tamedyazt imsebriden n leryuf .pdfNom original: tamedyazt imsebriden n leryuf.pdf
Titre: Microsoft Word - tamedyazt imsebriden n leryuf méthode 02.docx
Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Microsoft Word - tamedyazt imsebriden n leryuf méthode 02.docx / ScanSoft PDF Create! 2, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 04/11/2013 à 10:43, depuis l'adresse IP 41.103.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1604 fois.
Taille du document: 1 Mo (54 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Tamedyazt

Imsebriden n leryuf
Kamel Si MUḤAMMED
1

D imeslayen kan

D kečč
ini i bdiɣttaruɣass-n amezwaru, nekkini ur ẓriɣara, ass-n igla-d s wussan
niḍen, i yi-yewwin ɣer yiwen n umkan ideg ara ẓreɣd keččidasefru, ay asefru

Amkan-nni, zzint fell-as teftilin, ceɛ
lent s tmeslayt n yitran, s tmeslayt n wayen
akk ur nettmeslay ara, n waggur, n yiẓra, n yidurar, aṭ
as n wayen niḍen, xas akken

ẓriɣur ttmeslayen ara ,nekk tikwal tteɛ
raḍeɣad mmeslayeɣyid-sen…
D acu i bɣ
iɣad asen-iniɣ, d acu i bɣiɣad ẓren deg-i, nekk ur t-ẓriɣara,
d acu, d acu ?

Nut
nimaččidi
mdanen i wakken ad asen-ḥkuɣ, nekkini d amdan ttḥulfuɣ, xas ḥkiɣasen, ẓriɣur iyi-d-sellen ara, xas ad iyi-d-slen ẓriɣur iyi-d-fehmen ara, xas ad iyi-dfehmen, ẓriɣad inin kan tikwal telliḍ, tikwal tettilliḍ, tikwal amek akkenni, wissen amek
akkenni, ulamma di tidet d nekkniidk
ečči
ni
,dkečči
nii d nekkni.

Ihi amek, i wass-nni ideg iyi-yewwi usefru ɣer umkan-nni,
i teftilin-nni i ufiɣceɛ
lent dinna,
i tmeslayt-nni i tent-iceɛ
len,
ayagi akk, i wacu, i wacu ?

Tura, gar teftilin-nni, seddaw n yitran-nni, sufella n yiẓra-nni,sdat n yidurar-nni,
lulen-d aṭ
as n wawalen tturaren deg yirebbi n tmeslayt n usefru, i d-tger tsusmi
yettmeslayen, s tmeslayt yettidiren di ddunit niḍen, anda akken yella umkan-nni uɣ
ur
yettawi later n tmedyazt deg yiberdan i ttaɣ
en kan kra n yimdanen.

Tagi d tameslayt n usefru, tezdi tezmert deg yimeslayen-nni i wakken ad idiren di
zzman ɣer wayeḍ,i
mimaččidṣṣut i t-id-isuffuɣen neɣd iles i t-id-isenṭ
aqen .

2

Tagi d tameslayt n usefru, ur tettmačč
aar
asyi
mint
mesl
aytniḍen i d-ilulen s wallaɣ
n umdan, imi tinna yezmer ad d-yas wass ideg ara temmečcsyi
miid-yeldin ɣur-s .
D tagi i d tameslayt n usefru,
Ur tfennu, ur tneffu,
Zdat n yidurar-nni,
Sufella n yiẓra-nni,
Seddaw n yitran-nni,
Gar teftilin-nni …

Kamel SI MUḤAMMED

3

D keččneɣd nekk, wayeḍgar-aneɣulac, akkin d tagut, tin akken tceqqeq tmuɣli n
wid-ak yeǧǧausekkud,miakken t

edda, tres ɣef tatut, sin akkin fell-as yemmut
wawal.

Madkečči
ser
r
eḥ-ak-id yigenni, teɣliḍ-d ɣer udrar n ulac .
Deg ulac, aha tura, nadi-d kra di ṭ

lam ad ak-d-binent tmucuha deg yiman-ik. Deg
yiman-ik, ffeɣam tili s anda akken teǧǧi
ḍat tafat.
Din, ad ak-d-tban tteryel, tettraju waɣzen akken ad d-ffɣ
en di tmucuha-nsen, ad
kecmen di tid-ak-nniḍen.

Tikwal qqareɣd nekkini
I illan d arfiq n tili-m
Tikwal tettbaneḍ-d kemmini
Di tikli-w tebnuḍlɛ
ecc-im
Tikwal tcubaḍtiziri
Tezziḍ-d s ugris fell-i
Armi ɣunzaɣtafat-im
*****


Ti
kwalt
et
t
ɛ
eddiḍkan”
Tettɛ
eddiḍam tin yessuturen
Deg yigenni-iw tezwiḍitri
Isuɣwayyur i d-ilulen
S tmuɣli-m yerẓa lemri
Tru tiṭ
-iw i t-imuqlen
Teǧǧi
ḍ-as-id uguren
Teẓra s anda ara d-teggri
*****
Ad d-teggri d tamwanest n ṭ

lam
Kemm tcuddeḍɣer tmuɣli-w
Di tmuɣli-m ad tebnu lemqam
Ad tt-id-terr d arfiq n tguni-w
Xas akken ḥedd ur kem-isaram
4

Ɣunzan ṣṣifa-m
Deg-m tefṛ
uṛ
ex targit-iw
*****


Tar
gi
t
-i
wt
i
kwalt
et
t
i
di
rkan”
Tettidir am tin ur d-nlul
Di targit i teṭ

ef amḍiq
Tikwal di tirga tettmuqul
Tikwal tɣ
unza aṛ
fiq
Tikwal yid-m teddukkul
Terra-am-id abrid mellul
Ma d nekk teddel-iyi s lxiq
*****
Tikwal qqareɣd nekkini
I inudan ad kem id-mlileɣ
Tikwal ahat d kemmini
I d-yerzan a kem-sarameɣ
Tikwal tcubaḍɣer tili
Rewleɣ
-am teṭ

afareḍ-iyi
Mi trewleḍdeg-m ad ṭ

afareɣ
*****


Ti
kwalt
et
t
muqul
eḍkan”
Tettmuquleḍaggur i d-yettallin
Fell-am terwel tguni
Tnuɣna targit i kem-ittmennin
Armi d-terza ɣer ɣur-i
Ul-im tegzem-it-id ɣef sin
Di leryuf zzint-as teftilin
Gar-asent zedɣ
eɣnekkini
*****

5

Targit i icuban tamuɣli-m
Tettban-iyi-d amzun tecbek
Tikwal dlent-tt wallen-im
Tikwal tukreḍ-tt ɣ
ef tebrek
Xas akken tcudd ɣer tikli-m
Isuɣwanza di later-im
Fell-am tudert-iw tehlek
*****

“Tuder
t
-iw tikwal tḥuza-kem”
Tikwal teḍleq-am-id aɣilif
Deg-s d nekk i d-tettmektiḍ
Tikwal teddem-ikem ɣef lḥif
Terra-kem ɣer wayen tettnadiḍ
Tikwal di tirga-m tsiɣzif
Deg-sent tuɣaleḍdi rrif
S wallen-im d lewhi i tettawiḍ
*****
Tikwal qqareɣd nekkini
I irran leqyud i yiles-im
Tikwal teffreḍkemmini
Deg yiles-iw uzzlen lehduṛ
-im
Tikwal tcubaḍɣer teẓgi
Deg-m teǧuǧǧegt
s
us
mi
Di tiyaḍsutreɣṣṣut-im
*****


Ti
kwalt
et
t
edduḍkan’

Tettedduḍam tin yestufan
Di lateṛ
-iw turiḍasefru
Later-im ɛ
efseɣ-t ur d-iban
Deg wallaɣ-iw yugi ad yettwattu
Yezzuɣer-iyi ɣer tlufa n zzman
6

Tidak i s-iɛ
erqeɣdeg yimukan
Di ddunit-iw yebda yetthuzzu
*****
Yetthuzzu nekki qebleɣ
Ɣer tama-w telliḍkemmini
Lukan d tidet ad as-rewleɣ
Ahat ad uɣaleɣd nekkini
Xas akken di tiyaḍḥemmleɣ
S nnig-sent d kemm i d-ttafeɣ
A tin ur nzad i tmuɣli
*****


Tamuɣli-w tikwal tettwaḥqer

Tettwaḥqer ɣer wid ur tezdiɣ
Nnan-iyi leḥsab-ik beddel-it
Mi ẓran ɣur-m ttwehhiɣ
Gar-asen turar targit
Ma d nekk di leḥsab-iw suliɣ
S yimru n wul-iw i t-uriɣ
Ḥemmleɣ-kem ḥemmleɣddunit

*****

A wagi iḥeslen di tikwal, tettedduḍ am win ɣef ur iban sani, tenniḍ neɣ
tessusmeḍ, ṣṣut-i
kččan-t yisɣan gar yigerfiwen, ma d targit-i
k,“
dawali
delyi
l
l
es, win
i tt-yurǧany
uyes”
, wama taguni-k, tḍul am tikli n uɛ
eṭ

ar, deg-s, isɛ
erq-ik later n tatut,
yecfa i yiɣed n tayri-k ɣef wasmi akken i ak-yerra nehta ar daxel, ass-n tilufa
yettwasden, fetlent-ak tameslayt yemɣin deg ufrag n ddunit-ik.
Tameddit lḥal mi iruḥ, temlaleḍ tamegra n zzman, sdat-s tbeddeḍ am lexyal
yebdan yeqqar-d kra.

7

Ad am-id-iniɣayen ur am-id-nnan
Ẓriɣad d-tiniḍd targit
Deg yigenni-m ad suɣen yitran
Fell-am ad tenhezz ddunit
Ad am-id-iniɣayen ur am-id-nnan
Ahat d nekk i t-id-yesnulfan
Deg-m yewwi-d talalit
*****
Ẓriɣ-kem di later n tatut
Ass-n kemmini tɣabeḍ
Ɣef wudem-im tezga tagut
Tcuba ɣ
er wayen tḥemmleḍ
Di tsusmi-w tewwi-am-id ṣṣut
Yedder asmi akken yemmut
Ad ilal ass-n ideg ara tfehmeḍ
*****
Ẓriɣ-kem d afrux yettwattun
Deg yifer-im tɛ
ellqeḍ-d asefru
Terseḍɣef ttejra irekkun
Aẓar-is yebda iḥellu
Mi d-tecniḍd ṛ

uḥ-iw i d-yettsuɣ
un
Yeẓra tudert-im i tt-yettrajun
Ad tt-yezdeɣlɛ
ecc-is ad t-yebnu
*****
Ẓriɣ-kem deg yiɣed n tayri-w
Tettrebbiḍajeǧǧi
git
emẓi-m
Deg wafriwen-is walaɣtudert-iw
Icweḍ-itt ujajiḥaqdim
Ad am-id-teggri d aɣerbaz n ddunit-iw
Deg-s ad tafeḍimeslayen-iw
Ad rnun lehna i lferḥ-im
8

*****
Ẓriɣ-kem anida ur kem-ẓerren
Widak yettidiren kan
Ass-n d kemm i d-yefrurxen
Di lǧessa-w tettfeḍamkan
Ẓriɣ-kem di ddunit niḍen
Deg-i d tili-m i d-yeffɣen
Ɣer tama-w tegreḍ-d ifurkan
*****
Ẓriɣ-kem teffɣeḍddunit-iw
Tettedduḍɣer wanida lliɣ

erqeḍdeg yiberdan n ubrid-iw
Tezziḍɣer wanida i am-id-mɣiɣ
Ma tebɣid ad tafeḍamḍiq-iw
Ffeɣ-d di tselbi n wallaɣ-iw
Ɣer ddunit n tilawt ad kem-awiɣ
*****
Ad am-id-iniɣayen ur am-id-nnan
Widak isizdigen awal
Later-im ad isuɣdeg yiberdan
S yisem-iw ad isawal
Ad am-id-iniɣayen ur am-id-nnan
Ad tiniḍkeččmačči
damdan
Xas akken tcubaḍ-t tikwal
*****
Walaɣ
-kem teddiḍd zzman
Di ddunit iga-am-id amḍiq
D amḍiq ideg tleqqmeḍussan
Ɣef wul-im nefḍen ṭ

iq
Fkan-am-id axalaf deg yiẓuran
Deg-m yekkes-iyi amkan
9

Ma d kemm i icebbeḥ-am aḥriq
*****
Walaɣ
-kem d nnṣib n tafat
Treqqeḍs tmuɣli n ṭ

lam
Ɣef yixef-im agris yekkat
Itri n talwit iɛ
req-am
S nnig-m aggur yettmettat
Deg-m ur d-tlul tifrat
Cukkeɣyexṛ
eb uẓ
eṭ

a-m
*****
Walaɣ
-kem tedduriḍlexyal
Txebceḍlater-iw di tɣ
altin
Deg yifassen-im yedda-d wakal
Tḥuzaḍ-t s yimeṭ

i-m i d-yengin
Mi tɛ
erkeḍtebniḍ-d awal
Yekkes-as aḥric i wuzzal
Di tirga-m d nekk i t-issefrurin
*****
Walaɣ
-kem anida ur kem-walan
Widak yettidiren i kemm
Widak d wid i tt-yeffran
Yal wa iga-am isem
Widak d wid yetthennan
Xas akken ur kem-sɛ
an
Di tirga-nsen tteddun yid-m
*****
Walaɣ
-kem d ssdid ɣ
ef taluft
Teffreḍtidet mellulen
Zdat-m beddeɣ-am-id ɣef tecṛ
uft
Ḥekkuɣ-am-id timucuha s wallen
I wul-iw ldiɣ-am tawwurt
10

Tkecmeḍam tsekkurt
D ayen teffreḍi kem-id-yemlalen
*****
Nniɣ-am-id ayen ur teẓ
riḍ
Xas akken deg-m yezdeɣ
Ẓriɣ-kem anida ur telliḍ
Ttwalliɣ-kem anida ur kem-ẓerreɣ
Nniɣ-am-id ayen ur teẓ
riḍ
Ahat ula d kemm ad tiniḍ
Ayen tessneḍnekk ur t-ssineɣ

*****

Tenniḍiwayen tettwaliḍ, yesla-ak-id wayen ur teẓriḍ, tikwal deg wallaɣ-ik kan,
ma d tidet, tɛ
arrek timucuha s wallen, deg umkan anida tedduri sḍid berriken .
I tura, s anda tleḥḥuḍ, neɣ ahat tḥebseḍ dit
i
kl
i
,kečč ɣur yiman-ik, teṭ
feḍ
talemmast anda akken tamusni teffeɣtaglimt-is, tagecrirt tezdeɣ-itt tezmert-is, garasent tikti, tettwaxneq s ufus n win yettarun tamuɣli n wul.
Ma d abrid yektal yilem, yewwi tin yessuturen azgen deg-s, ɣ
er tegnit ideg nger
yezdel ɣ
ef wayen ur d-nlul, ur d-nettlal.

Leḥḥuɣleḥḥuɣma d-siwḍeɣ
Talwiḥt gar yifassen-iw
Ttedduɣad as-d-geɣamkan
Leḥḥuɣleḥḥuɣma ad ddreɣ
Lmut gar imeslayen-iw
Yettidir s wayen yerkan
Leḥḥuɣleḥḥuɣma ad mmteɣ
Tudert gar tiktiwin-iw
Tettemttat kemm walli-tt kan
*****
11

Walli-tt kan amek tuɣal
Am targit n luffan
Mi d-tlul tekref-itt tatut
Walli-tt kan amek tettuɣal
Am tatut yestufan
Tewwi-kem-id bḥal tagut
Walli-tt amek ara tuɣal
Am tatut i d-inulfan
Deg wallaɣ-iw teffer tefsut
*****
Deg wallaɣ-iw lukan ad teẓreḍ
Imukan widak ẓriɣ
Tafsut d ayen niḍen
Deg wallaɣ-iw lukan ad teɣreḍ
Ddunit tin akken ɣriɣ
Ad kem-iḥaz wayen i tt-icewḍen
Di ddunit limer ad tnegṛ
eḍ
Di nnger-im uggadeɣad illiɣ
Ad nettemzuɣur ɣas deg yiblaḍen
*****
Deg wallaɣ-iw tirgwa n wallen
Deg-sent tezga tḥemmalt
Tessirid widak teṭ

ef
Widak d nekk i ten-imlalen
Asma akken zerɛ
eɣtadyant
Di tmedwa deg igiɣaḍref
Ziɣen d nutni i d-yuɣalen
Megren kra di tbuciwant
Yal wa d amur-is i yexḍef
*****

12

Deg wallaɣ-iw tin yessuturen
Tessutur deg wayen ttnadiɣ
Tufa-t asmi i as-t-mmeleɣ
Ass-n laẓ-iw yetturaren
Di teṛ
but i deg ttɣenniɣ
Yewwi-kem-id akken ad t-nefḍeɣ
Ferḥeɣs tin i d-yezwaren
Ttruɣyid-s mi lḥiɣ
Ziɣen yid-m ara tt-kemleɣ
*****
Deg wallaɣ-iw ilem d aqdim
Am uxxam-nni n lejdud
Tettecbiḥtirza s tatut
Ḥerzeɣ-t akken ad yeqqim
D azamul s nnig n ugdud
Yetthuzzun ifer n tegdut
Ziɣen tcebḥeḍ-t s ufzim
A tin ɣef zgant leɛ
yud
Teṛ

iḍ-t d aggur di taṛ
but
*****
Deg wallaɣ-iw ṣṣut n snitra
Isidir imeslayen-nni
Widak werǧi
nt
esl
i

Ffreɣ-tmaččidegyi
sef
r
a
Ahat di tsusmi-nni
Yettɛ
ebbin tilhi i telhiḍ
Mi d-terziḍdeg-i ur d-yeggra
Tenfiḍ-t deg yimeḍqan-nni
Anda akken ḥedd ur yewwiḍ

13

*****
Deg wallaɣ-iw ffeɣtura
Ad d-yuɣ
al wayen i t-yeffɣen
Ass-nni mi tsembawleḍ
Zdat-m leddint twwura
Ruḥxtir gar wallaɣ
en
Allaɣideg ara tneṭ
leḍ
Di tmuɣli-m llant tsura
Ffrent deg wayen iluɣ
en
Ifḍeḥ-itent ffad i d-tɣ
eḍleḍ
Di tmuɣli-m i llant tsura
S yisem-im win i d-isuɣen
Efk-as-tent akken ad tidireḍ

*****

Tidak i ak-idebɣ
en allaɣ,maččidyi
wetdegyi
mesl
ayen,deguqar
r
u-k grent-d imɣi
am llufan aqdim, win akken tettrebbi tin yettwehin i tefsut yemmuten, s ufus i dyeǧǧant
i
r
ayeddr
en,degyi
ḥerqan i deg i d-ttsuɣun ijeǧǧi
genyexsi
n.

Keččmit
ɛ
eddaḍ, tenniḍi lhem anef-iyi, xas tezriḍt
amezwar
utmaččidt
aneggar
ut
,
Ma d widak yeddan di lǧeṛ
a-k, ɣef yidmaren-nsen, tudert d tasemmaḍt, deg ufusnsen, Lunǧat
eddadit
eql
aḍt.

Anef-iyi ur iyi-d-ttmeslay
Anef-iyi ad ttuɣlehdur
Mi ara ten-ttuɣur iyi-d-steqsay
Teẓriḍiles-iw yeqqur
Fehmeɣ-ten yal awal lqay
Ttxilem ur ten-id-salay
Neflen-d ɣ
efwulmiyeččur
*****
14

Anef-iyi ur iyi-d-tewhi
Anef-iyi ad ttuɣafus
Ttmektiɣ-d ula d tadukli
Ɣef wasmi i aɣ-tezwi ammus
Gar-aneɣmi d-turew tayri
Iḥuza-tt lehlak ur tegmi
D taleqqaqt i tebda tetteftutus
*****
Anef-iyi ur iyi-d-tettwali
Anef-iyi ad ttuɣallen
Aṭ

an aqdim la d-yettali
Yewwi-d arfiq d leḥzen
Ɣunzaɣ-t mi ara d-yeflali
Deg wul-iw ineqq amenni
Yessibrik tudert melullen
*****
Anef-iyi ur iyi-d-ttnadi
Anef-iyi ad ttuɣussan
D ussan rẓagen i umekti
Deg-i kemmlen i d-yeggran
Hudden tazmert-nni
Tin s i am-d-bniɣtayri
Asmi i am-id-heggaɣamkan
*****
Anef-iyi ur iyi-d-ttaru
Anef-iyi ad ttuɣtira-s
Yeɛ
req ssber deg usefru
Ulamek ara nadiɣtissas
S nettat iffɣen aqerru
Teǧǧa-t i uhuzzu
Yeggra-d yebɛ
ed lehna-s
15

*****
Anef-iyi ur iyi-d-ttaḍṣa
Anef-iyi ad ttuɣudem-is
Deg wallaɣ-iw yeṭ

ef tasga
Mi ifat yeǧǧa-d lexyal-is
Ma tɣileḍdayen yekfa
Udem-im yekkes-as nnuba
Mazal yettban-iyi-d umḍiq-is
*****
Anef-iyi ur iyi-d-sawal
Anef-iyi ad ttuɣṣṣut
Ɣef temẓi-w i d-yeǧǧaccwal
Tin i deg id-iteffeɣtfut
Ttxil-m ur t-id-sekfal
Fell-i isibrik azal
Yertaḥwul ma yettu-t
*****
Anef-iyi tura ad ttuɣ
Ad ɛ
erqeɣdeg yigenni n tatut
Ɣef waggur d yitran ad am-cennuɣ
Xas fell-i tezga tagut
Taftilt n tmeẓi-w ad am-tt-hduɣ
Mi ara tekfu ad am-d-ḥkuɣ
Ɣef tin iɣaben ur temmut
*****

Telḥiḍu mazal, anda tewwḍeḍ, anda tsawḍeḍ, anda tettedduḍad tawḍeḍ.
Yiwen wass tban-k-id tafukt, ɛ
eddan-d ula d inzizen n tafat, ass-n yertaḥwin ur neẓ
ri ,
wamma win yeẓran, yerra tiregwa i yiẓri.

16

Ufiɣ-d ayen ur d-ttafen
Widak i d-temlaleḍ
Deg yiberdan n tayri-m
D netta yi-d-isawlen
Anida akken ur as-tfaqeḍ
D amwanes n ddunit-im
Yextar-iyi gar yimdanen
Asmi akken i d-tluleḍ
Ad as-rreɣazal di later-im
*****


Tertaḥeḍur teẓriḍ”
Tertaḥeḍur teẓriḍ
Ayen akken ẓriɣ
D nekk kan i t-iwalan
Tertaḥeḍur teẓriḍ
D acu akken i ttwaliɣ
Deg-m kan iyi-d-yettban
Tertaḥeḍur teẓriḍ
Ayen akk ara am-id-iniɣ
Ulac win i am-t-id-yennan
*****
Ur teẓriḍkemm d acu-kem
Lukan ad teẓreḍad d-tiniḍ
Nekk akka ur ttilliɣara
Mi tɛ
eddaḍyergagi yizem
D lhiba-s i tseɣliḍ
Zdat-m amzun ur yelli ara
Mi tneṭ
qeḍuḥdiq yeggugem
Yuggad yedduri llḥiḍ
Ayen yebɣa ur t-id-yenni ara
*****
17

Ur teẓriḍaggur i d-yeflalin
Yurǧa-t yilemẓi d tlemẓ
it
Mi t-walan sdukklen tuyat
Am netta am yiṭ

ij i d-yettalin
Lewhi n tsebḥit
Mi d-iḍall yezreɛtafat
Kemm d tin i ten-id-iseɣlin
Mi asen-tefkiḍtawalit
Yal wa tamuɣli-s teǧǧa-t
*****
Ur teẓriḍajeǧǧi
gmid-yemɣi
Yuzzel umdan ɣ
ur-s
Igzem-it akken ad t-yehdu
Mi t-yehda s yisem n tayri
I tin ɣef yeɛ
med times
Yenna-d ccbaḥa-s ad as-tecfu
Kemm d tin ur t-necbi
Tekkiḍ-d s nnig-s
Ccbaḥa-m d awezɣi ad tt-yesɛ
u
*****
Ur teẓriḍafrux mi ara d-yecnu
Yetthuzzu tiɣaltin
S ṣṣut yessawalen i talwit
Di tferkiwin yezga izehhu
Lxiq ur t-issin
Ikesseb tilelli di ddunit
Mi t-tmuqleḍimuɣben yettru
Tugareḍ-t di zzin

ecc i ibennu yenkeṛ
-it
*****

18

Ur teẓriḍɣunzaɣasefru
Ufiɣ-d i t-iɣelben
Xas akka fkiɣ-as tazmert
Mi iruḥufus-iw ad t-yaru
D lexyal-im ara t-isefḍen
Deg-s ad yenfu tudert
Aqdim yugi ad tent-yefru
Ineggi d imeṭ

awen
Mazal yeḥzen di teɣmert
*****
Ur teẓriḍayen ḥemmleɣ
S leḥmeq i ihudd lḥif-iw
Deg umkan –is yebna asirem
Deg usirem mi akken zedɣeɣ
Yessaweḍ-iyi-d lebɣi-w
Di twenza-w isuffeɣlhem
Ɣer yidis-iw mi t-id-ḥejbeɣ
Rriɣ-t d arfiq-iw
Ass-agi tettuɣ-t yis-m
*****
Ur teẓriḍur ttnadi ad teẓreḍ
Xas akka d lḥeqq-im
Eǧǧ-it netta ur kem-yettaǧǧa
Ma teẓriḍuggadeɣad tbeddleḍ
Fell-i ad teffreḍudem-im
Ad as-ternuḍi wul ccama
Xersum tikwal ad d-tettaseḍ
Xas akka afus-im
Mazal ur yi-t-id-tefkiḍara
Xersum tikwal ad d-tettaseḍ
Ad am-id-cennuɣdi lxater-im
19

Ad tiliḍd tinebgit di tirga

*****

Truḥtuɣal-d ur truḥ, tenhiḍ-tt ad tuɣal ma truḥ, xerṣum ad ak-tcebbeḥ tirga, d
acu kan ayen mazal teẓra, eǧǧ-it kan deg yiman-is, anef-as ad t-tnadi di lbaḍna.
Ad yemmet zzman, wayeḍad d-ilal, ma d ayen yeffren ad d-iban am yitri, ass-n

keččadt
i
l
i
ḍd inigi n tafat, deg wuḍan n tebrek, taṣebḥit ad ak-d-iban kra deg yilem,
sin akkin ad as-tiniḍkra deg umeḍiq n lɣiba-s


Mit
el
l
i
ḍyid-i
,“
Ḥulfaɣi tebrek n umḍiq
Ḥulfaɣmi t-id-tedfer temlel
Di tlemmast yemuɣben lxiqq
Am wakken yebɣa ad yessiwel
Ruḥkan ad tbeddleḍarfiq
Tazmert-ik ur yi-tettceqiq
Ɣer lǧi
ha-w tefsiḍam udfel
*****


Mit
el
l
i
ḍyid-i
,

Yebɛ
ed wayen ttaggadeɣ
Ttuɣ-t ur t-id-ttmektayeɣara
Amzun akken ur t-mlaleɣ
Di ddunit ur t-ssineɣara
Mi tɣabeḍulanda is-arwleɣ
Am tili-w i t-id-ttafeɣ
S anda rriɣur yitixir ara
*****

20


Mit
el
l
i
ḍyid-i
,

Zwiɣlḥif deg wallaɣ
Win akken i d-as-yebnan lehlak
Tazmert d lehna i wallaɣ
Ussant-d ɣur-i d leslak
Yessaweḍ-d wayen iɣef nudaɣ
Nekk yid-s mi n-ɛ
eddaɣ
Ay abrid teban-iyi-d lǧer
a-k
*****


Mit
el
l
i
ḍyid-i
,

Yettawi-yi-id tisura
Zzman-nni i ten-yefren
I usirem lddiɣtiwwura
D lebɣi-w i t-id-yemugren
Ayen akk i d-ǧǧantt
neggur
a
Afus-iw mi tent -yura
Ur d ufiɣwayeḍi t-yezwaren
*****

“Mit
el
l
i
ḍyid-i
,

Iban-iyi-d ujajiḥmellul
Yefka-d tafat i tɣ
altin
Di tferka-w taqdimt i d-ilul
D ayen akk neṭ
leɣi t-id-isulin
Ur ḥtameɣmi d-itteddu ɣer wul
Tiṭ
-iw deg-s tettmuqul
Yusa-d ad yecweḍtidyanin
*****


Mit
el
l
i
ḍyid-i
,

Imɣi-d usefru deg wayeḍ
Deg-m frurin-d waytma-s
Yeǧǧuǧeg-d mi akken i t-tfehmeḍ
21

D yisefra-m i ittezin fell-as
Ma yusa-d zzman ad t-yenfeḍ
Ur t-ittaf di lkaɣ
eḍ
Deg wul-im ara yezdeɣnnuba-s
*****


Mit
el
l
i
ḍyid-i
,

Skefleɣ-d ajeǧǧi
gaqdi
m
Win akken tɣunza tewser
Ufiɣ-t icuba ar wallim
Yeftutes yeffeɣ-it sser
Xas akken deg-s ur d-iqqim
ẓriɣd laṣel n wudem-im
Ɣef tiṭ
-iw yezga yefser
*****


Uryi
-ttaǧǧa…”
Ur yi-ttaǧǧadegumḍiq nennum
Ma truḥeḍẓriɣad ibeddel
Ad iyi-d-yuɣal d irebbi unezgum
Deg wallaɣ-iw lehlak ad-t-yeftel
S lexyal-im ad fṛ
urxen lhemmum
Deg-i ad rebbin adrum
Yal wa ɣef tayri-w ad yezdel.

*****

Anef i usirem ad yidir, tikwal yeḥma, tikwal semmeḍ,
Anef-as mi akken iruḥad tt-yerr i unadi, xas ma ur telli yid-k,
Tameddit mi ara d-yuɣ
al,
Wissen ad yeglu s wayen ulac deg wayen yufa.
Wissen ad yeglu s wayen yufa deg wayen yellan.

22

Madkeččawi
nyet
t

ajun, asirem iruḥen yeǧǧa-d tili-s deg-k, si leɛ
ḍil ad yuɣal,
ger afus-ik anida akken llant di xemsa yid-sent, sali-d ayen yellan deg wayen i akyeḍran, xersum ad nefɛ
ent aḥbib yeqquren.

A wagi i tt-yettsuḍun
Ɛeni tugi ad tenfufed
Fell-ak kan i d-tedduxxun
Allen-i
kt
eččur
-itent d iɣed
Ma tebɣiḍad yali ujajiḥ

Rj
u…r
j
uadak-d-awiɣ
*****
Ad ak-d-awiɣxemsa n tewrqtin
Ta teqdem ta mazal
Ad ak-id-binent d tiberqacin
Deg yiḍerfan-nni n temsal
Bɣiɣ-tent ass-a d tiberkanin
Ad d-ḥyunt isufa yexsin
Iɣed-nsent ad t-zuzreɣi uḥemmal
*****
A wagi fi tedduxxun
Xerṣ
um ldi tawwurt
Dkeččkanit
t
-yettsuḍun
Ɣef wul-ik tga takurt
Ma tebɣiḍad yali ujajiḥ

Rj
u…r
j
uadak-id-awiɣ
*****
Tamezwarut am tin yeɛ
yan
Tettcerrig tebɣa ad tefnu
Sbabbeɣ-as tiyita iɛ
eddan
Tekfa-yi acḥal d imru
Iḍelli d nekk i istufan
23

D nettat i yi-d-imektan
Mi tt-ɣriɣd ṣṣura-w i tkeffu
*****
A wagi tt-yettsuḍun
Tgezmeḍ tasa-w dayenni
Xas fell-ak i tedduxun
Ahat ad k-ɣiḍeɣula d nekkini
Ma tebɣiḍad yali ujajiḥ

Rj
u…r
j
uadak-id-awiɣ
*****
Tis snat amzun d tafsut
Tzuɣur kra n yijeǧǧi
gen
Tesmekta-yi-d deg yiwet n tsekkurt
Mi tt-ṭ

afareɣdeg yiɛ
erquben
Cfiɣyiwen n wass temmut
Terka yeffeɣ-itt ṣṣut
Ur tt-čči
ɣur tt-ččanyi
s
eggaden
*****
A wagi ɣef tedduxxun
Ufiɣ-k-id azul fell-ak
Dkeččkanit
t
-yettsuḍun
Walaɣ-tt-id dir-itt twenza-k
Ma tebɣiḍad yali ujajiḥ

Rj
u…r
j
uadak-id-awiɣ
*****
Tis tlata ḥedd ur tt-issin
Ffreɣ
-tt ula ɣ
ef uḥbib
Ǧǧiɣ-tt gar tid yettseḍḥin
Ad ak-tt-id-awiɣxas ur teqrib
A win mi bezgent tqermin
Fkiɣ-ak-tt s wul yettmenin
24

Ayen i t-ifaten ur t-id yettqellib
*****
A wagi i tt-yettsuḍun
Ẓriɣur ak-id-teǧǧaar
a
Fell-ak kan i tedduxun
Ula d nekk ur iyi-tezgil ara
Ma tebɣiḍad yali ujajiḥ

Rj
u…r
j
uadak-id-awiɣ
*****
Tis ṛ
ebɛ
a deg-s ɛ
ecrin
Yal yiwet d tamacahut
Gar-asent tin n tlatin
A Rebbi deg wallaɣ-iw nfu-tt
Xasadt
emmeččgart
er
gi
n
Ur cukkeɣad tt-sefḍen lesnin
Ẓẓriɣad iyi-d-tettbaddad ɣef teẓrut
*****
A wagi ɣef tedduxxun
Telliḍzik d taculliḍt
Dkeččkanit
t
-yettsuḍun
Terra-k bḥal taceṭ

iḍt
Ma tebɣiḍad yali ujajiḥ
Rj
u…r
j
uadak-id-awiɣ
*****
Tis xemsa ẓriɣad d-tiniḍ
Ayen ur d-nniɣara deg-s
Ahat ad iyi-d-testeqsiḍ
Ɣef tin deg ur tuɣtmes
D nettat kan ara tettwaliḍ
Am temlel-nni tetthabiḍ
Ad ak-tcebbeḥuqbel ad tames
25

*****
A wagi i tt-yettsuḍun
Dayen tewweḍs igenni
Anza i la d-yettsuɣun
Nniɣ-d akk ayen ara d-yini
Ma tebɣiḍad yexsi ujajiḥ

Rj
u…,siɣ-itt deg-i nekkini

*****

Tuqqsa n ugris tenfa, mi akken tenfa tebdiḍla tḥemmuḍa wagi i d-ufiɣgar leḥyuḍ,
Ajajiḥyewwḍen s igenni swadda iga-d tirgin, tirgin fkant-d tezweɣ, gar-asent rɣant,
qedḥent di xemsa yid-sent, yal ta ur k-tesseḥmi armi iyi-cewḍent nekinni.
Tamezwarut tikwal d taneggarut, tikwal werɛ
ad tebdi,
Talemmast yeṭ

ef-itt-id lexyal, igenni isuɣmi tt-yeɛ
qel
,l
ayeqqar

Tefruri-d deg usirem, deg usirem ad d-tennulfu, ass-n ad ak-tili d tinebgit, ad
teṭ

ef afus-ik ad taɣem abrid di sin, mi ara tefflem akkin, ad ak-id-tban temẓi,
temẓi n temẓi, ad ak-id-tban tsekkurt d warraw-is, ad ak-id-tban ula d tayri, tayri
deg wagu, tayri deg uɣ
urar, syin akin, ad tsiwleḍi uḥbib ad yeddem nnṣib-is.

Teṭ

ef afus-iw
Tin i ak-ffreɣ
Muqel ɣer tili-w
Deg-s i tella
Teffeɣallaɣ-iw
Tin i ak-mmleɣ
Muqel ɣer temẓi-w
Deg-s i tekfa
*****

26

Akken kan i d-flalint
Twalaḍi d-ttawint
Ay aḥbib ɛ
ass nnṣib-ik
Am yitran i aɣ-id-ttwallint
Tfehmeḍayen ur ak-nint
Ay aḥbib rfed nnṣib-ik
*****
Tamacahut n tayri
Yusem waɣzen mi d-tlul
Ass-n mi as-id-tuqel d lemri
Si teḥnen yebda yettimlul
Tarra-t yezweǧdt
zi
r
i
Am waggur yid-s yeddukul
*****
Amek i tuɣ
al
Ayen i d-tṛ
uḥ
Tewwi-d awal
Tegla s laṣ
el-is
Tẓerreb akal
Tzerreɛṛ

uḥ
Ḥedd ur tt-imlal
Di temḍelt-is
*****
Akken kan i d-tettɣ
enni
Wten-tt ɣeḍlen-tt mi teɣli
Ay aḥbib ɛ
ass nnṣib-ik
A tasekkurt ur negzi
Bḍan-kem d leqsabi
Ay aḥbib rfed nnṣib-ik
*****

27

Tekkiḍ-d azniq n tafat
Tafeḍ-d amɣar ineggef
Am yiḥiqel gar lxalat
Ixaq ɣ
ef tin ɣef yetlef
Ula d afeṛ

uǧyeǧǧa-t
Yak s ufus i ittwaṭ

ef
*****
Temdel tewwurt
Yebda lkanun
Serreḥi temzurt
Muqel ɣer tayet
Temzel tmurt
Anef ard tt-azzun
Tella tsekkurt
Tella twizet
*****
Akken kan i kem-yufa
Iḍeqqer uzal yestufa
Ay aḥbib ɛ
ass nnṣib-ik
A ṣsdid iffren tilufa
Tacriḥt s nnig isufa
Ay aḥbib rfed nnṣib-ik
*****
A tinebgit n ugellid
Lateṛ
-im deg yiɣed i t-ufan
Ass-n deg yerwel i ubrid
Yexṛ
eb di tgelda yefnan
Ur t-id-yewwi umsebrid
Yuggad lbeṛ
j n yiɣsan
*****

28

Tekfa tayri
Yefna wagu
Temmut tikti
Yedder bab-is
Lateṛad d-yeggri
Xas deg waḍu
Akken ad yefti
Deg-m ṛ

uḥ-is
*****
A win tettṛ
ebbi tteryel
Di dduḥn llaẓi ak-tettel
Ay aḥbib d acu i d ccɣ
el-is
A win tzuzun tteryel
S yifassen-is mi ara k-teftel
Ay aḥbi
b,dkečči
dnnṣib-is

*****

Tidak ibennun tudert, tḥedreḍmi ɣabent, ǧǧant
-ak-id kra n yimeslayen, iɛ
ebba-ten
usefru ɣer tiɣilt ideg tmeqqi tselbi di tikta n lɛ
eqqal, xas akken tinebgit n ugellid,
aḥbib-is d nnṣib n tteryel.
Tidak yetthuddun tudert, telliḍmi d-wwḍent,
- Amek i k-id-ufant ?
Ufant-k-id a tettaruḍɣ
ef tid i k-ibeɛ
den,
- Ayen i k-id-ufant ?
Imi i k-id-ufant, xebbeḍdi tid i k-isbeɛ
den, ṭ

lam, lekdeb, ccwal, lbaṭ
el.
Deg yirebbi-nsen yekref-ik uxeddaɛ n tegmat, sliɣ mi k-yezzuzun s wayen
tettaggadeḍ.

29

Macahu ɣef win i d-ikkaten
Deg tewwurt akken ad nezdi
Yeqqar nekkni d atmaten
Win ur nesɛ
i tagmat yeɣli
Mi yekcem iẓẓel iḍarren
Izwar isusef idammen
Di tɣerɣert izreɛimerẓi
*****
D axeddaɛn lmelḥy

ča
Ass-n mi as-neldi tawwurt
D taḍut gar-aneɣi as-nessa
Nndel-it s ubernus n tmurt

ar-is xas mazal yeẓẓ
a
Di taddart nerra-t yella
S nnif ncebbeḥ-as tameddurt
*****
Cfiɣyeffeɣdi Ṛebbi
Ass-n mi teffeɣtemdanit
Tazemmurt ɣef i d-yebrek ɛ
eẓẓi
Afurk iɣef yers igzem-it
Mi iṛ
uh yuɣal s igenni
Di nnican i t-id yewwi
Uqbel ad-immet isenčew-it
*****
D axeddaɛn tagmat yenfeḍ
Ass-n mi as-id-nga amkan
Tameddit d tiṭi yesfeḍ
Tafejrit izuzur laman
Mi k-yerra di nnican teddreḍ
Mi yejbed zznad temmuteḍ
30

Ad k-yenṭ
el mebɣir iɣsan
*****
Cfiɣi uzniq yettrun
Ɣef yirgazen yeǧǧal
menṭ
eq
Wallan lbaṭ
el ikefun
Ferḥen lǧedr
a-s mi tṛ
eq
Tasebḥit mi qrib ad tt-ttun
Ifka-d ixulaf gemmun
Izga-d ɣ
ef win ɣ
ef i d-tecreq
*****
Limer lbaṭ
el d-ssif
Tudert mi tt-yenɣa ad tt-yegzem
Ddunit ad tt-yawi d asfel
Argaz ad t-yerr di rrif

Ɣef lḥeqq-is ad yeggugem
Fell-as ad yibrik udfel
Cwi kan lḥeqq am wassif
Akken yebɣu isusem
Yiwen n was ṣṣut-is ad d-ifel
*****
Macahu si zik nnan
Aḥcad yettaǧa-d teṛ
zeg
Bnadem ur nesɛ
i ccan
Ɣef wayen yelhan yeɛ
ẓeg
Akka i d yir amdan
Anda akken yesluɣaman
Din d ssem i d-yettẓeg
*****
D axeddaɛakka i d-ilul
Aẓar yettabaɛtara
Tezdeg fell-as yeggul
31

Isusef-itt di yal tama
Laṣel ɣ
ef win i nḥureb mellul
Inefḍ-it deg wul
Neḥder mi t-ɛ
efsen di lqaɛ
a
*****
Cfiɣi yigenni yerɣan
Wamma idurar fssin
Tagrawla tegzem lbizan
Tullas ǧǧl
entdt
i
sekkr
i
n
Baba-s d ayetma-s i t-yerḥan
Isekfal-iten-id di lɣiran
Yeznuzun am yiwtal di tɣaltin
*****
D axeddaɛam uzrem yekmumsen
Ɣef ugris yugi ad iḥerrek
Fell-as d tasa-w i d-yedduqsen
Rriɣ
-t s aqelmun mi yesbek
Ardeqqal d lḥamu i t-ibeqqsen
Ttuɣd win itteqqsen
Yezzi-d d tamgerṭ
-iw i yeḥbek
*****
Cfiɣiga-d irfiqen
Izuɣ
ur-iten gar leḥwari
Fɣen-d akken am yiberriqen
Ṭṭ
fen ignwan d leqwaɛ
i
Deg tefsut d taluft i ɛ
ecqen
Deg unebdu deg-s reqqen
Uɣalen d iɣed di cctawi
*****

32

Limer ungif yettazzal
Zzman mi ara t-yelḥeq
Ad t-yenṭ
el di tizi n lewqat
Amcum izdɣen akal
Ad iɛ
iwed ad yenṭ
eq

Ṛṛ
uḥ-is lehna ad tt-yekkat
Cwi-kan uḥdiq yettɣ
awal
Akken yebɣu yeɛ
weq
Tameddit ad yaffeg ɣer tifrat
*****
Macahu nzan yimdanen
Mi rwan tirrugza nefḍen-tt
Bedden s wuzal d yidrimen
Tafenṭ
azit a gma nekṛ
en-tt
Taqbaylit-nni idamen
Tarwel tffeɣ-iten
Xas akken d awal hedren-tt
*****
D axeddaɛissen ad yemger
Mi iqeggel taferka ad tt-yeqdeḥ
Ɣef tassa yettḍerriq amger
Mi yekfa igzem-itt ɣ
ef cceḥ
Lxir deg wul-is yesger
Limer yettaf tenger
Tudert yebnan ɣ
ef sseḥ
*****
Cfiɣizeddem isuruf
Iseglaf am uqjun yeṣṣḍen
Deg yiznqan ittaṭ

af leryuf
Itteg ṛ

eḥba n yiḥḍiḍen
33

Nnif s lɛ
aṛi as-icucuf
Tixidas yerna lehyuf
Tudert-is d lɛ
ecc n yiqeṣṣiḍen
*****
D axeddaɛiẓwer di lḥirfa
S yiles yettaɣleɛ

uṛ
Lmizan iclex yerfa
Ass-n mi cehden s zzuṛ
Lbaṭ
el yerkeb tagerfa
Ɣumsen ɣ
ef tidet tefna
Mi i tt-ɣeḍlen bab-is meḥquṛ
*****
Cfiɣisemɣer miḥlal
Deg-s ileqqem lefḍayeḥ
Ɣer tama-s ǧǧuǧgeny
i
meddukkal
Rennun i lɛ
aṛrwayeḥ
Ɛewwlen ɣef tarwa n leḥlal
S lekdeb neɣs tejɛ
al
Ad ten-hudden s zzuṛd leqbayeḥ
*****
Limer lekdeb yettidir
Igenni ad t-id-yeɣḍel
Ula d iṭ
ij ad d-yeddu
Bab-is ittesu leḥrir
I mmi-s n laṣel
Swadda leɛ
ǧeb inettu
Cwi kan tidet tettifrir
Akken tebɣu teḥsel
Du leqrar ad tekker ad telḥu
*****

34

Macahumačči
damez
gun
Neɣd asefru n tirga
Waɣzen fell-as ḥekkun
Yal wa amek i t-id-yebna
Neḥder yeffeɣ-d di lkanun
Igla-d s wacḥal d amaɛ
fun
Jedben wwin-d zedwa
*****
D axeddaɛisengay ssem
Ɣef kra yellan d laṣel
Tamuɣli-s tfellu tgezzem
Si teqseḥd lkerh i d-tenṣṣel
Di tḥila-s yezga isusem
Imi-s mi ara t-izemmem
Di tesraft ḥedd ad t-iseḥsel
*****
Cfiɣtafekka n lejdud
Ters-d tfuḥdeg yinurar
Isumm adif mi ifud
Iɣsan s yis-sen yetturar
D ameɣbun yezzi-as ugdud
Isɣres-asen leqyud
Hemjen wten ibunduyar
*****
D axeddaɛcfiɣyettas-d
Ɣer tmurt izenz baba-s
Mi d-yewweḍ lɛ
ar yeǧǧuǧǧeg-d
Izzha iceṭ

eḥdi twenza-s
Am wuccen n udernu yeddaray-d
Gar tɣemar yeṭ

alay-d
35

Amkan deg uzniq yettwakkes-as
*****
Cfiɣd axeddaɛyettruḥ
Ɣer tmurt ur nelli d ayla-s
Da tabarda-s tfuḥ
Dihin Aṛ
umi yebra-as
Am uzeɣnennay yeffeɣrruḥ
Iɣerdayen ǧǧan-t yettfuḥ
Leḍyur ɣunzan ṣṣifa-s
*****
Limer win i t-yundin teṭ

ef
Ad negren yefṛ
ax
Tafsut ad tt-temger tuǧǧl
a
Ad t-nettu iffeɣdi ṣṣef
Nnif-is deg umezruy issax
Amqarqur ad yuɣal ɣer lmejra
Cwi kan d aɣerda n ssqef
I as-id-yeččur
enamer
dax
Anida akken iẓid-is d aɛ
eqqa
*****
Macahhu ṛ

eḥba tefra
Ɣef win ɣef i ḍṣ
an medden
Ssuq am targit yekfa
Yuɣal-d win i d-inefqen
Axeddaɛdi tɣ
emaṛyeḥfa
Ur izenz ur d-yeqḍa
Yerra aqerru gar yifassen

*****

36

Kemmel abrid xas ɣ
ezzif, tikli-k wezzilet, ma d tirrugza yeṣ
feḍlater-is, kemmel
ula d asefru , asefru-nni ideg teffreḍacḥal d amekti.

Aha tura, tecfiḍneɣtettuḍ, taluft tɛ
edda d zzedwa, am «tafat n tɣ
animt din tecɛ
el
din tensa ». Xas tsekṛ
eh-ak aḥbib, leḥmala deg-k urǧi
nt
ef
f
eɣ, ulama ccama i akid-yeǧǧawi
nukkudt
l
eḥḥuḍ, d awezɣi ad tefnnu.

Win ukkud leḥḥuɣ
Ẓriɣur t-tessinem ara
Tsellem kan s yisem-is
Win ukkud leḥḥuɣ
Axir ur t-tettissinem ara
Dayen yextaṛaḥbib-is
Win ukkud leḥḥuɣ
Awwah, ur yettwassen ara
Anda akken llan ssyad-is
*****
Anda akken llan ssyad-is
Nekk sneɣ-t isusum
Zdat-sen yettuɣal d tablaḍt
Yeḥṣa ur yesɛ
i ara amkan-is
Yettmuqul kan ma ad as-idum
Win t-yezzuɣuren di teqlaḍṭ
Am uḍarus i tga ddunit-is
Laṣel yefruri ɣef udrum
Adrum yuker-it ɣef tecḍaḍṭ
*****
Win ukkud leḥḥuɣ
D aḥbib n tullas
D acengu n tayri
Ajeǧǧi
gmiar
at-ẓẓuɣ
37

Icennu ɣef ṣṣifa-s
Igezzem-it mi ara yemɣi
Aggur mi ara t-rjuɣ
Isawal i usigna-s
Yettarra-yi-t-id ɣef tmuɣli
*****
Ɣef tmuɣli d asigna
Akkin wissen d acu
Lḥaṣ
un ugiɣad ferẓ

Ṭṭ
lam izad yennerna
Ddunit d amacahu
Di tmucuha-ines la tturareɣ
Allaɣ-iw mi tent-id-yebna
Fflent akkin i wagu
Anef-iyi tura ad dreɣleɣ
*****
Win ukkud leḥḥuɣ
Ldiɣ-as am taktabt
Ttcebbiḥen-t-id yimeslayen-iw
Ufiɣ-t asmi akken zehhuɣ
yettrafaq-iyi di taddart
D aḥbib n tektiwin-iw
Nudaɣ-t asmi akken ttruɣ
Ad iyi-yeṣṣer cwiṭdi tejmaɛ
t
Yerwel ɣef temreɣn yimeṭ

awen-iw
*****
Yerwel ɣef wanda t-ssawḍeɣ
Dinna iteddu s lqedd
Yuɣal ibeddel tikli
Deg uɣ
erbaz-nni ideg i t-sseɣreɣ
Ula d netta isuffeɣ-d
38

Kra n yimdanen akken-nni
Yenna-asen fell-awen ɛ
ettbeɣ
Tura lawan yewweḍ-d
Ad iyi-terrem d cwiṭdi Ṛebbi
*****
Win ukkud leḥḥuɣ
Yesdukkul kra n wawalen
Yettawi-ten-id d isefra
Zerɛ
eɣdeg wayen i as-ḥekkuɣ
Di txelwit n yimedyazen
Yemɣi-d zzman yeẓra
Mi nwiɣṣṣaba-w ad t-sɛ

D nekk ara tt-isrewten
Yuzzel yezwar-iyi ɣer tmegra
*****
Yuzzel ula ɣer tirga-w
Deg-sent yusa-d yenɣ
a-yi
Ass-n mi lliɣd agrawliw
Cfiɣyewwi-yi-d ɣer tferka-w
S umeǧǧedyemḍel-iyi
Ɣaḍeɣ-t ad d-ggriɣi ugerfiw
Azekka-nni yekcem-d s aẓekka-w
Yuɣal-iyi-ddazr
em y
ečča-yi
Ur d-issegri nnṣib i uwekkiw
*****
Win ukkud leḥḥuɣ
D acu ara as-rnuɣtura
Cukkeɣd ayen kan
Later-iw amek ara s-t-hduɣ
Yezga yettsuɣu di tmura
Yerfed-it yal d amkan
39

Di ddunit xas ad nfuɣ
Lewhi-s wwin-t yimezwura
I ugdud fell-as ḥkan
Di ddunit xas ad fnuɣ
Ad t-afen ula d ineggura
Dṛ

uḥn yiɣsan-iw yerkan

*****

Tudert n wayen yerkan, tettawi tettara deg umecwar n win mazal yedder, tamuɣli
yersen fell-as, teffeɣ-d deg yiṭ
ij yerɣ
an, tirɣi mi i d-tebda si rrif, igenwan bdan fessin .
Ass-n, ɣlint-d tirga n zzman, gar-asent yedda-d umɣar ɣef i ttnadin widak yenfan
temẓi-s.
Widak d “
i
msebr
i
dennl
er
yuf”iɛ
edda zzman yuɣal-d zzman, yiwen n wass yiwen
gar-asen yenṭ
eq… “
yenna”


Kkret ad t-nẓur yeɣli
Uqbel ad aɣ-yeǧǧadi
r
uḥ
Ad yemmet akken ad d-ilal
Yal wa ad icebbeḥam yitri
Ul-is ad t-nerr d amecṭ
uḥ
Ad as-nxiḍtajmilt i yuklal
*****
Kkret ur yezmir ara
Yettawi lewhi s wallen
Anda akken ur yessaweḍara
D ṣṣut-is i d-yuɣalen
Yezzi-d ur yuḥtam-ara
Yeqqim di tesga yuḍen
Tɣilem ur yessawel ara
I widak i t-iǧǧanr
uḥen
40

*****
Widak ffren i tmuɣli
ttwallin ur ten-id-ttwalin
Iṛ
ebbiten n ugraw
Di later i lemden tikli
Ɣran tizi d tɣaltin
Fflen ɣef tiṭn uɛ
daw
*****
Ɛeddan akkin i zzedwa
Ur ǧǧant
ayeḍmi d-tḍal
Wwḍen hudden-tt mi tebna
Tebna hudden-tt mi d-tuɣal
Ad nruḥad t-nẓ
ur yeẓra
Amek i d-tefrurex i d-tettlal
Ad as-nawi taglimt tenɣa
Fell-as ad aɣ-d-iḍeqqer awal
*****
A y irfiqen-iw deg umennuɣ
Heggi-t tira ɣef yiɣess
Zdat n wuzal yefrurin
Tazmert i bɣiɣad tt-ttuɣ
Yekfa-yi-tt ujajiḥn tmes
Gar snat n tḥemmalin
******
Taɛ
ekkemt-agi i d-tsawḍem
Ahat deg-i i d-tennulfa
Muqel-t seg-s ad teɣrem
Leɛ
tab tezzuɣer tnekra
Later-nwen ad t-id-temlilem
Xas tneṭ
lem-t di tẓegwa
A-t-an deg-i ma tɛ
erqem
41

Izdeɣaḍar tawenza
*****
Izdeɣaḥbib yemmuten
Kemmelet ad t-tẓ
urem s leṣfuf
Xas yerka ad t-id-temektim
Kkret ad as-tawim lekfen
A y imsebriden n leryuf
I tt-issaɣayen seddaw n walim
*****

Akkin, d tewser yesɣarayen,
Akka, d temẓi yettarun lbaḍna,
Di tlemmast, amdan deg umdan rsen ɣef ujenwi n ddkir,
Aḥbib niḍen, deg ufus-is tasekkurt tettezzem znad, deg wallen-is, tneggi teẓ
gi n
useggad, ma deg wul-is, iga ẓẓ
erb i umḍiq n twiztin.

Tebɣiḍamḍiq n twiztin
Tebɣiḍdeg-k ad yefruri.
Ur tebɣiḍtizi gar tɣaltin
Ur tebɣiḍlimer ad ak-tegguni
Di nnsib-ik d lexyal i d-yemɣin
Teẓẓiḍ-as tiftilin
Sṭ

lam i ak-id-ččurt
amuɣli
*****
Tebɣiḍamdan deg umdan
Tebɣiḍad asen-tekkseḍlehna
Ur tebɣiḍtadukli n yitran
Ur tebɣiḍlaṣ
el di ccetla
Tudert i ak-id-yeḍleq zzman
Thuzz-ik am llufan
Di dduḥ-ik tsefrurex tirga
42

*****
Tebɣiḍtirgin deg uhicur
Tebɣiḍajajiḥamellal
Ur tebɣiḍamgud ma yeqqur
Ur tebɣiḍad yegmu deg wakal
Taferka mi tt-zerɛ
ent
eččur
Ɣer lǧi
ha-s terriḍẓẓerzur
Iḥuza-tt nnger ur tuklal
*****
Tebɣiḍlekdeb di tidet
Tebɣiḍyis-k ad d-yennulfu
Ur tebɣiḍlḥeqq di tcerket
Ur tbɣiḍlqid ad as-yerku
S tḥila i thuzzeḍtayet
Tmegreḍ-t-id am twerdet
Teǧǧi
ḍlbaṭ
el ad yessendu
*****
Tebɣiḍaxxam di tekwat
Tebɣiḍad t-yali leǧnan
Ur tebɣiḍtarwa s tyemmat
Ur tebɣiḍameslay deg ufennan
Ɣef yixef-ik i tezzi fawat
Armi k-teǧǧategmat
Ur k-ttzurun ula d imeɣ
ban
*****
Tebɣiḍccḍeḥdeg usefru
Tebɣiḍtemẓi di tewser-ik
Ur tebɣiḍamedyaz ad yaru
Ur tebɣiḍaffar di later-ik
Di ṭ

iq i k-iḥuza uɣurru
Yenfeḍdeg-k zzhu
43

Teggraḍ-d i lbiɛn yimeṭ

awen-ik
*****
Tebɣiḍudem-ik di leḥyuḍ
Tebɣiḍḥedd ur k-itettu
Ur tebɣiḍlaẓ-ik ad as-tecfuḍ
Ur tebɣiḍtirrugza ad ak-tesɛ
u
Deg uzeṭ

a-k mi xerben lexyuḍ
Isuɣubernus deg waluḍ
Yeẓra s anida i iteddu
*****
Tebɣiḍtaguni-k ɣef udfel
Tebɣiḍaɣ
urar deg usemmiḍ
Ur tebɣiḍtebrek ɣ
ef tmellel
Ur tebɣiḍdeg-sent ad tiliḍ
Lweqt mi d-iɛ
edda ad ak-idel
S tirga-k asirem ad t-yeftel
Yeǧǧa-k aṭ
as ad tettmenniḍ

*****

Talalit n tirga yexsin, tegla-d s zzher ikerfen, armi texnunes deg yiɣed n usirem,
Asirem i d-yeǧǧan i
sem-is, isenṭ
eq-d ula d aggugam, wamma win yettmeslayen,
yenna-d ayen ur nelli ara di tmeslayt , ma d win isusmen, awal deg-s i d-ilul,
Widak i d-isawḍen, nnan-d, iseknaf deg yiles-is mi i as-ddmen amur-is.

Ay awal amek tuɣ
aleḍ
Refden-k kra n yimdanen
Rran-ak-d ayen ur telliḍara
Di later-ik mi ten-id-temlaleḍ
Wwin-k teddiḍgar-asen
Xaskeččurt
en-teqbileḍara
44

Ay awal amek i d-tettbaneḍ
Gar wid i ak-ibeɛ
den
Zgan yid-k ur ttixiren ara
*****
Ay awal yetthuzzu wawal
Di dduḥ-ik ufiɣ-d iles
Gezmen-t-id deg win textareḍ
Mi i ak-t-id gezmen cudden-ak uzzal
Ǧǧan-ak-t-id d amwanes
Ur ak-yezmi
rkeččuras-tezmireḍ
Tazmert-ik di lmut i d-tettuɣ
al
Mi iruḥyiwen ad tt-yekkes
Ad d-tlal am ujeǧǧi
gdegwayeḍ
*****
Ay awal sliɣi usuɣu
N win akken i k-id-yewwin
Ɣef wasmi d-llint wallen-is
Dkeččiyebɣ
a ad yeḥku
Alukan gar tergin

emmed i tirɣi n wafriwen-is
Mi yewweḍyebna-k deg usefru
Usan-d wid-nni ur k-ibɣin
Nnan-d ad t-nɣ
umm di lɛ
ecc-is
*****
Ayawalkeččdawalk
an
Ddmen-k wid-nni ur tessineḍ
Ttrebbin-k i ttɛ
ebga n yisem
Amek akka ufan-d amkan
Yeḥder win i deg i d-tluleḍ
Yeṭ

ef lǧi
hayess
usem
Ay awal tesɛ
iḍimawlan
45

Nnig-sen ḥedd ur as-tlaqeḍ
Maččimenwal
aadk-isexdem
*****
Ay awal iɣunza usefru
Ay asefru tɣunza tmusni
Tneṭ
ḍem deg udem n zzman

ikkuk irefden imru
Kra ur t-id-yerni
Yezga-d sdat n lbizan
Amek akka yugi ad as-yebru
Yettaẓɣer cɣel-nni
Yetthuddu deg wayen i bnan
*****
Ay awal i d-turew tidet
Ufan-k di later n umedyaz
Bɣan ad ak-rren tatut
Qeccmen-k bḥal taweṛ
det
Uqbel lweqt ad k-iḥaz
Fell-ak ad yesefeḍtagut
Aẓar-ik yedder di tqaɛ
et
Isaweḍ-ik ula ɣer uɣ
erbaz
Mi k-id-yerra tudert ɣef lmut.

*****

Yettwafeggel wayen yemɣin, asmi akken ɛ
eddan yilfan, gzemmen taferka s teɣzi s
tehri.
Mi kfan ccwal, ɛ
eddan ruḥen, deg ubrid-nsen asefru n win terra tmetti d amencuf,
yiwen mi i as- yeɣli, “ddmen-t-id mi t-ufan…”

46

Gar-asen wissen d acu-t
D lǧeṛ

a n yimnayen
Neɣd tamacahut n jida
Gar-asen ahat d tatut
Neɣd awal i aɣ-id-yesmektayen
Winna akked tinna
Gar-asen cukkeɣd ṣṣut
Neɣd adrar yettmeslayen
Yuker-itt zzman ɣef tira

«Maččidayagi»

Maččid lǧeṛ

a n yimnayen
Neɣd tamacahut n jida
Maččidawali
aɣ-id-yesmektayen
Winna akked tinna
Maččidadr
ary
et
t
mesl
ayen
Yuker-itt zzman ɣef tira

« Gar-asen, ad awen-id-iniɣd acu-t »

D asefru n umdan bu yisefra
Winna akken i tt-yeǧǧani
r
uḥ
Afus i t-ijerden mi as-yebra
Yettimɣur xas netta mecṭ
uḥ
Yiwen n wass mi temlalen kra
Ddmen-t-id ɛ
ziz am ṛ

uḥ
*****
Ddmen-t-id mi t-ufan
Ɣran-t ur t-fhimen ara
47

Fehmen-t mi t-nɣ
an
Nudan-t ur t-ufin ara
Semmḥet-as d asefru kan
Amedyaz i t-yuran
Yenna-d ayen ur nettwanna ara
Tudert-is d tagecrirt n zzman
Amḍiq-is gar yitran
Awalen-ines ur ttmettaten ara
*****
Ddmen-t-id kra n wallaɣen
Isuɣyebɣa ad yeccetki
Fell-as la ttemcawaren
Ma ad ifat neɣad yeggri
Semmḥet-as d asefru niḍen
Amedyaz i t-id-yesneṭ
qen
Yessleb-it wawal di teẓ
gi
Abrid-is ɣer tesga yuḍen
D tazmert-is ara t-iɛ
ellqen
Deg umkan ideg yezdeɣlemri
*****
Ddmen-t-id ɣilen yeɣli
Widak teddem taluft
Mi asen-id-yeḥka temẓ
i
Fell-as medlen tawwurt
Semmḥet-as d asefru n tayri
Amedyaz mi t-id-yewwi
Deg-s tecrured tsekkurt
Aferruǧy
eḍfer lewhi
Yufa-t anda akken yemɣi
Irennu ixulaf i tmeddurt
*****
48

Ddemen-t-id ur t-ddimen ara
Widak i t-yeddmen s tmuɣli
D taɛ
ekkemt ur as-zmiren ara
Iwakken ad t-refden d awezɣi
Semmḥet-as ur yettwassen ara
D asefru ur fessusen ara
Amedyaz i t-id-yennan d imenfi
Irfiqen-is ma ur t-nudan ara
Yufa-ten-id ur t-ufin ara
Di tɣaltin iṛ
ebba-asen amekti
*****
Ddmen-t-id amzun d targit
Ɛerqen di tmeslayt-ines
Gar-asen yiwen yessenṭ
eq-it
Yenna-d awal-ines
Ṣṣret-iyi seg ufus n temdanit
Zemreɣi ddunit
Zemreɣi tmucuha-ines
Ma tenwam tenɣ
am targit
Ttzuruɣ-ken-id yal tameddit
D nekkini i d ṛ

uḥ-ines
*****

Asef
r
uyeččur
eni
f
assen,yenṣel deg-s acḥal d ameslay, yal yiwen isuɣs nnuba
anida akken yeɣli.
Amedyaz mi d-yuzzel, yenwa ad yessenṭ
eq kra deg wayen yebna, mi akken
i d-yewweḍ, yufa-d widak i as-yundin s wayla-s, syin akin, wwin-t d aɛ
win ɣer lkaf nlam, ideg amdan d aẓ
ru

49

Gar-awen yexsef wudem-is
Yeḥder ubrid amellal
I tẓuri yefka tazmert-is
Terẓam-t i inuda ur t-imlal
Ma drus fakket ddunit-is
S usefru akken ur yessawal
*****
Gar-awen amzun d acelfi
Netta d aqdim di laṣ
el
Tagmat mi tt-inuda ur tt-yufi
Yeṭ

ef lǧi
hayeḥṣel
ɣer wul i t-tḥuza tkerfi
D ameẓyan i icab yennṣel
*****
Gar-awen d ṭ

ir amecṭ
uh
Di ddunit mazal yeqdem
Tebḍam-t urɛ
ad iruḥ
Yerẓ
a-t ufus mi t-id-yeddem
Di lɛ
ecc-is i yebda leǧr
uḥ
Yeggra-d d nnṣib i uzrem
*****
Gar-awen d ajeǧǧi
gncctawi
Tufa-t-id tefsut d sin
Deg wafriwen-is yewwi-d tayri
Yefka-d sser i tɣaltin
Mi d-yegma tɛ
efsem-t irkelli
Yeɛ
req i wid-nni i t-yettnadin
*****
Gar-awen yurez-it umennuɣ
D amennuɣs i d-yewwi tifrat
50
Télécharger le fichier (PDF)

tamedyazt imsebriden n leryuf.pdf (PDF, 1 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


tamedyazt imsebriden n leryuf
12 pdfsam journ al scolrevue effervescence version 2
timmuz a 10 2
brahim zellal
077 mohand djeghali sofiane sellah
ay isem azizen a yemma