التقاعدنشر .pdfNom original: التقاعدنشر.pdfAuteur: User

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/10/2013 à 19:20, depuis l'adresse IP 41.140.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 686 fois.
Taille du document: 743 Ko (6 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اعداد\ عبد المجيد العموري بوعزة‬

‫مسالة التقاعد ‪ ...‬من مقياسية االصالح الديمغرافي الى مقياسية االصالح السياسي‬
‫تقديم‬
‫أن مجموع املاشريع الحكومية املطروحة بخصوص اصالح أنظمة التقرعد‪ ،‬وخصوصر الخرجة االخيرة للمجلس األعلى للحسربرت‪ .‬تؤكد على العالقة‬
‫العضوية بين العنرصر املقيرسية ‪ les facteurs paramétriques‬لإلصالح الديمغرافي ‪،‬وعنرصر املضريبة على املوت ‪Les facteurs de spéculation sur la .‬‬
‫‪ mort‬بعبرية اخرى ‪ ،‬فرملقريبة املقيرسية تتحول عند تطبيقهر على الوض الخرص برملغرب الى مجرد عملية توظيف املعطيرت الديمغرافية واستعمرلهر‬
‫كمقرييس‪ ،‬لتعجيل وتسرع املوت املحتمل كقرعدة لإلصالح ‪ ....‬لكن ايضر كيف يمكن تجروز هذه املقريبة ‪ ،‬برالنتقرل الى اليرت اخرى لالصالح ‪ ،‬تعتمد‬
‫مبدا التحمل املاشترك واملتوازن والعردل بين االطراف املتصلة بنظرم التقرعد‬
‫‪ . 1‬مقياسية المضاربة على الموت‬
‫املتقرعد يتحول بعد السن القرنوني لإلحرلة على التقرعد ‪ 06 ( .‬سنة ) من جهة أولى‪ ،‬الى أجير في وضعية التقرعد‪ ،‬يتلقى اجر املعرش الى آخر أيرم عمره ‪ .‬ومن‬
‫جهة ثرنية ‪ ،‬فرحتمرلية وفرة املتعرقد خالل العاشر سنوات الالحقة على التقرعد ‪ ( ،‬من ‪ 06‬سنة الى ‪ 06‬سنة ) مرتفعة باشكل كبير‪ .‬وبلغتنر العرمية ( مربقر في‬
‫الدنير قد مرفرت) ‪ .‬و انطالقر من هده الحقيقة الديمغرافية المل الحيرة برملغرب‪ ،‬تعتمد عنرصر االصالح املقيرس ي ألنظمة التقرعد على مؤشرات تسرع او‬
‫تقريب احتمرلية وفرة املتقرعد ‪ .‬وذلك عن طريق تاشغيل أيبعة آليرت ‪...‬‬
‫‪ . 1‬مدة العمل أطول \ مراجعة السن القرنوني لإلحرلة على التقرعد‪ l'âge légal de départ à la retraite ،‬عبر تمديد مدة العمل بإضرفة سنتين إجبرييين‬
‫(‪، )06‬او خمسة سنوات حسب تقرير املجلس األعلى للحسربرت ( ‪ 06‬سنة)‪ .‬بمر يصرحب ذلك من إيهرق جسدي وتعب نفس ي واستعمرل منهي ‪l'usure‬‬
‫‪.... professionnel‬‬
‫‪ . 2‬اقتطاعات أكثر \ إضرفة سنتين او خمسة سنوات من االقتطرعرت اإلجبريية من االجر‪ .‬برإلضرفة الى زيردة ‪ 4‬نقط في نسبة االقتطرع ‪ ،‬حسب املتطلبرت‬
‫املقيرسية ‪ ،‬وحرلة االختالل ‪ ،‬بمر يؤشر ذلك على تدمير ممنهج للقدية على الحيرة ‪ ،‬وليس فقط القدية االستهالكية ‪...‬‬
‫‪ . 3‬فترة التقاعد أقصر \ تقليص املدة الزمنية للحصول على معرش التقرعد ‪ ،‬بعبرية أخرى تقريب احتمرلية موته ‪ ،‬وصرف معرشه ألقل فترة ممكنة ‪.‬‬
‫فرلشخص املتقرعد على سن ‪ ، 06‬فرحتمرلية صرف معرشه تصل في الحد االقص ى الى ‪ 06‬سنوات بعد التقرعد‪ .‬أمر الشخص املتقرعد على سن‬
‫‪ 06‬فرحتمرلية صرف معرشه ال تتعدى في الحد األقص ى ‪ 6‬سنوات ‪...‬‬
‫‪ . 4‬معاش اقل \ تغيير احتسرب القيمة املردية للمعرش ‪ ،‬من مقيرس آخر اجر يتلقره األجير او املوظف واحتسربه على املعدل االجري للسنوات العاشر او‬
‫الخمسة عاشر األخيرة من حيرته املهنية ‪ .‬م تخفيض نسبة االحتسرب السنوي من ‪ 6,6‬الى فقط ‪ 6‬في املرئة ‪ .‬بعبرية أوضح معرش اقل بعد عمل أطول‬
‫ومسرهمرت اكثر‬
‫وهكذا تنكاشف املعردلة الحقيقية للمقريبة املقيرسية إلصالح التقرعد‪ .‬برعتبريهر مقريبة املضريبة على املوت ‪،‬عبر آلية املضريبة املرلية ‪spéculation sur la‬‬
‫‪ mort par une approche de spéculation financière‬لالدخري ‪ .‬الدي قرم به املتقرعد طيلة حيرته املهنية ‪ ،‬والتي يمكن تلخيص منطقهر املقيرس ي في الجمل‬
‫الترلية‪ ( .‬مدة العمل أطول ‪ ...‬اقتطرعرت أكثر ‪ ...‬فترة التقرعد أقصر ‪ ...‬بأجر معرش اقل ) بعبرية أخرى ( ان تعمل أكثر‪ ...‬بمعرش اقل ) ‪Travailler plus‬‬
‫‪ . pour gagner moins‬وبجملة أكثر وضوحر ( ان تعمل أكثر‪ ،‬وألطول مدة ممكنة‪ ،‬لتحصل على معرش اقل ‪ ،‬وألقصر مدة ممكنة‪travailler plus et plus ) .‬‬
‫‪longtemps pour toucher moins et moins longtemps‬‬
‫‪ . 2‬االصالح المقياسي ليس حال‬
‫هنرك إجمرع على إصالح أنظمة التقرعد برملغرب ‪ .‬لكن ليس هذا االصالح املفروض من جهة عبر املقريبة املقيرسية ‪ ،‬التي يتم الترويج لهر باشكل هستيري‬
‫ومتضخم وترهيبي‪ ،‬وتقديمهر وكأنهر هي الحل الوحيد واملمكن النقرد انظمة التقرعد من االنهيري والتفكك‪ .‬و اصالح مرفوض من جهة اخرى ‪ ،‬من طرف‬
‫املعنيين او املستهدفين او من طرف الدين سيطبق عليهم ‪ ،‬فمنطق االصالح يجب ان يكون في مصلحتهم وليس ضدهم ‪ ،‬وتدميرا ملكتسبرتهم ‪ ،‬وتحميلهم‬
‫مسؤولية االصالح ضمن اوضرع اختالل هيكلي هم غير مسؤولين عنهر‪....‬‬
‫فرملقريبة املقيرسية ليست الحل الوحيد‪ .‬بل هنرك حلول أخرى ليست برلضروية مقيرسية ‪،‬بل حلول سيرسية بحكم ان تطبيق او نقل او فرض اإلصالح‬
‫املقيرس ي في الحرلة املغربية ‪ ،‬لن يحل على املدى القريب او املتوسط وحتى البعيد االختالالت املرلية ألنظمة التقرعد برملغرب ‪ .‬كمر ان الدول التي اعتمدت‬
‫الحل املقيرس ي إلصالح أنظمة التقرعد ‪ ،‬لم تتمكن من حل اشكرلية االختالالت املرلية ‪،‬ودخلت باشكل مبرشر في مريسمى برالصالحرت املتترلية ‪des réformes .‬‬
‫‪ ( systématiques‬الحرلة الفرنسية من حكومة جرك شيراك الى حكومة سريكوزي الى حكومة هوالند ) م العلم ان الحرلة السيرسية واملؤسسرتية‬
‫واالقتصردية واالجتمرعية والديمغرافية مختلفة عن املغرب بدليل ان بنية الهرم العمري للسركنة الفرنسية التي تتجروز ‪ 06‬سنة تصل الى مريزيد عن ‪06‬‬
‫مليون (املغرب ال تزيد عن ‪ 5,6‬مليون) ومعدل امل الحيرة يصل الى ‪ 44‬سنة ( املغرب بتقدير يسمي ‪ 06‬سنة )‬

‫‪1‬‬

‫ان حركية الصراع الدائر حول منظومة التقرعد عبر العرلم وفي املغرب‪ ،‬يتم في اتجره واحد ‪،‬يتجسد في فرض عملية االنتقرل التدييجي من نظرم يقوم على‬
‫التوزع والتضرمن الجمرعي ‪ système de répartition solidaire ،‬الى نظرم يقوم على الرسملة واملسرهمرت الفردية ‪système de capitalisation individuelle .‬‬
‫بعبرية أخرى ‪ ،‬تحرير أموال انظمة التقرعد من املسؤولية العمومية للدولة ‪ ،‬وتحويلهر او بعبرية أوضح خوصصتهر ‪ ،‬عبر إخضرعهر ملنطق األسواق املرلية ‪.‬‬
‫هذه هي املرجعية االيديوسيرسية التي يتم فرضهر من طرف املؤسسرت الدولية املرنحة ‪ ،‬والتي تتجسد عملير في مر يسمى برإلصالح املقيرس ي‪،‬‬
‫وتفويض الحكومة املغربية‪ ،‬عبر دعم مرلي لطلب خبرة مكرتب دياسرت ‪ ،‬وإقرمة أبحرث أكتو آيية ‪ ،‬وانتداب مؤسسرت وطنية ( حرلة املجلس األعلى للحسربرت‬
‫اخيرا) للترويج لنفس املقريبة املقيرسية ‪ ،‬والحديث برسم من فوضوا وحددو لهم باشروط مسبقة حق الكالم والنطق في موضوع التقرعد ‪ ...‬كلهر عمليرت‬
‫تستهدف اقصرء وتغييب كل امكرنية للتفكير في حلول اخرى ممكنة‪.....‬‬
‫ففرض الحل املقيرس ي ‪ ،‬بمنطق من يروجون له‪ ،‬و يفرضون استعمرله وتطبيقه ‪ ،‬على انظمة التقرعد‪ .‬يحري الدولة كماشغلة للموظفين ‪ ،‬من مسؤولية‬
‫التوظيف في منظومة االداية العمومية ‪ .‬ويحري املقرولة كماشغلة للمستخدمين والعمرل ‪ ،‬من مسؤولية التاشغيل الالئق ‪ .‬بمبري ان التوظيف في القطرع‬
‫العمومي بكرمل الحقوق ‪ ،‬يؤدي الى ايتفرع العجز العمومي ‪ .‬والحل في تطبيق سيرسة التقاشف آلتوظيفي‪ .‬و بمبري ان التاشغيل الالئق برلقطرع الخرص‪،‬‬
‫يؤدي الى ايتفرع الكلفة االجتمرعية لإلنترج‪ .‬والحل في تطبيق سيرسة التنرفسية وليونة التاشغيل ‪ ،‬والتحري من املسؤولية االجتمرعية للتاشغيل ‪...‬‬
‫فإذا كرن الحل املقيرس ي إلصالح أنظمة التقرعد يحري الدولة واملقرولة من مسؤوليرتهمر املبرشرة ‪ ،‬في االختالالت القرئمة في انظمة التقرعد ‪ ،‬وتحمل عبئ‬
‫االصالح‪ .‬فلم يبق في املعردلة املقيرسية إال املوظف واملستخدم والعرمل ‪ ،‬الدي يجب ان نحمله لوحده مسؤولية معرلجة االختالالت املرلية ألنظمة التقرعد‬
‫‪ ،‬بمنطق املقريبة املقيرسية ‪ .‬التي تحرول ان تفرض على الطبقة العرملة االشتغرل اكثر ‪ ،‬م اقتطرعرت اجبريية ألطول مدة ممكنة ‪ ...‬لتحصل برملقربل على‬
‫معرش اقل ‪ ،‬والقصر مدة ممكنة ‪ .‬وهي املعردلة التي يتم الترويج لهر بتضخم كبير‪ ،‬الى ديجة تم إقحرم املجلس األعلى للحسربرت لالنضمرم لكوكبة الترويج ‪،‬‬
‫في تنرقض كرمل م املهمة املركزية للمجلس ‪ ،‬واملتمثلة في صيرغة تقريير تتعلق بحكرمة تدبير االموال العمومية ‪ ،‬والتركيز على املراقبة القرنونية للصرف و‬
‫شفرفيتهر ‪ .‬وعلى غير عردته يصدي تقريرا حول انظمة التقرعد ‪ ،‬ليؤكد على نفس املعردلة املقيرسية ‪ ،‬وفي نفس الوقت يف سقف مؤشراتهر ‪ .‬بعبرية اخرى‬
‫وفي حرلة الصندوق املغربي للتقرعد مضرعفة عبئ التحمل على املوظف لوحده ‪ ،‬من خالل الرف من حد السن القرنوني لإلحرلة على املعرش ( من ‪ 06‬الى ‪06‬‬
‫سنة ) ومراجعة وعرء احتسرب اجر املعرش ( من ‪ 6‬او ‪ 4‬سنوات الى ‪ 06‬سنة ) ‪ .‬والزيردة في نسبة املسرهمة للناشطرء بريب نقط (من ‪ 66‬الى ‪ 64‬في املرئة )‪.‬‬
‫وتخفيض نسبة القسط السنوى من ‪ 6.6‬الى ‪ 6‬لكل سنة عمل ‪ ...‬فمعطيرت هدا التقرير تكاشف وتؤكد ‪ ،‬ان املقريبة املقيرسية ليست حال لالختالالت املرلية‪،‬‬
‫عندمر يتم توجيه وتركيز وتحميل مسؤولية حلهر على طرف واحد هم املوظفون‪ .‬في غيرب او تغييب كرمل ملسؤولية الدولة كماشغلة ‪،‬ومسؤولية مؤسسرت‬
‫التقرعد كمسيرة‪.....‬‬
‫‪ . 3‬التشغيل ‪ ...‬الخيار االستراتيجي‬
‫ان اشكرلية اصالح أنظمة التقرعد في الحرلة املغربية ‪ ،‬ليست مقيرسية ‪ ،‬بل سيرسية ‪ .‬ليست ديمغرافية بل تاشغيلية ‪ .‬و بمنظويية ترخد بعين االعتبري البنية‬
‫الاشربة للمجتم املغربي ‪ ،‬و تحديرت التنمية الباشرية واالجتمرعية واالقتصردية والسيرسية ‪ .‬بعبرية أوضح ان إصالح أنظمة التقرعد بمنظويية‬
‫استراتيجية ‪ ، visibilité stratégique‬ال توجد في زيردة مدة العمل ‪ augmentation de temps de travail ،‬وتأخير السن القرنوني لإلحرلة على التقرعد ( من ‪06‬‬
‫سنة الى ‪ 06‬سنة ) ‪ .‬النه افتراض حتى بمنطق الحسرب املرلي او االكتوايي خرطئ ‪ ،‬حتى على املدى القريب جدا‪ .‬بل توجد في إعردة توزع العمل بين األجيرل‬
‫‪ répartition intergénérationnelle de temps du travail .‬والتي تنطلق من معردلة استراتيجية تقوم ‪ ،‬أوال على العمل الالئق ‪.‬و ثرنير على مدة عمل اقل ‪.‬‬
‫وثرلثر على العمل للجمي ( ‪) travailler mieux - travailler moins - travailler tous‬‬
‫بعبرية أخرى ‪ ،‬فرلخصوصية الديمغرافية واالقتصردية واالجتمرعية ‪ ،‬تتطلب إعردة وض منظويية استراتيجية للتاشغيل في القطرع العرم والقطرع الخرص ‪،‬‬
‫في قلب عملية إصالح أنظمة التقرعد برملغرب ‪ .‬مصحوبة من جهة ‪ ،‬ببرنرمج عمل تكويني وادمرجي قوى‪ .‬ومن جهة ثرنية ‪ ،‬ببرنرمج وطني استهدافي ‪ ،‬لضمرن‬
‫االنخراط الواس ملختلف الفئرت املهنية الحرة في أنظمة التقرعد ‪ .‬ومن جهة ثرلثة ‪ ،‬ببرنرمج اجراءات ‪،‬يقوم على مبردئ التسهيل االجرائي ‪ .‬وحكرمة املراقبة‬
‫والوقرية ‪ .‬واملعرقبة الفعرلة لعدم التصريح ‪،‬او التصريح الجزئي للعمرلة ‪،‬وخصوصر االقل دخال‪ ...‬ومن جهة يابعة ‪ ،‬اعردة هيكل جديية لالقتصرد غير املهيكل ‪.‬‬
‫ومن جهة اخيرة ‪ ،‬اعردة هيكلة جديية تنظيمية وخدمرتية تقوم على مفهوم املسؤولية واملحرسبة ‪ ،‬و حكرمة التدبير املتسروي االعضرء ‪la gouvernance‬‬
‫‪ paritaire‬ملنظومة التقرعد الوطني في قطب عرم وقطب خرص‪....‬‬
‫‪ . 4‬حالة الصندوق المغربي للتقاعد‬
‫وللتدليل على هدا الخيري االستراتيجي القرئم على التاشغيل في إصالح أنظمة التقرعد برملغرب ‪ .‬سنقف برلتدقيق على وضعية الصندوق املغربي للتقرعد ‪ ،‬بحكم‬
‫انه األكثر تأزمر من بين مختلف األنظمة األخرى التي تعرف بدويهر صعوبرت في اختالالتهر املرلية ‪ .‬وهنر ال بد من التسرؤل عن األسبرب الهيكلة التي جعلت‬
‫الصندوق املغربي للتقرعد ‪ ،‬يعرف اختالالت مرلية هيكلية في النترئج التقنية للنظرم ‪ ( ،‬الفرق بين املوايد والتكرليف ) ‪ .‬بعبرية اخري الفرق بين املوظفين‬
‫املنخرطين و الناشطين واملنخرطين املتقرعدين ‪ .‬والتي ستاشرهد منحى تراجعي م سنة ‪ . 6604‬وستعرف االحتيرطرت املرلية انخفرضر لتصبح سلبية م سنة‬
‫‪ . 6660‬وهل فعال ان األسبرب املبرشرة لهذه االختالالت ‪ ،‬تعود الى مر تسميه التقريير برلطرب السخي واملفرط في خدمرته برملقرينة م املسرهمرت‪ ( .‬واإلشرية هنر‬
‫الى ضروية مراجعة نسبة ‪ ٪ 6.6‬عن اخر احر لكل سنة من االشتراكرت ) وهل فعال تعود الى العرمل الديموغرافي ‪ ،‬وخصوصر الجرنب املتعلق بريتفرع معدل‬
‫امل الحيرة ‪ .‬ام برختالل التوازن الديموغرافي املتعلق بعدد الناشطرء وعدد املتقرعدين ‪ .‬ولالجربة عن هده التسرؤالت ‪ ،‬ال بد من تقديم بعض املعطيرت التي‬

‫‪2‬‬

‫تؤكد عند تحريكهر في املرض ي والحرضر واملستقبل‪ ،‬الى ان مسرلة اصالح التقرعد في الحرلة املغربية ‪،‬ليست مقيرسية بمؤشرات ديمغرافية ‪ ،‬بل مقيرسية‬
‫بمؤشرات سيرسية‪....‬‬
‫‪ . 1‬مؤشرات اإلحالة على التقاعد \ تكاشف التقريير‪ ،‬ان مجموع املوظفين العرملين بمختلف أسالك الدولة بلغ سنة ‪ 6605‬مر مجموعه ‪ 445.300‬موظفر‬
‫‪ .‬دون احتسرب موظفي اإلدايات الترابية ‪ ،‬ومستخدمي املؤسسرت العمومية ‪ .‬وتتوق اإلحصرئيرت إحرلة مر يزيد عن ‪ 664.666‬موظفر في أفق سنة ‪( .6660‬‬
‫‪ %56‬من مجموع املوظفين ) ومر يقريب ‪ 506.666‬م حلول سنة ‪ %06 ( 6650‬من مجموع املوظفين ) ‪ .‬و‪ 666.666‬موظف في أفق سنة ‪ %44( 6640‬من‬
‫مجموع املوظفين ) ‪.‬‬
‫‪ . 2‬مؤشرات التوظيف \ مر بين سنة ‪ 6665‬و‪ ، 6606‬سجل مؤشر نمو أعداد املوظفين الناشطين زيردة متوسطة ‪ ،‬لم تصل الى ‪ . %6,06‬وزيردة عرمة‬
‫استقرت في ‪ ، %6,04‬م اختالفرت بريزة سنوير ‪ ...‬مثال سجلت سنوات ‪ 6665‬و ‪ 6666‬ايتفرع في عدد املوظفين ب ‪ 6,0‬و ‪ . % 6,6‬فرنه سجل انخفرضر م سنة‬
‫‪ 6660‬بأكثر من ‪ % 5,6‬بسبب املغردية الطوعية ألزيد من ‪ 46‬ألف موظف‪ .‬وخالل الفترة املمتدة ‪ 6665‬الى حدود سنة ‪ 6660‬استقر حجم التوظيف برإلداية‬
‫العمومية في حدود ‪ 0666‬موظف سنوير‪ .‬فرنه في نفس الفترة فمعدل اإلحرلة على التقرعد بحد السن تجروز ‪ 6666‬متقرعد سنوير ‪ .‬وللتذكير فضمن هذا‬
‫السيرق بدا يطرح ملف التقرعد في السرحة السيرسية واالعالمية وتاشكيل اللجنة الوطنية والتقنية‪...‬‬
‫وم سنوات ‪ ، 6606 - 6664‬تم تسجيل زيردة في أعداد املنرصب املرلية املفتوحة ( ‪ 00666 /6664‬منصب ‪ / 6663 -‬تقريبر ‪ 05666‬منصب ‪ / 6606 -‬تقريبر‬
‫‪ 64666‬منصب ‪ 04466 / 6600 -‬منصب ‪ 60664 - 6606 /‬منصب ) ‪ .‬فرملعدل السنوي للتوظيف خالل نفس الفترة لم يتجروز ‪ 06666‬سنوير ‪ .‬فرن عدد‬
‫املحرلين على التقرعد وصل سنة ‪ 6606‬الى مر يقريب ‪ 06666‬الف متقرعد‪ .‬دون احتسرب املتقرعدين بإداية البالط امللكي والدفرع الوطني والقوات املسرعدة‬
‫والعدل وإداية السجون)‬
‫‪ . 3‬البنية العمرية واإلدارية والنوعية \ تاشير املعطيرت بخصوص إعمري املوظفين ان فقط ‪ %05‬من املوظفين تقل أعمريهم عن ‪ 56‬سنة و ‪ %06‬تتراوح‬
‫أعمريهم مر بين ‪ 46‬و ‪ 06‬سنة ‪ .‬و ‪ %04‬من املوظفين مرتبون في السلم ‪ 6‬الى ‪ ، 0‬و ‪ %60‬مرتبون في السلم ‪ 0‬و ‪ .\. 46 ( . 3‬من السلم ‪ 6‬الى ‪ ) 3‬و ‪%06‬‬
‫مرتبون في السلم ‪ 06‬فمر فوق أمر التوزع حسب الجنس (‪ %03‬ذكوي و ‪ %50‬إنرث)‬
‫‪ . 4‬بنية التأطير باإلدارة العمومية \ تعرف اإلداية العمومية مستوى تأطير ضعيف ‪،‬برملقرينة م عدد السكرن‪ ،‬بحيث ال يتعدى ‪ 60‬موظف لكل ‪0666‬‬
‫مواطن ‪ .‬وهي نسبة ال ترقى الى مستوى عدد املوظفين مقرينة ببعض دوي الجواي‪ .‬مثال تونس ‪ 44‬موظف لكل ‪ 0666‬مواطن ‪ .‬وفي الجزائر ‪ 46‬موظف لكل‬
‫‪ 0666‬مواطن ‪ .‬وتصل في الدول املتقدمة مثل فرنسر الى ‪ 06‬موظف لكل ‪ 0666‬مواطن‪.‬‬
‫‪ . 5‬من المقياسية الديمغرافية الى المقياسية السياسية‬
‫برلنظر الى هذه املعطيرت ‪ ،‬تتضح حقيقة واضحة هو ان تحريك املؤشرات الديمغرافية للمقريبة املقيرسية‪ ،‬ال يمكن ان تحل سواء على املدى القريب او‬
‫املتوسط وحتى البعيد االختالالت املرلية وال تؤمن ديمومة النظرم التقرعدي برلقطب العمومي ‪faire bouger les bornes paramétriques ne pourrait pas) ،‬‬
‫‪ (résoudre ni la viabilité des équilibres ni la pérennité de système‬بدون ان تكون هنرك سيرسية وطنية وإيادية للتوظيف برإلداية العمومية ‪ .‬وحتى إذا‬
‫مر افترضنر ضروية إصالح املنظومة التقرعد ‪ ،‬فال يمكن ان يتحمل املوظفون واملتقرعدون عبئ اإلصالح لوحدهم ‪ .‬فمجهود اإلصالح يجب ان يكون متوازنر‬
‫وماشتركر وعردال بين االطراف ‪ ( .‬الدولة كماشغلة و املاشغلين في اإلداية العمومية و مؤسسرت تدبير خدمرت التقرعد العمومي )‬
‫فرإلصالح املقيرس ي بمؤشراته الديمغرافية ‪،‬تقوم على تاشغيل ثالثة مؤشرات لإلصالح ‪ .‬تستهدف طرف واحد هو املوظف ( مقيرس تمديد مدة العمل ‪.‬ومقيرس‬
‫الزيردة في املسرهمرت ‪ .‬ومقيرس الزيردة في وعرء احتسرب التقرعد وتخفيض النسبة السنوية ) امر االصالح املقيرس ي بمؤشراته السيرسية ‪ ،‬يقترح تاشغيل‬
‫ثالثة مؤشرات لإلصالح ‪ ،‬تستهدف توزع عردل ومتوازن لعبء االصالح على االطراف الثالثة املتصلة بنظرم التقرعد في القطب العمومي ‪ .‬بعبرية اخرى‬
‫االنتقرل من مقيرسية ديمغرافية تحمل املوظف عبئ مسؤولية اصالح النظرم التقرعدي ‪ .‬الى مقيرسية سيرسية تعمل على ادمرج االطراف الثالثة لبنرء‬
‫صيرغة اصالحية عردلة ‪ ،‬بين الدولة كماشغلة ‪ ،‬و املؤسسرت املسيرة للتقرعد ‪ ،‬واملوظف الناشيط واملنخرط ويمكن تركيبهر على الاشكل الترلي‬
‫‪ . 0‬مقيرس التاشغيل برإلداية العمومية ‪ . 6‬مقيرس هيكلة القطب العمومي للتقرعد ‪ . 5‬مقيرس السن القرنوني لإلحرلة على التقرعد‬
‫‪ . 1 . 5‬مقياس التشغيل باإلدارة العمومية‬
‫فبرلنظر الى حجم املحرلين على التقرعد خالل العاشر سنوات املقبلة ‪ .‬والتقاشف املنهجي في عمليرت التوظيف السنوية ‪ .‬والتراج الكبير في مؤشرات التاشبيب ‪.‬‬
‫وضعف مستوى التأطير برلعالقة م عدد السكرن ‪ ...‬كلهر مؤشرات تؤكد اختصريية واختزالية ووهمية املنهجية املقيرسية ‪ ،‬التي لن تحل اشكرلية التوازن املرلي‬
‫للصندوق املغربي للتقرعد ‪،‬إذا لم يتم اعتمرد سيرسة إيادية للتاشغيل برإلداية العمومية في قلب عملية االصالح ‪ .‬وللتدليل على ذلك ‪ ،‬ناشير الى ان املعدل‬
‫االجمرلي لعدد املحرلين على التقرعد خالل العاشر سنوات املقبلة سيصل الى ‪ 66666‬الف سنوير ‪ .‬وخالل العاشرين سنة املقبلة ‪ 04666‬الف متقرعد سنوير ‪.‬‬
‫وعلى مدى ‪ 56‬سنة املقبلة ‪ 00666‬الف متقرعد سنوير ‪ .‬بعبرية اخرى ان اختالل العوامل الديمغرافية وبرلترلي املرلية (برالنتقرل من ‪ 06‬موظف ناشيط الى ‪5‬‬
‫ناشطرء مقربل متقرعد واحد خالل الثالثين سنة املرضية ( ‪ ) 6606 – 0346‬وفي افق العاشر سنوات املقبلة الى موظف ناشيط واحد مقربل متقرعد واحد )‬
‫يعود سببه االصلي للتقاشف الاشديد واملنهجي لسيرسية التاشغيل برإلداية العمومية‪ ،‬املعتمدة من طرف الدولة في املرحلة االولى‪ ،‬بسبب تطبيق برنرمج‬
‫التقويم الهيكلي ‪ .‬وفي املرحلة بسبب تطبيق برنرمج السوق املفتوحة والخوصصة الاشرملة للمرافق العمومية‬

‫‪3‬‬

‫وهدا يعني على املدى القريب واملتوسط والبعيد ‪ ،‬انه ال يمكن للموظف ان يتحمل مسؤولية معرلجة االختالالت املرلية للصندوق من خالل اعتمرد املقريبة‬
‫املقيرسية ‪ .‬فرلدولة كماشغلة تتحمل املسؤولية املبرشرة ‪ ،‬بوض مسرلة التاشغيل العمومي في قلب اصالح التقرعد برلقطب العمومي ‪ ،‬وفق برنرمج‬
‫استراتيجي يقوم على ‪.....‬‬
‫‪ . 0‬الرف من نسبة التأطير بإدايات الدولة ونقلهر من ‪ 60‬الى ‪ 46‬موظف لكل ‪ 0666‬نسمة‪.‬‬
‫‪ . 6‬تاشبيب االداية العمومية برالنتقرل من ‪ 05‬الى ‪ 46‬في املرئة االقل من ‪ 56‬سنة ‪.‬‬
‫‪ . 5‬تركيز عمليرت التوظيف على القطرعرت والسيرسرت العمومية ذات االولوية القصوى كرلتعليم والصحة والقضرء والخدمرت املرفقية‪.‬‬
‫‪ . 4‬فتح ويش املراجعة الجديية للنظرم االسرس ي العرم للوظيفة العمومية‪.‬‬
‫‪ . 6‬مصرحبة عمليرت التوظيف بإدايات الدولة ببرنرمج وطني للتكوين املستمر االدمرجي ومالئم للحرجيرت الجديدة‬
‫‪ . 0‬ترمين التوازنرت املرلية للصندوق والتضرمن التوزععي بين االجيرل وحقوق املتقرعدين وخلق القطب العمومي للتقرعد عبر اعردة التوازن للمؤشر‬
‫الديمغرافي بين الناشطرء واملتقرعدين‪.‬‬
‫ان االختيريات املطروحة في املقريبة املقيرسية تعمل فقط على ترجيل االنهيري‪ ،‬عبر تحميل املوظف العبء املرلي‪ .‬امر خيري االستراتيجي النقرد الصندوق‬
‫يتجسد في الزيردة املمنهجة واملتراكمة سنوير في عدد املنخرطين ‪ .‬وهدا يعني في املعردلة الحسربية توظيف سنوير معدل ‪ 66666‬الف موظف سنوير خالل‬
‫العاشر سنوات املقبلة ( مر مجموعه ‪ 666666‬الف موظف ناشيط مقربل ‪ 664666‬سيحرلون على التقرعد خالل ‪ 06‬سنوات املقبلة )‪ .‬او توظيف ‪46666‬‬
‫سنوير خالل ‪ 66‬سنة املقبلة ( مر مجموعه ‪ 466666‬الف موظف ناشيط مقربل ‪ 506666‬الف سيحرلون على التقرعد خالل ‪ 66‬سنة املقبلة ) ‪ .‬او توظيف‬
‫‪ 56666‬الف سنوير خالل ‪ 56‬سنة املقبلة ( مر مجموعه ‪ 366666‬الف مقربل ‪ 666666‬الف ستحرل على التقرعد خالل نفس الفترة )‬
‫‪ . 2 . 5‬مقياس هيكلة مؤسسة القطب العمومي للتقاعد ( حالة الصندوق املغربي للتقاعد)‬
‫مقيرس التاشغيل بمنظويية استراتيجية في ادايات الدولة ياشكل العمود السيرس ي النقرد وديمومة النظرم التقرعدي برلقطب العمومي القرئم على النظرم‬
‫التوزععي والتضرمن بين االجيرل‪ .‬لكن في نفس الوقت‪ ،‬اذا كرنت الدولة كماشغلة‪ ،‬مسؤولة عن االختالالت املرلية للصندوق املغربي للتقرعد ‪ ،‬بسبب سيرسة‬
‫التقاشف التوظيفي ‪ .‬فرن مسؤوليتهر موثقة ايضر على مستوى االختالالت الهيكلية والتنظيمية و التدبيرية للصندوق‪ .‬وهنر ال بد من االشرية الى تخلف الدولة‬
‫عن اداء مستحقرتهر ومسرهمرتهر كماشغلة للموظفين‪ ،‬والتي ترافقت م فترة تدبيرهر املبرشر للصندوق (‪ ، ) 0330 – 0360‬والتي قديت حكومير برزيد من ‪00‬‬
‫مليري ديهم‪ .‬برلرغم من ان التقديرات الحقيقية تفوق هذا املبلغ بكثير ‪.‬خصوصر اذا اخدنر بعين االعتبري ‪،‬ان تصفية حقوق معرشرت املتقرعدين في هذه‬
‫الفترة كرنت في مستويرتهر الدنير برملقرينة م مداخيل الناشطرء ‪ ،‬الدين يسرهمون برلتسروي م مسرهمة الدولة ‪ 66(.‬في املرئة مسرهمة املوظف و ‪ 66‬في املرئة‬
‫مسرهمة الدولة )‬
‫كمر تجب االشرية هنر ايضر ‪،‬الى الطريقة واالسلوب الذي تم به تدبير االزمة املرلية للمعرشرت العسكرية‪ ،‬وتمويل جزء منهر مبرشرة من مرلية نظرم املعرشرت‬
‫املدنية في خرق لالطري القرنوني ‪ ،‬وخصوصر الفصل ‪ 06‬من ظهير ‪ ، 0330‬وفي تعريض كرمل م املقتضيرت املتعلقة بمراقبة التوازن املرلي للنظرمين وتدبيرهمر‬
‫املنفصل ‪.‬م العلم ان نسبة املسرهمرت في نظرم املعرشرت العسكرية ‪ ،‬يقوم على ‪ 5\0‬برلنسبة للموظف العسكري ‪ ،‬و ‪ 5\6‬برلنسبة للدولة ‪ .‬برإلضرفة الى‬
‫استثنرء هذا النظرم من الدياسرت البحثية والتشخيصية ‪ ،‬وقيرس اختالالته ‪ ،‬وتقدير تأثيره على نظرم املعرشرت املدنية ‪.‬‬
‫كمر ان ازمة الصندوق تعود ايضر الى الى الغموض الكبير وغيرب االفتحرص الدقيق واملحرسبة والاشفرفية في كل مر هو متصل برلنفقرت التدبيرية والقرايات‬
‫االستثمريية ‪ ،‬التي اتخذت خالل ‪ 56‬سنة املرضية ‪ .‬وعدم التقدير الدقيق لألثري السلبية للمغردية الطوعية ألزيد من ‪ 46‬الف موظف على ديمغرافية الناشطرء‬
‫املسرهمين ‪ .‬و اضعرف منهجي للحكرمة التدبيرية‪ ،‬تقوم على حق املاشريكة في تسيير الصندوق‪ .‬كمر تؤكد املعطيرت الى ان احتيرطرت الصندوق والتي تقدي بمر‬
‫يزيد عن ‪ 06‬مليري ديهم ‪ ،‬تخض ملنطق استعمرلي ال تحقق مردودية عرلية‪ ،‬بسبب توجيههر في اتجره واحد ‪ ....‬برإلضرفة الى عمليرت توزع املوظفين‬
‫واملستخدمين بإدايات الدولة ومؤسسرتهر ‪ ،‬على مؤسستين ‪ ...‬الصندوق املغربي للتقرعد ‪ ،‬ومؤسسة النظرم الجمرعي ملنح يواتب التقرعد ‪ .‬وفي هذا االطري‬
‫نعتقد بأهمية اعردة هيكلة كرملة ملؤسسرت تدبير التقرعد ‪ ،‬كمؤشر اسرس ي في معردلة املقيرسية السيرسية‪ ،‬إلصالح نظرم التقرعد العمومي ‪ ،‬من خالل‬
‫تحريك مركب االصالحرت الترلية ‪...‬‬
‫‪ . 0‬تصميم وتفعيل نظرم القطب العمومي للتقرعد ‪،‬في الية مؤسسرتية واحدة ‪ .‬تمكن الصندوق املغربي للتقرعد من تدبير جمي املوظفين املدنيين‬
‫والعسكريين ‪ .‬والغرء النظرم الجمرعي ملنح يواتب التقرعد ‪ .‬وتصميم برنرمج اجبريي من داخل املؤسسة للتقرعد التكميلي‪...‬‬
‫‪ . 6‬ادمرج كرمل لنظرم املعرشرت العسكرية في نظرم املعرشرت املدنية ‪ .‬من خالل الرف من سن التقرعد ‪،‬والرف من نسبة مسرهمرت الدولة ‪،‬م تسطير اليرت‬
‫ترخد بعين االعتبري الطرب الاشرق للمهن العسكرية ‪les facteurs de la pénibilité‬‬
‫‪ . 5‬تمكين الصندوق من اليرت محددة تحري قرايات استعمرل االحتيرطرت والتوظيفرت املرلية املضمونة ‪ ،‬م تطوير برنرمج للمسؤولية االجتمرعية للمؤسسة‬
‫عبر تدبير برامج االستثمري االجتمرعي ‪ .‬وبرامج قروض بفوائد تنرفسية لفرئدة املنخرطين واملتقرعدين ‪ .‬م االستمراي في توظيف االموال في سندات الدولة‬
‫والسندات املضمونة في اطري تعرقدي م الدولة‪ ،‬ونسبة اقل من ‪ 06‬في املرئة في االسهم والسندات املتداولة برلبرصة في اطري تعرقدي م املقروالت لحمريتهر‬
‫من املخرطر املحتملة‪....‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ . 4‬اعردة االعتبري ملنهجية الحكرمة التدبيرية ‪،‬برعتمرد الية التنظيم املتسروي االعضرء للقطب العمومي للتقرعد‪ ،‬بين ممثلي االداية وممثلي املوظفين الناشطرء‬
‫وممثلي املتقرعدين ‪.‬الدين يتم تعيينهم من طرف النقربرت حسب االستحقرقرت التمثيلية ‪ .‬على ان يكون يئيس املجلس االدايي يئيس اداية القطب العمومي‬
‫للتقرعد ‪ .‬والنرئب االول للرئيس من ممثلي املوظفين الناشطرء‪ .‬والنرئب الثرني من ممثلي املتقرعدين‪....‬‬
‫‪ . 3‬مقياس السن القانوني لإلحالة على التقاعد‬
‫ان عملية االنتقال من املقياسية الديمغرافية ‪ ،‬الى املقياسية السياسية إلصالح نظام التقاعد بالقطب العمومي ‪ .‬تتطلب تحويل مقياس تمديد سن‬
‫االحالة على التقاعد ( من ‪ 06‬الى ‪ 06‬سنة ) ‪ ،‬من مقياس ديموغرافي ‪،‬الى مقياس التضامن ما بين االجيال‪de paramètre démographique vers un .‬‬
‫‪ . paramètre de solidarité inter- générationnelle‬بعبارة اخرى االنتقال من التطبيق الشامل وامليكانيكي واالحادي على البنية الديمغرافية ملجموع‬
‫املوظفين‪ ،‬الى التطبيق القائم على املؤشرات الجيلية لولوج الوظيفة العمومية ‪ .‬لكن قبل الدخول في التفرصيل التوجيهية لعملية التحويل بخصوص‬
‫هذا املقيرس ‪ .‬يجب ان نأخذ بعين االعتبري من جهة ‪ ،‬ان تطبيقه امليكرنيكي او االوتومرتيكي يتضمن تأثيرات سلبية على سوق التاشغيل برإلداية العمومية ‪.‬‬
‫ومن جهة ثرنية تمديد مدة املسرهمرت ‪ ،‬وتقليص مدة صرف املعرشرت ملدة سنتين او اكثر ‪ ،‬برلعالقة م مؤشر امل الحيرة ‪ .‬ومن جهة ثرلثة فرن ايتفرع سن‬
‫ولوج الوظيفة العمومية ( مر بين ‪ 65‬و ‪ 66‬سنة)‪ ،‬خصوصر وان االتجره العرم للتوظيف خالل ‪ 06‬سنوات املقبلة سيوس من نسبة االطر العلير ليصل الى‬
‫مر يقريب ‪ 06‬في املرئة (‪ 06‬في املرئة حرلير من املوظفين مرتبون في السلم ‪ 06‬فمر فوق ) وبرلترلي فلن تتعدى سنوات العمل الفعلية سقف (‪ 53‬سنة عمل‬
‫فعلية ‪ 65 +‬كسنة محتملة للتوظيف = ‪ )06‬سنة كحد اقص ى الحتسرب املعرش ‪ ،‬الذي لن يصل بري حرل من االحوال الى املعرش الكرمل ‪ ،‬بحيث لن‬
‫يتعدى في الحد االقص ى ‪ 53‬سنة عمل فعلية ألقفرل السن القرنوني الجديد للتقرعد في ‪ 06‬سنة ‪ ،‬بسبب التراج الكبير في عمليرت التوظيف في سن مبكرة‬
‫مر بين ‪ 00‬و اقل من ‪ 65‬سنة ‪les longues carrières‬‬
‫و في اطري نموذج املقيرسية السيرسية إلصالح التقرعد‪ ،‬يمكن تحريك املقيرس الثرلث ‪ .‬واملتمثل في تمديد السن القرنوني لإلحرلة على التقرعد من ‪ 06‬الى ‪06‬‬
‫سنة ‪ .‬بهدف بنرء التحمل املاشترك واملتوازن بين االطراف املتصلة برإلصالح ‪(.‬الدولة كماشغلة وهيكلة املؤسسرت املسيرة واملوظفين الناشطرء ) باشرط اول‪،‬‬
‫يتمثل في تحويله من الية التطبيق امليكرنيكي الى الية التطبيق الجيلي ‪ .‬والاشرط الثرني يتمثل في عدم املسرس برلية حسرب معرش التقرعد ‪ ،‬بعبرية اوضح‬
‫يفض اية معردلة تؤدي الى تخفيض القيمة املردية للمعرش ‪ (.‬االحتفرظ برجر الاشهر االخير قبل االحرلة على التقرعد ونسبة ‪ 6,6‬عن كل سنة عمل فعلية )‪.‬‬
‫والاشرط الثرلث ‪ ،‬يتعلق برفض الزيردة في نسبة االشتراكرت واملسرهمرت ‪ ...‬ضمن هده الاشروط املبدئية غير القربلة للتفروض يمكن تمديد السن القرنوني‬
‫لإلحرلة على التقرعد انطالقر من مبدا التوزع مر بين اجيرل املوظفين الناشطرء ‪ ،‬بنرءا على مقيرس سن االزديرد ‪ ،‬وسن التوظيف ‪ .‬وفق التوجهرت التركيبية‬
‫الترلية‬
‫‪ . 0‬برلنسبة للموظفين الناشطرء املزادين قبل او خالل سنة ‪، 0366‬واملستوفين لاشرط ‪ 46‬سنة عمل فعلية فمر فوق ‪ .‬تتم احرلتهم على التقرعد على ‪ 06‬سنة‬
‫بحقوقهم الحسربية الكرملة ‪ ( .‬مثال موظف ازداد سنة ‪ 0366‬وتم توظيفه عل بين سن ‪ 00‬و ‪ 66‬سنة تعني ‪ 44‬و ‪ 46‬سنة عمل فعلية برالحرلة على التقرعد‬
‫على ‪ 06‬سنة)‪....‬‬
‫‪ . 6‬برلنسبة للموظفين الناشطرء املزدادين بين سنة ‪ 0360‬و ‪0306‬واملستوفين لاشرط ‪ 46‬سنة عمل فعلية ‪ ،‬يحرلون على التقرعد على سن ‪ 06‬بحقوقهم‬
‫الحسربية الكرملة ‪ ( ،‬مثال موظف ازداد سنة ‪ 0360‬وتم توظيفه برإلداية على بين سن ‪ 00‬و ‪ 66‬سنة تعني ‪ 44‬و ‪ 46‬سنة كمدة عمل فعلية بحد ‪ 06‬سنة‬
‫لإلحرلة على التقرعد ) ولغيرهم من املوظفين الناشطرء يمكن احرلتهم على التقرعد اختيريير على سن ‪ ، 06‬على قرعدة احتسرب عدد سنوات العمل الفعلية (‬
‫مثال موظف ازداد سنة ‪ 0306‬وتم توظيفه برإلداية على سن ‪ 66‬سنة فله االختيري االحرلة على التقرعد بسن ‪ 06‬سنة بعد ‪ 54‬سنة عمل فعلية او سن ‪06‬‬
‫سنة بعد ‪ 46‬سنة عمل فعلية بمعنى سنة االحرلة على التقرعد امر سنة ‪ 6666‬او سنة ‪) 6666‬‬
‫‪ . 5‬برلنسبة لجيل املوظفين الناشطين املزدادين بين سنة ‪ 0300‬و ‪، 0300‬والدين تم توظيفهم عن سن ‪ 66‬فمر فوق ‪ .‬يحرلون للتقرعد بحد سن ‪ 06‬سنة على‬
‫قرعدة احتسرب سنوات العمل الفعلية‪( .‬مثال موظف ازداد سنة ‪ 0300‬وتم توظيفه بسن ‪ ( 66‬سنة ‪ ) 0343‬فسنة االحرلة على التقرعد بحد السن ‪ 06‬سنة‬
‫سيكون سنة ‪ 6663‬بعد ‪ 46‬سنة عمل فعلية – امر حرلة املوظف الذي ازداد سنة ‪ 0300‬وتم توظيفه في ‪ 66‬سنة من عمره ( سنة ‪ ) 0336‬فسنة االحرلة على‬
‫التقرعد بحد السن ‪ 06‬سيكون سنة ‪ 6663‬بعد ‪ 50‬سنة عمل فعلية )‬
‫‪ . 4‬برلنسبة لجيل املوظفين الناشطين املزدادين بعد سنة ‪ ،0304‬والدين تم توظيفهم برإلداية العمومية عن سن ‪ 66‬سنة فمر فوق ‪ ،‬يحرلون على التقرعد بحد‬
‫سن ‪ 06‬سنة بمعنى ان سنة التقرعد بعد ‪ 46‬سنة كمدة عمل فعلية في الحد االقص ى ستكون سنة ‪6645‬‬
‫ان منطق معردلة التوزع مر بين االجيرل ‪ répartition intergénérationnelle‬لتطبيق الية تمديد حد سن القرنوني لإلحرلة على التقرعد ‪faire bouger‬‬
‫‪ l’Age l’égale de départ à la retraite‬تنطلق من بعض القواعد االتية‪ \ 0 ...‬توظيف يسروي او يقل عن ‪ 66‬سنة م ‪ 46‬سنة فمر فوق ‪،‬كمدة عمل فعلية‬
‫يحرلون على التقرعد بحد السن القرنوني في ‪ 06‬سنة م األخذ بعين االعتبري سنة التوظيف‪ \ 6 .‬توظيف يسروي او يقل عن ‪ 64‬سنة م ‪ 46‬سنة عمل فعلية‬
‫يحرلون اختيريير على التقرعد بحد السن القرنوني في ‪ 06‬سنة ‪ ،‬م األخذ بعين االعتبري سنة التوظيف ‪ \ 5 .‬توظيف يسروي او اكثر من ‪ 66‬سنة يحرلون على‬
‫التقرعد بحد السن القرنوني في ‪ 06‬سنة والدين تم توظيفهم م بداية القرن الحرلي‪....‬‬
‫ان تمديد مدة العمل بتطبيق الية التوزع التضرمني مر بين اجيرل املوظفين ‪ ،‬يجب ايضر ان تنديج ضمن مجموعة من القواعد االسرسية لضمرن العدالة‬
‫التوزععية من بينهر‪ ....‬اوال \ اجراء دياسرت دقيقة حول عوامل املحددة لصعوبة ممريسة املهن ‪ les facteurs de la pénibilité‬وتحديد طربعهر الاشرق ‪،‬واثرهر‬

‫‪5‬‬

‫على معدل امل الحيرة ‪ .‬والعمل على ادمرجهر كعنصر قيرس ي لإلحرلة املبكرة للتقرعد في القطب العمومي ‪،‬م ترمين التمويل املبرشر من طرف الدولة ‪ .‬ثرنير \‬
‫تاشكيل اللجرن التقنية املتسروية االعضرء‪ ،‬لاشروط العمل والصحة والسالمة املهنية ‪ ،‬بكل القطرعرت ومؤسسرت الدولة ‪ .‬واحداث املؤسسة الوطنية لطب‬
‫الاشغل والصحة والسالمة املهنية‪ ،‬يتم تاشكيلهر وتدبيرهر وفق التركيب الثالثي االطراف ‪ .‬ثرلثر \ األخذ بعين االعتبري املوظفون ذوي الحرجيرت الخرصة‪،‬‬
‫واالمهرت اللواتي انجبن اكثر من ‪ 5‬اطفرل ‪ ،‬او تربية احد االبنرء املعرقين ‪ ،‬او االمهرت املكلفين لوحدهم برالسرة ‪ ،‬او املوظفين (ت) الدين يعرنون من امراض‬
‫مزمنة وخصوصر الدين توقفوا عن العمل ملدد معينة ‪ .......‬يابعر \ تصميم نظرم خرص في اطري القطب العمومي للتقرعد‪ ،‬يواكب املنخرطين املتقرعدين الدين‬
‫يتحولون الى ممريسة مهن فردية او حرة ‪ ،‬عن طريق الية جديدة للمسرهمرت املتحصلة عن ممريسة املهنة الجديدة بعد التقرعد ‪ ،‬م املعرش املحصل عليه‬
‫عبر الية للمسرهمة والحسرب الجديد ملعرش التقرعد ‪........‬‬
‫اصالح انظمة التقرعد برلقطب العمومي في حرلة املغرب ‪ ،‬ال تستقيم برملحروالت الجريية ‪ ،‬ومن اكثر من جهة ‪ ،‬لفرض ياي واحد ‪ .‬خصوصر عندمر يكون هذا‬
‫الراي مستويدا ‪،‬وبعالمة ايديوسيرسية واضحة ‪ ،‬تجعل من املوظف او املستخدم املتحمل الوحيد للعبء واملسؤول الوحيد عن االختالالت ‪ .‬ضمن واق‬
‫وسيروية ال يتحمل فيهر ال مسؤولية وال اسبرب االختالالت القرئمة ‪ .‬فرإلصالح في عمقه هو القدية على تجروز الواق نحو املستقبل برؤية املقيرسية‬
‫السيرسية وليست برؤية املقيرسية الديمغرافية برؤية التحمل املاشترك بين االطراف وليس برؤية تحميل طرف واحد برؤية العدالة االجتمرعية وليس برؤية‬
‫االجهرز على املكتسبرت برؤية الحقوق وليس فقط برؤية الواجبرت ‪....‬‬

‫‪6‬‬


Aperçu du document التقاعدنشر.pdf - page 1/6

Aperçu du document التقاعدنشر.pdf - page 2/6

Aperçu du document التقاعدنشر.pdf - page 3/6

Aperçu du document التقاعدنشر.pdf - page 4/6

Aperçu du document التقاعدنشر.pdf - page 5/6

Aperçu du document التقاعدنشر.pdf - page 6/6
Télécharger le fichier (PDF)


التقاعدنشر.pdf (PDF, 743 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


fichier pdf sans nom 1
fichier sans nom 3
pvsys
3pigstroika fr
corp drhg 2016 0027
k98o6cf

Sur le même sujet..