المرجح .pdf


Nom original: المرجح.pdfTitre: مرجحAuteur: chorfi

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 0.9.3 / GPL Ghostscript 8.54, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/12/2013 à 22:33, depuis l'adresse IP 41.92.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 405 fois.
Taille du document: 220 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


: 9 "#‫ ر‬

./? 5 4& / & (O,i, j )

( )‫و‬

C 1,

(

5
2

.

C 5,7

‫و‬

)

‫و‬

(

B -1,5

)

‫و‬

(

)

A 2,1

‫ ــ أ ا‬1

‫ ا‬1 0 ‫ آ‬I ‫ " ا‬0‫ا‬5<‫د إ‬5< ‫ ــ‬2
. C ‫ و‬B ‫ و‬A ‫ ا‬1 0 ‫ آ‬H ‫ " ا‬0‫ا‬5<‫د إ‬5< ‫ ــ‬3
(
‫ و‬A,1) ‫ ا‬G
k " < ‫د‬52 5 ,6 1‫ ــ ه‬4
‫ ( ؟‬B,k )
C

: 1 "#‫ ر‬
. [ AC ] B
C ‫ و‬B ‫ و‬A
( C,3 ) ‫ ( و‬A,1) ‫ ا‬G ‫و‬
( C,2 ) ‫ ( و‬B,2 ) ‫ ا‬G' ‫و‬

ان‬
G = G'

B

‫ ( أ‬C,3 ) ‫ ( و‬B,2 ) ‫ ( و‬A,1)
G' ‫ ( أ‬C,-3 ) ‫ ( و‬B,3 ) ‫ ( و‬A,1) ‫ ا ا‬G' ‫و‬
( AG') // (BC ) ‫
أن‬

.
: 10 "#‫ ر‬
( C,2 ) ‫ ( و‬B,-1) ‫ ( و‬A,2) ‫ ا‬k ‫
* و‬ABCD
( B,-1) ‫ ( و‬A,2) ‫ ا‬I % & . ( D,1) ‫و‬
. ( D,1) ‫ ( و‬C,2 ) ‫ ا‬J ‫و‬
. J ‫ و‬I /.‫ــ أر‬1


. 2KC + KD ‫ و‬2KA - KB $
‫ ــ‬2
. ( J,3 ) ‫ ( و‬I,1) ‫ ا‬k ‫ أن‬- .‫ ــ ا‬3


2MA-MB+MC = AB

.. CE = kCA ‫و‬AD = kAB

.

k = -1

‫و‬
M

: 11 "#‫ ر‬
. *
ABCD
‫ ا‬2, 9 E "‫ ه‬4 ‫ ــ‬1
. E 1 ‫ ــ‬2

: 12 "#‫ ر‬

E ‫ و‬D ‫ و‬k ∈ ℝ ‫ و‬ABC
k=

1
3

4< "# 4%.4 ; F /.‫ ــ ار‬1

. ( B,k ) ‫ ( و‬A,1-k ) ‫ ا‬D ‫ ــ
أن‬2
. ( A,k ) ‫ ( و‬C,1-k ) ‫ ا‬E ‫ ــ
أن‬3
‫ى‬, $ ‫ ا‬M 1 ‫ أن‬- .‫ ــ ا‬4MD + ME = MA + MC + kCB = 2 (MB'+kB'C')

. $

C'

‫و‬

B'

G

: 3 "#‫ ر‬
"#
‫ ( و‬B,-2 ) ‫ ( و‬A,-2 ) ‫ ا‬G ‫ [ و‬AB ] E
. ( C,15 )
. $ E ‫ و‬G ‫ و‬C ‫
ان ا‬
.

: 5 "#‫ ر‬
. ( C,1) ‫ ( و‬B,1) ‫ ( و‬A,2) ‫ ا‬G ‫ و‬ABC ‫ ا‬% &
. [BC ] I ‫ ــ‬1


GB + GC = 2GI ‫
أن‬
.4‫ه‬565 7 896 ‫ ;ت‬4&
I ‫ و‬A ,‫ ه‬G ‫ أن‬- .‫ ــ ا‬2
: 6 "#‫ ر‬
) ‫ ا‬% &
. ( C,-4 ) ‫ ( و‬B,2 ) ‫ ( و‬A,3) ‫ ا‬G
. G ‫ " ا‬0‫ا‬5<‫د إ‬5< ‫ ــ‬1
/? 5 4& / & "# G ‫ و‬C ‫ و‬B ‫ و‬A ‫ ا‬1 ‫ ــ‬2
‫ ؟‬/ & ‫ ا‬1B‫( أ‬BG) / $ ‫ ا‬6 1‫ ــ ه‬3

(

C -2,5

: 13 "#‫ ر‬
. AB = 3cm
‫;ع‬KL‫وي ا‬4$ ABC
. ( C,-3 ) ‫ ( و‬B,3 ) ‫ ( و‬A,1) ‫ ا‬G /.‫ ــ أر‬1
. ( AG) // (BC ) ‫ ــ
أن‬2

2

.

2


M ‫ ا‬2, 9 1 ‫د و‬5< ‫ ــ‬4

1 1
2

MB +

2

MC = -MA + 2MB

ABC

: 4 "#‫ ر‬
. ( C,-3 ) ‫ ( و‬B,4 ) ‫ ( و‬A,1) ‫ ا‬G ‫ و‬ABC ‫ ا‬% &
. ( C,-3 ) ‫( و‬B, 4 ) ‫ ا‬I ‫ ــ أ‬1

GA + GI = 0 ‫ ــ
أن‬2
( AI) / $ ‫ ا‬12 G ‫* ا‬+, - .‫ ا‬/0

. [ AB ] ‫ [ و‬AC ] 4H C' ‫ و‬B'

‫ و‬I ‫ أن‬- .‫[ ا‬DE ] I ‫ ــ‬5

: 14 "#‫ ر‬
. BC = 8 ‫ و‬AB = 5
A "# +4$ ‫وي ا‬4$ ABC
. [BC ] I ‫و‬

. BF = -BA
F /.‫ ــ ار‬1
896 4&
& B ‫ و‬A ‫ ا‬F ‫ ــ
ان‬2
.4 ‫ه‬565 7
. ‫ى‬, $ ‫ ا‬P ‫ ــ‬3


1 1
. 2PB - 2PA ‫ و‬-PA + 2PB ‫و‬
PB + PC $


: 2 "#‫ ر‬
. ABC
‫ ا ا‬G

F

)

‫و‬

(

B -3, 4

)

‫و‬

(

A 1,2

: 7 "#‫ ر‬
ABC
‫ ( و ا‬C,1) ‫ ( و‬A,3) ‫ ا‬U ‫ ا‬1 ‫ ــ‬1
. (B,1) ‫ ( و‬A, 4) ‫ ا‬
. ( C,1) ‫ ( و‬B,1) ‫ ( و‬A, 4) ‫ ا‬G ‫ ــ‬2
. ( C,1) ‫ ( و‬F,5 ) ‫ ا‬G ‫
أن‬
: 8 "#‫ ر‬

G ‫ و‬ABC
‫ ا‬1 7 1‫ ه‬G ‫ ا‬1‫ه‬
AB - 4GA - 2GB - 3GC = 0

‫ ( ؟‬C,3 ) ‫ ( و‬B,1) ‫و‬

( A,5)


Aperçu du document المرجح.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)


المرجح.pdf (PDF, 220 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP Texte
Documents similaires


Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.019s