takriiirle5sept .pdfNom original: takriiirle5sept.pdfAuteur: samsung

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/09/2013 à 11:24, depuis l'adresse IP 41.227.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 514 fois.
Taille du document: 1.6 Mo (43 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫________________________________________________________________________________________________‬
‫تحرير واعداد التقرير‪ :‬الدكتور رضوان بوجمعة‬

‫بمساهمة وتمويل من أوكسفام‬

‫الـتـعريـف بـالـمـسـؤولـيــن عـن الـمـشـروع‬
‫مت إجناز هذا املشروع من قِبل اجملموعة العربية لرصد اإلعالم باالشرتاك مع مجعيّتني تونسيّتني مها‪" :‬اجمللس الوطين للحريّات بتونس"‬

‫وشبكة " حتالف من أجل نساء تونس " ‪.‬‬

‫ختص‬
‫تضم منظّمات من ع ّدة بلدان عربيّة تعمل على إجناز أنشطة ّ‬
‫الـمـجـمـوعـة الـعـربـيّـة لـرصـد اإلعـالم هي شبكة مستقلّة ّ‬
‫اإلعالم وحريّة التعبري وحقوق اإلنسان‪.‬‬
‫وقد أ ِ‬
‫ُنشئت هذه اجملموعة من املشروع الذي كان حيمل اإلسم نفسه وهو من اقرتاح املنظّمة الدمناركيّة الغري احلكوميّة " املنظمة‬
‫وتضم الشبكة حاليّا ‪ 12‬منظّمة ذات عضويّة من ‪ 21‬دولة عربيّة سواء من املغرب الكبري (‬
‫العاملية لدعم لإلعالم ")‪ّ . (IMS‬‬
‫املغرب ‪ ،‬موريطانيا ‪ ،‬اجلزائر ‪ ،‬تونس) أو من املشرق (مصر‪ ،‬لبنان‪ ،‬األردن ‪ ،‬سوريا‪ ،‬فلسطني ‪ ،‬العراق ) ومن اجلزيرة العربية ( اليمن‬

‫‪ ،‬اململكة العربيّة السعوديّة ‪ ،‬البحرين ) وكذلك السودان‪.‬‬
‫تأسست باعتبارها مرصدا النتهاكات حقوق اإلنسان‪.‬‬
‫الـمـجـلـس الـوطـنـي للـحـريّـات بـتـونـس هو منظّمة تونسيّة غري حكوميّة ّ‬
‫تأسس اجمللس سنة ‪ 2991‬حني بدأت السلطات متنع الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق اإلنسان من العمل بصفة مستقلّة‪.‬‬
‫ّ‬

‫فبادرت ‪ 41‬شخصيّة أغلبها من مناضلي حقوق اإلنسان بتكوين اجمللس الوطين للحريّات بتونس ‪ .‬وقد متّ اختيار يوم ‪ 21‬ديسمرب‬
‫إلعالن تأسيسه أي تاريخ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان‪ .‬ويقدم اجمللس املساعدة القانونية لضحايا احملاكمات الغري العادلة‪ .‬يف‬

‫‪ 1119‬نشر اجمللس قائمة جالدي النظام‪.‬‬
‫مل حيصل اجمللس على التأشرية القانونيّة إالّ بعد الثورة‪ ،‬يف ‪ 11‬فيفري ‪ 1122‬بعد حكم صادر من احملكمة اإلداريّة‪ .‬ومنذ انبعاثه‪،‬‬

‫األورومتوسطيّة حلقوق اإلنسان‪.‬‬
‫اخنرط يف الفيدراليّة العامليّة حلقوق اإلنسان ‪ ،‬ويف املنظّمة العامليّة ض ّد التعذيب ‪ ،‬ويف الشبكة‬
‫ّ‬

‫تأسست بصفة قانونيّة يف‬
‫تـحـالـف مـن أجـل نـسـاء تـونـس هو شبكة مجعيّاتيّة انطلق عملها املشرتك منذ صائفة ‪ 1122‬مثّ ّ‬
‫سبتمرب ‪ 1121‬وسط شكوك حول صياغة الدستور اجلديد ويسعى التحالف إىل احلفاظ على حقوق النساء التونسيات املكتسبة‬
‫منذ االستقالل ويعمل على تطويرها‪.‬‬
‫فإّنا تشرتك‬
‫أسست التحالف (‪ 21‬مجعيّة ) أو اليت اخنرطت ضمنه الحقا‪ ،‬على اختالف أهدافها األصليّة ّ‬
‫كل اجلمعيّات اليت ّ‬
‫و ّ‬

‫التامة والفعليّة بني اجلنسني باالعتماد على‬
‫يف إدراج مقاربة النوع االجتماعي ضمن قانوّنا األساسي من أجل حتقيق املساواة ّ‬
‫املرجعيّة الكونيّة حلقوق اإلنسان ‪ .‬التحالف هو عضو نشيط يف عديد اجلمعيات الوطنية مثل املؤمتر الوطين للحوار‪ ،‬املؤمتر الوطين‬
‫ضد العنف "أو التحالف املدين ضد العنف ومن أجل احلرية‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫الفهرس‬
‫مقدمة‬

‫ص‪4‬‬

‫ّأوال‪:‬املقاربة املنهجية لعملية رصد خطابات الكراهية يف االعالم‪.‬‬

‫ص‪6‬‬

‫ثانيا‪:‬وسائل االعالم املرصودة ‪.‬‬

‫ص‪6‬‬

‫مادة الرصد ‪.‬‬
‫ثالثا‪ّ :‬‬

‫ص‪9‬‬

‫أهم نتائج الرصد ‪.‬‬
‫رابعا‪ّ :‬‬

‫ص‪9‬‬

‫خامسا‪:‬اخلالصة‪.‬‬

‫ص ‪40‬‬

‫سادسا ‪ :‬التوصيات‪.‬‬

‫ص ‪41‬‬

‫‪3‬‬

‫مقدمة‬
‫يس عععى ه ععذا التقري ععر للكش ععف ع ععن واح ععدة م ععن أه ععم املعوق ععات ال ععيت حت ععول دون تغ ععري طبيع ععة اإلع ععالم التونس ععي‪ ،‬وحتول ععه م ععن‬
‫إعع ععالم دعع ععائي م ع عرتبط سياسع ععيا – لعش ع عرات السع ععنني ‪ -‬مبماراسع ععات إعالميع ععة غع ععري مهنيع ععةت فرضع ععتها عليع ععه املؤسسع ععات السياسع ععية‪،‬‬
‫إىل إعع ععالم مهع ععين حتكمع ععه قواعع ععد اارسع ععة املهنع ععة وأخالقيا ع ععا‪ ،‬وتلزمع ععه علع ععى اح ع عرتام مسع ععؤولياته االجتماعيع ععة ع ععاه اجملتمع ععع‪ .‬وتع ععزداد‬
‫أمهي ع ععة ه ع ععذا التقري ع ععر كون ع ععه ي ع ععأس يف س ع ععياق سياس ع ععي تونس ع ععي اس ع ععتثنائيت نع ع ععين يف إط ع ععار التج ع ععاذب اإلعالم ع ععي والسياس ع ععي‪ ،‬غ ع ععري‬
‫املس ععبوق‪ ،‬ال ععذي تش ععهده ت ععونس و ععاوالت إجه ععا‬

‫رب ععة االنتق ععال ال ععد قراطي‪ ،‬متام ععا كم ععا ه ععو احل ععال يف مص ععر‪ ،‬ال ععيت يعط ععي‬

‫إعالمها‪ ،‬يوميا‪ ،‬أسوأ األمثلة يف جمال نشر احلقد والكراهية‪.‬‬
‫وجيمع ع ع ععع ءتلع ع ع ععف اخل ع ع ع عرباء‪ ،‬املهتمع ع ع ععني بشع ع ع ععؤون االنتقع ع ع ععال الع ع ع ععد قراطي‪ ،‬علع ع ع ععى إ ّن رصع ع ع ععد أداء وسع ع ع ععائل اإلعع ع ع ععالم يف الف ع ع ع عرتات‬
‫االنتقاليع ععة‪ ،‬يشع ععكل جمع ععاال مهمع ععا ال للمجتمع ععع املع ععدين والسياسع ععي فحسع ععب‪ ،‬بع ععل لوسع ععائل اإلعع ععالم ذا ع ععا‪ ،‬إذ يع ععوفّر تع ععا اسع ععتعرا‬
‫وقع ع عراءة نت ع ععائج الرص ع ععد اإلعالم ع ععي فرص ع ععة الوق ع ععوف عل ع ععى نق ع ععاط الق ع ععوة ونق ع ععاط الض ع عععف يف املمارس ع ععة اإلعالمي ع ععة‪ ،‬ويس ع ععاعدها يف‬
‫ت ع ععأطري وتوجي ع ععه النق ع ععال ح ع ععول موض ع ععوع االنتق ع ععال م ع ععن إع ع ععالم مع ع عو ِال وم ع ع عرتبط بالدعاي ع ععة السياس ع ععية ُ ع ععارس خ ع ععارج قواع ع ععد مهن ع ععة‬
‫الص ع ععحافة وأخالقيا ع ععا‪ ،‬إىل إع ع ععالم ه ع ععادف و ع ععرتفت يض ع ععع اهتمام ع ععات امل ع ع عواطن يف أولويات ع ععه‪ ،‬م ع ععع متكين ع ععه م ع ععن األدوات ال ع ععيت‬
‫عله حيقق مواطنته يف جمال اارسة حقه يف اإلعالم و واالتصالت باعتباره غاية رسالته النهائية‪.‬‬
‫وعليع ععه فلعمليع ععة رصع ععد خطابع ععات احلقع ععد والكراهيع ععة يف وسع ععائل اإلعع ععالم أمهيع ععة كبع ععرية‪ ،‬نظ ع عرا لكع ععون احلقع ععد والكراهيع ععة ال كع ععن‬
‫أن يبني ع ععان د قراطيع ع ععة‪ ،‬ب ع ععل أكثع ع ععر مع ع ععن ذل ع ععك فإّنمع ع ععا يش ع ععكالن ديع ع ععدا مباش ع ع عرا ت ع ععا‪ ،‬فاحلقع ع ععد والكراهي ع ععة يف اإلعع ع ععالم‪ ،‬سع ع ععببت‬
‫مآس ع ع ععي ال أول ت ع ع ععا وال خ ع ع ععر ويف أكث ع ع ععر م ع ع ععن بل ع ع ععد‪ ،‬م ع ع ععن يوغس ع ع ععالفيا س ع ع ععابقا‪ ،‬إىل روان ع ع ععدة‪ ،‬والبورن ع ع ععدي‪ ،‬وأفغانس ع ع ععتان‪ ،‬ولبن ع ع ععان‪،‬‬
‫ومايل‪ ،‬والنيجر‪،‬وليبيا ومصر واجلزائر وغريها من األمثلة العديدة‪.‬‬
‫ونظ ع ع ع عرا لك ع ع ععون ثقاف ع ع ععة احلق ع ع ععد والكراهي ع ع ععة‪ ،‬تش ع ع ععكل دي ع ع ععدا حقيقي ع ع ععا للمنظوم ع ع ععة الد قراطي ع ع ععة وللحري ع ع ععات العام ع ع ععة وحق ع ع ععوق‬
‫اإلنس ععان‪ ،‬ف ععإن املواثي ععق الدولي ععة توض ععك وتن ععدد و ععذا الواق ععع‪ ،‬كم ععا أن الق ععانون ال ععدويل تط ععور كثع عريا يف جم ععال ف ععر عقوب ععات كب ععرية‬
‫ض ع ععد ك ع ععل املؤسس ع ععات اإلعالمي ع ععة ال ع ععيت تنش ع ععر احلق ع ععد والكراهي ع ععة‪ ،‬وتتس ع ععبب يف مآس ع ععي إنس ع ععانية‪ ،‬وه ع ععو م ع ععا أد باحمل ع ععاكم الدولي ع ععة‬
‫املتخصص ع ععة ملتابع ع ععة صع ع عحفيي وم ع ععديري بعع ع ع‬

‫املؤسس ع ععات اإلعالمي ع ععة ال ع ععذين ثب ع ععت يف حقه ع ععم التحع ع عري‬

‫عل ع ععى القت ع ععل و عل ع ععى‬

‫احلروب العرقية والدينية‪.‬‬
‫ليسع ععت الغايع ععة مع ععن هع ععذا العمع ععل إقامع ععة اكمع ععة نظريع ععة افرتاضع ععية للصع ععحفيني‪ ،‬وال حع ععم انتقع ععاد عمع ععل املؤسسع ععات اإلعالميع ععة‪،‬‬
‫ب ع ععل ب ع ععالعكس‪ ،‬ف ع ععإن ه ع ععذه املس ع ععامهة تس ع عععى‪ ،‬عل ع ععى امل ع ععديني البعيع ع عد واملتوس ع ععط‪ ،‬إىل ال ع ععدفاع ع ع ععن ش ع ععرف مهن ع ععة الص ع ععحافة‪ ،‬وع ع ععن‬
‫ص ع ععورة الص ع ععحفيني املتمي ع ععزةت وإبعاده ع ععا ع ع ععن مص ع ععادر التش ع ععويه والس ع ععوء املتمثل ع ععة يف اارس ع ععة احلق ع ععد والكراهي ع ععة والش ع ععتم والق ع ععذف‬
‫ودع ع ع عوات العنع ع ععف والقتع ع ععل وإطع ع ععالق ا امع ع ععات التكفع ع ععري واللعع ع ععن والنفع ع ععاق ومع ع ععا إىل ذلع ع ععك مع ع ععن املمارسع ع ععات غع ع ععري املهنيع ع ععة املرتبط ع ع عة‬
‫‪4‬‬

‫باحلق ع ععد والكراهي ع ععة‪ ،‬ال ع ععيت حت ع ععول الص ع ععحافة إىل مص ع ععدر دي ع ععد للمجتم ع ععع لقيم ع ععه األساس ع ععية املتمثل ع ععة أص ع ععال يف التس ع ععامك واحع ع عرتام‬
‫"اآلخع ععر" حقوقع ععا ورأيع ععا‪ .‬وتع ععزداد هع ععذه األمهيع ععة‪ ،‬يف السع ععياق التونسع ععي‪ ،‬الع ععذي حيع ععاول في ع عه اإلعع ععالم‪ ،‬كبع ععاقي القطاعع ععات األخع ععر ‪،‬‬
‫السعي إىل املشاركة الفعالة يف بناء التحول الد قراطي‪ ،‬أو على األقل يف عدم إعاقة مساره‪.‬‬
‫و كع ع ععن التأكي ع ع ععد علع ع ععى أن دع ع ع ععم هع ع ععذا التح ع ع ععول‪ ،‬ع ع ععر ع ع ع ععرب بنع ع ععاء مب ع ع ععادا سياسع ع ععية وإعالمي ع ع ععة‪ ،‬مبنيع ع ععة عل ع ع ععى اح ع ع عرتام ثقاف ع ع ععة‬
‫االخ ع ع ععتالف‪ ،‬واحع ع ع عرتام األقلي ع ع ععات وحقوقه ع ع ععا الطبيعي ع ع ععة‪ ،‬دون خت ع ع ععوين‪ ،‬و ال ش ع ع ععيطنة أو تكف ع ع ععري‪ .‬و ل ع ع ععن حي ع ع ععد ه ع ع ععذا إال بتغي ع ع ععري‬
‫املنظوم ع ععة اإلعالمي ع ععة‪ ،‬وحتويله ع ععا م ع ععن جم ع ععال الدعاي ع ععة إىل مقتض ع ععيات اإلع ع ععالم‪ ،‬مب ع ععا حيم ع ععل ه ع ععذا التح ع ععول م ع ععن ف ع ععتك اجمل ع ععال أم ع ععام‬
‫ءتلع ععف اآلراء والتوجهع ععات بع ععالربوز ‪ ،‬ويعطع ععي درجع ععة مع ععن اسع ععتقاللية التحريع ععر مبع ععا حيقع ععق أهع ععداف املصع ععلحة العامع ععة‪ ،‬ي ع ع يع ععتمكن‬
‫املواطن من الوصول إىل املعلومات اليت حيتاجها الختاذ قراراته بكل حرية واملشاركة والظهور يف الفضاء العام‪.‬‬
‫وقب ع ععل الب ع ععدء يف اس ع ععتعرا‬

‫منهجي ع ععة الدراس ع ععة وحيثيا ع ععا‪ ،‬وحتلي ع ععل نتائجه ع ععا‪ ،‬ال ب ع ععد م ع ععن اإلش ع ععارة إىل أن ع ععه ويف منتص ع ععف ف ع ععرتة‬

‫هز مقتل شكري بلعيد تونس وشد اهتمام كل وسائل اإلعالم‪.‬‬
‫الرصد املختارة‪ ،‬وبالضبط يف يوم ‪ 6‬فيفري‪ّ ،‬‬
‫فقع ععد أثع ععار هع ععذا االغتيع ععال السياسع ععي أزمع ععة سياسع ععية عميقع ععة‪ ،‬كع ععان مع ععن تع ععداعيا ا سلسع ععلة مشع ععاورات لتحع ععوير وزاري انتهع ععت‬
‫باسع ع ععتقالة رئع ع ععيس الع ع ععوزراء محع ع ععادي اجلبع ع ععايلت األمع ع ععر الع ع ععذي لفع ع ععت انتبع ع ععاه اجلميع ع ععع إىل العالقع ع ععة املوضع ع ععوعية املوجع ع ععودة بع ع ععني العنع ع ععف‬
‫الفيزيق ع ععي واإلره ع ععاب م ع ععن جه ع ععة والعن ع ععف الرم ع ععزي م ع ععن جه ع ععة أخ ع ععر ‪ ،‬إىل ح ع ععد يه ع ععرت في ع ععه للجمي ع ععع‪ ،‬وبش ع ععكل واض ع ععك‪ ،‬أمهي ع ععة‬
‫مش ععروع رص ععد خطاب ععات احلق ععد والكراهي ععة يف وس ععائل اإلع ععالم‪ .‬فق ععد رك ععزت ردود الفع ععل ال ععيت أثاره ععا ه ععذا االغتي ععال‪ ،‬بق ععوة عل ععى‬
‫مس ع ع ععألة التحع ع ع عري‬

‫والتش ع ع ععجيع املعن ع ع ععوي عل ع ع ععى اارس ع ع ععة العن ع ع ععف والقت ع ع ععل ال ع ع ععيت تعيش ع ع ععها ت ع ع ععونس من ع ع ععذ دخوت ع ع ععا مرح ع ع ععة االنتق ع ع ععال‬

‫الد قراطي‪ ،‬من خالل الرتاشق اإلعالمي بني الفرقاء السياسيني‪.‬‬
‫وه ع ععي الظ ع ععاهرة اإلعالمي ع ععة ال ع ععيت مل تتوق ع ععف بع ع ععد اغتي ع ععال املناض ع ععل السياس ع ععي ش ع ععكري بلعي ع ععد‪ ،‬ب ع ععل زادت خطاب ع ععات التخ ع ععوين‬
‫والتكف ع ع ععري والتش ع ع ععويه والق ع ع ععذف ب ع ع ععني ءتل ع ع ععف الفرق ع ع ععاء السياس ع ع ععيني حكم ع ع ععا ومعارض ع ع ععة‪ .‬وه ع ع ععو م ع ع ععا يض ع ع ععع وس ع ع ععائل اإلع ع ع ععالم أم ع ع ععام‬
‫مسع ع ععؤوليا ا الكاملع ع ععة حع ع ععم ال تتحع ع ععول إىل دعع ع ععائم دعايع ع ععة حربيع ع ععة بع ع ععني فرقع ع ععاء سياسع ع ععيني يع ع ععودون اسع ع ععتخدام وسع ع ععائل اإلعع ع ععالم يف‬
‫عمليع ععة تسع ععويق إيع ععديولوجي للع ععدماء‪ ،‬لتوزيع ععع شع ععهادات االستشع ععهاد أو البطولع ععة وسع ععط ج ع عرائم قتع ععل‪ ،‬بكع ععل مع ععا حيملع ععه ذلع ععك مع ععن‬
‫ءاطر خرق ألخالقيات مهنة الصحافة‪ ،‬واحنراف للصحفي عن مهمته األساسية ومسؤولياته االجتماعية واألخالقية‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫أوال‪ :‬املقاربة املنهجية لعملية رصد خطابات الكراهية يف اإلعالم‬
‫من ‪ 10‬جانفي إىل‪ 82‬فيفري‪8102‬‬
‫تق ععوم عملي ععة الرص ععد عل ععى إحص ععاء ع ععدد التكع عرارات الع عيت حتم ععل خطاب ععات الك ععره‪ ،‬وي ععتم قي ععاس عملي ععة الرص ععد وتقييمه ععا بط ع عريقيت‬
‫القياس الكمي والنوعي‪:‬‬
‫الرصـ ــد الكمـ ــي‪ :‬يسع ععتخدم الرصع ععد الكمع ععي ملتابعع ععة املع ععادة املنشع ععورة يف الصع ععحف‪ ،‬و املع ععادة الع ععيت مت بثهع ععا علع ععى قن ع عوات التلفزيع ععون‬
‫أو اإلذاعة خالل فرتة الرصد‪.‬‬
‫الرص ـ ــد الن ـ ــوعي‪ :‬حيع ع ع يق ع ععوم بتس ع ععجيل املالحظ ع ععات ال ع ععيت ال ك ع ععن قياس ع ععها ورص ع ععدها ب ع ععاألدوات الكمي ع ععة‪ ،‬وه ع ععذا الن ع ععوع م ع ععن‬
‫الرصع ععد يعتع ععرب اسع ععتكماالا جلهع ععود الرصع ععد الكمع ععي وحتليلع ععه‪ .‬ذلع ععك أن الرصع ععد الكمع ععي يقع ععيس عع ععدد التك ع عرارات فقع ععط‪ّ ،‬أمع ععا الرصع ععد‬
‫النوعي فيقوم بتحليل مضمون املادة اليت يصعب قياسها امربيقيا‪.‬‬

‫وقع ععد شع ععارك يف الرصع ععد‪21 ،‬راصع ععدا (يعضع ععدهم ثالثع ععة أع ع عوان لتخ ع عزين املعلومع ععات ومشع ععرفة) تع ععابعوا املنتوجع ععات االعالميع ععة لع ع ع ع ‪21‬‬
‫وس ع ع ععيلة إعالمي ع ع ععة (‪ 9‬ص ع ع ععحف ‪،‬و ‪ 1‬طّع ع ععات تلفزيونيّ ع ع ععة‪،‬و ‪ 1‬إذاع ع ع ععات)‪ .‬مث مت إدخ ع ع ععال مجي ع ع ععع املعلوم ع ع ععات يف قاع ع ع ععدة بيان ع ع ععات‬

‫قبل البدء يف حتليل النتائج‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬وسائل اإلعالم املرصودة‬
‫إ ّن العينع ععة الع ععيت متّ اعتمادهع ععا كانع ععت وع ععاجس اختيع ععار وسع ععائل اإلعع ععالم الع ععيت تتمتّع ععع بنسع ععبة عاليع ععة مع ععن اإلقبع ععال‪ ،‬س ع عواء املكتوبع ععة أو‬

‫عت ص ع ععحف يوميّ ع ععة‬
‫اخلاص ع ععة‪ .‬حيع ع ع وق ع ععع االختي ع ععار‪ ،‬بالنس ع ععبة للصحـافـ ـ ــة املكتوب ـ ــة‪ ،‬عل ع ععى س ع ع ّ‬
‫املس ع ععموعة واملرئيّع ععة‪ ،‬العموميّ ع ععة أو ّ‬

‫م ع ععن ب ع ععني أه ع ع ّعم الص ع ععحف التونس ع ععيّة ه ع ععي عل ع ععى التع ع عوايل‪" :‬املغ ع ععرب" "الش ع ععروق" "التونس ع ععية" "الصع ع عريك"ت وه ع ععي يومي ع ععات ص ع ععادرة‬
‫باللغ ع ع ععة العربي ع ع ععة‪ ،‬إض ع ع ععافة إىل ي ع ع ععومييت "البع ع ع عريس" و "لوط ع ع ععون" الص ع ع ععادرتني باللغ ع ع ععة الفرنس ع ع ععية‪ ،‬وث ع ع ععال أس ع ع ععبوعيات‪ ،‬م ع ع ععن أه ع ع ععم‬

‫األسبوعيات يف الساحة اإلعالمية التونسية هي‪" :‬املساء" و "الضمري"‪ ،‬و" خر خرب"‪.‬‬
‫جدول رقم ‪ : 0‬عينة عناوين الصحافة اليومية املكتوبة موضوع الرصد‬
‫العنوان‬

‫عدد السحب باأللف‬

‫الوضع القانوين‬

‫لغة الصدور‬

‫الشروق‬

‫بني ‪211‬و ‪ 211‬ألف نسخة‬

‫خاص‬

‫عربية‬

‫املغرب‬

‫‪ 41‬ألف نسخة‬

‫خاص‬

‫عربية‬

‫الصريح‬

‫‪ 11‬ألف نسخة‬

‫خاص‬

‫عربية‬

‫االتونسية‬

‫‪ 11‬ألف نسخة‬

‫خاص‬

‫عربية‬

‫‪La Presse‬‬

‫بني ‪41‬و ‪ 11‬ألف نسخة‬

‫حكومي‬

‫فرنسية‬

‫‪Le Temps‬‬

‫بني‪ 21‬و ‪ 21‬ألف نسخة‬

‫خاص‬

‫فرنسية‬

‫‪6‬‬

‫جدول رقم ‪ : 8‬عينة عناوين الصحافة األسبوعية املكتوبة موضوع الرصد‬
‫العنوان‬

‫عدد السحب باأللف‬

‫الوضع القانوين‬

‫لغة الصدور‬

‫املساء‬

‫?‬

‫خاص‬

‫عربية‬

‫الضمري‬

‫‪ 11‬ألف نسخة‬

‫خاص‬

‫عربية‬

‫آخر خرب‬

‫‪ 30‬ألف نسخة‬

‫خاص‬

‫عربية‬

‫أم ع ععا بالنس ع ععبة حملط ـ ــات اإل اع ـ ــة فق ع ععد وق ع ععع االكتف ع ععاء م ع ععس ط ع ععات إذاعي ع ععة ه ع ععي عل ع ععى التع ع عوايل‪" :‬إذاع ع ععة ت ع ععونس" وه ع ععي أه ع ع ّعم‬
‫ط ع ععة إذاعي ع ععة عموميّع ععة "اإلذاع ع ععة الوطنيّع ععة" و أربع ع ععة قنع ع عوات إذاعي ع ععة خاص ع ععة منه ع ععا إذاعت ع ععان تبثّع ععان من ع ععذ عه ع ععد ال ع عرئيس التونس ع ععي‬

‫املخل ععوع زي ععن العاب ععدين ب ععن عل ععي ومهع ععا إذاعت ععا "موزايي ععك " و"اكس ع عرباس"‪ ،‬وإذاعت ععان أخريع ععان حص ععلتا عل ععى موج ععات الب ع ع ّ بعع ععد‬
‫الثع ععورة‪" :‬راديع ععو‪ " 6‬و "راديع ععو كلمع ععة"‪ .‬وقع ععد وقع ععع اختيع ععار رصع ععدنا تع ععذه اإلذاعع ععات علع ععى أوقع ععات الع ععذروةت وهع ععي علع ععى الت ع عوايل‪- :‬‬
‫مع ععن الس ع ععاعة الس ـ ــابعة إىل الس ع ععاعة التاس ـ ــعة صع ععباحا – م ع ععن الس ع ععاعة احلادي ـ ــة عش ـ ــرة والنص ـ ــف إىل الس ع ععاعة الرابع ـ ــة عش ـ ــرة‬
‫زواال ‪ -‬من الساعة السادسة عشرة إىل الثامنة عشره مساء‪.‬‬
‫جدول رقم ‪ : 2‬عينة احملطات اإل اعية موضوع الرصد‬
‫القناة اال اعية‬

‫الوضع القانوين‬

‫موزاييك‬

‫خاص‬

‫اكسرباس أف ام‬

‫خاص‬

‫راديو كلمة‬

‫خاص‬

‫راديو ‪10‬‬

‫خاص‬

‫اال اعة التونسية – القناة الوطنية‬

‫حكومي‪-‬عمومي‬

‫خاصع ععة هع ععي علع ععى الت ع عوايل‪ :‬قنع ععاة‬
‫أمع ععا عع ععن طع ععات الـتـلـفـزي ــ ــون‪ ،‬فقع ععد وقع ععع رصع ععد ‪ :‬قنع ععاة "الوطنيّع ععة ‪ "2‬وثع ععال قن ع عوات أخع ععر‬
‫ّ‬
‫"حنّبعل" و قناس "نسمة" "التونسيّة"‪.‬‬

‫وق ععد مت اختيع ععار ف ع عرتات الرص ععد الزمنيع ععة اآلتيع ععة عل ععى الت ع عوايل‪ - :‬بالنسع ععبة للقن ع عوات التلفزيونيع ععة‪ ،‬مت اختيع ععار ف ععرتة زمنيع ععة واحع ععدة‪ :‬مع ععن‬
‫السادسع ععة والنصع ععف عص ع عرا إىل منتصع ععف الليع ععل‪ ،‬أي م ع ععس سع ععاعات ونصع ععف لكع ععل قنع ععاة يومي ع ععا‪ ،‬وهع ععي الفع ععرتة الع ععيت تتضع ععمن م ع ععا‬
‫جيمع عليه كل رتيف التلفزيون بأنه وقت ذروة املشاهدة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫جدول رقم ‪ : 4‬عينة القنوات التلفزيونية موضوع الرصد‬
‫القناة التلفزيونية‬

‫الوضع القانوين‬

‫حنبعل يت يف‬

‫خاص‬

‫نسمة‬

‫خاص‬

‫التونسية‬

‫خاص‬

‫وطنية‪0‬‬

‫حكومي‪-‬عمومي‬

‫و ال ب ع ععد م ع ععن التأكي ع ععد أن أرق ع ععام س ع ععحب اجلرائ ع ععد مت رص ع ععدها بن ع ععاءا عل ع ععى ءتل ع ععف املعلوم ع ععات املس ع ععتقاة م ع ععن مص ع ععادرها‪ ،‬وهن ع ععاك‬
‫ف ع ع عوارق يف التحديع ع ععد ال ع ععدقيق ألرقع ع ععام الس ع ععحب بسع ع ععبب تعع ع ععدد الرواي ع ععات حوتع ع ععا‪ .‬وفيم ع ععا نع ع ععص القن ع ع عوات اإلذاعيع ع ععة والتلفزيونيع ع ععة‪،‬‬
‫ورغ ع ععم اخ ع ععتالف التحقيق ع ععات اخلاص ع ععة بنس ع ععب املش ع ععاهدة و االس ع ععتماع‪ ،‬إال أن ك ع ععل ه ع ععذه التحقيق ع ععات م ع ععع عل ع ععى أن القنع ع عوات‬

‫املختارة للرصد تبقى هي األهم يف املشهد اإلعالمي املسموع و املرئي يف تونس‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ثالثا‪ :‬مادة الرصد‬
‫بالنس ع ععبة للص ع ععحافة املكتوب ع ععة‪ ،‬يتعلّ ع ععق األم ع ععر بك ع ععل ص ع ععفحات احل ع ععد مب ع ععا فيه ع ععا ص ع ععفحات اجملتم ع ععع والص ع ععفحات الثقافي ع ععة‪ّ .‬أم ع ععا‬

‫بالنسع ععبة لل ع عربامج اإلذاعيع ععة والتلفزيونيع ععة‪ ،‬فيتعلع ععق األمع ععر بكع ععل مع ععا تبثع ععه القن ع عوات التلفزيونيع ععة واإلذاعيع ععة يف الف ع عرتات الزمنيع ععة املختع ععارة‬

‫للرصد‪.‬‬

‫رابعا‪ :‬أهم نتائج الرصد‬
‫الرصد يف سطور‬
‫‪-0‬أهم نتائج ّ‬

‫أوال‪ :‬الصحافة املكتوبة‪:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫الصحف اليومية‪:‬‬
‫‪ -)0(-‬أف ع ععرزت نت ع ععائج الرص ع ععد انتش ع ععارا خلطاب ع ععات الكراهي ع ععة يف الص ع ععحافة اليومي ع ععة‪ ،‬الص ع ععادرة باللغ ع ععة العربي ع ععة‪ ،‬بلغ ع ععت‬

‫نس ع ععبته ‪91.4‬باملائ ع ععة‪ ،‬يف ح ع ععني تقاا ع ععت الي ع ععوميتني الص ع ععادرتني باللغ ع ععة الفرنس ع ععية "لوت ع ععون" و"الب ع ع عراس" النس ع ععبة املائوي ع ععة الباقي ع ععةت‬
‫أي نسبة ‪ 19.0‬باملائة‬
‫(‪ -)8‬ك ع ععان جمم ع ععوع م ع ععا كتبت ع ععه ص ع ععحيفيت "لوت ع ععون" و"البع ع عراس" جمتمعت ع ععني م ع ععن خطاب ع ععات حتم ع ععل احلق ع ععد والكراهي ع ععة‬‫أق ععل‪ ،‬ح ععم م ععن أض عععف نس ععبة يه ععرت يف يومي ععة م ععن اليومي ععات املكتوب ععة باللغ ععة العربي ععة‪ ،‬وه ععي يومي ععة "الش ععروق"‪ ،‬ا ععا يؤك ععد أن‬
‫مهنية الصحف املفرنسة يف هذا اجلانب ال تقارن مع الصحف املعربة‪.‬‬
‫(‪ -)2‬ت ع ععأس ص ع ععحيفة "البع ع عراس" العمومي ع ععة يف خ ع ععر الرتتي ع ععب‪ ،‬بنس ع ععبة مائوي ع ععة ال تزي ع ععد ع ع ععن ‪ 14.04‬باملائ ع ععة‪ ،‬وه ع ععي‬‫اضع عععف نسع ععبة علع ععى اإلطع ععالق‪ ،‬وق ع عد يكع ععون الوضع ععع القع ععانوين العمع ععومي‪ ،‬وقيع ععود اخلع ععط االفتتع ععاحي‪ ،‬ودفع ععرت أعبع ععاء الصع ععحيفة مع ععن‬
‫العوامل املفسرة تذا‪ ،‬باإلضافة‪ ،‬رمبا‪ ،‬خلربة الصحفيني الذين يعملون يف الصحيفة‪.‬‬
‫(‪ -)4‬وقع ع ع ععد ش ع ع ع ععكلت عب ع ع ع ععارات الق ع ع ع ععذف والش ع ع ع ععتم أزي ع ع ع ععد م ع ع ع ععن ‪ 01‬باملائ ع ع ع ععة م ع ع ع ععن نس ع ع ع ععبة خطاب ع ع ع ععات الكراهي ع ع ع ععة يف‬‫الص ع ععحف اليومي ع ععة‪ .‬واألخط ع ععر يف ه ع ععذه النس ع ععبة ه ع ععو ك ع ععون أكث ع ععر م ع ععن ‪24‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة يف ه ع ععذه الص ع ععحف‬
‫اليومية كانت دعوات – ضمنية أو صرحية ‪ -‬للعنف‪.‬‬
‫(‪ -)5‬كم ع ع ععا ك ع ع ععان ألكث ع ع ععر م ع ع ععن ‪ 11‬باملائع ع ع عة م ع ع ععن امل ع ع ععادة اإلعالمي ع ع ععة ال ع ع ععيت تض ع ع ععمنت خطاب ع ع ععات الكراهي ع ع ععة يف تل ع ع ععك‬‫الصع ع ععحف اليوميع ع ععة‪ ،‬صع ع ععلة موضع ع ععوعية ‪ -‬مباشع ع ععرة أو غع ع ععري مباشع ع ععرة ‪ -‬مبحع ع ععوري األح ع ع عزاب والع ع ععدينت حي ع ع ع أتع ع ععت نسع ع ععبة ع ع ععور‬

‫‪9‬‬

‫(األحــ ـ ـ ـزاب) يف املقدمع ع ع ععة بع ع ع ع ع ‪ 11.01‬باملائع ع ع ععة مع ع ع ععن خطابع ع ع ععات الكراهي ع ع ع ععة‪ ،‬تليهع ع ع ععا نسع ع ع ععبة ع ع ع ععور (ال ـ ـ ـ ــدين) يف املرتبع ع ع ععة الثاني ع ع ع ععة‬
‫بع ع ع ع‪24.14‬باملائة‪.‬‬
‫(‪ -)0‬وأكث ع ععر مع ع ععن نسع ع ععبة ‪ 10‬باملائ ع ععة مع ع ععن خطابع ع ععات احلق ع ععد والكراهيع ع ععة يف الصع ع ععحف اليومي ع ععة‪ ،‬جع ع ععاءت يف إطع ع ععار‬‫أن ع ع عواع صع ع ععحفية إخباريع ع ععة خالصع ع ععة‪ ،‬حي ع ع ع جع ع ععاءت نسع ع ععبة ‪ 49.11‬باملائع ع ععة عبع ع ععارة عع ع ععن تغطيع ع ععات أو متابعع ع ععات أو ملخصع ع ععات‬
‫بيانات ونشاطات‪ ،‬متبوعة بنسبة األخبار القصرية والربقيات‪ ،‬اليت بلغت نسبة ‪ 20.92‬باملائة‪.‬‬
‫(‪ -)7‬أكث ع ععر م ع ععن ‪ 41‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة يف الص ع ععحف اليومي ع ععة م ع ععن إنت ع ععاج أنص ع ععار النهض ع ععة‪ ،‬واجلبه ع ععة‬‫الشعبية ونداء تونس‪ ،‬يف حني أن الصحفيني‪ ،‬بلغت نسبة خطابات الكراهية اليت أنتجوها نسبة ‪ 10.6‬باملائة‪.‬‬
‫(‪ -)2‬وق ع ع ع ععد اس ع ع ع ععتهدفت نس ع ع ع ععبة ‪ 41‬باملائ ع ع ع ععة م ع ع ع ععن خطاب ع ع ع ععات الكراهي ع ع ع ععة يف الص ع ع ع ععحافة اليومي ع ع ع ععة حرك ع ع ع ععة النهض ع ع ع ععة‬‫وحرك ععة ن ععداء ت ععونس واجلبه ععة الش عععبية‪ .‬وإذا م ععا دققن ععا إىل تفص ععيل ه ععذه األرق ععام‪ ،‬جن ععد أن النهض ععة تبق ععى أك ععرب ض ععحية خلطاب ععات‬
‫الكراهي ع ع ععة يف الص ع ع ععحف اليومي ع ع ععة‪ ،‬بنس ع ع ععبة ‪20.92‬باملائ ع ع ععة‪ ،‬متبوع ع ع ععة بن ع ع ععداء ت ع ع ععونس ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع‪21.21‬باملائ ع ع ععة‪ ،‬فاجلبه ع ع ععة الش ع ع عععبية بع ع ع ع ع‬
‫ع‪ 16.01‬باملائة‪.‬‬

‫ب ‪ -‬الصحف األسبوعية‪:‬‬
‫(‪ -)0‬احتل ع ععت ص ع ععحيفة "املس ع ععاء" الص ع ععدارة‪ ،‬يف ه ع ععذا اخلص ع ععوص‪ ،‬بنس ع ععبة ‪ 91.4‬باملائ ع ععة‪ ،‬وه ع ععي نس ع ععبة عالي ع ععة ج ع ععدا‬‫تؤكد جمموع االنتقادات املوجهة تذه الصحيفة من قبل السياسيني والصحفيني على حد سواء‪.‬‬
‫(‪ -)8‬يوج ع ع ععد أكث ع ع ععر م ع ع ععن ‪ 01‬باملائ ع ع ععة م ع ع ععن خطاب ع ع ععات الكراهي ع ع ععة يف الص ع ع ععحف األس ع ع ععبوعية‪ ،‬عب ع ع ععارة ع ع ع ععن عب ع ع ععارات‬‫للق ع ععذف والش ع ععتم‪ ،‬واملقل ع ععق أكث ع ععر يف ه ع ععذه النس ع ععب املائوي ع ععة ه ع ععو أن أكث ع ععر م ع ععن ‪ 29‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععةت أي أكث ع ععر‬
‫من ‪ 24‬باملائة بالنسبة للصحف اليومية‪ ،‬عبارة عن دعوات للعنف وللقتل‪.‬‬
‫(‪ -)2‬يه ع ع ععر أن أكث ع ع ععر م ع ع ععن ‪ 61‬باملائ ع ع ععة م ع ع ععن امل ع ع ععادة اإلعالمي ع ع ععة ال ع ع ععيت تتض ع ع ععمن خطاب ع ع ععات للكراهي ع ع ععة يف الص ع ع ععحف‬‫األس ع ععبوعية‪ ،‬متعلق ع ععة بثالث ع ععة ع ععاور ه ع ععي األحع ع عزاب‪ ،‬والرش ع ععوة واملؤسس ع ععات االنتقالي ع ععة‪ ،‬إذ يظه ع ععر ع ععور األحع ع عزاب كمح ع ععور أول ب ع ع ع‬
‫‪ 10.11‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة‪ ،‬فمح ع ععور الرش ع ععوة بع ع ع ع ع ععنسبة غ ع ععري بعي ع ععدة ع ع ععن الس ع ععابقة وه ع ععي‪ 14.91‬باملائ ع ععة‪ ،‬يف ح ع ععني‬
‫جاءت املؤسسات االنتقالية الثال يف الصف الثال ب ع ‪ 1.91‬باملائة‪.‬‬
‫(‪ -)4‬ج ع ععاءت أكث ع ععر م ع ععن ‪ 61‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات احلق ع ععد والكراهي ع ععة يف الص ع ععحف األس ع ععبوعية‪ ،‬يف ش ع ععكل أنع ع عواع‬‫صع ععحفية متعلقع ععة ب ع ععالرأي‪ ،‬حي ع ع جع ععاءت نس ع ععبة ‪ 14.19‬باملائع ععة يف ص ع ععيغة تعع ععاليق و افتتاحيع ععات‪ ،‬ويف جم ع ععال األن ع عواع الص ع ععحفية‬
‫املرتبط ع ع ع ععة ب ع ع ع ععاخلرب‪ ،‬نالح ع ع ع ع ع أن نس ع ع ع ععبة ‪ 16.91‬باملائ ع ع ع ععة كان ع ع ع ععت عب ع ع ع ععارة ع ع ع ع ععن تغطي ع ع ع ععات ومتابع ع ع ع ععات وملخص ع ع ع ععات لبيان ع ع ع ععات‬
‫ونشاطات‪.‬‬
‫‪01‬‬

‫(‪ -)5‬أنتج الصحفيون يف الصحافة األسبوعية نسبة ‪00.11‬باملائة من خطابات الكراهية‪.‬‬‫(‪ -)0‬تس ع ع ع ع ععتهدف‪41.92‬باملائ ع ع ع ع ععة م ع ع ع ع ععن خطاب ع ع ع ع ععات الكراهي ع ع ع ع ععة يف الص ع ع ع ع ععحافة األس ع ع ع ع ععبوعية حرك ع ع ع ع ععة ن ع ع ع ع ععداء ت ع ع ع ع ععونس‬‫والصحفيني‪ ،‬رغم أن نداء تونس يأس يف املقدمة ب ع ع ع ع‪24.20‬باملائة‪ ،‬متبوعا بالصحفيني ب ع ع‪11.91‬باملائة‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬احملطات اإل اعية‬
‫(‪ -)0‬توضع ع ععك نتع ع ععائج خطابع ع ععات احلقع ع ععد و الكراهيع ع ععة يف احملطع ع ععات اإلذاعيع ع ععة‪ ،‬أن احملطع ع ععات اإلذاعيع ع ععة اخلاصع ع ععة حتتع ع ععل‬‫الصدارة يف نسب خطابات الكراهية بع ‪ 91‬باملائة‪ ،‬وجاءت "موزاييك" يف املقدمة بأغلبية معتربة بنسبة ‪ 11‬باملائة ‪.‬‬
‫(‪ -)8‬بينع ع ع ععت النت ع ع ع ععائج‪ ،‬أن أكثع ع ع ععر م ع ع ع ععن ‪ 60‬باملائ ع ع ع ععة مع ع ع ععن خطاب ع ع ع ععات الكراهي ع ع ع ععة يف احملطع ع ع ععات اإلذاعي ع ع ع ععة موض ع ع ع ععوع‬‫الرص ع ع ععد‪ ،‬عب ع ع ععارة ع ع ع ععن عب ع ع ععارات قع ع ع ععذف وش ع ع ععتم‪ ،‬حي ع ع ع ع ج ع ع ععاء عبع ع ع ععارات الق ع ع ععذف بنس ع ع ععبة ‪ 11.01‬باملائ ع ع ععة‪ ،‬و‪ 10.20‬باملائع ع ع ععة‬
‫عبع ععارات شع ععتم‪ .‬واملثع ععري يف هع ععذه النسع ععب‪ ،‬هع ععو بع ععروز أكثع ععر مع ععن ‪ 19‬باملائع ععة مع ععن خطابع ععات الكراهيع ععة كان ع عت عبع ععارة عع ععن دع ع عوات‪،‬‬
‫ضمنية أو صرحية‪ ،‬للعنف وللقتل يف احملطات اإلذاعية موضوع الرصد‪.‬‬
‫(‪ -)2‬تشع ع ع ععري البيانع ع ع ععات املوجع ع ع ععودة إىل أن أكثع ع ع ععر مع ع ع ععن ‪ 11‬باملائع ع ع ععة مع ع ع ععن املع ع ع ععادة اإلعالميع ع ع ععة يف احملطع ع ع ععات اإلذاعيع ع ع ععة‬‫ال ع ععيت تتض ع ععمن خطاب ع ععات للكراهي ع ععة‪ ،‬ت ع ععا عالق ع ععة مبح ع ععاور ثالث ع ععة‪ ،‬وه ع ععي األحع ع عزاب وال ع ععدين واملؤسس ع ععات االنتقالي ع ععةت حيع ع ع ج ع ععاء‬
‫ع ععور األحع ع عزاب يف اخلان ع ععة األوىل بنس ع ععبة ‪ 16.11‬باملائ ع ععة‪ ،‬فمح ع ععور ال ع ععدين يف اخلان ع ععة الثاني ع ععة بنس ع ععبة ‪ 26.91‬باملائ ع ععة‪ ،‬مث ع ععور‬
‫الدين بنسبة ‪ 19.14‬باملائة‪.‬‬
‫(‪ -)4‬يتب ع ع ععني لن ع ع ععا أن نص ع ع ععف خطاب ع ع ععات احلق ع ع ععد والكراهي ع ع ععة‪ ،‬ج ع ع ععاءت يف إط ع ع ععار الريبورت ع ع ععاج‪ ،‬وم ع ع ععن جان ع ع ععب خ ع ع ععر‬‫يظهر أن نسبة خطابات الكراهية يف جمال النقاشات اإلخبارية تبقى معتربة‪ ،‬حي شكلت نسبة ‪ 14.11‬باملائة‪.‬‬
‫(‪ -)5‬توضع ع ع ععك األرقع ع ع ععام‪ ،‬املس ع ع ع ععؤولية الكبع ع ع ععرية للص ع ع ع ععحفيني يف إنتع ع ع ععاج خطابع ع ع ععات الكراهي ع ع ع ععة يف احملطع ع ع ععات اإلذاعي ع ع ع ععة‪،‬‬‫فنسع ععبة‪16.61‬باملائ ع ععة مع ععن خطاب ع ععات الكراهيع ععة م ع ععن إنتع ععاج الص ع ععحفيني‪ ،‬وهع ععي نس ع ععبة جع ععد معت ع عربة‪ ،‬تعطينع ععا مؤش ع عرات عع ععن حال ع ععة‬
‫خرق واضحة لقواعد املهنة و مواثيق أخالقيا ا‪.‬‬
‫(‪ -)0‬تس ع ععتهدف ‪ 44.96‬باملائع ع ععة م ع ععن خطابع ع ععات الكراهي ع ععة يف احملطع ع ععات اإلذاعيع ع ععة باألس ع ععاس كع ع ععل م ع ععا لع ع ععه عالقع ع ععة‬‫بالتيع ععار السياسع ععي اإلسع ععالموي مع ععن حركع ععة النهضع ععة‪ ،‬ورابطع ععات محايع ععة الثع ععورة واألئمع ععة والتيع ععار السع ععلفي‪ ،‬حع ععم وإن جع ععاءت حركع ععة‬
‫النهض ع ععة يف املقدم ع ععة ب ع ع ع ‪ 22.41‬باملائ ع ععة‪ ،‬فرابط ع ععات محاي ع ععة الث ع ععورة ب ع ع ع ‪ 9.14‬باملائ ع ععة‪ ،‬فالس ع ععلفيون بع ع ع ع ع ‪ 10.11‬باملائ ع ععة‪ ،‬مث األئم ع ععة‬
‫والدعاة بع ع ع‪11.66‬باملائة‪.‬‬

‫‪00‬‬

‫ثالثا‪ :‬احملطات التلفزيونية‬
‫(‪ -)0‬توضع ع ع ععك نت ع ع ع ععائج الرص ع ع ع ععد‪ ،‬أن الكراهي ع ع ع ععة موج ع ع ع ععودة يف احملطع ع ع ععات التلفزيوني ع ع ع ععة اخلاص ع ع ع ععة لوح ع ع ع ععدها‪ ،‬إذ حتت ع ع ع ععل‬‫الص ع ععدارة يف ع ع ععدد تك ع عرارات ونس ع ععب خطاب ع ععات الكراهي ع ععة بنس ع ععبة ‪211‬باملائ ع ععة‪ ،‬وج ع ععاءت "حنبع ع ععل" يف املقدم ع ععة بأغلبي ع ععة معت ع ععربة‬
‫بنس ععبة متبوع ععة بقن ععاة "نس ععمة" بنس ععبة أق ععل طبع ععا م ععن نس ععبة "حنبع ععل"‪ ،‬لك ععن تبق ععى نس ععبة ‪ 42‬باملائ ععة نس ععبة كب ععرية‪ ،‬يف ح ععني أن‬
‫"التونسية" جاءت بنسبة ‪ 11‬باملائة‪.‬‬
‫(‪ -)8‬ت ع ع ععربز املعطي ع ع ععات أن أكث ع ع ععر م ع ع ععن ‪ 04‬باملائ ع ع ععة م ع ع ععن خطاب ع ع ععات الكراهي ع ع ععة يف احملط ع ع ععات التلفزيوني ع ع ععة موض ع ع ععوع‬‫الرص ع ععد‪ ،‬ج ع ععاءت يف إط ع ععار الق ع ععذف و الش ع ععتم‪ ،‬إذ ج ع ععاء الق ع ععذف بنس ع ععبة‪14.12‬باملائ ع ععة‪ ،‬و‪ 11‬باملائ ع ععة كش ع ععتم‪ .‬واألخط ع ععر يف ك ع ععل‬
‫هع ععذه املعطيع ععات‪ ،‬هع ععو وجع ععود أكثع ععر مع ععن ‪ 19‬باملائع ععة مع ععن خطابع ععات الكراهيع ععة كع ععدعوات للعنع ععف وللقتع ععل يف القن ع عوات التلفزيونيع ععة‬
‫موضوع الرصد‪.‬‬
‫(‪ -)2‬تظهع ع ع ععر األرقع ع ع ععام أن أكثع ع ع ععر مع ع ع ععن ‪04‬باملائع ع ع ععة مع ع ع ععن املع ع ع ععادة اإلعالميع ع ع ععة الع ع ع ععيت تتضع ع ع ععمن خطابع ع ع ععات الكراهيع ع ع ععة يف‬‫القن ع عوات التلفزيونيع ععة موضع ععوع الرصع ععد‪ ،‬تع ععا عالقع ععة مبحع ععورين اثنع ععني ومهع ععا علع ععى الت ع عوايل ع ععور (األح ع عزاب) و ع ععور (الع ععدين)ت حي ع ع‬
‫جاء ور األحزاب يف املقدمة بع ‪ 10.21‬باملائة‪ ،‬فمحور الدين يف املستو الثاين بع ‪ 26.60‬باملائة‪.‬‬
‫(‪ -)4‬تب ع ععني النت ع ععائج‪ ،‬يف ه ع ععذا اخلص ع ععوص‪ ،‬أن أكث ع ععر م ع ععن ‪ 49‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات احلق ع ععد والكراهي ع ععة‪ ،‬ج ع ععاءت‬‫يف إط ع ععار"امليك ع ععرو طروط ع عوار"ت أي يف ش ع ععكل ف ع ععتك امليكروف ع ععون أم ع ععام امل ع عواطنني واجلمه ع ععور ومناض ع ععلي األح ع عزاب السياس ع ععية‪ ،‬مبعع ع ع‬
‫أن خطابع ع ععات الكراهيع ع ععة مع ع ععن تعبع ع ععري املناضع ع ععلني و عامع ع ععة النع ع ععاس‪ .‬ومع ع ععن جانع ع ععب خع ع ععر يظهع ع ععر أن نسع ع ععبة خطابع ع ععات الكراهيع ع ععة‪ ،‬يف‬
‫جمال النقاشات اإلخبارية والنشرات اإلخبارية‪ ،‬تأس يف املستو الثاين بنسبة ‪ 19.10‬باملائة‪.‬‬
‫(‪ -)5‬وت ع ععربز‪ ،‬بش ع ععكل جل ع ععي‪ ،‬مس ع ععؤولية السياس ع ععيني واملناض ع ععلني السياس ع ععيني املبدئي ع ععة يف إنت ع ععاج خطاب ع ععات الكراهي ع ععة‬‫يف احملط ع ع ععات التلفزيوني ع ع ععة‪ ،‬فنس ع ع ععبة ‪ 19.11‬باملائ ع ع ععة م ع ع ععن خطاب ع ع ععات الكراهي ع ع ععة م ع ع ععن إنت ع ع ععاج السياس ع ع ععيني‪ ،‬م ع ع ععن مناض ع ع ععلي النهض ع ع ععة‬
‫ومناض ع ع ععلي الوط ع ع ععد‪ ،‬وك ع ع ععذا بع ع ع ع ع‬

‫األا ع ع ععاء السياس ع ع ععية ‪ -‬أنظ ع ع ععر اجل ع ع ععدول ‪ ،-‬ومناض ع ع ععلي املس ع ع ععار وح ع ع ععزب التحري ع ع ععر إض ع ع ععافة إىل‬

‫الداخليع ع ععة‪ .‬غع ع ععري أن حصع ع ععة األسع ع ععد يف هع ع ععذه اخلطابع ع ععات يتقااهع ع ععا مناضع ع ععلي حركع ع ععة النهضع ع ععة و حع ع ععزب الوطع ع ععد بع ع ععأكثر مع ع ععن ‪49‬‬
‫باملائ ع ع ععة‪ .‬وم ع ع ععن جان ع ع ععب خ ع ع ععر‪ ،‬وعل ع ع ععى عك ع ع ععس احملط ع ع ععات اإلذاعي ع ع ععة والص ع ع ععحافة املكتوب ع ع ععة‪ ،‬مل ين ع ع ععتج الص ع ع ععحفيون يف القن ع ع ع عوات‬
‫التلفزيونية وبشكل مباشر‪ ،‬إال نسبة ‪ 11.41‬باملائة من خطابات الكراهية اليت مت إحصاؤها‪.‬‬
‫(‪ -)0‬تس ع ع ععتهدف ‪ 44.44‬م ع ع ععن خطاب ع ع ععات الكراهي ع ع ععة يف احملط ع ع ععات التلفزيوني ع ع ععة موض ع ع ععوع الرص ع ع ععد حرك ع ع ععة النهض ع ع ععةت‬‫وه ععي نس ععبة كب ععرية تب ععني مع ععاداة قط ععاع واس ععع م ععن القن ع عوات التلفزيوني ععة حل ععزب األغلبي ععة يف اجملل ععس التأسيس ععي‪ ،‬وم ععن جان ععب خ ععر‬
‫نالحع ع ع أن احل ع ععزب املع ع ععار األساس ع ععي حل ع ععزب "حلرك ع ععة النهض ع ععة" وه ع ععو ح ع ععزب "ن ع ععداء ت ع ععونس" يواج ع ععه ه ع ععو اآلخ ع ععر ج ع ععزءا م ع ععن‬
‫خطابع ععات الكراهيع ععة‪ ،‬حع ععم و إن كانع ععت ال تق ع ععارن مع ععع معع ععاداة حركع ععة النهضع ععةت حي ع ع جع ععاءت خطابع ععات الكراهيع ععة ضع ععد حرك ع ععة‬
‫نداء تونس بنسبة ‪21.19‬باملائة‪.‬‬
‫‪02‬‬

‫‪ -8‬نتائج الرصد بالتفصيل‬
‫ّأوال ‪:‬الصحافة املكتوبة‪:‬‬
‫أ‪ -‬نتائج خطابات احلقد و الكراهية يف الصحف اليومية‪:‬‬
‫أكثر من ‪ 01‬ياملائة من خطابات الكراهية يف الصحف املعربة و"املغرب" يف املقدمة بأكثر من ‪ 24‬باملائة‪.‬‬
‫توض ع ععك الق ع ع عراءة املتأني ع ععة لع ع ععدد تك ع ع عرارات و نس ع ععب خطاب ع ععات احلق ع ععد و الكراهي ع ععة يف الص ع ععحافة اليومي ع ععة‪ ،‬أن الص ع ععحف الص ع ععادرة‬
‫باللغع ع ععة العربيع ع ععة حتتع ع ععل الصع ع ععدارة بنسع ع ععبة ‪91.4‬باملائع ع ععة(مبجمع ع ععوع ‪212‬تك ع ع عرارا)‪ ،‬يف حع ع ععني تقااع ع ععت "لوتع ع ععون" و"الب ع ع عراس" البع ع ععاقي‬
‫بنس ع ع ععبة ‪19.0‬باملائ ع ع ععة(مبجم ع ع ععوع ‪ 24‬تكع ع ع عرار)‪ .‬وق ع ع ععد احتل ع ع ععت جري ع ع ععدة "املغ ع ع ععرب" الص ع ع ععدارة يف ع ع ع ععدد الكتاب ع ع ععات ال ع ع ععيت تتض ع ع ععمن‬
‫خطابع ععات احلقع ععد و الكراهيع ععة بنسع ععبة ‪41.44‬باملائع ععة(بع ع ع ع ع‪ 61‬تك ع عرار)‪ ،‬وقع ععد يكع ععون تع ععذا الوضع ععع عالقع ععة بتموقع ععع اجلريع ععدة سياسع ععيا‬
‫ض ععد احلكوم ععة‪ ،‬وض ععد أح ع عزاب "الرتويك ععا'‪ ،‬ا ععا جيع ععل اجلري ععدة يف العدي ععد م ععن امل ع عرات تنش ععر إم ععا تص ععرحيات أو ح ع عوارات أو ح ععم‬
‫كتاب ع ععات حتم ع ععل الكث ع ععري م ع ععن اإلث ع ععارة والتج ع ععاذب ال ع ععذي غالب ع ععا م ع ععا يك ع ععون م ع ععال بعب ع ععارات ق ع ععذف أو ش ع ععتم أو ب ع ععدعوات إلث ع ععارة‬
‫الكراهية ضد أطراف ددة‪.‬‬
‫وإذا م ع ععا رجعن ع ععا إىل الص ع ععحف الص ع ععادرة باللغ ع ععة الفرنس ع ععية‪ ،‬فإن ع ععه س ع ععيتبني لن ع ععا‪ ،‬بوض ع ععوح‪ ،‬أن جمم ع ععوع م ع ععا كتبت ع ععه ص ع ععحيفتا "لوت ع ععون"‬
‫و"الب ع ع عراس" جمتمعتع ع ععني مع ع ععن خطابع ع ععات حتمع ع ععل مشع ع ععاعر احلقع ع ععد والكراهيع ع ععة أقع ع ععل حع ع ععم مع ع ععن أضع ع عععف نسع ع ععبة يف يوميع ع ععة الصع ع ععحف‬
‫املعرب ع ععة‪ ،‬وه ع ععي ص ع ععحيفة الش ع ععروق‪ ،‬ا ع ععا يؤك ع ععد أن مهني ع ععة الص ع ععحف الص ع ععادرة باللغ ع ععة الفرنس ع ععية يف ه ع ععذا اجلان ع ععب ال تق ع ععارن م ع ععع‬
‫الص ع ععحف املعرب ع ععة‪ .‬كم ع ععا نالح ع ع ع ‪ ،‬م ع ععن جان ع ععب خ ع ععر‪ ،‬أن الص ع ععحيفة العمومي ع ععة الص ع ععادرة باللغ ع ععة الفرنس ع ععية "الب ع ع عراس" ت ع ععأس يف‬
‫خ ع ع ععر الرتتي ع ع ععب‪ ،‬حي ع ع ع محل ع ع ععت كتابا ع ع ععا اق ع ع ععل خطاب ع ع ععات الكراهي ع ع ععة‪ ،‬بنس ع ع ععبة ‪ 14.04‬باملائ ع ع ععة(ب ع ع ع ع ع ع ع ع‪11‬تك ع ع عرارت فق ع ع ععط)ت وه ع ع ععي‬
‫اضع عععف نسع ععبة علع ععى اإلطع ععالق‪ ،‬وقع ععد يكع ععون الوضع ععع القع ععانوين العمع ععومي‪ ،‬وقيع ععود اخلع ععط االفتتع ععاحي‪ ،‬ودفع ععرت أعبع ععاء الصع ععحيفة مع ععن‬
‫العوامل املفسرة تذا‪ ،‬باإلضافة‪ ،‬رمبا‪ ،‬خلربة الصحفيني الذين يعملون يف الصحيفة‪.‬‬
‫جدول يوضح عدد تكرارات ونسب خطابات احلقد و الكراهية يف الصحف اليومية‬
‫الصحيفة‬

‫عدد التكرارات‬

‫النسبة ملائوية‬

‫املغرب‬

‫‪46‬‬

‫‪34.33%‬‬

‫التونسية‬

‫‪32‬‬

‫‪23.88%‬‬

‫الصريح‬

‫‪29‬‬

‫‪21.64%‬‬

‫الشروق‬

‫‪14‬‬

‫‪10.45%‬‬

‫لوتون‬

‫‪8‬‬

‫‪5.97%‬‬

‫البراس‬

‫‪5‬‬

‫‪3.73%‬‬

‫اجملموع العام‬

‫‪134‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫‪03‬‬

‫خمطط بياين يعكس النسب املائوية خلطابات احلقد والكراهية يف الصحف اليومية‬

‫ب ‪ -‬خطابات احلقد والكراهية يف الصحف األسبوعية‬
‫(أكثر من ‪ 70‬ياملائة من خطابات الكراهية يف "املساء" لوحدها)‬
‫تب ع ع ععني عملي ع ع ععة حتلي ع ع ععل نس ع ع ععب خطاب ع ع ععات احلق ع ع ععد و الكراهي ع ع ععة يف الص ع ع ععحافة األس ع ع ععبوعية‪ ،‬أن ص ع ع ععحيفة "املس ع ع ععاء" حتت ع ع ععل الص ع ع ععدارة‬
‫لوحع ع ععدها‪ ،‬بنسع ع ععبة ‪91.4‬باملائع ع ععة(مبجمع ع ععوع ‪212‬تك ع ع عرارا)‪ ،‬وهع ع ععي نسع ع ععبة عاليع ع ععة جع ع ععدا تؤكع ع ععد جممع ع ععوع االنتقع ع ععادات املوجهع ع ععة تع ع ععذه‬
‫الصع ععحيفة مع ععن قبع ععل السياسع ععيني و الصع ععحفيني علع ععى حع ععد س ع عواء‪ .‬يف حع ععني جع ععاءت أسع ععبوعية "الضع ععمري" يف املرتبع ععة الثانيع ععة‪ ،‬وهع ععي‬
‫األخع ععر ‪ ،‬كث ع عريا مع ععا انتقع ععدت كتابا ع ععا احلاملع ععة لعبع ععارات الشع ععتم و دع ع عوات للعنع ععف ضع ععد بع ع ع‬

‫األط ع عراف السياسع ععية‪ .‬يف حع ععني ن‬

‫جع ععاءت أسع ععبوعية " خع ععر خع ععرب" يف املرتبع ععة أخلع ععرية‪ ،‬بنسع ععبة ال تبتعع ععد كث ع عريا عع ععن صع ععحيفة "الضع ععمري"‪ ،‬وتعتع ععرب هع ععذه األسع ععبوعية مع ععن‬
‫خر األسبوعيات الصادرة بتونس‪.‬‬
‫جدول يبني عدد تكرارات ونسب خطابات احلقد والكراهية يف الصحف األسبوعية‬
‫الصحيفة‬

‫عدد التكرارات‬

‫النسبة املائوية‬

‫املساء‬

‫‪120‬‬

‫‪71.86%‬‬

‫الضمري‬

‫‪24‬‬

‫‪14.37%‬‬

‫آخر خرب‬

‫‪23‬‬

‫‪13.77%‬‬

‫اجملموع العام‬

‫‪167‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫‪04‬‬

‫خمطط بياين يعكس النسب املائوية خلطابات احلقد والكراهية يف الصحف األسبوعية‬

‫(أكثر من ‪78‬باملائة شتم وقذف وأكثر من ‪ 02‬باملائة دعوات للعنف والقتل يف الصحف اليومية)‬
‫تب ع ععني األرق ع ععام التالي ع ععة أن أكث ع ععر م ع ععن ‪ 01‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة عب ع ععارة ع ع ععن عب ع ععارات للق ع ععذف و الش ع ععتم‪ ،‬وه ع ععي نس ع ععبة‬
‫كبرية توضك احنراف املمارسة الصحفية عن أخالقيات املهنة فيما جيب من تفادي القذف‬
‫جدول يوضح عدد و طبيعة خطابات احلقد والكراهية يف الصحف اليومية‬
‫الصحيفة‬

‫دعوة للعنف‬

‫دعوة للقتل‬

‫قذف‬

‫متييز‬

‫شتم‬

‫تشويه مسعة‬

‫اجملموع العام‬

‫املغرب‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪23‬‬

‫‪8‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪46‬‬

‫التونسية‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪29‬‬

‫الصريح‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪17‬‬

‫‪1‬‬

‫‪32‬‬

‫الشروق‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫لوتون‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫البراس‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫اجملموع‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬‬

‫‪44‬‬

‫‪13‬‬

‫‪51‬‬

‫‪7‬‬

‫‪134‬‬

‫و الشتم‪ ،‬وهو مبدأ أخالقي مع عليه كل املواثيق الدولية ألخالقيات املهنة‪.‬‬
‫واألخط ع ععر يف ه ع ععذه األرق ع ععام‪ ،‬ه ع ععو ب ع ععروز أكث ع ععر م ع ععن ‪24‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة ك ع ععدعوات للعن ع ععف والقت ع ععل يف الص ع ععحف‬
‫اليوميع ععة‪ ،‬وهع ععي نسع ععبة معتع ععربة‪ ،‬تبع ععني بشع ععكل جلع ععي ءع ععاطر االحنرافع ععات يف اخلطع ععاب السياسع ععي و اخلطع ععاب اإلعالمع ععي‪ .‬وهع ععو واقع ععع‬
‫ين ع ععذر مبخ ع ععاطر ع ععدد املهن ع ععة الص ع ععحفية‪ ،‬و تض ع ععع ح ع ععق امل ع ععواطن يف اإلع ع ععالم واالتص ع ععال عل ع ععى احمل ع ععك‪ ،‬واألخط ع ععر م ع ععن ك ع ععل ذل ع ععك‬
‫وجود مؤشرات قد تدفع للممارسة املتكررة للدعاية للعنف و للقتل يف العملية السياسية‪.‬‬

‫‪05‬‬

‫جدول يوضح نسب وطبيعة خطابات احلقد والكراهية يف الصحف اليومية‬
‫الصحيفة‬

‫دعوة للعنف‬

‫دعوة للقتل‬

‫قذف‬

‫متييز‬

‫شتم‬

‫تشويه مسعة‬

‫اجملموع العام‬

‫املغرب‬

‫‪2.17%‬‬

‫‪4.35%‬‬

‫‪50.00%‬‬

‫‪17.39%‬‬

‫‪23.91%‬‬

‫‪2.17%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫التونسية‬

‫‪13.79%‬‬

‫‪17.24%‬‬

‫‪41.38%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪17.24%‬‬

‫‪10.34%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫الصريح‬

‫‪15.63%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪25.00%‬‬

‫‪3.13%‬‬

‫‪53.13%‬‬

‫‪3.13%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫الشروق‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪7.14%‬‬

‫‪28.57%‬‬

‫‪57.14%‬‬

‫‪7.14%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫لوتون‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫البراس‬

‫‪12.50%‬‬

‫‪12.50%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪62.50%‬‬

‫‪12.50%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪%10028‬‬

‫‪%1800‬‬

‫‪%51082‬‬

‫‪% 10000‬‬

‫‪%85025‬‬

‫‪%18000‬‬

‫‪%011011‬‬

‫خمطط بياين يعكس النسب املائوية وطبيعة خطابات احلقد والكراهية يف الصحف اليومية‬

‫(أكثر من ‪ 75‬باملائة شتم وقذف وأكثر من ‪00‬باملائة دعوات للعنف والقتل يف الصحف األسبوعية)‬
‫رغ ع ععم تق ع ععارب األرق ع ععام التالي ع ععة م ع ععع تل ع ععك اخلاص ع ععة بالص ع ععحافة اليومي ع ععة‪ ،‬إال أن املث ع ععري بالنس ع ععبة للص ع ععحف األس ع ععبوعية أن النسع ع ععب‬
‫أك ع ععرب نس ع ععبيا م ع ععن الس ع ععابقة (اخلاص ع ععة بالص ع ععحف اليومي ع ععة) ف ع ععأكثر م ع ععن ‪ 01‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة عب ع عارة ع ع ععن عب ع ععارات‬
‫للق ع ع ععذف و الش ع ع ععتم (‪ 01‬باملائ ع ع ععة بالنس ع ع ععبة للص ع ع ععحف اليومي ع ع ععة)‪ ،‬وه ع ع ععي نس ع ع ععبة كب ع ع ععرية توض ع ع ععك ان ع ع ععزالق الص ع ع ععحافة األس ع ع ععبوعية يف‬
‫الق ع ععذف و الش ع ععتم ‪ ،‬وه ع ععو ان ع ععزالق أخالق ع ععي و مه ع ععين‪ ،‬خاص ع ععة وأن الص ع ععحافة األس ع ععبوعية ك ع ععان م ع ععن املف ع ععرو‬

‫أن ت ع ععؤدي دورا يف‬

‫نش ع ع ععر اآلراء السياس ع ع ععية وحتلي ع ع ععل االسع ع ع عرتاتيجيات السياس ع ع ععية مب ع ع ععا يس ع ع ععمك للتونس ع ع ععيني و التونس ع ع ععيات بفه ع ع ععم الرهان ع ع ععات السياس ع ع ععية‬
‫املرتبطة باالنتقال الد قراطي‪ ،‬عو‬

‫نشر خطابات القذف و الشتم ‪.‬‬

‫واملقلع ععق أكث ع ععر يف ه ع ععذه األرق ع ععام‪ ،‬هع ععو أن أكث ع ععر م ع ععن ‪ 29‬باملائ ع ععة مع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة (منه ع ععا أكثع ععر م ع ععن ‪24‬باملائ ع ععة بالنس ع ععبة‬
‫للصع ععحف اليوميع ععة) عب ع ععارة عع ععن دع ع عوات للعنع ععف والقت ع ععل‪ ،‬وهع ععي نس ع ععبة كبع ععرية ت ع ععدعو للقلع ععق‪ ،‬ص ع ععحيك قع ععد جن ع ععد بع ع ع‬

‫تفس ع عريات‬

‫ذل ع ععك يف توج ع ععه الص ع ععحف األس ع ععبوعية نفس ع ععها حن ع ععو اإلث ع ععارة فيم ع ععا تكتب ع ععه‪ ،‬لكنه ع ععا إث ع ععارة منحرف ع ععة ع ع ععن قواع ع ععد املهن ع ععة الص ع ععحفية‬
‫‪06‬‬

‫وأخالقيا ع ع ععا‪ ،‬ب ع ع ععل ومهع ع ع ع ّددة ت ع ع ععا ول ع ع ععادوار املهني ع ع ععة املنوط ع ع ععة و ع ع ععات ب ع ع ععدأ برتقي ع ع ععة الثقاف ع ع ععة السياس ع ع ععية اتادف ع ع ععة إىل تنش ع ع ععئة سياس ع ع ععية‬
‫د قراطية مبنية على التسامك واحرتام التنوع واالختالف‪.‬‬
‫جدول يوضح عدد و طبيعة خطابات احلقد و الكراهية يف الصحافة األسبوعية‬
‫الصحيفة‬

‫دعوة للعنف‬

‫دعوة للقتل‬

‫قذف‬

‫متييز‬

‫شتم‬

‫تشويه مسعة‬

‫اجملموع العام‬

‫املساء‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13‬‬

‫‪0‬‬

‫‪23‬‬

‫الضمري‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪41‬‬

‫‪3‬‬

‫‪72‬‬

‫‪2‬‬

‫‪120‬‬

‫آخر خرب‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12‬‬

‫‪2‬‬

‫‪24‬‬

‫اجملموع العام‬

‫‪12‬‬

‫‪3‬‬

‫‪47‬‬

‫‪4‬‬

‫‪97‬‬

‫‪4‬‬

‫‪167‬‬

‫جدول يوضح نسب و طبيعة خطابات احلقد و الكراهية يف الصحافة ألسبوعية‬
‫الصحيفة‬

‫دعوة للعنف‬

‫دعوة للقتل‬

‫قذف‬

‫متييز‬

‫شتم‬

‫تشويه مسعة‬

‫اجملموع العام‬

‫املساء‬

‫‪17.39%‬‬

‫‪4.35%‬‬

‫‪17.39%‬‬

‫‪4.35%‬‬

‫‪56.52%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫الضمري‬

‫‪1.67%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪34.17%‬‬

‫‪2.50%‬‬

‫‪60.00%‬‬

‫‪1.67%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫آخر خرب‬

‫‪25.00%‬‬

‫‪8.33%‬‬

‫‪8.33%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪50.00%‬‬

‫‪8.33%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪02001%‬‬

‫‪12055%‬‬

‫‪02021%‬‬

‫‪%15050‬‬

‫‪%88081‬‬

‫‪12022%‬‬

‫‪011011%‬‬

‫خمطط بياين يعكس النسب املائوية خلطابات احلقد والكراهية يف الصحافة األسبوعية وطبيعتها‬

‫(أكثر من ‪ 52‬باملائة من خطابات الكراهية يف الصحف اليومية على عالقة باألحزاب والدين)‬
‫‪07‬‬

‫توض ععك البيانع ععات اآلتيع ععة‪ ،‬أن أكثع ععر مع ععن ‪11‬باملائع ععة مع ععن املع ععادة اإلعالمي ععة الع ععيت تتضع ععمن خطابع ععات للكراهيع ععة‪ ،‬تع ععا عالقع ععة مبحع ععوري‬
‫األحع ع عزاب وال ع ععدين‪ ،‬حي ع ع ع ت ع ععأس األح ع ع عزاب يف املقدم ع ععة بع ع ع ع ع ع‪11.01‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة‪ ،‬مث ع ععور ال ع ععدين يف املرتب ع ععة‬
‫الثانيع ععة بع ع ع ع ع ع‪ 24.14‬باملائع ععة‪ ،‬ومع ععا يفسع ععر هع ععذه النسع ععب هع ععو قع ععوة التجع ععاذب السياسع ععي بع ععني األح ع عزاب‪ ،‬وانتشع ععار خطع ععاب الكراهيع ععة‬
‫علع ععى املسع ععتويني السياس ع ععي احلع ععزط واإلعالمع ععي‪ ،‬كم ع ععا أن اخلطع ععاب الع ععديين املتط ع ععرف يف املسع ععاجد و عع ععرب وس ع ععائل اإلعع ععالم أص ع ععبك‬
‫ياهرة فعلية‪ ،‬بكل ما حيتويه هذا اخلطاب من كراهية‪ ،‬وما تتضمنه اخلطابات املناهضة له من كراهية مضادة‪.‬‬
‫و إىل جان ععب ذل ععك‪ ،‬ت ععربز حقيق ععة أخ ععر وه ععي‪ :‬ك ععون وس ععائل اإلع ععالم ذا ععا متث ععل ععورا م ععن ععاور الكراهي ععةت ذل ععك أن ه ععذه‬
‫الوسائل صارت هي نفسها ضحية حلمالت كراهية كذلك‪.‬‬
‫جدول يوضح تقسيم خطابات احلقد والكراهية يف الصحف اليومية حسب املواضيع‬
‫األحزاب السياسية‬

‫النسب ملائوية‬
‫‪44.78%‬‬

‫املواضيع‬
‫الدين‬

‫‪13.43%‬‬

‫وسائل االعالم‬

‫‪7.46%‬‬

‫أخرى‬

‫‪5.97%‬‬

‫القضايا الدولية و العالقات اخلارجية‬

‫‪5.97%‬‬

‫الرشوة‬

‫‪5.22%‬‬

‫اجملتمع املدين‬

‫‪5.22%‬‬

‫األمن‬

‫‪3.73%‬‬

‫املؤسسات الوطنية‪:‬الرئاسة‪-‬احلكومة‪-‬اجمللس التأسيسي‬

‫‪3.73%‬‬

‫فن‪ ،‬ثقافة ومشاهري‬

‫‪1.49%‬‬

‫العدالة‬

‫‪1.49%‬‬

‫االنتخابات‬

‫‪0.75%‬‬

‫اجلهوية‪/‬القبلية‬

‫‪0.75%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100.00%‬‬

‫خمطط بياين يعكس تقسيم خطابات احلقد و الكراهية يف الصحف اليومية حسب املواضيع‬

‫(أكثر من ‪ 01‬باملائة من خطابات الكراهية يف الصحف األسبوعية على عالقة باألحزاب والرشوة واملؤسسات االنتقالية)‬
‫‪08‬‬

‫ت ع ععربز الفع ع عراءة املتأني ع ععة للنس ع ععب التالي ع ععة‪ ،‬أن أكث ع ععر م ع ععن ‪ 61‬باملائ ع ععة م ع ععن امل ع ععادة اإلعالمي ع ععة ال ع ععيت تتض ع ععمن خطاب ع ععات للكراهي ع ععة يف‬
‫الص ع ععحف األس ع ععبوعية‪ ،‬متعلق ع ععة بثالث ع ععة ع ععاور ه ع ععي األح ع ع عزاب‪ ،‬و الرش ع ععوة و املؤسس ع ععات االنتقالي ع ععة‪ ،‬إذ يظه ع ععر ع ععور األح ع ع عزاب‬
‫كمح ع ععور أول بع ع ع ع ع ع ع ع‪10.11‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة‪ ،‬فمح ع ععور الرش ع ععوة بع ع ع ع ع ععنسبة غ ع ععري بعي ع ععدة ع ع ععن الس ع ععابقة وه ع ععي‪14.91‬‬
‫باملائع ع ععة‪ ،‬يف حع ع ععني جع ع ععاءت املؤسسع ع ععات االنتقاليع ع ععة الع ع ععثال يف الصع ع ععف الثال ع ع ع ب ع ع ع ع ع‪1.91‬باملائع ع ععة‪ ،‬ومع ع ععا كع ع ععن أن يفسع ع ععر هع ع ععذه‬
‫النس ع ععب ه ع ععو نزع ع ععة اإلث ع ععارة ال ع ععيت متي ع ععز غالبي ع ععة ه ع ععذه الص ع ععحف األس ع ععبوعية‪ ،‬وال ع ععيت كان ع ععت م ع ععا تس ع ععتخدم الكراهي ع ععة يف مقاربته ع ععا و‬
‫حع ع ععديثها عع ع ععن املؤسسع ع ععات االنتقاليع ع ععة‪ ،‬تع ع ععارة بإثع ع ععارة ا امع ع ععات الرشع ع ععوة‪ ،‬وتع ع ععارة أخع ع ععر بوصع ع ععف مشع ع ععني وقع ع ععذف لع ع ععبع‬

‫مسع ع ععؤويل‬

‫املؤسسات االنتقالية‬
‫جدول يوضح تقسيم خطابات احلقد والكراهية يف الصحف األسبوعية حسب املواضيع‬
‫األحزاب السياسية‬

‫النسب املائوية‬
‫‪27.54%‬‬

‫املواضيع‬
‫الرشوة‬

‫‪23.95%‬‬

‫املؤسسات الوطنية‪:‬الرئاسة‪-‬احلكومة‪-‬اجمللس التأسيسي‬

‫‪8.98%‬‬

‫فن‪ ،‬ثقافة ومشاهري‬

‫‪7.78%‬‬

‫الدين‬

‫‪4.79%‬‬

‫االنتخابات‬

‫‪4.79%‬‬

‫القضاء‬

‫‪4.19%‬‬

‫أخرى‬

‫‪4.19%‬‬

‫الرياضة‬

‫‪3.59%‬‬

‫قضايا دولية و عالقات خارجية‬

‫‪2.99%‬‬

‫اجلهوية ‪/‬القبلية‬

‫‪2.40%‬‬

‫اجملتمع املدين‬

‫‪1.80%‬‬

‫مؤسسات حملية‪/‬جهات‬

‫‪1.80%‬‬

‫األمن‬

‫‪0.60%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪0.60%‬‬

‫‪09‬‬

‫خمطط بياين يعكس تقسيم خطابات احلقد و الكراهية يف الصحف األسبوعية حسب املواضيع‬

‫(أكثر من ‪57‬باملائة من خطابات احلقد و الكراهية جاءت يف أنواع صحفية إخبارية)‬
‫أه ععم م ععا يش ععد االنتب ععاه يف املعطي ععات اآلتي ععة‪ ،‬أن أكث ععر م ععن ‪ 10‬باملائ ععة م ععن خطاب ععات احلق ععد والكراهي ععة‪ ،‬ج ععاءت يف إط ععار أن ع عواع‬
‫ص ع ععحفية إخباري ع ععة خالص ع ععة‪ ،‬حيع ع ع ج ع ععاءت نس ع ععبة ‪ 49.11‬باملائ ع ععة عب ع ععارة ع ع ععن تغطي ع ععات أو متابع ع ععات‪ ،‬أو ملخص ع ععات بيان ع ععات‬
‫ونشع ععاطاتت متبوعع ععة باألخبع ععار القصع ععرية والربقيع ععات الع ععيت عكسع ععت نسع ععبة ‪ 20.92‬باملائع ععة‪ .‬فع ععإذا كانع ععت نسع ععبة األن ع عواع الصع ععحفية‬
‫اإلخباري ع ععة املرتفع ع ععة مفهوم ع ععة ك ع ععم الطبيع ع ععة اإلخباري ع ععة للص ع ععحف اليومي ع ععة‪ ،‬ف ع ععإن املث ع ععري وغ ع ععري املعق ع ععول يف ذل ع ععك ه ع ععو خ ع ععرق املب ع ععدأ‬
‫امله ععين املعع ععروف‪ ،‬واملتفع ععق عليع ععه م ععن قبع ععل اجلميع ععع‪ ،‬أال وهع ععو مب ععدأ تقع ععديس اخلع ععرب اإلعالمع ععي واملص ععا يف العبع ععارة الشع ععهرية القائلع ععة‪:‬‬
‫"اخلع ع ععرب مقع ع ععدس‪ ،‬والتعليع ع ععق حع ع ععر"‪ ،‬فحع ع ععم و إن كع ع ععان الكثع ع ععري مع ع ععن مشع ع ععاعر الكراهيع ع ععة وتعبريا ع ع ععا مت نقلع ع ععه مع ع ععن خع ع ععالل األخبع ع ععار‬
‫والتغطيع ع ععات وتصع ع ععرحيات الفع ع ععاعلني‪ ،‬فع ع ععإن إبرازهع ع ععا والرتكيع ع ععز عليهع ع ععا‪ ،‬أو تع ع ععدخل الصع ع ععحفي للتشع ع ععديد عليهع ع ععا‪ ،‬يطع ع ععرح أكثع ع ععر مع ع ععن‬
‫مشكل من الناحيتني املهنية واألخالقية‪.‬‬
‫وم ع ععن جان ع ععب خ ع ععر يظه ع ععر أن االفتتاحي ع ععات والتع ع ععاليق تض ع ععمنت ‪20.92‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة‪ ،‬وه ع ععي مس ع ععألة تب ع ععني‬
‫املسؤولية الكاملة للمؤسسة اإلعالمية‪ ،‬ولكتاب االفتتاحيات يف نشر الكراهية‪.‬‬
‫جدول يبني تقسيم خطابات احلقد والكراهية يف الصحف اليومية حسب األنواع الصحفية‬
‫تغطية‪/‬متابعة‪/‬ملخص بيانات ونشاطات‬

‫اجملموع‬
‫‪39.55%‬‬

‫طبيعة النوع الصحفي‬
‫خرب قصري‪/‬برقية‬

‫‪17.91%‬‬

‫االفتاحية والتعليق‬

‫‪17.91%‬‬

‫الربورتاج‬

‫‪11.19%‬‬

‫التحقيق‬

‫‪5.22%‬‬

‫مقال حتليلي‬

‫‪3.73%‬‬

‫احلوار‬
‫منرب القراء‬

‫‪2.24%‬‬
‫‪1.49%‬‬

‫الصور‬

‫‪0.75%‬‬

‫اجملموع العام‬

‫‪100.00%‬‬

‫‪21‬‬

‫خمطط يبني تقسيم خطابات احلقد والكراهية يف الصحف اليومية حسب األنواع الصحفية‬

‫(أكثر من ‪22‬باملائة من خطابات الكراهية يف الصحف اليومية مصدرها أنصار النهضة واجلبهة الشعبية ونداء تونس و أكثر‬
‫من‪87‬باملائة من انتاج الصحفيني)‬
‫ي ع ع ععربز اجل ع ع ععدول اآلس‪ ،‬وبش ع ع ععكل ي ع ع ععاهر مس ع ع ععؤولية أنص ع ع ععار األحع ع ع عزاب والص ع ع ععحفيني يف إنت ع ع ععاج خطاب ع ع ععات الكراهي ع ع ععة يف الص ع ع ععحف‬
‫اليومي ععة‪ ،‬فنس ععبة أكث ععر م ععن ‪ 41‬باملائ ععة م ععن خطاب ععات الكراهي ععة م ععن إنت ععاج أنص ععار النهض ععة و الوط ععد ون ععداء ت ععونس‪ ،‬وه ععي نس ععبة‬
‫ج ع ععد معتع ع ععربة تع ع ععؤالء‪ ،‬و كع ع ععن رمبع ع ععا تفسع ع ععري ذلع ع ععك مع ع ععن منطل ع ععق أن التجع ع ععاذب السياسع ع ععي يع ع ععتم باألسع ع ععاس بع ع ععني حركع ع ععة النهضع ع ععة‬
‫واملعارض ع ععة اثل ع ععة بن ع ععداء ت ع ععونس و اجلبه ع ععة الش ع عععبية و الوط ع ععد‪ .‬يف ح ع ععني أن نس ع ععبة خطاب ع ععات الكراهي ع ععة ال ع ععيت أنتجه ع ععا الص ع ععحفيون‬
‫بلغت نسبة ‪ 10.6‬باملائة‪ ،‬وهي نسبة عالية باعتبار أخالقيات مهنتهم ومسؤوليتهم االجتماعية والسياسية‪.‬‬
‫جدول يبني تصنيف خطابات احلقد والكراهية يف الصحف اليومية حسب هوية منتجيها‬
‫منتجو خطابات الكراهية‬

‫التكرارات‬

‫النسب املائوية‬

‫أنصار النهضة‬

‫‪26‬‬

‫‪19.40%‬‬

‫صحفي معرف‬

‫‪26‬‬

‫‪19.40%‬‬

‫أخرون‬

‫‪21‬‬

‫‪15.67%‬‬

‫أنصار اجلبهة الشعبية‬

‫‪20‬‬

‫‪14.92%‬‬

‫صحفي غري معرف‬

‫‪11‬‬

‫‪8.20%‬‬

‫سياسي وسياسي غري متحزب‬

‫‪10‬‬

‫‪7.46%‬‬

‫أنصار نداء تونس‬

‫‪6‬‬

‫‪4.47%‬‬

‫أئمة ودعاة‬

‫‪4‬‬

‫‪2.98%‬‬

‫أنصار حزب التحرير‬

‫‪3‬‬

‫‪2.23%‬‬

‫السلفيون‬

‫‪2‬‬

‫‪1.49%‬‬

‫نقابيون‬

‫‪2‬‬

‫‪1.49%‬‬

‫أنصار حزب املبادرة‬

‫‪1‬‬

‫‪0.74%‬‬

‫رابطات محاية الثورة‬

‫‪1‬‬

‫‪0.74%‬‬

‫أنصار املؤمتر من أجل اجلمهورية‬

‫‪1‬‬

‫‪0.74%‬‬

‫اجملموع العام‬

‫‪134‬‬

‫‪%011‬‬

‫‪20‬‬

‫خمطط بياين يعكس تصنيف خطابات احلقد والكراهية يف الصحف اليومية حسب هوية منتجيها‬

‫(أكثر من ‪01‬باملائة من خطابات احلقد والكراهية جاءت يف أنواع صحفية خاصة بالرأي يف الصحف األسبوعية)‬
‫عنع ع ععدما نع ع ععتمعن يف حتليع ع ععل النسع ع ععب الع ع ععيت يتضع ع ععمنها اجلع ع ععدول أدنع ع ععاه نالح ع ع ع أن أكثع ع ععر مع ع ععن ‪ 61‬باملائع ع ععة مع ع ععن خطابع ع ععات احلقع ع ععد‬
‫والكراهي ع ع ععة‪ ،‬ج ع ع ععاءت يف ش ع ع ععكل أن ع ع عواع ص ع ع ععحفية متعلق ع ع ععة ب ع ع ععالرأيت حيع ع ع ع ج ع ع ععاءت نس ع ع ععبة ‪ 14.19‬باملائ ع ع ععة يف ص ع ع ععيغة تع ع ع ععاليق‬
‫وافتتاحي ع ع ععات‪ ،‬وه ع ع ععي نس ع ع ععبة مرتفع ع ع ععة‪ ،‬باعتب ع ع ععار مس ع ع ععؤولية الص ع ع ععحفيني املهني ع ع ععة وت ع ع ععأثري اخل ع ع ععط االفتت ع ع ععاحي للص ع ع ععحيفة يف قرائه ع ع ععا‬
‫خصوصا‪ ،‬ومن خالل انتهاج الكراهية يف التعبري الصحفي بشكل عام‪.‬‬
‫ويف جم ع ععال األنع ع عواع الص ع ععحفية املرتبط ع ععة ب ع ععاخلرب‪ ،‬نالحع ع ع أن نس ع ععبة ‪ 16.91‬باملائ ع ععة كان ع ععت عب ع ععارة ع ع ععن تغطي ع ععات ومتابع ع ععات‬
‫وملخص ع ع ععات لبيان ع ع ععات ونش ع ع ععاطاتت وه ع ع ععي نس ع ع ععبة معت ع ع ععربة يف ص ع ع ععحف أس ع ع ععبوعية مهتم ع ع ععة بالتحلي ع ع ععل والتعلي ع ع ععق أكث ع ع ععر م ع ع ععن رص ع ع ععد‬
‫األخب ععار‪ ،‬غع ععري أن هع ععذه النسع ععبة يف الوقع ععت ذاتع ععه تعطينع ععا فكع ععرة ع ععن وجع ععود إرادة‪ :‬إمع ععا لنقع ععل ومتابعع ععة خطابع ععات سياسع ععية تتضع ععمن‬
‫خطابات الكراهية‪ ،‬أو تدخل الصحفيني بتعاليق حاملة للحقد والكراهية‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫جدول يوضح تقسيم خطابات احلقد و الكراهية يف الصحف األسبوعية حسب األنواع الصحفية‬
‫طبيعة النوع الصحفي‬

‫اجملموع‬

‫االفتتاحية و التعليق‬

‫‪53.89%‬‬

‫تغطية‪/‬متابعة‪/‬ملخص بيانات ونشاطات‬

‫‪26.95%‬‬

‫منرب القراء‬

‫‪5.39%‬‬

‫برقية وخرب قصري‬

‫‪3.59%‬‬

‫الروبرتاج‬

‫‪2.99%‬‬

‫احلوار‬

‫‪2.40%‬‬

‫املقال التحليلي‬

‫‪1.20%‬‬

‫أخرى‬

‫‪1.20%‬‬

‫العمود‬

‫‪0.60%‬‬

‫الكاريكاتور‬

‫‪0.60%‬‬

‫الصور‬

‫‪0.60%‬‬

‫التحقيق‬

‫‪0.60%‬‬

‫اجملموع العام‬

‫‪100.00%‬‬

‫خمطط يوضح تقسيم خطابات احلقد والكراهية يف الصحف األسبوعية حسب األنواع الصحفية‬

‫(أكثر من ‪77‬باملائة من خطابات الكراهية يف الصحف األسبوعية من إنتاج الصحفيني)‬
‫يتبع ع ععني مع ع ععن خع ع ععالل الق ع ع عراءة املستفيضع ع ععة للنسع ع ععب و األرقع ع ععام ال ع ع عواردة أدنع ع ععاه‪ ،‬أن مسع ع ععؤولية الصع ع ععحفيني يف الصع ع ععحف األسع ع ععبوعية‬
‫كاملع ع ععة يف إنتع ع ععاج خطابع ع ععات احلقع ع ععد و الكراهيع ع ععة‪ ،‬فنسع ع ععبة ‪00.11‬باملائع ع ععة مع ع ععن خطابع ع ععات الكراهيع ع ععة أنتجهع ع ععا الصع ع ععحفيون‪ .‬هع ع ععذه‬
‫النسع ععبة املرتفعع ععة والع ععيت تفع ععوق كع ععل الوسع ععائل اإلعالميع ععة األخع ععر ‪ ،‬تبع ععني احن ع عراف صع ععحافة ال ع عرأي عع ععن التعليع ععق والتحليع ععل‪ ،‬والنقع ععال‬
‫املتباين حول ما يهم الرأي العام التونسي‪ ،‬وانزالقها يف السب و الشتم والقذف ودعوات للقتل والعنف‪.‬‬
‫إن ه ع ععذه املعطي ع ععات تف ع ععر ف ع ععتك نقع ع ععال فعل ع ععي ح ع ععول املس ع ععؤوليات األخالقي ع ععة للصع ع ععحفيني‪ ،‬وح ع ععول مواثي ع ععق أخالقي ع ععات املهنع ع ععة‬
‫وعالقة كل ذلك بالنقابات املهنية وبسلطة الضبط الصحفي‪.‬‬
‫‪23‬‬

‫جدول يوضح تصنيف خطابات احلقد و الكراهية يف الصحف األسبوعية حسب هوية منتجيها‬
‫منتجو خطابات الكراهية‬

‫التكرارات‬

‫النسب املائوية‬

‫صحفي غري معرف‬

‫‪100‬‬

‫‪59.88%‬‬

‫صحفي معرف‬

‫‪30‬‬

‫‪17.96%‬‬

‫اخرون‬

‫‪12‬‬

‫‪7.19%‬‬

‫انصار النهضة‬

‫‪6‬‬

‫‪3.59%‬‬

‫امام‬

‫‪5‬‬

‫‪2.99%‬‬

‫السلفيون‬

‫‪4‬‬

‫‪2.40%‬‬

‫انصار اجلبهة الشعبية‬

‫‪3‬‬

‫‪1.80%‬‬

‫النقابات‬

‫‪2‬‬

‫‪1.20%‬‬

‫سياسي‬

‫‪2‬‬

‫‪1.20%‬‬

‫كاتب‬

‫‪1‬‬

‫‪0.60%‬‬

‫رابطات محاية الثورة‬

‫‪1‬‬

‫‪0.60%‬‬

‫التجمع‬

‫‪1‬‬

‫‪0.60%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪167‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫خمطط بياين يعكس تصنيف خطابات احلقد والكراهية يف الصحف األسبوعية حسب هوية منتجيها‬

‫(أكثر من ‪22‬باملائة من خطابات الكراهية يف الصحف اليومية تستهدف حركة النهضة و نداء تونس واجلبهة الشعبية)‬
‫يب ع ععني اجلع ع ععدول الظ ع ععاهر أسع ع ععفله‪ :‬أن نسع ع ععبة ‪ 41.12‬م ع ععن خطابع ع ععات الكراهي ع ععة يف الصع ع ععحافة اليوميع ع ععة تس ع ععتهدف حركع ع ععة النهضع ع ععة‬
‫وحركع ععة ن ع ععداء ت ع ععونس واجلبه ع ععة الش ع عععبية‪ ،‬وإذا م ع ععا دققن ع ععا يف تفص ع ععيل ه ع ععذه األرق ع ععام‪ ،‬فإنن ع عا جن ع ععد أن حرك ع ععة النهض ع ععة ه ع ععي املس ع ععتهدفة‬
‫أكثع ع ععر يف الصع ع ععحف اليوميع ع ععة بنسع ع ععبة ‪20.92‬باملائع ع ععة‪ ،‬متبوعع ع ععة بنع ع ععداء تع ع ععونس بنسع ع ععبة ‪21.21‬باملائع ع ععة‪ ،‬فاجلبهع ع ععة الشع ع عععبية بنسع ع ععبة‬
‫‪ 16.01‬باملائة‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫وهع ععذه األرقع ععام تبع ععني أن حع ععزب األغلبيع ععة‪ ،‬وحع ععزط املعارضع ععة الرئيسع ععيني‪ ،‬مهع ععا أكع ععرب ضع ععحايا خطابع ععات الكراهيع ععة يف الصع ععحافةت اع ععا‬
‫يظهع ع ععر اسع ع ععتخدام الصع ع ععحافة يف محع ع ععالت دعائيع ع ععة بع ع ععني النخع ع ععب السياسع ع ععية التونسع ع ععية‪ .‬ومع ع ععا يشع ع ععد االنتبع ع ععاه‪ ،‬يف هع ع ععذا اخلصع ع ععوص‬
‫أيض ععا‪ ،‬أن أكث ععر م ععن ‪ 11‬باملائ ععة م ععن نس ععبة خطاب ععات الكراهيع ععة وض عععت‪ ،‬بص ععيغة ديبلوماس ععية‪ ،‬يف خان ععة " خ ععرون"ت وه ععي الع ععيت‬
‫تتض ععمن خطاب ععات الكراهي ععة‪ ،‬ض ععد قط ععر وتركي ععا وأمريك ععا وفرنس ععا‪ ،‬وض ععد أم ععري قط ععر حتدي ععدا وزوجت ععه الش ععيخة م ععوزة‪ ،‬وغ ععريهم م ععن‬
‫الفاعلني السياسيني يف اخلارج‪.‬‬
‫جدول يوضح األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف الصحافة اليومية‬
‫األطراف املستهدفة‬

‫التكرارات‬

‫النسب‬

‫أخرون‬

‫‪28‬‬

‫‪20.90%‬‬

‫حركة النهضة‬

‫‪24‬‬

‫‪17.91%‬‬

‫نداء تونس‬

‫‪19‬‬

‫‪14.18%‬‬

‫اجلبهة الشعبية‬

‫‪9‬‬

‫‪6.72%‬‬

‫احلكومة‬

‫‪8‬‬

‫‪5.97%‬‬

‫السلفيون‬

‫‪7‬‬

‫‪5.22%‬‬

‫الصحفيني‪ /‬االعالم‬

‫‪6‬‬

‫‪4.48%‬‬

‫سياسي‪/‬سياسي مستقل‬

‫‪6‬‬

‫‪4.48%‬‬

‫حزب االنفتاح‬

‫‪5‬‬

‫‪3.73%‬‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫‪5‬‬

‫‪3.73%‬‬

‫رئيس احلكومة‬

‫‪4‬‬

‫‪2.99%‬‬

‫رابطات محاية الثورة‬

‫‪4‬‬

‫‪2.99%‬‬

‫امام أو داعية‬

‫‪3‬‬

‫‪2.24%‬‬

‫مكونات من اجملتمع املدين‬

‫‪3‬‬

‫‪2.24%‬‬

‫املؤمتر من اجل اجلمهورية‬

‫‪2‬‬

‫‪1.49%‬‬

‫حزب اجملد‬

‫‪1‬‬

‫‪0.75%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪134‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫خمطط بياين يعكس األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف الصحافة اليومية‬

‫(أكثر من ‪25‬باملائة من خطابات الكراهية يف الصحف األسبوعية تستهدف نداء تونس والصحفيني)‬
‫‪25‬‬

‫توضع ععع املعطيع ععات ال ع عواردة أدنع ععاه‪ ،‬أن نسع ععبة ‪ 41.92‬باملائ ع ععة مع ععن خطاب ع ععات الكراهيع ععة يف الصع ععحافة األس ع ععبوعية تسع ععتهدف حرك ع ععة‬
‫نع ععداء تع ععونس والصع ععحفينيت رغع ععم أن نع ععداء تع ععونس ي ع ععأس يف املقدمع ععة بع ع ع‪ 24.20‬باملائع ععة‪ ،‬متبوعع ععا بالصع ععحفيني بع ع ع ‪ 11.91‬باملائ ع ععة‪.‬‬
‫وهع ع ععي معطيع ع ععات توضع ع ععك أن الصع ع ععحافة األسع ع ععبوعية معاديع ع ععة يف معظمهع ع ععا حلركع ع ععة نع ع ععداء تع ع ععونس‪ ،‬وبع ع ععأن عع ع ععدم التقيع ع ععد بأخالقيع ع ععات‬
‫املهنة جيعل بع‬

‫الصحفيني ارسون الكراهية ضد حم زمالئهم الصحفيني ان ال يتفقون معهم يف اآلراء واألفكار‪.‬‬

‫ومع ع ععن جانع ع ععب خع ع ععر‪ ،‬يظهع ع ععر أن ‪11.01‬باملائع ع ععة مع ع ععن خطابع ع ععات الكراهيع ع ععة موجع ع ععودة يف خانع ع ععة " خع ع ععرون"‪ ،‬وهع ع ععي الع ع ععيت تتضع ع ععمن‬
‫خطاب ع ع ععات الكراهي ع ع ععة‪ ،‬ض ع ع ععد قط ع ع ععر و تركي ع ع ععا‪ ،‬وأمريك ع ع ععا و فرنس ع ع ععا‪ ،‬وأم ع ع ععري قط ع ع ععر‪ ،‬والش ع ع ععيخة م ع ع ععوزة‪ ،‬وبش ع ع ععار األس ع ع ععد وغ ع ع ععريهم م ع ع ععن‬
‫الفاعلني السياسيني يف اخلارج‪.‬‬
‫جدول يوضح األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف الصحافة األسبوعية‬
‫األطراف املستهدفة‬

‫التكرارات‬

‫النسب املائوية‬

‫أخرون‬

‫‪38‬‬

‫‪22.75%‬‬

‫نداء تونس‬

‫‪22‬‬

‫‪13.17%‬‬

‫الصحفيون‪ /‬االعالم‬

‫‪15‬‬

‫‪8.98%‬‬

‫سياسي‪/‬سياسي غري متحزب‬

‫‪14‬‬

‫‪8.38%‬‬

‫عباس حمسن‪/‬رئيس بلدية تونس سابقا‬

‫‪14‬‬

‫‪8.38%‬‬

‫رجل األعمال كمال لطيف‬

‫‪12‬‬

‫‪7.19%‬‬

‫حزب االنفتاح‬

‫‪11‬‬

‫‪6.59%‬‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫‪9‬‬

‫‪5.39%‬‬

‫اجلبهة الشعبية‬

‫‪8‬‬

‫‪4.79%‬‬

‫سليم بوخذير‬

‫‪6‬‬

‫‪3.59%‬‬

‫احلزب اجلمهوري‬

‫‪3‬‬

‫‪1.80%‬‬

‫املؤمتر من أجل اجلمهورية‬

‫‪3‬‬

‫‪1.80%‬‬

‫حركة النهضة‬

‫‪2‬‬

‫‪1.80%‬‬

‫احتاد الشغل‬

‫‪5‬‬

‫‪1.20%‬‬

‫مكونات من اجملتمع املدين‬

‫‪5‬‬

‫‪1.20%‬‬

‫حركة وفاء‬

‫‪0‬‬

‫‪%1011‬‬

‫احلكومة‬

‫‪1‬‬

‫‪0.60%‬‬

‫الرتويكا‬

‫‪1‬‬

‫‪0.60%‬‬

‫حزب العدالة و االصالح‬

‫‪0‬‬

‫‪0.60%‬‬

‫رئيس احلكومة‬

‫‪1‬‬

‫‪0.60%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪010‬‬

‫‪%011011‬‬

‫‪26‬‬

‫خمطط بياين يعكس األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف الصحافة األسبوعية‬

‫ثانيا ‪:‬طابات احلقد والكراهية يف احملطات اإل اعية‬
‫(ما يعادل نسبة ‪ 55‬باملائة ل ـ ـ ـ ـ ـ"موزاييك" و"الوطنية‪ "0‬األقل كراهية)‬
‫توض ع ععك القع ع عراءة املتأني ع ععة لع ع ععدد تكع ع عرار خطاب ع ععات احلق ع ععد والكراهي ع ععة يف احملط ع ععات اإلذاعي ع ععة‪ ،‬أن احملط ع ععات اإلذاعي ع ععة اخلاص ع ععة حتت ع ععل‬
‫الصع ع ععدارة يف تكريع ع ععر خطابع ع ععات الكراهيع ع ععة وزيع ع ععادة نسع ع ععبتها املائويع ع ععةت حي ع ع ع بلغع ع ععت نسع ع ععبة ‪ 91‬باملائع ع ععة (مبجمع ع ععوع ‪ 11‬تك ع ع عرارا)‪،‬‬
‫وجاءت موزاييك يف املقدمة بأغلبية معتربة بنسبة ‪11‬باملائة (بع ع ع ع ع ع ع‪ 19‬تكرار)‬
‫جدول يوضح عدد تكرارات خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات اإل اعية‬
‫احملطات اال اعية‬

‫التكرارات‬

‫النسب املائوية‬

‫موزاييك‬

‫‪52‬‬

‫‪%88‬‬

‫كلمة‬

‫‪12‬‬

‫‪%00‬‬

‫راديو ‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪%02‬‬

‫اكسربيس أف ام‬

‫‪10‬‬

‫‪%02‬‬

‫الوطنية‬

‫‪10‬‬

‫‪%15‬‬

‫اجملموع العام‬

‫‪82‬‬

‫‪%011‬‬

‫‪27‬‬

‫خمطط يوضح نسب خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات اإل اعية‬

‫(أكثر من ‪ 07‬باملائة قذف و شتم و أكثر من ‪ 10‬باملائة دعوات للعنف و للقتل)‬
‫تب ع ععني األرق ع ععام التالي ع ععة أن أكث ع ععر م ع ععن ‪ 60‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة يف احملط ع ععات اإلذاعي ع ععة موض ع ععوع الرص ع ععد‪ ،‬عب ع ععارة ع ع ععن‬
‫عب ع ععارات للق ع ععذف والش ع ععتم‪ ،‬حيع ع ع بلغ ع ععت نس ع ععبة عب ع ععارات الق ع ععذف ‪ 11.01‬باملائ ع ععة‪ ،‬و‪ 10.20‬باملائ ع ععة نس ع ععبة عب ع ععارات الش ع ععتم‪،‬‬
‫وه ع ععي نس ع ععبة كب ع ععرية توض ع ععك احنع ع عراف املمارس ع ععة الص ع ععحفية اإلذاعي ع ععة ع ع ععن أخالقي ع ععات املهن ع ععة‪ ،‬يف ك ع ععل مع ع عا يتعل ع ععق ب ع ععرف‬

‫الق ع ععذف‬

‫والشتم يف املمارسة اإلعالمية‪ ،‬وهي قاعدة تشدد عليها كل املواثيق الدولية اخلاصة بأخالقيات املهنة‪.‬‬
‫واملث ع ععري يف ه ع ععذه األرق ع ععام املن ع ععذرة ب ع ععبع‬

‫املخ ع ععاطر‪ ،‬ه ع ععو ب ع ععروز أكث ع ععر م ع ععن ‪ 19‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة ك ع ععدعوات للعن ع ععف‬

‫والقت ع ععل يف احملط ع ععات اإلذاعي ع ععة موض ع ععوع الرص ع ععد‪ ،‬وه ع ععي نس ع ععبة عالي ع ععة‪ ،‬تظه ع ععر بوض ع ععوح ان ع ععزالق اخلط ع ععابني السياس ع ععي واإلعالم ع ععي‪،‬‬
‫وهو ما يهدد اجملتمع التونسي يف سعيه إلجناح االنتقال الد قراطي‪.‬‬
‫جدول يوضح طبيعة خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات اإل اعية وأقسامه‬
‫احملطات اال اعية‬

‫دعوة للعنف‬

‫اكسربيس أف أم‬

‫‪1‬‬

‫دعوة للقتل‬

‫كلمة‬
‫موزاييك‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫شتم‬

‫تشويه مسعة‬

‫اجملموع العام‬

‫قذف‬
‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15‬‬

‫‪2‬‬

‫‪29‬‬

‫‪7‬‬

‫متييز‬

‫‪1‬‬

‫الوطنية‬

‫‪1‬‬

‫راديو ‪10‬‬
‫اجملموع العام‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11‬‬

‫‪3‬‬

‫‪25‬‬

‫‪9‬‬

‫‪53‬‬

‫‪28‬‬

‫جدول يوضح نسب طبيعة خطابات احلقد والكراهية يف احملطات اإل اعية‬
‫احملطات اال اعية‬

‫دعوة للعنف‬

‫دعوة للقتل‬

‫قذف‬

‫متييز‬

‫شتم‬

‫تشويه مسعة‬

‫اجملموع العام‬

‫اكسربيس أف أم‬

‫‪14.29%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪14.29%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪42.86%‬‬

‫‪28.57%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫كلمة‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪22.22%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪33.33%‬‬

‫‪44.44%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫موزاييك‬

‫‪3.45%‬‬

‫‪10.34%‬‬

‫‪24.14%‬‬

‫‪3.45%‬‬

‫‪51.72%‬‬

‫‪6.90%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫الوطنية‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫راديو ‪10‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪14.29%‬‬

‫‪28.57%‬‬

‫‪42.86%‬‬

‫‪14.29%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫اجملموع العام‬

‫‪3.77%‬‬

‫‪5.66%‬‬

‫‪20.75%‬‬

‫‪5.66%‬‬

‫‪47.17%‬‬

‫‪16.98%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫خمطط بياين يعكس طبيعة خطابات احلقد والكراهية يف احملطات اإل اعية وأقسامه‬

‫(أكثر من ‪ 58‬باملائة من خطابات الكراهية يف احملطات اإل اعية على عالقة باألحزاب والدين واملؤسسات االنتقالية)‬
‫تشع ععري البيانع ععات املوجع ععودة أدنع ععاه‪ ،‬إىل أن أكثع ععر مع ععن ‪ 11‬باملائع ععة مع ععن املع ععادة اإلعالميع ععة يف احملطع ععات اإلذاعيع ععة‪،‬‬

‫والع ععيت تتضع ععمن‬

‫خطاب ع ععات الكراهي ع ععة‪ ،‬ت ع ععا عالق ع ععة مبح ع ععاور ثالث ع ععة وه ع ععي‪ :‬األح ع عزاب‪ ،‬ال ع ععدين واملؤسس ع ععات االنتقالي ع ععةت حي ع ع ج ع ععاء ع ععور األح ع عزاب‬
‫يف اخلان ع ع ععة األوىل بنس ع ع ععبة ‪ 16.11‬باملائ ع ع ععة‪ ،‬فمح ع ع ععور ال ع ع ععدين يف اخلان ع ع ععة الثاني ع ع ععة بنس ع ع ععبة ‪26.91‬باملائ ع ع ععة‪ ،‬مث ع ع ععور ال ع ع ععدين بنس ع ع ععبة‬
‫‪ 19.14‬باملائ ع ععة‪ ،،‬و ك ع ععن تفس ع ععري ه ع ععذه النس ع ععب ن معطي ع ععات عدي ع ععدة‪ ،‬لع ع ععل أمهه ع ععا احت ع ععدام التج ع ععاذب و التملم ع ععل السياس ع ععي‬
‫ب ع ععني األح ع عزاب‪ ،‬وب ع ععروز خط ع ععاب الكراهي ع ععة عل ع ععى الص ع عععيدين السياس ع ععي احل ع ععزط و اإلعالم ع ععي‪ ،‬كم ع ععا أن اخلط ع ععاب ال ع ععديين املتط ع ععرف‬
‫يف املسع ععاجد وعع ععرب وسع ععائل اإلعع ععالم أص ع ععبك يع ععاهرة فعليع ععة‪ ،‬بكع ععل م ع ععا يتضع ععمنه هع ععذا اخلطع ععاب م ع ععن كراهيع ععة ومتييع ععز وتكفع ععري ولع ع ععن‬
‫ونعت بالفسق وما إىل ذلك‪ .‬وما تتضمنه اخلطابات املناهضة له من كراهية مضادة‪ ،‬حاملة لالستهتار واالستصغار‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫جدول يوضح تقسيم خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات اال اعية حسب املواضيع‬
‫املواضيع‬

‫النسب املائوية‬

‫األحزاب السياسية‬

‫‪26.42%‬‬

‫الدين‬

‫‪16.98%‬‬

‫القضايا الدولية والعالقات اخلارجية‬

‫‪11.32%‬‬

‫اجملتمع املدين‬

‫‪9.43%‬‬

‫املؤسسات الوطنية‪ :‬الرئاسة‪ ،‬احلكومة و اجمللس الوطين التأسيسي‬

‫‪9.43%‬‬

‫الرشوة‬

‫‪7.55%‬‬

‫األمن‬

‫‪5.66%‬‬

‫وسائل االعالم‬

‫‪5.66%‬‬

‫القضاء‬

‫‪5.66%‬‬

‫االنتخابات‬

‫‪1.89%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100.00%‬‬

‫خمطط بياين يعكس تقسيم خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات اإل اعية حسب املواضيع‬

‫(مايعادل ‪ 51‬باملائة من خطابات الكراهية جاءت ضمن الربورتاج)‬
‫إذا م ع ععا توقفن ع ععا عن ع ععد األرق ع ععام امل ع ععذكورة أدن ع ععاه‪ ،‬يتب ع ععني لن ع ععا أن نص ع ععف خطاب ع ععات احلق ع ععد والكراهي ع ععة‪ ،‬ج ع ععاءت يف إط ع ععار الريبورت ع ععاجت‬
‫وهع ع ععو مع ع ععا يعع ع ععين أن صع ع ععحفيي اإلذاعع ع ععة مل يقوم ع ع عوا‪ ،‬يف نصع ع ععف خطابع ع ععات الكراهيع ع ععة الع ع ععيت مت بثهع ع ععا‪ ،‬إال بنقع ع ععل خلطابع ع ععات كراهيع ع ععة‬
‫ص ع ع ععادرة ع ع ع ععن ف ع ع ععاعلني سياس ع ع ععيني أو مناض ع ع ععلني أو مع ع ع عواطنني‪ ،‬ح ع ع ععم وإن ك ع ع ععان ه ع ع ععذا ال ينف ع ع ععي مس ع ع ععؤولية الص ع ع ععحفيني يف ذل ع ع ععك‪،‬‬
‫فالعملي ع ععة اإلعالمي ع ععة ه ع ععي انتق ع ععاء‪ ،‬والص ع ععحفيون ورؤس ع ععاء التحري ع ععر وم ع ععدراء املؤسس ع ععات اإلعالمي ع ععة‪ ،‬لك ع ععون س ع ععلطة ف ع ععتك أو غل ع ععق‬
‫األب ع ع عواب أم ع ععام ه ع ععذه اخلطاب ع ععات‪ ،‬و م ع ععادام تق ع ععرر بثه ع ععا ح ع ععم يف إط ع ععار ريبورت ع ععاج‪ ،‬فه ع ععذا يع ع ععين وج ع ععود إرادة ب ع ع ع ذل ع ععك‪ .‬س ع ع عواء‬
‫ألغرا‬

‫سياسية أو رمبا ارية ترتبط باإلثارة من أجل حتسني نسب املتابعة واالستماع‪.‬‬

‫كم ع ععا يب ع ععدو‪ ،‬م ع ععن جان ع ععب خ ع ععر‪ ،‬أن نس ع ععبة خطاب ع ععات الكراهيع ع ععة يف جم ع ععال النقاش ع ععات اإلخباري ع ععة تبق ع ععى معت ع ععربةت حي ع ع ع يلع ع ععت‬
‫تش ع ععكل نس ع ععبة ‪ 14.11‬باملائ ع ععة‪ ،‬وهع ع عو م ع ععا يعطين ع ععا فك ع ععرة عل ع ععى أن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة تتقااه ع ععا األس ع ععرة اإلعالمي ع ععة والف ع ععاعلني‬
‫السياسيني واملدنيني‪ ،‬وهي اة يف التجاذب السياسي يف فرتة الرصد على األقل‪.‬‬
‫‪31‬‬

‫جدول يوضح تقسيم خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات اإل اعية حسب األنواع الصحفية‬
‫طبيعة النوع الصحفي‬

‫النسب‬

‫روبورتاج‬

‫‪50.00%‬‬

‫نقاش إخباري‬

‫‪23.08%‬‬

‫حصص احلوادث و العمود االجتماعي‬

‫‪9.62%‬‬

‫النشرة االخبارية مبا فيها اجمللة الرياضية‬

‫‪9.62%‬‬

‫األخبار الربملانية‬

‫‪3.85%‬‬

‫‪Talk show léger‬‬

‫‪1.92%‬‬

‫اجمللة الثقافية‪ ،‬العلمية و الوثائقية‬

‫‪1.92%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100.00%‬‬

‫(أكثر من ‪50‬باملائة من خطابات الكراهية يف احملطات اإل اعية مصدرها الصحفيني)‬
‫يوض ع ع ععك اجل ع ع ععدول املع ع ع عوايل‪ ،‬و بش ع ع ععكل واض ع ع ععك ال غب ع ع ععار في ع ع ععه‪ ،‬املس ع ع ععؤولية الكب ع ع ععرية للص ع ع ععحفيني يف إنت ع ع ععاج خطاب ع ع ععات الكراهي ع ع ععة يف‬
‫احملطع ععات اإلذاعيع ععة‪ ،‬فنسع ععبة ‪ 16.61‬باملائع ععة مع ععن خطابع ععات الكراهيع ععة مع ععن إنتع ععاج الصع ععحفيني‪ ،‬وهع ععي نسع ععبة جع ععد معتع ععربة‪ ،‬تعطين ع عا‬
‫مؤشرات عن حالة خرق واضحة لقواعد املهنة و مواثيق أخالقيا ا‪.‬‬
‫وإذا م ع ععا قارناه ع ععا بفئ ع ععة ت ع ععا دور دع ع ععائي و دع ع ععوي و إعالم ع ععي‪ ،‬وه ع ععي فئ ع ععة األئم ع ععة‪ ،‬نالحع ع ع ه ع ععذا الف ع ععارق‪ ،‬فخطاب ع ععات الكراهي ع ععة‬
‫ال ععيت أنتجه ععا األئم ععة و ال ععدعاة ع ععرب احملط ععات اإلذاعي ععة تق ععدر ب ع ع‪ 19.41‬باملائ ععة‪ ،‬وه ععي نس ععبة رغ ععم أّن ععا ال تق ععارن م ععع م ععا أنتج ععه‬
‫الص ع ععحفيون م ع ععن كراهي ع ععة‪ ،‬إال أّن ع ععا تب ع ععني أن الكراهي ع ععة مت ع ععس ح ع ععم املؤسس ع ععة الديني ع ععة‪ ،‬وب ع ععأن مس ع ععؤولية الدول ع ععة يف ض ع ععبط عم ع ععل‬
‫املؤسسة الدينية مسؤولية كاملة‪.‬‬
‫أم ع ععا عل ع ععى مس ع ععتو الف ع ععاعلني السياس ع ععيني فإن ع ععا نالح ع ع أن مناض ع ععلي الوط ع ععد احتل ع عوا املقدم ع ععة يف إنت ع ععاج الكراهي ع ععة يف احملط ع ععات‬
‫تفسع ع عرياته يف تع ع عزامن ف ع ععرتة الرص ع ععد م ع ععع اغتي ع ععال أح ع ععد قي ع ععاديي‬

‫اإلذاعي ع ععة بنس ع ععبة ‪ 10.11‬باملائ ع ععةت وق ع ععد جي ع ععد ه ع ععذا الوض ع ععع بعع ع ع‬
‫الوطد وهو شكري بلعيد‪ ،‬الذي قتل يف ‪ 16‬فيفري‪.1124‬‬

‫جدول يوضح تصنيف خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات اإل اعية حسب هوية منتجيها‬
‫التكرارات‬

‫الصحفيون‬

‫‪30‬‬

‫النسب املائوية‬
‫‪56,60 %‬‬

‫منتجو خطابات الكراهية‬
‫جهة جمهولة‬

‫‪7‬‬

‫‪13,21 %‬‬

‫األئمة و الدعاة‬

‫‪5‬‬

‫‪9,43 %‬‬

‫مناضلو حزب الوطد‬

‫‪4‬‬

‫‪7,55 %‬‬

‫احملامون‬

‫‪4‬‬

‫‪7,55 %‬‬

‫آخرون‬

‫‪2‬‬

‫‪3,78 %‬‬

‫مناضلو حركة النهضة‬

‫‪1‬‬

‫‪1,88 %‬‬

‫اجملموع‬

‫‪53‬‬

‫‪100,00 %‬‬

‫‪30‬‬

‫خمطط بياين يعكس نسب تصنيف خطابات احلقد والكراهية يف احملطات اإل اعية حسب هوية منتجيها‬

‫(أكثر من ‪22‬باملائة من خطابات الكراهية يف احملطات اإل اعية تستهدف حركة النهضة و رابطات محاية الثورة والسلفيون‬
‫واألئمة‪ ،‬وأقل من‪ 12‬باملائة ضد نداء تونس واجلبهة الشعبية)‬
‫يُع ععربز اجل ع ععدول امل ع عوايل‪ ،‬أن ‪ 44.96‬م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة يف احملط ع ععات اإلذاعي ع ععة موض ع ععوع الرص ع ععد تس ع ععتهدف باألس ع ععاس ك ع ععل‬
‫م ععا ل ععه عالق ععة بالتي ععار السياس ععي االس ععالماوي‪ ،‬م ععن حرك ععة النهض ععة و رابط ععات محاي ععة الث ععورة‪ ،‬وم ععن األئم ععة والتي ععار الس ععلفيت ح ععم‬

‫و إن جع ع ععاءت حركع ع ععة النهضع ع ععة يف املقدمع ع ععة بع ع ع ع ‪ 22.41‬باملائع ع ععة تتقع ع ععدم رابطع ع ععات محايع ع ععة الث ع ع عورة بع ع ع ع ‪ 19.14‬باملائع ع ععة‪ ،‬فالسع ع ععلفيون‬
‫ب ع ع ع‪10.11‬باملائة‪ ،‬مث األئمة والدعاة بع ‪ 11.66‬باملائة‪.‬‬
‫وعن ع ععدما نقع ع عرأ األرق ع ععام اخلاص ع ععة بك ع ععل م ع ععن حرك ع ععة ن ع ععداء ت ع ععونس واجلبه ع ععة الش ع عععبية جمتمعت ع ععني‪ ،‬فإنن ع ععا نالح ع ع ع أن نس ع ععبة الكراهي ع ععة‬
‫املوجهع ععة ضع ععدمها مل تتجع ععاوز ال ع ع ع ‪ 10‬باملائع ععةت وإذا مع ععا دققنع ععا يف تفصع ععيل هع ععذه األرقع ععام فإنع ععا جنع ععد أن نع ععداء تع ععونس واجع ععه الكراهيع ععة‬
‫يف احملطات اإلذاعية بنسبة ‪ 14.00‬باملائةت معادال وذه النسبة اجلبهة الشعبية‪.‬‬
‫كم ع ععا جن ع ععد‪ ،‬م ع ععن جه ع ععة أخ ع ععر ‪ ،‬نس ع ععبة ‪ 11.61‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة وض ع عععت بص ع ععيغة التض ع ععمني الديبلوماس ع ععية‪ ،‬يف‬
‫خان ع ععة " خ ع ععرون"‪ .‬وه ع ععي ال ع ععيت تتض ع ععمن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة‪ ،‬ض ع ععد قط ع ععر وتركي ع ععا وأمريك ع ععا وفرنس ع ععا‪ ،‬وتشخيص ع ععا ض ع ععد أم ع ععري قط ع ععر‬
‫والشيخة موزة‪ ،‬وكذلك ضد الرئيس بشار األسد وغريهم من الفاعلني السياسيني يف اخلارج‪.‬‬
‫جدول يوضح األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف احملطات اإل اعية‬
‫األطراف املستهدفة‬

‫التكرارات‬
‫‪12‬‬

‫النسب املائوية‬
‫‪22,64%‬‬

‫حركة النهضة‬

‫‪6‬‬

‫‪11,32%‬‬

‫رابطات محاية الثورة‬

‫‪5‬‬

‫‪9,43%‬‬

‫السلفيون‬

‫‪4‬‬

‫‪7,55%‬‬

‫رموز النظام السابق‬

‫‪4‬‬

‫‪7,55%‬‬

‫حزب االنفتاح‬

‫‪4‬‬

‫‪7,55%‬‬

‫احلكومة‬

‫‪3‬‬

‫‪5,66%‬‬

‫أخرون‬

‫‪32‬‬

‫داعية‪/‬إمام‬

‫‪3‬‬

‫‪5,66%‬‬

‫اجلبهة الشعبية‬

‫‪2‬‬

‫‪3,77%‬‬

‫نداء تونس‬

‫‪2‬‬

‫‪3,77%‬‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫‪2‬‬

‫‪3,77%‬‬

‫رجل االعمال كمال لطيف‬

‫‪2‬‬

‫‪3,77%‬‬

‫تيار احملبة‬

‫‪2‬‬

‫‪3,77%‬‬

‫صحفي‪ /‬اعالم‬

‫‪1‬‬

‫‪1,89%‬‬

‫سياسي ‪ /‬سياسي مستقل‬

‫‪1‬‬

‫‪1,89%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪53‬‬

‫‪100,00%‬‬

‫خمطط بياين يعكس األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف احملطات اإل اعية‬

‫ثالثا ‪:‬خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات التلفزيونية‬
‫( ما يعادل ‪ 05‬باملائة ل ـ ـ ـ ـ ـ"حنبعل" و نسبة صفرية لـ "نسمة" و"الوطنية")‬
‫توض ع ع ع ععك أرق ع ع ع ععام ع ع ع ع ععدد تك ع ع ع عرار خطاب ع ع ع ععات احلق ع ع ع ععد والكراهي ع ع ع ععة يف احملط ع ع ع ععات االتلفزيوني ع ع ع ععة‪ ،‬أن الكراهي ع ع ع ععة موج ع ع ع ععودة يف احملط ع ع ع ععات‬
‫التلفزيوني ع ععة اخلاص ع ععة لوح ع ععدها‪ ،‬إذ حتت ع ععل الص ع ععدارة يف ع ع ععدد تكع ع عرار خطاب ع ععات الكراهي ع ععة ونس ع ععبهات وذل ع ععك بنس ع ععبة ‪ 211‬باملائ ع ععة‬
‫(مب ع ععا جمم ع ععوع تكع ع عراره ‪ 11‬م ع ععرة)‪ ،‬وج ع ععاءت "حنبع ع ععل" يف املقدم ع ععة بأغلبي ع ععة معت ع ععربة بنس ع ععبة بلغ ع ععت ‪ 61‬باملائ ع ععة (بتكع ع عرار‪ 10‬م ع ععرة)‪،‬‬

‫‪33‬‬

‫متبوع ععة بقنع ععاة "نسع ععمة" بنسع ععبة أقع ععل طبعع ععا مع ععن نسع ععبة "حنبع ععل"‪ ،‬لكنهع ععا تبقع ععى‪ ،‬مع ععع ذلع ععك‪ ،‬مرتفعع ععة بنسع ععبة ‪ 42‬باملائع ععة ( بتك ع عرار‬
‫مرة)‪ ،‬يف حني أن "التونسية" جاءت بنسبة ‪ 11‬باملائة (مبجموع ‪ 11‬تكرارين اثنني)‪.‬‬
‫جدول يوضح عدد تكرارات خطابات احلقد والكراهية يف احملطات التلفزيونية‬
‫احملطة التلفزيونية‬

‫اجملموع‬
‫‪02‬‬

‫النسبة املائوية‬
‫‪12‬‬

‫نسمة‬

‫‪02‬‬

‫‪20‬‬

‫التونسية‬

‫‪5‬‬

‫‪18‬‬

‫الوطنية‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫اجملموع العام‬

‫‪25‬‬

‫‪011‬‬

‫حنبعل‬

‫خمطط بياين يعكس عدد تكرارات خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات التلفزيونية‬

‫(أكثر من ‪72‬باملائة قذف وشتم وأكثر من ‪10‬باملائة دعوات للقتل وللعنف)‬
‫ت ع ععربز املعطي ع ععات ال ع ع عواردة أدن ع ععاه أن أكث ع ععر م ع ععن ‪ 04‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة يف احملط ع ععات التلفزيوني ع ععة موض ع ععوع الرص ع ععد‪،‬‬
‫جع ععاءت يف إطع ععار القع ععذف و الشع ععتم‪ ،‬إذ جع ععاء القع ععذف بنسع ععبة ‪ 14.12‬باملائع ععة‪ ،‬فالشع ععتم بع ع ع ‪ 11‬باملائع ععةت وهع ععي نسع ععبة كبع ععرية جع ععدا‬
‫توضع ععك انع ععزالق املمارسع ععة التلفزيونيع ععة عع ععن أخالقيع ععات املهنع ععة فيمع ععا ي ع عرتبط بع ععرف‬

‫القع ععذف والشع ععتم يف املمارسع ععة اإلعالميع ععة‪ ،‬وهع ععي‬

‫مسألة تشدد عليها كل املواثيق الدولية اخلاصة بأخالقيات املهنة‪.‬‬
‫واألخط ع ععر يف ك ع ععل ه ع ععذه املعطي ع ععات‪ ،‬ه ع ععو وج ع ععود أكث ع ععر م ع ععن ‪ 19‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة يف ص ع ععورة دعع ع عوات للعن ع ععف و‬
‫القت ع ع ععل يف القن ع ع ع عوات التلفزيوني ع ع ععة موض ع ع ععوع الرص ع ع ععدت وه ع ع ععي نس ع ع ععبة مرتفع ع ع ععة تعك ع ع ععس احن ع ع ع عراف خط ع ع ععاب الص ع ع ععحفيني والسياس ع ع ععيني‬
‫التلفيزي ع ع ععوين‪ ،‬عل ع ع ععى ح ع ع ععد س ع ع عواء‪ ،‬ع ع ع ععن أخالقي ع ع ععات املمارس ع ع ععة املهني ع ع ععة‪ ،‬وع ع ع ععن األخالقي ع ع ععات السياس ع ع ععية املعه ع ع ععودة‪ .‬ول ع ع ععذلك فإّن ع ع ععا‬
‫خطابات قد تشكل‪ ،‬يف نظري‪ ،‬عقبة حقيقية يف النقال حول أولويات واسرتاتيجيات االنتقال الد قراطي‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫جدول يوضح طبيعة و أقسام خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات التلفزيونية‬
‫احملطات التلفزيونية‬

‫دعوة للقتل‬

‫دعوة للعنف‬

‫متييز‬

‫قذف‬

‫شتم‬

‫التونسية‬

‫تشويه مسعة‬

‫‪2‬‬

‫حنبعل‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫نسمة‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫اجملموع العام‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫اجملموع العام‬
‫‪2‬‬

‫‪18‬‬

‫‪5‬‬

‫‪27‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13‬‬

‫‪21‬‬

‫‪6‬‬

‫‪42‬‬

‫جدول يوضح نسب أقسام خطابات احلقد والكراهية يف احملطات التلفزيونية‬
‫احملطات التلفزيونية‬

‫دعوة للعنف‬

‫دعوة للقتل‬

‫قذف‬

‫متييز‬

‫شتم‬

‫تشويه مسعة‬

‫اجملموع العام‬

‫التونسية‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫حنبعل‬

‫‪3.70%‬‬

‫‪3.70%‬‬

‫‪3.70%‬‬

‫‪3.70%‬‬

‫‪66.67%‬‬

‫‪18.52%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫نسمة‬

‫‪7.69%‬‬

‫‪7.69%‬‬

‫‪69.23%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪7.69%‬‬

‫‪7.69%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫اجملموع العام‬

‫‪4.76%‬‬

‫‪4.76%‬‬

‫‪23.81%‬‬

‫‪2.38%‬‬

‫‪50.00%‬‬

‫‪14.29%‬‬

‫‪100.00%‬‬

‫خمطط بياين يعكس طبيعة خطابات احلقد والكراهية يف احملطات التلفزيونية وأقسامها‬

‫(أكثر من ‪ 72‬باملائة من خطابات الكراهية يف احملطات التلفزيونية على عالقة باألحزاب و الدين)‬
‫تظه ع ععر الق ع عراءة الدقيق ع ععة لارق ع ععام اآلتي ع ععة‪ ،‬أن أكث ع ععر م ع ععن ‪ 04‬باملائ ع ععة م ع ععن امل ع ععادة اإلعالمي ع ععة‪ ،‬ال ع ععيت تتض ع ععمن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة يف‬
‫القن ع ع عوات التلفزيونيع ع ععة موضع ع ععوع الرصع ع ععد‪ ،‬تع ع ععا عالقع ع ععة مبحع ع ععورين اثنع ع ععني مهع ع ععا‪ :‬ع ع ععورا (األح ع ع عزاب)‪ ،‬و(الع ع ععدين)ت حي ع ع ع جع ع ععاء ع ع ععور‬
‫األح ع عزاب يف املقدمع ععة بع ع ع ‪ 10.21‬باملائع ععة‪ ،‬يليع ععه ع ععور الع ععدين يف املسع ععتو الثع ععاين بع ع ع‪26.60‬باملائع ععة‪ .‬و كع ععن تفسع ععري هع ععذه النسع ععب‬
‫انطالق ع ععا م ع ععن متغ ع ع عريات كث ع ععرية‪ ،‬لع ع ععل أمهه ع ععا احت ع ععدام التج ع ععاذب والتملم ع ععل اإلي ع ععديولوجي وال ع ععدوغماس ب ع ععني األح ع ع عزاب‪ ،‬وب ع ععروز‬
‫خطع ع ععاب الكراهيع ع ععة لع ع ععدي رجع ع ععال السياسع ع ععة و رجع ع ععال اإلعع ع ععالم علع ع ععى حع ع ععد س ع ع عواء‪ .‬إىل جانع ع ععب تع ع ععدخل الدوغماتيع ع ععة الدينيع ع ععة يف‬
‫الفضع ععاء التلفزيع ععوين‪ ،‬بكع ععل مع ععا تتضع ععمنه هع ععذه الدوغماتيع ععة م ع ععن كراهيع ععة ورف ع ع‬

‫حلريع ععة املعتقع ععد‪ ،‬ومع ععن تك ع عريس خلطابع ععات التميي ع ععز‬
‫‪35‬‬

‫والتكف ع ععري و م ع ععن خطاب ع ععات اللع ع ععن والوص ع ععف بالتس ع ععفيه والفس ع ععق‪ .‬إض ع ععافة إىل م ع ععا تتض ع ععمنه بعع ع ع‬

‫اخلطاب ع ععات املناهض ع ععة ل ع ععه‪ ،‬يف‬

‫الوقت نفسه‪ ،‬من كراهية مضادةت من شأّنا أن تتسبب يف خلق صدام وعنف معاكس‪.‬‬
‫جدول يوضح تقسيم خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات التلفزيونية حسب املواضيع‬
‫املواضيع‬

‫النسب‬

‫األحزاب السياسية‬

‫‪57.14%‬‬

‫الدين‬

‫‪16.67%‬‬

‫أخرى‬

‫‪11.90%‬‬

‫الرشوة‬

‫‪9.52%‬‬

‫اجملتمع املدين‬

‫‪4.76%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100.00%‬‬

‫خمطط بياين يعكس تقسيم خطابات احلقد والكراهية يف احملطات التلفزيونية حسب املواضيع‬

‫(أكثر من ‪ 20‬باملائة من خطابات الكراهية وردت ضمن "امليكرو طروطوار' يف احملطات التلفزيونية)‬
‫يكش ع ع ععف لن ع ع ععا ال ع ع ععتمعن يف األرق ع ع ععام املدون ع ع ععة أدن ع ع ععاه أن أكث ع ع ععر م ع ع ععن ‪ 49‬باملائ ع ع ععة م ع ع ععن خطاب ع ع ععات احلق ع ع ععد والكراهي ع ع ععة‪ ،‬ج ع ع ععاءت يف‬
‫إط ع ععار"امليك ع ععرو طروط ع عوار"ت أي يف ش ع ععكل ف ع ععتك امليكروف ع ععون أم ع ععام امل ع عواطنني واجلمه ع ععور ومناض ع ععلي األح ع عزاب السياس ع ععية‪ ،‬مبعع ع ع أن‬
‫خطابع ع ععات الكراهيع ع ععة مع ع ععن تعبع ع ععري املناضع ع ععلني وعامع ع ععة النع ع ععاس‪ ،‬وهع ع ععي مسع ع ععألة ال تنفع ع ععي مسع ع ععؤولية القن ع ع عوات التلفزيونيع ع ععة‪ ،‬ألن هع ع ععذه‬
‫التس ع ع ععجيالت عب ع ع ععارة ع ع ع ععن ص ع ع ععناعة‪ ،‬أي عب ع ع ععارة ع ع ع ععن تص ع ع ععوير وتس ع ع ععجيل وانتق ع ع ععاء وتركي ع ع ععب واختي ع ع ععار للع ع ع ععر ‪ ،‬وه ع ع ععي مس ع ع ععؤولية‬
‫املؤسسة اإلعالمية‪.‬‬
‫كم ع ععا يُظه ع ععر‪ ،‬م ع ععن جان ع ععب خ ع ععر‪ ،‬أن نس ع ععبة خطابع ع عات الكراهي ع ععة يف جم ع ععال النقاش ع ععات اإلخباري ع ععة والنشع ع عرات اإلخباري ع ععة‪ ،‬ت ع ععأس يف‬
‫املس ع ع ععتو الث ع ع ععاين بنس ع ع ععبة ‪ 19.10‬باملائ ع ع ععةت وه ع ع ععي نس ع ع ععبة عالي ع ع ععة تعك ع ع ععس بش ع ع ععكل واض ع ع ععك أن خط ع ع ععاب الكراهي ع ع ععة ورد يف أنع ع ع عواع‬

‫‪36‬‬

‫صع ع ععحفية إخباريع ع ععة ويف نقاشع ع ععات إخباريع ع ععةت األمع ع ععر الع ع ععذي يؤكع ع ععد‪ ،‬بشع ع ععكل ال م ع ع عراء فيع ع ععه‪ ،‬مسع ع ععؤولية اإلعالميع ع ععني والسياسع ع ععيني يف‬
‫مسار إنتاج ونشر الكراهية‪.‬‬
‫جدول يوضح تقسيم خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات التلفزيونية حسب األنواع الصحفية‬
‫طبيعة النوع الصحفي‬

‫اجملموع بالنسب املائوية‬

‫ميكرو طروطوار‬

‫‪39.02%‬‬

‫نقاش إخباري‬

‫‪17.07%‬‬

‫‪Talk show léger‬‬

‫‪14.63%‬‬

‫النشرة االخبارية‬

‫‪12.20%‬‬

‫الروبورتاج‬

‫‪9.76%‬‬

‫األخبار الربملانية‬

‫‪4.88%‬‬

‫اجمللة الثقافية‪ ،‬العلمية و الوثائقية‬

‫‪2.44%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100.00%‬‬

‫(أكثر من ‪ 20‬باملائة من خطابات الكراهية يف احملطات التلفزيونية من إنتاج مناضلي النهضة والوطد والصحفيون يف‬
‫املؤخرة بأقل من ‪ 12‬باملائة )‬
‫يظه ع ععر اجل ع ععدول امل ع عوايل‪ ،‬بش ع ععكل جل ع ععي‪ ،‬مس ع ععؤولية السياس ع ععيني و املناض ع ععلني السياس ع ععيني املباش ع ععرة يف إنت ع ععاج خطاب ع ععات الكراهي ع ععة يف‬
‫احملط ع ع ععات التلفزيوني ع ع ععة‪ ،‬فنس ع ع ععبة ‪ 19.11‬باملائ ع ع ععة م ع ع ععن خطاب ع ع ععات الكراهي ع ع ععة م ع ع ععن إنت ع ع ععاج السياس ع ع ععيني‪ ،‬م ع ع ععن مناض ع ع ععلي النهض ع ع ععة‪،‬‬
‫األا ع ع ععاء السياس ع ع ععية‪ -‬أنظ ع ع ععر اجل ع ع ععدول‪ ،-‬ومناض ع ع ععلي املس ع ع ععار وح ع ع ععزب التحري ع ع ععر‪ ،‬إض ع ع ععافة إىل وزي ع ع ععر‬

‫ومناض ع ع ععلي الوط ع ع ععد‪ ،‬وبع ع ع ع ع‬

‫الداخلي ع ع ععة‪ .‬غ ع ع ععري أن حص ع ع ععة األس ع ع ععد يف ه ع ع ععذه اخلطاب ع ع ععات يتقااه ع ع ععا مناض ع ع ععلي حرك ع ع ععة النهض ع ع ععة وح ع ع ععزب الوط ع ع ععد ب ع ع ععأكثر م ع ع ععن ‪49‬‬
‫باملائ ع ععة‪ ،‬وق ع ععد تك ع ععون لنسع ع ععبة مناض ع ععلي احل ع ع عزبني عالقع ع ععة ادث ع ععة اغتي ع ععال ش ع ععكري بلعيع ع ععد يف الس ع ععادس فيف ع ععري ‪ ،1124‬وسلسع ع ععلة‬
‫اال امات اليت وجهت حلركة النهضة‪ ،‬ورد مناضليها على هذه اال امات‪.‬‬
‫كم ع ععا يالح ع ع م ع ععن جان ع ععب خ ع ععر‪ ،‬أن فئ ع ععة األئم ع ععة وال ع ععدعاة مس ع ععؤولة ع ع ععن ‪ 19.11‬باملائ ع ععة م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة ال ع ععيت بثته ع ععا‬
‫القن ع عوات التلفزيوني ععةت وه ععي نس ععبة‪ ،‬عل ععى ال ععرغم م ععن كوّن ععا ال تقع ععارن م ععع م ععا أنتج ععه املناض ععلون السياس ععيون م ععن كراهي ععة‪ ،‬إال أّنع ععا‬
‫تب ع ععني انتش ع ععار خط ع ععاب الكراهي ع ععة ح ع ععم يف املؤسس ع ععة الديني ع ععةت وه ع ععذا أم ع ععر ي ع ععدعو إىل القل ع ععق‪ ،‬خاص ع ععة وأن التلفزي ع ععون أثب ع ععت ت ع ععأثريه‪،‬‬
‫يف التطبع بالسلوك‪ ،‬على املد البعيد‪.‬‬
‫وم ع ع ععن جه ع ع ععة أخ ع ع ععر ‪ ،‬وعل ع ع ععى عك ع ع ععس احملط ع ع ععات اإلذاعي ع ع ععة والص ع ع ععحافة املكتوب ع ع ععة‪ ،‬مل ين ع ع ععتج الص ع ع ععحفيون يف القنع ع ع عوات التلفزيوني ع ع ععة‬
‫بش ع ع ععكل مباش ع ع ععر‪ ،‬إال نس ع ع ععبة ‪ 11.41‬باملائ ع ع ععة م ع ع ععن خطاب ع ع ععات الكراهي ع ع ععة ال ع ع ععيت مت إحص ع ع ععاؤهات وه ع ع ععي نس ع ع ععبة تعطين ع ع ععا نوع ع ع ععا م ع ع ععن‬
‫مؤش ع عرات االلت ع عزام بع ععبع‬

‫قواعع ععد املهنع ععة‪ ،‬غع ععري أن ذلع ععك ال ينفع ععي املسع ععؤولية‪ ،‬غع ععري املباشع ععرة‪ ،‬مع ععن خع ععالل الرتكيع ععز واختيع ععار الكثع ععري‬

‫من صور ورسائل الكراهية‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫جدول يوضح تصنيف خطابات احلقد و الكراهية يف احملطات التلفزيونية حسب هوية منتجيها‬
‫جمموع التكرارات‬

‫مناضلو حركة النهضة‬

‫‪9‬‬

‫النسب املائوية‬
‫‪21.43%‬‬

‫منتجو خطابات الكراهية‬
‫مناضلو حزب الوطد‬

‫‪8‬‬

‫‪19.05%‬‬

‫آخرون‬

‫‪6‬‬

‫‪14.29%‬‬

‫األئمة و الدعاة‬

‫‪4‬‬

‫‪9.52%‬‬

‫سياسيون – اياد دمهاين‪ -‬سامية عبو‪-‬حممود بارودي‪ -‬سليم بوخذير‬

‫‪4‬‬

‫‪9.52%‬‬

‫مناضلو املسار‬

‫‪2‬‬

‫‪4.76%‬‬

‫رجال األعمال‬

‫‪2‬‬

‫‪4.76%‬‬

‫جهات جمهولة‬

‫‪2‬‬

‫‪4.76%‬‬

‫الصحفيون‬

‫‪1‬‬

‫‪2.38%‬‬

‫نشطاء اجملتمع املدين‬

‫‪1‬‬

‫‪2.38%‬‬

‫مواطنون بسطاء‬

‫‪1‬‬

‫‪2.38%‬‬

‫مناضلو حزب التحرير‬

‫‪1‬‬

‫‪2.38%‬‬

‫عضو احلكومة –وزير الداخلية علي لعريض‪-‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2.38%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪42‬‬

‫‪100%‬‬

‫خمطط بياين يعكس تصنيف خطابات احلقد والكراهية يف احملطات التلفزيونية حسب هوية منتجيها‬

‫أكثر من ‪22‬باملائة من خطابات الكراهية يف احملطات التلفزيونية تستهدف حركة النهضة وأقل من‪05‬باملائة ضد نداء تونس‬
‫يتضع ع ععك مع ع ععن اجلع ع ععدول امل ع ع عوايل أن نسع ع ععبة ‪ 44.44‬باملائع ع ععة مع ع ععن خطابع ع ععات الكراهيع ع ععة يف احملطع ع ععات التلفزيونيع ع ععة‪ ،‬موضع ع ععوع الرصع ع ععد‪،‬‬
‫تواج ع ععه حرك ع ععة النهض ع ععة‪ ،‬وه ع ععي نس ع ععبة مرتفع ع ععة تب ع ععني مع ع ععاداة قط ع ععاع واس ع ععع م ع ععن القنع ع عوات التلفزيوني ع ععة حل ع ععزب األغلبي ع ععة يف اجملل ع ععس‬
‫التأسيس ع ععي‪ .‬كم ع ععا نالح ع ع ع ‪ ،‬م ع ععن جانع ع ععب خ ع ععر‪ ،‬أن احلع ع ععزب املع ع ععار األساسع ع ععي حلرك ع ععة النهضع ع ععة‪ ،‬وه ع ععو نع ع ععداء ت ع ععونس‪ ،‬يواجع ع ععه‬
‫ب ع ععدوره ه ع ععو اآلخع ع عر ج ع ععزءا م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة‪ ،‬ح ع ععم و إن كان ع ععت ال تق ع ععارن م ع ععع مع ع ععاداة حرك ع ععة النهض ع ععةت حيع ع ع ج ع ععاءت‬
‫خطابات الكراهية ضد حركة نداء تونس بنسبة ‪21.19‬باملائة‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫أم ع ععا ب ع ععاقي خطاب ع ععات الكراهي ع ععة األخ ع ععر ‪ ،‬ونس ع ععبتها ‪ 12.14‬باملئ ع ععة‪ ،‬فق ع ععد ج ع ععاءت‪ ،‬بص ع ععيغة التض ع ععمني‪ ،‬حت ع ععت خان ع ععة " خ ع ععرون"ت‬
‫منهع ععا ضع ععد أمع ععري قطع ععر‬

‫وهع ععي خطابع ععات تتضع ععمن يف غالبهع ععا مشع ععاعر الكراهيع ععة ضع ععد دولع ععة قطع ععر وتركيع ععا وأمريكع ععا وفرنسع ععا‪ ،‬وبع ع ع‬

‫ختصيص ع ع ععا وضع ع ع ععد زوجت ع ع ععه الشع ع ع ععيخة م ع ع ععوزة أيضا‪،‬إضع ع ع ععافة إىل ال ع ع ع عرئيس السع ع ع ععوري بش ع ع ععار األسع ع ع ععد‪ ،‬وض ع ع ععد غع ع ع ععريهم م ع ع ععن الفع ع ع ععاعلني‬
‫السياسيني يف اخلارج‪.‬‬
‫جدول يوضح األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف احملطات التلفزيونية‬
‫األطراف املستهدفة‬

‫التكرارات‬
‫‪14‬‬

‫النسب املائوية‬
‫‪33,33%‬‬

‫أخرون‬

‫‪9‬‬

‫‪21,43%‬‬

‫نداء تونس‬

‫‪6‬‬

‫‪14,29%‬‬

‫اجلبهة الشعبية‬

‫‪4‬‬

‫‪9,52%‬‬

‫املسار الد قراطي‬

‫‪3‬‬

‫‪7,14%‬‬

‫رابطات محاية الثورة‬

‫‪2‬‬

‫‪4,76%‬‬

‫السلفيون‬

‫‪2‬‬

‫‪4,76%‬‬

‫صحفي‪ /‬اعالم‬

‫‪2‬‬

‫‪4,76%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪42‬‬

‫‪100,00%‬‬

‫حركة النهضة‬

‫خمطط بياين يعكس األطراف املستهدفة خبطابات الكراهية يف احملطات التلفزيونية‬

‫‪39‬‬

‫خامسا ‪:‬اخلالصة ‪:‬‬
‫مع ععا ك ع ععن التأكي ع ععد علي ع ععه يف ّناي ع ععة ه ع ععذا التقري ع ععر‪ ،‬فيم ع ععا يتعل ع ععق برص ع ععد خطاب ع ععات الكراهي ع ععة يف وس ع ععائل اإلع ع ععالم التونس ع ععية‪،‬‬
‫ه ععو أن الكراهي ععة يف ه ععذه الوس ععائل اإلعالمي ععة حتول ععت إىل ي ععاهرة إعالمي ععة وسياس ععية حقيقي ععة بك ععل م ععا حتمل ععه ه ععذه الكلم ععة م ععن‬
‫معاينت وهي ياهرة وليدة منظومة سياسية ‪ -‬أيديولوجية وثقافية – اجتماعية و إعالمية ددة‪.‬‬
‫عص خطابع ععات الكراهي ع ععة‪ ،‬وجع ععود مؤش ع عرات فعليع ععة عل ع ععى أزمع ععة مهني ع ععة تعيش ع ععها‬
‫يوضع ععك الرص ع ععد الكمع ععي والكيف ع ععي‪ ،‬فيمع ععا ن ع ع ّ‬

‫وسع ع ععائل اإلعع ع ععالم يف تع ع ععونس‪ .‬بعضع ع ععها متعلع ع ععق بالبنيع ع ععة االقتصع ع ععادية للمؤسسع ع ععات اإلعالميع ع ععة يف تع ع ععونس ‪ -‬سع ع ععيطرة بع ع ع ع‬

‫رجع ع ععال‬

‫األعم ع ععال‪ ،‬ب ع ععرزوا بق ع ععوة‪ ،‬عل ع ععى احلق ع ععل اإلعالم ع ععي ‪ -‬ارتبط ع ععت مص ع ععاحلهم بغ ع ععرس مش ع ععاعر الكراهي ع ععة واس ع ععتمرارها وتغذي ع ععة احلق ع ععد يف‬
‫اجملتمع التونسي‪ ،‬من أجل تفادي فتك النقال الفعلي املرتبط بأركان بناء دولة احلق والقانون‪.‬‬
‫كم ع ع ععا ت ع ع ععربز مؤش ع ع ع عرات ه ع ع ععذه األزم ع ع ععة‪ ،‬يف غي ع ع ععاب الت ع ع ععأطري امله ع ع ععين‪ ،‬يف مواجه ع ع ععة االس ع ع ععتقطاب اإلي ع ع ععديولوجي وال ع ع ععدعائي‬
‫الض ع ععاغط عل ع ععى الص ع ععحافيني واملعرق ع ععل ألدائه ع ععم امله ع ععين الطبيع ع ععي‪ .‬إض ع ععافة إىل ض ع ععغط أن ع ع عواع العن ع ععف‪ ،‬ال ع ععيت أص ع ععبك الص ع ععحفيون‬
‫هدفا له‪ ،‬اا يصنع وضعا نفسيا يصعب على الصحفيني التحرر من قيوده‪.‬‬
‫كمع ع ععا تظهع ع ععر مؤش ع ع عرات أزمع ع ععة املهنع ع ععة الصع ع ععحفية يف تع ع ععونس مع ع ععن جانع ع ععب خع ع ععر‪ ،‬يف ضع ع عععف أدوات الضع ع ععبط املهع ع ععين‪ ،‬مع ع ععن‬
‫جم ع ععالس ألخالقي ع ععات املهن ع ععة‪ ،‬وم ع ععن ميكانزم ع ععات يص ع ععنعها اجملتم ع ععع لتف ع ععادي اّني ع ععار اخلط ع ععاب اإلعالم ع ععي وانزالق ع ععه يف الدعاي ع ععة ويف‬
‫إنتاج ثقافة احلقد والكراهية‪.‬‬
‫وتعطين ع ععا ك ع ععل ه ع ععذه العوام ع ععل وغريه ع ععا مس ع ععتويات متع ع ععددة لق ع ع عراءة واق ع ععع انتش ع ععار خطاب ع ععات احلق ع ععد والكراهي ع ععة يف اإلع ع ععالم‬
‫التونس ع ععي‪ ،‬وه ع ععي اخلطاب ع ععات ال ع ععيت تش ع ععكل أح ع ععد أه ع ععم عوائ ع ععق مس ع ععامهة اإلع ع ععالم التونس ع ععي يف إجن ع ععاح االنتق ع ععال ال ع ععد قراطي م ع ععن‬
‫جهع ععة‪ ،‬ويف حتض ع ععري منظوم ع ععة اإلعع ععالم التونس ع ععي الش ع ععاملة للتغ ع ععري ولبنع ععاء منظوم ع ععة بديل ع ععة ت ع ععرتجم ضع ععمان ح ع ععق امل ع عواطن يف اإلع ع ععالم‬
‫واالتصال‪.‬‬
‫ذل ع ععك أن ع ععه‪ ،‬مهم ع ععا كان ع ععت تعقي ع ععدات ه ع ععذا الوض ع ععع‪ ،‬فإن ع ععه م ع ععن الض ع ععروري‪ ،‬و يف ك ع ععل احل ع ععاالت‪ ،‬ف ع ععتك نق ع ععال داخ ع ععل أس ع ععرة‬
‫اإلعع ععالم حع ععول أخالقيع ععات املهنع ععة وخطابع ععات الكراهيع ععة‪ ،‬والع ععدفع إىل فع ععتك فضع ععاءات نقع ععال م ع عواطنيت ومع ععدين حع ععول دور وسع ععائل‬
‫اإلع ع ععالم يف نش ع ععر ثقاف ع ععة حق ع ععوق االنس ع ععان و يف مراح ع ععل االنتق ع ععال ال ع ععد قراطي‪ ،‬خاص ع ععة وأن ض ع ععمان انتق ع ععال د قراط ع ععي ملنظوم ع ععة‬
‫اإلع ععالم ه ععو ض ععرورة ملح ععة م ععن أج ععل حتس ععني أداء وس ععائل اإلع ععالم يف املراح ععل القادم ععة ال ععيت س ععتنتهي باملص ععادقة عل ععى الدس ععتور‬
‫عنص عليه ع ععا دس ع ععتور اجلمهوري ع ععة الثاني ع ععة‪ .‬كم ع ععا يك ع ععون م ع ععن‬
‫والتحض ع ععري النتخ ع ععاب املؤسس ع ععات الدس ع ععتورية املختلف ع ععة ال ع ععيت س ع ععوف ي ع ع ّ‬

‫عام أيض ع ع ععا االس ع ع ععتمرار يف رص ع ع ععد أداء وس ع ع ععائل اإلع ع ع ععالم و خطاب ع ع ععات الكراهي ع ع ععة فيه ع ع ععا‪ ،‬يف املراح ع ع ععل القادم ع ع ععة لقي ع ع ععاس درج ع ع ععة‬
‫ات ع ع ع ّ‬

‫االنتق ع ععال ال ع ععد قراطي ملنظومع ع ععة اإلع ع ععالم‪ ،‬م ع ععن أجع ع ععل إجن ع ععاز القطيعع ع ععة م ع ععع املنظوم ع ععة اإلعالميع ع ععة القد ع ععة ال ع ععيت بنع ع ععت بني ع ععة ذهنيع ع ععة‬
‫إعالمية رافضة لآلخر‪ ،‬ومعادية و ءونة له‪.‬‬
‫‪41‬‬

‫سادسا ‪:‬التوصيات‪:‬‬
‫إن الس ع عؤال املرك ع ععزي ال ع ععذي ك ع ععن طرح ع ععه يف األخ ع ععري ه ع ععو‪ :‬كي ع ععف ك ع ععن لوس ع ععائل اإلع ع ععالم التقلي ع ععل م ع ععن خطاب ع ععات الكراهي ع ععة يف‬
‫مرحل ععة أوىلك و كي ععف ك ععن ت ععا ال ععتخلص منه ععا ّنائي ععا يف مرحل ععة ثاني ععةك‪ ،‬ه ععذه الظ ععاهرة ال ععيت تتن ععا وق ععيم الد قراطي ععة وثقافته ععا‪،‬‬
‫ناهيك عن مبادا حقوق اإلنسان وأعرافها‪.‬‬
‫وأخريا كننا اختصار أهم التوصيات اليت نراها جديرة بتحقيق ذلك فيما يأس‪:‬‬
‫(‪ -)0‬ينبغ ع ععي عل ع ععى الص ع ععحافيني و ع ععرتيف وس ع ععائل اإلع ع ععالم العم ع ععل عل ع ععى ال ع ععدفاع ع ع ععن ش ع ععرف املهن ع ععة‪ ،‬م ع ععن خ ع ععالل‬‫التجنيد املهين لرف‬

‫استخدام وسائل اإلعالم لب خطابات احلقد والكراهية‪.‬‬

‫(‪ -)8‬تغي ع ع ععري مض ع ع ععامني وس ع ع ععائل اإلع ع ع ععالم‪ ،‬للمس ع ع ععامهة يف تنش ع ع ععئة سياس ع ع ععية وثقافي ع ع ععة‪ ،‬تنق ع ع ععل وس ع ع ععائل اإلع ع ع ععالم م ع ع ععن‬‫فض ع ععا ء عم ع ععومي تس ع ععلطي مؤس ع ععس عل ع ععى اخلط ع ععاب الواح ع ععد والص ع ععورة الواح ع ععدة والش ع ععخص الواح ع ععد واللغ ع ععة الواح ع ععدة إىل فض ع ععاء‬
‫عع ع ععام متع ع ع ع ّدد األبعع ع ععاد‪ ،‬متنع ع ع ّعوع اخلطابع ع ععات واألفكع ع ععار‪ ،‬فضع ع ععاء يتأسع ع ععس وفع ع ععق منطع ع ععق التفع ع ععاو‬
‫اجلميع يف التفكري والتعبري‪.‬‬

‫‪ -)2(-‬وح ع ع ععم يس ع ع ععاهم اإلع ع ع ععالم يف رف ع ع ع‬

‫والنقع ع ععال واحل ع ع عوار واح ع ع عرتام حع ع ع ّعق‬

‫الكراهي ع ع ععة‪ ،‬ال ع ع ععيت ت ع ع ععربز يف خطاب ع ع ععات الكث ع ع ععري م ع ع ععن السياس ع ع ععيني‪ ،‬ولفظه ع ع ععا‬

‫يتطل ععب مع ععن مس ععؤويل وسع ععائل اإلع ععالم ترقيع ععة واس ععتحدا أركع ععان تع ععربز ق ععيم التسع ععامك والتن ععوع وثقافع ععة حق ععوق اإلنسع ععان وتثمنهع ععات‬
‫ألن م ع ععن ش ع ععأن ذل ع ععك الت ع ععأثري عل ع ععى الع ع عرأي الع ع ععام وحث ع ععه عل ع ععى استئص ع ععال ثقاف ع ععة الكراهي ع ععة م ع ععن اجملتم ع ععع عموم ع ععا‪ ،‬وم ع ععن الفض ع ععاء‬
‫العمومي على املد املتوسط على األقل بشكل خاص‪.‬‬
‫(‪ -)4‬ف ع ععتك نقع ع ععال مهع ع ععين وم ع ععدين وحقع ع ععوقي حع ع ععول ء ع ععاطر إنتع ع ععاج ثقافع ع ععة احلق ع ععد والكراهيع ع ععة يف وسع ع ععائل اإلع ع ع عالم‪،‬‬‫وكيف دد هذه الثقافة بنسف االنتقال الد قراطي‪.‬‬
‫(‪ -)5‬ض ع ععمان الفص ع ععل ب ع ععني اإلدارة وهيئ ع ععة حتري ع ععر داخ ع ععل املؤسس ع ععات اإلعالمي ع ععة وتش ع ععجيع تش ع ععكيل هيئ ع ععات حتريري ع ععة‬‫منتخبع ع ععة تعمع ع ععل علع ع ععى تطع ع ععوير واح ع ع عرتام السياسع ع ععات التحريريع ع ععةت وهع ع ععي مع ع ععن التقاليع ع ععد الصع ع ععحفية القويع ع ععة‪ ،‬الع ع ععيت متكع ع ععن مع ع ععن بنع ع ععاء‬
‫مؤسسع ععات صع ععحفية قويع ععة ماليع ععا وإداريع ععا‪ ،‬لتفع ععادي ءع ععاطر خضع ععوع صع ععحافة اللوبيع ععات املختلفع ععة‪ .‬لع ععذلك فمع ععن العاجع ععل أن ينع ععتظم‬
‫الص ععحفيون بشع ععكل أفضع ععل مع ععن أجع ععل ض ععبط املمارسع ععة اإلعالميع ععة مبع ععا يضع ععمن ح ععق امل ع عواطن يف اإلعع ععالم احلع ععر واملسع ععتقل عع ععن أي‬
‫ضغط‪ ،‬دون إنتاج لثقافة احلقد و الكراهية‪.‬‬
‫(‪ -)0‬تش ع ع ع ععكيل جمل ع ع ع ععس ألخالقي ع ع ع ععات مهن ع ع ع ععة الص ع ع ع ععحافة‪ ،‬مك ع ع ع ععون م ع ع ع ععن كب ع ع ع ععار احمل ع ع ع ععررين والص ع ع ع ععحافيني والق ع ع ع ع عراء‬‫واحلق ع ععوقيني‪ ،‬لض ع ععمان احع ع عرتام األخالقي ع ععات املهني ع ععة والص ع ععحافية‪ ،‬جمل ع ععس تك ع ععون ل ع ععه س ع ععلطة معنوي ع ععة‪ ،‬يف التندي ع ععد بك ع ععل خطاب ع ععات‬
‫احلقد و الكراهية‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫(‪ - )7‬إجي ع ع ععاد اآللي ع ع ععات القانوني ع ع ععة ملن ع ع ععع مترك ع ع ععز وس ع ع ععائل اإلع ع ع ععالم وه ع ع ععو أم ع ع ععر مس ع ع ععتعجل‪ ،‬ح ع ع ععم ال ينتق ع ع ععل احتك ع ع ععار‬‫اإلعع ععالم مع ععن سع ععيطرة البع ععوليس السياسع ععي كمع ععا حع ععد يف عهع ععد ال ع عرئيس املخلع ععوع‪ ،‬إىل احتكع ععار رأس املع ععال كمع ععا حيع ععد يف أكثع ععر‬
‫من بلد أوروط‪ ،‬وهو احتكار حامل ملخاطر زرع الكراهية ضد كل معارضي اللولبيات املالية‪.‬‬
‫(‪ -)2‬يينبغ ع ع ععي عل ع ع ععى الص ع ع ععحافيني أن يتجنبع ع ع عوا التأكي ع ع ععدات التمييزي ع ع ععة والتعميم ع ع ععات‪ .‬كم ع ع ععا جي ع ع ععب عل ع ع ععى منش ع ع ععطي‬‫احلص ع ع ععص اإلذاعي ع ع ععة والتلفزيوني ع ع ععة‪ ،‬ال ع ع ععيت يت ع ع ععدخل خالت ع ع ععا الف ع ع ععاعلون السياس ع ع ععيون واجلمه ع ع ععور‪ ،‬عل ع ع ععيهم أن يلعب ع ع عوا دور الوس ع ع ععاطة‬
‫واالعتدال مع التصدي بكل حزم حني التعليق على خطابات الكراهية اليت يتفوه وا املشاركون على املباشر‪.‬‬
‫(‪ -)0‬عل ع ععى اجلمعي ع ععات املدني ع ععة و احلقوقي ع ععة‪ ،‬املس ع ععامهة يف ترش ع ععيد اخلط ع ععاب السياس ع ععي واإلعالم ع ععي‪ ،‬والت ع ععذكري بك ع ععل‬‫اآلليات احلقوقية الرافضة و املناهضة لنشر ثقافة احلقد و الكراهية‪.‬‬
‫(‪ -)01‬ف ع ععتك ورش ع ععة للتك ع ععوين املس ع ععتمر للص ع ععحفيني‪ :‬ال ب ع ععد م ع ععن ف ع ععتك ورش ع ععة التك ع ععوين املس ع ععتمر للص ع ععحفيني‪ ،‬ح ع ععول‬‫كيفي ع ععة الكتاب ع ععة دون نش ع ععر ثقاف ع ععة احلق ع ععد و الكراهي ع ععة‪ ،‬فاملمارس ع ععة اإلعالمي ع ععة املهني ع ععة والد قراطي ع ععة ه ع ععي ثقاف ع ععة يص ع عععب امتالكه ع ععا‬
‫دون أن يتم فتك هذه الورشة‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫فريق العمل‬

‫مدير املشروع‬

‫عبري رمضان‬

‫عمريول جناع‬

‫فيصل يمدي‬

‫االشراف‬

‫السيدة مرمب جاب هللا‬

‫ألبا قيتار قالو‬

‫أنور محدي‬

‫الراصدون‬

‫أااء عرقوط‬

‫وفاء دريدي‬

‫ااح بن عباده‬

‫مد بلطي‬

‫أعوان الرقن والتوثيق‬

‫مرمي سعدي‬

‫أ ان هزبري‬

‫بغداد جنات‬

‫ايناس حالوي‬

‫سلو عوين‬

‫أمل عثيمين‬

‫عبد الرزاق اريي‬

‫‪43‬‬


Aperçu du document takriiirle5sept.pdf - page 1/43
 
takriiirle5sept.pdf - page 3/43
takriiirle5sept.pdf - page 4/43
takriiirle5sept.pdf - page 5/43
takriiirle5sept.pdf - page 6/43
 
Télécharger le fichier (PDF)


takriiirle5sept.pdf (PDF, 1.6 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


l3 e1 1
luxury prestige catalogue
fichier sans nom 2
bareme
1 1
super ferme production 366 2012 10 28

Sur le même sujet..