livre mathematique 1 ere année section sport .pdfNom original: livre mathematique 1 ere année section sport.pdfTitre: 001-006.PDF

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe Acrobat 6.0 / Acrobat Distiller 6.0 for Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/10/2013 à 12:52, depuis l'adresse IP 185.26.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1557 fois.
Taille du document: 3.7 Mo (118 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


République Tunisienne

Ministère de l’Education

Mathématiques
1ère année de l’enseignement secondaire

Section sport

Auteurs
Salah Marzougui

Habib Jouini

Inspecteur principal

Professeur principal hors classe

Evaluateurs
Noureddine Affi

Abdellatif Bouzidi

Inspecteur principal

Inspecteur

Centre National Pédagogique

5HPHUFLHPHQWV
/HV DXWHXUV UHPHUFLHQW OHV pYDOXDWHXUV SRXU OHXUV UHPDUTXHV SHUWLQHQWHV OHXU FULWLTXH
FRQVWUXFWLYH HW OHXU JUDQGH GLVSRQLELOLWp

3UpIDFH
&H PDQXHO V¶DGUHVVH DX[ pOqYHV GH OD SUHPLqUH DQQpH VHFRQGDLUH VHFWLRQ VSRUW ,O UpSRQG DX[
REMHFWLIV IL[pV SDU OH SURJUDPPH RIILFLHO
&H PDQXHO IDYRULVH OHV GpPDUFKHV G¶LQYHVWLJDWLRQ HW G¶H[SpULPHQWDWLRQ LO SURSRVH GHV
DFWLYLWpV G¶DSSURFKH HW GH GpFRXYHUWH VRXYHQW j WUDYHUV GHV VLWXDWLRQV FRQFUqWHV SXLVpHV
GDQV GHV GRPDLQHV GLYHUV &HV VLWXDWLRQV SHUPHWWHQW G¶LQWURGXLUH OHV QRWLRQV YLVpHV GDQV OH
FKDSLWUH
/HV RXWLOV PDWKpPDWLTXHV GRQQHQW OD SRVVLELOLWp DX[ pOqYHV GH PRGpOLVHU FHUWDLQHV
VLWXDWLRQV TXL UHVVRUWHQW GH O¶DFWLYLWp VSRUWLYH
/¶LQWpJUDWLRQ GHV 7,& GDQV O¶HQVHLJQHPHQW GHV PDWKpPDWLTXHV HVW SULYLOpJLpH GHV DFWLYLWpV
XWLOLVDQW O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH HW OD FDOFXODWULFH VRQW SURSRVpHV
/H PDQXHO FRQWLHQW VL[ FKDSLWUHV &KDTXH FKDSLWUH FRPSRUWH FLQT UXEULTXHV SRXU GpPDUUHU
OH FRXUV V¶DXWR pYDOXHU V¶HQWUDLQHU HW PDWKV HW FXOWXUH
9HUV OD ILQ GX OLYUH XQ FRUULJp GHV pQRQFpV GH OD UXEULTXH V¶DXWR pYDOXHU HVW SURSRVp LO
SHUPHW DX[ pOqYHV GH YpULILHU OHXUV UpSRQVHV

/HV DXWHXUV

3UpVHQWDWLRQ GX PDQXHO
&KDTXH FKDSLWUH GH FH PDQXHO
FRPSRUWH FLQT UXEULTXHV

3RXU GpPDUUHU
&HWWH UXEULTXH DERUGH FHUWDLQV SUp
UHTXLV XWLOHV SRXU HQWDPHU XQ
QRXYHO DSSUHQWLVVDJH

/H FRXUV
/HV DFWLYLWpV SURSRVpHV YLVHQW XQ DSSUHQWLVVDJH
SURJUHVVLI HW SHUPHWWHQW j O¶pOqYH GH FKHUFKHU
H[SpULPHQWHU FRQMHFWXUHU UDLVRQQHU HW GpFRXYULU GDQV
GHV VLWXDWLRQV PDWKpPDWLTXHV RX GH OD YLH FRXUDQWH

6¶DXWR pYDOXHU
&HWWH UXEULTXH YLVH j SHUPHWWUH j
O¶pOqYH GH WHVWHU O¶HVVHQWLHO GH
O¶DSSUHQWLVVDJH TX¶LO D VXLYL
8Q FRUULJp GHV pQRQFpV GH FHWWH
UXEULTXH HVW SURSRVp j OD ILQ GX
PDQXHO

0DWKV HW FXOWXUH
$UWLFOHV VXU GHV GRPDLQHV YDULpV HQ
OLHQ DYHF OHV PDWKpPDWLTXHV

6¶HQWUDLQHU
'HV H[HUFLFHV G¶DSSOLFDWLRQV RX GH
PDvWULVH GHV QRWLRQV pWXGLpHV

3URMHW GH UpSDUWLWLRQ GX SURJUDPPH GH qUH DQQpH VSRUW

&DOFXO GDQV ,5

'HX[LqPH
WULPHVWUH

x

x

3URSRUWLRQQDOLWp
3RXUFHQWDJHV

7URLVLqPH
WULPHVWUH

3UHPLHU
WULPHVWUH

KHXUH SDU VHPDLQH

x

3UREOqPHV GX SUHPLHU
GHJUp

&HWWH UpSDUWLWLRQ HVW SURSRVpH j WLWUH LQGLFDWLI

KHXUH SDU VHPDLQH

x

7KpRUqPH GH 7KDOqV HW VD
UpFLSURTXH

x

5DSSRUWV WULJRQRPpWULTXHV
G¶XQ DQJOH DLJX
5HODWLRQV PpWULTXHV GDQV
XQ WULDQJOH UHFWDQJOH

x

/HV YHFWHXUV

6RPPDLUH
&KDSLWUH

3DJH

&KDSLWUH

&DOFXO GDQV ,5&KDSLWUH

3URSRUWLRQQDOLWp 3RXUFHQWDJHV&KDSLWUH

3UREOqPHV GX SUHPLHU GHJUp&KDSLWUH

7KpRUqPH GH 7KDOqV HW VD UpFLSURTXH&KDSLWUH

5DSSRUWV WULJRQRPpWULTXHV G¶XQ DQJOH DLJX
5HODWLRQV PpWULTXHV GDQV XQ WULDQJOH UHFWDQJOH&KDSLWUH

/HV YHFWHXUV&RUULJp GH OD UXEULTXH © 6¶DXWR pYDOXHU ª/H[LTXH&KDSLWUH

&DOFXO GDQV ,5
3RXU GpPDUUHU

$FWLYLWp
GpVLJQH O¶HQVHPEOH GHV HQWLHUV QDWXUHOV
GpVLJQH O¶HQVHPEOH GHV HQWLHUV UHODWLIV
GpVLJQH O¶HQVHPEOH GHV QRPEUHV GpFLPDX[
/

GpVLJQH O¶HQVHPEOH GHV QRPEUHV UDWLRQQHOV
GpVLJQH O¶HQVHPEOH GHV QRPEUHV
LUUDWLRQQHOV
GpVLJQH O¶HQVHPEOH GHV QRPEUHV UpHOV
5HFRSLHU OH GLDJUDPPH FL FRQWUH HW SODFHU
OHV UpHOV

+DFKXUHU OD SDUWLH GX GLDJUDPPH TXL
UHSUpVHQWH O¶HQVHPEOH GHV LUUDWLRQQHOV
3URSRVHU G¶DXWUHV LUUDWLRQQHOV

$FWLYLWp
5pSRQGUH SDU YUDL RX IDX[ SRXU FKDTXH SURSRVLWLRQ
/H SOXV JUDQG FRPPXQ GLYLVHXU GH HW HVW
/H SOXV SHWLW FRPPXQ PXOWLSOH GH HW HVWS HVW XQ QRPEUH UDWLRQQHO

$FWLYLWp
3RXU FKDFXQH GHV TXHVWLRQV FKRLVLU OD RX OHV ERQQH V UpSRQVH V HQ $ % & '
8QH DXWUH pFULWXUH IUDFWLRQQDLUH
GH HVW
/¶LQYHUVH GH HVW
/H GpFLPDO HVW pJDO j
6L D HW E VRQW GHX[ UpHOV GRQW OH
SURGXLW HVW VWULFWHPHQW SRVLWLI
DORUV
3RXU S XQH FDOFXODWULFH DIILFKH


$%&'u

DE !

D
!
EDE

D E !

S

S !

Sʌ
&RXUV
,@ &DOFXO GDQV ,5
3ULRULWp GHV RSpUDWLRQV
$FWLYLWp
5HSURGXLUH OHV GHX[ WDEOHDX[ $ HW % FL GHVVRXV HW DVVRFLHU j FKDTXH H[SUHVVLRQ
QXPpULTXH GX WDEOHDX $ VRQ UpVXOWDW GDQV OH WDEOHDX %
$

%

u
u
u
u
u
u

2EVHUYHU OHV pJDOLWpV VXLYDQWHV HW pQRQFHU XQH UqJOH SRXU OD SULRULWp GH FDOFXO
u
u
y
y

/¶RUGUH GH SULRULWp GX FDOFXO
3RXU FDOFXOHU XQH H[SUHVVLRQ QXPpULTXH
HIIHFWXHU OHV FDOFXOV HQWUH OHV SDUHQWKqVHV
FRPPHQFHU SDU OHV SDUHQWKqVHV OHV SOXV
LQWpULHXUHV
FDOFXOHU OHV SXLVVDQFHV
PXOWLSOLHU HW GLYLVHU GH JDXFKH j GURLWH
DGGLWLRQQHU HW VRXVWUDLUH GH JDXFKH j GURLWH
§ ·
u¨ ¸

© ¹
u

$FWLYLWp
6DQV XWLOLVHU OD FDOFXODWULFH FDOFXOHU OHV H[SUHVVLRQV QXPpULTXHV VXLYDQWHV
$ ±% ± îu

' ± > ± @

(
> u @ ) u


§ ·
*
u
+ u¨ ¸


© ¹

&&RXUV
([HUFLFH
/HV WHPSV DIILFKpV VRQW
HQUHJLVWUpV ORUV GX
SDVVDJH GHV SUHPLHUV
FRXUHXUV G¶XQH pTXLSH
GDQV XQH FRXUVH GH UHODLV GH î P
D 'pWHUPLQHU OH WHPSV UpDOLVp SDU FKDFXQ GHV WURLV SUHPLHUV FRXUHXUV
E /¶pTXLSH YHXW EDWWUH XQ UHFRUG SUpFpGHQW TXL HVW GH VHFRQGHV
3RXU FHOD TXHOOH GXUpH PD[LPDOH HQ VHFRQGHV OH GHUQLHU FRXUHXU QH GRLW SDV GpSDVVHU
SRXU OD GHUQLqUH pWDSH "

([HUFLFH
$OL HVW XQ DWKOqWH SRXU V¶HQWUDLQHU LO FRXUW DXWRXU G¶XQ VWDGH UHFWDQJXODLUH PHVXUDQW P GH
ORQJ HW P GH ODUJH
D $OL D HIIHFWXp WRXUV GH VWDGH HQ PLQXWHV
&DOFXOHU VD YLWHVVH PR\HQQH HQ P PQ SXLV HQ .P K
F /¶REMHFWLI GH $OL HVW G¶HIIHFWXHU WRXUV HQ PLQXWHV
'DQV FH FDV FRPELHQ GH WHPSV HQ PR\HQQH GRLW LO PHWWUH SRXU IDLUH XQ WRXU "

3URSULpWpV GHV SXLVVDQFHV
$FWLYLWp
6DQV XWLOLVHU OD FDOFXODWULFH FDOFXOHU OHV H[SUHVVLRQV QXPpULTXHV VXLYDQWHV

u
D u u E
F

uG u H


u


I u u


5DSSHO
3RXU WRXV UpHOV QRQ QXOV D HW E HW WRXV HQWLHUV UHODWLIV P HW Q RQ D
DP u D Q
§ ·
¨D¸
© ¹

QDP Q D P

DQ

DP
D Q
D
Q

QD

P

DPuQ D u E

P Q

§D·
¨E¸
© ¹

Q

D P u EP
DQ
EQ

&RXUV
([HUFLFH
6DQV XWLOLVHU OD FDOFXODWULFH FDOFXOHU


Du u

§
·
E ¨ u u ¸ F
u u
©
¹u

u u

$FWLYLWp
8WLOLVHU XQH FDOFXODWULFH VFLHQWLILTXH SRXU FDOFXOHU OHV H[SUHVVLRQV VXLYDQWHV

u u u


u u
u u

3URSULpWpV GHV UDFLQHV FDUUpHV
$FWLYLWp
D 7URXYHU WRXV OHV QRPEUHV GRQW OH FDUUp HVW
0rPH TXHVWLRQ SRXU
E FP FP HW FP VRQW OHV DLUHV GH WURLV
FDUUpV
'pWHUPLQHU OD ORQJXHXU GX F{Wp GH FKDFXQ GH FHV
WURLV FDUUpV
D 3HXW RQ FRQVWUXLUH XQ FDUUp GRQW O¶DLUH HVW OH GRXEOH
GH O¶DLUH GX FDUUp EOHX "
2Q SRXUUD XWLOLVHU XQH FRSLH GX TXDGULOODJH FL FRQWUH
E 2Q QRWH D OD ORQJXHXU GX F{Wp GH FH FDUUp
-XVWLILHU TXH D

1RWDWLRQ HW YRFDEXODLUH
/H QRPEUH SRVLWLI GRQW OH FDUUp HVW pJDO j HVW QRWp
2Q D YX GDQV O¶DFWLYLWp SUpFpGHQWH TXH2Q OLW © UDFLQH FDUUp GH ª/H QRPEUH SRVLWLI GRQW OH FDUUp HVW pJDO j HVW QRWp

2Q OLW © UDFLQH FDUUp GH ª

5DSSHO
/D UDFLQH FDUUpH G¶XQ UpHO SRVLWLI D HVW OH QRPEUH
SRVLWLI QRWp D GRQW OH FDUUp HVW D
3RXU WRXW UpHO SRVLWLI D
/H V\PEROH

DD

HVW DSSHOp UDGLFDO&RXUV
$FWLYLWp
8WLOLVHU XQH FDOFXODWULFH VFLHQWLILTXH SRXU pFULUH VDQV UDGLFDX[ OHV QRPEUHV
VXLYDQWV'pILQLWLRQ
8Q FDUUp SDUIDLW HVW OH FDUUp G¶XQ HQWLHU

5HPDUTXH
/D UDFLQH FDUUpH G¶XQ FDUUp SDUIDLW HVW XQ HQWLHU QDWXUHO

([HUFLFH
'RQQHU OD OLVWH GHV SUHPLHUV FDUUpV SDUIDLWV

$FWLYLWp
6LPSOLILHU uu u


u
u5DSSHO
x 3RXU WRXW UpHO SRVLWLI D

DD HW D D

x 3RXU WRXV UpHOV SRVLWLIV D HW E DE D E
x 3RXU WRXW UpHO SRVLWLI D HW SRXU WRXW UpHO SRVLWLI QRQ QXO E
x 3RXU WRXW UpHO SRVLWLI QRQ QXO E

D
D


E
E

E
E

$FWLYLWp
6DFKDQW TXHGRQQHU VDQV XWLOLVHU OD FDOFXODWULFH OHV QRPEUHV

u u u

([HUFLFH UpVROX
(FULUH FKDFXQ GHV QRPEUHV VXLYDQWV VRXV OD IRUPH D E R D HW E VRQW GHX[ HQWLHUV UHODWLIV
SRVLWLIV E pWDQW OH SOXV SHWLW SRVVLEOH&RXUV
6ROXWLRQ
2Q GpFRPSRVH HQ SURGXLW GH IDFWHXUV SUHPLHUV
uu

u u u

u

'H PrPH RQ GpFRPSRVH HQ SURGXLW GH IDFWHXUV SUHPLHUV HW RQ IDLW DSSDUDLWUH GHV FDUUpV

u u u u u u u

SDUIDLWV

uu

u u u

u

u2Q SHXW RSpUHU DXWUHPHQW HQ UHPDUTXDQW TXHu u

u

u

u

2Q GpFRPSRVH HQ SURGXLW GH IDFWHXUV SUHPLHUV HW RQ IDLW DSSDUDLWUH GHV FDUUpV SDUIDLWV

u uu u u

uu

u u u

u u u

u

u

$FWLYLWp
(FULUH OHV QRPEUHV

HW VRXV OD IRUPH D E R D HW E VRQW GHX[ HQWLHUV UHODWLIV

SRVLWLIV E pWDQW OH SOXV SHWLW SRVVLEOH
6LPSOLILHU DORUV O¶H[SUHVVLRQ QXPpULTXH $
6LPSOLILHU OHV H[SUHVVLRQV QXPpULTXHV VXLYDQWHV

%

&

([HUFLFH
(FULUH OHV TXRWLHQWV VXLYDQWV DYHF XQ GpQRPLQDWHXU HQWLHU([HUFLFH
'pYHORSSHU HW VLPSOLILHU OHV H[SUHVVLRQV VXLYDQWHV

$ %
&'

([HUFLFH
0RQWUHU TXH'


&RXUV
,,@ 9DOHXU DSSURFKpH ± $UURQGL
9DOHXU DSSURFKpH
$FWLYLWp
D
HVW ±LO XQ GpFLPDO "


OD FDOFXODWULFH DIILFKH &HWWH YDOHXU HVW HOOH H[DFWH "


F -XVWLILHU TXH HW GRQQHU O¶DPSOLWXGH GH FHW

HQFDGUHPHQW

G 'RQQHU GHV HQFDGUHPHQWV GH G¶DPSOLWXGHV UHVSHFWLYHV HW

4X¶DIILFKH OD FDOFXODWULFH SRXU "
E 3RXU

'RQQHU GHV HQFDGUHPHQWV GH

G¶DPSOLWXGHV UHVSHFWLYHV HW

'pILQLWLRQ
6RLW [ XQ UpHO HW S XQ HQWLHU UHODWLI
2Q GLW TX¶XQ QRPEUH GpFLPDO D HVW XQH YDOHXU DSSURFKpH GH [ j
S SUqV VL S d [ D d S

([HUFLFH UpVROX
0RQWUHU TXH HW VRQW GHX[ YDOHXUV DSSURFKpHV GH

6ROXWLRQ


G¶R
3DU VXLWH &
HVW j GLUH$LQVL HVW XQH YDOHXU DSSURFKp GH j SUqV RQ GLW DXVVL j SUqV


2Q D GH PrPH '¶R HVW DXVVL XQH YDOHXU DSSURFKpH GH


j SUqV

2Q D

9RFDEXODLUH
2Q D HW VRQW GHX[ YDOHXUV DSSURFKpHV GH
'¶DXWUH SDUW RQ D
j SUqV2Q GLW


HVW XQ HQFDGUHPHQW GH
j SUqV


&RXUV

j SUqV


HVW XQH YDOHXU DSSURFKpH SDU H[FqV GH
j SUqV


HVW XQH YDOHXU DSSURFKpH SDU GpIDXW GH

([HUFLFH
$ O¶DLGH GH OD FDOFXODWULFH GRQQHU GHV YDOHXUV DSSURFKpHV SDU GpIDXW HW SDU
H[FqV j SUqV SXLV j SUqV GHV UpHOV VXLYDQWV

S

$ O¶DLGH GH OD FDOFXODWULFH GRQQHU OD YDOHXU H[DFWH RX OD YDOHXU DSSURFKpH j SUqV SDU
GpIDXW GHV QRPEUHV

$UURQGL G¶XQ QRPEUH

Q¶HVW SDV XQ GpFLPDO 3RXU FH UDWLRQQHO OD FDOFXODWULFH DIILFKH

6L O¶RQ JDUGH WURLV FKLIIUHV DSUqV OD YLUJXOH VRLW FH QRPEUH GpFLPDO HVW OD WURQFDWXUH

GH
j OD WURLVLqPH GpFLPDOH RQ GLW DXVVL DX PLOOLqPH


/¶DUURQGL GH
j OD WURLVLqPH GpFLPDOH HVW OD WURLVLqPH GpFLPDOH D pWp

UHPSODFpH SDU FDU OD TXDWULqPH GpFLPDOH TXL HVW HVW VWULFWHPHQW VXSpULHXUH j

DX FHQWLqPH HVW
'H OD PrPH IDoRQ RQ D O¶DUURQGL GH


/¶DUURQGL GH
DX GL[LqPH HVW/¶DUURQGL GH
j O¶XQLWp HVW HQ HIIHW OD WURQFDWXUH j O¶XQLWp GH
HVW HW OH FKLIIUH TXL


YLHQW DSUqV HVW
/H UDWLRQQHO

3RXU GpWHUPLQHU O¶DUURQGL G¶XQ QRPEUH RQ SUHQG VD
WURQFDWXUH MXVTX¶DX UDQJ GpVLUp 6L OH FKLIIUH TXL VXLW HVW
RX RX RX RX DORUV O¶DUURQGL HVW OD WURQFDWXUH
6LQRQ RQ DMRXWH DX GHUQLHU FKLIIUH GH OD WURQFDWXUH

([HUFLFH UpVROX
'RQQHU GHV DUURQGLV j O¶XQLWp DX GL[LqPH HW DX FHQWLqPH GH&RXUV
6ROXWLRQ

OD FDOFXODWULFH DIILFKH/D WURQFDWXUH GH
j O¶XQLWp HVW HW OH FKLIIUH TXL VXLW HVW GRQF O¶DUURQGL GH
j O¶XQLWp


HVW


/D WURQFDWXUH GH
DX GL[LqPH HVW HW OH FKLIIUH TXL VXLW HVW GRQF O¶DUURQGL GH
DX


GL[LqPH HVW


DX FHQWLqPH HVW HW OH FKLIIUH TXL VXLW HVW GRQF O¶DUURQGL GH
/D WURQFDWXUH GH


3RXU

DX FHQWLqPH HVW

([HUFLFH
$ O¶DLGH GH OD FDOFXODWULFH GRQQHU OD YDOHXU H[DFWH RX OD YDOHXU DUURQGLH DX PLOOLqPH
GHV QRPEUHV


(FULWXUH VFLHQWLILTXH G¶XQ GpFLPDO
$FWLYLWp
(FULUH FKDFXQ GHV GpFLPDX[ VXLYDQWV VRXV OD IRUPH D î Q R D HW Q VRQW GHX[ HQWLHUV
UHODWLIV


± ± ±

$FWLYLWp
(FULUH FKDFXQ GHV GpFLPDX[ VXLYDQWV VRXV OD IRUPH D î Q R D HVW XQ GpFLPDO D\DQW XQ
VHXO FKLIIUH QRQ QXO DYDQW OD YLUJXOH
7KpRUqPH HW GpILQLWLRQ
7RXW QRPEUH GpFLPDO QRQ QXO SHXW V¶pFULUH VRXV OD IRUPH D î Q
R Q HVW XQ HQWLHU UHODWLI HW R D HVW XQ QRPEUH GpFLPDO TXL D
XQ VHXO FKLIIUH GLIIpUHQW GH ]pUR DYDQW OD YLUJXOH
&
HVW O
pFULWXUH VFLHQWLILTXH GX GpFLPDO

([HUFLFH UpVROX
'RQQHU O¶pFULWXUH VFLHQWLILTXH GHV GpFLPDX[ HW&RXUV
6ROXWLRQu O¶pFULWXUH VFLHQWLILTXH GH HVW GRQF u

u O¶pFULWXUH VFLHQWLILTXH GH HVW GRQF u

([HUFLFH
'RQQHU O¶pFULWXUH VFLHQWLILTXH GH FKDFXQ GHV GpFLPDX[ VXLYDQWV


±

±

([HUFLFH
'RQQHU O¶pFULWXUH VFLHQWLILTXH GH FKDFXQ GHV QRPEUHV VXLYDQWV
/H YROXPH GH OD WHUUH .P
/H GLDPqWUH G¶XQ JOREXOH URXJH FP
/H GLDPqWUH G¶XQ pOHFWURQ FP

2UGUH GH JUDQGHXU
/¶pFULWXUH VFLHQWLILTXH GX QRPEUH HVW î 8Q RUGUH GH JUDQGHXU GH
HVW î RQ O¶REWLHQW HQ SUHQDQW O¶DUURQGL j O¶XQLWp GH
/¶pFULWXUH VFLHQWLILTXH GX QRPEUH HVW î 8Q RUGUH GH JUDQGHXU GH
HVW î RQ O¶REWLHQW HQ SUHQDQW O¶DUURQGL j O¶XQLWp GH
3RXU REWHQLU XQ RUGUH GH JUDQGHXU G¶XQ QRPEUH
RQ GpWHUPLQH VRQ pFULWXUH VFLHQWLILTXH D î Q HW
RQ DUURQGLW D j O¶XQLWp

([HUFLFH
'RQQHU XQ RUGUH GH JUDQGHXU GH FKDFXQ GHV QRPEUHV HW

([HUFLFH UpVROX
D 'pWHUPLQHU XQ RUGUH GH JUDQGHXU GH u u u
E 6DQV IDLUH GH FDOFXO SUpYRLU RUDOHPHQW OH UpVXOWDW SUpFpGHQW
/H 'MHEHO &KDDPEL HVW OH SRLQW FXOPLQDQW GH OD 7XQLVLH P
/D GLVWDQFH PR\HQQH VpSDUDQW OD WHUUH GH OD OXQH HVW GH NP VRLW P
'RQQHU XQ RUGUH GH JUDQGHXU GH&RXUV
6ROXWLRQ
D 2Q SRVH D

u HW E u

/¶pFULWXUH VFLHQWLILTXH GH D HVW u HW FHOOH GH E HVW u
8Q RUGUH GH JUDQGHXU GH D HVW u HW FHOXL GH E HVW u
u u u u

u 8Q RUGUH GH JUDQGHXU GH DE HVW u

6L O¶RQ FDOFXOH j OD FDOFXODWULFH DE

u u u

u

E 6DQV IDLUH GH FDOFXO
8QH YDOHXU DSSUR[LPDWLYH GH D HVW î 'RQF XQ RUGUH GH JUDQGHXU GH D HVW î
'H PrPH XQH YDOHXU DSSUR[LPDWLYH GH E HVW î TXL HVW XQ RUGUH GH JUDQGHXU GH E
2Q D SDU VXLWH î î î î î
$LQVL XQ RUGUH GH JUDQGHXU GH DE HVW î
/¶pFULWXUH VFLHQWLILTXH GH HVW î
8Q RUGUH GH JUDQGHXU GH P HVW GRQF î P
/¶pFULWXUH VFLHQWLILTXH GH P HVW î P
8Q RUGUH GH JUDQGHXU GH P HVW GRQF î P
u

u 3DU FRQVpTXHQW u HVW XQ RUGUH GH JUDQGHXU GHu

î $LQVL RQ SHXW GLUH TXH OD GLVWDQFH PR\HQQH VpSDUDQW OD WHUUH GH OD OXQH
HVW IRLV OD KDXWHXU GX 'MHEHO &KDDPEL

5HPDUTXH
'DQV O¶H[HUFLFH UpVROX SUpFpGHQW XQ RUGUH GH JUDQGHXU D SHUPLV GH
x

FRQWU{OHU XQ UpVXOWDW GDQV OD TXHVWLRQ E

x

FRPSDUHU GHV JUDQGHXUV qPH TXHVWLRQ

([HUFLFH
'RQQHU O¶pFULWXUH VFLHQWLILTXH GHV GHX[ UpHOV D HW E

D
'RQQHU XQ RUGUH GH JUDQGHXU GH FKDFXQ GHV UpHOV D E D u E HW
E

([HUFLFH
/D PDVVH G¶XQ pOHFWURQ HVW GH .LORJUDPPHV 'RQQHU XQ RUGUH GH JUDQGHXU GH OD
PDVVH GH pOHFWURQV&RXUV
,,,@ &RPSDUDLVRQ GHV UpHOV
$FWLYLWp
D 5DQJHU GDQV O¶RUGUH FURLVVDQW OHV QRPEUHV VXLYDQWVE 5HFRSLHU OD ILJXUH HW SODFHU OHV QRPEUHV SUpFpGHQWV VXU OD GURLWH UpHOOH

$FWLYLWp
'DQV FKDFXQ GHV FDV VXLYDQWV UDQJHU OHV QRPEUHV GDQV O¶RUGUH FURLVVDQW
D
E

F u u u u

$FWLYLWp
'DQV FKDFXQ GHV FDV VXLYDQWV FRPSDUHU OHV GHX[ QRPEUHV GRQQpV


D HW E
HW
F HW


G HW H
HW
I
HW
5DSSHO
x 3RXU WRXV UpHOV D HW E
D d E VLJQLILH D E d
x 3RXU WRXV UpHOV D E HW F
6L D d E DORUV D F d E F
6L D d E HW F t DORUV DF d EF
6L D d E HW F d DORUV DF t EF
x D HW E pWDQW GHX[ UpHOV QRQ QXOV HW GH PrPH VLJQH

6L D d E DORUV t
D E
x D HW E pWDQW GHX[ UpHOV SRVLWLIV
D d E VLJQLILH D d E
D d E VLJQLILH D d E

&RXUV
([HUFLFH
&RPSDUHU
D

E HW F HW


HW

G S HW S H
HW I
HW

$FWLYLWp
&RPSDUHU HW
D pWDQW XQ UpHO WHO TXH D
D 2EVHUYHU OD ILJXUH FL FRQWUH HW H[SULPHU
OHV DLUHV GH $%&' HW GH $%() HQ
IRQFWLRQ GH D
E ([SORLWHU OD ILJXUH SRXU FRPSDUHU D HW D
D d
D 0RQWUHU TXH D d D
E &RPSDUHU D HW D
D t (Q UHPDUTXDQW TXH


d HW HQ XWLOLVDQW OHV UpVXOWDWV GH OD TXHVWLRQ FRPSDUHU
D

D HW D SXLV D HW D
6RLW D XQ UpHO SRVLWLI
6L d D d DORUV D d D d D
6L D t DORUV D d D d D

([HUFLFH
&RPSDUHU
D HW E HW F HW
G HW H HW I HW


J HW K HW N


§ ·
HW ¨
¸

© ¹

([HUFLFH
8WLOLVHU XQH FDOFXODWULFH VFLHQWLILTXH SRXU GRQQHU XQ HQFDGUHPHQW SDU GHX[
HQWLHUV FRQVpFXWLIV j FKDFXQ GHV UpHOV VXLYDQWV
&RXUV
([HUFLFH
/D SODQqWH 0DUV SRVVqGH GHX[ VDWHOOLWHV QDWXUHOV 3KRERV HW 'pLPRV
3KRERV D XQH PDVVH GH î .J 'pLPRV D XQH PDVVH GH î .J
/HTXHO GHV GHX[ VDWHOOLWHV D OD SOXV JUDQGH PDVVH "

,9@ /HV LQWHUYDOOHV
$FWLYLWp
5HFRSLHU OH WDEOHDX SXLV OH FRPSOpWHU OD SUHPLqUH OLJQH HVW GRQQpH FRPPH H[HPSOH
/¶HQVHPEOH GHV
UpHOV [ WHOV TXH

/¶LQWHUYDOOH

d [ d

> @

5HSUpVHQWDWLRQ VXU OD GURLWH UpHOOH

@ >
[ !

@ f >
d [

5DSSHO
6RLW D HW E GHX[ UpHOV GRQQpV [ pWDQW XQ UpHO
x [  >D E @ VLJQLILH D d [ d E
x [  @D E> VLJQLILH D [ E
x [  >D E> VLJQLILH D d [ E

x [  @D E @ VLJQLILH D [ d E

x [  >D f> VLJQLILH [ t D

x [  @D f> VLJQLILH [ ! D

x [  @ f E @ VLJQLILH [ d E

x [  @ f E> VLJQLILH [ E&RXUV
([HUFLFH
'DQV FKDFXQ GHV FDV GpWHUPLQHU j TXHO LQWHUYDOOH DSSDUWLHQW OH UpHO [ SXLV UHSUpVHQWHU
FHW LQWHUYDOOH VXU OD GURLWH UpHOOH


D d [ E [ d F [ t G d [ d

7UDGXLUH SDU GHV LQpJDOLWpV O¶DSSDUWHQDQFH G¶XQ UpHO [ j FKDFXQ GHV LQWHUYDOOHV VXLYDQWV
, @ @ - @ f> . @ >

([HUFLFH
5HFRSLHU SXLV FRPSOpWHU SDU  RX 
> > > >

> @ >

> @ @ >>


@ f @ @ @


([HUFLFH
3DU XQH OHFWXUH JUDSKLTXH GpWHUPLQHU OHV GHX[ LQWHUYDOOHV UHSUpVHQWpV SXLV GpWHUPLQHU OHXU
LQWHUVHFWLRQ HW OHXU UpXQLRQ

D 5HSUpVHQWHU OHV GHX[ LQWHUYDOOHV , > @ HW - > @
E 'pWHUPLQHU O¶LQWHUVHFWLRQ HW OD UpXQLRQ GH FHV GHX[ LQWHUYDOOHV

,9@ 9DOHXU DEVROXH
$FWLYLWp

3DU XQH OHFWXUH JUDSKLTXH GpWHUPLQHU
D OHV DEVFLVVHV GHV SRLQWV 2 , $ % & HW '
E OHV GLVWDQFHV 2, 2$ 2% 2& HW 2'&RXUV
5DSSHO
6RLW 0 XQ SRLQW G
DVFLVVH [ VXU XQ D[H 2 ,
2Q DSHOOH YDOHXU DEVROXH GH [ OD GLVWDQFH 20 HOOH VH QRWH _[_
_[_ [ VL [ HVW SRVLWLI HW _[_ [ VL [ HVW QpJDWLI

([HUFLFH
'RQQHU OD YDOHXU DEVROXH GH FKDFXQ GHV UpHOV VXLYDQWV

5DSSHO
x 6RLW [ XQ UpHO
[ VLJQLILH [
x 6RLW [ XQ UpHO HW D XQ UpHO SRVLWLI
[ D VLJQLILH [ D RX [ D
x 3RXU WRXV UpHOV D HW E DE D E
3RXU WRXW UpHO D HW SRXU WRXW UpHO QRQ QXO E
3RXU WRXW UpHO QRQ QXO E


E

D
E

D
E

E
Q

x 3RXU WRXW UpHOV D HW SRXU WRXW HQWLHU QDWXUHO QRQ QXO Q DQ D

5HPDUTXH


3RXU WRXW UpHO D D D G¶R DD HW SDU FRQVpTXHQW

D

D

([HUFLFH
'DQV FKDFXQ GHV FDV GpWHUPLQHU [ V¶LO H[LVWH

_[_ _[_ _[_ _[_ [ u _[_[6¶DXWR pYDOXHU
(QRQFp
5pSRQGUH SDU YUDL RX IDX[
P HVW SRVLWLI VLJQLILH P t!

 ª º
¬
¼

HVW OH FDUUp GH

[ VLJQLILH [  @ f @

/D UDFLQH FDUUpH GH HVW


(QRQFp
5HFRSLHU HW FRPSOpWHU
DE /¶pFULWXUH VFLHQWLILTXH GH HVW«

HVW«
F /¶DUURQGL DX PLOOLqPH GH

G 8QH YDOHXU DSSURFKpH SDU GpIDXW j SUqV GH


HVW


(QRQFp
5HSURGXLUH OHV GHX[ WDEOHDX[ $ HW % FL GHVVRXV HW DVVRFLHU j FKDTXH FHOOXOH GX WDEOHDX $ OD
FHOOXOH FRQYHQDEOH GX WDEOHDX %
$

%

/¶pFULWXUH VFLHQWLILTXH GH
HVW
/¶DUURQGL DX FHQWLqPH GH

HVW
/¶RUGUH GH JUDQGHXU GH

HVW
8QH YDOHXU DSSURFKpH GH
SDU H[FqV j
q
W
D

u

EF

u

GH

u

I6¶HQWUDLQHU
([HUFLFH

([HUFLFH

&DOFXOHU

H î

6DQV FDOFXOHU HVVD\HU GH GHYLQHU


9pULILHU

([HUFLFH

([HUFLFH

&DOFXOHU OHV H[SUHVVLRQV VXLYDQWHV

2Q SRVH D

&DOFXOHU

D
E î î
F > ± î @ î
G î î

* ± > ± @
+ > î î ± @ î
, î > ± î @
- ± î > ± @

OD FDOFXODWULFH
E &DOFXOHU OH FDUUp GH D HW FHOXL GH E
F 3RXUTXRL RQ HVW V€U TXH D HW E QH VRQW

u u
u u


u u
u u

SDV pJDX[ "

([HUFLFH

([HUFLFH
&DOFXOHUu
u u
(FULUH FKDFXQ GHV QRPEUHV VXLYDQWV VRXV ODIRUPH D E R D HW E VRQW GHX[ HQWLHUV
UHODWLIV SRVLWLIV E pWDQW OH SOXV SHWLW
SRVVLEOH

§ · § ·
u¨ ¸ u¨
¸
© ¹ © ¹

u

([HUFLFH

([HUFLFH

&DOFXOHU DYHF OD FDOFXODWULFH FKDFXQH GHV
H[SUHVVLRQV QXPpULTXHV VXLYDQWHV

$

%

$

6LPSOLILHU OHV H[SUHVVLRQV VXLYDQWHV

$%&
D 'RQQHU SRXU D HW E OD YDOHXU DIILFKpH SDU

([HUFLFH
6LPSOLILHU

HW E

([HUFLFH


u'pYHORSSHU HW VLPSOLILHU OHV H[SUHVVLRQV

([HUFLFH

VXLYDQWHV

/D YLWHVVH GH URWDWLRQ GX GLVTXH GXU G
XQ

(

RUGLQDWHXU HVW GH WRXUV PLQ

)

&RQYHUWLU FHWWH YLWHVVH GH URWDWLRQ HQ WRXUV

*

SDU VHFRQGH6¶HQWUDLQHU
([HUFLFH

([HUFLFH

/D FLUFRQIpUHQFH G¶XQ GLVTXH j ODQFHU HVW GH
FHQWLPqWUH 'pWHUPLQHU VRQ UD\RQ DX
PLOOLPqWUH SUqV SDU GpIDXW

&RPSDUHU OHV UpHOV D HW E
D


HW E


D

HW E

D


HW E


([HUFLFH

D


HW E


'RQQHU O¶DUURQGL DX FHQWLqPH GH FKDFXQ GHV

([HUFLFH

QRPEUHV D HW E

'DQV FKDFXQ GHV FDV VXLYDQWV FRPSDUHU OHV
GHX[ QRPEUHV GRQQpV

([HUFLFH
'RQQHU XQH YDOHXU DSSURFKpH SDU GpIDXW HW
XQH YDOHXU DSSURFKpH SDU H[FqV j
SUqV GH

DED HW E HW

([HUFLFHF HW G HW

/H UD\RQ GH OD WHUUH HQ NLORPqWUH HVW GH'RQQHU XQ RUGUH GH JUDQGHXU GH

H HW

FH UD\RQ

([HUFLFH

6DWXUQH
0DUVI HW

GHV LQWHUYDOOHV > f> HW > f>

9RLFL HQ pFULWXUH VFLHQWLILTXH HW HQ .P OHV
GLVWDQFHV PR\HQQHV DX VROHLO GH TXHOTXHV
SODQqWHV GH QRWUH V\VWqPH VRODLUH
u

5HSUpVHQWHU VXU OD GURLWH GHV UpHOV FKDFXQ

([HUFLFH

8UDQXV7HUUH


u
u

3OXWRQ
-XSLWHU

(Q GpGXLUH O¶LQWHUVHFWLRQ HW OD UpXQLRQ GH FHV
GHX[ LQWHUYDOOHV


u

([HUFLFHu
u

&KDFXQ GHV SD\V SDUWLFLSDQW j XQ WRXUQRL
LQWHUQDWLRQDO GH EDVNHWEDOO MRXH XQ VHXO
PDWFKH FRQWUH FKDFXQ GHV DXWUHV SD\V

2UGRQQHU FHV GLVWDQFHV GH OD SOXV SHWLWH j

/D 7XQLVLH SDUWLFLSH j FH WRXUQRL FRPELHQ

OD SOXV JUDQGH

GH PDWFKHV MRXH W HOOH "

([HUFLFH

&RPELHQ GH PDWFKHV VRQW LOV MRXpV DX

'pWHUPLQHU XQ RUGUH GH JUDQGHXU GX QRPEUH

WRWDO ORUV GH FH WRXUQRL

u u u

([HUFLFH
D 'RQQHU OHV DUURQGLV j GHX[ GpFLPDOHV GHV
UpHOV


E 'RQQHU GHV YDOHXUV DSSURFKpHV j
SXLV j SUqV SDU GpIDXW HW SDU H[FqV GHV
UpHOV SUpFpGHQWV


0DWKV HW FXOWXUH
8QH LGpH VXU OHV QRPEUHV
4X¶HVW FH TX¶XQ PLOOLDUGV "
(Q 9ROXPH HQ VXUIDFH HW HQ ORQJXHXU
,PDJLQRQV GHV SHWLWV EORFV FXELTXHV GH PLOOLPqWUHV GH F{Wp ,O HQ IDXGUDLW XQ PLOOLDUG SRXU
UHPSOLU XQH VDOOH GH PqWUHV GH ORQJ PqWUHV GH ODUJH HW PqWUHV GH KDXW
6L RQ OHV pWDODLW HQ XQH FRXFKH XQLTXH LOV FRXYULUDLHQW HQWLqUHPHQW WHUUDLQV GH EDVNHW
EDOO (W VL RQ OHV PHWWDLW j OD ILOH FHOOH FL LUDLW SUHVTXH GH 1HZ <RUN j %HUOLQ
(Q WHPSV
,O \ D XQ PLOOLDUG GH VHFRQGHV OHV SHUVRQQHV TXL RQW DFWXHOOHPHQW DQV Q¶pWDLW SDV HQFRUH
QpHV

/HV SXLVVDQWHV SXLVVDQFHV GH
1RV DQFrWUHV
&KDTXH SHUVRQQH DFWXHOOHPHQW HQ YLH D HX SDUHQWV JUDQG
SDUHQWV DUULqUHV JUDQGV SDUHQWV HW DLQVL GH VXLWH 6XSSRVRQV
TXH O¶RQ FRPSWH DQQpHV SDU JpQpUDWLRQ RQ WURXYH DORUV TXH LO
\ D VHXOHPHQW DQV F
HVW j GLUH HQ UHPRQWDQW JpQpUDWLRQV
FKDFXQ GH QRXV D HX DQFrWUHV XQ RUGUH GH JUDQGHXU G¶XQ PLOOLRQ
/D WRXU GH +DQRw
(OOH FRQVLVWH HQ XQH SODQFKHWWH KRUL]RQWDOH DYHF WURLV
WLJHV YHUWLFDOHV 6XU O¶XQH GH FHV WLJHV VRQW HQILOpV GHV
GLVTXHV SDU RUGUH GH GLDPqWUHV GpFURLVVDQWV OH SOXV
JUDQG HQ EDV OH SOXV SHWLW HQ KDXW /H SUREOqPH FRQVLVWH j WUDQVIpUHU WRXV OHV GLVTXHV GH OD
SUHPLqUH WLJH j XQH DXWUH GH PDQLqUH TX¶LOV VRLHQW VHPEODEOHPHQW GLVSRVpV 0DLV RQ QH GRLW
PDQLHU TX¶XQ GLVTXH j OD IRLV HW DXFXQ GLVTXH QH GRLW rWUH SRVp VXU XQ GLVTXH GH SOXV SHWLW
GLDPqWUH TXH OXL
6XSSRVRQV TX¶LO \D WURLV GLVTXHV $ % HW & RQ SHXW RSpUHU DLQVL & YD HQ ,,, % HQ ,, & HQ ,,
$ HQ ,,, & HQ , % HQ ,,, HW & HQ ,,, $LQVL DYHF GLVTXHV LO IDXW WUDQVIHUWV VRLW 2Q SHXW
PRQWUHU TXH V¶LO \ D Q GLVTXHV LO IDXW DX PRLQV Q WUDQVIHUWV 3RXU Q /H QRPEUH GH
GLVTXHV GDQV OD OpJHQGH GHV PRLQHV HW HQ VXSSRVDQW TX¶RQ WUDYDLOOH VDQV LQWHUUXSWLRQ
KHXUHV SDU MRXUV TX¶RQ HIIHFWXH XQ WUDQVIHUW SDU VHFRQGH HW TX¶RQ QH VH WURPSH MDPDLV LO IDXW
HQYLURQ q DQQpHV VRLW SUqV GH VL[ PLOOLDUGV GH VLqFOHV SRXU WHUPLQHU OHV WUDQVIHUWV
'¶DSUqV )DQWDLVLHV HW 3DUDGR[HV PDWKpPDWLTXHV ( 3 1257+523&KDSLWUH 3URSRUWLRQQDOLWp ± 3RXUFHQWDJHV
3RXU GpPDUUHU
$FWLYLWp
5HFRSLHU OH WDEOHDX VXLYDQW HW OH FRPSOpWHU /H SUHPLHU FDV HVW GRQQp FRPPH H[HPSOH
)UDFWLRQ
)LJXUH

)UDFWLRQ

UHSUpVHQWDQW

)LJXUH

OD SDUWLH

UHSUpVHQWDQW
OD SDUWLH

FRORUpH

FRORUpH


$FWLYLWp
8QH GpOpJDWLRQ VSRUWLYH DX[ MHX[ RO\PSLTXHV HVW FRQVWLWXpH GH DWKOqWHV GRQW OHV WURLV
FLQTXLqPH VRQW GHV JDUoRQV 'pWHUPLQHU OH QRPEUH GH JDUoRQV HW FHOXL GHV ILOOHV GDQV FHWWH
GpOpJDWLRQ

$FWLYLWp
(FULUH OHV UDWLRQQHOV VXLYDQWV VRXV OD IRUPH

D
R D HVW XQ HQWLHU UHODWLI0rPH TXHVWLRQ SRXU OHV GpFLPDX[ VXLYDQWV


&RXUV
,@ 3URSRUWLRQQDOLWp ± 3URSRUWLRQ
3URSRUWLRQQDOLWp
$FWLYLWp
/H QRPEUH GH FDORULHV EU€OpHV ORUV G¶XQH PDUFKH OHQWH GH PLQXWHV DYHF XQH YLWHVVH
G¶HQYLURQ .P K HVW HVWLPp j FDORULHV
D &RPELHQ GH FDORULHV XQH SHUVRQQH EU€OH ORUV G¶XQH PDUFKH OHQWH GH PLQXWHV "
E 5HFRSLHU OH WDEOHDX HW OH FRPSOpWHU
'XUpH GH OD PDUFKH HQ PLQXWHV
1RPEUH GH FDORULHV EUXOpHV

F &RPSDUHU FKDFXQ GHV UDWLRQQHOV VXLYDQWV j

G (Q GpGXLUH XQ FRHIILFLHQW SDU OHTXHO RQ PXOWLSOLH OHV YDOHXUV GH OD SUHPLqUH OLJQH GX
WDEOHDX SRXU UHWURXYHU FHOOHV GH OD GHX[LqPH OLJQH

'pILQLWLRQ
6RLHQW D E F HW G GHV UpHOV QRQ QXOV [ \ ] HW W GHV UpHOV
2Q GLW TXH [ \ ] HW W VRQW UHVSHFWLYHPHQW SURSRUWLRQQHOV j D E F HW G
[
\
] W
V¶LO H[LVWH XQ UpHO QRQ QXO N WHO TXH
N
D
E
F G
/H QRPEUH N V
DSSHOOH OH FRHIILFLHQW GH SURSRUWLRQDOLWp

5HPDUTXH
2Q REWLHQW DLQVL [ \ ] HW W HQ PXOWLSOLDQW UHVSHFWLYHPHQW D E F HW G SDU OH FRHIILFLHQW N
[ ND \ NE ] NF HW W NG

([HUFLFH
/HV QRPEUHV VRQW LOV UHVSHFWLYHPHQW SURSRUWLRQQHOV DX[ QRPEUHV
"
0rPH TXHVWLRQ SRXU FKDFXQ GHV FDV VXLYDQWV
D HW
E HW&RXUV
9RFDEXODLUH
8Q WDEOHDX GH GHX[ OLJQHV UHVSHFWLYHPHQW FRORQQHV HVW GLW WDEOHDX GH SURSRUWLRQQDOLWp VL
OHV QRPEUHV GH OD GHX[LqPH OLJQH UHVSHFWLYHPHQW FRORQQH VRQW UHVSHFWLYHPHQW
SURSRUWLRQQHOV j FHX[ GH OD SUHPLqUH OLJQH UHVSHFWLYHPHQW FRORQQH

5HPDUTXH
6L [ \ ] HW W VRQW UHVSHFWLYHPHQW SURSRUWLRQQHOV j D E F HW G DORUV OH WDEOHDX FL GHVVRXV HVW
XQ WDEOHDX GH SURSRUWLRQQDOLWp

D
[

î N

E
\

F
]

G
W

$FWLYLWp
'DQV FKDFXQ GHV FDV YpULILHU V¶LO V¶DJLW G¶XQ WDEOHDX GH SURSRUWLRQQDOLWp
DE


F

5HFRSLHU OHV WDEOHDX[ VXLYDQWV HW OHV FRPSOpWHU SRXU TX¶LOV VRLHQW GHV WDEOHDX[ GH
SURSRUWLRQQDOLWp
DE

F,QGLTXHU j FKDTXH IRLV OH FRHIILFLHQW GH SURSRUWLRQQDOLWp
([HUFLFH UpVROX
'DQV FKDFXQ GHV GHX[ FDV VXLYDQWV YpULILHU V¶LO V¶DJLW G¶XQ WDEOHDX GH SURSRUWLRQQDOLWp
D


E


5HFRSLHU OH WDEOHDX FL GHVVRXV HW OH FRPSOpWHU SRXU TX¶LO VRLW XQ WDEOHDX GH
SURSRUWLRQQDOLWp


6ROXWLRQ
D 2Q D î î î î
'RQF LO V¶DJLW ELHQ G¶XQ WDEOHDX GH SURSRUWLRQQDOLWp
$XWUHPHQW RQ SHXW YpULILHU VL OD GHX[LqPH OLJQH GX WDEOHDX V¶REWLHQW HQ PXOWLSOLDQW SDU XQ


FRHIILFLHQW OD SUHPLqUH OLJQH 'DQV FH FDV FH FRHIILFLHQW YD rWUH


u u u
u
u

u
uu u


u'RQF LO V¶DJLW ELHQ G¶XQ WDEOHDX GH SURSRUWLRQQDOLWp


&RXUV
E 2Q D î î î PDLV z î
'RQF OH WDEOHDX Q¶HVW SDV XQ WDEOHDX GH SURSRUWLRQQDOLWp
2Q UDLVRQQH SRXU FKDTXH FHOOXOH YLGH j SDUW
u

o
u

o
u

o
u

o
u

o
u

o
u


o
u
 
o

2Q GpWHUPLQH DLQVL WRXWHV OHV YDOHXUV
([HUFLFH
3RXU &O G¶XQ MXV FRUUHVSRQGHQW OHV YDOHXUV

(QHUJLH .FDO
NLORFDORULHV

QXWULWLRQQHOOHV LQGLTXpHV FL FRQWUH

3URWpLQHV J

5HFRSLHU OH WDEOHDX VXLYDQW HW OH FRPSOpWHU

9LWDPLQH & PJ
9LWDPLQH ( PJ

9ROXPH GX
PrPH MXV
(QHUJLH
3URWpLQHV
9LWDPLQH &
9LWDPLQH (

&O

/

/

/

.FDO
PJ

([HUFLFH
'DQV FKDFXQ GHV FDV VXLYDQWV GLUH VL OD VLWXDWLRQ HVW FHOOH G¶XQH SURSRUWLRQQDOLWp
D $KPHG D DFKHWp ERLWHV GH ODLW DX SUL[ GH PLOOLPHV OD ERLWH
E

$ERQQHPHQW j 6SRUWPDJ
PRLV SRXU GLQDUV
DQ SRXU GLQDUV
DQV SRXU GLQDUV

F 8Q H[WUDLW GX FRXUV GHV GHYLVHV GH OD MRXUQpH DIILFKp GDQV XQH EDQTXH&RXUV
G /H JUDSKLTXH VXLYDQW UHSUpVHQWH O¶pYROXWLRQ GX SRLGV G¶XQ HQIDQW HQ IRQFWLRQ GH VRQ kJH

3URSRUWLRQ
$FWLYLWp
'DQV XQH FODVVH GH SUHPLqUH DQQpH VSRUW OH UDSSRUW

1
GX QRPEUH 1 G¶pOqYHV TXL
$

SUDWLTXHQW OD QDWDWLRQ VXU OH QRPEUH $ G¶pOqYHV TXL SUDWLTXHQW O¶DWKOpWLVPH HVW pJDO j

D &RPSDUHU 1 HW $
E 'pWHUPLQHU OH QRPEUH G¶pOqYHV TXL SUDWLTXHQW OD QDWDWLRQ VL OH QRPEUH G¶pOqYHV TXL
SUDWLTXHQW O¶DWKOpWLVPH HVW
F 5HFRSLHU OH WDEOHDX VXLYDQW SXLV OH FRPSOpWHU
1
$
1RPEUH G¶pOqYHV'pILQLWLRQ
6RLW D E F HW G GHV UpHOV WHOV TXH E z HW G z
D
F
/
pJDOLWp HVW DSSHOpH SURSRUWLRQ
E
G
D HW G VRQW OHV WHUPHV H[WUrPHV HW E HW F VRQW
OHV WHUPHV PR\HQV GH FHWWH SURSRUWLRQ

5HPDUTXH
6RLW D E F HW G GHV UpHOV WHOV TXH E z HW G z

D
E

F
HVW XQH SURSRUWLRQ VLJQLILH TXH D HW F VRQW UHVSHFWLYHPHQW SURSRUWLRQQHOV j E HW G
G


&RXUV
$FWLYLWp
6RLW D E F HW G GHV UpHOV WHOV TXH E z HW G z
0RQWUHU TXH

D
F
VLJQLILH DG EF
E
G

7KpRUqPH
6RLW D E F HW G GHV UpHOV WHOV TXH E z HW G z
D
F
VLJQLILH DG EF
E
G

5HPDUTXH
'DQV XQH SURSRUWLRQ OH SURGXLW GHV WHUPHV H[WUrPHV HVW pJDO DX SURGXLW GHV WHUPHV PR\HQV

$FWLYLWp
7URXYHU OH UpHO D GDQV FKDFXQ GHV FDV VXLYDQWV
D


D


D
D


D HVW DSSHOp OD TXDWULqPH
SURSRUWLRQQHOOH

([HUFLFH
8QH SHUVRQQH TXL SqVH .J VXU WHUUH SqVH HQYLURQ .J VXU OD OXQH
&RPELHQ SqVH VXU OD OXQH XQ REMHW TXL SqVH NJ VXU WHUUH "
/¶H[SOLFDWLRQ VFLHQWLILTXH GH FH SKpQRPqQH HVW TXH VXU OD OXQH OD SHVDQWHXU HVW HQYLURQ VL[
IRLV PRLQGUH TXH VXU OD WHUUH

$FWLYLWp
6RLW D E F HW G GHV UpHOV WHOV TXH E z HW G z 6RLW N XQ UpHO QRQ QXO
0RQWUHU TXH

D

E

N D
HVW XQH SURSRUWLRQ
N E

2Q VXSSRVH TXH E G z
0RQWUHU TXH VL

D

E

F
D
HVW XQH SURSRUWLRQ DORUV
G
E

D F
HVW DXVVL XQH SURSRUWLRQ
E G

3URSULpWpV
6RLHQW D E F HW G GHV UpHOV WHOV TXH E z G z HW E G z
6RLW N XQ UpHO QRQ QXO
D
N D
D
F
D
F
D F
x
x 6L DORUV


E
N E
E
G
E
G
E G&RXUV
([HUFLFH
/H UHFRUG GX PRQGH HQ P YLWHVVH HVW GpWHQX SDU OH MDPDwFDLQ 8VDLQ %ROW DYHF V
GHSXLV DR€W 3RXU OHV IHPPHV OH UHFRUG GX PRQGH GDWH GH -XLOOHW HW GpWHQX SDU
O¶DPpULFDLQH )ORUHQFH *ULIILWK -R\QHU DYHF XQ WHPSV GH V
'RQQHU WRXV OHV UpVXOWDWV DUURQGLV DX PLOOLqPH
D &DOFXOHU OD YLWHVVH PR\HQQH HQ P V SXLV HQ .P K
GH FKDFXQ GH FHV GHX[ DWKOqWHV
E $YHF OHV PrPHV YLWHVVHV PR\HQQHV TXHOV VRQW OHV
WHPSV HVWLPpV SRXU FHV GHX[ DWKOqWHV GDQV O¶pSUHXYH
GH P "
F 8VDLQ %ROW HW )ORUHQFH *ULIILWK -R\QHU GpWLHQQHQW
DXVVL OH UHFRUG GX PRQGH HQ P DYHF OHV WHPSV
UHVSHFWLIV V HW V
&RPSDUHU FHV UHFRUGV DYHF OHV UpVXOWDWV WURXYpV HQ E

([HUFLFH
7URLV DVVRFLpV RQW LQYHVWL UHVSHFWLYHPHQW GDQV OHXU VRFLpWp GLQDUV GLQDUV HW
GLQDUV $ OD ILQ GH OD SUHPLqUH DQQpH LOV VH SDUWDJHQW OHV EpQpILFHV
SURSRUWLRQQHOOHPHQW j OHXU LQYHVWLVVHPHQW /HV EpQpILFHV VRQW GH GLQDUV
&DOFXOHU OD SDUW GHV EpQpILFHV TXL UHYLHQW j FKDFXQ GHV WURLV DVVRFLpV

([HUFLFH
%DFHP D SURILWp G¶XQH MRXUQpH HQVROHLOOpH SRXU
GpWHUPLQHU OD KDXWHXU G¶XQ DUEUH GDQV VRQ MDUGLQ
3RXU FHOD LO D PHVXUp OD ORQJXHXU GH VRQ RPEUH
SXLV OD ORQJXHXU GH O¶RPEUH GH O¶DUEUH
([SOLTXHU FRPPHQW SHXW LO GpWHUPLQHU OD KDXWHXU GH O¶DUEUH "

$FWLYLWp

6RLW D HW E GHX[ HQWLHUV QDWXUHOV WHOV
TXH E HVW QRQ QXO
D
HVW LUUpGXFWLEOH VL 3*&' D E
E

5HFRSLHU SXLV FRPSOpWHU

î

î
î

îD $ W RQ


"


E 4XHO HVW OH SOXV JUDQG FRPPXQ GLYLVHXU GH HW "
HW VRQW GLWV SUHPLHUV HQWUH HX[ HWHVW OD IRUPH LUUpGXFWLEOH GH
(FULUH VRXV OD IRUPH LUUpGXFWLEOH OHV UDWLRQQHOV VXLYDQWV


&RXUV
(FKHOOH
$FWLYLWp
6XU XQH FDUWH j O¶pFKHOOH XQ WURQoRQ GH URXWH PHVXUH FP &DOFXOHU HQ .P VD
ORQJXHXU UpHOOH

/
pFKHOOH HVW OH UDSSRUW H

OD ORQJXHXU VXU OH VFKpPD
OD ORQJXHXU UpHOOH

5HPDUTXH
/D ORQJXHXU VXU OH VFKpPD HW OD ORQJXHXU UpHOOH GRLYHQW rWUH DYHF OD PrPH XQLWp
/¶pFKHOOH HVW XQ QRPEUH VDQV XQLWp HW HOOH HVW VRXYHQW GRQQpH VRXV OD IRUPH G¶XQH IUDFWLRQ

([HUFLFH
/H SRQW URXWLHU OH SOXV ORQJ GX PRQGH HVW HQ 7KDwODQGH LO PHVXUH .P &H SRQW PHVXUH
FP VXU XQH FDUWH 4XHOOH HVW O¶pFKHOOH XWLOLVpH "

([HUFLFH
&L GHVVRXV XQH FDSWXUH G¶XQH SDUWLH GH OD FDUWH GH OD YLOOH GH 7XQLV /¶pFKHOOH HVW LQGLTXpH HQ
EDV GH OD FDUWH j JDXFKH
'RQQHU XQ HQFDGUHPHQW G¶DPSOLWXGH P GH OD ORQJXHXU GX WUDMHW UHOLDQW OD SODFH GX
-DQYLHU DX O\FpH SLORWH GH 7XQLV 6XU OD FDUWH OH WUDMHW HVW LQGLTXp SDU XQH OLJQH EULVpH
QRLUH&RXUV
([HUFLFH
8QH SLqFH UHFWDQJXODLUH GH P VXU P HVW UHSUpVHQWpH VXU XQ SODQ SDU XQ UHFWDQJOH GH
FP VXU FP
4XHOOH HVW O¶pFKHOOH XWLOLVpH "
2Q YHXW UHSUpVHQWHU VXU OH SODQ XQ FDQDSp SDU XQ UHFWDQJOH 4XHOOHV GRLYHQW rWUH OHV
GLPHQVLRQV GX UHFWDQJOH VL OH FDQDSp PHVXUH P GH ORQJXHXU HW P GH ODUJHXU "
6XU OH SODQ OD SRUWH IHQrWUH PHVXUH FP GH ODUJH 4XHOOH HVW VD ODUJHXU UpHOOH "

,,@ 3RXUFHQWDJH
3RXUFHQWDJH HW SURSRUWLRQ
$FWLYLWp

%DQDQHV

/H JUDSKLTXH FLUFXODLUH FL FRQWUH UpVXPH OHV UpVXOWDWV G¶XQH

3RPPHV

pWXGH DXSUqV GH pOqYHV VXU OHXU IUXLW SUpIpUp SDUPL
FLQT IUXLWV EDQDQHV SRPPHV RUDQJHV UDLVLQV HW SrFKHV

5DLVLQV

3rFKHV

D (FULUH SRXU FKDTXH IUXLW OH UDSSRUW GX QRPEUH
2UDQJHV

G¶pOqYHV SUpIpUDQW FH IUXLW DX QRPEUH WRWDO G¶pOqYHV
E (FULUH VRXV IRUPH G¶XQH IUDFWLRQ GRQW OH GpQRPLQDWHXU HVW pJDO j FKDFXQ GHV
UDSSRUWV SUpFpGHQWV
'pWHUPLQHU OH SRXUFHQWDJH GHV pOqYHV TXL SUpIqUHQW OHV EDQDQHV SDU UDSSRUW DX QRPEUH
WRWDO G¶pOqYHV
0rPH TXHVWLRQ SRXU OHV DXWUHV IUXLWV
2Q VXSSRVH TXH O¶pFKDQWLOORQ pWDLW UHSUpVHQWDWLI HW TXH OHV UpVXOWDWV REWHQXV UHVWHQW
YDODEOHV PrPH SRXU XQ QRPEUH SOXV JUDQG G¶pOqYHV
'DQV FH FDV VXU pOqYHV FRPELHQ SUpIqUHQW OHV SrFKHV " /HV UDLVLQV "
0rPH TXHVWLRQ VL OH QRPEUH G¶pOqYHV HVW

3RXUFHQWDJH HW SURSRUWLRQ
S

S
D HVW S GH E VLJQLILH D
E

D HVW S GH E VLJQLILHD

E

&RXUV
([HUFLFH
8WLOLVHU XQH FDOFXODWULFH SRXU FDOFXOHU GDQV FKDTXH FDV
D GH

E GH

F GH

G GH

H GH

I GH

$FWLYLWp
)DLUH FRUUHVSRQGUH FKDTXH TXHVWLRQ j OD SURSRUWLRQ FRUUHFWH
HVW GH TXHO QRPEUH "

$

4XHO SRXUFHQWDJH GH HVW "

%

4XHO HVW OH GH "

&

D
ES
([HUFLFH
8WLOLVHU OHV SURSRUWLRQV SRXU UpSRQGUH DX[ TXHVWLRQV VXLYDQWHV
D 4XHO SRXUFHQWDJH GH HVW "
E HVW GH TXHO QRPEUH "
F 4XHO QRPEUH HVW GH "
G 4XHO SRXUFHQWDJH GH HVW "

([HUFLFH
D ([SULPHU FKDTXH SRXUFHQWDJH j O¶DLGH G¶XQ GpFLPDO

E ([SULPHU FKDTXH GpFLPDO j O¶DLGH G¶XQ SRXUFHQWDJH


([HUFLFH
/H YROXPH DSSUR[LPDWLI GH O
HDX GRXFH HW VDOpH GH OD 7HUUH WRXWHV OHV UpVHUYHV G
HDX GX
PRQGH HVW GH NP
'DQV FH YROXPH HVW GH O¶HDX VDOpH
'pWHUPLQHU OH YROXPH G¶HDX GRXFH GDQV QRWUH SODQqWH WHUUH

([HUFLFH
8QH pWXGH IDLWH DXSUqV GH pWXGLDQWV G¶XQH IDFXOWp D PRQWUp TXH SRXU YHQLU j OD IDF
x

pWXGLDQWV XWLOLVHQW OH EXV VSpFLDO GH OD IDF

x

GHV pWXGLDQWV VRQW GpSRVpV SDU O¶XQ GH OHXUV SDUHQWV


&RXUV
x

GHV pWXGLDQWV YLHQQHQW HQ PDUFKH

x

pWXGLDQWV XWLOLVHQW OHXUV YpORV

x

/H UHVWH GHV pWXGLDQWV XWLOLVHQW OH WUDQVSRUW SXEOLF

D 'pWHUPLQHU OH SRXUFHQWDJH G¶pWXGLDQWV TXL XWLOLVHQW OH EXV VSpFLDO GH OD IDF
E 4XHO HVW OH QRPEUH G¶pWXGLDQWV TXL YLHQQHQW HQ PDUFKH j OD IDF "
F 'pWHUPLQHU OH QRPEUH G¶pWXGLDQWV TXL XWLOLVHQW OH WUDQVSRUW SXEOLF SRXU YHQLU j OD IDF

([HUFLFH
/HV TXDOLILFDWLRQV SRXU OD &RXSH GX PRQGH GH IRRWEDOO PHWWURQW HQ FRPSpWLWLRQ
pTXLSHV QDWLRQDOHV DILQ GH GpVLJQHU OHV GHV IRUPDWLRQV TXL GLVSXWHURQW OD SKDVH ILQDOH
DX %UpVLO /
pTXLSH QDWLRQDOH EUpVLOLHQQH HVW TXDOLILpH G
RIILFH FRPPH pTXLSH GX SD\V
RUJDQLVDWHXU
'DQV OH WDEOHDX FL GHVVRXV VRQW GRQQpV OH QRPEUH G¶pTXLSHV LQVFULWHV HW OH QRPEUH GH
SODFHV DFFRUGpHV SDU FRQIpGpUDWLRQ

=RQH V JpRJUDSKLTXH V
FRQIpGpUDWLRQ
(XURSH 8()$
$PpULTXH GX VXG
&210(%2/
$IULTXH &$)
$VLH $)&
$PpULTXH GX QRUG
FHQWUDOH HW &DUDwEHV
&21&$&$)
2FpDQLH 2)&
7RWDO

1RPEUH
G¶pTXLSHV
LQVFULWHV


1RPEUH
GH
SODFHV


< FRPSULV OH SD\V RUJDQLVDWHXU OH %UpVLO
'RQQHU WRXV OHV UpVXOWDWV DUURQGLV DX FHQWLqPH
D 'RQQHU OH SRXUFHQWDJH G¶pTXLSHV TXL SDUWLFLSHURQW j OD SKDVH ILQDOH GH OD FRXSH GX
PRQGH SDU UDSSRUW DX QRPEUH WRWDO G¶pTXLSHV LQVFULWHV
E 'RQQHU OH SRXUFHQWDJH GH SODFHV RFFXSpHV SDU FKDTXH FRQIpGpUDWLRQ GDQV OD SKDVH
ILQDOH GH OD FRXSH GX PRQGH SDU UDSSRUW DX QRPEUH WRWDO GH SODFHV
F 3RXU OD FRQIpGpUDWLRQ DIULFDLQH GH IRRWEDOO &$) TXHO HVW OH SRXUFHQWDJH G¶pTXLSHV TXL
SDUWLFLSHURQW j OD SKDVH ILQDOH GH OD FRXSH GX PRQGH SDU UDSSRUW DX QRPEUH WRWDO
G¶pTXLSHV LQVFULWHV DX &$) "&RXUV
3RXUFHQWDJH GH YDULDWLRQ
$FWLYLWp
/HV VDODLUHV GHV HPSOR\pV G¶XQH HQWUHSULVH RQW VXEL XQH DXJPHQWDWLRQ
.DPHO DYDLW XQ VDODLUH GH GLQDUV SDU PRLV VRQ QRXYHDX VDODLUH HVW GH GLQDUV
4XHO HVW OH SRXUFHQWDJH GH FHWWH DXJPHQWDWLRQ "
%pFKLU WRXFKH GLQDUV SDU PRLV 'pWHUPLQHU VRQ QRXYHDX VDODLUH
2Q D QRWp 6 OH VDODLUH G¶XQ HPSOR\p DYDQW O¶DXJPHQWDWLRQ
'pWHUPLQHU HQ IRQFWLRQ GH 6 OH VDODLUH 6¶ GH FHW HPSOR\p DSUqV
D XQH DXJPHQWDWLRQ GH

E XQH DXJPHQWDWLRQ GH S

x 6L XQH JUDQGHXU HVW SDVVp G
XQH YDOHXU Y j XQH YDOHXU SOXV JUDQGH 9
9 Y
u
DORUV OH SRXUFHQWDJH G
DXJPHQWDWLRQ HVW
Y
x 6L OD YDOHXU Y G
XQH JUDQGHXU D DXJPHQWp GH S DORUV
S ·
§
VD QRXYHOOH YDOHXU HVW Y u ¨
¸
© ¹

([HUFLFH
$SUqV XQH DQQpH GH VRQ ODQFHPHQW XQ PDJD]LQH GH VSRUW D YX OH QRPEUH GH VHV DERQQpV
DXJPHQWp GH 6DFKDQW TXH OH QRPEUH G¶DERQQpV DX GpEXW pWDLW GH TXHO HVW OH
QRPEUH DFWXHO G¶DERQQpV"

([HUFLFH
/H QRPEUH G¶pOqYHV GDQV XQ O\FpH D DXJPHQWp LO HVW SDVVp GH j
4XHO HVW OH SRXUFHQWDJH G¶DXJPHQWDWLRQ "

$FWLYLWp
.KDOHG D SODFp XQ FDSLWDO GH GLQDUV GDQV XQ FRPSWH EDQFDLUH DYHF XQ WDX[ G¶LQWpUrW
VLPSOH GH SDU DQ
D 4XHO VHUD OH PRQWDQW GDQV OH FRPSWH DSUqV DQV " $SUqV DQV "
E $X ERXW GH FRPELHQ G¶DQQpHV O¶LQWpUrW DWWHLQW GLQDUV "
/¶LQWpUrW VLPSOH L &îUîW R & HVW OH FDSLWDO U HVW OH WDX[ G¶LQWpUrW VLPSOH HW W OH QRPEUH
G¶DQQpHV RX GH SpULRGHV
6DPL TXDQW j OXL LO D SODFp GLQDUV DYHF XQ WDX[ DQQXHO G¶LQWpUrWV FRPSRVpV GH
4XHO VHUD OH PRQWDQW GDQV VRQ FRPSWH DSUqV DQV " $SUqV DQV "
2Q GRQQHUD OHV UpVXOWDWV DUURQGLV DX PLOOLqPH&RXUV
/H PRQWDQW ILQDO HVW 0 & î U W R & HVW OH FDSLWDO RX OD VRPPH LQLWLDOH U HVW OH WDX[
G¶LQWpUrWV FRPSRVpV HW W OH QRPEUH G¶DQQpHV RX GH SpULRGHV

$FWLYLWp
D /H QRPEUH G¶pWXGLDQWV LQVFULWV GDQV OHV XQLYHUVLWpV WXQLVLHQQHV DX FRXUV GH O¶DQQpH
pWDLW GH &H QRPEUH D EDLVVp SRXU DWWHLQGUH pWXGLDQWV DX
FRXUV GH O¶DQQpH XQLYHUVLWDLUH 'pWHUPLQHU OH SRXUFHQWDJH GH FHWWH EDLVVH RQ
GRQQHUD XQ DUURQGL DX FHQWLqPH
E $X FRXUV GH O¶DQQpH XQLYHUVLWDLUH OH QRPEUH G¶pWXGLDQWV D EDLVVp GH SDU
UDSSRUW j O¶DQQpH SUpFpGHQWH
'RQQHU XQ DUURQGL j O¶XQLWp GX QRPEUH G¶pWXGLDQWV LQVFULWV DX FRXUV GH O¶DQQpH XQLYHUVLWDLUH

x 6L XQH JUDQGHXU HVW SDVVp G
XQH YDOHXU 9 j XQH YDOHXU SOXV SHWLWH Y
9 Y
u
DORUV OH SRXUFHQWDJH GH GLPLQXWLRQ HVW
9
x 6L OD YDOHXU 9 G
XQH JUDQGHXU D GLPLQXp GH S DORUV
S ·
§
VD QRXYHOOH YDOHXU HVW 9 u ¨
¸
© ¹

([HUFLFH
8QH ERXWLTXH GH SUrW j SRUWHU D DIILFKp XQH EDLVVH GH VHV SUL[ GH 4XHO HVW OH SUL[ G¶XQ
DUWLFOH TXL FR€WDLW GLQDUV "

$FWLYLWp
/H SUL[ G¶XQH YRLWXUH EDLVVH GH GH VRQ SUL[ G¶RULJLQH DSUqV XQH DQQpH GH PLVH HQ
FLUFXODWLRQ /H SUL[ EDLVVH HQFRUH GH OD GHX[LqPH DQQpH
8QH YRLWXUH FR€WH j OD ILQ GH OD GHX[LqPH DQQpH GH FLUFXODWLRQ GLQDUV
D 4XHO HVW VRQ SUL[ G¶RULJLQH "
E /H SUL[ GH FHWWH YRLWXUH HVW LO EDLVVp GH "&RXUV
$FWLYLWp
'DQV OD IDFWXUH FL GHVVRXV RQ GpVLJQH SDU 38 OH SUL[ XQLWDLUH +7 KRUV
WD[H 38+7 OH SUL[ XQLWDLUH KRUV WD[H

79$ OD WD[H VXU OD YDOHXU

DMRXWpH
38 QHW +7 OH SUL[ XQLWDLUH QHW KRUV WD[H F
HVW j GLUH DSUqV UHPLVH

5HSURGXLUH OD IDFWXUH GDQV XQ WDEOHXU
'DQV OD FHOOXOH ) LQWURGXLUH OD IRUPXOH ' ' (
'DQV OD FHOOXOH * LQWURGXLUH OD IRUPXOH & )
(QWUHU OHV IRUPXOHV DGpTXDWHV GDQV OHV DXWUHV FHOOXOHV HQ EOHX
'RQQHU OH PRQWDQW j SD\HU DIILFKp GDQV OD FHOOXOH *

([HUFLFH
'DQV XQ PDJDVLQ OD SUHPLqUH VHPDLQH GHV VROGHV G
KLYHU OHV SUL[ GLPLQXHQW GH SXLV
OD GHX[LqPH VHPDLQH OHV SUL[ GLPLQXHQW HQFRUH GH
D 8Q DUWLFOH FR€WDLW GLQDUV DYDQW OHV VROGHV
&DOFXOHU VRQ SUL[ ORUV GH OD GHX[LqPH VHPDLQH GHV VROGHV
E /H SUL[ GH FHW DUWLFOH D W LO GLPLQXp GH "
F 8Q DUWLFOH HVW DIILFKp j GLQDUV ORUV GH OD GHX[LqPH VHPDLQH GHV VROGHV
&DOFXOHU VRQ SUL[ DYDQW OHV VROGHV

([HUFLFH
'DQV XQ PDJDVLQ XQ DUWLFOH TXL FR€WH GLQDUV D VXEL XQH KDXVVH GH
4XHO HVW OH QRXYHDX SUL[ GH O¶DUWLFOH "
6XLWH j XQH UpWLFHQFH GHV FRQVRPPDWHXUV OH SURSULpWDLUH GX PDJDVLQ D SURSRVp DX JpUDQW
GH EDLVVHU OH QRXYHDX SUL[ GH O¶DUWLFOH GH SRXU UHWURXYHU VRQ SUL[ LQLWLDO
/H SURSULpWDLUH D W LO UDLVRQ " 6LQRQ TXHO HVW OH SRXUFHQWDJH FRQYHQDEOH GH OD EDLVVH SRXU
TXH O¶DUWLFOH UHWURXYH VRQ SUL[ LQLWLDO GH GLQDUV "6¶DXWR pYDOXHU
(QRQFp
3RXU FKDTXH TXHVWLRQ LQGLTXHU OD ERQQH UpSRQVH
/H WDEOHDX FL FRQWUH HVW XQ WDEOHDX GH SURSRUWLRQQDOLWp
/H FRHIILFLHQW GH SURSRUWLRQQDOLWp HVW
D

E


F

/HV QRPEUHV HW [ VRQW UHVSHFWLYHPHQW SURSRUWLRQQHOV j HW SRXU [ pJDO j
D

E

F

/HV QRPEUHV VRQW UHVSHFWLYHPHQW SURSRUWLRQQHOV j
D E

F

3RXU SDUFRXULU .P j OD YLWHVVH PR\HQQH GH .P K XQH YRLWXUH PHW
D KHXUHV E K F K
/HV GLPHQVLRQV UpHOOHV G¶XQ VWDGH GH UXJE\ VRQW P GH ORQJXHXU HW P GH ODUJHXU
/¶pFKHOOH XWLOLVpH VXU XQ SODQ HVW /D ORQJXHXU HQ FP GX VWDGH VXU OH SODQ HVW
D E F
6XU XQH FDUWH URXWLqUH j O¶pFKHOOH FP UHSUpVHQWH
D P E .P F .P
6XU SHUVRQQHV TXL RQW SDVVp XQ FRQFRXUV VRQW UHoXHV
/H SRXUFHQWDJH GH UpXVVLWH HVW
D E F VXSpULHXU j
UHSUpVHQWH GH
D E F
/H SUL[ KRUV WD[H G¶XQ DUWLFOH HVW GH GLQDUV /H WDX[ GH 79$ HVW
/H SUL[ WD[H FRPSULVH GH FHW DUWLFOH HVW
D GLQDUV E GLQDUV F GLQDUV

(QRQFp
5HFRSLHU HW FRPSOpWHU
D GH HVW pJDO j «E GH HVW pJDO j «

F GH « HVW pJDO jG GH « HVW pJDO j

H « GH HVW pJDO jI « GH HVW pJDO j6¶DXWR pYDOXHU
(QRQFp
5pSRQGUH SDU YUDL RX IDX[
D /HV QRPEUHV VRQW UHVSHFWLYHPHQW SURSRUWLRQQHOV j
E /D YRLWXUH GH 6DPLU UHMHWWH .J GH JD] FDUERQLTXH &2 SDU OLWUH G¶HVVHQFH FRQVRPPp
/D PDVVH GH &2 UHMHWpH SRXU OLWUHV G¶HVVHQFH FRQVRPPpV HVW GH .J
F 6XU XQH FDUWH URXWLqUH FP UHSUpVHQWH P O¶pFKHOOH HVW GRQF
G 6L RQ DXJPHQWH OD ORQJXHXU HW OD ODUJHXU G¶XQ UHFWDQJOH GH DORUV O¶DLUH GX UHFWDQJOH
DXJPHQWHUD GH
H 8QH UpGXFWLRQ GH VXLYLH G¶XQH DXWUH UpGXFWLRQ GH GRQQHQW XQH UpGXFWLRQ GH
6¶HQWUDLQHU
([HUFLFH

([HUFLFH

5HFRSLHU OHV WDEOHDX[ VXLYDQWV HW OHV
FRPSOpWHU SRXU TX¶LOV VRLHQW GHV WDEOHDX[ GH
SURSRUWLRQQDOLWp

'DQV OH WDEOHDX VXLYDQW RQ D FRQYHUWLW
TXHOTXHV WHPSpUDWXUHV GX GHJUp &HOVLXV HQ
GHJUp )DKUHQKHLW


7HPSpUDWXUH HQ ƒ)

D /H WDEOHDX SUpFpGHQW HVW LO XQ WDEOHDX GH
SURSRUWLRQQDOLWp "
E /D IRUPXOH TXL SHUPHW GH
FRQYHUWLU OD YDOHXU G¶XQH
WHPSpUDWXUH GRQQpH HQ GHJUp
)DKUHQKHLW HQ GHJUp &HOVLXV HVW
)
&
R & HW ) VRQW OHV

WHPSpUDWXUHV GRQQpHV
UHVSHFWLYHPHQW HQ GHJUp &HOVLXV HW
HQ GHJUp )DKUHQKHLW
5HFRSLHU OH WDEOHDX VXLYDQW HW OH FRPSOpWHU
7HPSpUDWXUH HQ ƒ&([HUFLFH
8QH FKDLQH GH IDEULFDWLRQ GDQV XQH XVLQH GH
FKDXVVXUHV GH IRRWEDOO SURGXLW SDLUHV GH
FKDXVVXUHV HQ KHXUHV
D &RPELHQ GH SDLUHV GH FKDXVVXUHV FHWWH
FKDLQH SURGXLW HOOH HQ KHXUHV " (Q
KHXUHV "
E &RPELHQ GH WHPSV IDXW LO SRXU SURGXLUH
SDLUHV GH FKDXVVXUHV "
([HUFLFH

7HPSpUDWXUH HQ ƒ)

'pWHUPLQHU [ \ ] HW W

[

D
E


F
G

]
W

7HPSpUDWXUH HQ ƒ&

\


2Q DUURQGLUD OHV UpVXOWDWV DX FHQWLqPH
F (WDEOLU OD IRUPXOH GH FRQYHUVLRQ GH GHJUp
&HOVLXV HQ GHJUp )DKUHQKHLW &RQYHUWLU HQ
GHJUp )DKUHQKHLW ƒ& ƒ& ƒ&
ƒ&
([HUFLFH

([HUFLFH
8Q FRQGXFWHXU G¶XQH YRLWXUH YHXW DFFRPSOLU
XQ WUDMHW GH .P HQ KHXUHV
D 4XHOOH GRLW rWUH VD YLWHVVH PR\HQQH "
E 4XHO FDV SDUPL OHV VXLYDQWV LQGLTXH TXH
OH FRQGXFWHXU QH URXOH SDV j OD YLWHVVH
PR\HQQH GpVLUpH "
L /D GLVWDQFH SDUFRXUXH HQ KHXUHV HVW
GH .P
LL /D GLVWDQFH SDUFRXUXH HQ KHXUHV
PLQXWHV HVW GH .P
LLL /D GLVWDQFH SDUFRXUXH HQ KHXUHV HVW
GH .P
LY /D GLVWDQFH SDUFRXUXH HQ KHXUHV
PLQXWHV HVW GH .P
F /H FRQGXFWHXU SDUYLHQW LO j DFFRPSOLU OH
WUDMHW HQ KHXUHV "
/D YLWHVVH HVW OLPLWpH j NP K VXU OHV

6DFKDQW TXH PLOH P FRQYHUWLU
OHV GLVWDQFHV VXLYDQWHV HQ P PqWUH HW HQ
.P NLORPqWUH PLOHV PLOHV
PLOHV
([HUFLFH
/D YLWHVVH GH OD OXPLqUH GDQV OH YLGH HVW
F PqWUHV SDU VHFRQGH P V
'RQQHU FHWWH YLWHVVH HQ NLORPqWUHV SDU KHXUH
.P K
([HUFLFH
/¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶XQ IHVWLYDO GH PXVLTXH D
SURSRVp DX SXEOLF WURLV WDULIV VHORQ OH
QRPEUH GH VSHFWDFOHV j DVVLVWHU

URXWHV HW .P K VXU OHV DXWRURXWHV


1RPEUHV GH VSHFWDFOHV3UL[ HQ GLQDUV6¶HQWUDLQHU
/H SUL[ HVW LO SURSRUWLRQQHO DX QRPEUH GH

HVW OH PrPH TXH OH SRXUFHQWDJH GH

VSHFWDFOHV "

UpGXFWLRQ GH GLQDUV j GLQDUV "

([HUFLFH

([HUFLFH

8Q DVFHQVHXU G¶XQ JUDWWH FLHO SHXW PRQWHU

(Q HVFULPH OD ORQJXHXU GH OD ODPH G¶XQH

pWDJHV HQ VHFRQGHV

pSpH HVW GH FHQWLPqWUHV HW HOOH

&RPELHQ FHW DVFHQVHXU SHXW LO PRQWHU

UHSUpVHQWH GH VD ORQJXHXU WRWDOH

G¶pWDJHV HQ VHFRQGHV "

'pWHUPLQHU XQH YDOHXU DSSURFKpH HQ

([HUFLFH

FHQWLPqWUHV HW SDU H[FqV GH OD ORQJXHXU WRWDO

D 8QH pWXGH IDLWH HQ -XLOOHW D PRQWUp

GH FHWWH pSpH

TX¶LO \ D GDQV OH PRQGH PLOOLDUGV G
DERQQpV

([HUFLFH

DX WpOpSKRQH PRELOH VRLW HQYLURQ GHV

8Q PDJDVLQ VROGH WRXV VHV DUWLFOHV DYHF XQ

KDELWDQWV

PrPH WDX[ GH UpGXFWLRQ

4XHOOH pWDLW OD SRSXODWLRQ PRQGLDOH HQ

8Q DUWLFOH PDUTXp DYDQW OHV VROGHV

" RQ GRQQHUD XQ DUURQGL DX PLOOLqPH

'LQDUV HVW GpVRUPDLV YHQGX 'LQDUV

E (Q OD SRSXODWLRQ GH OD FKLQH HVW

4XHO HVW OH SRXUFHQWDJH GH OD UpGXFWLRQ"

HQYLURQ GH OD SRSXODWLRQ PRQGLDOH TXL

&RPELHQ VHUD YHQGX XQ DUWLFOH GRQW OH SUL[

HVW HVWLPpH j SHUVRQQHV

DYDQW OHV VROGHV HVW GH 'LQDUV "

'RQQHU XQH HVWLPDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ GH OD

4XHO pWDLW OH SUL[ G¶XQ DUWLFOH DYDQW OHV

FKLQH

VROGHV V¶LO HVW YHQGX SHQGDQW OHV VROGHV j

([HUFLFH

'LQDUV "

8Q WRXUQRL GH YROOH\EDOO HVW RUJDQLVp FKDTXH
DQQpH /H QRPEUH GH MRXHXUV SDUWLFLSDQWV
FHWWH DQQpH UHSUpVHQWH GX QRPEUH GH
SDUWLFLSDQWV GH O¶DQQpH GHUQLqUH TXL pWDLW
D &RPELHQ GH MRXHXUV YRQW SDUWLFLSHU DX
WRXUQRL FHWWH DQQpH "
E /HV RUJDQLVDWHXUV RQW UHPDUTXp TXH OH
WRXUQRL DWWLUH GH SOXV HQ SOXV GH MRXHXUV HW LOV
SUpYRLHQW SRXU O¶DQQpH SURFKDLQH XQH
SDUWLFLSDWLRQ GH SDU UDSSRUW j FHWWH
DQQpH
'pWHUPLQHU OH QRPEUH SUpYX GH MRXHXUV
SDUWLFLSDQWV O¶DQQpH SURFKDLQH

([HUFLFH
/H SURSULpWDLUH G¶XQ UHVWDXUDQW D DXJPHQWp
OHV WDULIV GH $SUqV TXHOTXHV PRLV LO D
UHPDUTXp TXH VHV DIIDLUHV UDOHQWLVVHQW LO D
GpFLGp GH UpGXLUH OHV WDULIV FRXUDQWV GH
(VW FH TXH OHV SODWV GX PHQX RQW UHWURXYp
OHXUV WDULIV G¶RULJLQH "

([HUFLFH
(VW FH TXH OH SRXUFHQWDJH G¶DXJPHQWDWLRQ
GX SUL[ G¶XQ DUWLFOH GH GLQDUV j GLQDUV0DWK
KV HW FXOWXUH

3URSRUWLRQ G¶RU
(Q JpRPpWULH XQ UHFWDQJOH G¶RU H
HVW XQ UHFWDQJOH WHO
D E D
TXH
R D E GpVLJQH OD ORQJXHXU GX
E
E
HXU GH FHWWH
UHFWDQJOH HW D VD ODUJHXU /D YDOH
SURSRUWLRQ HVW QRPPpH OH QRPEUUH G¶RU HW HOOH HVW
QRWpH OH SOXV VRXYHQW M 2Q D M


HW XQH


YDOHXU DSSURFKpH GH M HVW

&RQVLGpURQV OD OLVWH GHV QRPEUHV


« F
HVW j G
GLUH OD OLVWH TXL


FRPPHQFH SDU HW WHOOH TXH VL [[ HVW XQ pOpPHQW GH OD OLVWH DORUV RQ REWLHQW OH VX
XLYDQW HQ
XH pOpPHQW GH FHWWH OLVWH HVW XQH YDOHXU DSSURFK
KpH GH M SOXV
DMRXWDQW j O¶LQYHUVH GH [ FKDTX
SUpFLVH TXH O¶pOpPHQW SUpFpGHQW
$X PR\HQ kJH OHV PDWKpPDWLFLHQ
QV (ONDZDUL]PL HW $ERX .DPHO SURSRVHQW HW UpVVROYHQW GHV
H ODQJDJH DFWXHO
SUREOqPHV TXL H[SULPpV DYHF OH
FRQVLVWHQW j GpWHUPLQHU GHX[ ORQ
QJXHXUV D HW E WHOOHV
TXH

D E
E

D

E

'DQV SOXVLHXUV GRPDLQHV WUqV YD
DULpV FRPPH
O¶DUFKLWHFWXUH O¶DUFKpRORJLH OD ELR
RORJLH O¶DVWURQRPLH
RSRUWLRQ G¶RU
OD PXVLTXH OD SHLQWXUH HW G¶DXWUHVV RQ WURXYH GHV JUDQGHXUV TXL UHVSHFWHQW OD SUR
RUWV GH
(Q DQDWRPLH KXPDLQH FHUWDLQV FURLHQW WURXYHU OD SURSRUWLRQ G¶RU GDQV GHV UDSSR
JXHXU WRWDOH
ORQJXHXUV GH TXHOTXHV SDUWLH GX FRUSV KXPDLQ SDU H[HPSOH OH UDSSRUW GH OD ORQJ
DODQJH j OD
GX FRUSV SDU OD ORQJXHXU SLHGV QRPEULO RX HQFRUH OH UDSSRUW GH OD GHX[LqPH SKD
SUHPLqUH '¶DXWUHV UpWRUTXHQW TX
XH FHV UDSSRUWV VRQW LPSUpFLV HW GLIIqUHQW G¶XQ rWWUH KXPDLQ j
PpGLFDOH O¶HVVHQWLHO HVW GH GpWHUPLQHU OHV OLPLWHV GH FHV
XQ DXWUH HW TXH SRXU O¶DQDWRPLH P
UDSSRUWV TXL VL HOOHV VRQW GpSDVVVpHV GHYLHQQHQW SDWKRORJLTXHV
2Q SHXW j FH SURSRV VH GHPDQGHU VL O¶H[LVWHQFH GH UDSSRUWV TXL UHVSHFWHQW OD SUURSRUWLRQ G¶RU
j XQH LQFLGHQFH VXU OD SHUIRUPDQ
QFH VSRUWLYH G¶XQ DWKOqWH&KDSLWUH 3UREOqPHV GX SUHPLHU GHJUp
&KDSLWUH 3UREOqPHV GX SUHPLHU GHJUp
3RXU GpPDUUHU
$FWLYLWp
5pSRQGUH SDU YUDL RX IDX[


S
S


D ± D D
D ± E ± F D ± E F


6L D E DORUV DE6L D E DORUV D E

$FWLYLWp
3RXU FKDFXQH GHV TXHVWLRQV FKRLVLU OD RX OHV ERQQH V UpSRQVH V HQ $ % &
$

%

&

S

S

S/H QRPEUH D ± YpULILH

D

D ±

± D ± !

6L D DORUV

D ± !

D

± D ±

Dz

D !

D ±

[@ ±∞ ± >

[@± ∞ [

S

6L D HW E ± DORUV D E

6L D ± DORUV
[ ± VLJQLILH

[@ ±± @

&RXUV
,@ ([SUHVVLRQV DOJpEULTXHV
([SUHVVLRQV DOJpEULTXHV
$FWLYLWp
6DUD IDLW XQ pSDUJQH SRXU DFKHWHU XQ RUGLQDWHXU (OOH D GpMj OD VRPPH GH GLQDUV HW HOOH
FRPSWH pSDUJQHU GLQDUV SDU PRLV
'pWHUPLQHU OH PRQWDQW TX¶HOOH DXUD DSUqV P PRLV
'pWHUPLQHU OH PRQWDQW TX¶HOOH DXUD DSUqV PRLV

9RFDEXODLUH
P HVW XQH H[SUHVVLRQ DOJpEULTXH /D OHWWUH P HVW XQH YDULDEOH UpHOOH GDQV FHWWH
H[SUHVVLRQ

5HPDUTXHV
/D OHWWUH P SHXW rWUH UHPSODFpH SDU Q¶LPSRUWH TXHOOH DXWUH OHWWUH
6L RQ UHPSODFH GDQV O¶H[SUHVVLRQ DOJpEULTXH P OD YDULDEOH P SDU XQ UpHO RQ REWLHQW
XQH H[SUHVVLRQ QXPpULTXH 3RXU P

RQ REWLHQW O¶H[SUHVVLRQ QXPpULTXH î

$FWLYLWp
'DQV OD ILJXUH FL FRQWUH $%&' HVW XQ FDUUp GH F{Wp HW j FKDTXH
FRLQ GH FH FDUUp HVW FRQVWUXLW XQ FDUUp GH F{Wp [ R [ HVW XQ UpHO
WHO TXH d [ d
2Q QRWH $ O¶DLUH GH OD SDUWLH FRORUpH
D &DOFXOHU $ HQ IRQFWLRQ GH [ GH GHX[ IDoRQV GLIIpUHQWHV
E 'RQQHU OD YDOHXU GH $ SRXU [ SXLV SRXU [
F 8WLOLVHU O¶H[SUHVVLRQ OD SOXV DGDSWpH SRXU GRQQHU OD YDOHXU GH $ SRXU [$FWLYLWp
2Q VH SURSRVH G¶XWLOLVHU XQH FDOFXODWULFH VFLHQWLILTXH SRXU FDOFXOHU OD YDOHXU
[
SRXU GHV UpHOV [ GRQQpV
QXPpULTXH GH O¶H[SUHVVLRQ DOJpEULTXH $
[
2Q FRPPHQFH SDU pFULUH $ HQ VXLYDQW OD VpTXHQFH FL GHVVRXV TXL GLIIqUH
OpJqUHPHQW G¶XQH FDOFXODWULFH j XQH DXWUH

î QG) 5&/ [ [ y QG) 5&/ [
$SSX\HU HQVXLWH VXU QG) $/*%


&RXUV
/D YDULDEOH [ FOLJQRWH HW XQ SRLQW G¶LQWHUURJDWLRQ DSSDUDLW VXU O¶pFUDQ
(FULUH DORUV OD YDOHXU GH [ GpVLUpH SDU H[HPSOH
(QVXLWH DSSX\HU VXU OD WRXFKH

GH OD FDOFXODWULFH /H UpVXOWDW DIILFKp HVW

3RXU LQWURGXLUH XQH DXWUH YDOHXU GH [ DSSX\HU HQFRUH XQH IRLV VXU QG) $/*%
(FULUH XQH QRXYHOOH YDOHXU GH [ SDU H[HPSOH /H UpVXOWDW DIILFKp HVW
TXL HVW XQ DUURQGL HW QRQ SDV OH UpVXOWDW H[DFW
5HFRSLHU OH WDEOHDX HW OH FRPSOpWHU HQ XWLOLVDQW OD FDOFXODWULFH
;$

([HUFLFH
/¶DLUH G¶XQ GLVTXH HVW pJDOH DX SURGXLW GH S HW OH FDUUp GX UD\RQ GH FH GLVTXH
(FULUH XQH H[SUHVVLRQ DOJpEULTXH TXL GRQQH O¶DLUH G¶XQ GLVTXH
'pWHUPLQHU O¶DLUH G¶XQ GLVTXH GH UD\RQ FP 'RQQHU XQ DUURQGL DX FHQWLqPH GH FHWWH DLUH

([HUFLFH
'RQQHU OD YDOHXU GH FKDFXQH GHV H[SUHVVLRQV DOJpEULTXHV $ % & ' HW ( SRXU OH V UpHO V
LQGLTXp V

$ [ [
% W W W


X Y
&
\
'
X HW Y
\
XY
( S T ± T S ± T S HW T ±

([HUFLFH
%DKD D &' GH PXVLTXH HW LO D GpFLGp G¶DFKHWHU Q &' SDU PRLV
(FULUH XQH H[SUHVVLRQ DOJpEULTXH TXL GRQQH OH QRPEUH WRWDO GH &' TXH %DKD DXUD DSUqV
PRLV
'pWHUPLQHU OH QRPEUH WRWDO GH &' TXH %DKD DXUD DSUqV PRLV VL Q&RXUV
2SpUDWLRQV VXU OHV H[SUHVVLRQV DOJpEULTXHV
$FWLYLWp
7URXYHU OH SpULPqWUH GH FKDFXQH GHV ILJXUHV VXLYDQWHV

&DOFXOHU OHV YDOHXUV GHV SpULPqWUHV GHV ILJXUHV SUpFpGHQWHV SRXU [ D
E Q HW \

$FWLYLWp
2Q FRQVLGqUH OHV H[SUHVVLRQV DOJpEULTXHV VXLYDQWHV
$

[ %

[ HW &

/HV RSpUDWLRQV VXU OHV H[SUHVVLRQV
DOJpEULTXHV VRQW GHV H[WHQVLRQV
GHV RSpUDWLRQV VXU OHV QRPEUHV
UpHOV

[

'pWHUPLQHU OHV H[SUHVVLRQV DOJpEULTXHV $ % $±% $ $ & HW $ &
'pWHUPLQHU $î% HW %î&
&DOFXOHU OHV YDOHXUV GHV H[SUHVVLRQV $ & $î% HW %î& SRXU [ HW [ ±

,GHQWLWpV UHPDUTXDEOHV
$FWLYLWp
D &DOFXOHU HW
E 6RLHQW D HW E GHX[ UpHOV
/HV QRPEUHV D E HW D E VRQW LOV pJDX[ "
D 2EVHUYHU OD ILJXUH FL FRQWUH HW H[SULPHU O¶DLUH GX FDUUp
$%&' GH GHX[ IDoRQV GLIIpUHQWHV
5HFRSLHU HW FRPSOpWHU D E

D

E 'pYHORSSHU HW UpGXLUH D E u D E
6RLW [ XQ UpHO 'pYHORSSHU HW UpGXLUH [ HW [
D (Q UHPDUTXDQW TXH D ʹ E D ʹE GpWHUPLQHU D E
E 'pYHORSSHU HW UpGXLUH [ HW [&RXUV
$FWLYLWp

5DSSHO

'pYHORSSHU ±

3RXU WRXV UpHOV D HW E

6DQV XWLOLVHU OD FDOFXODWULFH GpGXLUH OH SURGXLW î

D E D DE E
D ± E D ± DE E
D ±E D E D ± E

6RLW D HW E GHX[ UpHOV
'pYHORSSHU HW UpGXLUH D E D ± E
'pYHORSSHU HW UpGXLUH [ [ HW [ \ [ \

([HUFLFH
'pYHORSSHU HW UpGXLUH OHV H[SUHVVLRQV VXLYDQWHVD [ D E
([HUFLFH
&DOFXOHU PHQWDOHPHQW
u

$FWLYLWp

5DSSHO

6RLHQW D HW E GHX[ UpHOV SRVLWLIV WHOV TXH D z E

3RXU WRXV UpHOV SRVLWLIV D HW E

D 'pYHORSSHU D E D E
5HFRSLHU HW FRPSOpWHU

D E D E

D E

D E u

D ED E


E (FULUH VRXV IRUPH G¶XQH IUDFWLRQ GRQW OH GpQRPLQDWHXU HVW XQ HQWLHU UHODWLI9RFDEXODLUH
2Q GLW TXH D E HW D E VRQW GHV FRQMXJXpV /H FRQMXJXp GH D E HVW D E

([HUFLFH UpVROX
6DQV XWLOLVHU XQH FDOFXODWULFH FRPSDUHU OHV TXRWLHQWVHW
6ROXWLRQ
/H SURGXLW GHV WHUPHV H[WUrPHV
î ± î ±
'¶R î
3DU VXLWH


livre mathematique 1 ere année section sport.pdf - page 1/118
 
livre mathematique 1 ere année section sport.pdf - page 2/118
livre mathematique 1 ere année section sport.pdf - page 3/118
livre mathematique 1 ere année section sport.pdf - page 4/118
livre mathematique 1 ere année section sport.pdf - page 5/118
livre mathematique 1 ere année section sport.pdf - page 6/118
 
Télécharger le fichier (PDF)


livre mathematique 1 ere année section sport.pdf (PDF, 3.7 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


lca
loi 2005 88 avantages alloues aux presidents de la republique des la cessation de leurs fonctions
journal 6 jui 2011
avis tech foamglas t4
guide relances
bois corde

Sur le même sujet..