷﯿﻤﺎء‬

‫‪ 02-08-25‬ﺑـﻤﻐﻨﯿﺔ‬

‫‪06.10‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17001610‬ﻋﺰوز ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﯿﻦ‬

‫‪ 01-09-30‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.40‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17001568‬اﻟﺘﻮﺟﻲ ﻣﺒﺮوك‬

‫‪ 02-01-29‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17001559‬زوﯾﻨﻲ ﻻﻟﺔ ﺧﻮﻟﺔ‬

‫‪ 02-02-05‬ﺑـﻔﻨﻮﻏﯿﻞ‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001600‬ﺷﯿﺒﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ 02-04-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17001547‬وﻃﺎس ﻣﻨﺎل‬

‫‪ 02-05-13‬ﺑـﺎﻟﺒﻠﯿﺪة‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17001550‬داوي ﻣﻨﯿﺔ اﻟﻨﻔﺲ‬

‫‪ 02-06-04‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17001571‬ﺑﻮﻋﯿﺸﺔ ﻧﺼﺮﯾﺔ‬

‫‪ 02-07-20‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17001545‬ﻣﻮﻻي ﻋﻤﺎر أﻣﺎل ﻣﺎرﯾﺎ‬

‫‪ 02-09-21‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17001628‬ﺑﻦ ﻣﻮﻣﻦ ﻟﯿﺘﯿﺴﯿﺎ‬

‫‪ 02-10-16‬ﺑـﺘﯿﺴﻤﺴﯿﻠﺖ‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17001723‬ﻋﺒﺪﻟﻲ رﯾﺎض‬

‫‪ 99-10-06‬ﺑـﺘﻨﺪوف‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17001711‬ﺑﻮزﯾﺪي دھﯿﺒﺔ‬

‫‪ 99-10-31‬ﺑـﻤﻮﻻي اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17001708‬ﻟﺤﺒﻖ ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 00-09-12‬ﺑـﺄوﻻد ﺧﻀﯿﺮ‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17001695‬رﻗﺎدي دﻣﯿﺔ ﺑﻨﺖ‬

‫‪ 2001‬ﺑﺤﻜﻢ ﺑـﺄﻧﺎ ﻓﯿﻒ ﻛﯿﺪال‬

‫‪07.50‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17001720‬ﻧﺒﻮ رﺑﺎب‬

‫‪ 02-08-28‬ﺑـﻜﺮزاز‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17001696‬وزان ﺣﻤﺰة‬

‫‪ 02-12-01‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪05.30‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17001719‬ﻣﻮﻟﺪي راﻧﯿﺎ‬

‫‪ 03-03-07‬ﺑـﻮھﺮان‬

‫‪05.20‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪18‬‬

‫‪ 17001724‬ﺑﻄﺎھﺮ رﯾﺤﺎن‬

‫‪ 03-04-22‬ﺑـﺴﯿﻖ‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪19‬‬

‫‪ 17001896‬ﺑﻦ اﻟﻤﯿﺮ إﯾﻤﺎن‬

‫‪ 02-08-13‬ﺑـﺒﻨﻲ ﻋﺒﺎس‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪20‬‬

‫‪ 17001679‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ‬

‫‪ 02-04-17‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪08.60‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪21‬‬

‫‪ 17001652‬ﺑﻮﻋﯿﺸﺔ ﻣﺴﻌﻮدة‬

‫‪ 02-07-11‬ﺑـﺤﺪ اﻟﺼﺤﺎري‬

‫‪05.80‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪22‬‬

‫‪ 17001876‬زﻛﺮي ھﻨﺪ‬

‫‪ 01-06-15‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪23‬‬

‫‪ 17001875‬زﻗﻼوي إﻧﺎس‬

‫‪ 02-02-07‬ﺑـﺄدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪24‬‬

‫‪ 17001881‬ﻋﯿﺸﺎوي ھﺎﺟﺮ‬

‫‪ 02-03-30‬ﺑـﺄوﻻد ﻣﺤﻤﻮد‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 47 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010136 :‬اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ‪200‬و‪ | 300‬ھﯿﺒﺎوي | أدرار‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 17001809‬ﺟﻌﻔﺮي ﻋﺒﺎس‬

‫‪ 01-01-26‬ﺑـﺰاوﯾﺔ ﺳﯿﺪي ﺣﯿﺪا‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17001804‬ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ‬

‫‪ 02-02-23‬ﺑـﺘﻤﻨﺮاﺳﺖ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫‪07.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪08.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 48 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010138 :‬اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﺔ | اوﻻد ﺑﺮاھﯿﻢ | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17002169‬رواﺣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق‬

‫‪ 04/07/1997‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.70‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17002201‬اﻟﻌﯿﺎﺷﻲ وﺳﯿﻠﺔ‬

‫‪ 07/01/2002‬ﺑـﺎﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﺔ‬

‫‪09.00‬‬

‫ﻣﻤﺘﺎز‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17002200‬اﻟﻌﯿﺎﺷﻲ وﺳﺎم‬

‫‪ 09/02/2002‬ﺑـﺎﻟﻤﺼﻮرﯾﺔ‬

‫‪07.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17002193‬ﺿﯿﻔﺎﻧﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮة‬

‫‪ 11/08/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17001953‬ﺑﻦ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺮﯾﻢ‬

‫‪ 16/01/2002‬ﺑـﻮاﯾﻨﺔ‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17001944‬اﻟﻌﯿﺎﺷﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ‬

‫‪ 21/03/2002‬ﺑـﺎﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﺔ‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17001956‬ﺑﺨﺪا ﻣﺮﯾﺎﻣﺔ‬

‫‪ 2002-05-21‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17001981‬ﺑﻮﻋﻼﻟﺔ اﻣﯿﻨﺔ‬

‫‪ 21/03/2002‬ﺑـﺎﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﺔ‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17001999‬ﺑﻮﻋﻼﻟﺔ اﺣﻤﺪ‬

‫‪ 05/05/2002‬ﺑـﺎﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﺔ‬

‫‪07.40‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17002106‬زﯾﻦ ﺷﻌﯿﺐ‬

‫‪ 29/10/1996‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.90‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17002085‬رواﺣﻲ ﺳﻠﯿﻢ‬

‫‪ 17/05/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪06.40‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17002092‬ﺳﻨﺪل ﺻﺎرة‬

‫‪ 06/04/2002‬ﺑـﻨﯿﺎﻣﻲ‬

‫‪08.30‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17002072‬ﺑﺨﺪة ﺣﻔﺼﺔ‬

‫‪ 04/12/2002‬ﺑـﺎﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﺔ‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17002053‬اﻟﻌﯿﺎﺷﻲ ﺣﺴﯿﻦ‬

‫‪ 27/06/2001‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.90‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17002043‬ﻋﻘﯿﺪي ﯾﺎﺳﯿﻦ‬

‫‪ 18/03/2002‬ﺑـﺎﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﺔ‬

‫‪06.80‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 17002028‬ﻣﺴﻌﻮد ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪ 03/05/2002‬ﺑـﺎﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﺔ‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪17‬‬

‫‪ 17002021‬اﻟﻌﯿﺎﺷﻲ اﻛﺮام‬

‫‪ 08/12/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 49 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬

‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ دورة ‪ :‬ﻣـﺎي ‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ | 010139 :‬اوﻻد ﺑﻮﺣﻔﺺ | اوﻻد ﺑﺮاھﯿﻢ | أدرار‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬

‫اﻟﺘﻘﺪﯾـــــﺮ‬

‫رﻗﻢ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد‬

‫ﻟﻘﺐ و إﺳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬

‫‪1‬‬

‫‪ 17002187‬ﺑﺎﻛﻮ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 29/08/2001‬ﺑـﺒﻨﻲ ﺻﺎف‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪2‬‬

‫‪ 17002188‬رﺷﯿﺪي ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء‬

‫‪ 03/09/2001‬ﺑـﻤﮭﺪﯾﺔ‬

‫‪05.10‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪3‬‬

‫‪ 17002185‬ﺳﯿﺪ اﻋﻤﺮ ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

‫‪ 10/12/2001‬ﺑـﻤﮭﺪﯾﺔ‬

‫‪05.00‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪4‬‬

‫‪ 17002175‬زاﯾﻜﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‬

‫‪ 27/04/2002‬ﺑـﺎوﻻد ﺑﻮﺣﻔﺺ‬

‫‪05.70‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪5‬‬

‫‪ 17002129‬ﺑﻘﺎدر ﻗﺎﺳﻢ‬

‫‪ 13/11/1998‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪6‬‬

‫‪ 17002089‬ﺳﯿﺪ اﻋﻤﺮ ﺻﻠﯿﺤﺔ‬

‫‪ 03/10/1999‬ﺑـﻤﮭﺪﯾﺔ‬

‫‪07.00‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪7‬‬

‫‪ 17002107‬ﻋﺎﻣﺮي ﺷﻌﯿﺐ‬

‫‪ 10/07/2000‬ﺑـﻤﮭﺪﯾﺔ‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 17002132‬ﺑﻘﺎدر ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ‬

‫‪ 20/10/2001‬ﺑـﺎوﻟﻒ‬

‫‪06.20‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪9‬‬

‫‪ 17002139‬ﺳﯿﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ‬

‫‪ 09/12/2001‬ﺑـﻤﮭﺪﯾﺔ‬

‫‪05.60‬‬

‫ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪10‬‬

‫‪ 17002068‬ﺑﻮرﻗﺒﺎوي ﺣﻔﺼﺔ‬

‫‪ 31/01/2002‬ﺑـﻤﮭﺪﯾﺔ‬

‫‪07.20‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪11‬‬

‫‪ 17002135‬ﺟﺪﻻون ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ‬

‫‪ 05/04/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.80‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 17002080‬ﺑﻘﺎدر رﺣﻤﺔ‬

‫‪ 08/05/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪08.10‬‬

‫ﺟﯿﺪ ﺟﺪا‬

‫‪13‬‬

‫‪ 17002075‬ﺑﻘﺎدر رﻣﯿﺴﺔ‬

‫‪ 21/12/2002‬ﺑـﺎوﻻد ﺑﻮﺣﻔﺺ‬

‫‪06.00‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪14‬‬

‫‪ 17002051‬ﺑﻮﺣﺼﻲ ﺣﺴﺎن‬

‫‪ 18/05/2000‬ﺑـﺎوﻻد ﺑﻮﺣﻔﺺ‬

‫‪06.60‬‬

‫ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ 17002048‬ﺑﺮﯾﺸﻲ ﺧﺪﯾﺠﺔ‬

‫‪ 31/10/2002‬ﺑـﺎدرار‬

‫‪07.70‬‬

‫ﺟﯿﺪ‬

‫إﺳﻢ وﻟﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ز‪.‬ﻣــﺰﯾﺎن‬
‫اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 50 :‬ﻣﻦ‬

‫‪340‬‬


res5eme_w01.pdf - page 1/340
 
res5eme_w01.pdf - page 2/340
res5eme_w01.pdf - page 3/340
res5eme_w01.pdf - page 4/340
res5eme_w01.pdf - page 5/340
res5eme_w01.pdf - page 6/340
 




Télécharger le fichier (PDF)

res5eme_w01.pdf (PDF, 1.4 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


listescandidats23nov2016 5
aes catalogue 5
client
fichier pdf sans nom 1
fichier sans nom 1
   2018

Sur le même sujet..