L'amour de Dieu .pdf


Nom original: L'amour de Dieu.pdfTitre: L'amour de DieuAuteur: dell

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.4.1 / GPL Ghostscript 9.05, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 15/07/2013 à 09:03, depuis l'adresse IP 41.207.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1515 fois.
Taille du document: 510 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


« Omeko fo vaovao ianareo ary
Fanahy vaovao no ataoko ao
anatinareo, esoriko aminareo
ny fo vato fa omeko fo nofo
ianareo » Ezek 36-26

« Fa ny teny fikasana dia ho
anareo sy ny zanakareo ary
ho an’izay rehetra lavitra
izay antsoin’Andriamanitra
hanatona azy » Asa 2-42

Midira amin’ny fiainana tsara
lavitra nomanin’ny Andriamanitra ho anao sady misy teny
fikasana maro ho an’ny fiainanao:

Hahatonga anao ho Zanak’Andriamanitra
Efa nihatra tamin’nyJesosy Kristy ny fahatezeran’Andriamanitra rehetra.

TSY TEZITRA AMINAO INTSONY ANDRIAMANITRA FA
MAMINDRA FO AMINAO
Miverena amin’Andriamanitra amin’ny FIBEBAHANA, hamonoana ny fahotanao, fa hoy Izy: « Miverena amiko dia
hiverina aminareo aho »

Handovanao fiainana mandrakizay
Hanananao fifaliana, fiadanana ary fitsaharana amin’ny fiainanao
Ny hahatonga anao ho Mpandresy
Raha mety ianao dia atolory an’i JESOSY ny fiainanao, ity misy
tari-bavaka tsotra afaka hanampy anao:
Ekeo fa mpanota ianao ary maniry ho tonga olombaovao

SOKAFY ny FONAO itoeran’ny JESOSY, fa izy hanome anao
fo vaovao, fanahy vaovao, ary fiainana mendrika iainana.
« fa raha misy olona (tonga) ao amin’ny Kristy dia OLOMBAOVAO (voahary vaovao) izy efa lasa ny zavatra teo aloha
indreo tonga vaovao ireo ».

Ibebaho ny fahotanao rehetra

RAISO JESOSY HO TOMPO SY MPAMONJY ANAO;

Angataho ho soratana amin’ny bokin’ny fiainana ny
anaranao

RAISO AMIN’NY FINOANA NY FAMONJENA NATAONY HO
ANAO ARY MANEKE HATERAKA INDRAY HO TONGA ZANAK’ANDRIAMANITRA.

Ekeo fa efa noentin’i Jesosy ny otanao rehetra ary efa voavela ny helokao
Sokafy ny fonao, ary asaho hiditra sy hitoetra ao Jesosy

Raha mila vavaka ianao na toro-hevitra dia afaka manatona ny

Na miserasera amin’ny
Finday: 033 03 928 40

onja.fen@gmail.com
www.nyavo.wordpress.com
Novokarin’ny groupe artistique MIANTSA NY AVO

« Tandremo ny fonao
mihoatra izay rehetra
tokony hotandremana
Fa avy ao aminy no ivohahan’ny aina »
Ohab 4—23

« Samy efa nanota izy rehetra ka tsy
misy manana ny voninahitra avy
amin’Andriamanitra » Rom 3. 23

Ny fo no ivo iaingan’ny safidy,
ny faniriana sy ny fanapahankevitra rehetra, ary avy ao
amin’ny fo no ivohahan’ny
aina.

Efa samy nania tamin’ny lalantsika
isika rehetra na dia fantantsika aza fa
misy maso mijery antsika. Fa efa manana toetra mpanota mihintsy isika
ka mora mifidy ny ratsy hanapaka ny
fiainantsika.

« Araky ny haben’ny ao am-po no itenenan’ny vava, ny rakitra tsara no amohahan’ny olona tsara fanahy zavatra tsara
ary ny rakitra ratsy no hamoahan’ny ratsy fanahy zavatra
ratsy » Mat 12.35

Nefa ny fampahoriana ny sy fanantainana ary ny fanozonana rehetra dia
tonga noho ny fahotana.

NY FO NO FAKA MAMELONA
Satana anefa miady mafy hanapaka ny fon’ny olona,
Izy dia tonga « hamono sy handringana ary handrava » Jao
10—10

Nyfahotana?
1. Vorontsiloza: Fizahozahoana, ao ampontsika lalina ao dia feno
fizahozahoana sy fireharehana ka manao hoe izaho no mahavita
izao tsy misy ilana an’Andriamanitra nefa ianao tsy mahay na dia
manampy iray segondra monja aza amin’ny andro iainanao aza.
2. Alika: Fijangajangana sy fahavetavetana, manambady maro,
manana firaisana ivelan’ny fanambadiana, tia fiainana vetaveta.
Manompo fanahy, manompo sampy, mivavaka amin’ny maty, ...

Mpangalatra sady mpandainga no rain’ny lainga ny devoly
ka mamitaka ny olona hahazoan’ny fony.
Satria fantany tsara fa

3. Kisoa: Tia fahalotoana, mankamamy mitoetra eo amin’ny fahotana, mpimamo, ....

ÿ fahafatesana no tambinÊny ota Ÿ

4. Sokatra: Miafina amin’ny foto-kevitra izay manda an’Andriamanitra ka tsy mandray intsony ny fahamarinan’ny tenin’Andriamananitra (filozofia sy tsanga-kevitra isan-karazany)

Tsy misy mampanahy anefa fa Andriamanitra efa
nanomana vahaolana lehibe lavitra noho ny
olan’ny fahotana.

Andriamanitra nanao takalo
tsara loatra ho antsika, izay
tsara indrindra tany an-danitra JESOSY, no nandray ny toerantsika izay ratsy indrindra.

Isika no tokony ho faty satria « FAHAFATESANA no
tambin’ny OTA », noraisin’ny Jesosy anefa ny toeran’ny ota satria « tonga ota » izy ho antsika ka MATY TEO
AMINY TOERANTSIKA mba HANANA FIAINANA AO
AMINY KOSA ISIKA.
JESOSY TONGA MBA ÿ HANANANAO FIAINANA ARY FIAINANA BE
DIA BE Ÿ Jao 10-10:
Ny Rany latsaka famelana ny helotsika
Ny diakapoka taminy ho nanasitranany ny aretintsika
Nitondra ny ozona niantra tamintsika no nihantonany teo amin’ny hazo fijaliana fa « voazona izay
rehetra mihantona ambonin’ny hazo »

5. Tigra: Masiaka sy kiriana
6. Bibilava: miolokolika sy tsy marina, fetsy tsy azo itokisana

HAMONJENA NY FIAINANAO

« Izay tsy nahalala ota dia efa
nataon’Andriamanitra tonga
ota mba ho fahamarinan’Andriamanitra ao aminy kosa
isika »

7. Sahona: Mpierina, tsy mety hahafa-po fa feno filana na dia
mila hahafaty aza (harena, vola, sakafo, …)

Ny fahafatesany fahavelomantsika


Aperçu du document L'amour de Dieu.pdf - page 1/2

Aperçu du document L'amour de Dieu.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)


L'amour de Dieu.pdf (PDF, 510 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


l amour de dieu
gazety fevrier 2019
malagasy how satan stops our prayers
final
specialementpourtoin 51
article gbut 2014

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.008s