showfile.pdf


Aperçu du fichier PDF showfile.pdf - page 10/13

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Aperçu texte


MONITEUR BELGE — 25.11.2013 — BELGISCH STAATSBLAD
BIJLAGE 1 van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en
hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

Bijlage 6 — Verplichte lichten en reflectoren, andere dan richtingaanwijzers voor auto’s, hun aanhangwagens

87141