TADY LAHARANA 186 .pdfNom original: TADY LAHARANA 186.pdfAuteur: Lalaina Fatratra

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Acrobat PDFMaker 8.1 pour Word / Adobe PDF Library 8.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/10/2013 à 19:20, depuis l'adresse IP 41.204.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 7284 fois.
Taille du document: 2.7 Mo (27 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


FIANGONAN=I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA

FITANDREMANA SOAMANANDRARINY MIARADIA

TAONA XXV. LAHARANA. 186
SEPTAMBRA - OKTOBRA 2013

GAZETY AVOAKAN=NY SAMPANA
TANORA KRISTIANA ZANDRINY
“ FJKM MIFANAMPY

: 0

“ FACEBOOK N’NY TADY

: 1

“ VATSIM - PANAHY

: 3

“ HONO, HO’AHO TALE …

: 5

“ MPANATONA “MENDRIKA”

: 8

“ PASTEUR RAVELOJAONA

: 9

“ PAPE FRANCOIS : FIJERY HAFA

: 11

“ NY TRANO HONENANTSIKA

: 12

“ NY VODIONDRY

: 15

“ IMERINA : TSIDI-BOHITRA

: 18

“ FANTARO NY VOLAMENA

: 20

“ VAOVAON ‘ IARIVO 1944

: 22

“ ROVA : TADIDIKO SADY TSAROAKO : 23
“ ALIM - PAHAVARATRA

: 24

FIFANAMPIAN ‘ NY SAMY FJKM

Ny Fjkm ao Gland, any Suisse,
dia iray amin=ireo Fjkm 5 mivondrona ao amin=ny Synodam-paritany
faha 37, Vatofehizoro Ampitandranomasina. Enin-taona izao no
nitokananana io Fjkm io, izay
tandreman = ny Pasitera Rabearison
Lalasoa ary ivavahan= ny Malagasy
50 mahery monina ao Gland sy ny
manodidina azy. 4 ny sampana
velona ao aminy ary manana antoko
mpihira sy gazety koa ny Fjkm
Gland.
Raha nandalo taty an-tanindrazana
ny solontena roa avy amin=ny Biraon=
izany Fjkm izany, dia niara-paly
tamintsika tamin=ny fitokanana ny
sekoly ny 27 sy 28 jolay 2013 lasa
teo. Ary dia nanohina fatratra ny
Mpitandrina sy ny Birao ary ny
mpinon= ny Fjkm ao Gland ny tatitra nataon=ireo solontenany raha
nizara ny fizotry ny Alanonana@ teto
Soama rizareo. Vokatr=izany dia
natokan= ny Fjkm ao Gland ny
ampahan=ny fanompoam-pivavahana
nataony ny Alahady 22 septambra
mba hisaorana an=Andriamanitra
ary koa mba hitrotroana amimbavaka ny Fjkm Soamanandrariny
Miaradia noho ny ezaka sekoly.
Tsy nitsahatra teo anefa izany
fisaorana an= Andriamanitra sy
fitondrana antsika tamim-bavaka
izany, fa dia noporofoin=ny mpinon=
ny Fjkm Gland tamin=ny asa koa

izany fankaherezana antsika izany,
noho ny fahafantarany fa mbola misy
ny ezaka takian=ny asa fanore-nana,
raha tsy ilaza afa-tsy ny fampitaovana fotsiny.. Nisy àry ny valopy
nozaraina
tamin= ny

mpianakavy; tsy nisy nanaiky ho
diso an-jara fa nanolotra ny vokatry
ny fo sy fitiavana ho tosika ho an=
ny Soama Miaradia. Naavo6 riana
739.000 Ariary izany ezaka izany
ary ananterana indray etoana ny
fisaorana sy fankatelemana izay efa
nataon=ny Mpitandrina eto
amintsika.
Ankoatr=izany dia mitohy hatrany
ny fiaraha-miasa efa natomboky ny
Komity teo aloha; koa tamin=iny
volana Septambra ihany ihany koa,
dia nihetsika ny AMadagascours@,
fikambanana frantsay misahana ny
fanabeazana, izay tanora tato
amin=ny Vaomieran=ny gazety
TADY, zanaka am-pielezan=ny

Fjkm Soamanandrariny Miaradia
any France, no prezidantiny.
Mifanaraka amina sekoly na ivontoeram-panabeazana frantsay ny
Madagascours ary ao anatin= ny
firenena ampiany i Madagasikara.
Koa mazava ho azy fa tsy adinony
ny sekolin=ny Fjkm Soamanandrariny Miaradia ka efa nandefasany boky. Na ny fiaraha-miasa
amin=ny Fjkm ao Gland na ny
ezaka ataon = ny Madagascours dia
samy azo jerentsika an-tsary ao
amin=ny facebook n=ny gazety
www.facebook.com/gazetytady
Inona no azo lazaina eo
anatrehan=izay voalaza ? Inona no
teny azo atsipy amin=ny sampana sy
sampanasa rehetra eto amintsika ?
Ny voalohany angamba dia ny hoe
misy foana any ho any ny befitiavana, ny tia asa soa, ny vononkanampy raha toa ka misy manao
zavatra sy mampiseho ezaka mivaingana. Faharoa dia ny fankaherezana antsika hanohy ny fisokafana
amin=ny any ivelany, na eto antoerana izany na amin=ny any ampita; ary ny fahatelo dia ny fihazonana sy fanamafisana hatrany ny
fifandraisana ka anisan=ny azo
eritreretana amin=izany ny antsoina
hoe Ajumelage@ eo amin=ny sampana,
dispansera, sekoly, ary fiangonana
koa aza na eto an-toerana izany na
any an-dafy. Fieritreritra.
Ny Tonia

MATOAN-DAHATSORATRA

=

Toy ny Fjkm maro, dia nanokatra
ny pejiny ao amin=ny Afacebook@ koa
ny gazety TADY. Amin=ny teny
tsotra, dia pejy ao amin=ny Ainternet@
izany, nisokatra tamin=ny 18
aogositra 2013, ary itateran=ny gazety TADY isaky
ny 10 andro na tapa-bolana eo ho eo, an-tsary
indrindra indrindra ny vaovao rehetra mikasika ny
Fjkm Soamanandrariny Miaradia, ary amoahany
koa Aalbum@ mirakitra ny omaly sy ny anio
manodidina ny fiangonana na ny vohitr=i
Soamanandrariny. Raha fintinina dia foana hatreo
ny elanelan-tany satria na any Vietnam ianao, na
any Norvège, na any Amerika, na any Israely, na
any Mauritanie, na any Besalampy, na etsy
Analamahitsy, na aiza na aiza, dia ho toy ny eto
Soama ihany raha vao manokatra ny pejin=ny gazety

Mahal as ana er i t r er i t r a
Ny t eni n=ol on- kendr y i r ay :
=Zaz a hat r any ny vahoaka ==
Toa z az a moa ar ebi r eby
Ami n- t eny t s ar a l ahat r a
At aon=i r eo mal ama vava
I z ay mi t s angana ho mes i a
Hampakat r a ny f ar i - pi ai nany
Hanaf aka ami n=ny f ahant r ana;
At aon=i r eo mi r angor ango
t e hahaz o f ahef ana
hahaf ahany mangor ona
ny har en=ny f i r enena;
at aon=i r eo i z ay l al i n- t s ai na,
mpanaki ana gai gi l ahy;
nef a nony avy eo, nankai z a ?
Ny vahoaka ni hogahoga
i z ay nent ani ny == hi t ol ona ==,
mi l ent i ka ami n=ny f ahant r any,
Mai nka mi hohoka ami n=ny t any :
Ny t eo an- t anany : - naf oi ny;
Ny nant enai ny : - t s i s y akor y . .
E, vahoaka z az a bodo
Nat aony t ohat r a f i akar ana . . .
I z aho angamba, na i anao,
I z ay ==vahoaka z az a == i z ay !
Sai no i z any ani o !
I RAKO AMMI ==

Izany hoe, raha miditra amin=ny Ainternet@ ianao,
ka mampiditra ny adiresy manao hoe
www.facebook.com/gazetytady, dia hahita sary sy
hamaky vaovao mameno izay hita sy voavakinao
amin=ity gazety ampelan-tananao ity. Raha manana
ny antsoina hoe Acompte facebook@ aza ianao, dia ho
afaka hiditra, hanoratra, hanome hevitra, hiserasera
ao anatin=io pejintsika io, hanome aina ny fiarahamonin=ny mpianakavy miara-dia, satria izay no tena
tanjona raha nanokatra azy. Mazava ho azy fa
azonao vakina ao ity laharana 186 ity sy izay
laharan=ny TADY rehetra hivoaka.
Na izany aza, raha 2 volana
mahery izao no nisokafan=ny pejy,
dia mbola lavitra ny tanjona;
mbola vitsy ny mpitsidika, mbola
mihisatra ny fanehoan-kevitra.
Koa manasa, rey lahy, aza avela
hangatsiaka ilay tananantsika.
Raha ny tehaka sy horakoraka no
fomba tsara indrindra anehoana fankaherezana sy
mampazoto ny mpilalao eny amin=ny kianja, dia ny
fitsidihana ny pejy ary ny filazana Aj=aime@ no
fankaherezana lehibe indrindra ho an=ny
mpikarakara. Misaotra, ry havana !...
Ny Gazety TADY
- 3 -

Ras oahai ngo Zo s y Fi nar i t r a, Canada
Rakot obe El i s e, mi anakavy Fr anc e
Ral ahat r ar i vo Lol i t ah, Fr ance
Sampana Dor kas y ( x2)
Randr i anai vos on J us t i n, mi anakavy
Rakot ondr at s i mba Fr anck, mi vady ( x2)
Rabes aot r a , mi anakavy
Rani vohar i s oa Adel i ne
Raoel i j ao Tovo, mi vady ( x2)
Ral i nor o Noel i ne
Ras amoel i na Gabr i el , mi vady
Raz ai ar i manana
Ravel os oa Per l i ne ( x2)
Benj ami n Ol ga Lal as oa ( x3)
Ras ami manana A. J us t i n, mi vady ( x2)
Randr i amamonj i s oa Hol i f i dy ( x2)
Rambol ahar i s on Far amal al a
Raz anaj at ovo J oel i s on, mi anakavy
Raz af i ndr amamba Andr y, mi vady
Nandr as ana Zoher i l al a J ean, mi anakavy
Rakot oar i s oa Char l es , mi anakavy
Raval i manana Ar s ène, mi anakavy
Rakot oar i vony J ul i en
Raz anat onga Beby ( x2)
Andr i anaj a J acques , mi anakavy
Raz akamanant s oa Edmond, mi vady
Ramanampamonj y Luci e Mi chèl e
Ras oar i mal al a Ber t hi ne
Ras ol of oar i vony Geor ges , mi anakavy
Rakot oni r i na Lant o
Rakot ondr at s i mba J ul es , mi vady
Rahar i s on Lant o Mahal eot ena. mi vady
Ras oahai ngo Lant o
Ras oar i l al a Henr i et t e
Rakot ondr anai vo Char l es , mi anakavy
Randr i anas ol o Di eudonné, mi vady
Randr i anar i vel o Har i vony T. , mi anakavy
Rakot ondr amanana Her y, mi anakavy
Rahar i s on Tahi na, mi anakavy
Rakot oz anany Gas t on, mi vady
Raj aona Al ai n, mi anakavy
Ramar omanana Ti na Ri char d
Rakot oni ai na J ean de Di eu
Ramamonj y Soal al ao, mi anakavy
Raf al i manana J ean- Rol l and, mi anakavy
Raz af i manant s oa Fr eddy, mi anakavy
Ravel onj at ovo Nt s oa, mi vady

MITSIDIKA ANAO INDRAY NY TADY SATRIA
AMPIAN=IZY IRETO TOSIKA

Gazety TADY Avoakan=ny Sampana Tanora Kristiana FJKM SOAMANANDRARINY MIARADIA Taona XXV Lah 186 Sept-Okt 2013
Tonia : Nivo Andriamasinoro. Adiresin=ny Gazety : Lot GIV 14 Soamanandrariny Antananarivo 101 Antananarivo Madagascar
Tél : 033 12 015 72 - 034 20 015 72 . Mail : ady.soamanandrariny@laposte.net - www.facebook.com/gazetytady . Nahodina : 495

- 3 -

HAFATRA TSINGERINTAONA

hitany ny làlana
sy
ny
dingana ary ny
SAINO NY LALANA ... MANORENA FAMANTARANhasarotan
=ny dianao.
DALANA HO ANAO... MANORENA TSANGAMBATO@
Izao
Jobily
izao
Jer. 31:21)
anefa dia vao mainka
hanendreny
anao
Migadona ny Novambra 2013, hanao bebe kokoa, hampihavana sy
ary tsaroana ny volana Novambra hampiray satria maina fitiavana ny
1988 raha nivoaka ny laharana tany.
voalohan=ity gazety TADY ity. Fe
ankehitriny : Jobily ! 25 taona SAINO NY LALANA. Matetika
sahady. Dia banjinina ny ho avy : miavo, miiva, be fotaka, misy tsilo sy
tsy mbola nitsahana.. toy ny zavatra malama ny làlana ka SAINO hoy ny
vaovao rehetra.. Mahafaly nefa Tompo. Izany hoe jereo tsara,
mahasaikatsaikatra, mampitandrin- tandremo tsara. Raha tsy izany mety
tandrina sy mampihafihafy. Etsy an- ho solafaka na tafintohina ianao ka
daniny, izaho.. toa mbola izaho hianjera ary haratra. Izay mijery
amin=ny lasa ihany; ny hafa, ny tsara ny làlana no afaka hisafidy ny
andro, ny fahasahiranana. Inona no toerana izay hametrahana ny
hatao ? Aiza ny làlana ? Fantatry ny tongony. Hizotra tsara izy ary ho
Tompo ny adin-tsainao, ka indro Izy tody soa any amin izay halehany.
mitari-dàlana anao, hoe : SAINO Azo lazaina ho làlana ihany koa ny
NY LALANA.
fianarana sy ny asa atao. Tsy
ataotao foana fa sainina tsara.
Fa inona moa ny làlana ? Raha ho Saino na koa hoe tandremo.
eny
Mahazo,
Ambohidahy, Nahoana no tandremana izany
Ambohimahitsy ianao avy eto làlana izany ? Mba tsy hitondrana
Soama, dia tsy maintsy mandeha foana ny tena any amin=ny zavatra
amin=ny làlana vao tonga eny. Raha na làlana tsy voa hevitra. Ny
izany, mampitohy tanàna, faritany, fitandremana ny làlana dia fitanfirenena samihafa ny làlana. Rehefa dremana ny tena. Tandremana ?
mandeha eny amin= ny làlana koa ny Nahoana ? Satria mora simba,
tena dia mifanena na tafaraka malemy. Satria koa sarobidy.
amin=olona maro, mpiara-monina, SAROBIDY ny tenanao ka aza atao
mpiara-miasa, mpiara-mianatra, ha varo-boba, amidy mora amin=ny
vana, namana eny fahavalo aza. fahazaran-dratsy toy ny teny ratsy,
Koa mampihao-na, ary mety ho ny hamamoana, ny lainga, ny loka;
mampihavana mihitsy ny làlana. amin=ny hakamoana, ny fialonana,
SAINO NY LALANA. Làlana aza ny devoly.
mampihaona, mampiray ary mampihavana : Ianao io koa, antsoin= MANANAGANA FAMANTARANAndriamanitra hanao toy ny làlana. DALANA HO ANAO.
Antsoiny ianao hitondra fampiBetsaka ny famantaran-dàlana
raisana, fihavanana sy fampihafahita
ankehitriny, toy ny fanovanana ho an=ny olona. Fantany fa
roan-dàlana
haha fantarana ny
olona afaka hahavita izany ianao ka
làlana
haleha;
ny balizy eny amin=ny
tendreny hanao izany. Meteza fa
fiolanana
sy
arabe manamorona
maina fitiavana ny tany. 25 taona
tevana
sy
hantsana,
miaro tsy
ianao, ry TADY !... Fantatry ny
hivarina
an-kady
ary
ny
Asignes de
Tompo ny efa natombokao, eny
piste@, marika milaza ny làlana
tokony na tsy tokony haleha. Tsy

- 3 -

mba very ny mpandeha mahajery
sy manaraka azy ireny. Momba
izany indrindra dia hoy Jesoa :
AIzaho no làlana sy fahamarinana
ary
fiainana@
(Jao.
14:16).
Hamakivaky ny 25 taona manaraka
indray ianao, ry TADY. Làlandavitra izany, ary ho lalan-tsarotra
tokoa. Tsy tiany ho diso làlana
ianao, tsy tiany ho fatifaty foana
koa, ka asainy mifidy Azy, dia Izy
izay sady famantaran-dàlana tsy
mandainga no làlana MARINA,
MISY FIAINANA. Eny, tsy mba ho
tafintohina fa hizotra fehizay, feno
fifaliana sy fiadana-na ka ho tody
soa izay mpandeha rehetra manaiky
hiaraka Aminy sy mandeha ao
Aminy.
MANORENA
TSANGAM-BATO.
Rehefa mandeha eny amoron-dra
nomasina eny amin=ny fasika, na
mandeha amin=ny fotaka mando ny
olona, dia hita ny dian-tongony.
Mora fantarina na avy aiza sy ho
aiza io olona io. Mety ho fantatra
koa na iza io na iza. Mbola fan-tatra
bebe kokoa noho izany aza ny olona
manangana
tsangam-bato,
ka
manoratra eo amin=ny fiaimpiainany ny asa soa vitany... Tsangambato ireo laharan=ny gazety TADY
nitsidika anao nandritra izay 25
taona izay Tsangambato koa no
ilazana ny asa fanasoavam-bahoaka
vitan=ny olona na fikambanana, na
firenena iray na maromaro, toy ny
trano, ny sekoly, ny foyer, ny
hopitaly, ny hospice, toy ny fanam
piana tsy tapaka amin=ny alàlan= ny
vola aman-karena, fahaizana sy
fahalalana ny toeram-pitaizana sy
fanabeazana ankizy sy tanora, be
antitra na kamboty.
Ry mpamaky havana, na
mivantana na an-kolaka, dia
sahinay, izay nahita ny fahaterahan’
=ny Gazety TADY sy niara-dia
taminy ary nanoro hevitra azy
nandritra ny naha teto amin= ny
Fjkm Soamanandrariny Miaradia

HAFATRAHTSINGERINTAONA

anay, eny sahinay ny milaza
fa efa nirotsaka tamin=ny maro
amin= ireo sehatra ireo ny STK
Zandriny. Ny tsangambato farany,
izay tsan- gambato mitoetra,
tsangambato miteny, tsangambato
miantso hiva- vaka, tsangambato
manaitra
anao
isan=
andro
isan=andro,
dia
ny
lakolosy
elektrônika izay tsy mipaka antsofina ihany, fa hatrany am-po
mihitsy...
Ianao koa, ry mpamaky havana !
Aza avela handalo foana ny
andronao fa hanoreno tsangambato, aza lanilaniana foana nyN
harena fa hanoreno tsangambato.
Amena.
Pasitera Randriamahenina.

>

TAONA 2013
FAHA 150 TAONAN=NY FJKM
SOAMANANDRARINY
MIARADIA;
FAHA 25 TAONAN=NY
GAZETY TADY, AN=NY FJKM
SOAMANANDRARINY
MIARADIA;
FAHA 10 TAONAN=NY
FIARAHA-MIASA TEO AMIN=
NY MPITANDRINA SY NY
FJKM SOAMANANDR ARINY
MIARADIA;
FAHA 10 TAONAN=NY
RANTSANA FANANTENANA ETO
AMIN=NY FJKM
SOAMANANDRARINY;
MIARADIA
FISANTARANA NY FAHA 10
TAONAN=NY SAFIF ETO
AMIN=NY FJKM
SOAMANANDRARINY
MIARADIA.

NOHAVAOZINA NY FIHIRANA FFPM
Nandritra ny fanompoam-pivavahana nanamarihana ny faha 100
taonan‘ ny Ffpm (Fiombonan‘ny Fiangonana Protestanta eto
Madagasikara) teny Antsahamanitra tamin ‘ny 13 oktobra teo no
nampahafantarana izany sy nampisehoana ny Fihirana
nohavaozina.
Hira eo amin ‘ny zato eo ho eo no nasiam-panitsiana (Hira,
Tsanta, Antema) teo amin ‘ny tonony sy andinin-kira. Anisany,
ohatra, ny andininy voalohan ‘ny hira faha-9 (Ry Tompo
Zanaharinay) misy ny hoe ‘‘Ka tratr‘ izao anio izao‘‘ dia nahitsy
hoe ‘‘Fa tratr ‘izao maraina izao ‘‘. Toy izany koa ny hira faha 36
(Moa ho haiko tantaraina) izay nampiana andininy iray ireo
andininy roa ao aminy. Etsetra... etsetra.
Natao izao, hoy ny manam-pahaizana ao amin ‘ny Fjkm sy Flm
mba hihazonana ny hasin ‘ny mpamorona ny hira sy ny
hitandremana ny maha sarobidy izany eo amin ‘ny foto-pinoana.
Efa eny amin ‘ny fivarotam-boky kristiana ny Fihirana nohavaozina
ary misy ny endriny telo ny habeny; ny Tiona kosa dia hivoaka
amin ‘ny volana mey 2014 izay fotoam-pamaranana ny faha 100
taona hatao any Mahajanga, fotoana koa araka ny nambara, fa
hampahafantarana amin ‘ny mpinon ‘ ny Fjkm sy Flm ny ‘‘Radio
protestanta ‘. Ny Fihirana sy ny Radio, noho izany, no hitoetra ho
Tsangam baton ‘izao fanamarihana ny Jobily faha 100 taona izao.
Notakarina tao amin‘ ny L‘ Express de Madagascar

- 4 -

TAFA SY DINIKA

Vaomieran=ny Gazety TADY :
AHono, ho=aho, Tale, mba azonay
atolotra ny mpamaky ve aloha : Iza
moa Lova Rabemahery ?@
Lova Rabemahery : AIzany tokoa no
anarako,manambady an-dRasolofoharivelo Tovo izay zanaka ampielezan=ny F jkm Soamanandrariny Miaradia ihany; telo mianadahy ny zanakay@.
VGT : AAzo fantarina ve ny fianarana sy asa efa natao sy nosahanina mialohan=izao asa iandraiketanao eto Soama izao ?@
L.R : ANianatra momba ny serasera
sy ny teny frantsay teny amin ' ny
Oniversiten=
Antananarivo
ny
tenako, ary rehefa azoko ny
Diplaoma, dia nandalina indray ny
fitantanan-draharaha tao amin ' ny
Imgam ary koa momba ny lalàna
tao amin'ny Cntemad indray aho.
Niasa tamina orin= asan-tserasera
sy dokam-barotra no nataoko voalohany, avy eo dia tao amin'ny Radio
Amontana teto amin'ny faritanin'
Antananarivo.
Nizà-draharaha
momba ny "contrôle de gestion" tao
amin'ny F tm ihany koa ny tenako.
E fa nitantana orinasa madinika
mpanondrana asa-tànana ihany koa
aho, saingy zavatra tiako sy faniriko

gaika samihafa, dia tsy ataonay
ambanin-javatra
ny
fiofanana
omen'ny foibe fitondran-tsekoly
F jkm sy ny fivoriana isam-bolana
fanaon'ny fari- piadidiam- pampiahatry ny fony kely ny mba ho tonga narana eto Antananarivo Avarampampianatra, ka sady nanao drano.@
"chargée de cours de français" aho.
Taty aoriana, dia nikasa hamelona VGT : AInona no heverinao fa tena
ny sekoly F jkm tany ambanivohitray fahombiazana
amin=izao
aho, ka niverina nianatra indray tao sekolintsika izao, ary ny olana
amin'ny Ifrp, izay Ivon-toerana (no)sedraina, raha misy ?
fanomanana mpampianatra F jkm
L.R : AF ahombiazana ? Tsy isaK inanjo nisy ilay tolotr' asa nitady lasala aho hilaza fa ny firaiTalen-tsekoly teto Soama, izay san-kinan'ny mpiara-manompo eto
tanindrazan'ny vadiko rahateo ihany Soamanandrariny Miaradia naha
koa, dia izay no nahatonga ahy tsangana izao foto-drafitr'asa lehihanolo-tena rehefa avy nifam- be izao. Singaniko manokana ny
pidinika izahay mivady.@
ezaka ara-bola sy fanoloran-tena
nataon'ny
tsirairay
tamin'ny
VGT : AAraka ny fantatra dia ny 7 fanatanterahana ireo asa be
oktobra teo no nisokatra ny se- nandritra ny fanorenana... Misy
kolintsika. Aiza ho aiza izy amin= dikany lehibe tokoa ny finiavan'ny
izao fotoana iresahantsika izao ?
ray aman-dreny hitsinjo ny ho
L.R : ATontosa tamin=io daty io avin'ny taranaka!
tokoa ny fidirana rehefa voapetraka
soamantsara tany amin'ny fari-pia- VGT: “ Azoa an-tsaina fa sarotra
didiam-pampianarana (Zap/Cisco), izany manokatra sekoly
ny Distrika sy ny Biraom-panjakana L.R : “ Izay indrindra. Tsy vitan'ny
misahana ny sekoly tsy miankina ny tranobe tsara tarehy tokoa ny
fangatahana alàlana hanokatra fampianarana, fa tsy maintsy
sekoly. Sivy ambiny folo (19) no nokarakaraina taorian'ny fitokaisan'ny mpianatra andiany voalo- nana ny sekoly daholo ny
hany tamin'ity taom-pianarana 2013 antontan-taratasy ara-panjakana ,
- 2014 ity. K ilasy 3 aloha izao no ny dingana fandraisana ireo
misokatra, dia ny taona voalohany mpampianatra sy mpandraharaha
hatramin'ny taona fahatelo (Cp1, ary indrindra ny fisoratana
Cp2, Ce), saingy raha ny fahazoan- anaran'ny mpianatra. F ohy ny
dàlana nokarakaraina, dia afaka fotoana ary kelikely ihany ny
sokafana koa ireo kilasy hafa fanantenana satria efa saika
hatrany amin'ny ambaratonga nahavita
"réinscription"
tany
faharoa (secondaires: premier et an-kafa daholo ny ankizy, kanefa
second cycles). Mpampianatra telo dia isaorana Andriamanitra fa
sy mpandraharaha iray kosa no nahomby ny ezaka natao na dia
somary vitsy aza ireo mpianatra.
miara-miasa amiko.@
F anamby lehibe ihany koa no
VGT : AManao ahoana moa izany ny niarahana niatrika tamin'ny Mpififandraisana na fiaraha-miasa tandrina mivady, ny biraompiangonana sy ny komity roa tonta,
amin=ny F jkm ?@
L.R : A E o amin'ny lafiny fia- ny fiangonana iray manontolo, ary
raha-miasa amin'ireo rantsa –man- ny mpanao trano mba haha
tomombana ireo pitsompitsony sy

- 5 -

rehetra sy ho vonona ara-potoana
ka nandraisana ireo mpianatra
.
VGT : ANy fanamby indray, Tale,
raha jerena ny ho avy ¡ ”
L.R
: ATsara fipetraka ny fanon-tanianao
satria na eo aza izay voalaza, dia
mbola asa miandry antsika ny
manokatra ireo kilasy sisa amin'ny
taom-pianarana ho avy,( ary koa ny
fikarakarana ny taratasy momba ny
tany izay iorenan'ny sekoly). Tsy

VGT : A Inona no hafatra tianao hanolorany tena sy mamaly ny

hapetraka eto am-pamaranana ?
L.R : AAmin'izao vanim-potoana
sarotra lalovan'ny firenena izao,
izay azo lazaina fa vokatry ny lesoka
teo amin'ny fanabeazana,
dia raisintsika ho adidy ny
fampianarana sy famolavolàna ireo
taranaka araka ny soatoavina
protestanta mba ho kristiana resy
lahatra:
sangany amin=ny fahaizana
miraviravy tànana ireo tompon' amam-pahalalana no sady mivelatra
andraikitra tandrify izany fa efa amin=ny maha-olona rehetra sy ny
tena am-periny tokoa amin'ny fana- olona manontolo;
tontosana, ka isaorana indrindra.”
- olom-banona, hendry, marina sy
mahatoky ary vavolombelon=ny
finoana;
- mpitarika eo
amin=izay
seha-pihariana

filàn=ny
firenena
amin=ny
fampandrosoana ary andrin'ny
fianakaviana. F a hoy tokoa ny
Ohabolana hoe "Sam-batra izay
olona mahita fahen-drena sy izay
olona mahazo fahalalana." Ohab.
3: 13.
“ Dia
misaotra
anareo koa
mampifandray ny mpianakavin'ny
finoana rehetra sy mampita ny
hafatra, na amin=ny alàlan=ny
Gazety na ny facebook, mba tsy hisy
ho tompon-trano mihono momba ny
Sekoly F jkm Soamanandrariny
Miaradia, satria dia antsika rehetra
tokoa izy io! Dia samy hotahin=
Andriamanitra é!@
Tafa sy dinika nangonin=i E lisandy
Andriamasinoro

IRE O MPIANATRA TAO
AM-PIANGONANA NY
ALAHADY 20 OK TORRA
TE O

NY TALE NASIONALIN’NY
FAMPIANARANA FJKM SY
IREO TOMPON’ANDRAIKITRA
AVY ANY AMIN’NY FOIBE
FJKM SY SYNODAMPARITANY ANTANANARIVO
ATSINANANA, TONGA
NANOLOTRA SY NAMETRAKA
NY TALE TETO AMIN’NY
FJKM SOAMANANDRARINY
MIARADIA
- 6 -

Volan=ny Fihaonambe, lasy ary
tafika masina ny Aogositra sy
Septambra. Tsy diso anjara isika :
Samy fihaonambe nasionaly avokoa no nalehan=ny Sampana
Sekoly Alahady tany Antsirabe ary
naha-lalana fa hatsangana ny torampanofanana mpampianatra; , ny
Dorkasy tany Antsiranana,
15.000 no isan=ny mpilasy, ka
anjaran= izy 40 mirahavavy avy eto
ny nanao ny lasin=asa tao Joffreville
ny 14 septambra; ny Stk Zandriny
tany Toliara anisan=ireo tanora
5.000 nanatrika. Tetsy Ambohidra biby kosa indray ny Svm sy ny
Rantsana Fanantenana nifantoka
tamin=ny hoe ARantsana Fanantenana Feno Fahendrena@;

Ny Biraon’ny Vfl

Teny Isoavina ny Sampati ary tany
Ankadihambana ny Vfl nahatsidika tokantrano 42 fa tsy latsadanja ny tafika masina vitan’ny
Safif tany amin’ny Fjkm Antsaray
Fanavaozana , Safif izay marihina ihany koa fa nanomboka
nanamarika ny 10 taona niorenany
ny Alahady 20 oktobra teo
Ny Fld koa dia nanatanteraka ny fisindàna fanaony isantaona ny 12 oktobra teo teny amin=
ny O, Safari ary niezaka nanafana
ny fotoana ireo izay tonga izay
somary vitsy ihany Mbola ao
anatin=ny fanamarihana ny folo
taona niarahana amin=ny
Mpitandrina miana-kavy ihany
isika : Ny 29 sep tambra dia ny Fld
no namarana ny fiarahaban=ny hery
velona rehetra eto @ fiangonana.
Mbola hisy ny fanolorana sertifika sy
fahatsiarovana samihafa toy izany
koa ny ny amboara taorian=ny lalao
ara panatan-jahan-tena nomanina.
Amin=ny 10 novambra izao no
hiara-paly amin=ny sakafo hiraisana
hatao eny Lazaina isika, ny 30
novambra no ivon= ny fanamarihana

- 1 -

hiarahana amin=ny Sp Antananarivo
Atsi-nanana ary ny 8 desambra,
aorian = ny Alahadin= ny
Mpitandrina, no hikatona izany
fanamarihana izany.
Nandao antsika tamin=ity Okto-bra
ity ny Mpitandrina nanampy
nandritra ny herintaona, Pasitera
Volasoa. Hanohy ny fianarany eny
amin=ny Faculté de Théologie eny
Ambatonakanga izy; hofantarintsika bebe kokoa amin=ny
laharana manaraka ny mpisolo azy.
Nisokatra tamin=ny 7 oktobra ny
sekolintsika, ary ny Fitondrantsekoly ao amin=ny Foibe Fjkm no
tonga nanolotra ny Tale Lova
Rabemahery ny Alahady teo, 20
oktobra. Nivoaka soa aman-tsara
koa ilay raki-tsary Fanorenana tena
fahatsiarovana mitoetra tokoa,
nahafa-po ireo izay nahita azy.
Tsangambato ny sekoly, ary azo
lazaina ho tsangambato ihany koa ny
lakolosy elektronika izay, na efa
herintaona aza ny nampitàny ny
antso, dia amin= ny Fandraisana 3
novambra izao, vao hotokanana
amin=ny fomba ofisialy.
Zo Rakotonirina

KATEKOMENA MENDRIKA HORAISINA 01 NOVAMBRA 2013 IZAO
. Randrianarison Natacha Irène

Ravoninjanahary Rotsiniaina

Raoilison Lalaina Prisca

Rakotoarison Njaraniaina Dani C.

Andriamihajasoa Bako Nantenaina

Andrianarivelo Maminiaina Roland

Ranaivosoa Mbolatiana Nomenjanahary

Ramanantoanina Harinavalona Kanto

Miandrisoa Ny Kanto Onifitiavana

Andriamanantena Tantely Ny Aina

Rakotondranivo Elisa Maholiniana

Razanabelo Rahely Haingosoa

Rafenoharimanana Solohantarisoa

Arinaivo Lucien Joseph

Razafinirina Aristote Pascalin

Rakotoarimanana Alina Sarobidy

Rakotomalala Haingotiana Mirantsoa

Rakotondrabe Sitraka Jacky

Razafindramanana Lalatiana

Manitriniony Noroseheno

Raivoarisoa Faniry

Razafindravao Georginà

Herizo Andrianahary Ismaël Claudia

Mahefarisoa Dimby Ny Aina F.

Razoliarisoa Lantoniaina Marlina

Andrianjafisoa Heritiana

Raharinivo Minosoa

Rasoarimalala Suzanne

Lantoharimbola Fanomezantsoa

Raveloson Maminiaina Mirantsoa

Rakotoarimanana Fanevasoa

Lantonandrasana Vonjy Emma

Rahajanirina Rado Lovatiana

Rafitahiantsoa Hanitra Nirina

Razanadrakoto Herilala Magellan

Raharinavalona Nantenaina

Razafimanantsoa Haritiana

Randrianiriantsoa Heriniaina

Rakotoarisoa Zo Herinandrasana

Bodonirina Noeline

Razafimanantsoa Maminiaina F.

Randrianasolo Nirina Hervé

Rasoanorovatra Tsilavina

Rakotondravalona Ravo Léopèses

Randriantsalama Mialiniaina

Rasolomanana Niry Antsa

Andriamalala Saotra Vonintsoa

Razakarivo Nirinamparany

Manambintsoa Heritiana

Rakotoarinelina Tokiniaina Jenny

Nariarisoa Noromalala Ravo

Rakotomalala Nomena F.

Ramahandrison Hajaniaina Tahina Z.

Raharimino Mbolamanana Hortense

Andriantsitohaina Tojonirina Erick

Rasolonjatovo Bernardin.
- 1 -

Teraka ny 14 febroary 1879 teto
Antananarivo i Pasitera Ravelojaona ary nanamarika ny
vanim-potoana
talohan=ny
nahazoana ny fahaleovantena.
Voatendry hitandrina fiangonana
maromaro tany amin=iny Anjozorobe
iny ny rainy izay evanjelistra azy
koa tany no nandaniany ny faha
zazany nandritra ny 13 taona. Dia
niverina nandranto fianarana tao
amin=ny AEcole des garçons@ tao
Ambohijatovo izy, ary namiratra
tokoa tao amin= izany Sekoly izany.
Ny taona 1897 izy no nanovo
fahalalàna tao amin=ny AEcole Le
Myre de Villers@, toeram-panfanana
olom-panjakana, ary io taona 1897
io ihany no nanombohany nampianatra voalohany, nitohy tamina
sekoly protestanta maro izany
hatramin=ny taona 1904 rehefa
nahazo ny ACertificat d=Aptitude à
l=Enseignement Primaire@ izy

PASTEUR
RAVELOJAONA
A

Voafidin=ny Misiona Protestanta
Frantsay hiandraikitra sy hitan-tana
fikambanana tanora izy taorian=
izany ary afaka nitsidika firenena
tany Eoropa sy niofana mikasika
izany (1905 - 1906) . Rehefa
tafaverina izy dia nampakatra andRazanamalala izay
niterahany
zanaka maro, ary nodimandry
tamin=ny taona 1942. Rehefa
hitan=ny governora Augagneur, izay
mpanapa-ka tamin=izany fotoana
izany, fa nahazo vahana ny
fikambanana dia nofoanany ary lasa
niverina nifototra tamin=ny fampianarana Ravelojaona ny taona
1908, taona izay niantsoana azy ho
Pasiteran=ny fiangonana Ambohitantely, fiangonana izay notandremany nandritra ny 48 taona.
Tsy nandia fianarana ho mpitandrina anefa Ravelojaona koa ny
fanangonana sy ny famakiam-boky
no tena nifotorany mafy mba
hahafahany mitandrina . Havanana
amin=ny asa-soratra koa izy ary teo
anelanelan=ny taona 1908-1915 dia
nandray anjara mavitrika tamin=ny

gazety toa an= ANy Teny soa@, ny
AMpanolo-tsaina sy ny hafa..
Tao anatin=ny fandalinany asa
soratra sy boky maro dia nisa-rika
azy manokana ny tantaran= mponina
any Japon izay nahavita naka
lesona
tamin=ny
kolontsain=ny
firenena hafa mba hampandrosoana
ny fireneny, ka nahatonga azy
indrindra nampiorina ilay toe-tsaina
hoe AVitan= ny hafa ve tsy ho
vitantsika ?@ Noho ny fitiavantanindrazana izay efa tao aminy ary
dia naoriny niaraka tamina namana
vitsivitsy ny Gazety ANy Mazava@
izay nahaliana ny nandresy lahatra
ny maro. Vokany : Nosamborina
Ravelojaona ny 23 desambra 1915.
Tamin=izany vanim-potoana izany
ihany koa moa no niforona ny
fikambanana Vy, Vato, Sakelika
(Vvs), izay natahoran=ny Frantsay
fatratra satria
nivondronan=ireo
manam pahaizana tia tanindrazana
malagasy. Tratra tao an-tranondRavelojaona koa antontan-taratasy
misy Asigne@ sy Acode@ izay vao
mainka nanasarotra ny raharaha.
Voaporofo anefa taty aoriana fa
Asigne@ fahita @ solfa fianaran-kira
ireny.
Dia nirotsaka an-tsitra-po nankany

- 11 -

Frantsa izy nanampy ny tafika
frantsay tamin=ny ady lehibe
voalohany, ary niverina nitandrina tao Ambohotantely sy
nampianatra tao amin=ny Sekoly
Paul Minault tamin=ny 1920 rehefa
nitsahatra ny ady... Nisoritra
tsikelikely ny firotsahan-dRavelojaona tamin=ny politika tarafina
tao amin=ny asa sorany tao amin=ny
Gazety
A Ny
Mpandinika@
namoahany ny vaovao politika sy
sosialy. Ny gazety ANy Fiainana@ sy
ANy Fanilon= ny Tanora@ ary
tamin=ny taona 1936 dia namoaka
boky mirakitra manokana ny momba
ny teny sy ny fiaraha-monina
malagasy izy, taona koa izay
nampidirana azy ho mpikambana
amin=ny AAcadémie Malgache@.
Nitari-dàlana koa Ravelojaona
isaky ny vanim-potoana fanama rihana
ny
namonoana
ireo
maritiora malagasy nijoro tamin= ny
fivavahana
toa
an-dRasalama
(1937), Rafaralahy Andriamazoto
(1938), ka ny 14 mey 1939 dia lany
ho
mpanolo-tsaina
solontena
malagasy teo anivon=ny fitondrana
tamin=
izany izy. Roa volana
taorian=io, 14 jolay 1939, dia
anisan=ireo
afa-nanatrika
ny
fankalazàna ny faha-150 taonan =ny
Arévolution française@ tany Paris
izy. 60 taona Ravelojaona tamin=
izany ary noararaotiny ny diany
tany Paris hanarahana fiofanana
tany amin=ny Afaculté de théologie@,
saingy taorian=ny taona 1940 dia
voatery nafindra tany Bordeaux izy
ary nampodiana an-tanindrazana ny
volana Janoary 1941.
Taty aoriana dia ny Dr Ravoahangy izay mpitarika ny AMouvement
Démocratique
de
la
Rénovation Malgache (Mdrm)@
indray no nandimby ny Pasitera
Ravelojaona
tamin=ny
toerana
maha-solontenan=ny Malagasy teo
amin=ny fitondrana. Rehefa afaka
tamin=ny fanaovana politika ny
Pasitera Ravelojaona dia nanokana

kosa ny heriny rehetra ho amin=ny
asan=
Andriamanitra,
ary
tamin=izany indrindra dia anisan=ny
mpitarika nalaza ary tö teny izy
niaraka tamin=i H Randzavola,
tamin=ny hetsika hatao hoe * Isan=
Enim-Bolan=
Imerina +
izay
hitaomana indrindra ny olona
rehetra manerana ny lafivalon=ny
nosy ho ao amin=i Kristy.
Nanamarika
ny
fahanteran=ny
Pasitera Ravelojaona ny masony tsy
dia tomombana intsony, fa indrindra
ny fandraràn=ny mpitsabo azy tsy
handray
fitenenana
imasombahoaka intsony. Na dia teo aza
anefa izany dia tsy maty tao ampon=ny olona ny fitiavan-tanindrazana nasehony sy ny fanaovana
ny asan=Andriamanitra. Maro ireo
olona nanotrona ny fandevenana
azy teny Ambatofotsy ny Talata 4
septam-bra 1956.
Nangonin=i
Narilalao Rakotoarivony

MBA RARINY AM’ZAY
ANGAMBA RAHA MBA
MANOHANA NY TADY
IANAO SA ¿…………….

MBA SORATY
Mampivarahontsana sain=olona maro ny fanaon=ireo Silamo mahery
fihetsika ary manao vivery ny ainy amin=ny asa fampihorohoroana
ka manimba zavatra sy mahafaty olona tsy manan-tsiny maro. Dia
mametra-panontaniana ireo firenena tsy Silamo hoe : Fa dia inona
loatra no antony anaovany an=izany, na inona no andrasany
amin=izany ?
Toy izao ny valiny izay voarakitra ao amin=ny bokin-drizareo, ary
niniana tsy adika aloha mba tsy hampiova ny heviny : SUR DES LITS
ARTISTIQUEMENT AMENAGES, DES VIERGES AUX YEUX NOIRS, LES
UNES PLACEES EN FACE DES AUTRES SERONT LEUR RECOMPENSE
DANS LE PARADIS D=ALLAH.
Raha fintinina izany dia izao no hovantanin=ireo rehetra manao
vivery ny ainy rehefa vita ny asany eto an-tany : Midanadana ho
an=ireo rehetra nanolotra ny ainy noho ny ady masina ny varavarandanitr=i Allah handraisan=izy ireny ny valisoany izay tsy inona fa
vehivavy virjiny maromaro manana maso hafa kely.
Tsy misy tsy ho faty, ary ny tena Kristiana dia vonona hiatrika ny
fahafatesana saingyny tsi-fahafantarana na ny fahadisoan-kevitra
mikasika ny zava-misy aorian=ny fahafatesana no tena farafahoriana ho an=ny zanak= olombelona. Izay mbola tsy maty kanefa
milaza ho mahita izay ao ambadiky ny fahafatesana dia
mpandainga; tokana no efa tany, nandresy azy ary manomana ho
antsika ny fiainana mandrakizay dia Jesoa Kristy. Ny valisoa
mendrika indrindra ho antsika dia ny fahazoana toka fa voasoratra
any an-danitra ny anarantsika. Misy ve ny fanahiana ? Manatona
Azy anio ary mitenena hoe : Tompo o, ny anarako koa... MBA
SORATY

Naivo

ALAHADY 27 OKTOBRA 2013 : ALAHADIN’NY
TARANAKA. HISY NY FIDIRANA IN-DROA ( 7 ORA SY
10 ORA), IZAY SAMY HOFARANANA
FINOANAAMIN’NY
FIARAHANA MANDRAY NY FANASAN’NY TOMPO.
- 11 -

PAPA
FRANCOIS :
FIJERY
VAOVAO ?

Nanaitra ny maro ny fomba fijerin=i
Papa Francois, lohan= ny Eglizy
Katolika, raha noborahany tamin=ny
mpanao gazety italiana tamin=ity
volana Oktobra sy iny volana
Septambra lasa teo iny, ny hevitra
izay ijoroany manoloana ny fotokevitra mivaivay amin=izao fotoana
izao. Hatramin=ny nahavoa-fidy azy
ho Papa tokoa mantsy tamin=ny
volana Marsa 2013, dia azo ambara
ho Arevoli-sionera@ ny zavatra
amba-rany ka toa hanome endrika
vaovao ny eglizy. Tamin=ny 12
oktobra teo,ohatra, nandritra ny
seminera iray tao Vatican, dia
notsorin=ny Papa François, fa
Avehivavy@
ny
fiangonana
(fiangonana rahavavy no fiteny) fa
tsy lahy, koa tokony homena lanja
ny vehivavy AMalahelo ny foko, hoy
indrindra izy, raha mahita fa tsy
asam-panompoana
no
ampanaovina ny vehivay eto
anivon=ny
Eglizy,
fa
asampanandevozana@
Tamin=ny volana Septambra teo dia
nisy lahatsoratra izay novolavolain=ny mpanao gazety zezoita

miisa 16 ary manokatra indray ny
adihevitra momba ireo zavamitranga amin=izao fotoana izao ary
mitaratra fomba fijery, fivelarantsaina ary mety ho fanovana
tanteraka eo amin=ny fiaraha
monina
mahazatra
mihi-tsy.
Neken=ny Papa avy hatrany, ohatra,
ny fametràm-pialan=ilay pretra
irlandé noho izy io Afanta-daza
tamin=ny
fanolanana
ankizy
lahikely@ (pédophilie). Raha ny
mikasika ny Ahomosexualité@, na ny
fiarahana na fivadian=ny mitovy
fahariana, dia hoy ny Papa : AIza
moa aho no hitsara ?@; mangataka
ny rehetra aza ny Papa hiantra ireny
lehilahy samy lehilahy sy vehivavy
samy
vehivavy miaraka sy mivady ireny.
Toy izany koa no anga-tahany ho
an=
ireo
nisaraka
ampanambadiana,
ireo
vehivavy
manala zaza. AMila mitady marimaritra iraisana vaovao isika, hoy
izy, raha tsy izany dia ny fotopiorenan=ny Eglizy mihitsy no mety
hianjera sy ho rava tanteraka, ary
ho very ihany koa ny hanitra sy ny
lanjan= Epistily@. Araka ny heviny, ny
zavatra ilain=ny fiangonana amin=
izao fotoana izao dia ny fahafahana
manasitrana ireo ratra sy ny
fanafànana ny finoana sy ny
fon=ireo mpino, ny fanakai-kezana
azy
ireo
ary
ny
fiarahamisalahy. ANaharay taratasy avy
amina Ahomosexuelles@aho, hoy ny
Papa, vehivavy voaratra sy nailiky
ny fiaraha-monina sy ny eglizy; raha
manana
finiavana
hanatona
an=Andriamanitra izy ireo, iza aho
no hanameloka azy ? Moa tsy izany

- 25 -

no fampianaran= ny Tompo
ampianarina any amin=ny katesizy ?
Notsindriny mafy mihitsy izany
heviny
izany
tamin=ny
sary
an=ohatra hoe ANy Eglizy dia hitako
ho toy ny hopitaly man-dray ireo
marary taorina ady iray. Tsy ilaina
akory ny manon-tany ireo maratra
mafy raha avobe ny Acholesterol@-ny
na ny Aglycémie@-ny, fa ny mitsa-bo
ny ratra aloha no maika. Hojerena
miandalana ny sisa.
Nitsotra koa ny Papa fa Atsy ny
fanalan-jaza
ihany,
na
ny
fanambadian=ny lahy samy lahy,
vavy samy vavy ihany na ny
fitaovana fanabeazana aizana
ihany, tsy ireo ihany no tokony
hotomorin=ny Eglizy. Ny hevitry
Eglizy dia efa fantatra, ary ny
tenako dia zanaky ny Eglizy@. Ny
Papa François dia nilaza sy nibitsika
fa izy tsy mba isan= ireo Ampitahiry
ny fomba fisainana taloha@, fa ny
Afomba fakany fanapahan-kevitra
izay toa hentitra no niteraka olana
maro sami-hafa@.
Fanovana ivelany sa fomba fijery
lalim-paka ? Mbola matanjaka ireo
manohana ny fomba fijerin=ny Eglizy
hatramin=izay, kanefa dia maro koa
ny Katolika mitady fiovana ary
maniry ny Eglizy ho akaikaiky kokoa
ny zava misy sy ny probleman=ny
taon-jato faha 21. Afaka hamoaka
ny Eglizy katolika ao anatin=ny
nahazatra azy sy nihibohany ve ny
Papa François ?
Tamin=io tafa nifanaovany tamin= ny
mpanao gazety io koa no nilazan=ny
Papa François ny fankafizany ny ara
sy ny kolontsaina, ka mpamoronkira, mpanoratra ary mpanao hosodoko malaza toa an-dry Dostoîevski, ry Hôlderlin ry Mozart, ry sy
Bach ary ry Beethoven sy ry Wagner
no notanisainy.
Fanirina Andrianaivomanana

ILAY TRANO HONENANTSIKA
Inoana fa tadidin=ny maro amintsika ny tantaran=ilay mpandra-fitra
nahavita Aberceau@ tsara tarehyY
Ankehitriny tonga anefa ny fotoana
handehanan=izany lehilahy izany
hisotro ronono koa
nampilaza
tamin=ireto mpiara-miasa aminy izy
fa handao ny tontolon=ny fandrafetana sy fanaovan-trano, ary
handany ny androny sisa eo anivon =
ny fianakaviany sy ny vady
malalany.
Izay iray asa tokoa iray aina, koa
rariny raha nalahelo amin=izao
fisarahana izao ny mpiara-niasa
rehetra, eny, indrindra ny lehiben=
ilay toera-niasany, izay nampiantso
azy : AHo tsapa tokoa ny fahabanganao, Razé, kanefa atao
ahoana fa làlana tsy maintsy ho
diavin=ny rehetra izao ianao hiso-tro
ronono izao. Fa izao é : Tsy misy tsy
mahalala ny fifehezanao ny asa sy
ny fahaizanao eo amin= fandrafetana
sy amin=ny fanore-nana trano
amin=ny ankapobeny , koa alohan=ny
handaozanao anay, dia izaho
mihitsy no mangataka anao
hanamboatra trano iray, toy ireny
mampiaiky ny Aclients@-ntsika ireny.
Homeko anao avokoa ny hilaina
amin= izany, na mpiara-miasa, na
fitaovana, fa mba iangaviako ho vita
aloha araka izay azo hatao fa misy
hilàko azy.@
Nanaiky Razé satria ny lehiben=ny
toeram-piasana
no
miangavy;
nanaiky tsy sazoka koa anefa satria
efa tsy ao aminy intsony ny
fahavononana hanohy ny asa .Koa
tsy
nahagaga
raha
tamimpahalainana no nanombohany ny
asa, tsy tao intsony ilay zotom-po sy
faharisihana taloha, hany ka nahazo
vahana ny Aasa kitoatoa@; toa nihavontsa ho azy ny tanany ka na ireo
fitaovana fampiasany na ireo akora
famolavolainy aza angamba dia

naneho ny fahagagany raha afaka
niteny. Ireo mpiara-miasa aminy
moa,
raha
nahita
an-dRazé
amperin=asa, dia loa-bava tokoa :
AToa tsy Razé intsony r=ilehireto
izany miasa izany fa olon-kafa ! Tsy
misy toro-làlana omeny fa dia toa
avelany hanao izay tiantsika isika.
Aiza
ilay
fahazotoana
sy
fankaherezany antsika taloha ?@.
Nahatana ny teniny ihany anefa
Razé, ary rahefa tafatsangana ny
trano, araka ny fotoana nifanarahana, dia niangavy ny Tale izy
hanao ny Aréception@ ity asa izay
azo lazaina ho Azara raha vita@. Dia
nampiantsoan=ny Tale ny mpiaramiasa rehetra hanatrika izany
fanolorana izany. Tsy nam-poizindRazé anefa ny fihetsiky ny Tale, sy
ny mpiara-niasa, izay indrisy fa
malok= endrika tampoka teo
anatrehan=
izao
zava-bita.
Sadaikatra izy, kanefa tsy maintsy
niteny hoe :
ATsy misy
angamba,
Razé, na iray aza
amin=ity toeram-piasana ity, mpiasa
za-draharaha, mahay, manaja ny
asa toa anao, ary fahafaham-po
hatrany no nasehon=ny Aclients@
hatramin=izay 42 taona niasanao
teto izay, mainka moa ka izaho,
Tale. Ianao no azo lazaina fa
nanome aina ity toeram-piasana ity
ary nahay namindra ny fahaizana sy
ny fitiavana ny asa tamin=ireto
mpiara-miasa rehetra manatrika
anao ireto. Teo anatrehan=izany, ary
amin=izao handehananao hisotro
ronono izao, no niangaviako anao
hanangana ity trano ity izay
hatolotra anao avy amiko sy ny
mpiara-miasa rehetra, mba ho maripifaliana sy ho mari-pankasitrahana
ary ho fahatsia-rovana mitoetra
amin=ireo taona maro niasanao
teto@.
Menatra, menatra, menatra Razé,
kanefa nanohy ny teniny ny Tale :

- 12 -

AAtolotra anao izany ankehitriny,
ary dia indro atolotra miaraka
amin=izany koa ny lakile-ny. Mino
anefa aho, Razé, fa raha fantatrao
mialoha fa ho anao izao trano izao,
dia ho nataonao izay haha-lafatra
azy ary nahitanao ny fomba rehetra
hiavahany amin= ireo fanaka izay
amboarinao.
Ry mpamaky havana, moa tsy
mitovy amin=izany koa ny fiainantsika eto amin=ity tany fandalovana ity ? Matetika isika no
manorina zavatra na trano tsy
amim-piheverana,
tsy
amin=ny
zotom-po fa amim-pahalainana, ao
anatin= ny tsy firaharahiana, eny tsy
mivaky loha. Fa amin=ny fotoana
iray, ho gaga isika rehefa hahita fa
hay izany zavatra na trano
nataontsika kitoatoa izany no natao
ho antsika, no tsy maintsy
honenantsika. Raha mbola azo
harodana mantsy ireo zavatra na
trano izay efa vitantsika sy
naorintsika tany aloha ka azontsika atao ny manao vaovao dia
inoana fa samy hikaroka fomba hafa
hahatonga lafatra izany isika
saingy... saingy indrisy fa efa rano
raraka ireny, tsy afaka hiverina any
amin=ny lasa intsony isika. Efa vita
iny. Tsy ho voafafa intsony. Intsony.
Samy mpanorina sy mpanangana ny
tranon=ny fiainantsika avy isika.
Isan=andro no andrafetantsika sy
amantsihantsika
hazo
na
ananganantsika ny rindrina. Ny
fiainana dia ny tanjona apetraka
isaky ny segondra iray mandalo eo
amin= ny androntsika. Amin=ny
tanjona apetraka sy ny safidy atao
androany no hanorenantsika ny
trano honenana rahatrizayYDia
mbola hisy ho sahy hanorina
faharatsiana, ny hanangana fankahalana ?Y Tsia ! Tsia dia tsia.
Vatsy Rafanonerantsoa

ALA-VOLY
1

TSY ARITRA
2

3

4

5

6

7

8

9

A

Jean Bedel Bokassa (1921-1996), filohan=i
Centrafrique dia nanandra-tena ho filoha mandrapahafaty aloha (1972) rava avy nanongam-panjakana, izay vao nisalotra ny anarana Emperora,
Bokassa 1er. Nalaza tamin=ny fitondrana jadona
ny lehilahy nandritra ny fito taona volahoany
nitondrany.

B
D
E
F
G

Mahatsikaiky ity filoha iray ity satria nanandratena ho Maréchal izyaloha dia niova ho silamo ka
nisalotra indray ny anarana hoe Saddah Eddine
Ahmed Bokassa, ary izany dia ny mba
hanakaikezany misimisy sy hahazoany ny fon=i
Mohamar Khadafi, izay filohan=i Lybie.Fa ny
fanandratan-tena ho Emperora voalaza etsy
ambony no tena nampiaiky izao tontolo izao
tamin=ny 4 desambra 1977, izany hoe ny
nitsingerenan=ny faha-173 taona naha-emperora
an=i Napoléon Bonaparte (2 desambra 1804)

H

I
J
MITSIVALANA
A. - Fomba iray anehoana ny safidy
B.- Anoharana ny fiainana ny kodiarany
D.- Izany isika rehetra tsy misy an-kanavaka
E.- Manana ny azy ny savony - Loham-parafara
F.- Any an-koatran=ny tokonam-baravarana
G.- Iray amin=izy fitolahy tsara feo
- Matelo izy araka ny voalazan=ny hira iray
H.- Adikao fotsiny ny Etsika
- Manomboka milatsaka ny alina
I. - Teny fohy, kanefa ahafahana misafidy
- Tsy mivily izy raha misy Ab@ - Ao am-poko
J. - Isa miankavanana - Adihadio

Olona 5.000 no nasaina hanatrika io lano-nana
io (sacre) tao Bangui renivohitra fa saingy tsy
nahitàna filoham-pirenena afa-tsy iray ihany.
Fitafiana tsy misy hafa tamin=ny nanaovan=i
Napoléon 1er no nitafiany. Dia etsy ange :
noravahana volamena, volafotsy, alimo snsYny
toerana nanaovana ny lanonana; nitobaka koa ny
Achampagne@ 60 000 tavoahangy. Teo ampamaranana dia kalesy avy any France taritina
soavaly 8, voaravaka volamena sy alimo no
nitondra ny Emperora; noho ny havesatry ny
nentina, dia maty teny an-dàlana ny roa tamin=ireo
soavaly ka voatery nifindra tamina fiara
Alimousine@ haingana Emperora sy ny mpanaraka
azy. 100 tapitrisa amin=ny vola francs tamin=ny
lanonana. Naongan=ilay naongany (David Dacko)
izy tamin=ny 1979 ary voaheloka hiasa mandrapahafatiny. Ny fitondrana vaovao no namotsotra
azy tamin= ny taona 1993. Nodimandry vokatry
ny aretim-po ny Emperora Bokassa 1 ary voalaza
moa fa 39 no isan=ny zaza naterany fantatra
fototra ary vehivavy 17 samy hafa no niteraka
an=ireo.

MITSANGANA
1. - Takian=ny razana a-nofy, hono izy
2.- Be ny mamadika azy eo amin=ny politika
3.- Tsy ratsy, tsy antonony
4.- Fandavana hentitra dia hentitra
5.- Miaraka amin=ny fanina sy riaka
- Rakofana, hono, kanefa tsy vitany akory !...
6.- Maromaro, hoy ilay tsy mahay manisa
7.- Ao anaty vata.
- Nono ilany - Ao anatin=ny antoko
8.- Ny fiafarana rehefa maty
- Tsy famoha, hono izy, rehefa mandry
9.- Lohan-tsahona - Ao anatin=ny tolona

Nangonin’i Mamy Andriamasinoro
- 14 -

TY VE

NY VODIONDRY

Anisan=ny mampiavaka ny
nosintsika ny fomba amam-panao
nentim-paharazana ao aminy, ka
iray amin=ireny ny Avodiondry@,
dingana voalohany eo amin=ny
firosoana amin=ny fanambadiana.
Eo no anehoan-dralehilahy miaraka
amin=ny fianakaviany ny dinampitiavany eo anatrehan= ny
fianakavian-drazazavavy.
Hanaiky, sa tsy hanaiky ahy? Io
no fanontaniana tonga ao an-tsaina
voalohany indrindra eo am- Anisan =
ny mampiavaka ny nosintsika ny
fomba amam-panao nentimpaharazana ao aminy, ka iray
amin=ireny ny Avodiondry@, dingana
voalohany eo amin=ny firosoana
amin=ny fanambadiana. Eo no
anehoan-dralehilahy alohan=ny
hana-tanterahana izany. Teo amin=
ny Malagasy mantsy, ny fangatahana ho vady dia tsy natao ho andravehivavy fotsiny fa teo anatre
han=ny fianakaviany iray manon-tolo
ihany koa. Amin=izany izy dia efa
miantrana manao fitafiana
mianjaika miaraka amin=ny fianakaviany. Eo koa no fotoana
hifankalalan=ny andaniny sy ny ankilany. Andro iray manan-danja ary
nakana mpikabary ampanambadiana mihitsy handaha-teny
eo am-panatanterahana izany.
Ny hevitry ny vodiondry teo amin= ny
Malagasy dia fanajana ny ray amandrenin-dravehivavy.. Tsy inona akory
izany fa, avy amin= ny fombandrazana fahiny mam-piavaka ny
vodiakoho, ilay faritra aoriana
amin=ny akoho atolotra ho an=ny
zoky; amin=ny vodiomby, ilay

faritra manokana atolotra ho an=ny
mpanjaka; sy ny vodiondry ho
an=ireo ray aman-dreny vaovao dia
ny ray aman-drenin-dravehivavy
izany. Raha oharina amin=ny
tantara, nandritra ny fotoanan=ny
mpanjaka Ralambo, tamin=ny taonjato faha XV, dia mbola ondry
velona no fanao ho tolotra, fa
tamin=ny fitondran=Andrianampoinimerina kosa, raha nikisaka
hatrany amin=ny taon-jato faha
XIX, dia nosoloina ho vola voafono
tsara amina lambamena vita landy
izany biby izany. Taty aoriana
moa, dia novaina ho valopy no
amonosana ny vola. A Nanolotra
vola mitentina Ar 200 000 tao
anaty valopy aho@ hoy ny tokin=i
Heriniaina Randrian-dranto, vao
vita mariazy iray volana lasa izay.
Lelavola azo lazaina ho ambony ho
an=ny Malagasy tokoa izany. Maro
ny karazana valopim-bola atolotry
ralehilahy ho an=ny fianakavian=ilay
malalany mandritra ny vodiondry ho
fanajana azy. Azo tanisaina
amin=izany ohatra
ny tampi-maso ho
an=ny anadahin=
ilay tovovavy, sy ny
ala-fady atolotra ho
an=ny dadatoany, sy
ny sisa rehetra. Tsy
latsa-danja tokoa
na ny havan-dravehivavy na ny
namany mandritra
izany fotoana izany
satria na dia ity
farany ity koa aza
dia mandray ny
anjara valopiny.
- 16 -

Dingana iray alohan=ny mariazy ny
vodiondry, hoy isika, fa tamin=ny
andro taloha, fony mbola tsy nisy
loatra ny mari-pahatsiarovana sy ny
fifanekena ara-taratasy, dia ny
fanaterana ny vodiondry no
nataon=ny Ntao-lo ho marika iray
ahafantarana fa vita soa aman-tsara
ny fanam-badian=izy roa.
Manomboka eo vao afaka miaramipetraka, miray trano ireto farany.
AMitari-bady tsy lasam-bodiondry
mahamenatra@ hoy ny filazan=ny
Ntaolo fahizay. Ankehitriny,
amin=izao vanim-potoana iainantsika izao, dia dingana iray miampy
fisoratana eny anivon=ny manampahefana, mialohan=ny
hanamasinana ny fanambadiana eo
anatrehan= Andriamanitra any ampiangonana. Fotoana hafa, fomba
hafa.
Ornella Andriamampianina
AO ALOHA I ALAHY
HAMPI HOMEHEZI NA KELY
FA FI AI NANA EFA
TSY ALEHANY I TY VE !

HAFATRA

havoakany. Dia fanjtatro fa tsikariny
tsara izao làlampahoriako izao, kanefa dia mbola
tsiky fampaherezana no nataon=ilay
tompoko tamiko hoe :AMBOLA TSY
VITA ...KELY SISA!@

Matetika isika no kivikivy sy ketraka
manoloana ny adim-piainana,
fiainana mangidy, mafaitra, lavipifaliana. Tsy aritra ny tsy hamela
hafatra eo anatrehan=izany.
ATena mbola tsaroako , hoy ilay
olombelona iray izay, mbola ao antsaiko ny fotoana naha bola-bola
tanimanga ahy. Indray andro raha
noraisin=ilay tom-poko aho, dia
notorotoroiny mafy tamin=ny
tanany ka notefitefeny araka izay
nitiavany azy. Narary tamiko loatra
izany ka nitalaho mafy aho mba
hampitsaha-rany izany. Kanefa,
tsiky no nasetriny izany ary hoy izy:
AKELY SISA!@. Nangirifiry ny vatako,
narary mafy ny foko ary nihevitra
aho fa ho tapitra ny androko. Soa
ihany fa vita soaman-tsara ihany
izany.
Tsy ela akory indray, nataony teo
amin=ny fitaovana famolavolana
aho ary nahodiny ka nahodinyY
AInona indray re ity sedra ity ?@ hoy
aho fadiranovana nampandalovina
afo. Niantsoantso aho, niangavy
mafy ny hampijanonana izao hazo
fijaliana lalovako izao; nivoa-dinitra
aho ary nita-laho ny mba

Tampoka taorian=izay, indro aho
navoakan=ilay tompoko ary
nodioviny, nofafàny tsara.. noravahany tamin=ny loko isan-karazany
aho. Nahery dia nahery indray ny
fofon=ny loko fa tsy zakako...
tsapako ho manafotra ahy izany ary
injany fa ho torana aho, kanefa
mbola nahakiaka farany hoe
AMifona re, tompoko, milavo lefona
ahio fa resy!@ ATENA KELY DIA KELY
SISA@ izany anefa no navaliny ny
fan-gatahako. Tsy izany anefa no
nitranga fa nafindrany tanaty
lafaoro ary hafanana tsy zakan=ny
manan=aina no novantaniko.
Sempotra aho... Miakatra ny
masoko... maina sy may ny tenako,
ary fantatro fa ho avy ny farany.
Mbola tsiky sy teny malemy anefa
no tazako sy henoko : AKELY SISA
HO=AHO, KELY SISA!@ SISA!@.
Tamin=ilay fotoana sy segondra
saika handaozan=ny aiko ahy iny
indrindra no indro tazako nivoha
nidanadana ny varavarana, ary hoy
ny tompoko tamiko : AIZAY, IZAY
VAO VITA!@ Noraisiny aho ary
napetrany teo ambony akalana.
Fitaratra iray hijereko ny tenako no
natolony ahy. Gina aho. Tsy
nahateny. Adino ny memy sy hirifiry
nolalovako sy nasain=ity tompoko
nosedraiko. Dia hoy aho mijery ny
endriko eo amin=ilay fitaratra : AOh,
Hatsaran=izay tavim-bonikazo

- 16 -

izany!@.Ary hoy ny tompoko nanazava tamiko: Fantatro fa naharary
anao mafy ilay izaho nikapoka sy
namola-vola anao iny. Ary tsapako
fa fanina mihitsy ianao nandritra
izany fotoana izany. Kanefa raha tsy
nokara-karaiko ianao dia maina ampitoerana teo fotsiny ary voalahatra
ho bolongan-tanimanga teo fotsiny.
Ary tsy nisongadina mihitsy ny
maha ianao anao. Fantatro fa mafy
taminao ireo fisedrana rehetra
nasaiko no-lalovanao, kanefa raha
navelako tamin=izao ianao dia ho
fiainana tsy misy hanitra no
hiainanao, ary tsy ho ampy hery
mihitsy ianao hoenti-miatrika ny
adim-piainana. Hitanao tsara
angamba fa na dia tamin=ny fotoana
niainanao ny mangidy sy ny
fangirifiriana aza dia teo foana
aho, tsy nitsahatra nikarakara anao
aho. Teo foana Aho. Ary tamin=ny
fotoana voalohany dia efa fantatro
ny hiafaranao.
Havako ô,na dia mandalo fotoantsarotra aza ianao eo ampamakivakiana ity fiainana ity dia
ataovy ao am-ponao foana ny
feon=ny fanantenana fa Andriamanitra tsy mba mandao, ary
mikatsaka hatrany ny soa ho ahy sy
ho anao na mafaitra aza ny kapoaka
sy fizahana ataony amintsika. Koa
mahereza hatrany ry mpiara-dia,
havana.
Holy Narindra Randrianarivelo

PSYCHOLOGIE :
IREO ZAVATRA DIMY NANENENANA
Bronnie Ware dia mpitsabo mpanampy ao amina tobim-paha
salamana iray any Australie ary
miandraikitra ireo olona efa tena
reraka ka tsy ahitana fanafana
intsony fa efa an-dàlam-podiana
any amin=ny vary tsy mifody. Ny
taona maro niasany no nahitan=i
Bronnie fa mitovy avokoa ny
zavatra resahan=ireto olona efa
ho faty ireto aminy, koa raha
alahatra ny zavatra 5 nanenenany
teto
an-tany,
ary
nambarany
nialoha
ny
hahafatesany, dia ireto izany :
1. Mialohan=ny hahafatesany hoy
Bronnie Ware
ny voalohany
anenenan=ny olona eo an-dàlampodiana dia ny tsy nahafahany
nanatanteraka izay faniriny. Toa
variana loatra tamin=ny fanatanterahana izay nahafaly ny
hafa fotsiny izy ireo ka nanadino
izay mba ho an=ny tenany.
Rehefa eo amorontevana izy ireo,
hoy i Bronnie, dia hitany fa
nataony anjorom-bala ny faniriny satria dia ny antsasak=ireo
izay mba nofinofiny ihany no
tanteraka. Tsy misy azo atao
intsony anefa.
2. Ny fanenenana faharoa dia
ireo fotoana maro lany niasana
mafy.Ny ankamaroan=ireo lehilahy rehetra nokarakainy indray no
tena nanana io fanenenana io.
Manenina izy ireo fa namela sy
tsy nifantoka loatra na nanararaot ra ny hatanorany , ny
zanany , ny fiarahana tamin =ireo
olon-tiana,
ny
fianakaviana
,namanaY nanao tsinontsinona
ireo ka very maina fotsiny toy ny
tsy nisy dikany ka nielina indray
mipi-maso toy ny akofa noho ny
asa aman-draharaha.

3.Ny tsy fananana fahasahiana
hilaza izay tsapa sy izay ao am-po
no fanenenana fahatelo.Maro ny
olona tsy sahy milaza ny ao am
Bpony mba hampiadana ny hafa
sy mba tsy hisian=ny olana amin=
ireo manodidina azy.Hany ka
tsizarizary ny fiainana,tsy tody
amin=izay tanjona irina akory,ny
sasany aza dia mandraiky marary
mihitsy noho ny fihafina sy ny
fahanginana.
4.Mety tsy hino angamba ianao
fa ny tsy fahafahana niaraka
tamin=ireo namana ihany koa dia
isan=ny tena mahatonga ny olona
hanenina.Maro ireo sahirana
tamin=ny fiainana ka namela ireo
namany,tsy nihaona tamin=izy
ireo ,tsy niraharaha ireo namany
intsony. Maro ireo mitomany
rehefa mieritreritra
namany
mialoha ny hahafatesany.

NOSAKANANY AHO DIA
HOZ”IZY : HAOLAKO SA
HANOME VOLA

DRAY RE, RY LANITR=O ! DE
AHOANA HOZ=ENAO ?

IZAO HITANAO VELONA SOA
AMAN-TSARA IZAO !

5. Ny farany kosa dia ny tsy
nisafidianana ny Aho sambatra@.
Maaro no tsy mahatsapa fa ny
fahasambarana dia safidy .Maro
ny mijanona ao amin=ireo
fahazarany sy fomba amampanao nitaizana azy. Matahotra
hiova ka zary mamita tena nefa
ny ao anaty te hitroatra satria tsy
mahatsiaro
fahasambarana
intsony.
Havako o ! Mino ny mpanoratra
fa tsy ho anisan=izay hanenina
intsony ianao raha tonga ny
fotoana hodiana any amin-dRay.
Ndeha heverina ho toy ny efa
andro farany iainana ny isan=
andro omen=ny Tompo .Anjaranao no misafidy ary miankina
amin=ny safidinao ny ho avinao !
Dia tsy mba ho anisan =ireo
hokaikerin=ny nenina ianao. _
Ravaka Andriamahenina.

- 25 -

MARINA RAHA TSY
VOAOLANA TANY ITY !

TOSIKA HO ANAO

Tous les mots ont-ils un
féminin ? Que ‘on en
juge.
Un gars: c=est un jeune homme Une garce :
c=est une prostituée

Un courtisan : c=est un proche du roi;

Une courtisane : c=est une une prostituée.

Un masseur : c=est un kiné. Une masseuse :
c=est une prostituée

Un coureur : c=est un joggeur. Une coureuse:
c=est une prostituée

Un rouleur : c=est un cycliste. Une roulure:
c=est une prostituée

Un professionnel : c’est un expert de haut
niveau. Une professionnelle : c=est
une prostituée

Un homme facile : c=est un homme agréable
à vivre; Une femme facile: c=est
une prostituée

Un homme qui fait le trottoir : c=est un

paveur; Une femme qui fait le trottoir: c=est
une prostituée

Un entraîneur : c=est un homme qui
entraîne une équipe sportive.

Une entraîneuse: c=est une prostituée
Un homme sans moralité, c’est un

Mahatsiaro tena ho irery ianao indraindray,
miady irery amin= ny sarotra ary mihevi-tena
ho tsy misy mpitia ? Tsarovy mandrakariva
anefa fa any ho any misy olona tena
mirehareha fatratra aminao, mahatsiaro sy
mieritreritra ary manahy mafy ny aminao
mihitsy aza. Any ho any, na tianao na tsy
tianao, misy malahelo anao izatsizy, tehiresaka aminao sady te-hiaraka aminao. Misy
olona any ho any maniry ny hahafoana ny
olana sedrainao, ny hianohanao fiainamilamina, ny hisambaranao eo amin= ny
tontolo ilomanosanao. Aoka ianao hino fa any
ho any misy olona tsidrin-daona, maika ery
hahita anao, tena tia sy mankasitraka anao
amin=ny maha ianao anao io ary faly sy
mirehareha manana anao ho namana.

Any izany olona izany : miandry pi-maso,
miandry antso, miandry e-mail , vonona
hanohana. Aza adinoina fa misy olona any ho
any, mila anao, mila tan-tsoroka avy aminao,
mila mahafantatra fa matoky azy ianao ; misy
olona any mametraka fahatokisana feno
aminao ary hira iray dia efa ampy
ahatsiarovany anao . Ary fantaro fa any ho any
koa misy olona, miandry fatratra ny mba
handefasanao ity hafatra ity! Mahereza ary
rahavako ary mifalia!
Tatamo Rajaonarivo

politicien. Une femme sans moralité : c’est
une prostituée.

- 21 -

FANTARO NY VOLAMENA
*Volamena latsaka am-bovoka,
tsy avelan=ny soa tsy hamiratra + hoy ilay ohabolana malagasy diso fantatsika loatra.
Raha hiresaka harena ankibon=ny tany isika dia maro
tokoa ireo karazana vatosoa
lafo vidy fa tsy mbola latsadanja amin=ireny ny volamena.
Azo sokajiana ho vato manandanja indrindra sady faratampon=ny
hatsarana
ny
volamena ary manandratra avo
izay mihaingo na mampiasa azy
ho akora.
Noho izay maha vato sarobidy
azy
izay,
dia
nanjary
nametraka
tantara
mifamatotra amin=ny fiainanjanak=olombelona ny vola mena
hatramin=ny taloha elabe ary
mandraka ankehitriny. Ny
resaka finoana sy kolontsaina
no tiana ambara eto. Tany
amin=ny taona 2000 talohan=
i Jesoa, ohatra, dia efa nitrandraka volamena ry zareo Egyptiana. Manerantany ny lazan=ny
volamena fa raha ny fampiasana azy eo amin=ny lafiny
finoana sy kolontsaina dia ry
zareo Egyptiana, Sinoa ary ny
Karana no tena mifantoka
tanteraka amin=izy ity. Natao
hanehoana ny fanajana sy
fahamasinana ny volamena ho
an=ny Egyptiana satria noheveriny ho maneho mivantana ny

nofon=ireo andriamanitra ivavahany. Mbola volamena ihany koa
no akora anaovany vatam-paty.
Iza amintsika moa no tsy
mahalala an=i Bouddha ilay sary
vongana ivavahan=ny Sinoa?
Tsara ny mampahan-fantatra
fa vita amin= ny volamena io
sarin-javatra voa-sokitra io izay
mirefy 3 metatra ny hahavony
ary milanja 5,5 taonina no sady
voalaza fa sary vongana
miavaka indrindra eran-tany.

Manana
andriamanitry
ny
harena ny Karana ary tsy vitan
=ny hoe norafetina tamin=ny
volamena ilay sary vongana fa
nasiana vola madinika vita
amin=ny volamena ny tanany.
Raha mamaky ny Baiboly koa
anefa isika dia mahita tsara fa
nampiasaina hanehoana zavatra masina sy sarobidy ny
volamena ka tsy azo tsinontsinoavina.
Tsy
zoviana
amintsika intsony ilay ombilahy
- 21 -

kely volamena narafitry ny
Zanak=Israely raha nentin=i
Mosesy izy tamin=ny fotoan=
andro. Tsy amin=ny fanompoantsampy ihany anefa anandratana avo ny volamena satria ny
tempoly ao Jerosalema dia
nohaingoina volamena. Tsarovy
koa Betlehema fa anisan=ireo
fanomezana sarobidy natolotry
ny Magy ny volamena ? Tsy
izany ihany fa raha mamaky ny
bokin=ny Apokalipsy isika dia
natao hanehoana ny faratampon=ny hatsarana sy ny
voninahitra ny volamena tahaka
ny lalana volamena, ny seza
fiandrianana volamena. Raha
tsorina dia masina tanteraka
sy mendrika ny volamena eo
anivon=ny kolontsaina jiosy sy
krsitiana.
Efa miresaka volamena ihany
isika dia tiana asian-teny koa
ireo firenena mpitrandraka sy
mpanondrana volamena erantany. Araka ny voalaza tetsy
ambony dia tany Egypta no
nahitana fitrandrahana volamena voalohany 2000 taona talohan=i Kristy izay nahatratra 1
taonina isan-taona. Nitrandraka ity vato sarobidy ity ihany
koa ny Romana ary nahondrany
tany Espana, Portugal ary
Afrika. Taloha elabe dia Afrika
Atsimo foana no firenena
voalohany mpamokatra volamena fa lasan=ny Sinoa ny toeramboninahitra tamin=ny taona
2007. 13,8% ny famokarana
volamena dia tany Chine tamin=

ny taona 2010 izay mahatratra
340 taonina. Manarakaraka
azy Australie, Amerika, Russie,
Afrika Atsimo ary Perou. Maro
koa anefa ireo firenena hafa
manondrana volamena toa an=i
Indonesie, Nouvelle Guinée,
Ghana, Mali, Canada ary Bresil.
Tsy ny vahiny ihany no tia
miravaka volamena fa isika
Malagasy koa ary harena ankibon=ny tany efa notrandrahan=ny Malagasy hatramin
=ny ela ny volamena.. Hitodika
manokana amin=ny famokarana
sy fanondranana volamena eto
Madagasikara isika : Ny taona
2008 no nahazoana antontan’
isa
farany
mikasika
ny
famokarana volamena eto antoerana izay izay voalaza fa
nilanja 2100 kg isan-taona
tamin=izany. Tamin= ny taona
1944 i Madagasikara no
namokatra
volamena
be
indrindra satria dia nahatratra
2920 kg ny lanjany fa nisy koa
vanim-potoana izay tsy namokarana mihitsy tamin=ny taona
1981 (??). Ny faritra avaratra,
Vakinankaratra, Tetezambato,
Beforona sy ny maro hafa no
tena manan-karena volamena.
Mihoatra ny 580 kg isan-taona
ny volamena mety ho azo ao
amin=ny faritry Mananjary hoy
ny mpikaroka Frantsay iray izay
tamin=ny taona 2012. Raha ny
antontanisa no jerena dia 32 kg
isam-bolana no volamena novokarintsika tamin=ny taona 1895.
Taty amin=ny taona 1896 kosa
dia namokatra 3kg 800 isam-

bolana,izany hoe 46 kg isantaona
raha
tontaliana.
Niakatra 59 kg
indray ny
famokarana ny taona 1897
izany hoe 4kg mahery isambolana. Ny taona 1900 kosa no
namokatra volamena 9kg 500
isam-bolana isika izany hoe 114
kg
nandritra
ny
taona.
Nahatratra 457 kg ny volamena
betsaka novokarin=ny faritr=i
Mananjary tamin=ny taona
1904 raha toa ka 10kg ny
vokatra ambany indrindra avy
amin=ny faritry Manambia.

Manan-danja loatra ny vola
mena ka na dia ny mpanoratra
aza
dia
mampiasa
azy
anehoana
ny
hakanton=ny
zavatra na toetra iray. Zaraiko
amintsika ilay voalazan=ilay
mpanoratra frantsay iray,
Pierre Desproges, hoe : " Même
le plus noir nuage a toujours sa
frange d'or. " Fa hoy kosa i
Arsène Houssaye : " L=amour
est un magicien, tout ce qu'il
touche devient or. " Mirary ny
soa rehetra, ry havana.
Nantenaina Ranaivosoa

ANDRAY ‘ZANY KOBA ! TENA
MAMPILENDALENDA MAHINTSINY !

MAMPILENDALENDA ANGAHA ?
INY HANO ARY !

- 21 -

VAOVAON’IARIVO

Tao amin=ny gazety boky IARIVO no
nahafahana namaky ny vaovao
sosialy sy politika teto an-drenivohitra tamin= ny faramparan=ny
taona 1944. Araho ange fa
mahaliana ny santionany é !
1.Tamin=ny Alahady 21 octobre dia
nanokatra dihy nangotrakotraka ny
Dokotera Malagasy tao amin=ny
hotely Fumaroli, Antaninarenina.
Tonga nanatrika sy nanome voninahitra izany ny Jeneraly lehiben=ny
Fahasalamam bahoaka sy Monsieur
le Docteur Fontoynont ary ny
Directeur n=ny Affaires Malgaches.
Naneno akoho vao nirava ny
mpandihy ary naha vokatra 20.000
francs mahery ny korana izay
hananganana tsan-gambato fahatsiarovana ireo dokotera malagasy
maty teo am-panefana ny adidiny.
Dia mahavanöna, Tompokolahy
isany.
2. Dia tafakatra soa aman-tsara teto
Antananarivo ny mpanao baolina
avy any Toamasina sy Fianarantsoa
ka nikatroka tetsy Antanimena.
Olona izany ! Fihaonana mafanafana
no nampoizina, kanjo somary
nandiso fanantenana ihany Fianarantsoa satria resin=i Toamasina 8
noho 2.
3. Lavorary ny kermesy teny Mahamasina nokarakarain=ny Andri
ambavilanitra avy ao amin=ny
Eglizin= Ambanidia tamin=ny 11
novembre. Asa hanehoana ny
voninahitr=Andriamanitra no nokendrena dia ny hamitàna ny Egliziny.
Ary ny nahavelom-bolo dia ny tsy
nisian=ny avakava-pinoana.
4. Tsy tambo hotononina ny
lanonana madinika teto Anta-

nanarivo. Ny mampalahelo dia
mbola tsy mety ho tsara
fiorenana ny mpanao théâtre
sasany na dia izao taon-jato
misy antsika momba ny Aart
théâtral@.
Nolalaovina
tao
Ambatovinaky ny tantara roa :
AHarena
sa
Fitiavana@
sy
AFinoana sa Fitiavana@. Hita fa
tena mantoanto mihitsy izay naseho
na ara-tantara na tamin= ny
fihetsehan=ny mpanao. Tsara tokoa
ny fitiavana te hanao zavatra, nefa
tokony ho be lavitra noho izany ny
fitiavana hanao ny tsara sy tsy
manafintohina
olona,
koa
manantena fanatsarana.
5.Mendrika hizaka ny haja amanjon=olombelona ny Malagasy ka
foanana ny fakana mpiasa an-tery
setra; avela kosa izy hiasa amin=ny
nahim-pony : 200 andro isan-taona
no iasan=ny vatan-dehilahy tsirairay
na ho an=ny tenany na ho an=olona.
Izany no volavolan-kevitry ny
Fiheveran-draharana ikambanan=ny
solontenan=ny Vazaha sy Malagasy,
ka hatao didy ny fanamaintisa-

molaly ny tany hampanan-karena ny
mponina.
6.Didy arrêté tamin=ny 4 octobre no
manao an=Antananarivo sy ny
ambanivohitra ho zaran-tany maha
leotena (circonscription au-tonome)
entin=ny Administrateur ambony izay
ho eo ambany fahefan=ny Secrétaire
général mivantana. Didy arrêté
tamin=ny 15 novembre kosa no
manendry olona handinika ny fikasana hamindra ny renivohitra any
Antsirabe. Didy décret tamin=ny 9
novembre no mandamina indray ny
fokonolona. Voafaritra ao ny atao
hoe fokonolona isan-tanàna, ny zo
ananany, ny adidinysasany. Efa
nilaza koa ny fanjakana fa hatao
izay hananan=ny Malagasy solontena
ao amin=ny fivorian=ny Solombavambahoaka any Frantsa. Ho to anie
izany rehetra izany. Tsara lazaina
ihany fa tamin= izany daty izany dia
mbola
tany
am-bava-ady
ny
miaramila malagasy, niady jho an=ny
Renimalala.

TSY ARITRA

Fihaonam-ben=ny Ministry ny Ati-tany Afrikana, HONO, tamin=
izay ary nampianarina azy ireo ny tetik=ady hahafahana miasa
haingana. Dia samy mitanisa ny fahaizany miasa haingana ny
Ministra tonga :
- Any aminay, hoy ny voalohany, vao nibaiko fotsiny Ingahy
Filohanay, dia 15 andro monja dia vita goudron ny làlana
mankany ambanivohiny, mirefy 80 kilometatra !
- Izay fotsiny ve ? hoy ny faharoa : Vao hita fa nisy safira tany
aminay, dia hentitra ny toro-mariky ny Filohan hajainanay, ka 10
andro monja dia voatrandraka izany ary nalefa any amin=ny
rahalahiny any France
- Tsisy dikany izany, hoy ny fahatelo : Any aminay, raha 30 isanjato ny tahan=ny zaza miditra an-tsekoly amin=ny 8 ora maraina,
dia manome baiko Ingahy Filohanay dia tafakatra 60 isan-jato
izany amin=ny 12 antoandro
- Mangina daholo, hoy ilay fahefatra : Any aminay, raha amin=ny 7
ora no misokatra ny biraom-pifidianana, amin= ny 6 ora sy sasany,
izany hoe an-tsasak=adiny mialoha, dia efa tonga any amin=Ingahy
Filohanay ny vokatry ny fifidianana manerana ny firenena
- 21 -

TANTARAM-PIRENENA

Tsaroana toy ny vao omaly ilay
Sabotsy 06 novambra 1999,
tamin=ny 5 ora sy sasany teo
amin=ny Kianjan= Andohalo.
Indreo toy ny tamin=ny herintaonan=iny, 06 novambra 1998 :
Vahoaka maro, mitana labozia
mirehitra, mahatadidy ao antsaina ary mahatsiaro ao am-po ny
nandoroan=ny sasany ny Rovan=i
Manjakamiadana ny Alatsinainy
06 novambra 1995, ka mihasina.
Eny vahoaka mahatadidy amimpahanginana fa tamin=io ora io
indrindra no nanomboka ilay afo.
Vahoaka koa milahatra, ary
mametraka ny vetsovetsom-pony eo
amin=ilay boky volamena napetraka eo am-bony akalana
norakofana lamba landy; ary
tsaroana fa tonga koa kandidà ho
ben=ny
tanànan=An-tananarivo
niisa 4 tamin=ireo 19 nasaina ary
efa nolazaina mia-loha mba tsy
hanararaotra ny fotoana hanaovana propagandy.

firenena, ka tian=ireo
vahoaka tonga teo fa
tsy
matin=izany
akory ny Afanahy no
olona@.
Vahoaka
mahatsapa fa raha
tsy manamarika ny
06 novambra, dia efa
naman=ny manaiky
ny fahapotehan=izay
maha-izy azy izay
tsikelikely. Vahoaka
manamafy indray fa
ny tsy mampiraika
ny tera-tany hiroso
bebe kokoa amin= ny fanorenana,
dia satria misy hevitra ambadika
te hamalona fotsiny ny famotorana.
Koa eo am- piandrasana, indreo ny
vahoaka mahatadidy ary manaitra
ao anatin =ny fahanginana.
Mahatadidy ilay Alatsinainy iray
mafana, efa-taona lasa izay.
Vahoaka mahatadidy fa raha nisy
nihaino ny antso nalefan=ireo
radios tsy miankina tamin=iny
mena masoandro iny, niangavy ny
andefasana aeroplanina hanondraka rano iny afo vao nanomboka,
dia angamba mety ho voafehy ny
loza. Vahoaka koa mahatadidy
ny didim-pitsarana izay nanasazina olon-tsotra ihany, toy ny
gardiens n=ny Rova, guides sy
plantons, sazy tsy mifanaraka
mihitsy tamin=ny vokatry ny loza.

Vahoaka mahatadidy ny tafa
tamin=ny mpanao gazety ny 20
desambra 1995, iray volana sy
Vahoaka mahatsiahy fa ninian= tapany taorian=ny loza, nataon= ny
ny sasany nodorana ny endriky ny Procureur de la République, Désiré
- 23 -

Randrianarivelo
izay
nanankinana ny famotorana. Tamin=iny no nampisehoany dossier
iray misy pejy 242, ka voalazany
fa olona 10 no voarohirohy ka
an=isany Frantsay 1 ary Karana
1. Nisy vavolombelona hafa anefa
naiditra
hamery
dia
ny
famotorana. Hentitra ny Procureur fa ivelan= ny lapa no
niaingan=ny afo (io afo io no
noheverin=ny sasany fa ambara ho
loharanon=ny loza!) ary tsy tsy
nahanika ny rindrina 5 metatra
ny lela-afo; porofon=ny tsy
nahatraran=ny afo akory ilay hazo
Akapoka@. Ankoatr=io afo io, hoy
ihany ny Procureur, dia nisy
loharanon=afo telo narehitra
avy tao an-dapa. Dia noesorin= ny
Manampahefana tamin= Atoa
Randrianarivelo
Désiré
ny
Araharaha Rova@ ary novàna
toerana izy. Vahoaka koa mahatadidy ny tenin=ny Ministry ny
Fitsarana tamin=ny 11 marsa
1996 hoe AVita ny raharaha
Rova, ka hisy ny higadra mandra-pahafatiny na hohelohina ho
faty@.
Alarobia ny 06 novambra 2013
amin=ito. 18 taona aty aoriana :
Mbola tadidy ny labozia izay nirehitra teny Andohalo. Raha
miverina eny aho, mbola hahita
ireo namana taloha ve, sa moa efa
nikatona hatreo tokoa iny
raharaha iny fa efa tratra ireo tena
rangory fototry ny afo ?
Solontenan=ny Vgt

Efa mamatonalina nefa ny torimaso andrasana tsy mbola avy,
karohina tsy mety hita, antsoina tsy
mety manoina. Mamely ahy
rahateo ny tazo fa tsy mbola
nahitàm-bokatra
ny
fanafody
natelina efa ora telo lasa izay. Alefa
lavitra ny saina mikaroka olona
hitafana ho fandanian= alina, kanefa
iza no hanaiky amin=ity alimpahavaratra ? Dia tsaroana
tampoka ilay hoe AAntsoy Aho dia
hamaly anao@. Izany tokoa moa ?
- ARy Andriamanitra, hoy ny feo
malemiko, Ianao ilay avo fipetraka
fa iva fijery, mba maniry aho
amin=izao alina izao ny ...@
- AHitafa Amiko ?@
- AEny, Tompo, raha mba manam
potoana Ianao ho an=ity Malagasy
izay vao nandatsa-bato anikeo ary
tsy mahita tory fa manavy !@
Dia indro tazako nitsiky Izy, dia ilay
fitsikiana azy irery, ary ao amin=ilay
fitiavana sy fangorahana ary
famindram-po izay Izy no tompony,
no namaliany :
- AManam-potoana ? Tsy manampahataperana ny fotoanako fa ento
ny resakao, mihaino Aho !@
Dia injany nifamahofaho tao andohako fanontaniana marobe izay
mibosesika te hivoaka. Kanefa tsy
olon-tsotra ity iresahana fa ilay
Andriananahary, ka iza amin= ireto
fanontaniana no alefa voalohany :
ny hafanako tsy mety midina ve, ny

voka-pifidianana
teto
amin=ny
fokontany ve, sa ny amin=ilay
manam-pahefana tratra nanao
risoriso, sa ny fiakaran=ny vidimpiainana sa ny amin=izay nandoro ny
Rova sa mikasika ny olombelona
mihitsy ? Ié, izay indrindra... Aleo
izay, fa ireo notanisaiko ireo dia
raharahan=ny tany sady fanontaniana maivana eo anatrehan= Ilay
Tompon=ny tantara sy Rain=ny
Malagasy. Koa rehefa navadibadiko
tsara ny fomba fametrahana azy
satria Andriamanitra tapitr=ohatra
ity ametrahana fanontaniana, dia
hoy ny fehezan-teniko :
- AR=Izainahary, inona loatra re no
fomba hivoahanay Malagasy amin=
izao aizina mangitsoka manarona ny
firenena izao é?@
- AIanareo Malagasy ve ?
Manahy ny hoavy loatra ianareo
Malagasy, dia ilay hoavy mbola tsy
eo an-tànanareo; adinonareo koa,
na odianareo Malagasy tsy hita
loatra ny anio ka vokatr=izany dia tsy
miaina ny ankehitriny ianareo
Malagasy nefa mbola tsy miaina ny
hoavy akory !@
- ATsotsory re, Tompo ny filaza azy,
raha
sitrakao,
fa
hotateriko amin=ny mpamaky ny gazety ange izao
ka ....@
- AMiaina toy ny tsy ho faty
mandrakizay
ianareo
Malagasy, ary ho faty toy
ny olona tsy niaina akory@.
Sahiran-tsaina aho satria
tafa sy dinika tsotra no
nandrasako fa tsy resaka
mampiasa saina toy izao resaka
saro-takarina izao.
- AToy ny olona sorena tsy nahita
hatao tamin=izy fony mbola zaza
ianareo Malagasy; maika ery ny
ho lehibe ianareo Malagasy, ary
rehefa tonga teo amin=ny faha-

- 25 -

lehibiazana ianareo Malagasy, dia
maniry hiverina ho zaza indray.
Izany ianareo Malagasy@ Hevi-dalina
ny an=Andriamanitra, hoy aho, he,
izany hoe Andriamanitra.
- ATohizo, Tompo ô, tohizo ny
hafatrao fa mahaliana be ahy !@
- AMikatsaka loatra ny zavatry ny
tany ianareo Malagasy , lany hery
ianareo
Malagasy
mifofotra
mikaroka vola ka mivaha ny fahasalamanareo
Malagasy;
dia
mikely aina indray ianareo
Malagasy mikaroka vola mba
hamerenana ny fahasalamana; dia
izany hatranihatrany@
Dia
noraisin=Andriamanitra
ny
tanako tamin=ity alim-pahavaratra :
- ATompo ô, hoy aho nitalaho,
amin=ny maha Ray, eny amin=ny
maha ray aman-dreny anao, inona
no lesona ampitainao amin=ny
Malagasy, vahoaka fantaro fa tianao
sy tsy foinao ?@
- AAnaka, tsarovy fa tsy misy na iza
na iza azonareo Malagasy terena ho
tia anareo; fa ny azon= ny Malagasy
hatao, dia ny mitia ny Malagasy, ny
mifankatia fa tsy miady, ny mitia ny
namana tahaka ny itiavana ny tena.

Tsarovy fa ny lehibe indrindra dia
tsy izay ananan=ny Malagasy eo
amin=ny fiainany, fa ny
hahafantaran=ny Malagasy hoe >iza izy
eo amin=ny fiainana=, ny tsy hanoharany lava ny fiainany amin=ny
fiainan=ny hafa ka tsy hanan-katao
afa-tsy ny itsiriritra ny an=ny hafa

foana@
- AMiaina ny hirifirin=ny fery ianareo
Malagasy ? Aoka ho fantatrareo
Malagasy fa segondra vitsy dia
ampy hiteraka ratram-po amin=ireo
mpiray rà aminareo, fa taona
marobe kosa no ilaina vao
hikombona izany fery izany. Aoka
ho fantatrareo Malagasy fa misy
any olona marobe tia anareo ka
miandry pi-maso, tsy mahalala ny
fomba hanehoana izany fitiavany
izany.
- AMiaina ny rivotry ny fifidianana
ianareo Malagasy ?
Aoka ary ho fantatrareo Malagasy
fa maro no azo amin=ny alàlan=ny
vola, fa tsy ao anatiny ny
fahasambarana; fa mety hanana
hevitra mitovy ny Malagasy
anankiroa, fa ho samy hafa sy
mifanipaka kosa ny fandraisany
izany hevitra izany. Farany, aoka ho
fantatrareo Malagasy fa ... eto
foana Aho, efa niantso ny
anaranareo Aho, ahy ianareo. Efa
nofidiko ianareo, koa ario ny
tahotrareo, ny Malagasy tsy foiko !
Esory ny tananareo, esory
eo
amin=ny familiana ny tantarampiainanareo, aoka ho Ahy izany@
Dia resy lahatra aho, foana hatreo
ny ahiahiko; dia resy tory aho, foana
hatreo ny hafanako.
m.a
(Ho an=ny TADY)

ISIKA SAMY ISIKA

+++ VON

VONIMBOASARY SY BATISA :
Arahabaina tonga soa ny 12 septam
bra teo i Tohiniaina Fitahiana,
lahikely an=Andrianirina Christian
sy Raoelijao Ando. Ny 24 septambra
kosa no tonga soa i Jaspierre
Fandresena, lehi-kely, an-dRalahatra Jaspierre Hery Tahina sy
Rahaingoniaina Isabelle; ny zaza
dia natao batisa ny Alahady 29
septambra. Ny Avo Zarasoa,
vavikely, zanaky Ratovo tsiriniaina
Ramaroson Andry sy Rabesahala
Hanitriniony dia teraka ny 24 mey
ary natao batisa ny 08 septambra.
Dia samia tonga taiza é !
+++ FIAINANA MANDRAKIZAY
Iarahana miory ny havan= ireto
mpianakavy izay nodimandry :

- 25 -

- 01 septambra : Itpkv Ratompoarisoa Hylliardine, 46 taona,
nentina tao amin=ny Fjkm Ambohimandroso Filadelfia ary nalevina
tany Ambohipotsy Soamanandray;
- 04 septambra : Itpkl Rakotoarimalala Jean, 46 taona, nentina
teto amintsika ary nalevina tao
Ilafy;
- 18 septambra : Itpkv Razafimbololona Claire, 56 taona, nentina
tato amintsika ary nalevina tao
Ambohipanja Ankadikely Ilafy.
- 24 septambra : Itpkv Andriamihamina Harimboahangy N. 42
taona, nentina tao amin=ny Metm
Jerosalema Vaovao Itaosy ary
nalevina tao Ankadilalampotsy.
+++ TOKANTRANO VAO :
Tolorana ny arahaba haharitra
hatramin=ny farany ny tokantranon=ireto havantsika ireto :
- 07 septambra : Randimbiarison
Radomalala sy Raharimalala
Lantoniaina, nohamasinina teto
amintsika.
- 28 septambra : Raoelijao Tovo
Nantenaina sy Rakotoson Noromalala Sitraka, nohamasinina teto
amintsika.
- 05 oktobra : Ramanantsoa
Joelison sy Rahantravovolomanana
Holivaoarilala, nohamasinina tao
amin=ny Fjkm Imanjakana
Fanavaozana.
- 18 oktobra : Ravelonjatovo
Andrianjaka sy Ranoasiarison
Sandy Hasy, nohamasinina teto
amintsika ihany koa.
- 26 oktobra : Andrianjafy Vola
Manantsoa sy Ranaivo Rasata
Anjara Sitraka, nohamasinina
omaly tetsy amin=ny Fjkm
Analamahitsy.

TSANGAMBATON’NY TSIKERITAONA NY LAKOLOSY
ELECTRONIQUE IZAY HOTOKANANA AMIN’NY FOMBA
OFISIALY AMIN’NY ALAHADY 03 NOVAMBRA IZAO, ARY
ANASANA ANASANA ANTSIKA REHETRA
- 25 -

- 25 -


Aperçu du document TADY LAHARANA 186.pdf - page 1/27

 
TADY LAHARANA 186.pdf - page 3/27
TADY LAHARANA 186.pdf - page 4/27
TADY LAHARANA 186.pdf - page 5/27
TADY LAHARANA 186.pdf - page 6/27
 
Télécharger le fichier (PDF)


TADY LAHARANA 186.pdf (PDF, 2.7 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


tady laharana 186
ny baiboly tenin andriamanitra
final
fanarenana
specialementpourtoin 51
gazety fevrier 2019

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.012s