showfile .pdf


Aperçu du fichier PDF showfile.pdf - page 12/13

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Aperçu du document


MONITEUR BELGE — 25.11.2013 — BELGISCH STAATSBLAD
BIJLAGE 2 van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en
hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen
Annexe 7 — Niet verplichte lichten en reflectoren voor motorvoertuigen en hun aanhangwagens

Nota’s
(1) De categorieën A, B, C en D beduiden: A, de categorie autobussen en autocars; B, de categorie personenauto’s,
auto’s voor dubbel gebruik en minibussen; C, de categorie auto’s die niet behoren tot de categorieën A of B; D, de
categorie aanhangwagens.
(2) W = wit; G = geel; R = rood; O = oranje.
(3) De afmetingen zijn uitgedrukt in cm.
(4) Deze afmetingen zijn van toepassing op motorvoertuigen en aanhangwagens die na 1 november 2014 voor de
eerste maal in gebruik werden genomen.
(5) De omtreklichten zijn facultatief op land-en bosbouwtrekkers op wielen met een breedte van meer dan 2,10 m.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun
onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET
De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
M. WATHELET

87143


Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00205913.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.