crmef liste candidats admis ecrit Primaire .pdfNom original: crmef_liste_candidats_admis_ecrit_Primaire.pdfTitre: crmef_liste_candidats_admis_ecrit_Primaire.pdfAuteur: jawad

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.0 / GPL Ghostscript 9.07, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/11/2013 à 18:14, depuis l'adresse IP 41.140.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 879 fois.
Taille du document: 2.6 Mo (175 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬

‫‪6093010516‬‬
‫‪6093010586‬‬
‫‪6093010495‬‬
‫‪6093010556‬‬
‫‪6093010519‬‬
‫‪6093010481‬‬
‫‪6093010496‬‬
‫‪6093010619‬‬
‫‪6093010735‬‬
‫‪6093010580‬‬
‫‪6093010757‬‬
‫‪6093010879‬‬
‫‪6093010875‬‬
‫‪6093010904‬‬
‫‪6013010006‬‬
‫‪6013010007‬‬
‫‪6013010008‬‬
‫‪6013010016‬‬
‫‪6013010025‬‬
‫‪6013010057‬‬
‫‪6013010093‬‬
‫‪6013010200‬‬
‫‪6013010173‬‬

‫ﺍﻟﺗﻬﺎﻣﻲ‬
‫ﺍﻣﻌﻳﻁ‬
‫ﺳﻌﻳﺩ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬
‫ﻋﺯﻳﺯ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻋﺯﻳﺯﺓ‬
‫ﻳﺎﺳﺭ‬
‫ﺃﺣﻣﺩ‬
‫ﺃﺣﻣﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺭﺿﻭﺍﻥ‬
‫ﺣﻠﻳﻣﺔ‬
‫ﺍﺳﻣﺎء‬
‫ﻧﺟﻭﻯ‬
‫ﻓﺩﻭﻯ‬
‫ﺣﺳﺎﻥ‬
‫ﺻﺑﺭ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺍﺑﺗﺳﺎﻡ‬
‫ﺣﺳﺎﻡ‬

‫ﺍﻻﺷﻬﺏ‬
‫ﺣﻣﻭﺩﺓ‬
‫ﺑﻠﻘﺎﺿﻲ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﻳﻪ‬
‫ﻋﺷﺎﻕ‬
‫ﺑﻭﺭﺣﻳﻡ‬
‫ﺣﺳﻧﻲ‬
‫ﺃﺑﻭﺍﻟﻔﻭﺯ‬
‫ﻓﺎﺋﻕ‬
‫ﺻﺩﻳﻘﻲ‬
‫ﺍﻟﺯﺍﻫﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﻧﺯﺍﻭﻱ‬
‫ﻣﻭﻣﻥ‬
‫ﻏﻔﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﺑﻭﻋﺯﻳﺯﻱ‬
‫ﺑﻭﻗﺟﻳﺞ‬
‫ﺃﻏﺑﻠﻭ‬
‫ﺑﻠﺧﻳﺎﻁ‬
‫ﻋﻳﻅﺎﻥ‬
‫ﻫﺎﺋﻡ‬
‫ﻓﺎﺻﻙ‬
‫ﺍﻟﺣﻧﺎﻭﻱ‬
‫ﻣﻧﻳﺗﻲ‬

‫‪AB707117‬‬
‫‪TA99590‬‬
‫‪C682185‬‬
‫‪TA526684‬‬
‫‪BJ224461‬‬
‫‪A413552‬‬
‫‪JD43822‬‬
‫‪TA43342‬‬
‫‪BJ292878‬‬
‫‪TA102946‬‬
‫‪TA94430‬‬
‫‪TA45113‬‬
‫‪TA118372‬‬
‫‪BJ167620‬‬
‫‪W249073‬‬
‫‪GM94460‬‬
‫‪WA183260‬‬
‫‪WA195831‬‬
‫‪UA18884‬‬
‫‪WA176533‬‬
‫‪WB57827‬‬
‫‪E566864‬‬
‫‪BM8025‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Benslimane‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Benslimane‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬

‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬

‫‪1/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬

‫‪6013010104‬‬
‫‪6013010254‬‬
‫‪6013010233‬‬
‫‪6013010334‬‬
‫‪6013010411‬‬
‫‪6013010394‬‬
‫‪6013010333‬‬
‫‪6013010280‬‬
‫‪6013010224‬‬
‫‪6013010227‬‬
‫‪6013010382‬‬
‫‪6013010295‬‬
‫‪6013010242‬‬
‫‪6413011109‬‬
‫‪6413011078‬‬
‫‪6413011152‬‬
‫‪6413011149‬‬
‫‪6413011027‬‬
‫‪6413011082‬‬
‫‪6413011079‬‬
‫‪6413011100‬‬
‫‪6413011186‬‬
‫‪6413011145‬‬

‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﺛﻭﺭﻳﺔ‬
‫ﻧﻌﻳﻣﺔ‬
‫ﺳﻣﻳﺭﺓ‬
‫ﻣﻳﻧﺔ‬
‫ﻓﻭﺯﻳﺔ‬
‫ﻓﺎﻁﻧﺔ‬
‫ﺑﻠﻘﺎﺳﻡ‬
‫ﻋﻣﺭﻭ‬
‫ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ‬
‫ﻧﺯﻫﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬
‫ﻧﺯﻫﺔ‬
‫ﻧﻌﻳﻣﺔ‬
‫ﺻﻔﺎء‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺍﺳﻳﺔ‬
‫ﺳﻬﺎﻡ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ‬
‫ﺣﺳﻥ‬
‫ﺍﻣﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﻣﻳﻠﻭﺩﻳﺔ‬
‫ﻓﺗﻳﺣﺔ‬

‫ﺯﻳﺎﺕ‬
‫ﺻﺎﺩﻕ‬
‫ﺯﻳﺎﺩ‬
‫ﻁﻲ‬
‫ﻏﺿﻳﻔﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻌﺯﺓ‬
‫ﺻﺎﺑﺭ‬
‫ﺍﻟﻧﺎﺟﻲ ﺍﻻﺩﺭﻳﺳﻲ‬
‫ﺍﺑﻥ ﺷﺭﻳﻕ‬
‫ﺍﻳﺕ ﺍﻋﻳﺷﺔ‪E‬‬
‫ﺍﻳﺕ ﺍﻋﻣﺭ‬
‫ﺍﻟﺑﺭﻧﻭﺻﻲ‬
‫ﺷﻬﻳﺭ‬
‫ﺑﻧﻌﺛﻣﺎﻥ‬
‫ﻧﻭﺍﺱ‬
‫ﻋﺯﺍﺯﻱ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﻳﺷﻲ‬
‫ﺍﻟﻛﺑﺎﻳﺵ‬
‫ﺳﻬﺎﺭ‬
‫ﺩﻻﻡ‬
‫ﻣﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﺭﻓﻳﻕ‬
‫ﺣﺭﺑﻠﺔ‬

‫‪WA109662‬‬
‫‪WA197696‬‬
‫‪BH544024‬‬
‫‪Q216338‬‬
‫‪BE602672‬‬
‫‪WA24025‬‬
‫‪WA190899‬‬
‫‪WB76642‬‬
‫‪TA30880‬‬
‫‪UB18858‬‬
‫‪WA32846‬‬
‫‪WA151684‬‬
‫‪WB44461‬‬
‫‪Q258468‬‬
‫‪Q289905‬‬
‫‪Q285821‬‬
‫‪K235941‬‬
‫‪Q274074‬‬
‫‪Q181100‬‬
‫‪Q135896‬‬
‫‪Q295966‬‬
‫‪QA29679‬‬
‫‪Q260917‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Berrechid‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬

‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬

‫‪2/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬

‫‪6413011073‬‬
‫‪6413011194‬‬
‫‪6413011391‬‬
‫‪6413011250‬‬
‫‪6413011268‬‬
‫‪6413011346‬‬
‫‪6413011270‬‬
‫‪6413011478‬‬
‫‪6413011295‬‬
‫‪6413011282‬‬
‫‪6413011449‬‬
‫‪6413011468‬‬
‫‪6413011429‬‬
‫‪6413011484‬‬
‫‪6413011690‬‬
‫‪6413011811‬‬
‫‪6413011699‬‬
‫‪6413011535‬‬
‫‪6413011601‬‬
‫‪6413018021‬‬
‫‪6413018024‬‬
‫‪6413011501‬‬
‫‪6413011791‬‬

‫ﺣﺳﻧﺎء‬
‫ﻏﻳﺛﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﻌﻁﻲ‬
‫ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻳﻡ‬
‫ﺯﻛﺭﻳﺎء‬
‫ﺗﻭﻓﻳﻕ‬
‫ﺍﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺳﻭﻣﻳﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﻡ‬
‫ﺣﻔﻳﻅﺔ‬
‫ﺍﻟﺷﺭﻗﻲ‬
‫ﺳﻌﻳﺩ‬
‫ﺧﻠﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻣﻌﻁﻲ‬
‫ﺍﺳﻳﺔ‬
‫ﻧﻭﺭﺓ‬
‫ﺣﺑﻳﺑﺔ‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﻣﺭﻳﻣﺔ‬
‫ﺃﺳﻳﺔ‬
‫ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬

‫ﺍﻟﻔﻧﻲ‬
‫ﺍﻧﻔﺎﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﺣﺳﻧﻲ‬
‫ﺣﺩﻓﺎﻭﻱ‬
‫ﻣﺧﺭﻭﻁ‬
‫ﺍﻟﺟﻣﻭﺳﻲ‬
‫ﺣﺭﻣﻲ‬
‫ﻣﻣﺩﻭﺡ‬
‫ﺭﺿﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﺳﻌﺩﻭﻧﻲ‬
‫ﺧﻠﻳﺣﻣﻭ‬
‫ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ‬
‫ﻣﻛﺭﻭﺩﻱ‬
‫ﻣﺭﺍﺕ‬
‫ﻁﻪ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ‬
‫ﺷﻌﻁﻳﻁ‬
‫ﺍﻟﻐﺯﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﻧﺣﻳﻠﻲ‬
‫ﺍﻣﺭﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﻣﻳﻥ‬
‫ﺷﻧﻭﻙ‬
‫ﺍﻟﻌﻭﻧﻲ‬
‫ﻟﻌﺳﻠﻲ‬

‫‪QA147861‬‬
‫‪QA79147‬‬
‫‪QA61092‬‬
‫‪Q156358‬‬
‫‪QA25444‬‬
‫‪Q197458‬‬
‫‪Q262027‬‬
‫‪QA61013‬‬
‫‪QA27750‬‬
‫‪BB73417‬‬
‫‪QA142681‬‬
‫‪Q148241‬‬
‫‪QA54187‬‬
‫‪QA62874‬‬
‫‪Q146687‬‬
‫‪QA29292‬‬
‫‪Q288637‬‬
‫‪QA106495‬‬
‫‪Q240541‬‬
‫‪Q290974‬‬
‫‪Q288572‬‬
‫‪QA156485‬‬
‫‪QA39902‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬
‫‪Khouribga‬‬

‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬

‫‪3/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫‪91‬‬
‫‪92‬‬

‫‪6593011992‬‬
‫‪6593011867‬‬
‫‪6593011896‬‬
‫‪6593011945‬‬
‫‪6593012090‬‬
‫‪6593011913‬‬
‫‪6593011897‬‬
‫‪6593011881‬‬
‫‪6593011922‬‬
‫‪6593012005‬‬
‫‪6593011874‬‬
‫‪6593012333‬‬
‫‪6593012152‬‬
‫‪6593012166‬‬
‫‪6593012129‬‬
‫‪6593012172‬‬
‫‪6593012449‬‬
‫‪6593012404‬‬
‫‪6593012075‬‬
‫‪6593012378‬‬
‫‪6593012451‬‬
‫‪6593012187‬‬
‫‪6593012320‬‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫‪W301467‬‬
‫ﻣﻌﺯﻭﺯ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺿﻰ‬
‫‪W356609‬‬
‫ﺻﻔﻭﺡ‬
‫ﻋﺻﺎﻡ‬
‫‪W286981‬‬
‫ﺷﺑﻠﻲ‬
‫ﺳﻭﻓﻳﺎﻥ‬
‫‪W310134‬‬
‫ﺑﺭﺯﻭﻕ‬
‫ﺍﺷﺭﻑ‬
‫‪W281843‬‬
‫ﺣﻣﺯﺍﻭﻱ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ‬
‫‪W351768‬‬
‫ﺑﻳﻼ‬
‫ﺧﺎﻟﺩ‬
‫‪EA75278‬‬
‫ﻧﺎﺩﺭ‬
‫ﻓﻭﺯﻳﺔ‬
‫‪A458346‬‬
‫ﺑﻧﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬
‫ﺳﻌﺎﺩ‬
‫‪W308123‬‬
‫ﻟﺧﻭﺍﺗﺭﻱ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫‪GB36315‬‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺍﻟﺗﻭﻳﺟﺭﻱ‬
‫‪W180849‬‬
‫ﺭﺑﻳﻌﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫‪W354771‬‬
‫ﺍﻟﺣﻣﻳﺩﻱ‬
‫ﺣﺳﻧﺎء‬
‫‪WB26408‬‬
‫ﺑﺣﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﻡ‬
‫‪W346280‬‬
‫ﻫﺎﺭﻭﻥ‬
‫ﺳﺎﺭﺓ‬
‫‪WA129875‬‬
‫ﺍﻟﻣﺭﺍﺑﻁ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫‪W296999‬‬
‫ﻓﺭﺣﺎﺕ‬
‫ﻣﻧﻳﺭ‬
‫‪W179512‬‬
‫ﺍﺩﺭﻳﺳﻲ ﻟﺣﻠﻭ‬
‫ﺍﻟﺗﺎﻳﻛﺔ‬
‫‪WB16429‬‬
‫ﺑﻭﻫﻼﻝ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻧﻲ ﺍﻻﺩﺭﻳﺳﻲ ‪WB153758‬‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫‪W157086‬‬
‫ﺭﺿـــﺎ‬
‫ﺯﻫـﺭﺓ‬
‫‪WA187084‬‬
‫ﻣﺑﺭﻭﻙ‬
‫ﺣﻳﺎﺓ‬
‫‪W196372‬‬
‫ﺍﻟﺣﺎﺭﻳﺕ‬
‫ﺭﺷﻳﺩﺓ‬
‫‪BH144209‬‬
‫ﺗﺑﺭﺍﻛﺔ‬
‫ﻓﻭﺯﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬

‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬

‫‪4/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104‬‬
‫‪105‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪108‬‬
‫‪109‬‬
‫‪110‬‬
‫‪111‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬

‫‪6593012331‬‬
‫‪6593012547‬‬
‫‪6593012698‬‬
‫‪6593012657‬‬
‫‪6593012662‬‬
‫‪6593012641‬‬
‫‪6593012636‬‬
‫‪6593012720‬‬
‫‪6593012663‬‬
‫‪6593012658‬‬
‫‪6593012664‬‬
‫‪6593013050‬‬
‫‪6593012856‬‬
‫‪6593012649‬‬
‫‪6593012635‬‬
‫‪11013010260‬‬
‫‪11013010451‬‬
‫‪11013010040‬‬
‫‪11013010454‬‬
‫‪11013010128‬‬
‫‪11013010204‬‬
‫‪11013010350‬‬
‫‪11013010351‬‬

‫ﺳﻳﻑ ﺍﻹﺳﻼﻡ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ‬
‫ﺣﻳﺎﺓ‬
‫ﻧﺑﻳﻝ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻣﻠﻛﺔ‬
‫ﺍﻟﺯﻳﺗﻭﻧﻳﺔ‬
‫ﺳﻌﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﺍﻟﻣﺻﻁﻔﻲ‬
‫ﺳﻠﻣﻰ‬
‫ﻳﺯﺓ‬
‫ﻣﻭﻧﻳﺔ‬
‫ﺳﺎﺭﺓ‬
‫ﻣﻛﺔ‬
‫ﻟﻣﻳﺎء‬
‫ﺃﺣﻣﺩ‬
‫ﻓﻁﻳﻣﺔ‬
‫ﺑﻭﺷﻌﻳﺏ‬

‫ﺍﻟﺯﺍﻭﻱ‬
‫ﺑﻘﺎﻝ‬
‫ﺑﻧﻬﻧﻳﺔ‬
‫ﻛﺑﻳﺭﻱ‬
‫ﺑﻭﺟﻧﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺷﺎﺭﻱ‬
‫ﻛﻣﻳﻝ‬
‫ﺍﻟﺭﺍﺟﻲ‬
‫ﺧﻧﺟﻠﻲ‬
‫ﺣﺎﻣﻳﺩ‬
‫ﺷﺟﺎﻋﺩﻳﻥ‬
‫ﻋﺑﺩﻭﻧﻲ‬
‫ﺍﻣﻳﻥ‬
‫ﺍﺭﺗﻳﺑﻲ‬
‫ﺑﻧﻠﻌﺭﺑﻲ‬
‫ﺿﻣﻳﺭ‬
‫ﻣﺭﺳﻠﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﺎﺗﺑﻲ‬
‫ﺍﺷﻣﻳﺷﻲ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﺿﻳﻠﻲ‬
‫ﺍﻟﻧﺎﺻﺭﻱ‬
‫ﻧﺎﺟﻲ‬
‫ﻣﻛﺭﻭﻡ‬

‫‪W347437‬‬
‫‪WB28754‬‬
‫‪H451484‬‬
‫‪W257082‬‬
‫‪W240214‬‬
‫‪WB18726‬‬
‫‪WA125257‬‬
‫‪I319684‬‬
‫‪W322348‬‬
‫‪WB16312‬‬
‫‪W289455‬‬
‫‪BK97560‬‬
‫‪W152025‬‬
‫‪W307583‬‬
‫‪W355364‬‬
‫‪M307435‬‬
‫‪M373209‬‬
‫‪M494918‬‬
‫‪GB127155‬‬
‫‪HA163988‬‬
‫‪MC205543‬‬
‫‪JC181574‬‬
‫‪M288378‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪Settat‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬

‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Chaouia - Ourdigha‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬

‫‪5/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫‪116‬‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪119‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫‪122‬‬
‫‪123‬‬
‫‪124‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪127‬‬
‫‪128‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪131‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬
‫‪134‬‬
‫‪135‬‬
‫‪136‬‬
‫‪137‬‬
‫‪138‬‬

‫‪11013010357‬‬
‫‪11013010356‬‬
‫‪11013010132‬‬
‫‪11013010039‬‬
‫‪11013010092‬‬
‫‪11013010014‬‬
‫‪11013010026‬‬
‫‪11013010309‬‬
‫‪11013010429‬‬
‫‪11013010345‬‬
‫‪11013010031‬‬
‫‪11013010458‬‬
‫‪11013010117‬‬
‫‪11013010107‬‬
‫‪11013010021‬‬
‫‪11013010121‬‬
‫‪11013010226‬‬
‫‪11013010306‬‬
‫‪11013010301‬‬
‫‪11013010013‬‬
‫‪11013010192‬‬
‫‪11013010355‬‬
‫‪11013010452‬‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫‪H190784‬‬
‫ﺍﻟﺭﻳﺎﻧﻲ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ‬
‫‪M519582‬‬
‫ﺍﻟﻐﻧﺑﻭﺭﻱ‬
‫ﺳﻌﻳﺩﺓ‬
‫‪BK176763‬‬
‫ﺍﻟﻭﺳﻘﻲ‬
‫ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﺍﻟﺟﺭﻣﻭﻧﻲ ﺍﻹﺩﺭﻳﺳﻲ ‪M486714‬‬
‫ﺃﻣﻳﻥ‬
‫‪M511374‬‬
‫ﻧﺎﺟﻲ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫‪MC213211‬‬
‫ﻋﻣﻳﺭﻱ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫‪M395777‬‬
‫ﺍﺟﻔﻳﻁﺔ‬
‫ﻣﻠﻳﻛﺔ‬
‫‪M503840‬‬
‫ﻛﺭﻳﻡ‬
‫ﻛﻭﺛﺭ‬
‫‪MA28425‬‬
‫ﺍﺑﻭﻋﻳﺎﻅ‬
‫ﻧﺟﺎﺓ‬
‫‪M512698‬‬
‫ﺍﻟﺭﻳﻁﺏ‬
‫ﻣﺩﻳﺣﺔ‬
‫‪BL67201‬‬
‫ﺑﻭﺣﺩﻭ‬
‫ﻳﺎﺳﻳﻥ‬
‫‪W319738‬‬
‫ﺧﺩﺍﺭ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫‪M468380‬‬
‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻛﻲ‬
‫ﻣﻼﻙ‬
‫‪M510179‬‬
‫ﺳﺧﺎﻭﻱ‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫‪M380044‬‬
‫ﻭﻗﺎﺹ‬
‫ﻛﺭﻳﻣﺔ‬
‫‪AB620533‬‬
‫ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﺩﻱ‬
‫ﻋﺎﺑﺩ‬
‫‪H218243‬‬
‫ﺣﺿﻳﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺳﻌﺩﻳﺔ‬
‫‪MA103618‬‬
‫ﺃﻣﻳﻥ‬
‫ﻫﻧﺩ‬
‫‪MA26824‬‬
‫ﺑﺣﺭﻱ‬
‫ﻓﻭﺯﻳﺔ‬
‫‪M440356‬‬
‫ﺣﻣﻳﺗﻲ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫‪H486044‬‬
‫ﻓﻭﻳﺭﻳﻧﺔ‬
‫ﻟﻣﻳﺎء‬
‫‪H394801‬‬
‫ﻟﻘﺳﻳﺭﻱ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫‪BB55111‬‬
‫ﺧﺿﺭﻱ‬
‫ﻳﻭﺳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬

‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬

‫‪6/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪139‬‬
‫‪140‬‬
‫‪141‬‬
‫‪142‬‬
‫‪143‬‬
‫‪144‬‬
‫‪145‬‬
‫‪146‬‬
‫‪147‬‬
‫‪148‬‬
‫‪149‬‬
‫‪150‬‬
‫‪151‬‬
‫‪152‬‬
‫‪153‬‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪157‬‬
‫‪158‬‬
‫‪159‬‬
‫‪160‬‬
‫‪161‬‬

‫‪11013010377‬‬
‫‪11013010201‬‬
‫‪11013010380‬‬
‫‪11013010379‬‬
‫‪11013010459‬‬
‫‪11013010008‬‬
‫‪11013010447‬‬
‫‪11013010304‬‬
‫‪11013010450‬‬
‫‪11013010424‬‬
‫‪11013010371‬‬
‫‪11013010473‬‬
‫‪11013010027‬‬
‫‪11013010307‬‬
‫‪11013010443‬‬
‫‪11013010088‬‬
‫‪11013010020‬‬
‫‪11013010184‬‬
‫‪11013010367‬‬
‫‪11013010378‬‬
‫‪11013010335‬‬
‫‪11013010664‬‬
‫‪11013010677‬‬

‫ﻣﺭﻳﺔ‬
‫ﺟﻣﻳﻠﺔ‬
‫ﺍﻳﻣﺎﻥ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ‬
‫ﺍﻟﺷﻌﻳﺑﻳﺔ‬
‫ﻣﻬﺩﻱ‬
‫ﺍﺻﻔﺻﺎﻑ‬
‫ﺳﻬﺎﻡ‬
‫ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬
‫ﻏﺯﻻﻥ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺳﻬﺎﻡ‬
‫ﺳﺎﺭﺓ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻣﻬﺩﻱ‬
‫ﺛﻭﺭﻳﺔ‬
‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﺣﻣﻳﺩ‬
‫ﺭﺿﻭﺍﻥ‬
‫ﻋﺎﺩﻝ‬
‫ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻳﺎﺳﻳﻥ‬

‫ﺍﻟﺯﻟﻳﻣﻲ‬
‫ﺯﺭﺍﺩ‬
‫ﺯﻳﻧﺎﺑﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﻌﺿﻭﺭ‬
‫ﻏﻠﻳﺽ‬
‫ﻣﺑﻁﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ‬
‫ﺑﻭﺳﻌﻳﺩ‬
‫ﺣﺿﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻬﺭﺍﻡ‬
‫ﺭﺟﺭﺍﺝ‬
‫ﺑﺎﺟﻭﺭﻱ‬
‫ﺭﻁﻳﻝ‬
‫ﺑﻭﻟﺣﺑﺎﺵ‬
‫ﺍﻟﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﺑﻳﺽ‬
‫ﺑﻠﺧﻁﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﺗﻬﺎﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﻌﺿﻭﺭ‬
‫ﻓﺎﺭﺱ‬
‫ﻣﺭﺯﺍﺑﻲ‬
‫ﺭﻛﺭﺍﻙ‬
‫ﺍﻟﺳﺩﻳﺭﻱ‬

‫‪M496485‬‬
‫‪BE608599‬‬
‫‪MC188189‬‬
‫‪M256813‬‬
‫‪M485519‬‬
‫‪MA102208‬‬
‫‪C601234‬‬
‫‪M525556‬‬
‫‪BB40997‬‬
‫‪MA106500‬‬
‫‪M203308‬‬
‫‪M328919‬‬
‫‪M457232‬‬
‫‪M501182‬‬
‫‪M498756‬‬
‫‪M489678‬‬
‫‪M449428‬‬
‫‪MA43817‬‬
‫‪M265990‬‬
‫‪M255101‬‬
‫‪M487148‬‬
‫‪M94064‬‬
‫‪BK358804‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬

‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬

‫‪7/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪162‬‬
‫‪163‬‬
‫‪164‬‬
‫‪165‬‬
‫‪166‬‬
‫‪167‬‬
‫‪168‬‬
‫‪169‬‬
‫‪170‬‬
‫‪171‬‬
‫‪172‬‬
‫‪173‬‬
‫‪174‬‬
‫‪175‬‬
‫‪176‬‬
‫‪177‬‬
‫‪178‬‬
‫‪179‬‬
‫‪180‬‬
‫‪181‬‬
‫‪182‬‬
‫‪183‬‬
‫‪184‬‬

‫‪11013010599‬‬
‫‪11013010636‬‬
‫‪11013010667‬‬
‫‪11013010603‬‬
‫‪11013010249‬‬
‫‪11013010338‬‬
‫‪11013010662‬‬
‫‪11013010661‬‬
‫‪11013010672‬‬
‫‪11013010899‬‬
‫‪11013010861‬‬
‫‪11013010868‬‬
‫‪11013010663‬‬
‫‪11013010680‬‬
‫‪11013011123‬‬
‫‪11013010455‬‬
‫‪11013010673‬‬
‫‪11013010666‬‬
‫‪11013010769‬‬
‫‪11013010669‬‬
‫‪11013010464‬‬
‫‪11013010874‬‬
‫‪11013010798‬‬

‫ﺍﻟﺯﻭﻫﺭﺓ‬
‫ﻋﺎﺩﻝ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻋﺯﻳﺯﺓ‬
‫ﻫﺷﺎﻡ‬
‫ﺭﻗﻳﺔ‬
‫ﻁﺎﺭﻕ‬
‫ﻧﻌﻳﻣﺔ‬
‫ﺣﻠﻳﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ‬
‫ﺧﺩﻭﺝ‬
‫ﻧﻌﻳﻣﺔ‬
‫ﺛﻭﺭﻳﺔ‬
‫ﺟﻣﺎﻝ‬
‫ﺍﻛﺭﺍﻡ‬
‫ﺳﻠﻭﻯ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﻣﺭﺍﺩ‬
‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﺳﻣﻳﺔ‬
‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﺭﺿﻭﺍﻥ‬

‫ﻧﺷﺎﻁ‬
‫ﺑﻭﺧﻠﻳﻔﻲ‬
‫ﺭﺯﺍﻕ‬
‫ﻣﺳﺗﻐﻔﺭ‬
‫ﻫﺭﻭﺍﻝ‬
‫ﺇﺟﻌﻣﺎﻡ‬
‫ﺃﺑﻭﺷﻌﺑﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ‬
‫ﻓﻬﻣﻲ‬
‫ﻋﺭﺏ‬
‫ﺗﻭﻓﻳﻕ‬
‫ﺷﺑﺎﻧﻲ‬
‫ﺑﻠﺟﺎﻭﻱ‬
‫ﻣﻧﻛﻭﺵ‬
‫ﺳﺎﻳﺢ‬
‫ﺍﻟﻳﻐﻣﻭﺭﻱ‬
‫ﻋﺑﻘﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻌﺳﻭﻟﻲ‬
‫ﺍﺑﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﺣﺎﺟﻲ‬
‫ﺍﻳﺕ ﻟﻌﻣﻳﺭﻳﺔ‬
‫ﻗﺭﻣﺎﺟﻲ‬
‫ﺳﻼﻣﺔ‬

‫‪BH181136‬‬
‫‪MA89578‬‬
‫‪H226866‬‬
‫‪MC195005‬‬
‫‪M241139‬‬
‫‪Q122266‬‬
‫‪M507390‬‬
‫‪M434989‬‬
‫‪MC177724‬‬
‫‪JB88625‬‬
‫‪MA78213‬‬
‫‪JA104616‬‬
‫‪M330879‬‬
‫‪M495971‬‬
‫‪M513463‬‬
‫‪M489288‬‬
‫‪MA108832‬‬
‫‪WA106932‬‬
‫‪M254833‬‬
‫‪M458308‬‬
‫‪M503834‬‬
‫‪M495820‬‬
‫‪M288731‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬

‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬

‫‪8/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫‪185‬‬
‫‪186‬‬
‫‪187‬‬
‫‪188‬‬
‫‪189‬‬
‫‪190‬‬
‫‪191‬‬
‫‪192‬‬
‫‪193‬‬
‫‪194‬‬
‫‪195‬‬
‫‪196‬‬
‫‪197‬‬
‫‪198‬‬
‫‪199‬‬
‫‪200‬‬
‫‪201‬‬
‫‪202‬‬
‫‪203‬‬
‫‪204‬‬
‫‪205‬‬
‫‪206‬‬
‫‪207‬‬

‫‪11013010813‬‬
‫‪11013011423‬‬
‫‪11013010674‬‬
‫‪11013010608‬‬
‫‪11013011115‬‬
‫‪11013010675‬‬
‫‪11013010668‬‬
‫‪11013011331‬‬
‫‪11013010777‬‬
‫‪11013011159‬‬
‫‪11013011047‬‬
‫‪11013011108‬‬
‫‪11013010875‬‬
‫‪11013011532‬‬
‫‪11013011109‬‬
‫‪11013011297‬‬
‫‪11013011346‬‬
‫‪11013011139‬‬
‫‪11013011124‬‬
‫‪11013011223‬‬
‫‪11013011122‬‬
‫‪11013011056‬‬
‫‪11013011105‬‬

‫ﺍﺳﻣﺎء‬
‫ﺳﻣﻳﺭﺓ‬
‫ﺭﻗﻳﺔ‬
‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﺳﻌﺩﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﻌﻁﻲ‬
‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻧﻭﺍﻝ‬
‫ﺑﻭﺷﺭﺓ‬
‫ﻳﻭﻧﺱ‬
‫ﻋﺯﻳﺯﺓ‬
‫ﻛﺭﻳﻣﺔ‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﻛﺑﻳﺭ‬
‫ﻳﻭﻧﺱ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺣﻣﻳﺩ‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﺭﺟﺎء‬
‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ‬
‫ﺣﺳﻧﺎء‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫‪MA47923‬‬
‫ﻫﺎﺷﻡ‬
‫‪M527409‬‬
‫ﺭﻓﻳﻕ‬
‫‪M454375‬‬
‫ﻗﺑﺔ‬
‫‪M493937‬‬
‫ﺍﻟﺣﻧﺻﺎﻟﻲ‬
‫‪M376295‬‬
‫ﺟﺎﺩﺓ‬
‫‪M266361‬‬
‫ﻣﺭﺗﺿﻲ‬
‫‪MA40057‬‬
‫ﺍﻟﺷﺭﻗﺎﻭﻱ‬
‫‪M509644‬‬
‫ﺗﺎﺋﺏ‬
‫‪M489075‬‬
‫ﺑﻧﻛﻳﺭﺍﻥ‬
‫‪M414167‬‬
‫ﻛﻭﺍﺭ‬
‫‪WA74770‬‬
‫ﺍﻟﺳﺎﻣﻠﻲ‬
‫‪MC115915‬‬
‫ﺍﻟﺷﺭﻭﻗﻲ‬
‫‪MA78882‬‬
‫ﻟﻐﺯﺍﻧﻲ‬
‫‪M448389‬‬
‫ﺑﻥ ﺭﺣﺎﻝ‬
‫‪M357826‬‬
‫ﺑﻠﻣﺧﺭﺑﺵ‬
‫ﺣﺟﻭﻱ‪M381484 YOUNESS‬‬
‫‪WA68559‬‬
‫ﻋﺎﻁﻔﻲ‬
‫‪M479316‬‬
‫ﻣﺗﻭﻟﻲ‬
‫‪M353471‬‬
‫ﻣﻬﻳﻠﻲ‬
‫‪H487743‬‬
‫ﻟﺣﻠﻭ‬
‫‪M286835‬‬
‫ﺍﻟﻌﺑﻳﺩﻱ‬
‫‪MA32816‬‬
‫ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ‬
‫‪QA154436‬‬
‫ﻛﺭﻳﻡ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬

‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬

‫‪9/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪208‬‬
‫‪209‬‬
‫‪210‬‬
‫‪211‬‬
‫‪212‬‬
‫‪213‬‬
‫‪214‬‬
‫‪215‬‬
‫‪216‬‬
‫‪217‬‬
‫‪218‬‬
‫‪219‬‬
‫‪220‬‬
‫‪221‬‬
‫‪222‬‬
‫‪223‬‬
‫‪224‬‬
‫‪225‬‬
‫‪226‬‬
‫‪227‬‬
‫‪228‬‬
‫‪229‬‬
‫‪230‬‬

‫‪11013011151‬‬
‫‪11013011340‬‬
‫‪11013011272‬‬
‫‪11013011298‬‬
‫‪11013011351‬‬
‫‪11013011341‬‬
‫‪11013011127‬‬
‫‪11013011507‬‬
‫‪11013011352‬‬
‫‪11013011353‬‬
‫‪11013011136‬‬
‫‪11013011334‬‬
‫‪11013011265‬‬
‫‪11013011357‬‬
‫‪11013011128‬‬
‫‪11013011146‬‬
‫‪11013011160‬‬
‫‪11013011420‬‬
‫‪11013011329‬‬
‫‪11013011302‬‬
‫‪11013011333‬‬
‫‪11013011502‬‬
‫‪11013011344‬‬

‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﺣﻔﻳﻅﺔ‬
‫ﺍﺣﻣﺩ‬
‫ﻧﻭﺍﻝ‬
‫ﺑﻭﺷﺭﺓ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﺍﺳﻣﺎء‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻋﺯﻳﺯﺓ‬
‫ﺳﻣﻳﺭﺓ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻭﻣﻥ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﺻﻔﻳﺔ‬
‫ﻧﻌﻳﻣﺔ‬
‫ﺣﻠﯩﻣﺔ‬
‫ﺳﻳﺩﻱ ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺣﻳﺎﺓ‬
‫ﻛﻭﺛﺭ‬
‫ﻏﻳﺛﺔ‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﻧﺯﻫﺔ‬

‫ﺍﻟﻛﻳﺭﺍﻭﻱ‬
‫ﻣﺣﺑﻭﺏ‬
‫ﻣﺩﺭﺍﻭﻱ‬
‫ﻓﻧﺎﻧﻲ‬
‫ﺍﻭﻋﺑﺩﺍﻟﻣﻭﻣﻥ‬
‫ﺑﻭﻣﺎﺭﺕ‬
‫ﻏﺳﻭﻟﻲ‬
‫ﻣﻌﻧﻭﻱ‬
‫ﺑﻭﺭﻛﻲ‬
‫ﺭﺍﻫﻳﻥ‬
‫ﺯﺑﺎﺭ‬
‫ﻣﻔﻳﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﺳﻣﺎﻣﻲ‬
‫ﺍﻻﺩﺭﻳﺳﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﻛﺎﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﺷﻁﺎﻁﺑﻲ‬
‫ﻭﻟﺑﺎﺯ‬
‫ﺩﻭﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﺑﻭﺍﻟﻳﺙ‬
‫ﻣﺣﻔﺎﺽ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻬﺩﻱ‬
‫ﻧﺎﺻﺭﻱ‬
‫ﻋﺻﻔﻭﺭ‬

‫‪M435883‬‬
‫‪UA17064‬‬
‫‪H207654‬‬
‫‪V162546‬‬
‫‪FJ13012‬‬
‫‪HA59128‬‬
‫‪M487470‬‬
‫‪M504325‬‬
‫‪JC403747‬‬
‫‪BH253435‬‬
‫‪WA145840‬‬
‫‪HA113812‬‬
‫‪MA78836‬‬
‫‪MC77635‬‬
‫‪M488675‬‬
‫‪M228998‬‬
‫‪M460257‬‬
‫‪M294163‬‬
‫‪M505115‬‬
‫‪BK365240‬‬
‫‪M435352‬‬
‫‪M385620‬‬
‫‪MC119977‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬

‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬

‫‪10/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪231‬‬
‫‪232‬‬
‫‪233‬‬
‫‪234‬‬
‫‪235‬‬
‫‪236‬‬
‫‪237‬‬
‫‪238‬‬
‫‪239‬‬
‫‪240‬‬
‫‪241‬‬
‫‪242‬‬
‫‪243‬‬
‫‪244‬‬
‫‪245‬‬
‫‪246‬‬
‫‪247‬‬
‫‪248‬‬
‫‪249‬‬
‫‪250‬‬
‫‪251‬‬
‫‪252‬‬
‫‪253‬‬

‫‪11013011141‬‬
‫‪11013011106‬‬
‫‪11013011135‬‬
‫‪11013011154‬‬
‫‪11013011296‬‬
‫‪11033010011‬‬
‫‪11033010039‬‬
‫‪11033010033‬‬
‫‪11033010073‬‬
‫‪11033010084‬‬
‫‪11033010368‬‬
‫‪11033010078‬‬
‫‪11033010035‬‬
‫‪11033010038‬‬
‫‪11033010328‬‬
‫‪11033010371‬‬
‫‪11033010012‬‬
‫‪11033010036‬‬
‫‪11033010449‬‬
‫‪11033010669‬‬
‫‪11033010461‬‬
‫‪11033010964‬‬
‫‪11033010603‬‬

‫ﻟﺣﺳﻥ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺣﺳﻧﺎء‬
‫ﺛﻭﺭﻳﺔ‬
‫ﻧﻭﺭﺓ‬
‫ﻓﺗﻳﺣﺔ‬
‫ﺳﻣﻳﺭﺓ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﺭﺿﻭﺍﻥ‬
‫ﺟﻣﻳﻠﺔ‬
‫ﻳﺎﺳﻳﻥ‬
‫ﻳﻭﺳﻑ‬
‫ﺍﻟﺯﻭﻫﺭﺓ‬
‫ﻣﻧﺎﻝ‬
‫ﻏﺯﻻﻥ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺳﺎﺭﺓ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬
‫ﺳﻬﺎﻡ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‬

‫ﺑﻧﻭﺍﺳﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﺑﺎﺳﻲ‬
‫ﺑﺣﺭﺍﻭﻱ‬
‫ﻣﻌﺭﻭﻑ‬
‫ﺑﻧﺑﻭﻋﻧﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻛﻳﺭ‬
‫ﺑﻭﺩﻧﺎﻥ‬
‫ﺷﻭﺭﺩﻱ‬
‫ﺍﺣﺭﻳﻑ‬
‫ﺟﺎﺑﺭ‬
‫ﻧﺿﺎﻓﺔ‬
‫ﻗﺎﺋﺩﺍﻟﺭﺣﺎ‬
‫ﻗﻭﺳﻣﻲ‬
‫ﺯﺗﻳﻝ‬
‫ﺑﺎﺣﺎﺝ‬
‫ﺑﻭﻣﻬﺎﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻧﺎﻅﺭ‬
‫ﺣﺟﺎﺝ‬
‫ﺑﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﻭﻧﺎﺱ‬
‫ﻧﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻭﺟﺎﻫﺩ‬

‫‪MA43200‬‬
‫‪M515545‬‬
‫‪WA70274‬‬
‫‪QA58526‬‬
‫‪M358313‬‬
‫‪H494258‬‬
‫‪H705510‬‬
‫‪H401646‬‬
‫‪H702384‬‬
‫‪EA86891‬‬
‫‪H307051‬‬
‫‪H695974‬‬
‫‪H223390‬‬
‫‪H423362‬‬
‫‪H268098‬‬
‫‪H577219‬‬
‫‪H701525‬‬
‫‪H577753‬‬
‫‪H208600‬‬
‫‪H323832‬‬
‫‪H300614‬‬
‫‪H481859‬‬
‫‪H316603‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪El Jadida‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬

‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬

‫‪11/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪254‬‬
‫‪255‬‬
‫‪256‬‬
‫‪257‬‬
‫‪258‬‬
‫‪259‬‬
‫‪260‬‬
‫‪261‬‬
‫‪262‬‬
‫‪263‬‬
‫‪264‬‬
‫‪265‬‬
‫‪266‬‬
‫‪267‬‬
‫‪268‬‬
‫‪269‬‬
‫‪270‬‬
‫‪271‬‬
‫‪272‬‬
‫‪273‬‬
‫‪274‬‬
‫‪275‬‬
‫‪276‬‬

‫‪11033010687‬‬
‫‪11033010589‬‬
‫‪11033010554‬‬
‫‪11033011203‬‬
‫‪11033011008‬‬
‫‪11033010717‬‬
‫‪11033010972‬‬
‫‪11033011206‬‬
‫‪11033010908‬‬
‫‪11033011209‬‬
‫‪11033011355‬‬
‫‪11033011090‬‬
‫‪11033010912‬‬
‫‪11023010069‬‬
‫‪11023010008‬‬
‫‪11023010010‬‬
‫‪11023010023‬‬
‫‪11023010220‬‬
‫‪11023010089‬‬
‫‪11023010203‬‬
‫‪11023010209‬‬
‫‪11023010143‬‬
‫‪11023010309‬‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ‬
‫ﺳﻔﻳﺎﻥ‬
‫ﺣﺳﻧﺎء‬
‫ﻁﻪ‬
‫ﺑﺩﻳﻌﺔ‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻋﺯﻳﺯﺓ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ‬
‫ﺯﻫﻳﺭﺓ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺃﻣﻳﻥ‬
‫ﻛﻣﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﺣﺳﻥ‬
‫ﺍﺣﻣﺩ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺳﻧﺎء‬
‫ﺍﻟﺭﺩﺍﺩ‬
‫ﺧﺎﻟﺩ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺳﻌﻳﺩﺓ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺩﺣﺩﻭﺡ‬
‫ﺍﻟﻣﻬﻧﺩﺯ‬
‫ﻋﺭﻳﺽ‬
‫ﺍﻟﻛﻣﻭﺭﻱ‬
‫ﺷﻔﻳﻕ‬
‫ﻫﺩﺍﺟﻲ‬
‫ﺍﻟﻔﺣﻡ‬
‫ﻓﺭﺣﺎﻧﻲ‬
‫ﻟﻣﺳﻳﺢ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﻳﺭ‬
‫ﻣﻧﻛﻝ‬
‫ﻛﻧﺩﻱ‬
‫ﻻﻛﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﻌﺯﻭﺯﻱ‬
‫ﻟﻌﺭﻭﺻﻲ‬
‫ﺍﻟﻛﻳﺎﻝ‬
‫ﺑﻭﺳﺩﺭﺓ‬
‫ﻓﺗﺎﻭﻱ‬
‫ﺍﻧﺻﻳﻠﻲ‬
‫ﺑﻧﺗﻭﻣﻲ‬
‫ﻟﺣﻠﻭ‬
‫ﺍﻟﻣﻧﻭﻧﻲ‬
‫ﺍﺣﻣﻳﺭﻱ‬

‫‪H191518‬‬
‫‪H463712‬‬
‫‪H633338‬‬
‫‪H443276‬‬
‫‪EA62759‬‬
‫‪H447408‬‬
‫‪H252469‬‬
‫‪H420016‬‬
‫‪H359595‬‬
‫‪HA132890‬‬
‫‪H234852‬‬
‫‪H322506‬‬
‫‪H702636‬‬
‫‪T236216‬‬
‫‪MC124694‬‬
‫‪M315418‬‬
‫‪BB16834‬‬
‫‪H268227‬‬
‫‪M276898‬‬
‫‪MC190431‬‬
‫‪MC72001‬‬
‫‪MC44843‬‬
‫‪MC174172‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Safi‬‬
‫‪Sidi bennour‬‬
‫‪Sidi bennour‬‬
‫‪Sidi bennour‬‬
‫‪Sidi bennour‬‬
‫‪Sidi bennour‬‬
‫‪Sidi bennour‬‬
‫‪Sidi bennour‬‬
‫‪Sidi bennour‬‬
‫‪Sidi bennour‬‬
‫‪Sidi bennour‬‬

‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬

‫‪12/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪277‬‬
‫‪278‬‬
‫‪279‬‬
‫‪280‬‬
‫‪281‬‬
‫‪282‬‬
‫‪283‬‬
‫‪284‬‬
‫‪285‬‬
‫‪286‬‬
‫‪287‬‬
‫‪288‬‬
‫‪289‬‬
‫‪290‬‬
‫‪291‬‬
‫‪292‬‬
‫‪293‬‬
‫‪294‬‬
‫‪295‬‬
‫‪296‬‬
‫‪297‬‬
‫‪298‬‬
‫‪299‬‬

‫‪11023010283‬‬
‫‪11023010316‬‬
‫‪11043010005‬‬
‫‪11043010001‬‬
‫‪11043010007‬‬
‫‪11043010006‬‬
‫‪11043010003‬‬
‫‪11043010020‬‬
‫‪11043010032‬‬
‫‪11043010014‬‬
‫‪11043010063‬‬
‫‪11043010148‬‬
‫‪11043010161‬‬
‫‪11043010155‬‬
‫‪14134020012‬‬
‫‪14134020002‬‬
‫‪14134020006‬‬
‫‪14134020013‬‬
‫‪14134020009‬‬
‫‪14134020004‬‬
‫‪14134020008‬‬
‫‪14134020010‬‬
‫‪14134020003‬‬

‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻳﻡ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﻧﻭﺭﺓ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺍﻳﻣﻠﻥ‬
‫ﻓﺗﻳﺣﺔ‬
‫ﺗﻭﻓﻳﻕ‬
‫ﺣﻠﻳﻣﺔ‬
‫ﺟﻣﻳﻠﺔ¨‬
‫ﻟﻳﻠﻰ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺭﺿﺎ‬
‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﺍﻟﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﺣﻔﻳﻅ‬
‫ﻳﻭﺳﻑ‬
‫ﺇﺩﺭﻳﺱ‬
‫ﻋﺯﻳﺯ‬
‫ﻟﺣﺳﻥ‬
‫ﺻﺑﺎﺡ‬

‫ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﺍﻟﺧﻳﺎﻡ‬
‫ﺑﻧﺎﻟﺯﻳﻥ‬
‫ﺗﺎﺑﻳﻌﺔ‬
‫ﺍﺩﻭﻳﺭﻙ‬
‫ﺑﻧﺳﻳﺩﻱ‬
‫ﺳﺎﺟﺩ‬
‫ﺍﻟﺭﺑﺢ‬
‫ﻧﻭﻛﺭﻱ‬
‫ﺍﻣﺣﻳﺩ‬
‫ﺣﺎﻓﻳﺽ‬
‫ﻛﻌﺩﻱ‬
‫ﺣﻧﻳﺷﻲ‬
‫ﺗﻭﻛﻳﻝ‬
‫ﺍﺑﻭﻛﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﻬﺩﻭﻣﺔ‬
‫ﺃﺷﻧﻘﻭﺭ‬
‫ﺧﻣﺎﻝ‬
‫ﺃﻭﺭﻳﺭ‬
‫ﻛﺭﻁﻳﻁ‬
‫ﺍﻫﺭﻭﺵ‬
‫ﻛﻧﺯﻱ‬
‫ﺭﻳﺩﺍﻝ‬

‫‪M269772‬‬
‫‪A635801‬‬
‫‪MA68576‬‬
‫‪HA109031‬‬
‫‪HA114336‬‬
‫‪HA99337‬‬
‫‪HA80797‬‬
‫‪HA125829‬‬
‫‪HA37210‬‬
‫‪HA52381‬‬
‫‪HA115648‬‬
‫‪HA59122‬‬
‫‪HA143042‬‬
‫‪HA54096‬‬
‫‪CB245803‬‬
‫‪CB233609‬‬
‫‪CN1850‬‬
‫‪CD411234‬‬
‫‪CN1235‬‬
‫‪CD600655‬‬
‫‪CD414363‬‬
‫‪CB57752‬‬
‫‪CD400884‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻳﺔ‬
‫ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻳﺔ‬
‫ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻳﺔ‬
‫ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻳﺔ‬
‫ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻳﺔ‬
‫ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻳﺔ‬
‫ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻳﺔ‬
‫ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻳﺔ‬
‫ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻳﺔ‬

‫‪Sidi bennour‬‬
‫‪Sidi bennour‬‬
‫‪Youssoufia‬‬
‫‪Youssoufia‬‬
‫‪Youssoufia‬‬
‫‪Youssoufia‬‬
‫‪Youssoufia‬‬
‫‪Youssoufia‬‬
‫‪Youssoufia‬‬
‫‪Youssoufia‬‬
‫‪Youssoufia‬‬
‫‪Youssoufia‬‬
‫‪Youssoufia‬‬
‫‪Youssoufia‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬

‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Doukala - Abda‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪13/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪300‬‬
‫‪301‬‬
‫‪302‬‬
‫‪303‬‬
‫‪304‬‬
‫‪305‬‬
‫‪306‬‬
‫‪307‬‬
‫‪308‬‬
‫‪309‬‬
‫‪310‬‬
‫‪311‬‬
‫‪312‬‬
‫‪313‬‬
‫‪314‬‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪318‬‬
‫‪319‬‬
‫‪320‬‬
‫‪321‬‬
‫‪322‬‬

‫‪14133010015‬‬
‫‪14133010002‬‬
‫‪14133010032‬‬
‫‪14133010055‬‬
‫‪14133010117‬‬
‫‪14133010021‬‬
‫‪14133010133‬‬
‫‪14133010164‬‬
‫‪14133010052‬‬
‫‪14133010056‬‬
‫‪14133010051‬‬
‫‪14133010074‬‬
‫‪14133010181‬‬
‫‪14133010012‬‬
‫‪14133010187‬‬
‫‪14133010145‬‬
‫‪14133010058‬‬
‫‪14133010059‬‬
‫‪14133010169‬‬
‫‪14133010057‬‬
‫‪14133010184‬‬
‫‪14133010037‬‬
‫‪14133010183‬‬

‫ﻓﻭﺯﻳﺔ‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﻋﺻﺎﻡ‬
‫ﻭﻓﺎء‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺳﻌﺎﺩ‬
‫ﺍﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻟﻼ ﻓﻁﻭﻡ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻓﻭﺯﻳﺔ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﻡ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻋﺯﻳﺯﺓ‬
‫ﺟﻣﺎﻝ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ‬
‫ﻧﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ‬
‫ﺍﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ‬

‫ﻭﻳﺳﻌﺩﻥ‬
‫ﺍﺟﺩﻳﺭ‬
‫ﺑﻧﻣﺳﻌﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﻐﺯﻭﻱ‬
‫ﺣﻳﻣﺩ‬
‫ﺍﻟﺳﺑﻊ‬
‫ﺑﻭﺟﺩﺍﺭ‬
‫ﺣﻔﻳﺿﻲ‬
‫ﺷﻛﻭﺭ‬
‫ﺟﻌﺟﺎﻋﻧﻲ‬
‫ﺍﻋﺯﻭﺯﻭ‬
‫ﺳﻧﺩ‬
‫ﺧﻁﻭﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺣﻣﺩﺍﻭﻱ‬
‫ﺑﻭﺣﻳﺎﺩﻱ‬
‫ﻫﺎﻣﻲ‬
‫ﻋﻳﺳﺎﻭﻱ‬
‫ﺟﺑﺎﺭﻱ‬
‫ﺑﻭﻁﻳﺑﻲ‬
‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺳﻲ‬
‫ﺣﺳﻳﻧﻲ‬
‫ﺻﺩﻳﻕ‬
‫ﺍﻟﻐﺎﺑﻭﺵ‬

‫‪VA95329‬‬
‫‪CD201271‬‬
‫‪CB264436‬‬
‫‪CB224563‬‬
‫‪CB187613‬‬
‫‪CD400681‬‬
‫‪CB52528‬‬
‫‪VA26808‬‬
‫‪CD410503‬‬
‫‪CB203113‬‬
‫‪CB224529‬‬
‫‪MA52205‬‬
‫‪Z426400‬‬
‫‪CD403757‬‬
‫‪CB37539‬‬
‫‪CB182587‬‬
‫‪CB240529‬‬
‫‪CB224623‬‬
‫‪CB80635‬‬
‫‪UC31495‬‬
‫‪F613394‬‬
‫‪CB34712‬‬
‫‪U90797‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪14/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪323‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪327‬‬
‫‪328‬‬
‫‪329‬‬
‫‪330‬‬
‫‪331‬‬
‫‪332‬‬
‫‪333‬‬
‫‪334‬‬
‫‪335‬‬
‫‪336‬‬
‫‪337‬‬
‫‪338‬‬
‫‪339‬‬
‫‪340‬‬
‫‪341‬‬
‫‪342‬‬
‫‪343‬‬
‫‪344‬‬
‫‪345‬‬

‫‪14133010180‬‬
‫‪14133010020‬‬
‫‪14133010110‬‬
‫‪14133010064‬‬
‫‪14133010063‬‬
‫‪14133010050‬‬
‫‪14133010060‬‬
‫‪14133010029‬‬
‫‪14133010174‬‬
‫‪14133010201‬‬
‫‪14133010053‬‬
‫‪14133010170‬‬
‫‪14133010144‬‬
‫‪14133010085‬‬
‫‪14133010080‬‬
‫‪14133010348‬‬
‫‪14133010308‬‬
‫‪14133010186‬‬
‫‪14133010207‬‬
‫‪14133010177‬‬
‫‪14133010404‬‬
‫‪14133010254‬‬
‫‪14133010299‬‬

‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﻓﺩﻭﻯ‬
‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﺧﺎﻟﺩ‬
‫ﻟﺣﺳﻥ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﻋﺻﺎﻡ‬
‫ﻓﺭﻳﺩﺓ‬
‫ﻟﺣﺳﻥ‬
‫ﺣﻔﻳﻅ‬
‫ﻣﻠﻳﻛﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﻣﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺳﻠﻣﻰ‬
‫ﺍﻟﺣﺎﺝ‬
‫ﻧﺳﺭﻳﻥ‬
‫ﻋﻠﻲ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻋﺯﻳﺯﺓ‬
‫ﻟﺣﺳﻥ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬

‫ﺍﻟﺣﺩﻳﻭﻱ‬
‫ﻁﻠﺑﻲ‬
‫ﺑﻧﺣﺩﻳﺭ‬
‫ﺍﺯﻫﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺻﺎﻁ‬
‫ﻟﺧﻭﺍﺟﺔ‬
‫ﺍﻟﻁﻳﺑﻲ‬
‫ﺍﺯﺭﻳﺎﺡ‬
‫ﻫﺷﻳﻣﻲ‬
‫ﺟﻌﻧﻳﻥ‬
‫ﺍﻟﺭﺣﻳﻭﻱ‬
‫ﻛﺭﻳﺭ‬
‫ﻟﻌﻅﻳﻡ‬
‫ﺍﻓﻘﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﺯﻳﺎﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﻧﺩﻭﺳﻲ‬
‫ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻐﺎﺑﻭﺵ‬
‫ﺍﻓﺗﻳﺱ‬
‫ﺃﻓﺭﻛﻭﺱ‬
‫ﺍﻻﻣﻳﻥ‬
‫ﺍﻟﻣﻬﺩﺍﻭﻱ‬
‫ﺑﻭﺭﻳﺎﺯ‬

‫‪CB215668‬‬
‫‪CD400169‬‬
‫‪CB76462‬‬
‫‪CB224822‬‬
‫‪CB202997‬‬
‫‪CB223510‬‬
‫‪CB164057‬‬
‫‪CD400470‬‬
‫‪C789330‬‬
‫‪CB32953‬‬
‫‪CB225774‬‬
‫‪CB213341‬‬
‫‪VA107349‬‬
‫‪CN2795‬‬
‫‪CD403077‬‬
‫‪C643552‬‬
‫‪CD310009‬‬
‫‪U100027‬‬
‫‪CD450950‬‬
‫‪CB225620‬‬
‫‪CB32467‬‬
‫‪CB80591‬‬
‫‪CB175458‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪15/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪346‬‬
‫‪347‬‬
‫‪348‬‬
‫‪349‬‬
‫‪350‬‬
‫‪351‬‬
‫‪352‬‬
‫‪353‬‬
‫‪354‬‬
‫‪355‬‬
‫‪356‬‬
‫‪357‬‬
‫‪358‬‬
‫‪359‬‬
‫‪360‬‬
‫‪361‬‬
‫‪362‬‬
‫‪363‬‬
‫‪364‬‬
‫‪365‬‬
‫‪366‬‬
‫‪367‬‬
‫‪368‬‬

‫‪14133010200‬‬
‫‪14133010341‬‬
‫‪14133010247‬‬
‫‪14133010209‬‬
‫‪14133010383‬‬
‫‪14133010321‬‬
‫‪14133010189‬‬
‫‪14133010370‬‬
‫‪14133010243‬‬
‫‪14133010240‬‬
‫‪14133010258‬‬
‫‪14133010323‬‬
‫‪14133010311‬‬
‫‪14133010305‬‬
‫‪14133010239‬‬
‫‪14133010325‬‬
‫‪14133010326‬‬
‫‪14133010190‬‬
‫‪14133010394‬‬
‫‪14133010371‬‬
‫‪14133010249‬‬
‫‪14133010214‬‬
‫‪14133010376‬‬

‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻭﻟﻰ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‬
‫ﺍﺣﻣﺩ‬
‫ﺟﻠﻳﻝ‬
‫ﺇﻟﻬﺎﻡ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ‬
‫ﺟﻬﺎﺩ‬
‫ﻣﻠﻳﻛﺔ‬
‫ﺳﻣﻳﺭﺓ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫‪Rachid‬‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺯﻫﺭﺓ‬
‫ﺭﻧﻳﺎ‬
‫ﻣﺟﻳﺩﺓ‬
‫ﺃﻡ ﻛﻠﺛﻭﻡ‬

‫ﺍﻳﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ‬
‫ﺣﺳﻧﺎﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﺑﻭﻁﺎﻫﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺧﻠﻔﺎﻭﻱ‬
‫ﺣﻣﺩﺍﻭﻱ‬
‫ﺃﺩﻭﺯ‬
‫ﻛﺟﻲ‬
‫ﻗﺭﺑﻳﺵ‬
‫ﺍﺯﺭﺍﻳﺩﻱ‬
‫ﻗﻣﻳﺵ‬
‫ﻟﻔﺿﻳﻠﻲ‬
‫‪Idrissi‬‬
‫ﺳﻭﺳﻭ‬
‫ﺍﻟﺯﻳﻥ‬
‫ﺧﻠﻔﺎﻭﻱ‬
‫ﺑﻭﺩﺍﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﺷﺗﻭﻝ‬
‫ﻭﺭﻳﺎﺷﻲ‬
‫ﻟﻔﻘﻳﺭﻱ‬
‫ﺍﻻﻣﻳﻥ‬
‫ﺍﻓﺭﻳﺎﻁ‬
‫ﺍﺧﻣﻭﺵ‬
‫ﺭﻳﺩﺍﻝ‬

‫‪VA27561‬‬
‫‪CB94042‬‬
‫‪CB47961‬‬
‫‪CB175556‬‬
‫‪CB224935‬‬
‫‪CB224980‬‬
‫‪Y93134‬‬
‫‪CB203015‬‬
‫‪CB50081‬‬
‫‪C915450‬‬
‫‪CB61756‬‬
‫‪UB58709‬‬
‫‪UA62326‬‬
‫‪CD14759‬‬
‫‪FH14061‬‬
‫‪CB61546‬‬
‫‪CB62087‬‬
‫‪CB37715‬‬
‫‪CB45754‬‬
‫‪CB187010‬‬
‫‪CB250914‬‬
‫‪CB263851‬‬
‫‪CB240444‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪16/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪369‬‬
‫‪370‬‬
‫‪371‬‬
‫‪372‬‬
‫‪373‬‬
‫‪374‬‬
‫‪375‬‬
‫‪376‬‬
‫‪377‬‬
‫‪378‬‬
‫‪379‬‬
‫‪380‬‬
‫‪381‬‬
‫‪382‬‬
‫‪383‬‬
‫‪384‬‬
‫‪385‬‬
‫‪386‬‬
‫‪387‬‬
‫‪388‬‬
‫‪389‬‬
‫‪390‬‬
‫‪391‬‬

‫‪14133010220‬‬
‫‪14133010381‬‬
‫‪14133010407‬‬
‫‪14133010283‬‬
‫‪14133010375‬‬
‫‪14133010242‬‬
‫‪14133010307‬‬
‫‪14133010223‬‬
‫‪14133010368‬‬
‫‪14133010218‬‬
‫‪14133010306‬‬
‫‪14133010372‬‬
‫‪14133010374‬‬
‫‪14133010535‬‬
‫‪14133010480‬‬
‫‪14133010504‬‬
‫‪14133010373‬‬
‫‪14133010459‬‬
‫‪14133010384‬‬
‫‪14133010532‬‬
‫‪14133010580‬‬
‫‪14133010562‬‬
‫‪14133010530‬‬

‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺍﺳﻣﺎء‬
‫ﺳﻌﻳﺩﺓ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ‬
‫ﻳﺎﻣﻧﺔ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺑﻭﺷﺭﻯ‬
‫ﺣﺳﻥ‬
‫ﺷﻬﺭﻣﺎﻥ‬
‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬
‫ﺣﺳﻥ‬
‫ﺑﻭﻁﺎﻫﺭ‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﺑﻠﺣﺎﺝ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻋﺯﻳﺯ‬
‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﻓﺗﻳﺣﺔ‬
‫ﺳﻌﻳﺩ‬
‫ﺍﻟﻣﺳﻛﻳﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺟﻣﺎﻝ‬
‫ﺃﻳﺕ ﺍﺣﺳﺎﻳﻥ‬
‫ﺣﺭﺑﻰ‬
‫ﺍﻟﻁﻳﺑﻲ‬
‫ﻧﻭﺍﺭ‬
‫ﺍﺗﺭﺑﻲ‬
‫ﺩﺣﻣﺎﻧﻲ‬
‫ﻗﺭﻭﺍﺵ‬
‫ﺑﺳﻳﻥ‬
‫ﻟﻣﺣﻣﺩﻱ‬
‫ﻗﺩﻳﺭﻱ‬
‫ﺑﺿﺭﻱ‬
‫ﻋﻔﻳﻑ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺳﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺳﻬﻠﻲ‬
‫ﺍﻟﻁﻳﺑﻲ‬
‫ﺩﺣﻣﺎﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﺧﻠﻔﺎﻭﻱ‬
‫ﻋﺑﻭ‬
‫ﺳﻌﺩﺓ‬
‫ﺻﻁﻔﺎﻭﻱ‬
‫ﺑﻭﺷﺭﻯ‬

‫‪C789143‬‬
‫‪Z436814‬‬
‫‪UB60352‬‬
‫‪C601294‬‬
‫‪CB80183‬‬
‫‪C601220‬‬
‫‪C789262‬‬
‫‪CB240011‬‬
‫‪CB224964‬‬
‫‪VA40938‬‬
‫‪CD414154‬‬
‫‪CB40795‬‬
‫‪CB50045‬‬
‫‪CB220824‬‬
‫‪CB54358‬‬
‫‪CB93045‬‬
‫‪CB47889‬‬
‫‪CB61971‬‬
‫‪CB204373‬‬
‫‪CB44737‬‬
‫‪CB148016‬‬
‫‪CB65919‬‬
‫‪CB109203‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪17/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫‪392‬‬
‫‪393‬‬
‫‪394‬‬
‫‪395‬‬
‫‪396‬‬
‫‪397‬‬
‫‪398‬‬
‫‪399‬‬
‫‪400‬‬
‫‪401‬‬
‫‪402‬‬
‫‪403‬‬
‫‪404‬‬
‫‪405‬‬
‫‪406‬‬
‫‪407‬‬
‫‪408‬‬
‫‪409‬‬
‫‪410‬‬
‫‪411‬‬
‫‪412‬‬
‫‪413‬‬
‫‪414‬‬

‫‪14133010525‬‬
‫‪14133010679‬‬
‫‪14133010682‬‬
‫‪14133010457‬‬
‫‪14133010691‬‬
‫‪14133010516‬‬
‫‪14133010594‬‬
‫‪14133010593‬‬
‫‪14133010531‬‬
‫‪14103010008‬‬
‫‪14103013253‬‬
‫‪14103010337‬‬
‫‪14103010025‬‬
‫‪14103010038‬‬
‫‪14103010348‬‬
‫‪14103010037‬‬
‫‪14103010107‬‬
‫‪14103010028‬‬
‫‪14103010024‬‬
‫‪14103010041‬‬
‫‪14103010168‬‬
‫‪14103010382‬‬
‫‪14103010393‬‬

‫ﺭﻗﻳﺔ‬
‫ﺍﺣﻣﺩ‬
‫ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ‬
‫ﺣﺳﻧﺔ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﺍﻣﻳﻧﺔ‬
‫ﺃﻳﻭﺏ‬
‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻋﺯﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﺃﺳﺎﻣﺔ‬
‫ﻋﺯﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﻓﺩﻭﻯ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺳﻬﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺻﺎﺩﻕ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺑﺎﺯ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﻲ‬
‫ﺩﺩﻭﺵ‬
‫ﺍﻟﺣﺎﺝ‬
‫ﺭﺷﻳﺩﺓ‬
‫ﺑﻧﻌﻣﻲ‬
‫ﻋﺯﻱ‬
‫ﺍﻻﺩﺭﻳﺳﻲ‬
‫ﺍﻟﺣﺩﺍﺩ‬
‫ﻣﺳﺎﻋﺩ‬
‫ﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﺻﺎﻟﺢ‬
‫ﺍﻟﻔﻳﻼﻟﻲ‬
‫ﺑﻭﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻭﻱ‬
‫ﻟﻣﻛﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻳﻌﻘﻭﺑﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﻁﺎﻏﺭﻱ‬
‫ﻏﺯﺍﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﺑﺯﺍﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺧﻳﺭﷲ‬
‫ﺍﻣﺭﺍﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﺫﻫﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬
‫‪CB108672‬‬
‫‪CB224920‬‬
‫‪CB236198‬‬
‫‪CB62172‬‬
‫‪AD84833‬‬
‫‪FL41253‬‬
‫‪CB90041‬‬
‫‪CB80160‬‬
‫‪CD321995‬‬
‫‪CD374205‬‬
‫‪CD335988‬‬
‫‪CD241624‬‬
‫‪FA102084‬‬
‫‪C739111‬‬
‫‪CD242696‬‬
‫‪C446011‬‬
‫‪BJ405417‬‬
‫‪UC130456‬‬
‫‪C437882‬‬
‫‪CD136607‬‬
‫‪CB167723‬‬
‫‪AB639729‬‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Boulmane‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪18/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪415‬‬
‫‪416‬‬
‫‪417‬‬
‫‪418‬‬
‫‪419‬‬
‫‪420‬‬
‫‪421‬‬
‫‪422‬‬
‫‪423‬‬
‫‪424‬‬
‫‪425‬‬
‫‪426‬‬
‫‪427‬‬
‫‪428‬‬
‫‪429‬‬
‫‪430‬‬
‫‪431‬‬
‫‪432‬‬
‫‪433‬‬
‫‪434‬‬
‫‪435‬‬
‫‪436‬‬
‫‪437‬‬

‫‪14103010044‬‬
‫‪14103010004‬‬
‫‪14103010124‬‬
‫‪14103010224‬‬
‫‪14103010027‬‬
‫‪14103010384‬‬
‫‪14103010633‬‬
‫‪14103010632‬‬
‫‪14103010099‬‬
‫‪14103010164‬‬
‫‪14103010034‬‬
‫‪14103010484‬‬
‫‪14103010545‬‬
‫‪14103010045‬‬
‫‪14103010043‬‬
‫‪14103010232‬‬
‫‪14103010513‬‬
‫‪14103010630‬‬
‫‪14103010521‬‬
‫‪14103011011‬‬
‫‪14103011012‬‬
‫‪14103011257‬‬
‫‪14103010855‬‬

‫ﺍﺷﻘﻳﻘﺭ‬
‫ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ‬
‫ﺣﻠﻳﻣﺔ‬
‫ﻋﺑﺩﷲ‬
‫ﺭﻗﻳﺔ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﻛﻭﺛﺭ‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﺳﻠﻣﻰ ﺍﻟﺑﺎﺗﻭﻝ‬
‫ﺃﺣﻣﺩ‬
‫ﺳﻌﺎﺩ‬
‫ﻣﺟﻳﺩﺓ‬
‫ﺃﺳﻣﺎء‬
‫ﻟﺣﺑﻳﺏ‬
‫ﺳﻳﺩﻱ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ‬
‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﺳﻧﺎء‬
‫ﺍﺣﻣﺩ‬
‫ﻫﻧﺩ‬
‫ﺳﻧﺎء‬
‫ﺟﻳﻬﺎﻥ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺑﻭﻓﺎﻳﺩﺓ‬
‫ﺭﺣﻳﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺻﺎﺩﻕ‬
‫ﺍﻻﺯﻋﺭ‬
‫ﺧﻳﺎﻁﻲ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﺟﻔﻲ‬
‫ﻣﻛﺭﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﺑﺭﻙ‬
‫ﺷﺎﻝ‬
‫ﺑﺧﺭﻳﺹ‬
‫ﺑﻥ ﺍﻟﺳﻳﺩ‬
‫ﺍﻟﺑﻭﺭﻳﻘﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﻳﺿﺎﻭﻱ‬
‫ﺩﻳﻧﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺣﻠﻭ‬
‫ﻁﻬﻳﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ‬
‫ﻟﻬﺑﻲ‬
‫ﻣﻌﺯﻭﺯﻯ‬
‫ﻣﻔﺗﺎﺡ‬
‫ﺍﻛﻳﺩﺍﺭ‬

‫‪C608044‬‬
‫‪CD244173‬‬
‫‪CD175448‬‬
‫‪I305051‬‬
‫‪X114875‬‬
‫‪CD189244‬‬
‫‪CD124862‬‬
‫‪C518641‬‬
‫‪CD205662‬‬
‫‪CD90943‬‬
‫‪CD336704‬‬
‫‪C944137‬‬
‫‪CB93754‬‬
‫‪GK66529‬‬
‫‪C710823‬‬
‫‪CD19882‬‬
‫‪C458366‬‬
‫‪C515031‬‬
‫‪C736586‬‬
‫‪GK51231‬‬
‫‪C537003‬‬
‫‪CD24454‬‬
‫‪C963700‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪19/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪438‬‬
‫‪439‬‬
‫‪440‬‬
‫‪441‬‬
‫‪442‬‬
‫‪443‬‬
‫‪444‬‬
‫‪445‬‬
‫‪446‬‬
‫‪447‬‬
‫‪448‬‬
‫‪449‬‬
‫‪450‬‬
‫‪451‬‬
‫‪452‬‬
‫‪453‬‬
‫‪454‬‬
‫‪455‬‬
‫‪456‬‬
‫‪457‬‬
‫‪458‬‬
‫‪459‬‬
‫‪460‬‬

‫‪14103010832‬‬
‫‪14103011142‬‬
‫‪14103010661‬‬
‫‪14103010779‬‬
‫‪14103010634‬‬
‫‪14103010640‬‬
‫‪14103010163‬‬
‫‪14103010879‬‬
‫‪14103011110‬‬
‫‪14103011200‬‬
‫‪14103010881‬‬
‫‪14103011050‬‬
‫‪14103011008‬‬
‫‪14103010628‬‬
‫‪14103010523‬‬
‫‪14103010631‬‬
‫‪14103010639‬‬
‫‪14103010627‬‬
‫‪14103011172‬‬
‫‪14103011201‬‬
‫‪14103010624‬‬
‫‪14103011399‬‬
‫‪14103011470‬‬

‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻕ‬
‫ﺍﻣﺎﻝ‬
‫ﺣﻔﻳﻅﺔ‬
‫ﻟﻳﻠﻰ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺳﻠﻳﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﻐﺎﻟﻳﺔ‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﻋﻣﺭ‬
‫ﺑﻭﺷﺗﻰ‬
‫ﻟﺑﻧﻰ‬
‫ﺍﻟﺭﻓﻳﻕ‬
‫ﺑﺛﻳﻧﺔ‬
‫ﻳﻭﻧﺱ‬
‫ﺭﻗﻳﺔ‬
‫ﻣﻭﻻﻱ ﺍﺩﺭﻳﺱ‬
‫ﺍﻳﻣﺎﻥ‬
‫ﺇﺷﺭﺍﻕ‬
‫ﺣﻠﻳﻣﺔ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﻣﺎﺟﺩﺓ‬
‫ﺳﻠﻣﻰ‬

‫ﻋﻭﺷﻳﺷﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻭﻱ‬
‫ﻣﺣﺳﻳﻥ‬
‫ﻣﺳﺭﻭﺭ‬
‫ﻛﺭﻳﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻁﻼﺗﻲ‬
‫ﺍﺑﻥ ﺣﺩﻭ‬
‫ﺑﻌﻼﻡ‬
‫ﺍﺣﻳﺎﻙ‬
‫ﺍﻟﺗﺎﺟﻣﻭﻋﺗﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﺷﻲ‬
‫ﺍﻟﺯﺍﻭﻱ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺷﻛﻭﺭ‬
‫ﺑﻭﺣﺷﻼﻑ‬
‫ﺍﻟﺑﻭﺭﻗﺎﺩﻱ‬
‫ﻧﻐﻳﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﺑﺩﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻌﺯﻓﻭﺭﻱ‬
‫ﻫﻧﻭ‬
‫ﻟﻛﺣﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﻔﻼﻗﻲ‬
‫ﻗﺭﻳﺏ‬
‫ﺑﻭﺭﻗﺎﺩﻱ ﺍﺩﺭﻳﺳﻲ‬

‫‪CD84845‬‬
‫‪CC23199‬‬
‫‪C945329‬‬
‫‪C491060‬‬
‫‪CD337884‬‬
‫‪C431559‬‬
‫‪CD203407‬‬
‫‪GK32617‬‬
‫‪CD99261‬‬
‫‪CD210473‬‬
‫‪CD140756‬‬
‫‪C438962‬‬
‫‪C399581‬‬
‫‪CD137543‬‬
‫‪CC17808‬‬
‫‪C416612‬‬
‫‪C699547‬‬
‫‪CD242719‬‬
‫‪C918711‬‬
‫‪CD83852‬‬
‫‪CD182274‬‬
‫‪C521165‬‬
‫‪C935992‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪20/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫‪461‬‬
‫‪462‬‬
‫‪463‬‬
‫‪464‬‬
‫‪465‬‬
‫‪466‬‬
‫‪467‬‬
‫‪468‬‬
‫‪469‬‬
‫‪470‬‬
‫‪471‬‬
‫‪472‬‬
‫‪473‬‬
‫‪474‬‬
‫‪475‬‬
‫‪476‬‬
‫‪477‬‬
‫‪478‬‬
‫‪479‬‬
‫‪480‬‬
‫‪481‬‬
‫‪482‬‬
‫‪483‬‬

‫‪14103011463‬‬
‫‪14103010542‬‬
‫‪14103013243‬‬
‫‪14103010541‬‬
‫‪14103011841‬‬
‫‪14103010658‬‬
‫‪14103010696‬‬
‫‪14103010754‬‬
‫‪14103010623‬‬
‫‪14103011166‬‬
‫‪14103011165‬‬
‫‪14103011212‬‬
‫‪14103011395‬‬
‫‪14103010777‬‬
‫‪14103011370‬‬
‫‪14103011233‬‬
‫‪14103011254‬‬
‫‪14103011582‬‬
‫‪14103010928‬‬
‫‪14103011170‬‬
‫‪14103011333‬‬
‫‪14103010925‬‬
‫‪14103011227‬‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫‪C469474‬‬
‫ﺍﻟﻌﺭﻗﻭﺑﻲ‬
‫ﻧﻭﺭﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫‪C419100‬‬
‫ﻁﻧﻛﻭﻝ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫‪CD351802‬‬
‫ﺭﻫﻭﻧﻲ ﺑﻠﻭﻁﻲ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫‪C447460‬‬
‫ﺑﻭﺳﺗﺔ‬
‫ﺑﻬﻳﺔ‬
‫‪UB21710‬‬
‫ﺻﺎﺩﻕ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬
‫‪CD204480‬‬
‫ﺍﻟﺑﺭﻭﺣﻲ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫‪C642609‬‬
‫ﺍﻟﻣﺩﺍﻧﻲ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫‪C538924‬‬
‫ﺍﻟﺻﻭﺍﺑﻧﻲ‬
‫ﻧﺳﺭﻳﻥ‬
‫‪C623264‬‬
‫ﻫﻝ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ‬
‫ﺣﺎﺩﺓ‬
‫‪CD342524‬‬
‫ﺣﺳﻧﺎﻭﻱ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫‪C481112‬‬
‫ﻏﺎﺳﻳﻥ‬
‫ﻣﻭﺣﻰ‬
‫‪DB8695‬‬
‫ﺩﺧﻣﻰ‬
‫ﺳﻌﻳﺩ‬
‫‪CD181413‬‬
‫ﻗﺎﻟﺔ‬
‫ﺳﻛﻳﻧﺔ‬
‫‪CD96190‬‬
‫ﺍﻟﻧﻬﺭﻱ‬
‫ﺳﻭﺳﺎﻥ‬
‫‪CD166815‬‬
‫ﺟﺎﻳﻲ ﻓﺎﻳﺯ‬
‫ﺇﻟﻬﺎﻡ‬
‫‪C740203‬‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﺯﻭﺑﺎ‬
‫‪C452049‬‬
‫ﺍﻟﻬﺭﺑﻳﻝ‬
‫ﻳﻭﺳﻑ‬
‫‪C563378‬‬
‫ﺑﻥ ﺍﻣﺑﺎﺭﻙ‬
‫ﺳﻠﻣﻰ‬
‫‪CD506547‬‬
‫ﻟﺧﻠﻭﻓﻲ‬
‫ﺍﺳﻳﺔ‬
‫‪C536205‬‬
‫ﺍﻟﺳﻧﻲ‬
‫ﺳﻣﻳﺭﺓ‬
‫‪CD87418‬‬
‫ﺍﻭﻋﺯﻳﺯ‬
‫ﻋﻣﺭ‬
‫ﺍﻟﺑﻭﺯﻛﺭﻱ ﺍﻻﺩﺭﻳﺳﻲ ‪C488371‬‬
‫ﺍﺩﺭﻳﺱ‬
‫‪CD164856‬‬
‫ﺍﻟﺩﻳﻭﺑﺔ‬
‫ﻧﻭﺭﺍﻟﺩﻳﻥ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪21/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪484‬‬
‫‪485‬‬
‫‪486‬‬
‫‪487‬‬
‫‪488‬‬
‫‪489‬‬
‫‪490‬‬
‫‪491‬‬
‫‪492‬‬
‫‪493‬‬
‫‪494‬‬
‫‪495‬‬
‫‪496‬‬
‫‪497‬‬
‫‪498‬‬
‫‪499‬‬
‫‪500‬‬
‫‪501‬‬
‫‪502‬‬
‫‪503‬‬
‫‪504‬‬
‫‪505‬‬
‫‪506‬‬

‫‪14103011807‬‬
‫‪14103010717‬‬
‫‪14103011122‬‬
‫‪14103011389‬‬
‫‪14103010807‬‬
‫‪14103011601‬‬
‫‪14103010799‬‬
‫‪14103011187‬‬
‫‪14103010844‬‬
‫‪14103011016‬‬
‫‪14103011192‬‬
‫‪14103011139‬‬
‫‪14103011087‬‬
‫‪14103011177‬‬
‫‪14103010891‬‬
‫‪14103010636‬‬
‫‪14103010766‬‬
‫‪14103012657‬‬
‫‪14103012769‬‬
‫‪14103013054‬‬
‫‪14103011533‬‬
‫‪14103012658‬‬
‫‪14103012608‬‬

‫ﺍﺳﻳﺔ‬
‫ﻳﻭﻧﺱ‬
‫ﺑﺷﺭﻯ‬
‫ﺑﺷﺭﻯ‬
‫ﺻﺑﺎﺡ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﻛﺭﻳﻡ‬
‫ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ‬
‫ﺯﻛﺭﻳﺎء‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﺳﻌﺎﺩ‬
‫ﺍﻣﺎﻝ‬
‫ﻫﺷﺎﻡ‬
‫ﻧﻭﺍﻝ‬
‫ﻧﺑﻳﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺯﺍﻫﻳﺔ‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﺳﻬﻳﻠﺔ‬
‫ﻟﺑﻧﻰ‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﻬﺎﺩﻱ‬
‫ﻟﺣﺳﻥ‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ‬
‫ﺑﻭﺧﺭﻭﺑﺔ‬

‫ﺍﻟﺑﻭﺭﻗﺎﺩﻱ‬
‫ﺣﺿﺭﻱ‬
‫ﻓﻠﻭﺳﺔ‬
‫ﺃﺣﺻﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﺑﻛﻳﺭﻱ‬
‫ﺑﻭﺻﻔﻳﺣﺔ‬
‫ﺑﻧﻣﻧﺻﻭﺭ‬
‫ﻣﺭﺟﻳﺟﻲ‬
‫ﺻﺎﺑﺭ‬
‫ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ‬
‫ﺧﻼﺧﻲ‬
‫ﺯﻋﻳﻡ‬
‫ﺍﻟﺳﺎﻟﻣﻲ‬
‫ﺑﻭﺟﺩﻱ‬
‫ﻧﺻﻳﺭﻱ‬
‫ﺑﺎﻟﺭﺍﺿﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻧﺣﻠﻲ‬
‫ﺑﺭﻫﻣﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﺭﺍﺱ‬
‫ﺍﻫﺭﻭﺵ‬
‫ﺧﻭﻧﺔ‬
‫ﻭﻗﺻﻲ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬

‫‪C497707‬‬
‫‪Z377408‬‬
‫‪Z469570‬‬
‫‪CB67985‬‬
‫‪C520140‬‬
‫‪CD396242‬‬
‫‪CC29940‬‬
‫‪FL24519‬‬
‫‪CD136039‬‬
‫‪CD105024‬‬
‫‪V192486‬‬
‫‪Z425035‬‬
‫‪CD116675‬‬
‫‪C935137‬‬
‫‪C906836‬‬
‫‪CD336194‬‬
‫‪C429780‬‬
‫‪C905767‬‬
‫‪CC8275‬‬
‫‪C757985‬‬
‫‪CD205953‬‬
‫‪C611583‬‬
‫‪CD145344‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪22/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪507‬‬
‫‪508‬‬
‫‪509‬‬
‫‪510‬‬
‫‪511‬‬
‫‪512‬‬
‫‪513‬‬
‫‪514‬‬
‫‪515‬‬
‫‪516‬‬
‫‪517‬‬
‫‪518‬‬
‫‪519‬‬
‫‪520‬‬
‫‪521‬‬
‫‪522‬‬
‫‪523‬‬
‫‪524‬‬
‫‪525‬‬
‫‪526‬‬
‫‪527‬‬
‫‪528‬‬
‫‪529‬‬

‫‪14103010719‬‬
‫‪14103010845‬‬
‫‪14103011760‬‬
‫‪14103011683‬‬
‫‪14103011812‬‬
‫‪14103011827‬‬
‫‪14103010784‬‬
‫‪14103011228‬‬
‫‪14103012237‬‬
‫‪14103011202‬‬
‫‪14103011833‬‬
‫‪14103012239‬‬
‫‪14103012871‬‬
‫‪14103012874‬‬
‫‪14103012800‬‬
‫‪14103012387‬‬
‫‪14103012182‬‬
‫‪14103012017‬‬
‫‪14103012632‬‬
‫‪14103011964‬‬
‫‪14103011963‬‬
‫‪14103012371‬‬
‫‪14103012009‬‬

‫ﻋﺑﺩ ﷲ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬
‫ﺳﻣﻳﺭﺓ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ‬
‫ﺃﺣﻼﻡ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﺭﺷﻳﺩﺓ‬
‫ﺍﺩﺭﻳﺱ‬
‫ﻟﻳﻠﻰ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﺍﺑﺗﻬﺎﺝ‬
‫ﺣﺑﻳﺑﺔ‬
‫ﺍﺩﺭﻳﺳﻲ ﻭﺍﻟﻲ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺣﻛﻳﻣﺔ‬
‫ﺳﻌﻳﺩﺓ‬
‫ﺍﻣﻳﻧﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ‬
‫ﺍﻣﻝ‬
‫ﻫﺷﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺯﻏﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺯﻏﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻏﻧﻲ‬
‫ﻫﻳﺩﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻭﺵ‬
‫ﺑﻠﺧﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﻧﺎﺩﻩ‬
‫ﺑﺎﺩﺭﻱ‬
‫ﺍﺑﻥ ﺳﺑﺎﺣﻭ‬
‫ﺩﺣﻳﻭﻱ‬
‫ﻟﻌﻭﻳﻧﻲ‬
‫ﺍﻣﺳﺎﻋﺩ‬
‫ﺍﻟﻔﻐﺎﻟﻲ‬
‫ﺑﺭﻳﻐﻝ‬
‫ﺍﻟﺻﻔﺭ‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﺑﻧﻳﻌﻳﺵ‬
‫ﺍﻟﺑﻭﻛﻳﻠﻲ‬
‫ﺑﺎﺳﻝ‬
‫ﺍﻟﺷﺎﻫﺩ‬
‫ﺭﻳﺣﺎﻧﻲ‬
‫ﺭﺍﺷﺩﻱ‬
‫ﺑﻭﺣﻔﺹ‬

‫‪C625154‬‬
‫‪C624602‬‬
‫‪C408177‬‬
‫‪CC31602‬‬
‫‪CD323170‬‬
‫‪C183816‬‬
‫‪C663063‬‬
‫‪CD86528‬‬
‫‪CD333699‬‬
‫‪CD19751‬‬
‫‪CC19766‬‬
‫‪CD15149‬‬
‫‪C943925‬‬
‫‪C730455‬‬
‫‪C426429‬‬
‫‪C687514‬‬
‫‪C463251‬‬
‫‪C513341‬‬
‫‪D605239‬‬
‫‪C407580‬‬
‫‪CB32410‬‬
‫‪C194144‬‬
‫‪C349627‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪23/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪530‬‬
‫‪531‬‬
‫‪532‬‬
‫‪533‬‬
‫‪534‬‬
‫‪535‬‬
‫‪536‬‬
‫‪537‬‬
‫‪538‬‬
‫‪539‬‬
‫‪540‬‬
‫‪541‬‬
‫‪542‬‬
‫‪543‬‬
‫‪544‬‬
‫‪545‬‬
‫‪546‬‬
‫‪547‬‬
‫‪548‬‬
‫‪549‬‬
‫‪550‬‬
‫‪551‬‬
‫‪552‬‬

‫‪14103011959‬‬
‫‪14103012563‬‬
‫‪14103012656‬‬
‫‪14103012325‬‬
‫‪14103012383‬‬
‫‪14103012379‬‬
‫‪14103011720‬‬
‫‪14103012123‬‬
‫‪14103012157‬‬
‫‪14103011787‬‬
‫‪14103011975‬‬
‫‪14103012554‬‬
‫‪14103012456‬‬
‫‪14103012888‬‬
‫‪14103012662‬‬
‫‪14103012850‬‬
‫‪14103012446‬‬
‫‪14103012291‬‬
‫‪14103012244‬‬
‫‪14103013264‬‬
‫‪14103011754‬‬
‫‪14103011759‬‬
‫‪14103012698‬‬

‫ﺳﻌﻳﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺳﻧﺎء‬
‫ﻧﻳﺔ‬
‫ﻳﺎﺳﻳﻥ‬
‫ﻫﺷﺎﻡ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ‬
‫ﺳﻌﻳﺩﺓ‬
‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﻧﻌﻳﻣﺔ‬
‫ﺣﺳﻧﺎء‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﻣﺩ‬
‫ﺯﻛﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﺑﻠﻳﻠﻲ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻋﺯﻳﺯ‬
‫ﻫﺟﺭ‬
‫ﺟﺩﻳﺩﻱ‬
‫ﻧﺟﻼء‬
‫ﺣﺎﺩﺓ‬
‫ﺩﻧﻳﺎ‬

‫ﻣﻐﺎﺭﻱ ﻳﻭﺳﻔﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﺭﺍﺑﻁ‬
‫ﺍﻟﺳﺩﺭﺍﺗﻲ‬
‫ﻣﺧﻠﺹ‬
‫ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ‬
‫ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻲ ﻋﻠﻭﻱ‬
‫ﺑﻧﻛﺟﺎﻥ‬
‫ﺃﺣﻣﺎﻣﺩ‬
‫ﻭﺛﺎﻕ‬
‫ﻟﻌﻧﺎﻳﺔ‬
‫ﺑﻧﻌﺑﻭ‬
‫ﺍﻟﻳﻌﻘﻭﺑﻲ‬
‫ﺑﻥ ﺧﻠﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﺑﺭﻛﺔ‬
‫ﺍﻟﺣﻣﻭﻣﻲ‬
‫ﺭﺟﺎء‬
‫ﺍﻟﺑﻭﻛﻧﺎﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ‬
‫ﺍﻟﻔﻳﻼﻟﻲ‬
‫ﺳﻌﺎﺩ‬
‫ﻓﺭﺍﻗﺷﻲ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﺡ‬
‫ﺍﻟﺩﻧﺩﻭﻧﻲ‬

‫‪CD351070‬‬
‫‪C498558‬‬
‫‪C349622‬‬
‫‪C439194‬‬
‫‪CD175109‬‬
‫‪C396415‬‬
‫‪C709832‬‬
‫‪IB26653‬‬
‫‪C468022‬‬
‫‪C186921‬‬
‫‪Z138285‬‬
‫‪C508401‬‬
‫‪CD166254‬‬
‫‪CD321874‬‬
‫‪C943958‬‬
‫‪CD10138‬‬
‫‪C447376‬‬
‫‪C726326‬‬
‫‪CD334375‬‬
‫‪C199506‬‬
‫‪CD503710‬‬
‫‪C487376‬‬
‫‪CD84794‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪24/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫‪553‬‬
‫‪554‬‬
‫‪555‬‬
‫‪556‬‬
‫‪557‬‬
‫‪558‬‬
‫‪559‬‬
‫‪560‬‬
‫‪561‬‬
‫‪562‬‬
‫‪563‬‬
‫‪564‬‬
‫‪565‬‬
‫‪566‬‬
‫‪567‬‬
‫‪568‬‬
‫‪569‬‬
‫‪570‬‬
‫‪571‬‬
‫‪572‬‬
‫‪573‬‬
‫‪574‬‬
‫‪575‬‬

‫‪14103012774‬‬
‫‪14103013282‬‬
‫‪14103012862‬‬
‫‪14103012272‬‬
‫‪14103012422‬‬
‫‪14103013161‬‬
‫‪14103012878‬‬
‫‪14103012453‬‬
‫‪14103012875‬‬
‫‪14103012665‬‬
‫‪14103012216‬‬
‫‪14103012455‬‬
‫‪14103012872‬‬
‫‪14103012579‬‬
‫‪14103011748‬‬
‫‪14103012740‬‬
‫‪14103013265‬‬
‫‪14103012213‬‬
‫‪14103012135‬‬
‫‪14103012627‬‬
‫‪14103012428‬‬
‫‪14103012226‬‬
‫‪14103012883‬‬

‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻣﺳﺭﻭﺭﻱ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻫﺩﻯ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺳﺎﺭﺓ‬
‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﺍﺣﻼﻡ‬
‫ﺍﻟﻣﺳﻳﺭﺓ‬
‫ﻧﺳﺭﻳﻥ‬
‫ﺳﻣﻳﺭﺓ‬
‫ﺃﻣﻳﻧﺔ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﺭﺷﻳﺩﺓ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﺣﻣﻳﺩﺍﻧﻲ‬
‫ﺃﺳﻣﺎء‬
‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﺑﺩﻳﻌﺔ‬
‫ﺳﻧﺎء‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬

‫ﺍﻟﺣﺭﺷﺎﻭﻱ‬
‫ﻋﺯﻳﺯ‬
‫ﺍﻟﺭﺍﻳﺳﻲ‬
‫ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻐﺯﻭﺍﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ‬
‫ﺑﻭﻛﻼﻁﺔ‬
‫ﺍﻭﻋﺳﻭﺍ‬
‫ﻋﻣﺎﺗﻲ‬
‫ﻓﻳﻼﻟﻲ ﻣﺳﺎﻋﺩ‬
‫ﺑﻥ ﺧﻠﻭﻕ‬
‫ﺇﺩﺭﻳﺳﻲ ﻗﺑﻲ‬
‫ﺍﺑﻥ ﻓﺎﺭﺱ‬
‫ﺍﺷﻭﻳﺦ‬
‫ﺍﻷﻣﻳﻥ‬
‫ﻣﻳﻧﺔ‬
‫ﻣﺣﻭﺵ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﺡ‬
‫ﺑﻧﻌﺭﺑﻳﺔ‬
‫ﺷﻳﺑﺎﻧﻲ‬
‫ﺑﻠﻳﻣﺎﻧﻲ‬
‫ﺍﻣﺭﻳﻘﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬
‫‪CB131754‬‬
‫‪C677634‬‬
‫‪CD187501‬‬
‫‪C191892‬‬
‫‪CD224843‬‬
‫‪CD27096‬‬
‫‪C565533‬‬
‫‪CB115122‬‬
‫‪ZT105512‬‬
‫‪C447679‬‬
‫‪CD166253‬‬
‫‪C531740‬‬
‫‪C440176‬‬
‫‪ZT44467‬‬
‫‪C497797‬‬
‫‪c570947‬‬
‫‪C199468‬‬
‫‪C549364‬‬
‫‪C439154‬‬
‫‪CB248958‬‬
‫‪C692683‬‬
‫‪C988321‬‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪25/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪576‬‬
‫‪577‬‬
‫‪578‬‬
‫‪579‬‬
‫‪580‬‬
‫‪581‬‬
‫‪582‬‬
‫‪583‬‬
‫‪584‬‬
‫‪585‬‬
‫‪586‬‬
‫‪587‬‬
‫‪588‬‬
‫‪589‬‬
‫‪590‬‬
‫‪591‬‬
‫‪592‬‬
‫‪593‬‬
‫‪594‬‬
‫‪595‬‬
‫‪596‬‬
‫‪597‬‬
‫‪598‬‬

‫‪14103012879‬‬
‫‪14103011607‬‬
‫‪14103011757‬‬
‫‪14103013263‬‬
‫‪14103012368‬‬
‫‪14103011746‬‬
‫‪14103012695‬‬
‫‪14103011756‬‬
‫‪14103012564‬‬
‫‪14103012140‬‬
‫‪14103012125‬‬
‫‪14103012089‬‬
‫‪14103011864‬‬
‫‪14103012892‬‬
‫‪14103012208‬‬
‫‪14103012185‬‬
‫‪14103012243‬‬
‫‪14103013262‬‬
‫‪14103011974‬‬
‫‪14103012442‬‬
‫‪14103011743‬‬
‫‪14103012630‬‬
‫‪14103012306‬‬

‫ﺧﺎﻟﺩ‬
‫ﻋﺯﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﺳﻌﻳﺩﺓ‬
‫ﻏﻧﻣﻲ‬
‫ﺭﺷﻳﺩﺓ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺳﻧﺎء‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻋﺯﻳﺯﺓ‬
‫ﻟﻼﺣﺳﻧﺎء‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺣﻣﻳﺩ‬
‫ﺳﻧﺎء‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺍﺣﻣﺩ‬
‫ﻓﻭﺯﻳﺔ‬
‫ﺣﻛﻳﻣﺔ‬
‫ﺍﻫﺭﻭﺵ‬
‫ﺭﺍﺿﻳﺔ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺍﻟﺧﻣﺎﺭ‬
‫ﻓﺗﻳﺣﺔ‬
‫ﺳﻳﻬﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻌﺯﻭﺯﻱ‬
‫ﺯﻫﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻣﺭﺿﻲ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﺣﺳﻧﻲ‬
‫ﻋﻧﻳﺎ‬
‫ﻋﻣﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﻣﻐﺎﺭﻱ‬
‫ﻭﺭﺩﻱ‬
‫ﺻﻭﺻﻲ ﻋﻠﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﻛﻭﻳﺭﺗﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻁﻳﻔﻲ‬
‫ﻋﻳﺳﺎﻭﻱ ﺷﻌﺎﻳﺑﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺷﻭﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺷﻁﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻧﻲ‬
‫ﺩﺣﺭﺟﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ‬
‫ﻓﺭﺟﻲ‬
‫ﻗﺷﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺏ‬
‫ﺍﻟﻛﻌﺎﻝ‬
‫ﺯﻧﺩﻭﺭ‬

‫‪CD382250‬‬
‫‪C643842‬‬
‫‪C397611‬‬
‫‪cd86689‬‬
‫‪C481048‬‬
‫‪Z173658‬‬
‫‪CB56952‬‬
‫‪C441298‬‬
‫‪C194280‬‬
‫‪CC9826‬‬
‫‪C622674‬‬
‫‪C651190‬‬
‫‪C568986‬‬
‫‪Z203398‬‬
‫‪C641181‬‬
‫‪C910538‬‬
‫‪CD14377‬‬
‫‪c674543‬‬
‫‪C493769‬‬
‫‪C394443‬‬
‫‪Z367698‬‬
‫‪C927778‬‬
‫‪CD105717‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪26/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪599‬‬
‫‪600‬‬
‫‪601‬‬
‫‪602‬‬
‫‪603‬‬
‫‪604‬‬
‫‪605‬‬
‫‪606‬‬
‫‪607‬‬
‫‪608‬‬
‫‪609‬‬
‫‪610‬‬
‫‪611‬‬
‫‪612‬‬
‫‪613‬‬
‫‪614‬‬
‫‪615‬‬
‫‪616‬‬
‫‪617‬‬
‫‪618‬‬
‫‪619‬‬
‫‪620‬‬
‫‪621‬‬

‫‪14103012708‬‬
‫‪14103013008‬‬
‫‪14103012876‬‬
‫‪14103012269‬‬
‫‪14103011603‬‬
‫‪14113010011‬‬
‫‪14113010001‬‬
‫‪14113010009‬‬
‫‪14113010021‬‬
‫‪14113010006‬‬
‫‪14113010005‬‬
‫‪14113010031‬‬
‫‪14113010026‬‬
‫‪14113010022‬‬
‫‪14113010039‬‬
‫‪14113010029‬‬
‫‪14113010027‬‬
‫‪14113010044‬‬
‫‪14113010032‬‬
‫‪14113010037‬‬
‫‪14113010025‬‬
‫‪14113010034‬‬
‫‪14113010038‬‬

‫ﺯﻫﺭﺓ‬
‫ﻫﺷﺎﻡ‬
‫ﺳﻭﻣﻳﺔ‬
‫ﺑﺷﺭﻯ‬
‫ﻭﺩﺍﺩ‬
‫ﺳﻬﻳﻝ‬
‫ﻟﻳﻠﻰ‬
‫ﺳﻌﻳﺩ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻓﺅﺍﺩ‬
‫ﻣﺣﺳﻥ‬
‫ﻟﺑﻧﻰ‬
‫ﻫﺷﺎﻡ‬
‫ﺧﺎﻟﺩ‬
‫ﺯﺑﻳﺩﺓ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻧﻲ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻋﺎﺩﻝ‬
‫ﺍﺳﻣﺎء‬
‫ﻭﻓﺎء‬

‫ﺍﻟﻧﻬﺎ‬
‫ﺑﻠﻌﺎﺩﺓ‬
‫ﺧﺩﺍﻡ ﷲ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺎﻁﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺑﻘﺎﻟﻲ‬
‫ﺟﻣﺎﻝ‬
‫ﺑﻧﻘﺑﻳﻘﺏ‬
‫ﺑﻠﻔﻘﻳﻪ‬
‫ﻧﺎﻥ‬
‫ﻧﻣﻭﺱ‬
‫ﻏﺭﻣﻭﻝ‬
‫ﺷﻬﻳﺩ‬
‫ﺍﻟﺯﻭﺗﺎﻥ‬
‫ﺍ ﺣﻭﺍ ﺻﻠﻲ‬
‫ﺍﻣﺩﻳﺩﺵ‬
‫ﺯﻭﻛﺎﻍ‬
‫ﺍﻣﺯﻳﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺳﺎﺩﻱ‬
‫ﺷﻧﻭﻓﻲ‬
‫ﻫﻳﺷﺭ‬
‫ﺍﻟﻛﺎﻭﺯﻱ‬
‫ﺑﻛﺭﺗﻲ‬

‫‪C492243‬‬
‫‪C672444‬‬
‫‪C450486‬‬
‫‪C401097‬‬
‫‪CD304053‬‬
‫‪ZT28530‬‬
‫‪Z385022‬‬
‫‪C277763‬‬
‫‪C746576‬‬
‫‪C742616‬‬
‫‪CD423837‬‬
‫‪C933066‬‬
‫‪A730836‬‬
‫‪A725347‬‬
‫‪ZG21082‬‬
‫‪Z472182‬‬
‫‪AB810457‬‬
‫‪C298367‬‬
‫‪C455904‬‬
‫‪C766061‬‬
‫‪C934394‬‬
‫‪CD104264‬‬
‫‪C417299‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Fès‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪27/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪622‬‬
‫‪623‬‬
‫‪624‬‬
‫‪625‬‬
‫‪626‬‬
‫‪627‬‬
‫‪628‬‬
‫‪629‬‬
‫‪630‬‬
‫‪631‬‬
‫‪632‬‬
‫‪633‬‬
‫‪634‬‬
‫‪635‬‬
‫‪636‬‬
‫‪637‬‬
‫‪638‬‬
‫‪639‬‬
‫‪640‬‬
‫‪641‬‬
‫‪642‬‬
‫‪643‬‬
‫‪644‬‬

‫‪14113010080‬‬
‫‪14113010042‬‬
‫‪14113010030‬‬
‫‪14113010036‬‬
‫‪14113010070‬‬
‫‪14113010051‬‬
‫‪14113010100‬‬
‫‪14113010093‬‬
‫‪14113010072‬‬
‫‪14113010090‬‬
‫‪14113010079‬‬
‫‪14124020007‬‬
‫‪14123010002‬‬
‫‪14123010166‬‬
‫‪14123010171‬‬
‫‪14123010019‬‬
‫‪14123010086‬‬
‫‪14123010116‬‬
‫‪14123010149‬‬
‫‪14123010123‬‬
‫‪14123010209‬‬
‫‪14123010012‬‬
‫‪14123010016‬‬

‫ﺍﻟﻬﺎﻡ‬
‫ﺍﺩﺭﻳﺱ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻟﻳﻠﻰ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‬
‫ﺣﻣﻲ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺳﻣﻳﺔ‬
‫ﺍﺣﻣﺩ‬
‫ﻓﺗﻳﺣﺔ‬
‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﺃﺣﻣﺩ‬
‫ﺳﻠﻣﻰ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻳﻭﺳﻑ‬
‫ﻛﺭﻳﻣﺔ‬
‫ﻭﺋﺎﻡ‬
‫ﻧﺟﻳﺔ‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ‬
‫ﺭﺣﻣﺔ‬
‫ﺳﻔﻳﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻧﺎﻭﻱ‬
‫ﻛﺭﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﺑﻘﺎﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﺷﻲ‬
‫ﻋﻣﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ‬
‫ﺳﻌﻭﺩﻱ‬
‫ﺑﺩﺍﺡ‬
‫ﺍﻟﻔﻳﻼﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﺳﻧﺎﻭﻱ‬
‫ﺑﻭﻁﺎﻫﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻣﺟﺎﻁﻲ‬
‫ﺑﻭﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻁﻳﺑﻲ‬
‫ﺍﻟﺑﻘﺎﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﺑﻘﺎﻟﻲ‬
‫ﺷﻘﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺯﺑﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻣﻌﺗﺻﻡ‬
‫ﻓﻭﺯﻱ‬

‫‪CD321959‬‬
‫‪C609368‬‬
‫‪GM83793‬‬
‫‪Q236143‬‬
‫‪C494229‬‬
‫‪C667681‬‬
‫‪C275042‬‬
‫‪AB184292‬‬
‫‪C549104‬‬
‫‪C190066‬‬
‫‪CD321960‬‬
‫‪CB223097‬‬
‫‪CB36768‬‬
‫‪CB211969‬‬
‫‪CB44682‬‬
‫‪CB248637‬‬
‫‪ZT85246‬‬
‫‪CB86882‬‬
‫‪CD132260‬‬
‫‪CB56262‬‬
‫‪CB180238‬‬
‫‪C934659‬‬
‫‪CB260106‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻳﺔ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Moulay Yacoub‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪28/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪645‬‬
‫‪646‬‬
‫‪647‬‬
‫‪648‬‬
‫‪649‬‬
‫‪650‬‬
‫‪651‬‬
‫‪652‬‬
‫‪653‬‬
‫‪654‬‬
‫‪655‬‬
‫‪656‬‬
‫‪657‬‬
‫‪658‬‬
‫‪659‬‬
‫‪660‬‬
‫‪661‬‬
‫‪662‬‬
‫‪663‬‬
‫‪664‬‬
‫‪665‬‬
‫‪666‬‬
‫‪667‬‬

‫‪14123010163‬‬
‫‪14123010128‬‬
‫‪14123010047‬‬
‫‪14123010110‬‬
‫‪14123010124‬‬
‫‪14123010001‬‬
‫‪14123010216‬‬
‫‪14123010198‬‬
‫‪14123010104‬‬
‫‪14123010164‬‬
‫‪14123010168‬‬
‫‪14123010070‬‬
‫‪14123010014‬‬
‫‪14123010199‬‬
‫‪14123010200‬‬
‫‪14123010006‬‬
‫‪14123010028‬‬
‫‪14123010007‬‬
‫‪14123010143‬‬
‫‪14123010130‬‬
‫‪14123010156‬‬
‫‪14123010063‬‬
‫‪14123010214‬‬

‫ﻣﻭﻧﻳﺔ‬
‫ﻧﻔﻳﺳﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ‬
‫ﺧﺎﻟﺩ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﺑﻥ ﺣﺎﺩﻳﻥ‬
‫ﺍﺑﺗﺳﺎﻡ‬
‫ﺣﻳﺎﺓ‬
‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﺣﺳﻧﺎء‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻫﻭﺩﻯ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺑﻠﻘﺎﺳﻡ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﺍﺩﺭﻳﺱ‬
‫ﺯﻛﺭﻳﺎء‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﺍﺑﺗﺳﺎﻡ‬
‫ﺳﻛﻳﻧﺔ‬
‫ﻣﻳﻧﺔ‬
‫ﺳﻣﻳﺭﺓ‬

‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺍﻟﺯﻛﻲ‬
‫ﻧﺑﻳﻝ‬
‫ﻛﺭﻭﻣﻲ‬
‫ﺑﻧﻳﺱ‬
‫ﺇﻳﺟﺭﺍﻥ‬
‫ﺯﻏﻣﻭﺭ‬
‫ﻟﻣﻘﺩﻡ‬
‫ﻗﺎﺳﻣﻲ ﻋﻠﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﻐﻭﻳﺯﻱ‬
‫ﺍﻟﻌﺑﺎﺱ‬
‫ﺍﻷﺭﺿﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﺯﻭﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺳﻛﻭﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺟﻝ‬
‫ﺍﺯﻟﻣﺎﺽ‬
‫ﺍﻟﺗﻳﺟﺎﻧﻲ‬
‫ﺩﺭﻋﺎﻭﻱ‬
‫ﺃﺯﻟﻣﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﺿﺭﺍﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﺻﺗﻭﻛﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﻧﻊ‬
‫ﺃﺭﻣﻝ‬

‫‪CB58349‬‬
‫‪CB251447‬‬
‫‪IA24962‬‬
‫‪C768432‬‬
‫‪CB80020‬‬
‫‪CB175645‬‬
‫‪CB261745‬‬
‫‪CB153336‬‬
‫‪C799948‬‬
‫‪CB177055‬‬
‫‪CB51022‬‬
‫‪CB69172‬‬
‫‪CB67874‬‬
‫‪CB269362‬‬
‫‪CB28739‬‬
‫‪CD92386‬‬
‫‪CB82738‬‬
‫‪CB189359‬‬
‫‪CB164068‬‬
‫‪CB259394‬‬
‫‪CB257257‬‬
‫‪CB236470‬‬
‫‪CB230568‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪29/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪668‬‬
‫‪669‬‬
‫‪670‬‬
‫‪671‬‬
‫‪672‬‬
‫‪673‬‬
‫‪674‬‬
‫‪675‬‬
‫‪676‬‬
‫‪677‬‬
‫‪678‬‬
‫‪679‬‬
‫‪680‬‬
‫‪681‬‬
‫‪682‬‬
‫‪683‬‬
‫‪684‬‬
‫‪685‬‬
‫‪686‬‬
‫‪687‬‬
‫‪688‬‬
‫‪689‬‬
‫‪690‬‬

‫‪14123010102‬‬
‫‪14123010178‬‬
‫‪14123010176‬‬
‫‪14123010134‬‬
‫‪14123010174‬‬
‫‪14123010037‬‬
‫‪14123010172‬‬
‫‪14123010105‬‬
‫‪14123010173‬‬
‫‪14123010148‬‬
‫‪14123010389‬‬
‫‪14123010373‬‬
‫‪14123010342‬‬
‫‪14123010413‬‬
‫‪14123010284‬‬
‫‪14123010414‬‬
‫‪14123010232‬‬
‫‪14123010004‬‬
‫‪14123010257‬‬
‫‪14123010246‬‬
‫‪14123010374‬‬
‫‪14123010412‬‬
‫‪14123010375‬‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺩﻳﻕ‬
‫ﺳﻧﺎء‬
‫ﺇﻗﻠﻲ‬
‫ﻟﻳﻠﻰ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻓﺅﺍﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺃﺳﻣﺎء‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺍﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻛﺭﻳﻣﺔ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﻋﺎﺩﻝ‬
‫ﻣﻳﻠﻭﺩﺓ‬
‫ﺷﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻟﻣﻳﺎء‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﺭﺟﻰ ﻓﺎ <‬
‫ﺳﻌﺎﺩ‬
‫ﻓﺭﻳﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺣﻣﻳﺩ‬

‫ﺍﻟﻳﻭﺑﻲ‬
‫ﻋﺩﻧﺎﻥ‬
‫ﻟﻁﻳﻔﺔ‬
‫ﺳﻘﺳﺎﻕ‬
‫ﻣﻛﺭﻳﻑ‬
‫ﺑﺎﺟﻭ‬
‫ﺑﻥ ﺑﺭﻱ‬
‫ﺑﻳﺎﺽ‬
‫ﺑﻭﺳﻭﻑ‬
‫ﺳﺎﺭﻱ‬
‫ﺃﺯﺭﻭﺍﻝ‬
‫ﻭﺟﺎﻁ‬
‫ﺍﻟﻐﺯﻭﻧﻲ‬
‫ﻛﺎﻣﻝ‬
‫ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﻛﺩﺍﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻐﺯﺍﻝ‬
‫ﻗﺭﻳﺵ‬
‫ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬
‫ﺍﻟﻣﻭﺩﻧﻲ‬
‫ﺳﺎﻧﻭﺝ‬
‫ﻣﺑﺭﻭﻛﻲ‬
‫ﺑﻭﻋﻣﺭ‬

‫‪CB272458‬‬
‫‪CB261571‬‬
‫‪CB86727‬‬
‫‪CB148404‬‬
‫‪Z159693‬‬
‫‪C434686‬‬
‫‪CB7854‬‬
‫‪V134650‬‬
‫‪CB170912‬‬
‫‪Q290807‬‬
‫‪CB120341‬‬
‫‪CB150971‬‬
‫‪CD235521‬‬
‫‪CD18603‬‬
‫‪CB174849‬‬
‫‪DC16328‬‬
‫‪CB241487‬‬
‫‪CB49063‬‬
‫‪CB69489‬‬
‫‪CB41277‬‬
‫‪Z174487‬‬
‫‪CD131809‬‬
‫‪CB54942‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫‪30/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬
‫‪691‬‬
‫‪692‬‬
‫‪693‬‬
‫‪694‬‬
‫‪695‬‬
‫‪696‬‬
‫‪697‬‬
‫‪698‬‬
‫‪699‬‬
‫‪700‬‬
‫‪701‬‬
‫‪702‬‬
‫‪703‬‬
‫‪704‬‬
‫‪705‬‬
‫‪706‬‬
‫‪707‬‬
‫‪708‬‬
‫‪709‬‬
‫‪710‬‬
‫‪711‬‬
‫‪712‬‬
‫‪713‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬
‫‪14123010528‬‬
‫‪14123010288‬‬
‫‪14123010298‬‬
‫‪14123010478‬‬
‫‪14123010406‬‬
‫‪14123010370‬‬
‫‪14123010340‬‬
‫‪14123010510‬‬
‫‪14123010454‬‬
‫‪14123010345‬‬
‫‪14123010289‬‬
‫‪14123010343‬‬
‫‪14123010262‬‬
‫‪14123010371‬‬
‫‪14123010574‬‬
‫‪14123010380‬‬
‫‪14123010264‬‬
‫‪14123010523‬‬
‫‪14123010451‬‬
‫‪14123010568‬‬
‫‪14123010372‬‬
‫ﺑﻭﺷﺭﺓ‬
‫‪14123010361‬‬
‫‪14123010509‬‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫ﻣﻭﻧﺔ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﻟﻁﻳﻔﺔ‬
‫ﺣﻠﻳﻣﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ‬
‫ﺳﺎﻣﻳﺔ‬
‫ﻋﺻﺎﻡ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﺣﺳﻥ‬
‫ﺟﻣﻳﻠﺔ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻣﺟﺩﺓ‬
‫ﺑﻛﺭﻳﻥ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺭﺿﻰ‬
‫ﺍﻟﺣﺳﻥ‬
‫ﺍﺳﻳﺔ‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﺣﻕ‬
‫ﺳﻣﻳﺔ‬
‫ﺯﻫﺭﺓ‬

‫ﻟﻌﺩﻳﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﺧﻧﻭﺳﻲ‬
‫ﺍﻣﺷﻳﺵ‬
‫ﺍﻟﻐﺎﺑﻭﺵ‬
‫ﺷﻬﺑﻳﺔ‬
‫ﻣﻧﺻﺭﻱ‬
‫ﺗﺑﺭﻳﺕ‬
‫ﺷﺗﻭﻱ‬
‫ﺑﻭﺯﻳﺎﻥ‬
‫ﺷﻌﻭ‬
‫ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ‬
‫ﻣﻌﻘﻭﻝ‬
‫ﺑﻧﻌﺩﺍﺩﺓ‬
‫ﻁﻳﺑﻲ‬
‫ﺍﺟﺑﻠﻲ‬
‫ﺑﻭﻛﺭﻳﻥ‬
‫ﻣﻧﺳﻳﻑ‬
‫ﺍﻟﻣﺣﻳﺏ‬
‫ﻛﻌﺑﻭﺵ‬
‫ﺷﻌﺷﻭﻋﻲ‬
‫ﻛﺭﺍﻣﻲ‬
‫ﻫﺎﺷﻣﻲ ﻋﻠﻭﻱ‬
‫ﺑﻭﻣﺯﻭﻍ‬

‫‪CB232646‬‬
‫‪CB57559‬‬
‫‪CB245717‬‬
‫‪CB183938‬‬
‫‪CB24011‬‬
‫‪F455401‬‬
‫‪CB268405‬‬
‫‪CB217061‬‬
‫‪CB41926‬‬
‫‪CB50424‬‬
‫‪CB151695‬‬
‫‪Z171562‬‬
‫‪C488977‬‬
‫‪CB53239‬‬
‫‪SH101516‬‬
‫‪CD97902‬‬
‫‪Z169878‬‬
‫‪CB50399‬‬
‫‪CB41202‬‬
‫‪I256216‬‬
‫‪CB205165‬‬
‫‪DA35048‬‬
‫‪CB48712‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬

‫ﻧﻌﻳﻣﺔ‬

‫‪31/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪714‬‬
‫‪715‬‬
‫‪716‬‬
‫‪717‬‬
‫‪718‬‬
‫‪719‬‬
‫‪720‬‬
‫‪721‬‬
‫‪722‬‬
‫‪723‬‬
‫‪724‬‬
‫‪725‬‬
‫‪726‬‬
‫‪727‬‬
‫‪728‬‬
‫‪729‬‬
‫‪730‬‬
‫‪731‬‬
‫‪732‬‬
‫‪733‬‬
‫‪734‬‬
‫‪735‬‬
‫‪736‬‬

‫‪14123010341‬‬
‫‪14123010529‬‬
‫‪14123010251‬‬
‫‪14123010356‬‬
‫‪14123010418‬‬
‫‪14123010420‬‬
‫‪14123010291‬‬
‫‪14123010524‬‬
‫‪14123010358‬‬
‫‪14123010367‬‬
‫‪14123010357‬‬
‫‪14123010765‬‬
‫‪14123010888‬‬
‫‪14123010613‬‬
‫‪14123010739‬‬
‫‪14123010747‬‬
‫‪14123010764‬‬
‫‪05013010271‬‬
‫‪05013010017‬‬
‫‪05013010392‬‬
‫‪05013010365‬‬
‫‪05013010062‬‬
‫‪05013010449‬‬

‫ﺭﺣﻣﺔ‬
‫ﻋﺎﺩﻝ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻧﻲ‬
‫ﻧﻌﻳﻣﺔ‬
‫ﺑﺩﺭﻳﺔ‬
‫ﻟﻁﻳﻔﺔ‬
‫ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ‬
‫ﺍﻟﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﻳﺎﺳﺭ‬
‫ﺳﻌﻳﺩ‬
‫ﺍﻟﻣﻬﺩﻱ‬
‫ﻋﺻﺎﻡ‬
‫ﻫﺷﺎﻡ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺧﺎﻟﺩ‬
‫ﺯﻫﻭﺭ‬
‫ﻣﻬﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﻣﻳﻠﻭﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﻌﺻﺑﻰ‬
‫ﻧﺟﻭﻯ‬
‫ﺑﺷﺭﻯ‬
‫ﺃﺣﻣﺩ‬

‫ﺃﻣﻐﺎﺭ‬
‫ﺍﺷﻘﻭﻧﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺑﺣﻳﺭﻱ‬
‫ﺍﻏﺷﻭﻱ‬
‫ﺟﺑﺭﻭﻧﻲ‬
‫ﺑﻧﻘﺎﺿﻲ‬
‫ﺳﻳﺑﻭﺱ‬
‫ﻣﻭﻏﻲ‬
‫ﺗﻭﻳﺗﻲ‬
‫ﺷﻣﻼﻝ‬
‫ﻏﻼﻥ‬
‫ﻋﻠﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺑﺭﻛﺔ‬
‫ﺃﻣﺯﻳﺎﻥ‬
‫ﺣﻧﻳﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺯﻳﺯﻱ‬
‫ﺍﻟﺭﻁﻝ‬
‫ﺑﻳﺗﺔ‬
‫ﺣﺎﺿﺭ‬
‫ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬
‫ﺍﻟﺣﺻﺎﻳﺭﻱ‬
‫ﺑﻧﻌﻳﻡ‬
‫ﺍﻟﺣﺳﺎﻧﻲ‬

‫‪CB227601‬‬
‫‪CB183808‬‬
‫‪CB171519‬‬
‫‪UA21831‬‬
‫‪CB31653‬‬
‫‪CB74106‬‬
‫‪JB147968‬‬
‫‪CB37227‬‬
‫‪CD115584‬‬
‫‪CB269015‬‬
‫‪CB47123‬‬
‫‪CB35384‬‬
‫‪CB179359‬‬
‫‪CB245558‬‬
‫‪CB163282‬‬
‫‪CB233306‬‬
‫‪CB219966‬‬
‫‪G914148‬‬
‫‪G452007‬‬
‫‪XA93129‬‬
‫‪CB261209‬‬
‫‪AB528227‬‬
‫‪LC56998‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Sefrou‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬

‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Fès - Boulmane‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬

‫‪32/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪737‬‬
‫‪738‬‬
‫‪739‬‬
‫‪740‬‬
‫‪741‬‬
‫‪742‬‬
‫‪743‬‬
‫‪744‬‬
‫‪745‬‬
‫‪746‬‬
‫‪747‬‬
‫‪748‬‬
‫‪749‬‬
‫‪750‬‬
‫‪751‬‬
‫‪752‬‬
‫‪753‬‬
‫‪754‬‬
‫‪755‬‬
‫‪756‬‬
‫‪757‬‬
‫‪758‬‬
‫‪759‬‬

‫‪05013010404‬‬
‫‪05013010115‬‬
‫‪05013010092‬‬
‫‪05013010195‬‬
‫‪05013010160‬‬
‫‪05013010297‬‬
‫‪05013010451‬‬
‫‪05013010107‬‬
‫‪05013010849‬‬
‫‪05013010723‬‬
‫‪05013010427‬‬
‫‪05013011032‬‬
‫‪05013010780‬‬
‫‪05013010848‬‬
‫‪05013010822‬‬
‫‪05013011048‬‬
‫‪05013010724‬‬
‫‪05013010472‬‬
‫‪05013010717‬‬
‫‪05013010722‬‬
‫‪05013011047‬‬
‫‪05013010922‬‬
‫‪05013011057‬‬

‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻣﺎﺟﺩﺓ‬
‫ﻟﻁﻳﻔﺔ‬
‫ﻫﻧﺎء‬
‫ﺍﺳﻣﺎء‬
‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻗﻣﺭ‬
‫ﺃﻡ ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﺣﻔﻳﺽ‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﺣﻳﺎﺓ‬
‫ﻳﻭﺳﻑ‬
‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﻳﺎﺳﻳﻥ‬
‫ﺇﻟﻬﺎﻡ‬
‫ﻟﻳﻠﻰ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﻣﺩ‬
‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬
‫ﻟﺑﻧﻰ‬

‫ﺳﺎﻋﺩ‬
‫ﻭﺍﺑﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﻐﺭﻭﺑﻲ‬
‫ﻧﻬﺭﻭ‬
‫ﺷﺎﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﻭﻟﻰ‬
‫ﺣﻳﻠﻳﺔ‬
‫ﺧﻠﻔﻲ‬
‫ﺍﺑﻥ ﺍﻟﺩﺑﻭﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﺗﻬﺎﻣﻲ‬
‫ﺑﺭﺗﻳﻌﺔ‬
‫ﺑﻧﺷﻠﻳﺢ‬
‫ﺣﻔﻭﻅﻲ‬
‫ﻛﻣﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻳﻌﻛﻭﺑﻲ‬
‫ﺻﺑﺎﺭ‬
‫ﻛﺭﻳﻡ‬
‫ﺑﻳﺎﺽ‬
‫ﺍﻟﺣﺑﻳﺏ‬
‫ﺍﻟﺑﻠﻐﻳﺗﻲ‬
‫ﻗﺎﺳﻣﻲ‬
‫ﺯﻋﺭﺍﻁ‬

‫‪G616006‬‬
‫‪BJ395156‬‬
‫‪AB511937‬‬
‫‪GN167410‬‬
‫‪GB63444‬‬
‫‪GN178523‬‬
‫‪GB21254‬‬
‫‪G266608‬‬
‫‪G321462‬‬
‫‪GM116899‬‬
‫‪G615367‬‬
‫‪G261717‬‬
‫‪F330623‬‬
‫‪GB157663‬‬
‫‪A474305‬‬
‫‪G495318‬‬
‫‪G489060‬‬
‫‪D771371‬‬
‫‪BB19003‬‬
‫‪G178931‬‬
‫‪PB122819‬‬
‫‪GN28718‬‬
‫‪G533041‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬

‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬

‫‪33/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪760‬‬
‫‪761‬‬
‫‪762‬‬
‫‪763‬‬
‫‪764‬‬
‫‪765‬‬
‫‪766‬‬
‫‪767‬‬
‫‪768‬‬
‫‪769‬‬
‫‪770‬‬
‫‪771‬‬
‫‪772‬‬
‫‪773‬‬
‫‪774‬‬
‫‪775‬‬
‫‪776‬‬
‫‪777‬‬
‫‪778‬‬
‫‪779‬‬
‫‪780‬‬
‫‪781‬‬
‫‪782‬‬

‫‪05013010549‬‬
‫‪05013011452‬‬
‫‪05013011166‬‬
‫‪05013011008‬‬
‫‪05013011097‬‬
‫‪05013010677‬‬
‫‪05013010519‬‬
‫‪05013011707‬‬
‫‪05013011293‬‬
‫‪05013011520‬‬
‫‪05013011615‬‬
‫‪05013011338‬‬
‫‪05033012253‬‬
‫‪05033012216‬‬
‫‪05033012214‬‬
‫‪05033012376‬‬
‫‪05033012264‬‬
‫‪05033012305‬‬
‫‪05033012244‬‬
‫‪05033012302‬‬
‫‪05033012276‬‬
‫‪05033012330‬‬
‫‪05033012241‬‬

‫ﺳﻧﺎء‬
‫ﻳﺎﺳﺭ‬
‫ﻧﺟﻭﻯ‬
‫ﺑﻭﻛﻣﻭﻡ‬
‫ﻋﺑﺩ ﷲ‬
‫ﻧﺯﻫﺔ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺃﻣﻳﻧﺔ‬
‫ﺳﻧﺩﺱ‬
‫ﺃﺣﻣﺩ‬
‫ﺍﻟﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﻫﺩﻯ‬
‫ﺳﻌﺩﻳﺔ‬
‫ﻫﻧﺩ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﺇﺩﺭﻳﺳﻳﺔ‬
‫ﺍﺣﻣﺩ‬
‫ﻣﺭﺯﻭﻗﺔ‬
‫ﺇﻟﻬﺎﻡ‬
‫ﺃﺳﺎﻣﺔ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺭﺑﻳﻌﺔ‬
‫ﺇﻟﻬﺎﻡ‬

‫ﺍﻭﻋﺗﺎﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺩﺍﻛﻲ‬
‫ﻧﻘﺎﺵ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺍﻟﺩﺭﻳﺳﻲ‬
‫ﺑﺭﺍﺱ‬
‫ﺍﺣﻳﺎ‬
‫ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻣﻲ‬
‫ﻗﺭﻁﻳﻁ‬
‫ﺍﻟﺻﺩﻳﻘﻲ‬
‫ﻭﺍﺣﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﺣﺎﺝ‬
‫ﺍﺩﺧﻳﺳﻲ‬
‫ﺧﻠﻭﻕ‬
‫ﺣﺷﻭﺵ‬
‫ﺍﻟﺗﻛﺎﺗﻙ‬
‫ﺑﻧﻌﺑﺩﺍﻟﺧﺎﻟﻕ‬
‫ﺍﻟﻌﺯﻳﺯﻱ‬
‫ﺑﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺯﻛﺎﻭﻱ‬
‫ﻟﻛﺣﻝ‬
‫ﺣﺎﺟﻲ‬
‫ﺍﻟﻧﺎﺷﻳﻁ‬

‫‪G452873‬‬
‫‪GM112775‬‬
‫‪G379402‬‬
‫‪G313160‬‬
‫‪GM24589‬‬
‫‪G356511‬‬
‫‪V101066‬‬
‫‪LB17664‬‬
‫‪G536817‬‬
‫‪G334328‬‬
‫‪H256338‬‬
‫‪G397485‬‬
‫‪FB24629‬‬
‫‪GK118161‬‬
‫‪GK119158‬‬
‫‪GK22096‬‬
‫‪GN32199‬‬
‫‪Z163592‬‬
‫‪GK105857‬‬
‫‪GK113007‬‬
‫‪GM31230‬‬
‫‪GJ16252‬‬
‫‪GK92325‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Kenitra‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬

‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬

‫‪34/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪783‬‬
‫‪784‬‬
‫‪785‬‬
‫‪786‬‬
‫‪787‬‬
‫‪788‬‬
‫‪789‬‬
‫‪790‬‬
‫‪791‬‬
‫‪792‬‬
‫‪793‬‬
‫‪794‬‬
‫‪795‬‬
‫‪796‬‬
‫‪797‬‬
‫‪798‬‬
‫‪799‬‬
‫‪800‬‬
‫‪801‬‬
‫‪802‬‬
‫‪803‬‬
‫‪804‬‬
‫‪805‬‬

‫‪05033012311‬‬
‫‪05033012307‬‬
‫‪05033012268‬‬
‫‪05033012287‬‬
‫‪05033012266‬‬
‫‪05033012277‬‬
‫‪05033012270‬‬
‫‪05033012218‬‬
‫‪05033012319‬‬
‫‪05033012263‬‬
‫‪05033012252‬‬
‫‪05033012269‬‬
‫‪05033012297‬‬
‫‪05033012267‬‬
‫‪05033012258‬‬
‫‪05033012215‬‬
‫‪05033012546‬‬
‫‪05033012573‬‬
‫‪05033012475‬‬
‫‪05033012544‬‬
‫‪05033012564‬‬
‫‪05033012604‬‬
‫‪05033012538‬‬

‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﻋﻼء‬
‫ﺍﺣﻣﺩ‬
‫ﺟﻭﺍﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻻﻣﻳﻥ‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﺭﺟﺎء‬
‫ﻣﻠﻳﻛﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ‬
‫ﺩﻋﺎء‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻧﻭﺭﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﺧﻠﻳﺩ‬
‫ﻣﻳﻧﺔ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﻟﻳﻠﻰ‬
‫ﻣﺣﺳﻥ‬
‫ﺳﺎﺭﺓ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬

‫ﺍﻟﻁﻌﻥ‬
‫ﺍﻟﺭﻣﻳﺗﻲ‬
‫ﻁﺭﻳﻕ‬
‫ﺍﻟﺳﺗﺎﺗﻲ‬
‫ﺑﺷﻛﺎﻭﻱ‬
‫ﺑﻐﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻅﻬﺭﺍﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﺧﻁﺎﺑﻲ‬
‫ﺍﻟﻧﺎﻧﻲ‬
‫ﺷﺭﺍﻓﻲ‬
‫ﺑﻠﻘﺎﺱ‬
‫ﺍﻟﻧﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺭﺯﺍﻕ‬
‫ﺍﺣﺩﻳﺩﻭ‬
‫ﺩﻳﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﺧﻁﺎﺑﻲ‬
‫ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ‬
‫ﺑﻭﺧﻅﺭﺓ‬
‫ﻟﻣﻳﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﺟﺩﻭﺑﻲ‬
‫ﺣﻧﺷﻲ‬
‫ﻏﺯﻭﺍﻧﻲ‬

‫‪GA30880‬‬
‫‪GK110793‬‬
‫‪D555117‬‬
‫‪GA61919‬‬
‫‪GB46633‬‬
‫‪CD123225‬‬
‫‪GK28499‬‬
‫‪GK102037‬‬
‫‪GK57552‬‬
‫‪GK82279‬‬
‫‪GA163005‬‬
‫‪GK119456‬‬
‫‪F350079‬‬
‫‪C514469‬‬
‫‪GN15706‬‬
‫‪GK109887‬‬
‫‪GK25909‬‬
‫‪GB93112‬‬
‫‪GK115806‬‬
‫‪GK94359‬‬
‫‪GM139278‬‬
‫‪GK72328‬‬
‫‪G394622‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬

‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬

‫‪35/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪806‬‬
‫‪807‬‬
‫‪808‬‬
‫‪809‬‬
‫‪810‬‬
‫‪811‬‬
‫‪812‬‬
‫‪813‬‬
‫‪814‬‬
‫‪815‬‬
‫‪816‬‬
‫‪817‬‬
‫‪818‬‬
‫‪819‬‬
‫‪820‬‬
‫‪821‬‬
‫‪822‬‬
‫‪823‬‬
‫‪824‬‬
‫‪825‬‬
‫‪826‬‬
‫‪827‬‬
‫‪828‬‬

‫‪05033012428‬‬
‫‪05033012547‬‬
‫‪05033012548‬‬
‫‪05033012545‬‬
‫‪05033012572‬‬
‫‪05033012582‬‬
‫‪05033012257‬‬
‫‪05033012535‬‬
‫‪05033012540‬‬
‫‪05033012405‬‬
‫‪05033012614‬‬
‫‪05033012602‬‬
‫‪05033012543‬‬
‫‪05033012635‬‬
‫‪05033012594‬‬
‫‪05033012640‬‬
‫‪05033012411‬‬
‫‪05033012373‬‬
‫‪05033012605‬‬
‫‪05033012586‬‬
‫‪05033012672‬‬
‫‪05033012510‬‬
‫‪05033012476‬‬

‫ﻋﺯﻳﺯﺓ‬
‫ﺃﻳﻭﺏ‬
‫ﺍﺣﻣﺩ‬
‫ﻣﺣﺳﻥ‬
‫ﺍﺑﺗﺳﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺳﻌﺩﻳﺔ‬
‫ﺳﻧﺎء‬
‫ﺳﻌﻳﺩ‬
‫ﺳﻌﺎﺩ‬
‫ﻛﻭﺛﺭ‬
‫ﻋﺯﻳﺯﺓ‬
‫ﺳﻔﻳﺎﻥ‬
‫ﻳﻭﻧﺱ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﻡ‬
‫ﻋﺎﺩﻝ‬
‫ﺳﻬﺎﻡ‬
‫ﺃﻣﻳﻧﺔ‬
‫ﻣﺎﺟﺩﺓ‬
‫ﺣﻳﺎﺓ‬
‫ﺳﻧﺎء‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺑﺛﻳﻧﺔ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬

‫ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﻧﺯﻱ‬
‫ﺟﻼﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺭﻕ‬
‫ﺃﻳﺕ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ‬
‫ﻧﻭﺭﻳﻥ‬
‫ﺍﻟﻁﻬﺭﻱ‬
‫ﻛﻣﺩﻭ‬
‫ﻟﻔﺿﻭﻝ‬
‫ﺑﻭﺟﻧﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺷﻧﻔﻁﻲ‬
‫ﺍﻟﻧﺎﺟﻲ‬
‫ﺍﻟﻳﺯﻳﺩ‬
‫ﺍﻟﺑﻭﺭﺣﻲ‬
‫ﺍﻷﻟﻭﺳﻲ‬
‫ﺍﻟﺯﻛﺎﺭﻱ‬
‫ﻋﻭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﺩﺯﻳﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺷﻘﺭﺓ‬
‫ﻟﻌﻛﻳﻝ‬
‫ﺍﻟﻔﺣﻠﻲ‬
‫ﻛﺭﻭﻁ‬
‫ﺑﻭﻏﻳﺩﻱ‬

‫‪GK105800‬‬
‫‪GJ13249‬‬
‫‪GK19434‬‬
‫‪GK68691‬‬
‫‪GK119144‬‬
‫‪U98028‬‬
‫‪GN117235‬‬
‫‪UA25148‬‬
‫‪GM36033‬‬
‫‪D951113‬‬
‫‪GK42698‬‬
‫‪GK121566‬‬
‫‪GK120307‬‬
‫‪GN107160‬‬
‫‪CD41294‬‬
‫‪GN128763‬‬
‫‪D540359‬‬
‫‪GK72345‬‬
‫‪D231854‬‬
‫‪GK65084‬‬
‫‪G127423‬‬
‫‪GM126484‬‬
‫‪GK54413‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬

‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬

‫‪36/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪829‬‬
‫‪830‬‬
‫‪831‬‬
‫‪832‬‬
‫‪833‬‬
‫‪834‬‬
‫‪835‬‬
‫‪836‬‬
‫‪837‬‬
‫‪838‬‬
‫‪839‬‬
‫‪840‬‬
‫‪841‬‬
‫‪842‬‬
‫‪843‬‬
‫‪844‬‬
‫‪845‬‬
‫‪846‬‬
‫‪847‬‬
‫‪848‬‬
‫‪849‬‬
‫‪850‬‬
‫‪851‬‬

‫‪05033012631‬‬
‫‪05033012575‬‬
‫‪05033012612‬‬
‫‪05033012491‬‬
‫‪05033012533‬‬
‫‪05033012574‬‬
‫‪05033012400‬‬
‫‪05033012485‬‬
‫‪05033012536‬‬
‫‪05033012397‬‬
‫‪05033012511‬‬
‫‪05033012589‬‬
‫‪05033012409‬‬
‫‪05033012512‬‬
‫‪05033012469‬‬
‫‪05033012541‬‬
‫‪05033012637‬‬
‫‪05033012591‬‬
‫‪05033012534‬‬
‫‪05033012570‬‬
‫‪05033012595‬‬
‫‪05033012426‬‬
‫‪05033012569‬‬

‫ﺍﻟﻬﺎﻡ‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﺳﻼﻡ‬
‫ﻣﺭﻭﻯ‬
‫ﺑﺷﺭﻯ‬
‫ﻣﺟﺩﺓ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻧﺑﻲ‬
‫ﻋﺎﺩﻝ‬
‫ﻛﻭﺛﺭ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻳﺩﻳﺭ‬
‫ﺗﺭﻳﺎ‬
‫ﺍﺑﺗﺳﺎﻡ‬
‫ﺯﻫﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﻭﺩﺍﺩ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﻡ‬
‫ﺳﻌﺎﺩ‬
‫ﻛﺭﻳﻣﺔ‬
‫ﺃﺳﻣﺎء‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬

‫ﺍﻟﻣﺟﺗﻬﺩ‬
‫ﺑﻧﻌﺯﻭﺯ‬
‫ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﺣﺿﺭﻱ‬
‫ﺃﺑﺭﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺯﻛﺭﻳﺗﻲ‬
‫ﺍﻟﻛﺹ‬
‫ﻟﻘﻁﺏ‬
‫ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ‬
‫ﻗﺎﺩﺭﻱ‬
‫ﺑﻧﺧﻳﻲ‬
‫ﻟﺑﻧﻳﻧﺯ‬
‫ﺳﻣﻼﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﻛﺣﻝ‬
‫ﺍﺟﻣﻝ‬
‫ﺍﻟﺣﻠﺣﻭﻟﻲ‬
‫ﺩﺣﺎﻥ‬
‫ﺑﻧﻬﻳﺷﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻅﺭﻳﻑ‬
‫ﺑﻁﺎﻝ‬
‫ﺭﻣﻳﺿﺔ‬
‫ﺍﻟﻧﺑﻲ‬
‫ﺍﻗﻧﻳﻧﻭ‬

‫‪C974499‬‬
‫‪GK120316‬‬
‫‪GK40552‬‬
‫‪JB45221‬‬
‫‪GK118440‬‬
‫‪D442679‬‬
‫‪GN103010‬‬
‫‪GN34014‬‬
‫‪GK65337‬‬
‫‪JF39790‬‬
‫‪AB276244‬‬
‫‪UB47228‬‬
‫‪GK33336‬‬
‫‪GK73962‬‬
‫‪GN53007‬‬
‫‪GN121669‬‬
‫‪GK119408‬‬
‫‪GK65294‬‬
‫‪GK54697‬‬
‫‪GA56311‬‬
‫‪GK29379‬‬
‫‪GN77798‬‬
‫‪GN29308‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬

‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬

‫‪37/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪852‬‬
‫‪853‬‬
‫‪854‬‬
‫‪855‬‬
‫‪856‬‬
‫‪857‬‬
‫‪858‬‬
‫‪859‬‬
‫‪860‬‬
‫‪861‬‬
‫‪862‬‬
‫‪863‬‬
‫‪864‬‬
‫‪865‬‬
‫‪866‬‬
‫‪867‬‬
‫‪868‬‬
‫‪869‬‬
‫‪870‬‬
‫‪871‬‬
‫‪872‬‬
‫‪873‬‬
‫‪874‬‬

‫‪05033012676‬‬
‫‪05033012630‬‬
‫‪05033012479‬‬
‫‪05033012636‬‬
‫‪05033012590‬‬
‫‪05033012571‬‬
‫‪05033012537‬‬
‫‪05033012542‬‬
‫‪05033012668‬‬
‫‪05033012519‬‬
‫‪05033012398‬‬
‫‪05033012638‬‬
‫‪05033012539‬‬
‫‪05033012677‬‬
‫‪05033012815‬‬
‫‪05033012689‬‬
‫‪05033012745‬‬
‫‪05033012702‬‬
‫‪05033012714‬‬
‫‪05033012675‬‬
‫‪05033012709‬‬
‫‪05033012690‬‬
‫‪05033012696‬‬

‫ﺃﺳﻣﺎء‬
‫ﺍﺳﻣﺎء‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﻧﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﺻﺩﻳﻕ‬
‫ﻏﺯﻻﻥ‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﻓﺭﺩﻭﺱ‬
‫ﻣﺭﺍﺩ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﻓﺩﻭﻯ‬
‫ﻋﺯﻭﺯ‬
‫ﻫﺎﺟﺭ‬
‫ﺍﺣﻣﺩ‬
‫ﻟﻳﻠﻰ‬
‫ﻭﻓﺎء‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﺟﺑﺎﺭ‬
‫ﻋﻣﺭ‬
‫ﻫﻧﺩ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺳﻣﻳﺔ‬
‫ﻏﺯﻻﻥ‬

‫ﺑﻭﺟﻧﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻔﻠﻳﻭﻱ‬
‫ﺳﺭﺑﻳﻛﺔ‬
‫ﺍﻟﺟﻭﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﺭﺍﺟﻲ‬
‫ﺍﻟﺩﺣﺎﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﺳﻌﻳﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﺣﻧﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻔﻠﻳﻭﻱ‬
‫ﻣﺣﺳﻳﻥ‬
‫ﺍﻟﺧﺑﻳﺯﻱ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻲ‬
‫ﺑﻭﺭﺟﺔ‬
‫ﺍﻟﻳﻭﺳﻔﻲ‬
‫ﺍﺿﺭﻳﻭ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻛﻲ‬
‫ﺟﻌﻔﺭ‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻻﻭﻱ ﻋﻠﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﺷﻌﻳﺑﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺋﻕ‬
‫ﺃﻣﺎﺭﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﺭﻛﻳﻛﺔ‬
‫ﺍﻟﻬﻳﺩﻭﻓﻲ‬

‫‪GA164505‬‬
‫‪GK91756‬‬
‫‪GN59110‬‬
‫‪CD41289‬‬
‫‪GK77619‬‬
‫‪G471701‬‬
‫‪GB149707‬‬
‫‪DA66013‬‬
‫‪K238014‬‬
‫‪GJ1168‬‬
‫‪GK119034‬‬
‫‪GN69071‬‬
‫‪G550343‬‬
‫‪GK29217‬‬
‫‪GK65333‬‬
‫‪GK104251‬‬
‫‪GK92131‬‬
‫‪U101734‬‬
‫‪GN77489‬‬
‫‪GA106455‬‬
‫‪GK116586‬‬
‫‪GK21075‬‬
‫‪D982640‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬

‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬

‫‪38/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪875‬‬
‫‪876‬‬
‫‪877‬‬
‫‪878‬‬
‫‪879‬‬
‫‪880‬‬
‫‪881‬‬
‫‪882‬‬
‫‪883‬‬
‫‪884‬‬
‫‪885‬‬
‫‪886‬‬
‫‪887‬‬
‫‪888‬‬
‫‪889‬‬
‫‪890‬‬
‫‪891‬‬
‫‪892‬‬
‫‪893‬‬
‫‪894‬‬
‫‪895‬‬
‫‪896‬‬
‫‪897‬‬

‫‪05033012708‬‬
‫‪05033012673‬‬
‫‪05033012388‬‬
‫‪05033012700‬‬
‫‪05033012634‬‬
‫‪05033012699‬‬
‫‪05033012496‬‬
‫‪05033012576‬‬
‫‪05033012764‬‬
‫‪05033012717‬‬
‫‪05033012904‬‬
‫‪05033012772‬‬
‫‪05033012882‬‬
‫‪05033012678‬‬
‫‪05033012887‬‬
‫‪05033012707‬‬
‫‪05033012933‬‬
‫‪05033012742‬‬
‫‪05033012883‬‬
‫‪05033012743‬‬
‫‪05033012744‬‬
‫‪05033012748‬‬
‫‪05033012695‬‬

‫ﺿﺣﻰ‬
‫ﺻﻔﺎء‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺳﻭﻣﻳﺔ‬
‫ﻓﺭﺣﺎﺕ‬
‫ﻣﺭﻭﺍﻥ‬
‫ﺳﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻣﻠﻳﻛﺔ‬
‫ﺳﻠﻭﻯ‬
‫ﺳﻧﺎء‬
‫ﺍﺳﻣﺎء‬
‫ﻟﻁﻳﻔﺔ‬
‫ﻋﻠﻲ‬
‫ﺳﻌﺎﺩ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻓﺅﺍﺩ‬
‫ﺳﺎﺭﺓ‬
‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬
‫ﻧﺟﺎﺓ‬

‫ﻓﺗﺎﺡ‬
‫ﻁﻳﺏ‬
‫ﺍﻟﺧﻠﻭﻓﻲ‬
‫ﺑﻳﺿﻭﺭﻱ‬
‫ﺍﻳﺕ ﻋﻳﺳﻰ‬
‫ﻣﻭﺡ‬
‫ﺍﻟﻠﻳﻣﻭﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﺑﻛﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﺎﻑ‬
‫ﺍﻟﻬﺷﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ‬
‫ﺑﺭﺍﺩﻋﻲ‬
‫ﺣﻣﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ‬
‫ﺍﻟﺷﻣﺦ‬
‫ﻋﺩﺍﺩ‬
‫ﺳﻳﻛﻲ‬
‫ﺍﺧﺷﻳﻭ‬
‫ﺑﺭﻧﻭﺳﻲ‬
‫ﻫﺎﺑﻭ‬
‫ﺍﻟﻠﺣﻳﺎﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﺑﺭﺍﻛﺔ‬
‫ﺍﻟﻧﺧﻳﻠﻲ‬

‫‪GK123207‬‬
‫‪GK119983‬‬
‫‪GN122642‬‬
‫‪GK97811‬‬
‫‪FG9684‬‬
‫‪GK87916‬‬
‫‪GA160034‬‬
‫‪GK29310‬‬
‫‪GJ5957‬‬
‫‪GJ16161‬‬
‫‪GA20946‬‬
‫‪GK42657‬‬
‫‪GK16068‬‬
‫‪GK92607‬‬
‫‪GK27271‬‬
‫‪C337358‬‬
‫‪GN49638‬‬
‫‪GN27057‬‬
‫‪GN134532‬‬
‫‪GB24653‬‬
‫‪GK119569‬‬
‫‪GK50023‬‬
‫‪GM119705‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬

‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬

‫‪39/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪898‬‬
‫‪899‬‬
‫‪900‬‬
‫‪901‬‬
‫‪902‬‬
‫‪903‬‬
‫‪904‬‬
‫‪905‬‬
‫‪906‬‬
‫‪907‬‬
‫‪908‬‬
‫‪909‬‬
‫‪910‬‬
‫‪911‬‬
‫‪912‬‬
‫‪913‬‬
‫‪914‬‬
‫‪915‬‬
‫‪916‬‬
‫‪917‬‬
‫‪918‬‬
‫‪919‬‬
‫‪920‬‬

‫‪05033012836‬‬
‫‪05033012718‬‬
‫‪05033012905‬‬
‫‪05033012916‬‬
‫‪05033012710‬‬
‫‪05033012816‬‬
‫‪05033012746‬‬
‫‪05033012727‬‬
‫‪05033012948‬‬
‫‪05033012944‬‬
‫‪05033012947‬‬
‫‪05033012897‬‬
‫‪05033012888‬‬
‫‪05033012726‬‬
‫‪05033012899‬‬
‫‪05033012692‬‬
‫‪05033012838‬‬
‫‪05033012736‬‬
‫‪05033012832‬‬
‫‪05033012720‬‬
‫‪05023011913‬‬
‫‪05023011872‬‬
‫‪05023011953‬‬

‫ﺃﺳﻳﺔ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺑﻭﺟﻣﻌﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ‬
‫ﻓﺅﺍﺩ‬
‫ﻋﺎﺩﻝ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ‬
‫ﺟﻠﻳﻠﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻧﻭﺍﻝ‬
‫ﻛﺭﻳﻡ‬
‫ﺃﻣﺎﻝ‬
‫ﻋﻣﺎﺭ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺟﻣﻳﻠﺔ‬
‫ﺍﺑﺗﺳﺎﻡ‬
‫ﺷﺭﻓﺔ‬
‫ﺳﻣﻳﺭ‬
‫ﻧﺟﻳﺏ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬

‫ﺟﺑﺭﺍﻥ‬
‫ﻋﺭﻭﺵ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ‬
‫ﺍﻟﻔﻳﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺻﻧﺑﺎﻁﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﻭﺻﻲ‬
‫ﺟﻌﻔﺭ‬
‫ﻣﻳﻣﻭﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﺳﺑﺎﻋﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﺞ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻧﻭﺭ‬
‫ﺑﻥ ﻁﺎﻟﺏ‬
‫ﺻﺎﺑﺭ‬
‫ﺑﻭﻫﺎﺱ‬
‫ﺳﺎﻫﻠﻲ‬
‫ﺳﻧﻳﻧﺔ‬
‫ﺭﺣﻣﻭﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﺯﻳﻥ‬
‫ﺍﻟﺗﺑﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺣﺳﻧﻲ‬
‫ﺳﺎﻟﻙ‬
‫ﻋﺭﻭﺏ‬
‫ﻟﻌﻣﻳﺭﻱ‬

‫‪C708883‬‬
‫‪GN55981‬‬
‫‪GA20608‬‬
‫‪GN68345‬‬
‫‪GK122939‬‬
‫‪CD142798‬‬
‫‪GK59911‬‬
‫‪GK41929‬‬
‫‪GN127301‬‬
‫‪GK123011‬‬
‫‪GN36779‬‬
‫‪GN111668‬‬
‫‪GN135764‬‬
‫‪GK117775‬‬
‫‪EA117322‬‬
‫‪GN107539‬‬
‫‪GK75327‬‬
‫‪CB86315‬‬
‫‪GA152996‬‬
‫‪GN67827‬‬
‫‪GA54162‬‬
‫‪GA8542‬‬
‫‪GA16352‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi Kacem‬‬
‫‪Sidi slimane‬‬
‫‪Sidi slimane‬‬
‫‪Sidi slimane‬‬

‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬

‫‪40/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪921‬‬
‫‪922‬‬
‫‪923‬‬
‫‪924‬‬
‫‪925‬‬
‫‪926‬‬
‫‪927‬‬
‫‪928‬‬
‫‪929‬‬
‫‪930‬‬
‫‪931‬‬
‫‪932‬‬
‫‪933‬‬
‫‪934‬‬
‫‪935‬‬
‫‪936‬‬
‫‪937‬‬
‫‪938‬‬
‫‪939‬‬
‫‪940‬‬
‫‪941‬‬
‫‪942‬‬
‫‪943‬‬

‫‪05023012016‬‬
‫‪05023012054‬‬
‫‪05023012112‬‬
‫‪05023012080‬‬
‫‪05023011984‬‬
‫‪05023012083‬‬
‫‪05023012106‬‬
‫‪05023012084‬‬
‫‪05023012079‬‬
‫‪09054012488‬‬
‫‪09054012459‬‬
‫‪09054012460‬‬
‫‪09054012462‬‬
‫‪09054012518‬‬
‫‪09054012668‬‬
‫‪09054012513‬‬
‫‪09054012641‬‬
‫‪09054012576‬‬
‫‪09054012660‬‬
‫‪09054012598‬‬
‫‪09054012752‬‬
‫‪09054012610‬‬
‫‪09054012860‬‬

‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻧﺎﻝ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺷﺭﻑ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﻧﺯﻫﺔ‬
‫ﺍﻟﻁﻳﺏ‬
‫ﻧﺟﻳﺔ‬
‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬
‫ﻓﻭﺯﻳﺔ‬
‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻁﺎﺭﻕ‬
‫ﺣﺳﻧﻰ‬
‫ﺑﻭﺷﻌﻳﺏ‬
‫ﻫﺷﺎﻡ‬
‫ﺍﺣﺳﻳﻥ‬
‫ﻫﺎﺟﺭ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻫﺎﺟﺭ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺧﺎﻟﺩ‬
‫ﻫﺷﺎﻡ‬

‫ﺑﺿﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺷﻘﻳﺭﻧﻲ‬
‫ﻏﻧﺎﻥ‬
‫ﺷﻔﻳﻕ‬
‫ﺍﻣﺷﺗﺎﻝ‬
‫ﻣﺩﻏﺭﻱ ﻋﻠﻭﻱ‬
‫ﻣﺣﺭﺍﺵ‬
‫ﻣﻔﺗﺎﺡ‬
‫ﺁﻳﺕ ﺑﻼ‬
‫ﺍﻟﺧﻁﺎﺑﻲ‬
‫ﺟﺭﻳﻔﻲ‬
‫ﺍﻟﺑﻭﻓﻲ‬
‫ﻋﻧﺑﻭﺭ‬
‫ﻫﺯﺍﺏ‬
‫ﺷﻧﺷﺎﻥ‬
‫ﺍﻧﻛﻣﺎﺭ‬
‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﺃﺧﺭﻓﻲ‬
‫ﻟﻳﺕ ﺑﺭﻳﻙ‬
‫ﻟﻭﺍﺯﻳﻥ‬
‫ﺍﺣﺳﺎﻳﻥ‬
‫ﻣﺻﻠﺢ‬
‫ﺣﺎﺻﻭﺭ‬

‫‪GA125504‬‬
‫‪GY8015‬‬
‫‪GA83957‬‬
‫‪GA163686‬‬
‫‪GA142295‬‬
‫‪G310340‬‬
‫‪GN26073‬‬
‫‪AB142164‬‬
‫‪GA26893‬‬
‫‪TA115121‬‬
‫‪BK246744‬‬
‫‪BH525873‬‬
‫‪BK258592‬‬
‫‪I382212‬‬
‫‪MA19453‬‬
‫‪JT23514‬‬
‫‪BH508377‬‬
‫‪BK505753‬‬
‫‪BK374863‬‬
‫‪BK268406‬‬
‫‪BK132438‬‬
‫‪BK151111‬‬
‫‪BK144470‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Sidi slimane‬‬
‫‪Sidi slimane‬‬
‫‪Sidi slimane‬‬
‫‪Sidi slimane‬‬
‫‪Sidi slimane‬‬
‫‪Sidi slimane‬‬
‫‪Sidi slimane‬‬
‫‪Sidi slimane‬‬
‫‪Sidi slimane‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬

‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Gharb - Chrarda - Beni Hssen‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬

‫‪41/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪944‬‬
‫‪945‬‬
‫‪946‬‬
‫‪947‬‬
‫‪948‬‬
‫‪949‬‬
‫‪950‬‬
‫‪951‬‬
‫‪952‬‬
‫‪953‬‬
‫‪954‬‬
‫‪955‬‬
‫‪956‬‬
‫‪957‬‬
‫‪958‬‬
‫‪959‬‬
‫‪960‬‬
‫‪961‬‬
‫‪962‬‬
‫‪963‬‬
‫‪964‬‬
‫‪965‬‬
‫‪966‬‬

‫‪09054012746‬‬
‫‪09054012747‬‬
‫‪09054012858‬‬
‫‪09054012844‬‬
‫‪09054012805‬‬
‫‪09054012794‬‬
‫‪09054012744‬‬
‫‪09054012862‬‬
‫‪09044011744‬‬
‫‪09044011739‬‬
‫‪09044011792‬‬
‫‪09044011777‬‬
‫‪09044011822‬‬
‫‪09044011756‬‬
‫‪09044011759‬‬
‫‪09044011810‬‬
‫‪09044011963‬‬
‫‪09044011952‬‬
‫‪09044011974‬‬
‫‪09044011941‬‬
‫‪09044011953‬‬
‫‪09044012010‬‬
‫‪09044012428‬‬

‫ﻋﺑﺩﺍﻟﺳﻼﻡ‬
‫ﻟﻁﻳﻔﺔ‬
‫ﻓﺗﻳﺣﺔ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﺍﻳﻣﺎﻥ‬
‫ﺭﺷﻳﺩﺓ‬
‫ﻋﺯﻳﺯﺓ‬
‫‪chadia‬‬
‫ﺧﺎﻟﺩ‬
‫ﻛﻣﺎﻝ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﺑﺎﺭ‬
‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬
‫ﻧﻌﻳﻣﺔ‬
‫ﺍﻛﺭﺍﻡ‬
‫ﺃﺣﻼﻡ‬
‫ﺳﻧﺎء‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻟﻁﻳﻔﺔ‬
‫ﻋﺎﺩﻝ‬
‫ﻧﻌﻳﻣﺔ‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﻧﺑﻲ‬
‫ﻛﺭﻳﻡ‬
‫ﻟﻳﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺣﻣﺎﻧﻲ‬
‫ﺑﻛﻲ‬
‫ﺍﻟﺧﻣﺭﻱ‬
‫ﻟﻭﺯﻳﺭﻱ‬
‫ﻣﻠﻭﻙ‬
‫ﺷﻛﺭﺍﻭﻱ‬
‫ﺑﻠﺣﺳﻥ‬
‫‪salkhi‬‬
‫ﺑﻳﺭﺩﻳﺱ‬
‫ﻓﺎﻧﺩﻱ‬
‫ﺣﻣﻣﻭﺷﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭ‬
‫ﻟﻛﺭﻳﺵ‬
‫ﺍﻟﺻﺑﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺗﻭﻻﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﺭﺣﺎﻭﻱ‬
‫ﻓﺗﻳﺢ‬
‫ﺑﻭﺍﻟﻣﺎﻝ‬
‫ﺑﻭﺍﻟﺭﺧﺎ‬
‫ﻟﺷﻬﺏ‬
‫ﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻧﻲ‬
‫ﺑﻭﺯﺭﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺻﺎﻓﻲ‬

‫‪WA177244‬‬
‫‪BK261149‬‬
‫‪BK127317‬‬
‫‪BE649848‬‬
‫‪BK267422‬‬
‫‪BK331807‬‬
‫‪BK128892‬‬
‫‪BK208984‬‬
‫‪BJ174126‬‬
‫‪BJ395337‬‬
‫‪BJ171686‬‬
‫‪BJ405723‬‬
‫‪BH271227‬‬
‫‪BB70141‬‬
‫‪BJ364290‬‬
‫‪BJ409240‬‬
‫‪BJ98940‬‬
‫‪JC419440‬‬
‫‪BJ398403‬‬
‫‪BJ352862‬‬
‫‪BJ324436‬‬
‫‪BJ311003‬‬
‫‪BJ400048‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Chok‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬

‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬

‫‪42/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪967‬‬
‫‪968‬‬
‫‪969‬‬
‫‪970‬‬
‫‪971‬‬
‫‪972‬‬
‫‪973‬‬
‫‪974‬‬
‫‪975‬‬
‫‪976‬‬
‫‪977‬‬
‫‪978‬‬
‫‪979‬‬
‫‪980‬‬
‫‪981‬‬
‫‪982‬‬
‫‪983‬‬
‫‪984‬‬
‫‪985‬‬
‫‪986‬‬
‫‪987‬‬
‫‪988‬‬
‫‪989‬‬

‫‪09044011954‬‬
‫‪09044012051‬‬
‫‪09044012247‬‬
‫‪09044012144‬‬
‫‪09044012175‬‬
‫‪09044012149‬‬
‫‪09044012211‬‬
‫‪09044012192‬‬
‫‪09034011434‬‬
‫‪09034011595‬‬
‫‪09034011696‬‬
‫‪09074013096‬‬
‫‪09074013105‬‬
‫‪09074013099‬‬
‫‪09074013098‬‬
‫‪09074013126‬‬
‫‪09074013176‬‬
‫‪09074013230‬‬
‫‪09074013199‬‬
‫‪09074013208‬‬
‫‪09074013201‬‬
‫‪09074013459‬‬
‫‪09074013399‬‬

‫ﻓﺎﻁﻣﺔﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻫﺷﺎﻡ‬
‫ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ‬
‫ﻗﺎﺳﻡ‬
‫ﺑﻭﺟﻣﻌﺔ‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﻏﺎﻟﻳﺔ‬
‫ﺷﺭﻳﻔﺔ‬
‫ﻧﻌﻳﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺳﺎﺭﺓ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ‬
‫ﻳﻭﺳﻑ‬
‫ﻋﻳﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ‬
‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﻣﻧﻳﺭ‬
‫ﻟﻁﻳﻔﺔ‬
‫ﺃﺳﻣﺎء‬
‫ﺃﻣﻳﻥ‬
‫ﻧﺯﻫﺔ‬
‫ﺭﻳﺩﺍ‬

‫ﺑﻬﺎﺩﻱ‬
‫ﺭﻣﺯﻱ‬
‫ﺷﻬﺎﺑﻲ‬
‫ﺑﻭﺯﻳﺩ‬
‫ﻟﺟﻭﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ‬
‫ﺑﻭﺧﻳﻁﺔ‬
‫ﻻﻋﻔﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻛﻳﺳﻥ‬
‫ﻟﺧﺿﺭ‬
‫ﺧﺷﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻭﺯﺍﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﺭﺍﻗﻲ‬
‫ﺍﻟﺩﻏﻭﻏﻲ‬
‫ﺟﻭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻣﺻﺩﻕ‬
‫ﺍﻟﺗﻳﻛﻲ‬
‫ﻣﺣﻘﻕ‬
‫ﺑﻭﺩﺍﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﺯﺭﺯﻭﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﻳﻕ‬
‫ﺍﻣﻬﺎﺭﻱ‬
‫ﻏﺯﻭﺯﻱ‬

‫‪BJ349660‬‬
‫‪BJ213132‬‬
‫‪BJ188725‬‬
‫‪BJ371432‬‬
‫‪I243611‬‬
‫‪BH178310‬‬
‫‪BJ401525‬‬
‫‪BJ336390‬‬
‫‪BL111003‬‬
‫‪BE670772‬‬
‫‪BL108806‬‬
‫‪K379250‬‬
‫‪BH371078‬‬
‫‪BK402364‬‬
‫‪BH452394‬‬
‫‪BH524082‬‬
‫‪BH355159‬‬
‫‪BH543617‬‬
‫‪BH514671‬‬
‫‪BH584394‬‬
‫‪BH588677‬‬
‫‪BH176583‬‬
‫‪BH567086‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Ain Sebaa_Hay Mohammadi‬‬
‫‪Al fida_Derb Sultan‬‬
‫‪Al fida_Derb Sultan‬‬
‫‪Al fida_Derb Sultan‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬

‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬

‫‪43/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪990‬‬
‫‪991‬‬
‫‪992‬‬
‫‪993‬‬
‫‪994‬‬
‫‪995‬‬
‫‪996‬‬
‫‪997‬‬
‫‪998‬‬
‫‪999‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1001‬‬
‫‪1002‬‬
‫‪1003‬‬
‫‪1004‬‬
‫‪1005‬‬
‫‪1006‬‬
‫‪1007‬‬
‫‪1008‬‬
‫‪1009‬‬
‫‪1010‬‬
‫‪1011‬‬
‫‪1012‬‬

‫‪09074013420‬‬
‫‪09074013340‬‬
‫‪09074013509‬‬
‫‪09074013579‬‬
‫‪09074013352‬‬
‫‪09074013361‬‬
‫‪09074013318‬‬
‫‪09074013453‬‬
‫‪09074013389‬‬
‫‪09024010804‬‬
‫‪09024010849‬‬
‫‪09024010813‬‬
‫‪09024010824‬‬
‫‪09024010822‬‬
‫‪09024010835‬‬
‫‪09024010911‬‬
‫‪09024010894‬‬
‫‪09024010966‬‬
‫‪09024010997‬‬
‫‪09024011004‬‬
‫‪09024011050‬‬
‫‪09024011147‬‬
‫‪09024011045‬‬

‫ﺳﻌﻳﺩﺓ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻋﻣﺭ‬
‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬
‫ﺇﻳﻣﺎﻥ‬
‫ﻧﻭﺍﻝ‬
‫ﻧﺟﺎﺓ‬
‫ﺣﻧﺎﻥ‬
‫ﺭﺿﻭﺍﻥ‬
‫ﻳﻭﻧﺱ‬
‫ﻫﺷﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻣﻬﺩﻱ‬
‫ﺳﻌﻳﺩ‬
‫ﻟﻣﻳﺎء‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻣﻠﻳﻛﺔ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻫﺎﺟﺭ‬
‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﻣﻬﺎ‬
‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ‬

‫ﺳﺎﻳﺑﻭﺏ‬
‫ﺑﻭﺑﻛﺭﻱ‬
‫ﻋﻔﻳﻑ‬
‫ﺣﻣﺯﺓ‬
‫ﺭﺑﻳﻊ‬
‫ﺳﻠﻣﻲ‬
‫ﻛﻣﺎﻝ‬
‫ﻣﻌﻁﺎﻭﻱ‬
‫ﺭﺣﻳﻡ‬
‫ﺍﻭﻋﻠﻲ‬
‫ﻟﻔﺿﻝ‬
‫ﺍﻟﺟﻣﻳﻠﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﻳﺎﻓﻲ‬
‫ﺑﻭﺳﻳﻙ‬
‫ﺃﻳﺕ ﻣﺑﺎﺭﻙ‬
‫ﺑﺎﻫﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﻛﺭﻣﻭﺡ‬
‫ﻣﻌﺗﺻﻡ‬
‫ﺳﻔﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﺟﺑﺎﺹ‬
‫ﺑﻭﺷﻐﻝ‬
‫ﻣﻔﺎﺿﻝ‬

‫‪BH515353‬‬
‫‪BH452032‬‬
‫‪BH604943‬‬
‫‪BH311547‬‬
‫‪BJ334591‬‬
‫‪BH284994‬‬
‫‪BH579789‬‬
‫‪BH136306‬‬
‫‪BH437561‬‬
‫‪BE747428‬‬
‫‪BE611547‬‬
‫‪BE834868‬‬
‫‪C345642‬‬
‫‪JB118097‬‬
‫‪MC45522‬‬
‫‪BE713031‬‬
‫‪BE794893‬‬
‫‪A631849‬‬
‫‪GB121447‬‬
‫‪BL19767‬‬
‫‪IB197177‬‬
‫‪G312543‬‬
‫‪BE632980‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Ben Msik‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬

‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬

‫‪44/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪1013‬‬
‫‪1014‬‬
‫‪1015‬‬
‫‪1016‬‬
‫‪1017‬‬
‫‪1018‬‬
‫‪1019‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪1021‬‬
‫‪1022‬‬
‫‪1023‬‬
‫‪1024‬‬
‫‪1025‬‬
‫‪1026‬‬
‫‪1027‬‬
‫‪1028‬‬
‫‪1029‬‬
‫‪1030‬‬
‫‪1031‬‬
‫‪1032‬‬
‫‪1033‬‬
‫‪1034‬‬
‫‪1035‬‬

‫‪09024011218‬‬
‫‪09024011243‬‬
‫‪9024018156‬‬
‫‪09024011035‬‬
‫‪09024011103‬‬
‫‪09024011225‬‬
‫‪09024011196‬‬
‫‪09014010005‬‬
‫‪09014010054‬‬
‫‪09014010026‬‬
‫‪09014010210‬‬
‫‪09014010266‬‬
‫‪09014010337‬‬
‫‪09014010166‬‬
‫‪09014010340‬‬
‫‪09014010279‬‬
‫‪09014010349‬‬
‫‪09014010288‬‬
‫‪09014010510‬‬
‫‪09014010621‬‬
‫‪09014010410‬‬
‫‪09014010354‬‬
‫‪09014010607‬‬

‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﺳﻣﺎﺡ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺟﻼﻝ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺍﻣﺎﻝ‬
‫ﺻﻭﻓﻳﺔ‬
‫ﺣﻣﺯﺓ‬
‫ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬
‫ﺍﻟﺣﺎﺝ‬
‫ﺣﻔﻳﻅﺔ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺣﺳﻧﻳﺔ‬
‫ﺣﺑﻳﺑﺔ‬
‫ﺭﺟﺎء‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ‬
‫ﻧﺟﺎﺓ‬
‫ﺍﻋﺯﻳﺯ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﺣﺳﻥ‬
‫ﻧﻬﺎﻝ‬

‫ﻟﺑﺭﻳﻛﻲ‬
‫ﺑﻭﺳﻠﺧﺎﻥ‬
‫ﺍﺑﺣﺗﻲ‬
‫ﻛﻣﺎﻝ‬
‫ﻧﺟﺎﺭﻱ‬
‫ﻓﻼﻗﻲ‬
‫ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ‬
‫ﻓﺗﻭﺡ‬
‫ﺍﻳﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﺣﺩﻭ‬
‫ﺍﻟﺳﺎﻗﻲ‬
‫ﺍﻳﺩﺣﻣﺟﺎ‬
‫ﺻﺑﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺿﻌﻳﻑ‬
‫ﺭﻭﻣﺎﻥ‬
‫ﺭﻓﻳﻕ‬
‫ﻟﺯﺩﻫﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺩﺍﻭﺩﻱ‬
‫ﻗﺻﺎﻋﻲ‬
‫ﺭﺣﻣﺎﻧﻲ‬
‫ﻭﻫﺎﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﺣﺭﺷﻲ‬
‫ﺑﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬

‫‪T220476‬‬
‫‪C629982‬‬
‫‪IA32099‬‬
‫‪W261195‬‬
‫‪BE642144‬‬
‫‪BJ287944‬‬
‫‪BE753548‬‬
‫‪BK330242‬‬
‫‪I409056‬‬
‫‪WB78237‬‬
‫‪BK119127‬‬
‫‪BB95130‬‬
‫‪BK356638‬‬
‫‪BE736293‬‬
‫‪BK229090‬‬
‫‪IB32725‬‬
‫‪BE753471‬‬
‫‪BK106573‬‬
‫‪BK84037‬‬
‫‪DA6217‬‬
‫‪BK116993‬‬
‫‪P209799‬‬
‫‪BK327225‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Casablanca Anfa‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬

‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬

‫‪45/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪1036‬‬
‫‪1037‬‬
‫‪1038‬‬
‫‪1039‬‬
‫‪1040‬‬
‫‪1041‬‬
‫‪1042‬‬
‫‪1043‬‬
‫‪1044‬‬
‫‪1045‬‬
‫‪1046‬‬
‫‪1047‬‬
‫‪1048‬‬
‫‪1049‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪1051‬‬
‫‪1052‬‬
‫‪1053‬‬
‫‪1054‬‬
‫‪1055‬‬
‫‪1056‬‬
‫‪1057‬‬
‫‪1058‬‬

‫‪09014010789‬‬
‫‪09014010467‬‬
‫‪09014010528‬‬
‫‪09084013580‬‬
‫‪09084013623‬‬
‫‪09084013706‬‬
‫‪09084013705‬‬
‫‪09114020036‬‬
‫‪09114015287‬‬
‫‪09114015300‬‬
‫‪09114015339‬‬
‫‪09114015288‬‬
‫‪09114015416‬‬
‫‪09114015492‬‬
‫‪09114015482‬‬
‫‪09094013782‬‬
‫‪09094013717‬‬
‫‪09094013758‬‬
‫‪09094013775‬‬
‫‪09094013830‬‬
‫‪09094013962‬‬
‫‪09094013841‬‬
‫‪09094013980‬‬

‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ‬
‫ﻭﻓﺎء‬
‫ﺭﺷﻳﺩﺓ‬
‫ﺣﻠﻳﻣﺔ‬
‫ﻋﺻﺎﻡ‬
‫ﺍﻋﻛﻳﺩﺓ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺏ‬
‫ﺣﻳﺎﺓ‬
‫ﻫﻧﺩ‬
‫ﺯﻫﻳﺭﻱ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء‬
‫ﺃﺳﻳﺔ‬
‫ﻣﻠﻳﻛﺔ‬
‫ﺧﺎﻟﺩ‬
‫ﺧﺎﻟﺩ‬
‫ﺍﻳﻣﺎﻥ‬
‫ﺣﻣﻳﺩ‬
‫ﺃﻣﻳﻧﺔ‬
‫ﺍﻟﺳﻌﺩﻳﺔ‬
‫ﺣﺳﻥ‬
‫ﻧﻭﺍﻝ‬
‫ﺭﺟﺎء‬

‫ﺍﻟﺻﺎﻁ‬
‫ﺍﻟﻘﻳﺩﺍﺩﻱ‬
‫ﺑﺻﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺯﻛﺭﺍﻭﻱ‬
‫ﺳﻧﺎﺡ‬
‫ﺭﺑﻳﻌﺔ‬
‫ﺳﻬﻳﻡ‬
‫ﺣﺟﺎﺟﻲ‬
‫ﻋﺿﺎﺭ‬
‫ﻣﺷﺭﻭﺡ‬
‫ﺳﻌﻳﺩ‬
‫ﻋﺿﺎﺭ‬
‫ﺯﺭﻭﺍﻝ‬
‫ﺻﺩﻳﻕ‬
‫ﺭﻓﻘﻲ‬
‫ﺟﻧﺑﻭﺑﻲ‬
‫ﻣﺷﺗﺎﻕ‬
‫ﺃﻭﻟﺣﺎﺝ‬
‫ﻫﻼﻝ‬
‫ﺭﺯﻭﻕ‬
‫ﻣﺳﺎﻓﻲ‬
‫ﺃﺗﻣﻳﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ‬

‫‪Z352188‬‬
‫‪BK127240‬‬
‫‪BK92492‬‬
‫‪BB8813‬‬
‫‪BM4488‬‬
‫‪BH537853‬‬
‫‪BE641016‬‬
‫‪JB365437‬‬
‫‪BB21077‬‬
‫‪T222146‬‬
‫‪BB10271‬‬
‫‪T233629‬‬
‫‪T231479‬‬
‫‪T93595‬‬
‫‪T210189‬‬
‫‪BH224605‬‬
‫‪BH293034‬‬
‫‪BH342805‬‬
‫‪BH297545‬‬
‫‪BH520824‬‬
‫‪BH311022‬‬
‫‪MA68626‬‬
‫‪BH179761‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻳﺔ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Hay Hassani‬‬
‫‪Mediouna‬‬
‫‪Mediouna‬‬
‫‪Mediouna‬‬
‫‪Mediouna‬‬
‫‪Mohammadia‬‬
‫‪Mohammadia‬‬
‫‪Mohammadia‬‬
‫‪Mohammadia‬‬
‫‪Mohammadia‬‬
‫‪Mohammadia‬‬
‫‪Mohammadia‬‬
‫‪Mohammadia‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬

‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬

‫‪46/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪1059‬‬
‫‪1060‬‬
‫‪1061‬‬
‫‪1062‬‬
‫‪1063‬‬
‫‪1064‬‬
‫‪1065‬‬
‫‪1066‬‬
‫‪1067‬‬
‫‪1068‬‬
‫‪1069‬‬
‫‪1070‬‬
‫‪1071‬‬
‫‪1072‬‬
‫‪1073‬‬
‫‪1074‬‬
‫‪1075‬‬
‫‪1076‬‬
‫‪1077‬‬
‫‪1078‬‬
‫‪1079‬‬
‫‪1080‬‬
‫‪1081‬‬

‫‪09094013886‬‬
‫‪09094013891‬‬
‫‪09094013944‬‬
‫‪09094013955‬‬
‫‪09094013999‬‬
‫‪09094014068‬‬
‫‪09094014074‬‬
‫‪09094014073‬‬
‫‪09094014117‬‬
‫‪09094014121‬‬
‫‪09094014085‬‬
‫‪09094014110‬‬
‫‪09094014232‬‬
‫‪09064012988‬‬
‫‪09064013013‬‬
‫‪09104014377‬‬
‫‪09104014376‬‬
‫‪09104014401‬‬
‫‪09104014388‬‬
‫‪09104014306‬‬
‫‪09104014393‬‬
‫‪09104014360‬‬
‫‪09104014623‬‬

‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﻋﻣﺭ‬
‫ﻧﺑﻳﻝ‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﻛﻲ‬
‫ﻭﻓﺎء‬
‫ﺣﻔﻳﻅﺔ‬
‫ﻧﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻳﻭﺳﻑ‬
‫ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﻋﺑﺩﷲ‬
‫ﻣﺭﺍﺩ‬
‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﻧﻌﻳﻣﺔ‬
‫ﺍﺳﻣﺎء‬
‫ﻧﺑﻳﻬﺔ‬
‫ﻣﻭﻧﻳﺔ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﻣﻳﻧﺔ‬
‫ﺍﻣﻳﻧﺔ‬

‫ﻭﻛﻳﻝ‬
‫ﺍﻛﺯﺍﺯ‬
‫ﺍﻟﺧﺯﺭﺍﺟﻲ‬
‫ﺍﻟﺑﺭﻛﺎﻭﻱ‬
‫ﺻﺎﺑﺭ‬
‫ﻣﺎﻟﻙ‬
‫ﺍﻟﺣﻧﻭﺩﻱ‬
‫ﺑﻭﻛﺎﺩ‬
‫ﻧﻔﺎﻉ‬
‫ﺍﺧﻳﺑﻲ‬
‫ﺍﻟﺻﺎﻗﻲ‬
‫ﺍﻟﺷﺎﻭﻱ‬
‫ﺷﺎﻫﻳﻥ‬
‫ﻣﺗﻣﻧﻲ‬
‫ﻧﺎﻳﺕ ﻣﺯﻭﻍ‬
‫ﺍﻟﺣﺩﺍﺩ‬
‫ﻓﺗﻭﺡ‬
‫ﺧﻠﻭﻓﻲ‬
‫ﻋﺑﺎﺵ‬
‫ﺍﻟﺑﻘﺎﻟﻲ‬
‫ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﺳﻲ‬
‫ﺍﻟﻐﻭﻳﻠﻲ‬
‫ﺑﻭﺩﻫﺏ‬

‫‪BH339071‬‬
‫‪BH335832‬‬
‫‪BH358527‬‬
‫‪BH266592‬‬
‫‪BH424013‬‬
‫‪BH297523‬‬
‫‪BH169823‬‬
‫‪BJ291897‬‬
‫‪BH170708‬‬
‫‪JC271021‬‬
‫‪BH376779‬‬
‫‪BH135906‬‬
‫‪BH187287‬‬
‫‪BK351884‬‬
‫‪BK153513‬‬
‫‪BH602771‬‬
‫‪BH413339‬‬
‫‪BJ322694‬‬
‫‪LA108309‬‬
‫‪BB75669‬‬
‫‪BB77610‬‬
‫‪E526072‬‬
‫‪BB72215‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Moulay R'chid_Sidi Otmane‬‬
‫‪Nouaceur‬‬
‫‪Nouaceur‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬

‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬

‫‪47/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪1082‬‬
‫‪1083‬‬
‫‪1084‬‬
‫‪1085‬‬
‫‪1086‬‬
‫‪1087‬‬
‫‪1088‬‬
‫‪1089‬‬
‫‪1090‬‬
‫‪1091‬‬
‫‪1092‬‬
‫‪1093‬‬
‫‪1094‬‬
‫‪1095‬‬
‫‪1096‬‬
‫‪1097‬‬
‫‪1098‬‬
‫‪1099‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪1101‬‬
‫‪1102‬‬
‫‪1103‬‬
‫‪1104‬‬

‫‪09104014560‬‬
‫‪09104014633‬‬
‫‪09104014646‬‬
‫‪09104014649‬‬
‫‪09104014625‬‬
‫‪09104014694‬‬
‫‪09104014752‬‬
‫‪09104014745‬‬
‫‪09104014575‬‬
‫‪09104014545‬‬
‫‪09104014686‬‬
‫‪09104015145‬‬
‫‪09104015224‬‬
‫‪9104018489‬‬
‫‪09104014559‬‬
‫‪09104014604‬‬
‫‪09104014868‬‬
‫‪09104014858‬‬
‫‪09104015148‬‬
‫‪09104014788‬‬
‫‪09104014797‬‬
‫‪09104015089‬‬
‫‪09104015036‬‬

‫ﻋﺑﺩ ﷲ‬
‫ﺧﺩﯩﺟﺔ‬
‫ﺣﺳﻥ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﺯﻫﺭﺓ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ‬
‫ﺍﺣﻣﺩ‬
‫ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﺭﻭﺍﻥ‬
‫ﺇﻳﻣﺎﻥ‬
‫ﺳﺎﺭﺓ‬
‫ﻧﻭﺭﺍ‬
‫ﻋﺎﺋﺷﺔ‬
‫ﺍﻟﺯﻭﻫﺭﺓ‬
‫ﻭﻓﺎء‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ‬
‫ﺣﻳﺎﺓ‬
‫ﺯﻳﻧﺏ‬
‫ﺣﻳﺎﺓ‬
‫ﻧﺯﻫﺔ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﺃﺷﺭﻭﻳﺽ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬

‫ﺑﺻﺭﺍﻭﻱ‬
‫ﻣﻌﻠﻝ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻳﺑﻲ‬
‫ﺍﻟﺑﺩﺭ‬
‫ﺣﻧﻳﻑ‬
‫ﻣﻌﺗﻕ‬
‫ﺍﺩﺍﺑﻠﻌﻳﺩ‬
‫ﺍﻟﻌﻛﺭﻱ‬
‫ﺟﻼﻝ ﺣﺳﻥ ﺍﺩﻡ‬
‫ﺣﺭ‬
‫ﺍﻟﺭﺍﻣﻲ‬
‫ﺗﻣﺎﺻﻁ‬
‫ﺟﻌﻭﻳﻥ‬
‫ﺷﻛﺎﺭ‬
‫ﺯﻳﻥ‬
‫ﻋﺎﻁﻳﻥ‬
‫ﺑﺣﺎﺭ‬
‫ﺑﺻﺭﺍﻭﻱ‬
‫ﺃﻭﺩﺭﻳﺱ‬
‫ﺿﻌﻳﻑ‬
‫ﻣﺳﺗﻌﺩ ﺍﻟﺑﻠﻐﻳﺗﻲ‬
‫ﻣﻭﺣﻰ‬
‫ﻗﺩﺍﺭ‬

‫‪BB47481‬‬
‫‪BJ136155‬‬
‫‪BJ215082‬‬
‫‪BB71906‬‬
‫‪BH220926‬‬
‫‪BJ238781‬‬
‫‪BJ103014‬‬
‫‪C724576‬‬
‫‪BB73126‬‬
‫‪BB83234‬‬
‫‪BE817405‬‬
‫‪BB53364‬‬
‫‪BH213275‬‬
‫‪BJ112178‬‬
‫‪BB52050‬‬
‫‪Q150408‬‬
‫‪WA186709‬‬
‫‪BB68239‬‬
‫‪BJ314973‬‬
‫‪BB65657‬‬
‫‪BB81952‬‬
‫‪VA101435‬‬
‫‪D612678‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬

‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬

‫‪48/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪1105‬‬
‫‪1106‬‬
‫‪1107‬‬
‫‪1108‬‬
‫‪1109‬‬
‫‪1110‬‬
‫‪1111‬‬
‫‪1112‬‬
‫‪1113‬‬
‫‪1114‬‬
‫‪1115‬‬
‫‪1116‬‬
‫‪1117‬‬
‫‪1118‬‬
‫‪1119‬‬
‫‪1120‬‬
‫‪1121‬‬
‫‪1122‬‬
‫‪1123‬‬
‫‪1124‬‬
‫‪1125‬‬
‫‪1126‬‬
‫‪1127‬‬

‫‪09104015101‬‬
‫‪09104014852‬‬
‫‪09104014946‬‬
‫‪09104014890‬‬
‫‪3053010007‬‬
‫‪3053010044‬‬
‫‪3053010053‬‬
‫‪3053010054‬‬
‫‪3053010064‬‬
‫‪3053010056‬‬
‫‪3053010046‬‬
‫‪3053010057‬‬
‫‪3053010006‬‬
‫‪3053010058‬‬
‫‪3053010019‬‬
‫‪3053010039‬‬
‫‪3053010063‬‬
‫‪3053010062‬‬
‫‪3053010055‬‬
‫‪3053010052‬‬
‫‪3053010048‬‬
‫‪3053010066‬‬
‫‪3053010050‬‬

‫ﺍﻟﻣﺻﻁﻔﻰ‬
‫ﺑﺷﺭﻯ‬
‫ﺳﻌﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻣﻔﺿﻝ‬
‫ﺣﺳﻧﺎ‬
‫ﺃﺣﻣﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ‬
‫ﻓﺎﻁﻣﺔ‬
‫ﺑﻼﻝ‬
‫ﺳﻌﻳﺩ‬
‫ﺍﻟﻐﺎﻟﻳﺔ‬
‫ﺭﺷﻳﺩ‬
‫ﺳﻛﻳﻧﺔ‬
‫ﺳﻠﻡ‬
‫ﺑﺟﺭﺟﻲ‬
‫ﺳﻠﻡ‬
‫ﻣﻠﻳﻛﺔ‬
‫ﻋﻳﺩﺓ‬
‫ﺣﺳﻧﺎء‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬

‫ﺑﻭﺩﺭﺍﻉ‬
‫ﻣﻭﻧﻘﺎﺭ‬
‫ﺑﻭﻓﻭﺱ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺳﻣﻲ‬
‫ﺃﺑﻳﺩﺍﺭ‬
‫ﺯﻳﻣﻭﻡ‬
‫ﺍﻓﻘﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﻌﻳﺷﻲ‬
‫ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء‬
‫ﺑﺎﻻ‬
‫ﺍﻟﻣﻭﺩﻥ‬
‫ﺟﺭﺍﺭﻱ‬
‫ﺑﻭﻫﺩﻱ‬
‫ﺍﻓﻘﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﻣﺳﺭﻱ‬
‫ﻛﺭﻳﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﺗﻭﻛﻝ‬
‫ﺷﻳﺷﻲ‬
‫ﺣﻣﻭ‬
‫ﺻﺎﺑﺭ‬
‫ﺍﺑﻭﺧﺎﻡ‬
‫ﻧﺎﺟﻊ‬
‫ﺑﻥ ﺍﻟﻔﻘﻳﺭ‬

‫‪BJ110939‬‬
‫‪MC80758‬‬
‫‪DB14546‬‬
‫‪C955030‬‬
‫‪JZ1749‬‬
‫‪JZ2593‬‬
‫‪JZ1447‬‬
‫‪JA123772‬‬
‫‪JZ774‬‬
‫‪JA120215‬‬
‫‪JZ780‬‬
‫‪JZ1206‬‬
‫‪JZ1617‬‬
‫‪JZ666‬‬
‫‪JA124976‬‬
‫‪JZ530‬‬
‫‪JZ1337‬‬
‫‪JZ165‬‬
‫‪JZ523‬‬
‫‪JZ2423‬‬
‫‪JA113991‬‬
‫‪JZ443‬‬
‫‪JA109677‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Sidi Bernoussi‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬

‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Grand Casablanca‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬

‫‪49/175‬‬

‫ﻣﺑﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻭﺝ ﺳﻠﻙ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻁﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‬
‫ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻻﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻔﻭﻳﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺑﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ‬

‫ﺍﻹﺳﻡ‬

‫ﺍﻟﻧﺳﺏ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ‬

‫ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻥ‬

‫‪1128‬‬
‫‪1129‬‬
‫‪1130‬‬
‫‪1131‬‬
‫‪1132‬‬
‫‪1133‬‬
‫‪1134‬‬
‫‪1135‬‬
‫‪1136‬‬
‫‪1137‬‬
‫‪1138‬‬
‫‪1139‬‬
‫‪1140‬‬
‫‪1141‬‬
‫‪1142‬‬
‫‪1143‬‬
‫‪1144‬‬
‫‪1145‬‬
‫‪1146‬‬
‫‪1147‬‬
‫‪1148‬‬
‫‪1149‬‬
‫‪1150‬‬

‫‪3053010038‬‬
‫‪3053010068‬‬
‫‪3053010070‬‬
‫‪3053010024‬‬
‫‪3053010020‬‬
‫‪3053010074‬‬
‫‪3053010049‬‬
‫‪3053010018‬‬
‫‪3053010059‬‬
‫‪3053010065‬‬
‫‪3053010071‬‬
‫‪3053010060‬‬
‫‪3053010072‬‬
‫‪3053010023‬‬
‫‪3053010097‬‬
‫‪3053010079‬‬
‫‪3053010073‬‬
‫‪3053010077‬‬
‫‪3053010099‬‬
‫‪3053010067‬‬
‫‪3053010094‬‬
‫‪3053010083‬‬
‫‪3053010076‬‬

‫ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭ‬
‫ﺣﺳﻧﺎء‬
‫ﻣﺣﺟﻭﺑﺔ‬
‫ﺍﻟﺷﻳﺦ‬
‫ﻣﺭﻳﻡ‬
‫ﺳﻌﻳﺩ‬
‫ﻟﺣﺳﻥ‬
‫ﺳﺎﻟﻡ‬
‫ﺣﻔﻳﻅﺔ‬
‫ﺍﻻﻣﻳﻥ‬
‫ﻣﻠﻳﻛﺔ‬
‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ‬
‫ﺧﺩﻳﺟﺔ‬
‫ﻋﺑﺩﷲ‬
‫ﻫﺑﺎﺩﻱ‬
‫ﻟﻳﻠﻰ‬
‫ﻛﻠﺛﻭﻡ‬
‫ﻋﻳﺎﺩ‬
‫ﺭﺷﻳﺩﺓ‬
‫ﺃﺑﺭﻛﻬﻡ‬
‫ﺳﻣﻳﺔ‬
‫ﺍﻡ ﺍﻟﻌﻳﺩ‬
‫ﺍﺑﺭﻛﻬﻡ‬

‫ﻓﻭﺯﻱ‬
‫ﺍﻟﺣﻳﺭﺵ‬
‫ﻣﻠﻭﻛﻲ‬
‫ﺣﻣﻳﺩﺍ‬
‫ﺍﺯﺩﻳﺩﺍﺕ‬
‫ﻏﻳﻼﻥ‬
‫ﺧﻳﺭﻱ‬
‫ﺑﻬﻲ‬
‫ﻫﺑﺎﺩﻱ‬
‫ﺑﺟﺭﺟﻲ‬
‫ﺍﺣﺷﺎﺵ‬
‫ﺷﻛﻭ ﺗﻲ‬
‫ﺃﺣﺷﺎﺵ‬
‫ﺃﻛﺎ‬
‫ﻋﻣﺎﺭ‬
‫ﺃﻧﺯﻱ‬
‫ﺃﺣﺷﺎﺵ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻳﻳﺢ‬
‫ﺍﻟﺣﺭﺷﻲ‬
‫ﻁﻭﻳﻑ‬
‫ﻭﺍﻛﺟﺔ‬
‫ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻳﻳﺢ‬

‫‪JA118069‬‬
‫‪JA87007‬‬
‫‪JZ1716‬‬
‫‪JZ284‬‬
‫‪JA103873‬‬
‫‪JA96302‬‬
‫‪JA125369‬‬
‫‪JA103246‬‬
‫‪JA90421‬‬
‫‪JZ576‬‬
‫‪JZ413‬‬
‫‪JA101220‬‬
‫‪JA113792‬‬
‫‪JA119356‬‬
‫‪JZ799‬‬
‫‪JZ943‬‬
‫‪JZ412‬‬
‫‪JZ417‬‬
‫‪JA82514‬‬
‫‪JZ1582‬‬
‫‪JZ286‬‬
‫‪JZ663‬‬
‫‪JZ2605‬‬

‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ‬

‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﺯﺩﻭﺝ‬

‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬
‫‪Assa Zag‬‬

‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬
‫‪Guelmim - Es-smara‬‬

‫‪50/175‬‬


crmef_liste_candidats_admis_ecrit_Primaire.pdf - page 1/175
 
crmef_liste_candidats_admis_ecrit_Primaire.pdf - page 2/175
crmef_liste_candidats_admis_ecrit_Primaire.pdf - page 3/175
crmef_liste_candidats_admis_ecrit_Primaire.pdf - page 4/175
crmef_liste_candidats_admis_ecrit_Primaire.pdf - page 5/175
crmef_liste_candidats_admis_ecrit_Primaire.pdf - page 6/175
 
Télécharger le fichier (PDF)


crmef_liste_candidats_admis_ecrit_Primaire.pdf (PDF, 2.6 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


resultat 1
retenus rc 2012
resultat mvmt administrateur2012 1
repartition du personnel de l onca par college2 1
fichier sans nom 6
effectifs personnel de l etat et personnel des c l

Sur le même sujet..