Info Ceffel 2013 n° 4 .pdfNom original: Info Ceffel 2013 n° 4.pdfTitre: Lettre ceffel n°4Auteur: Ceffel

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.2.1 / GPL Ghostscript 9.02, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 24/09/2013 à 13:37, depuis l'adresse IP 41.207.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1299 fois.
Taille du document: 3.5 Mo (5 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


P.1

seraseram-baovao ny Ceffel

Mivoaka ISAKY NY TELOVOLANA. Laharana 4

Volana Aprily—Jona 2013

NY TONTOLON’NY VOANKAZO SY LEGIOMA
Fanoroana pejy

FIFAMENOANA EO AMIN’NY TANTSAHA
MPITARIKA SY NY TEKINISIANA

Fifamenoana eo amin’ny tantsaha Mpitarika sy ny Tekinisiana………………………………………………………………P 1.
Ireo tsara ho fantatra mikasika ny voasary makirana…....P 2
Ireo fiofanana ataon’ny Ceffel……………….……………. P 2
Fanandramana nataon’ ny Ceffel…….…………………….P 3
Vokatry ny famokarana teto amin’ny Ceffel…………...…P 3

Tao-trano hono tsy efan’ irery hoy ny
ohabolan-drazantsika. Resy lahatra ny
amin’izany ireo mpikambana ao
amin’ny Filakevim-pitantanan’ny
CEFFEL sy ireo tekinisiana. Ny fiarahan’izy ireo mientana sy mifanohana
no hanamora ny fahatrarana ny tanjona
ary hitondra fahombiazana

Serasera ara-toekarena………………………………….....P4-5

Endriky ny fiaraha-miasa eo amin’ny olom-boafidy sy ny tekinisiana
Mba hanatsarana ny vokatra dia nametraka fomba fiasa vaovao ny Ceffel. Miaran-dalana ny Olomboafidy sy ny Teknisiana amin’ny fanatanterahana ny sehatrasa. Isaky ny sehatrasa dia misy Olomboafidy iray sy Teknisiana iray. Izy ireo no miaraka :
Mandinika ny paikady hanatsarana sy hampandrosoana ny sehatrasa sahaniny
Mametraka lamin’asa,
Ary manao ny tombana
Izy ireo no miara-mitondra ny volavola-keviny eo amin’ny Filakevim-pitantanana sy ny Fivoriambe.
Mba tsy hampisy ny olana eo amin’ny fifanjevon’andraikitra dia izy ireo ihany no miara-mametra ny
andraikitry ny tekinisiana amin’ny maha mpanatanteraka azy ary ny anjara biriky fanampiana entin’ny
olom-boafidy.
Araka izany dia misy ny fifampizarana traikefa eo amin’ny Olom-boafidy sy ny Tekinisiana. Ny Olom
-boafidy mitondrany fahaizamanaony amin’ny fampianarana ary ny teninisiana kosa ny fanazavana ara–
tekinika.
Andriamatoa Jean Jules RAKOTONDRAMANGA, mpikambana ao amin’ny Filakevim-pitantanan’ny
CEFFEL ohatra dia nitondra ny fahaizamanaony amin’ny fanamboarana compost mba tsy hividiana
zezika firy intsony amin’ny famokarana eny amin’ny ivon-toerana Ceffel. Tao anatin’ny fifalina sy fifampitokisana no niarana niasa ary samy nirotsaka an-tsehatra avokoa ny rehetra.
Vao eto am-piandohana no fampiharana ireo fomba fiasa roa ireo. Nefa hita taratra sahady anefa ny vokatra eo amin’ny fifandraisan’ny Filakevimpitantanana sy ny Tekinisiana, ary samy mahatsapa fa mpiara
-miombon’antoka sady mitovy ny tanjona tiana ho tratrarina.

Association CEFFEL 110— Antsirabe— Mail : ceffel.assoc@moov.mg/ceffel.siel@moov.mg—Tél : (261)33 02 019 00

P.2

Ireo tsara ho fantatra mikasika ny voasary makirana(citron)
Mitondra otrikaina maro ny voasary
makirana : vit C, vit A, vit B1 sy B2 ary potasy.
Noho ireo taharo ananany ireo dia betsaka ny
soa azo avy aminy.
Atao fanafody :
• Ody poizina vokatry ny kaikitry ny biby.
• Mantsara ny fikorianan’ny ra (miaro ny ra tsy
hadity, mandrindra ny tahan’ny siramamy
anatin’ny ra)
• Mamono ny otrik’aretina
• Manala ny poizina anaty taova
• Miaro ny aretin’ny taovam-pandevonankanina indrindra ny fivalanana
• Mamaha ny olana mikasika ny voa
mamaha ny olana momba ny fandehanan-dra be loatra
Ody sery sy gripa (Dr Paul Nègre)

Azo atao sakafo:
Ranom-boakazo, anaovana mofomamy, anaovana gilasy, asolo ny vinaingitra
amin’ny salady, …
Azo ampiasaina koa aminamin-javatra hafa : toy ny hoditra mba hampangirana sy
hampalefaka azy, ny hoho mba ho fotsy tsara, ny volo mba hampangirana azy,
hiborosiana nify mba ho fotsy tsara,...
Ireo fiofanana ataon’ny Ceffel

Miompana amin’ny loha-hevitra maromaro ny fiofanana eto amin’ny Ceffel
amin’ity telovolana manaraka ity.


Voly legioma

Volana
Aogositra

Famokarana masomboly tongolo

Aogositra

Famokarana sy fitehirizana tongolo

Aogositra

Famokarana masomboly karaoty

Septambra


Loha-hevitra

Famokarana sy fitehirizana ovy

Voly samihafa
Volana

Loha-hevitra

Oktobra

Famokarana masomboly vary an-tanety

Oktobra

Famamboarana sy fampiasana komposta

Oktobra

Famarotana ny vokatra

Ireo no voahomana anatin’ny tetiandro fa afaka mbola mangataka
akoatra ireo araka ny filanareo tantsaha mpamokatra.
Association CEFFEL 110— Antsirabe— Mail : ceffel.assoc@moov.mg/ceffel.siel@moov.mg—Tél : (261)33 02 019 00

P.3

Fanandramana nataon’ny Ceffel

karazana ovy nanomboka ny volana marsa
2013
Noho ny fangatahan’ny tantsaha
Anisan’ny mpiray ombonantoka tamin’izany
mpamokatra maro, ny hanaovan’ny
fanaovana fanandramana izany ny FikambaCeffel fanandramana mikasika ny
nana HERIMIRAY ao Ambalavato sy mpamovy sy noho ny tsy fisian’ny masomboly iray ao Andranomafana ao
BETAFO
boly ovy salama saiky manerana ny
Antsirabe;
ary
karazana
ovy
eftra
no
nadraMadagasikara, dia nikaroka hevitra
mana
tamin’ireo
toerana
ireo,
DIAMONDRA,
ny Ceffel hamaliana izany. Teraka
HARENA, MAHAREVO, MEVA.
tamin’izany ary ny fifanaraham-piaraRaha ny valin’ny andrana tao Ambalavato
miasa teo aniavon’ny Ceffel sy ny
Betafo ( Voly an-tanimbary) no jerena dia ny
FRDA Vak mikasika ny famokarana masomboly ovy
eny anivon’ny tantsaha. Ny tanjona amin’izany dia ny karazany Harena no ahazoana vokatra tsara,20,3T/ha. Io
karazany io koa no nofidianan’ny mpamboly izay nanatrika ny
hisian’ny tantsaha mpamokatra masomboly ovy sy
hanana karazana tena mety amin’ny faritra iray. Toe- fiotazana ny 08 jolay 2013.Raha ny tao Andranomafana kosa dia Meva (23.8T/ha) sy Diamondra (22 T/ha) no nanome
rana valo eto Vakinankatra(2 Faratsiho, 2 Betafo, 4
vokatra Tsara .
AntsirabeII) izao no nametrahan’ny Ceffel andrana

Vokatra azo tao Ambalavato : voly an-tanimbary
volana marsa 2013

Vokatra azo tao Andranomafana : voly an-tanety notondrahana volana marsa 2013

Vokatry ny famokarana teto amin’ny Ceffel
Rehefa hita tamin’ny valin’ny fanandramana

ireo soa azo avy amin’ny voatabia ankoatry ny

fa mahomby ny karazana voatabia RAITRA dia vola ampidiriny rehefa amidy izy
nampiasaina eto amin’ny saham-

Mitondra otrikaina : provitamine A na carotè-

pamokaran’ny Ceffel.

ne, Vitamine C et vitamine E,
E izay mampitombo

Karazana voatabia boribory ny voatabia

ny hery fiarovana ao amin’ny olona.

RAITRA. Azo lazaina ho mahatanty aretina sy
RAITRA
mamokatra tsara ity karazany ity satria aha-

Miaro amin’ny fianaky ny omamiadana-

zoana 39,3 T/ha raha oharina amin’ny ROMA
VF, voatabia lavalava fambolin’ny tantsaha,
VF

ny fahabetsahan’ny Lycopène ao anatiny.

izay manome 37T/
ha..
ha

ROMA VF

Eto dia tsara ny

Misy mineraly betsaka toy ny pôtasiôma (K)
izay manatsara ny fiasan’ny voa.
Ny fihinanana voatabia mialohan’ny sakafo

mampahatsiahy
antsika fa maro

na ,toy ny omamiadan’ny avokavoka nohnon’-

dia manampy amin’ny fandevonana ny sakafo
RAITRA

nohon’ny tsirony somary marikivy.

an--tanety(FOFIFA 161sy FOFIFA 173), masomboly katsaka,
Ry Mpamboly! !: Misy masomboly vary an
masomboly soja , masomboly tsaramaso fotsy.ato amin’ny Ceffel.
Association CEFFEL 110— Antsirabe— Mail : ceffel.assoc@moov.mg/ceffel.siel@moov.mg—Tél : (261)33 02 019 00

P.4

Serasera ara-toekarena

Fivoaran’ny vidin’ny legioma nandritra ny volana jona
Fivoaran’ny vidin’ny legioma teo anelanelan’ny
volana aprily sy jona 2013 :
Raha ny faritra Vakinankaratra, Itasy sy Analamanga no
ho resahina:


Niakatra ny vidin’ny harikovera ho an’i Vakinankaratra sy Analamanga fa somary nidina kely ho an’
Itasy.Saiky nidina ny vidin’ny tongolo satria efa manomboka miakatra ny vokatra any Mampikony.Nisy fidinany kely ny vidin’ny karaoty, nefa azo lazaina fa lafo ihany raha oharina ny tamin’ny taona
lasa. Ny antony dia tsy ampy ny rano ary indrindra
ny fisian’ny fanala sy ny valala.Mbola mitohy ny fiakaran’ny vidin’ny voatabia na
dia efa ao anatin’ny fotoana maina aza izao.Ho an’ny ovy kosa dia nisondrotra ho an’Itasy, somary marin-toerana ho an’Analamanga ary nidina
kosa ho an’ny Vakinankaratra satria voatery nadiana mbola tanora.

Amin’ny ankapobehiny ny fisian’ny fanala tamin’ny faraparan’ny volana may sy fiandohan’ny volana jona dia
nisy fiatraikany tamin’ny vidin’ny legioma.
Fampitahana ny vidin’ny legioma jona 2012 sy jona
2013
Amin’ny ankapobehiny dia niakatra ny vidin’ny legioma
raha oharina ny tamin’ny jona 2012.
Raha ho an’Antananarivo renivohitra


Ny vidin’ny harikovera dia niakatra 400Ar/kgNy vidin’ny tongolo be dia niakatra100Ar/kgNy vidin’ny karaoty dia niakatra 250Ar/kgNy vidin’ny ovy dia niakatra 120Ar/kg

Association CEFFEL 110— Antsirabe— Mail : ceffel.assoc@moov.mg/ceffel.siel@moov.mg—Tél : (261)33 02 019 00

P.5

FIVOARAN'NY VIDINA LEGIOMA HITA MATETIKA ENY AN-TSENA (Ariary/kilao)
VOLANA JONA 2013
HARICOT VERT (Ariary/kilao)
TONGOLO (Ariary /kilao)
TSENA

Ariary/kilao

TSENA

Ariary/kilao

Anosibe

1 030

Anosibe

1 790

Anosizato

1 090

Anosizato

1 850

Antsirabe

1 000

Antsirabe
Somary nidina kely ny vidin'ny harikovera ao Itasy raha oharina ny
tamin'ny volana lasa, manodidina ny 530 Ar ny kilao. Raha mifanohitra
amin'izany kosa ny ao Antananarivo sy Vakinankaratra, nisondrotra ny
Ambano
vidiny, mbola ao anatin'ny fotoana tsy fisiany rahateo izao, eo koa ny
vokatry fanala nahazo ny fambolena, mahatratra hatrany amin'ny 8601100 Ar ny kilao.
Betafo

1 480

Ambano

1 070

Betafo

600

Ihosy

970

Ihosy

1 470

1 550
2 000

KARAOTY (Ariary/kilao)
TSENA

Ariary/kilao

VOATABIA LAVALAVA (Ariary/kilao)
TSENA

Ariary/kilao

Anosibe

340

Anosibe

1 410

Anosizato

370

Anosizato

1 460

Antsirabe

220

Antsirabe
Nidina kely ny vidiny karaoty ho an'ny faritra rehetra. Ny ao
Vakinankaratra no mora indrindra, 220 Ar ny kilao raha 360 Ar ny ao
Antananarivo ary 470 Ar ny ao Itasy. Ao anatin'ny vanim-potoana
Ambano
mangatsiaka fiakaran'ny karaoty isika izao, saingy tsy dia nisy firy ny
vokatra hita eny an-tsena raha oharina ny tamin'ny taona lasa. Nisy
fiantraikany betsaka tamin'ny fambolena ny tsy fahampian'ny rano sy ny
Betafo
fandalovan'ny fanala.

1 200

Ambano

260

Betafo

200

Ihosy

800

Ihosy

1 170

Ariary/kilao

1 500
VOATABIA BORIBORY (Ariary /kilao)

TSENA

Ariary/kilao

Anosibe

690

Anosibe

1 410

Anosizato

730

Anosizato

1 460

Antsirabe

660

Antsirabe

1 320

Faratsiho

630

Ambano*
Nisondrotra hatrany ny vidin'ny ovy ho an'Itasy 620 Ar ny kilao.Tsy dia
nisy fiovany kosa raha oharina ny tamin'ny volana lasa ny ao
Antananarivo, 700 Ar ny kilao.Tokony ho lafo ny vidin'ny ovy saingy
an
nifanohitra amin'izany raha ny ao Vakinankaratra, voatery nohadiana
mialoha ny ovy vokatry ny fanala nahazo azy tamin'ny fiandohan'ny
volana jona, nidina nanaraka izany ny vidiny, 620 Ar ny kilao.
Ihosy

Ambano

620

Betafo

600

Ihosy

1 000

Mbola ao anatin'ny fotoana tsy fisian'ny voatabia isika izao, tsy mahagaga raha
nisondrotra ny vidiny ho an'ny faritra rehetra,vitsy ny mpamokatra no mamboly ambahiboho sy an-tanety, teo rahateo koa ny fandalovan'ny fanala tamin'ny fiandohan'ny
volana jona, 850 Ar ny kilao ao Itasy,1000 Ar ny ao Vakinankaratra raha tafakatra
hatrany amin'ny 1450 Ar kosa ho an'Antananarivo.

700

OVY( Ariary/kilao)

TSENA

Manoboka midina ny vidin'ny tongolo ho an'Antananarivo sy Vakinankaratra 15001800 Ar ny kilao, miakatra tsikelikely eny an-tsena ny vokatra avy ao amin' ireo faritra
mpamokatra: Mampikony sy Talatan'ny Volon'ondry.Tsy dia nahitana vokany kosa
izany raha ho an'ny ao Itasy , nisondrotra hatrany ny vidiny, 2100 Ar ny kilao.

700

Mbola ao anatin'ny fotoana tsy fisian'ny voatabia isika izao, tsy mahagaga raha
nisondrotra ny vidiny ho an'ny faritra rehetra,vitsy ny mpamokatra no mamboly ambahiboho sy an-tanety, teo rahateo koa ny fandalovan'ny fanala tamin'ny fiandohan'ny
volana jona, 1000 Ar ny kilao ao Vakinankaratra sy Itasy, tafakatra hatrany amin'ny
1450 Ar kosa ho an'Antananarivo.

1 500

Anosibe, Anosizato
Tanà:
Vakinankaratra:Antsirabe, Ambano, Betafo
Analavory, Imerintsiatosika, Manazary
Itasy:

Association CEFFEL 110— Antsirabe— Mail : ceffel.assoc@moov.mg/ceffel.siel@moov.mg—Tél : (261)33 02 019 00


Info Ceffel 2013 n° 4.pdf - page 1/5


Info Ceffel 2013 n° 4.pdf - page 2/5


Info Ceffel 2013 n° 4.pdf - page 3/5

Info Ceffel 2013 n° 4.pdf - page 4/5

Info Ceffel 2013 n° 4.pdf - page 5/5


Télécharger le fichier (PDF)


Info Ceffel 2013 n° 4.pdf (PDF, 3.5 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


info ceffel 2013 n 4
tady laharana 186
im9 version malgache
madagascar prsp malagasy
fiche secteur developpement rural developpement agricole
sri

Sur le même sujet..