242 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: 242.pdf
Auteur: ÿþkhemiri

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par ÿþInfix PDF Printer(Infix) / Infix PDF Printer, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/01/2014 à 11:23, depuis l'adresse IP 197.6.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 857 fois.
Taille du document: 269 Ko (25 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


ϦϣϷ΍βϠΠϣέ΍ήϗιϮμΨΑβΒ˷Ϡϟ΍ϊϓέ
Ϣϗέ
ŖŠũƉŗŖƔųƅŔ
ŢƆųŰƈƅŔƏřƈŠũśƅŔƇƏƆŷŨŕśŬŌ
řƔƊŕŬƊƙŔƇƏƆŸƆƅƓƅŕŸƅŔŧƎŸƈƅŕŗ
ūƊƏś
toubalaka@yahoo.fr
ϢϗέϦϣϷ΍βϠΠϣέ΍ήϗ ϮϫΎϣέΪϘΑϪ Ϡϳϭ΄ΗϲϓΎϓϼΧέΎΛ΃Ϊϗ ϲϟϭΩέ΍ήϗϦϣΔϤΛβϴϟ 
ΎϬϴϓβΒϟϻΓέΎΒόΑ ϭ΃ϲΑήόϟ΍ ϲϠϴ΋΍ήγϹ΍ω΍ΰϨϟΎΑϖ ˷ϠόΘϤϟ΍ϭ ήΒϤϓϮϧ ϲϓέΩΎμϟ΍
ωϮοϮϣϭ ϪδϔϧϡΎόϟ΍Ϧϣ ϮϴϧϮϳ ϥ΍ήϳΰΣ ϥ΍ϮΟ ϦϣβϣΎΨϟ΍ΏήΣ ϭ΃Δ ˷Θδϟ΍ϡΎ˷ϳϷ΍ ΏήΤΑ
Ϧϣ ΏΎΤδϧϻ΍ ϥϮϜϳ΃ ϪϠϳϭ΄Ηϲϓϭ΃ ϰϟϭϷ΍ΓήϘϔϟ΍Ϧϣ i ΪϨΒϟ΍ϢϬϓϲϓ ΍ΪϳΪΤΗϢ΋ΎϗϑϼΨϟ΍
ϝ˷ϭ΃ΪϘϟϭ ˮξόΒϟ΍ϥϭΩ ΎϬπόΑϦϣϥϮϜϳϡ΃ ΎϬόϴϤΟ ΎϬϨϣϱ΃ϼϣΎηΎΑΎΤδϧ΍ ΔϠΘΤϤϟ΍ νέϷ΍
ϥ΃ϩΩΎϔϣ ΍ΫΎηϼϳϭ΄Η ΪϨΒϟ΍ ϢϜϟΫ ΎϬ΋ΎϔϠΣϭΔϴϜϳήϣϷ΍ΓΪΤΘϤ ϟ΍ΕΎϳ ϻϮϟ΍Ϧϣ Ϊϴϳ΄ΘΑ ϥϮϴϠϴ΋΍ήγϹ΍
ϲϓ΍Ϯ ϟ˷Ϯϋ ϢϬϧ΃ ϦϴϋΪϣ
˷ ΎϬϠϣΎϜΑΎϬϨϣβϴϟϭ νέϷ΍ϚϠΗξόΑϦϣ ϥϮϜϳΩϮμϘϤϟ΍ΏΎΤδϧϻ΍
Ώήόϟ΍ Ύ˷ϣ΃ϚϟΫϦϴΒϨγΎϤϛϢϬϤϋ΍ΰϣΏάϜϳϱάϟ΍κϨϟ΍ϮϫϭϱΰϴϠϘϧϷ΍κϨϟ΍ϰϠϋϙ΍ΫϢϬϤϬϓ
ιϮμϨϠϟϢϬϓϰϠϋ΍Ϯϟ˷ϮϋΪϗ΍ϮϧϮϜϳϥ΃ϦϣήΜϛ΃ ϲϟϭΪϟ΍ϥϮϧΎϘϟΎΑϒϴόπϟ΍Ϛ˷δϤΗ΍ϮϜ˷δϤΗΪϘϓ
Ϣϟ ϢϬϓ Ϧϴϫ΍ήΒϟ΍ϭΔϟΩϷ΍ΔϣΎϗ·ϭϝΪΠϟ΍ϰϠϋϭ ϲδϧήϔϟ΍ϭϱΰϴϠ ϘϧϷ΍ϦϴμϨϟ΍ΎϬϨϣΎλϮμΧϭ
˷ϱ΃˷ϥ΃ΎϤϠϋ ϑϼΨϟ΍ωϮοϮϣ i ΪϨΒϟ΍κϧϲϓΩέ΍Ϯϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϰϨόϣ ΔϋΎδϟ΍ΪΣ ϰϟ·΍ϮϤϬϔϳ
ϥϭΩϲδϧήϔϟ΍ϭϱΰϴϠ ϘϧϷ΍ϥ Ύ˷μϨϟ΍ ΎϧϮϧΎϗϪϴϓϝ ˷ϮόϤϟ΍ϥϮϜϳϞϴΒϘϟ΍΍άϫϦϣ Ϟϳϭ΄Θϟ΍ϲϓ ϑϼΧ
ϥ΃Ϟϴ΋΍ήγϹϼόϓ΢ϴΘϳϱΰϴϠΠϧϹ΍˷κϨϟ΍ϯήΗϞϫΪόΑϭϯήΧϷ΍Δ˷ϴϤγ˷ήϟ΍ΓΪΤΘϤϟ΍ϢϣϷ΍ΕΎϐϟ
ϼόϓ ϪϴΟϭϲϠϴ΋΍ήγϹ΍ϒϗϮϤϟ΍ Ϟ ϫϭˮΏήΤϟ΍ ϢϜϠΗϲϓΎϬΘϠΘΣ΍ϲΘϟ΍ νέϷ΍Ϧϣ˯ΰΠΑ φϔΘΤΗ

1

ϻϯϮϘϟ΍ϥ΍ΰϴϣϲϓϝϼΘΧϻ΍ϪόΟήϣ ϲϔσΎϋ ϲγΎϴγϒϗϮϣΩ˷ήΠϣϥϮϜϳϥ΃ϭΪόϳϻήϣϷ΍ϡ΃
ˮϞϳϭ΄Θϟ΍΍άϫϥΎΤϴΘΗΎϬδϔϧΔϐϠϟ΍ϭϪδϔϧϖτϨϤϟ΍ϞϫϭˮήϴϏ
Δγ΍έΪϟ΍ϩάϫϦϣϲΗ΄ϳΎϣϲϓϪ΋ϼΠΘγ΍ϰϠϋϥϮϣΪϘϣϦΤϧΎϣϚϟΫ
 ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍έ΍ήϘϟ΍ΔϴόΟήϣI
ϲϟΎΘϟ΍΃ΪΒϤϟ΍ϰϠϋέ΍ήϘϟ΍ΔϣΪϘϣΪϛΆΗ ˰΃ 
 ΓϮϘϟΎΑ˷ϢΘϳϥ΃ϦϜϤϳϻνέ΃ϱ΃ΏΎδΘϛ΍ϥ·
ΎϬΘϠΘΣ΍ΪϗΎϬΑυΎϔΘΣϻ΍Ϟϴ΋΍ήγ·ΕΩ΍έ΃ϲΘϟ΍νέϷ΍ϥ·ϱ΃ ϝΎΤϟ΍ω΍ΰϧϲϓ ϼόϓ˷ϢΗΎϣϮϫϭ
ΓϮϘϟΎΑ
ϪϠμϓϲϓΓΪΤΘϤϟ΍ϢϣϷ΍ϕΎΜϴϣΎϬϴϠϋ˷κϧϲΘϟ΍ΉΩΎΒϤϟ΍έΎσ·ϲϓέ΍ήϘϟ΍ώϴλΪϘϟ˰Ώ˰
ΪΣ΍Ϯϟ΍ϑήΤϟΎΑϝϮϘϳϱάϟ΍ϪϨϣϊΑ΍˷ήϟ΍ΪϨΒϟ΍ϲϓ΍ΪϳΪΤΗϭϲϧΎΜϟ΍
ΎϬϟΎϤόΘγ΍ϭ΃ΓϮϘϟΎΑΪϳΪϬΘϟ΍ϰϟ·˯ϮΠϠϟ΍ϦϋΔϴϟϭΪϟ΍ϢϬΗΎϗϼϋϲϓΔϤψϨϤϟ΍˯Ύπϋ΃ϊϨΘϤϳ
ϻϯήΧ΃ΔϘϳήσϱ΄ΑϭϲγΎϴδϟ΍ΎϬϟϼϘΘγ΍˷Ϊοϭ΃ΎϬϟϭΩϦϣΔϟϭΩϞϛνέ΃ΔϣϼγΪο
 ΓΪΤΘϤϟ΍ϢϣϷ΍ϑ΍Ϊϫ΃ϊϣϰηΎϤΘΗ
ϥ΃ϭΓϮϘϟΎΑΖϠΘΣ΍νέ΄ΑυΎϔΘΣϻΎΑ΢Ϥδϳ Ϟϳϭ΄ΗϱϷϝΎ Τϟ΍ϊϗ΍ϭϲϓϝΎΠϣ ˷ϻ΃ϲϨόϳ ΎϣϚϟΫϭ
ϪϨϣύϭήϔϣήϣ΃ϮϬϟνέϷ΍ϚϠΗϦϣϞϣΎϜϟ΍ΏΎΤδϧϻ΍
ϝϼΘΧϻΔϴόϴΒσΔΠϴΘϧϞΜϤϳΎϣϮϫϭ ΔϋΎδϟ΍ϩάϫ ΪΣ ϰϟ· ϪΘϣήΑ ϖΒτϳϢϟέ΍ήϘϟ΍ϥ · 
ΖϧΎϛϯήΧ΃ΏήΣΞ΋ΎΘϧϦϣΔΠϴΘϧϥΎϛ ΪϘϓ ν έ΃Ϧϣ Ώήόϟ΍ϰϟ·ΩΎϋΎϣ Ύϣ΃ ϯϮϘϟ΍ϥ΍ΰϴϣ
ΓϮϘϟ΍ϭ ΓϮϘϟΎΑ ΩήΘγ΍ΓϮϘϟΎΑάΧ΃ΎϤϓ ήΑϮΘϛ΃ΏήΣϲϫϭϻ΃˯ϲθϟ΍ξόΑϢϬΤϟΎμϟ
ϡΰϬϳΪϗ ϞΑ ΎϬϟΎϤόΘγΎΑ ΢ϳϮϠΘϟ΍ΩήΠϤΑϙ ˷ϭΪϋϡΰϬϳΪϘ ϓ ΎϬϟΎϤόΘγ΍ϥϭΩ ϰΘΣ˯ϲηϞϛ ˷ΩήΗ
ϻϭϲγ΍ ϭ˷ήϟ΍ϝϭΰΗ ΔΘΑΎΛϖ΋ΎϘΣ ϩάϫϭ ήΧ΁ΪΣ΃ ΔϟΎϛϮϟΎΑ ϚϨϋ ϪΑέΎΤϳ Ϊϗϭ ΎϬΑ΢ ϳϮϠΘϟ΍ ϥϭΩ
ϝϭΰΗ
ϥϭ˷ήϘϳϢϬϓϞΒϗϦϣϪϴϠϋϥΎϛΎ˷Ϥϣ΢οϭ΃ϥϵ΍΢Βλ΃ϲϜϳήϣϷ΍ϲϠϴ΋΍ήγϹ΍ϒϗϮϤϟ΍ϥ ·
ϊϗ΍Ϯϟ΍ήϣϷ΍έΎΒΘϋϻ΍ϦϴόΑάΧϷ΍ϊϣϦϜϟ ϭέ΍ήϘϟ΍έΎσ·ϲϓ ϢΘϳϥ΃ϲϐΒϨϳΏΎΤδϧϻ΍ϥ΄Α
ϦϣϪΘϣΎϗ΃ΎϤΑ φϔΘΤΗϥ΃ϲϓ˷ϖΤϟ΍Ϟϴ΋΍ήγ Ϲ˷ϥ΃ ϲϨόϳΎ ˷Ϥϣ Ϟϴ΋΍ήγ·ΔϟϭΪϟϲόϴΒτϟ΍ϊ ˷γϮΘϟ΍ϭ
ΎϬΑϞΑ Δϴϗήθϟ΍αΪϘϟ΍ ϦϣΔϳϮϴΤϟ΍ΕΎϋΎτϘϟ΍ξόΒΑϭ ΎϬϨϣξόΒϟΎ ΑϞϗϷ΍ϰϠϋ ϭΕΎϨσϮΘδϣ

2

ϰϠϋ ΍ΪϳΪΟΎ ό˷γϮΗ ϲϨόϳ ΎϣϮϫϭ ΔϠΣΎϗϯήΧ΄Α ΔΒμΧν΍έ΃ϞϳΪΒΗ ϲϓ ϖΤϟ΍ΎϬϟ
˷
ϭ ΎϬϠϛ
ϊϗ΍ϮϠϟΓϮϘϟΎΑ΍ήϴϴϐΗ ϻ ϭ ΔϴϗήϋΔϴϔμΗ ήΒΘόϳ ϻ ϰΗ΄Ϥϟ΍΍άϫϥ΃ϰϜϧϷ΍ϭ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ΏΎδΣ
ϊϗ΍Ϯϟ΍ϲϓβϴϟ ΫΎθϟ΍ϭϡϮϋΰϤϟ΍ ϲόϴΒτϟ΍ϊ ˷γϮΘϟ΍ ΍άϫϭ Γ˷ϮϘϟΎΑΖ˷ϠΘΣ΍νέϷϲϓ΍ήϏϮϤϳΪϟ΍
ϝϭΪϟ΍ ϖΣϦϣ ϥϮϜϳ ϖτϨϤϟ΍ϚϟάΑ ϭ ΎϫήϴϏν έ΃ϲϓϊ ˷γϮΘϟ΍ Ϟϴ΋΍ήγϹ΢ϴ ΘΗΔόϳέΫ ϻ·
ϩΎΠΗΎΑΎό ˷γϮΘΗ ϥ΃΍ΪϨϛϭϚϴδϜϤϟ΍ ϖΣϦϣϼΜϣϥϮϜϴϓ ΎϫήϴϏϲο΍έ΃ϲϓϊγϮΘΗϥ΃ Ύϫή΋Ύγ
ϖΣϦϣ ΕΎΑ΍Ϋ· Ύ˷ϣ΃ ϲϓ΍ήϏϮϤϳΪϟ΍Ϊϳ΍ΰΘϟ΍ϦϋΞΗΎϨϟ΍ϲόϴΒτϟ΍ϊγϮΘϟ΍ΔΠΤΑ ΓΪΤΘϤϟ΍ΕΎϳϻϮϟ΍
ΔϴϧΎϜδϟ΍ΔϓΎΜϜϟ΍Ε΍ ΫΓΰϐϟ ϭϞΑ ήμϤϟϥϮϜϳϻϢϠϓ ΔϴΑήόϟ΍ νέϷ΍ϲϓϊ ˷γϮΘΗϥ΃Ϟϴ΋΍ήγ·
ϖτϨϤϠϟΎϴϓˮϞϴ΋΍ήγ·ϩΎΠΗΎΑϊγϮΘΗϥ΃ϲϓϪδϔϧϖΤϟ΍ΔϴϟΎόϟ΍
ρϭήθΑϞΒϘϳϒϴόπϟ΍ϞόΠΑ ΊϓΎϜΘϤϟ΍ήϴϏνϭΎϔΘϟ΍ϞϔϜΘϳ ϒϗ΍ϮϤϟ΍Ϧϣ ϒϗϮϣώϳϮδΘϟ ϭ
ρϮϐοϰϟ·ϊπΧΪϗ ϒϴόπϟ΍ϑήτϟ΍ϥϮϜϳ ϪϠχΖΤΗ ˷ϞΘΨϣϯϮϗϥ΍ΰϴϣ ϞχϲϓϱϮϘϟ΍
ϲϔϠϧ΍άϜϫϭ ΎϬδϔϧ ΔϔϴϨόϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍ ϦϣΕ΍˯΍ήϏ·ϰϟ·ϭΔγΎϴγϭΔϳΩΎμΘϗ΍ϭΔϳήϜδϋ ΔϋϮϨΘϣ
ϢϣϷ΍ϕΎΜϴϤϟϭϲϟϭΪϟ΍ϥϮϧΎϘϠϟΎϗήΧΓϮϘϟΎΑνέϷ΍ΏΎδΘϛ΍ϊϳήθΗϰϠϋϩΎοήΑϊ˷ϗϮϳϒϴόπϟ΍
 ΓΪΤΘϤϟ΍
ϻϯϮϗϥ΍ΰϴϣΔϟ΄δϣΔϟ΄δϤ ϟ΍Ϋ· ϯϭΪΟ΍ΫϥϮϜϳϻΪϗϱϮϐϠϟ΍ ϝΪΠϟ΍ϥ΃ϰϟ·ΎϧΩϮϘϳϪϠϛ ΍άϫϭ
ϲϨόΗϻ ΔϘϴϘΤϟ΍ϩάϫ ϥ΃ ˷ϻ· ϞπϓϷ΍ ϮϫϥΎϣίϷ΍ ϞϛϲϓϥΎϛϯϮϗϷ΍ϥϮϧΎϗϥ΃ΎϤϠϋ ήϴϏ
ϻ· ΎϬϴϓνϮΨϟ΍ ϦϋωΎϨΘϣϻ΍βϴϠϓ Δϟ΄δϤϠϟ ΔϴΑϮϠγϷ΍ ΔϳϮϐϠϟ΍Δγ΍έΪϟ΍ Ϧϋϊ ϨΘϤϧϥ΃Δ ˷ΘΒϟ΍
ϻϪϧϮϛΔϘϴϘΣϦϋΎϴοΎϐΗϪδϔϧ˯ΎϘϠΗϦϣϯϮϘϟ΍ϥ΍ΰϴϣήϴϐΘϟ΍έΎψΘϧ΍˯ϲηϱ΃ϞόϓϦϋ˯ΎϔϜϧ΍
ϞϋΎϓϞόϔΑϻ·ήϴϐΘϳ
ϢϠϋΔΣΎγϲϓϭ΃ΩΎμΘϗ΍ΔΣΎ γϲϓϭ΃ΔϛήόϣΔΣΎγϲϓΎϨϣΰϬϧ΍˯΍ϮγϪδϔϧ ϮϬϟ ήϣϷ΍ϥ· ϭ
ϰϟ·ΎϤ΋Ύϗ˷ϖΤϟ΍ϲϘΒϧϥ΃ϦϜϟϭΎ˷ϘΣ˷Ωήϧ˷ϥ΃βϴϠϓΕΎγ΍έ˷Ϊϟ΍ϦϣωϮϨϟ΍΍άϫϦϣΪμϘϟ΍Ύ˷ϣ΃ϭΔϐϟϭ
ήΧ΃ΕΎϫΎΠΗ΍Ϧϣ˷ΐϬΘϓΡΎϳ˷ήϟ΍ϩΎΠΗ΍ήϴϐΘϳϦϴΣ
ϞϜθϤϟ΍Ϟλ΃II
ϰϠϋΔΣ΍ήλ ˷κϨϳϻϲϨόϤϟ΍έ΍ήϘϠϟϱΰϴϠ ϘϧϷ΍ ˷κϨϟ΍ϥ΃ ϰϠϋ ϦϴϴϠϴ΋΍ήγϹ΍ ϒϗϮϣϡΎϗΪϘϟ 
ϻ˷ϲϨόϤϟ΍έ΍ήϘϟ΍ϥ΃ϚϟΫϲϓϢϬϠϴϟΩϭΔϠΘΤϤϟ΍νέϷ΍ϞϣΎϛϦϣϥϮϜϳϥ΃ϲϐΒϨϳΏΎΤδϧϻ΍ϥ΃
(all the territories)ϱ΃ all ϝϮϘϳϻ ϮϬϓ ϲο΍έϷ΍ϊϴϤΟ ϱ΃ ϊϴϤΟ ΔϤϠϛ ήϛάϳ

3

ϥΎϛϲο΍έϷ΍ϊϴϤΟϦϣϦϜϳϢϟϥ·ΏΎΤδϧϻ΍˷ϥΈϓ(Enthymème)ήϤπϣαΎϴϗϰϠϋ˯ΎϨΑϭ
ϥΎϛ ϼΜϣ ΎΒϟΎγϦϜϳϢϟ΍Ϋ·˯ϲθϟ΍ϥ ΃Ύ ˷ϴϤΘΣ βϴϟΫ· ΔτϟΎϐϣϚϟΫϲϓϭ ΎϬπόΑ ϦϣΓέϭήο
.ΎϣΎϤΗήΧ΁ΎΌϴηϥϮϜϳϥ΃ϪόγϮΑϪ˷ϧ΃ϚϟΫ˱ΓέϭήοΎΒΟϮϣ
ϲϠϳΎϣήϤπϤϟ΍αΎϴϘϟ΍΍άϫϲϓϞλϷ΍ϭ
 ΎϬπόΑϦϣΎ˷ϣ·ϭϲο΍έϷ΍ϊϴϤΟϦϣΎ˷ϣ·ϥϮϜϳϥ΃ΪΑϻΏΎΤδϧ΍Ϟϛ
 ϲο΍έϷ΍ϊϴϤΟϦϣϥϮϜϳϥ΃ΐΠϳΏΎΤδϧϻ΍˷ϥ΄Αέ΍ήϘϟ΍ϞϘϳϢϟ΍ΫΈϓ
 ΎϬπόΑϦϣϥϮϜϳϥ΃ΐΠϳΏΎΤδϧϻ΍˷ϥ΄ΑϝϮϘϳϮϬϓ
ήΧ΁ϝΎΜϤΑϪΗέϮλϩάϫϭ
 ˯ΎπϴΑΎ˷ϣ·ϭ˯΍ΩϮγΎ˷ϣ·˯ΎϴηϷ΍
 ΩϮγ΃˯ϲθϟ΍˷ϥ΄ΑϞϘϳϢϟ΍ΫΈϓ
 ξϴΑ΃Ϫ˷ϧ΄ΑϝϮϘϳϮϬϓ
ΐδΤϓ˯ΎπϴΑϭ˯΍ΩϮγΖδϴϟ˯ΎϴηϷ΍Ϋ·ΔΌσΎΧΔϣΪϘϣϰϠϋϡϮϘϳαΎϴϘϟ΍΍άϫ˷ϥ΃΢ο΍Ϯϟ΍Ϧϣϭ
Ϧϣϭ΃ϲο΍έϷ΍ϊϴϤΟϦϣΐδΤϓϥϮϜϳϻ ΏΎΤδϧϻ΍˷ϥ΃ΎϤϛ ϯήΧ΃ϥ΍Ϯϟ΄ΑϚϟάϛΎϤϧ·ϭ
ϩάϫϦϣϕΩ ΃ϭϒτϟ΃ϰϨόϤΑϥϮϜϳϥ΃ ϭ΃ΎϬΒϠϏ΃Ϧϣϭ΃ΎϬϔμϧϦϣϥϮϜϳϥ΃ϦϜϤϳΫ· ΎϬπόΑ
ΔϣΪϘϤϟ΍ϲϓΔτϟΎϐϤϟ΍ϦϤϜΗϭ ϪΗΎϐϟϊϴϤΠΑέ΍ήϘϟ΍ιϮμϧϲϓήϣϷ΍ ΡήθϨγ ΎϤϛ ϲϧΎόϤϟ΍
ϰϠϋϭ ϦϴϟΎϤΘΣ΍ϦϣήΜϛ΃Ύ Ϭ˷ϧ΃ϦϴΣϲϓϦϴϨΛ΍ Ϧϴ ϟΎϤΘΣ΍ϲϓ ΕϻΎϤΘΣϻ΍ΕήμΣϲΘϟ΍ϯήΒϜϟ΍
ήδϳ΄ΑϪϴϠϋν΍ήΘϋϻ΍Ω˷ήΠϤΑϩΪϴϨϔΗϪόϣϞϬδϳ΍ΩΎδϓΪγΎϔϟ΍ϢϬγΎϴϗ ΍ ϮϨΑ ΓΪγΎϔϟ΍ΔϣΪϘϤϟ΍ϩάϫ
ϦϣΏΎΤδϧΎ ΑϞϘϳϢϟ΍Ϋ· έ΍ήϘϟΎϓ Ϫ΋΍ήΟ·ϲϓΎϫϭΪϤΘϋ΍ϲΘϟ΍ ΎϬδϔϧ ΔϘϳήτϟ΍ ϲϫϭϻ΃ ΔϘϳήσ
ϚϟάϛϞϘϳϢϟ ϮϬϓ ϲδϧήϔϟ΍ϭ΃ϱΰϴϠ ϘϧϷ΍ΎϬϠΑΎϘϣϭ ϊϴϤΟ ΔϤϠϛήϛάϳϢϟϪϧϷ ϲο΍έϷ΍ ϊϴϤΟ
κϨϟ΍ϭ΃ϱΰϴϠ ϘϧϷ΍κϨϟ΍ϲϓ˯΍Ϯγ ξόΑΔϤϠϛήϛάϳϢϟϪϧϷΎ

ϬπόΑϦϣΏΎΤδϧΎ Α
ϞϘϳϢϟϱ΃ϲδϧήϔϟ΍

...Withdrawal from some territories
Ϛϟάϛϻϭ
...Retrait de quelques territoires

4

ΔΜϟΎΛΔϴϧΎϜϣΈΑϝϮϘϳ ϼόϓ Ϫ˷ϧ·ˮ ϯήΗΎϳϝϮϘϳ΍ΫΎϤΒ ϓ ΎϬπόΒΑϻϭ ϲο΍έϷ΍ ϊϴϤΠΑϞϘϳϢϟ΍Ϋ· ϭ
ϦϳάϠϟ΍ϲδϧήϔϟ΍ϭϱΰϴϠϘϧϷ΍κϨϟ΍ΎϬϨϣΔλΎΧϭΎϫή΋Ύγέ΍ήϘϟ΍ιϮμϧΎϬϴϠϋΖ˷μϧϲΘϟ΍ϲϫ
ΔϴϧΎϜϣϹ΍ϩάϫϭ Ϟϳϭ΄Θϟ΍ϲϓϑϼΧϝΎΣϲϓΓ΍ϭΎδϤϟ΍ϡΪϗβϔϧϰϠϋϭΎϤϫΪΣϭΎϤϬϴϠϋϝϮόϳ
ΔΜϟΎΜϟ΍
ήϴΧϷ΍ω΍ΰϨϟ΍ϲϓΔϠΘΤϤϟ΍νέϷ΍ϦϣΏΎΤδϧϻ΍
Le retrait des territoires occupés lors du récent conflit
Withdrawal from territories occupied in the recent conflict
ϲϜϴΒϴϜϟ΍Δϗ΍Ϊμϟ΍ϊϗϮϣ ιϮμϧ ϰϠϋϦϳΪϤΘό ϣϪ ϨϋΐϴΠ Ϩγ Ύϣ ϚϟΫϭˮϚϟΫήϴδϔΗ ΎϤϓ
ϊϗϮϤϟ΍ϝϮϘϳφϔΤΗϥϭΩϞϴ΋΍ήγ·ϒϗϮϤϟϲ˷ϨΒΘϤϟ΍1ϲϠϴ΋΍ήγϹ΍
 έ΍ήϘϟ΍ϲϓϰϟϭϷ΍ΓήϘϔϟ΍Ϧϣ i ΪϨΒϟ΍Ϟϳϭ΄ΗϲϓϑϼΧΪΟϮϳ
 ϱΰϴϠΠϧϹ΍˷κϨϟ΍ϝϮϘϳ
Withdrawal of Israel’s armed forces from territories occupied in
 the recent conflict.
 ˰ΑϢΟήΘϳΎϣϚϟΫϭ
Retrait des forces armées israéliennes de (sic !) territoires occupés
 au cours du récent conflit.
 ϰϟ·ήϴθϳ ϲϤγήϟ΍ ϲδϧήϔϟ΍έ΍ήϘϟ΍κϧϦϜϟϭ
Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au
 cours du récent conflit.
 !΍άϜϫ ΔϳΎϨϋϞϜΑΎϬΒϨΠΗϊϗϭΪϗ

(all)ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ΔϤϠϜϟ΍ ˷ϥ΃ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ϦϣΪΑϻϭ

withdrawal from all the βϴϟϭ withdrawal from territories
 ϲϠϴ΋΍ήγϹ΍Ϟϳϭ΄Θϟ΍ΪϛΆϳΎϣϚϟΫϭterritories
˷ΪΑϻϭ ΊσΎΨϟ΍Ϯϫϲδϧήϔϟ΍κϨϟ΍ϭ΢ϴΤμϟ΍ϮϫϱΰϴϠ ϘϧϷ΍κϨϟ΍ϥ΃ϦϳήΒΘόϣϢϬϤϋί΍άϫ 
ΔϜϠϤϤϟ΍ήϴϔγϭ έ΍ήϘϟ΍ωϭήθϣέ ˷ήΤϣ ϥϭΩ΍έΎϛΩέϮϠϟ΍ϥ ϷϝϭϷΎΑάΧϷ΍Ϧϣ ϢϬϳ΃έΐδΣ
1

www.amitiesquebec-israel.org

5

˷ΪΘόϤϟ΍ϮϫϱΰϴϠ ϘϧϷ΍κϨϟ΍ϥ΄Α ΎϬϠϫ΃ϦϣΪϫΎηΪϬη Ϊϗ ϭ ΪϬη ΓΪΤΘϤϟ΍ϢϣϷ΍ϲϓ ΓΪΤΘϤϟ΍
έ΍ήϘϟ΍ϥ΃ϦϴΣϲϓ ΎϳΰϴϠϘϧ΃ϪϠλ΃ϲϓϥΎϛέ΍ήϘϟ΍ωϭήθϣϥ΃Ϛϟ Ϋ ΍˯ΪΑέ˷ήΤϤϟ΍ Ϫϧ΃ΔΠΤΑ ϪΑ
κϨϟ΍ ϥϮϜϳϦϟϪΗΩΎϬηϰϠϋ˯ΎϨΑϭ ΎϴϤϣ΃ Ϯϫ ϞΑ ΎϴδϧήϓϻϭΎϳΰϴϠ Ϙϧ΃ϥϮϜϳϥ΃ϦϜϤϳϻϪδϔϧ
ϥ·ϢϬϳϻϭ ϢϫήψϧϲϓϊΒτϟΎΑΔΌσΎΧΔϤΟήΘϟ΍ϩάϫϭ ϱΰϴϠϘϧϷ΍κϨϠϟ ΔϤΟήΗ ϯϮγ ϲδϧήϔϟ΍
ϝΎΣϲϓ ˰ ϲδϧήϔϟ΍ϭϱΰϴϠϘϧϷ΍˰ ΎόϣϦϴμϨϟΎΑάΧϷ΍ΓέϭήπΑϞ΋ΎϘϟ΍΃ΪΒϤϟ΍ϚϟάΑ΍ϮϔϟΎΧ΍ϮϧΎϛ
ήψϨϟ΍ϑήμΑέ΍ήϘϟ΍ ˷ϥ΃΍ϮγΎϨΗϢϬ˷ϧ΃ΎϤϛΔϴϟϭΪϟ΍ΔϤ˷ψϨϤϟ΍ιϮμϧϦϣκϧϞϳϭ΄ΗϲϓϑϼΧ
ΪϗϥϮϜϳϥ΃ΪόΑ βϠΠϤϠϟ ϲδϧήϔϟ΍ϭϱΰϴϠϘϧϷ΍Ϫϴ˷μϨΑϡ˷ΪϘϳϥ΃Ϧϣ Ϫϟ˷ΪΑϻϪϋϭήθϤΑϡΪϘΗϦϤϋ
ϲϓΎόϣΎϤϬΑϡΪϘϳϥ΃ϪϟϝϮΨϳΎμϴΤϤΗϢϬϠΒϗϦϣκΤϣϭ ϦϴϤΟήΘϤϟ΍ϭϦϴϳϮϐϠϟ΍ϰϠϋνήϋ
ϰϠϋ ϥΎ˷ϤΘϳϪπϓέϭ΃ ϩέ΍ήϗ· ΎϤϧΈϓξϓέϭ΃ ˷ήϗ΃΍Ϋ·ϭ ήΧ϶ϟΔϤΟήΗ΍άϫϥ΃ϢϋίΎϣήϴϏ
˯ϲη˷ϞϛϦ˷ϳΰΗΔΒϏήϟ΍ϦϜϟϭΎόϣϦϴ˷μϨϟ΍αΎγ΃
ϊϗϭΪϗϪ˷ϧ΄Α ϝϮϘϳϦϴΣϲϠϴ΋΍ήγϹ΍ϒϗϮϤϠϟ έϮϛάϤϟ΍ϊϗϮϤ ϟ΍ίΎϴΤϧ΍φΣϼϧϥ΃ϦϣΎϨϟΪΑ ϻϭ
ϩάϫ˷ϥ΃ΎϤϠϋˮϥϭΩ΍έΎϛΩέϮϠϟΎϛϚϟάϛ΍ΩϮϬη΍ϮϧΎϛϞϬϓΔϳΎϨϋϞϜΑ (all)ϊϴϤΟΔψϔϟΐ˷ϨΠΗ
ΏΎϫέϹ΍ ˷Ϊο΍άϜϫ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ΏΎϫέϹ΍ ˷ΪοϞϴ΋΍ήγ·ϦϋωΎϓ˷Ϊϟ΍ΎϬΘ˷ϤϬϣΔϴόϤΠϟ΍
νέϷ΍ϪΟϭϰϠϋϦϴϴϨϴτδϠϓΩϮΟϮΑ΍ϮϓήΘϋ΍ϚϟάΑϢϬ˷ϧ΃φΣϼϤϟ ΍Ϧϣ ˷ϦϜϟϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍
Ϟϴ΋΍ήγ·ήϳήΤΗϱ ΃ϡϮϋΰϤϟ΍ήϳήΤΘϟ΍ϞΒϗ ϦϴτδϠϓνέ΃ϲϓ ϢϫΩϮΟϭήϜϨΗϞϴ΋΍ήγ· ΖϧΎϛ
ϥϮϘΤΘδϳϢϬϠόΠΗΓήϳήηΔόϴΒσϦϣ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ˯ϻΆϫ˷ϥ΃ϻ· ϱΰϴϠϘϧϷ΍έΎϤόΘγϻ΍Ϧϣ
ήϴΨϟ΍ϙΎϨϫϭή˷θϟ΍ϙΎϨϫΔτϴδΑΓήψ˷Ϩϟ΍ϭϢϬϠΒϗϦϣήϤΤϟ΍ΩϮϨϬϟ΍ϞΜϣϢϬϠΜϣΔ˷ϴϋΎϤΠϟ΍ΓΩΎΑϹ΍
ήΗέΎγϝϮΑ˰ϥΎΟϡϮϳΕ΍ΫϝΎϗΎϤϛϢϴΤΠϟ΍ϢϫϥϭήΧϵ΍ϭ΃ή˷θϟ΍ϢϫϥϭήΧϵ΍ϭήϴΨϟ΍ϦΤϧϭ
˷κϨϟ΍˷ϥ΃ϰϠϋ ϪϟϻΪΘγ΍ ϲϠϴ΋΍ήγϹ΍ϲϤγήϟ΍ϒϗϮϤϟ΍˯΍έϭΎϳήΟ έϮϛάϤϟ΍ϊϗϮϤϟ΍ ϰϨΑΪϘ ϟϭ
:(all ΓέΎΒόϟ΍΢ϳήμΑϞϘϳϢϟϱΰϴϠϘϧϷ΍
From all the territories occupied in the recent conflict
ϲϓ Ύϣ ˷Ϣϫ΃ Ζδϴϟ (all)˷ϥ΃ϪΗΎϓ ΪϘϟϭ ήϴΧϷ΍ω΍ΰϨϟ΍ ϲϓΔϠΘΤϤϟ΍ ΍΍Ο

Ϧϣ ϱ΃

έ΍ήϘϟ΍ϝΎϗϮϠϓϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΃ϮϫϪϴϓϢϫϷ΍Ϋ·˷κϨϟ΍
 Withdrawal from the territories
 ϪϟϮϗϰϠϋΎΌϴηΩ΍ίΎϤϟ

6

 Withdrawal from all the territories
ΔϘϳήτΑ ΎϤϬϟϻΪΘγ΍ ΎϴϨΑ ΎϤϬϧϷϒϳήόΘϟ΍ ϼϔϏ΃ ϲϠϴ΋΍ήγϹ΍ϒϗϮϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ϊϗϮϤϟ΍˷ϦϜϟ
ΔλΎΧΔϴδϧήϓΔϤΟήΗΡ΍ήΘϗ΍ϰϟ·ΎϤϫΩΎϗΎϣϚϟΫϭΓήϜϧ(territories)Δψϔϟ˷ϥ΃ϰϠϋΔϴϨϤο
ϱΰϴϠΠϧϹ΍˷κϨϠϟϢϬΑ
Retrait de (!) territoires occupés
ϲϤγ˷ήϟ΍ϲδϧήϔϟ΍κϨϟ΍ϪϟϮϘϳΎ˷ϤϋΎοϮϋ
Retrait des territoires occupés
ϭ΃ΎϬΌτΧϰϟ·ϭ΃ΔϤΟήΘϟ΍ Δ˷Τλϰϟ·ΔϠμΑ˷ΖϤϳϻ ΎϤϴδΟ ΎϳϮϐϟ΄τΧ ϢϬΘϤΟήΗϲϓϥ΃ Ύότϗϭ
ϖϴϗΪϟ΍Ϟ˷μϔϤϟ΍ϞϴϠΤΘϟΎΑϲΗ΄ϳΎϣϲϓϪϟϭΎϨΘϨγΎϣϮϫϭΎϬΗ˯΍Ωέϭ΃ΎϬΗΩϮΟϰϟ·
ϱΰϴϠϘϧϷ΍ϦϴμϨϟ΍ϲϓ

(les territoires) ϭ (territories) ϰϨόϣΔϟΎ δϣ -III
ϲδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍Δϟ΄δϣϭΎϋΎΒΗϲδϧήϔϟ΍ϭ

ΔϐϠϟ΍ήψϧΔϬΟϭϦϣ ϭϖτϨϤϟ΍ήψϧΔϬΟϭϦϣ νέ΃ΔϤϠϛϲϓϞλϷ΍ ϲϠϳΎϣϲϓ ϝϭΎϨ Θϧ
ϊΟήϣϮϫϱάϟ΍ϱΰϴϠ ϘϧϷ΍˷κϨϟ΍˷ϥ΃ϚϟΫ ΎϬόϴϤΟέ΍ήϘϟ΍ιϮμϧϲϓ ΓήϜϧϡ΃ΔϓήόϣϲϫϞϫ
Γ΍Ω΃ϦϣΔϳέΎϋΎϬϧ ϷΓήϜϧϲϫ (territories)ΔϤϠϛ˷ϥ΄ΑΔϠϫϭϝϭϷϲΣϮϳϦϴϴϠϴ΋΍ήγϹ΍
ΔϳΰϴϠϘϧϷ΍ϲϓϲϫΓΩήϔϤϟ΍ΓήϜϨϟΎϓ(the)ϒϳήόΘϟ΍
A territory
ϮϬϓΎϬόϤΟΎϣ΃
Territories
ϦϴϟΎΤϟ΍ϲϓ ΔΑϮΤμϣϥϮϜΗ Ύϓ˷ήόϣΎόϤΟϭ΃Ύϓ˷ήόϣ΍ΩήϔϣϥϮϜΗϦϴΣΎϬδϔϧΔϤϠϜϟ΍ ˷ϥ΃ΎϤϠϋ
(the)ϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΄˰Α
 The territory ; the territories
ϦϣΔϓήόϣ ϞΑ ΓήϜϧΖδϴϟ έ΍ήϘϠϟϱΰϴϠ ϘϧϷ΍˷κϨϟ΍ϲϓ (territories)ΔϤϠϛ˷ϥ΃ ˷ϻ·
ϦϴΘϬΟ
ΔϴόΟήϣϭ ΎϬϟΎϗΎϴγϞΜϤϳϱάϟ΍ ΎϬΑϖΣϼϟ΍ΖόϨϟΎΑΔϓήόϣΎϬ˷ϧ΃ϲϫϰϟϭϷ΍ΔϬΠϟ΍

 Ɣ

ΔϴϟϻΩϭΔϳϮΤϧϱ΃ΔϴϔϳήόΗ

7

Territories occupied in the recent conflict.
˷ϥ΃ΎϬϨϣϢϬϔϧϥ΃ΎϨόγϮΑϥϮϜϳϦϠ ϓ ΔϓήόϣϞΑΓή ϜϧΖδϴϟ (territories) Δψϔϟ˷ϥ΃ΎϤΑϭ
ΎϬόϴϤΟϦϣβϴϟϭϲο΍έϷ΍ξόΑϦϣ˷ϢΘϳϥ΃ΐΠϳΏΎΤδϧϻ΍
ϒϳήόΘϟ΍ϦϣήΧ΁ωϮϧΔϤΛΫ· ϞϜθϤϟ΍Ϟλ΃ϰϟ·ΎϧΩϮϘΘγϲΘϟ΍ϲϬϓ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϬΠϟ΍Ύϣ΃ Ɣ
ΞΗΎϧϲϔσΎϋϢϬϓϞϛϦϋΎλϮμΧϭϡΎϬϓϷ΍ϦϋϰϔΨϳϰΘΣ˷ϕΪϳϒτϠϟ΍ϦϣΔϳΎϏϰϠϋϮϫ
ήψϧΔϬΟϭΎϤϫ ϻ΃ϦϴΘϠϣΎϜΘϣήψϧϲΘϬΟϭϦϣϪτΒ οϡϭήϧΎϣϚϟΫϭ ϲϔσΎϋϖτϨϣϦϋ
ϭ ϊϴϤΟ ϲψϔϟϦϴΑϕήϔϟ΍Δϟ΄δϤϟ ϪδϔϧΖϗϮϟ΍ϲϓϦϴοήόΘϣ ΔϐϠϟ΍ήψϧΔϬΟϭϭϖτϨϤϟ΍
 Ϟϛ
ϖτϨϤϟ΍ήψϧΔϬΟϭƇ
ϲϫϻ΃ΕΎχϮϔϠϤϟ΍Ϧϣω΍Ϯϧ΃ΔΛϼΛϖτϨϤϟ΍Ω˷ΪΤϳ
ωϮϤΠϣϦϣ΍ΩΪΤϣ΍ήμϨϋ˷κΨϳϱάϟ΍ϮϫϭΔλϮμΨϣΔϴπϗϞΜϤϳϱάϟ΍υϮϔϠϤϟ΍ ΃
ϪϟΎΜϣϭ
The red apple (in the tray) I picked it from my garden
La pomme rouge (dans le plateau), je l’ai cueillie de mon jardin
 ϲΘϘϳΪΣϦϣΎϬΘϔτϗ ΔϴϨϴμϟ΍ϲϓϲΘϟ΍ ˯΍ήϤΤϟ΍ΔΣΎ˷ϔΘϟ΍
φϔϟϭ ΎϬϴϠΑΎϘϣ ϻϮϟΪϣϚϟάϛϭ ΍ΩΪΤϣϭΎ ϴόϗ΍ϭ ϻϮϟΪϣΔΣΎϔΗΔϤϠ ϛϝϮϟΪϣ ϥϮϜϳ ΎϨϫϭ
ΎϬϟΎόΟήϣϞΜϤϳ ΔϴϨϴλ
ήλΎϨϋϦϣΩ˷ΪΤϣήϴϏ΍ήμϨϋ˷κΨϳϱάϟ΍ϮϫϭΔϳΩϮΟϭΔϴπϗ Ϯϫϱάϟ΍υϮϔϠϤϟ΍ Ώ

ϪϟΎΜϣϭωϮϤΠϤϟ΍
An apple (in the tray) I picked it from my garden
Une pomme (dans le plateau), je l’ai cueillie de mon jardin
 ϲΘϘϳΪΣϦϣΎϬΘϔτϗ ΔϴϨϴμϟ΍ϲϓ ΓΪΣ΍ϭΔΣΎϔΗ
ϲόϗ΍ϮϓΔΣΎϔΗϝϮϟΪϣΎ˷ϣ΃Ι˷ΪΤΘϤϟ΍ΎϬϔτϗϲΘϟ΍ΔϴϨϴμϟ΍ΕΎΣΎϔΗϦϣΎ˷ϳ΃ϑήόϧϻϦΤϧΎϨϫϭ
ΩΪΤϣήϴϏϪϧ΃˷ϻ·

8

ωϮϤΠϤϟ΍ήλΎϨϋϦϣήμϨόΑϖϠ όΘϳϱάϟ΍Ϯϫϭ ΔϤ˷ϤόϣΔϴπϗϞΜϤϳϱάϟ΍υϮϔϠϤϟ΍ Ν
ϦϣήμϨϋ˷ϞϛϰϠϋϯήΠΗϥϷΔΤϟΎλϪ˷μΨΗϲΘϟ΍ΔϣϮϠόϤϟ΍˷ϥ΃ΎϤΑϦϜϟϭ

 ϲϨόϤϟ΍

ϕΎϴδϟΎΑϑ˷ήόϣϮϫϱάϟ΍Ϫ˷ϠϛωϮϤΠϤϟ΍ϰϠϋϱήΠϳΕΎΒΛϹΎϓωϮϤΠϤϟ΍ήλΎϨϋ
Every apple (in the tray)I picked it from my garden
Chaque pomme (dans le plateau), je l’ai cueillie dans mon
 jardin
 ϲΘϘϳΪΣϦϣΎϬΘϔτϗ ΔϴϨϴμϟ΍ϲϓ ΔΣΎ˷ϔΗ˷Ϟϛ
ΎϨϧΈϓ ΔΣΎϔΗϞϛ ΎϨϠϗ Ύϣ ΍Ϋ ·ΎϨϧ΃ ϭ ΔϓήόϤϟΎΑϖΤϠΗϥ΃ΎϬόγϮΑΓήϜϨϟ΍˷ϥ΃ϲϨόϳΎϣ΍άϫϭ
ϒϳήόΘϟ΍΍άϫϥ΃ϲϨόϳΎϤϣˬ˯ΎϨΜΘγ΍ϥϭΪΑ ΎϬόϴϤΟ ΔϴϨϴμϟ΍ϲϓΕ΍ΩϮΟ ϮϤϟ΍ΕΎΣΎϔΘϟ΍ϲϨόϧ
ϝϮϘϧϥ΃ϞΜϣβϨΠϟ΍ή΋Ύγϰϟ·˷ΪΘϤϳ
 ΔΒΠόϣΎϬϴΑ΄ΑΓΎΘϓϞϛ
ϱ΃
 ΔΒΠόϣΎϬϴΑ΄Α ΔϣΎϋ ΓΎΘϔϟ΍
ϭ΃
 ΕΎΒΠόϣϦϬϴΑ΄Α ΔϣΎϋ ΕΎϴΘϔϟ΍
ΔϤ˷ϤόϤϟ΍ΔϴπϘϟ΍ϰϨόϣ΍άϫϭ
ϲϫΕΎχϮϔϠϤϟ΍Ϧϣω΍Ϯϧ΃ΔΛϼΛήϴϏΔϤΛβϴϟϥ΄ΑΎϨϠϗήδϳ΃ϞϜηϲϓήϣϷ΍ΎϧΰΟϭ΃΍Ϋ·ϭ
ΓήϜϧωϮοϮϤϟ΍ϪϴϓυϮϔϠϣƔ
ΔϓήόϣωϮοϮϤϟ΍ϪϴϓυϮϔϠϣϭƔ
ΔϓήόϤϟΎΑΔϘΤϠϣΓήϜϧϞΑΔϓήόϣϻϭΓήϜϧϻωϮοϮϤϟ΍ϪϴϓήΧ΁ϭƔ
ΔϓήόϤϟ΍Ύϣ΃ΓΪΣ΍ϭΓήϜϨϟ΍ ϥ΃ϲϨόϳΎϣ ϭ΃ΔϓήόϤϟ΍ϭΓήϜϨϟ΍ήϴϏΔϤΛβϴϟϥ΃ ϲϨόϳ ΎϣϚϟΫϭ
ϦϣΖδϴϟΎϤϬΘγ΍έΩϭ ΔϴδϨΟΔϓήόϣϮϫήΧ΁ϭΔϳΪϬϋΔϓήόϣϮϫΏήο

 ϥΎΑήπϓ

ΓήϜϨϟ΍ϦϴΑϕήϔϟ΍Ϋ· ΔϴΑϮϠγϷ΍ϭϮΤϨϟ΍ΕϻϮϤθϣϦϣΎπϳ΃ϞΑΐδΤϓϖτϨϤϟ΍ΕϻϮϤθϣ
ϮΤϨϟ΍ ΕϻϮϤθϣϦϤϓϦϴΘϓήόϤϟ΍ϦϴΑϕήϔϟ΍Ύϣ΃

 ϮΤϨϟ΍ΕϻϮϤθϣϦϣϲϫΔϓήόϤϟ΍ϭ

ΔϧέΎϘϤϟ΍ΔϴΑϮϠγϷ΍ϭϥέΎϘϤϟ΍ϮΤϨϟ΍ϭΎόϣΔϴΑϮϠγϷ΍ϭ

9

 ΔϴΑϮϠγϷ΍ϭϮΤϨϟ΍ήψϧΔϬΟϭƇ
(Détermination anaphorique)˷ϱΪϬόϟ΍ ϒϳήόΘϟ΍ΎϤϫ ϦϴΑήοϰϟ·ϒϳήόΘϟ΍ϢδϘϨϳ 
(Détermination générique)ϲδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϭ
ϰϠϋϪϠόΠΗϦ΋΍ήϗϪϟϭ ΎϣϮϠόϣ΍ΩϮϬόϣΩήϔϟ΍ϥϮϜϴϓ Ω΍ήϓϸϟϒϳήόΗ Ϯϫ ϱΪϬόϟ΍ϒϳήόΘϟ΍
˷
-1
ΔΛϼΛΏήο΃
ϱήϛΫΪϬϋ
˷
΃
 βϣϷΎΑϪϴϟ·ΎϨΛ˷ΪΤΗϱάϟ΍ϞΟήϟ΍Ζϳ΃έ
J’ai rencontré l’homme à qui nous avons parlé hier
I meat the man, to whom we spoke yesterday
ϲϨϫΫΪϬϋ
˷
Ώ

ˮΔϴϠϜϟ΍έΎΒΧ΃Ύϣ

ϪϠϴϣίΐϟΎσϝ΄δϳϥ΃ϞΜϣ

 Qu’y a-t-il de nouveau à la faculté ?
What’s the new in the faculty?
ϱέϮπΣΪϬϋ
˷
Ε

 ϡϮϴϟ΍Ϣϴϋ˷ΰϟ΍ΩϮόϳ
Le leader rentre aujourd’hui
The leader is coming back today
ϭ΃ωϮϤΠϣϰϟ·ΎϬΑΎδΘϧΎΑ˯΍ϮγΕ΍ήϜϨϟ΍Ω΍ήϓ

ϸϟϒϳήόΗϮϬ ϓ ϲδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍
˷
Ύϣ΃ -2

ΕΎϐϠϟ΍ή΋Ύγϲϓϊ΋ΎηϮϫϭϑέΎόϤϟΎΑΕ΍ήϜϨϟ΍Ω΍ήϓϷ΍ϖΤϠΗ΍άϜϫϭΎϬΗΎϴϫΎϣϭ΃ΎϬμ΋ΎμΨΑ
βϔϧϲΑϭέϭϷ΍ ϱΪϨϬϟ΍ϮΤϨϟ΍ϞϤόΘδϳϭ ϪΗΎΒΛ·ΔϘϳήσϲϓϯήΧ΃ϰϟ·ΔϐϟϦϣϒϠΘΨϳϪ˷ϧ΃ϻ·
détermination ϲϫϭϻ΃ϪϴϠϋΔϟϻΪϠϟ

 ϲΑήόϟ΍ϮΤϨϟ΍ϲϓΔϠϤόΘδϤϟ΍

 ΓέΎΒόϟ΍

(le sens général) ϡΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰όϟ΍ϰϨόϤϟ΍ΓέΎΒϋϚϟάϛϞ˰ϤόΘδϳϭ générique
ΔϤ˷ϤόϤϟ΍ΔϴπϘ ϟΎΑ ΔϘσΎϨϤϟ΍ ϩϮϋΪϳΎϣ ϪδϔϧϮϫ ϭ (Généralisation)ϢϴϤόΘϟ΍ ϭ΃
(Proposition généralisée)
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍ϞϤόΘδΗϭƆ

10

 ϝ΃ Ϧϋ Ϟϛ Ώ ϮϨΗϭ βϨΠϟ΍Ω΍ήϓ΃ϕ΍ήϐΘγϻΔ˷ϴδϨΠϟ΍ ϝ΃ ˰˰ΑΎΑϮΤμϣΩήϔϤϟ΍ 
ΔϘϴϘΣ
 Γ΃ήϣ΍Ϟϛ Γ΃ήϤϟ΍ήϳήΤΗ
L’émancipation des femmes
Women emancipation
 ϝ΃ Ϧϋ Ϟϛ ΏϮϨΗϭΩ΍ήϓϷ΍κ΋ΎμΧϕ΍ήϐΘγϻΔ˷ϴδϨΠϟ΍ ϝ΃ ˰˰ΑΎΑϮΤμϣΩήϔϤϟ΍ 
΍ίΎΠϣ
ΓήϘΒϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ϚϟΫ
(Ce livre)
(That book)
κ΋ΎμΧϦϣΐΘϜϠϟΎϣήμΘΨϳϱάϟ΍ΏΎΘϜϟ΍Ϫϧ΃ϰϨόϤΑίΎϴΘϣΎΑΏΎΘϜϟ΍ΎϨϫΎϫΏΎΘϜϟ΍ϲϨόϳϭ
(le Livre par ˰Α  Qur’an)ΔψϔϟϖϴϓϮΘϟ΍ϦϣήϴΜϜΑϢΟήΗήϴΘϟϮϓϥ΃φΣϼϤϟ΍Ϧϣϭ
ϥϮϓήόϳ΍ϮϧΎϛϦϣϒλϭϰϠϋϭΔ ϳΰϴϠϘϧϷ΍ (Sale) ϞϳΎλΔϤΟήΗϰϠϋ˯ΎϨΑ excellence)
 (B) ϑήѧѧѧѧΤΑ(La Bible) ΏΎΘϜϟ΍ΓέΎΒϋϥ΁ήϗΔϤϠϛϞΑΎϘΗϭϦϴϴδϧήϔϟ΍ΔϟΎ˷Σ˷ήϟ΍ϦϣΔϴΑήόϟ΍
ΓΩ΍ήϤϟ΍ΔψϘϠϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϭϲδϨΟϒϳήόΗΙ΍ΪΣϹΔϘϳήτϟ΍ϩάϫϰϟ·ϥϭΪϤόϳΎϧΎϴΣ΃Ϋ· ήϴΒϜϟ΍
ΎϴϤϴϤόΗϻΎϤόΘγ΍
 Φϟ· ˬϞϴϠϟ΍ˬέΎϨϟ΍ˬΪϳΪΤϟ΍Ω΍ήϓϷ΍ΔϴϫΎϣϒϳήόΘϟΔ˷ϴδϨΠϟ΍ ϝ΃ ˰˰ΑΎΑϮΤμϣΩήϔϤϟ΍ 

 ϝ΃ ˰ Αϑ˷ήόϤϟ΍ΩήϔϤϟ΍ϰϟ·ΎϤ΋΍ΩΪϤόΗΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϥ΃ΞΘϨΘδϧϥ΃ΎϨόγϮΑϥϮϜϳ΍άϜϫϭ
βϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟΔ˷ϴδϨΠϟ΍
Δϴδϧήϔϟ΍ϞϤόΘδΗϭƆ
ϝϮϘϳΎϤϛ˷ΪόϠϟϞΑΎϗϮϫΎϤϟϭ΃βϨΠϟ΍Ω΍ήϓ΃ϕ΍ήϐΘγϻ (les)ϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΃ϊϣϊϤΠϟ΍ 
ϚϟάϛϲΑέϭϷ΍ϱΪϨϬϟ΍ϮΤϨϟ΍
 Γ΃ήϤϟ΍ήϳήΤΗ
 L’émancipation des(de les) femmes
 βϴϟϭ

11

L’émancipation de la femme
ϞΑΎϘϟ΍ϊϣ ϥϮϜϳ βϨΠϟ΍ϒϳήόΗ ϥϷϭ anaphorique Δ˷ϳΪϬϋΎϨϫ (la) ϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΃ ˷ϥ·Ϋ·
 ϊϤΠϟ΍ϝΎϤόΘγΎΑ˷ΪόϠϟ
les ΩϭΪΤϟ΍ϭ΃ΕΎϔϳήόΘϟ΍ϲϓ ΚϧΆϤ Ϡϟ (la)ϭ ήϛάϤϠϟ (le) ϒϳήόΘϟ΍ϲΗ΍Ω΃ ϊϣΩήϔϤϟ΍ 
˰˰ΑϑήόϤϟ΍ΩήϔϤϠϟΎϬϟΎϤόΘγ΍ϲϓ

 ΎϣΎϤΗ ΔϴΑήόϟ΍ϞΜϣ ΎϨϫ Δϴδϧήϔϟ΍ϭ définitions
(la)ϭ΃(le)

 Le cheval est un mammifère
 ˷ϲϳΪΛϥ΍ϮϴΣϥΎμΤϟ΍
ΚϳΪΤϟ΍ωϮοϮϣϥϮϜϳϦϴΣΕΎϴϫΎϤϟ΍ϰϠϋΔϟϻΪϠϟ(la)ϭ΃(le)ϒϳήόΘϟ΍ϲΗ΍Ω΃ϊϣΩήϔϤϟ΍ 

ΔϴΑήόϟ΍ϦϋϒϠΘΨΗϻΎϨϫΔϴδϧήϔϟ΍ϭ˷ΪόϠϟϞΑΎϗήϴϏ
Le fer, l’histoire, la géographie, la justice, la vérité, la musique, le
 bois, l’eau…
˯ΎϤϟ΍˰ΐθΨϟ΍˰ϰϘϴγϮϤϟ΍˰ΔϘϴϘΤϟ΍˰Δϟ΍Ϊόϟ΍˰Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍˰ΦϳέΎΘϟ΍˰ΪϳΪΤϟ΍
 
ϞϤόΘδΘ˰ϓΔϳΰϴϠϘϧϷ΍Ύ˷ϣ΃Ɔ
ϲΑήόϟ΍ϮΤϨϟ΍ΓέΎΒϋΎϨϠϤόΘγ΍΍Ϋ·ϭ ˷ΪόϠϟϞΑΎϘϟ΍ϊϣ (the) ϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΃ρ ΎϘγ·ϊϣϊϤΠϟ΍ 
ϲϓ Ϟϛ ϞΑΎϘϳϭ ΔϘϴϘΣ ϝ΃ ϡΎϘϣ Ϟϛ Ϫϴϓ ϡϮϘΗϭ ΎϬόϴϤΟ βϨΠϟ΍Ω΍ήϓ΃ϪϴϓϕήϐΘδϳΎϤ ˶ϟΎϨϠϗ
(every)ϭ(each)ϥΎΗ΍ΩϷ΍ΔϳΰϴϠϘϧϷ΍
Shoes are made of leather
Les souliers sont fabriqués en cuir
 ΪϠΠϟ΍ϦϣΔϳάΣϷ΍ϊϨμΗ
ϲϫϭ les définitions ΩϭΪΤϟ΍ϭ΃ΕΎϔϳήόΘϟ΍ϲϓ (the)ϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΃ ϊϣΩήϔϤϟ΍ 
ΎϬϟΎΣϭ ϲδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϝΎΣϲϓϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΃ΔϳΰϴϠ ϘϧϷ΍ΎϬϴϓςϘδΗϻϲΘϟ΍ΓΪϴΣϮϟ ΍ΔϟΎΤϟ΍
ΓΩήϔϣΔψϔϠϟ΍ϞϤόΘδΗΎϬ˷ϧ·Ϋ·ΔϴΑήόϟ΍ϭΔϴδϧήϔϟ΍ϝΎΣΎϨϫ
The horse is a mammal animal

12

Le cheval est un mammifère
˷ϲϳΪΛϥ΍ϮϴΣϥΎμΤϟ΍
ϞΜϣϞϤόΘδΗ ΎϨϫϲϫϭ ˯ϲθϟ΍ΔϴϫΎϣϰϠϋΔϟϻΪϠϟ the ϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΃ ρΎϘγ·ϊϣΩήϔϤϟ΍ 
 the ϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΃ςϘδΗΎϤϬϟΎϓϼΧΎϬϧ·ϻ·ΩήϔϤϟ΍ΔϴΑήόϟ΍ϭΔϴδϧήϔϟ΍
 Thruth, war, justice, history, music, wood, earth, water...
ΎόϤΟϭ΃΍ΩήϔϣΖϧΎϛ˯΍ϮγΓήϜϨϟ΍ϢϋϷ΍ΐϠϏϷ΍ϲϓϞϤόΘδΗΔϳΰϴϠ

ϘϧϷ΍ϥ΃ϲϨόϳΎϣ΍άϫϭ

ΩήϔϤϟ΍ ΎϬϴϓϞϤόΘδ Η ΓΪΣ΍ϭΔϟΎΣϻ·ΔϤΛβϴϟϭ  ϢϴϤόΘϟ΍ϭ΃ ϲδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϰϠϋΔϟϻΪϠϟ
ΩϭΪΤϟ΍ϰϨόϤΑΕΎϔϳήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϫϭϻ΃(the)ϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΄ΑΎϴδϨΟϑήόϤϟ΍
ϦϣϝϭϷ΍ωϮϨϟ΍ϲϓΎλϮμΧϢ΋Ύϗ ϑϼΘΧϻ΍ϥ· ΎϨϠϗήϣϷ΍ΓΪΑίιϼΨΘγ΍ΎϨϣέΎϣ΍Ϋ·ϭ
ΔϘϴϘΣ Ϟϛ ΎϬϨϋΏϮϨΗϲΘϟ΍ΔϴδϨΠϟ΍ ϝ΃ ϊϣΩήϔϤϟ΍ΔϴΑήόϟ΍ϞϤόΘδΗΚϴΣϲδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍
Γ΍Ω΃ ϦϣΎϳέΎϋϊϤΠϟ΍ΔϳΰϴϠ ϘϧϷ΍ϞϤόΘδΗϭ (les) ϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΃ ϊϣϊϤΠϟ΍Δϴδϧήϔϟ΍ϞϤόΘδΗϭ
 the ϒϳήόΘϟ΍
Women – les femmes±Γ΃ήϤϟ΍
ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍

Δϴδϧήϔϟ΍

ΔϴΑήόϟ΍

ϒϳήόΘϟ΍ΔϴϋϮϧ
ϲδϨΠϟ΍

ρΎϘγ·ϊϣϊϤΠϟ΍
(the) Γ΍Ω΃

Γ΍Ω΃ϊϣϊϤΠϟ΍
ΔϴδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍
(les)

ΔϴδϨΠϟ΍ ϝ΃ ϊϣΩήϔϤϟ΍

ϕ΍ήϐΘγ΍-1
ϭ΃βϨΠϟ΍Ω΍ή ϓ΃
ΪόϠϟϞΑΎϗϮϫΎϣ

ΎϤϛϪϟΩϮΟϭϻ ήϣϷ΍
ΎϤϛϪϟΩϮΟϭϻ ϞϛϰϨόϤΑϝ΃ϊϣΩήϔϤϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍ϲϓήϣϷ΍
ΔϴΑήόϟ΍ϲϓ
΍ίΎΠϣ
IϒϳήόΗ±2
βϨΠϟ΍
ϱίΎΠϤϟ΍

the ϊϣΩήϔϤϟ΍


laϭ΃leϊϣΩήϔϤϟ΍


ΔϴδϨΠϟ΍ϝ΃ϊϣΩήϔϤϟ΍


ϒϳήόΗ±
ϲϓβϨΠϟ΍
ΕΎϔϳήόΘϟ΍

13

ΩϭΪΤϟ΍ϰϨόϤΑ

ρΎϘγ·ϊϣΩήϔϤϟ΍
the

laϭ΃leϊϣΩήϔϤϟ΍

ΔϴδϨΠϟ΍ϝ΃ϊϣΩήϔϤϟ΍


ϒϳήόΗ-4
ΔϟϻΪϠϟβϨΠϟ΍
ΕΎϴϫΎϤϟ΍ϰϠϋ΍άϫϦϣΎϫΎϨϴϔϟ΃ έ΍ήϘϟ΍ϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΔϳΰϴϠ ϘϧϷ΍ territories ΓέΎΒϋϲϓϥϵ΍Ύϧήψϧ΍Ϋ·ϭ
ϚϟΫΎϨΤοϭΎϤϛΖόϨϟΎΑΔϓ˷ήόϣΎϬϧ΃ϞϴϟΪΑΓ΍ΩϷ΍βϔϧΎϬϨϣΖτϘγ΃ΓήϜϨ Α ϲϫ Ζδϴϟϭ ϞϴΒϘϟ΍
ϦϣωϮϨϟ΍΍άϫϭ βϨΠϟΎΑϯήΧ΃ϭΖόϨϟΎΑΓ ήϣ ϦϴΗήϣΔϓ˷ήόϣ΍άϜϫΖΤΒλ΄ϓ 2ϞΒϗϦϣ
(Proposition ΔϤ˷ϤόϣΔϴπϗϱ΃ϡΎϋϰϨόϣ˯΍ΩϷϱ΃βϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟϻ·ϥϮϜϳϻϒϳήόΘϟ΍
généralisée)
Territories – Les territoires±νέϷ΍
Ϟϛϱ΃νέϷ΍ΎϤϧ·ϭ ϲο΍έϷ΍ϊϴϤΟΐδΤϓϲϨόΗϻ territories Δψϔϟϥ΃ϲϨόϳΎϣϚϟΫϭ
Δϐϟ ΏΎΤδϧϻΎϓ΍άϜϫϭ ˯ΎϨΜΘγ΍ϞΒϘΗϻϚϟάϟϲϫϭ ΎϤϴϤόΗΪη΃ϭΪϛ΁ΓέΎΒόϟ΍ ϩάϫϭ νέ΃
ΔϠΘΤϣνέ΃ϞϛϦϣϥϮϜϳϥ΃ϻ·ϪόγϮΑβϴϟΎϧϮϧΎϗϭΎϘτϨϣϭ
Des territoires occupés lors…
ΔϴϟΎΘϟ΍Δϴδϧήϔϟ΍Ε΍έΎΒόϠϟΔϓΩ΍ήϤϟ΍
 Tout territoire occupé lors …
Tous territoires occupés lors…3
Chaque territoire occupé lors…
N’importe quel territoire occupé lors …
ϱ΃ϪϴϋϮϨΑϒϳήόΘϟ΍ϞϤθΗΓΪϋΎϘϟ΍ϩάϫϥ΃φΣϼϤϟ΍ϦϣϭΔϓΎοϹΎΑϭ΃ΖόϨϟΎΑϱ΃ ϝ΃ ϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΃ήϴϐΑϥϮϜϳϥ΃ϪόγϮΑϒϳήόΘϟ΍ϥ΃ϡϮϠόϣ2
ϲδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϭϱΪϬόϟ΍ϒϳήόΘϟ΍
ϊϤΠϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϭ΃ΩήϔϤϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϦϴΑϱ΃ϦϴϟΎϤόϨγϻ΍ϦϳάϫϦϴΑΔϴδϧήϔϟ΍ϲϓϕήϓϻ3

14

ΔϳΰϴϠϘϧϷΎΑΎϬϠΑΎϘϳϲΘϟ΍ϭ
 Territories occupied in..
 Each territory occupied in..
 Every territory occupied in..
 ϊϴϤΟ ϭ Ϟϛ Δϟ΄δϣϰϟ·ϕήτΘϟ΍Γέϭήοϰϟ·ΎϧΩϮϘϴγΎϣ΍άϫϭ
 ϊϴϤΟ ϭ Ϟϛ Δϟ΄δϣIV
ϲΘϟ΍ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍ϲϓϪδϔϧϰϨόϤϟ΍ΎϤϬϟβϴϟ ΓήϴΧϷ΍ϩάϫΔϓΩ΍ήϣή΋Ύγϭ ΃ ϊϴϤΟ ϭ Ϟϛ
ΕέΪΤϧ΍ϲΘϟ΍ totus ΎϬϠΑΎϘΗ ϊϴϤΟ ϭ omnis ΎϬϠΑΎϘΗ Ϟϛ ϥ΃ϲϓΔϴϨϴΗϼϟ΍ΔϐϠϟΎϛϲϫ
Δϴδϧήϔϟ΍(tout)ΎϬϨϣ
Ώϼτϟ΍ϊϴϤΟ˯ΎΟ
 Tous les étudiants sont arrivés
ΪΣ΍ϭϮϫΪϴΒ˵ϋϭ˯ΎϤγ΃ϭϰϠϴϟϭΪϳίϭΪϴΒ˵ϋϥϭΩ˷ΪΤϣϥϮϓϭήόϣϢϫϭϢϫή΋Ύγ΍ϭ΅ΎΟϢϬϧ·ϱ΃
ΎϨ˷ϴΑΎϓϼΘΧ΍ϪϨϋϒϠΘΨϳϲϟΎΘϟ΍ϝΎΜϤϟ΍ϦϜϟΎϋΎΒΗ ΍άϜϫϭωϮϤΠϣϦϣϡϮϠόϣϑϭήόϣ
 Ϫ˷ϠϛϒϴϏ˷ήϟ΍Ϟϛ΃
Il a mangé tout le pain
Ω˷ΪΤϣϡϮϠόϣΪΣ΍ϭϒϴϏ˷ήϟ΍ϭΎΌϴηϪϨϣϙήΘϳϢϠϓϪϠϤϛ΄ΑϒϴϏ˷ήϟ΍Ϟϛ΃Ϫϧ·ϱ΃
ϦϴϴϨόϤϟ΍ϰϠϋΔϟϻΪϠϟ΍ΪΣ΍ϭΎψϔϟϞϤόΘδΗΔϴδϧήϔϟ΍ϥ΃΢ο΍Ϯϟ΍Ϧϣ΢Βμϳ΍άϜϫϭ
(tous)ϱ΃ΔϴΑήόϟ΍ϲϓ ή΋Ύγϭ΃ ϊϴϤΟϰϨόϣϞΑΎϘΗϲϫϭ all ΔψϔϟΎϬϠϓΔϳΰϴϠ ϘϧϷ΍Ύϣ΃ 
ϪϠϓ (Ϟϛ)ϰϨόϣΎϣ΃ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ (omnis) ϰϨόϣϭ΃Δϴδϧήϔϟ΍ΔϐϠϟ΍ϲϓ ϊϴϤΟ ϰϨόϤΑ
(The whole of)ϲϫϯήΧ΃ΔϤϠϛ
ΔϴϨϴΗϼϟ΍ϭΔϴΑήόϟ΍ϞΜϣΎϣΎϤΗϦϴϴϨόϤϟ΍ϰϠϋΔϟϻΪϠϟϦϴΘψϔϟϞϤόΘδΗΔϳΰϴϠ

ϘϧϷ΍ϲϔϠϧ΍άϜϫϭ

ϥΎϴϨόϣΎϤϬϟΎόϤΟϭ΃ΓΩήϔϣ Δϴδϧήϔϟ΍ tout ϭΔϴΑήόϟ΍ Ϟϛ ϥ΃Ϯϫϭϻ΃ήΧ΁ήϣ΃ϰϘΒϳϦϜϟϭ
ϥΎΛϰϨόϣΔϴΑήόϟ΍ Ϟϛ ˰ϟϥϮϜΘϓ ϲδϨΠϟ΍ ϒϳήόΘϟ΍ϮϫϥΎΛϰϨόϣϭ ΪόΑϩΎϧήϛΫϱάϟ΍ϰϨόϤϟ΍
ΚϟΎΜϟ΍ϰϨόϤϟ΍ϪδϔϧϮϫ ΔϴΑήόϟ΍ϲϓ Ϟϛ ˰ϟϲϧΎΜϟ΍ϰϨόϤϟ΍ϭ ΚϟΎΛϰϨόϣΔϴδϧήϔϟ΍ tout ˰ϟϭ

15

ΔϤΛϥϮϜϳΚϴΤΑΔϴΑήόϟ΍ϲϓΓήϜϧϊϣ Ϟϛ ϪϴϓϞϤόΘδΗϰϨόϤϟ΍΍άϫϭ Δϴδϧήϔϟ΍ tout ˰ϟ
ϦϴϴϟΎΘϟ΍ϦϴϟΎϤόΘγϻ΍ϦϴΑϕήϓ
 ϪϠϛϒϴϏήϟ΍ΖϠϛ΃
ϒϴϏέϞϛΖϠϛ΃
ϲϓ ϕήϓΔϤΛϥϮϜϳΚϴΤΑ le, la, les ϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΃ρΎϘγ·ϊϣ

(tout) ϪϴϓϞϤόΘδΗϭ

ϦϴϴϟΎΘϟ΍Ϧϴϴδϧήϔϟ΍ϦϴϟΎϤόΘγϻ΍
On a mangé tout le pain qui se trouve sur la table
On a mangé tout pain (tous pains) qui se trouve sur la table
ϲΗέΎΒϋϲϧΎΜϟ΍ϰϨόϤϠϟϭ (the whole of)ΓέΎΒϋϝϭϷ΍ϰϨόϤϠ ϟϞϤόΘδΘϓΔϳΰϴϠ ϘϧϷ΍Ύϣ΃
ϦϴΑ ϖΑΎδϟ΍ ϕήϔϟ΍ βϔϧϦϴϴϟ ΎΘϟ΍ϦϴϳΰϴϠ ϘϧϷ΍ϦϴϟΎΜϤϟ΍ϲϓΔϤΛϥϮϜϳΚϴΤΑ each ϭ every
Δϴδϧήϔϟ΍ϭΔϴΑήόϟ΍ϲϓΔϘΑΎδϟ΍ΔϠΜϣϷ΍ϲΟϭί
I eat the whole of the bread
I eat each bread
(any)ϲϫϭϻ΃ήϴΧϷ΍ϰϨόϤϟ΍΍άϫϰϠϋΔϟϻΪϠϟϯήΧ΃ΔψϔϟϞϤόΘδΗϯήΧ΃ΕΎϗΎϴγϲϓϭ
He could arrive at any moment
 Il pourrait arriver à tout moment
ΔψΤϟϞϛϲϓϞμϳϥ΃ϦϜϤϳ
ϲϓϲϫϯήΧ΃Ε΍έΎΒόΑΔϳΰϴϠ ϘϧϷ΍ϲϓΎϤϛϪϨϋήϴΒόΘϟ΍ϦϜϤϳ tout ϭ Ϟϛ ϰϨόϣϥ΃ϲϘΑ
ΎϬόϴϤΟΕ΍έΎΒόϟ΍ϩάϫϭ n’importe lequel ϭ chaque Δϴδϧήϔϟ΍ϲϓϭ ϱ΃
˷ ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍ΔΣϮϠϟ΍ϲϓϼϤΠϣΎϬμΨϠϣ΍άϫϭϲδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϦϋϞΒϗϦϣϚϟΫΎϨΣήηΎϤϛήΒόΗ
ΔϳΰϴϠΠϧϻ΍

Δϴδϧήϔϟ΍

ΔϴΑήόϟ΍all

Tous (toutes)

ή΋Ύγ ϊϴϤΟ
The whole of

Tout (tous et
toutes)

16

Ϟϛ

2

Each, every

Tout, chaque,

ϱ΃ϭϞϛ
˷

3

n’importe quel

ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΩΎόϤϟ΍ϢϴϘϧϥ΃ΎϨϨϜϣ΃ territories Δψϔϟϰϟ·ϥϵ΍ΎϧΪϋ΍Ϋ·ϭ
ΔϳΰϴϠΠϧϻ΍
Withdrawal

Δϴδϧήϔϟ΍

ΔϴΑήόϟ΍

from Retrait des (de les)

νέϷ΍ϦϣΏΎΤδϧϻ΍

territories

territoiresfrom every territory de tout territoire,

νέϷ΍ϞϛϦϣ

from each territory de chaque,

de n’importe quel

νέ΃ϱ΃Ϧϣ

territoire

ήϴΧϷ΍ω΍ΰϨϟ΍ϲϓΖϠΘΣ΍νέ΃ϞϛϦϣϱ΃ΔϠΘΤϤϟ΍νέϷ΍ϦϣϢΘϳϥ΃ΐΠϳ ϥΫ·ΏΎΤδϧϻΎϓ
ϦϣΏΎΤδϧϻ΍ϰϨόϣϦϋΎϳήϫϮΟΎϓϼΘΧ΍ϒϠΘΨϳϰϨόϤϟ΍΍άϫϭ ϪϴϓΖϠΘΣ΍νέ΃ ˷ϱ΃Ϧϣϱ΃
ΔϠΘΤϤϟ΍ϲο΍έϷ΍ϊϴϤΟ
Le retrait de tous les territoires
Withdrawal from all the territories
ϞϘϳϢϟέ΍ήϘϟ΍˷κϧϥ΄ΑϪϨϋΔόϓ΍ΪϤϟ΍ΕΎϬΠϟ΍ϭ΃Ϟϴ΋΍ήγ·ϝϮϘΗϦϴΤϓ
 Withdrawal from all the territories
ϞϓΎϧϞϳϭ΄ΗϥϭΩϝΎϗΎϣ˷ϻ·ϞϘϳϢϟκϨϟ΍˷ϥ΃ήϴϏΔ΋ΎϤϟΎΑΔ΋Ύϣ΢ϴΤλ΍άϬϓ
From territories occupied in the…
From every territory occupied in the…
 From each territory occupied in the…

17

ΔϣϮϠόϤϟ΍ϚϠΗΎϬόϴϤΟϲο΍έϷ΍ϦϣΏΎΤδϧ΍ϮϫΏΎΤδϧϻ΍ϥ΃ϲϓϞΛΎϣϝϭϷ΍ϰϨόϤϟΎϓ
˷ϱ΃ Ϧϣϱ΃ νέ΃ϞϛϦϣ ΏΎΤδϧ΍ϮϫϪϴϓΏΎΤδϧϻΎϓϲϧΎΜϟ΍ϰϨόϤϟ΍Ύϣ΃ ΎϘϴϗΩ΍ΪϳΪΤΗΓΩΪΤϤϟ΍
ϥϭΩωϮϤΠϤϟ΍Ϧϣϱ΃ ˰ΰϴϴϤΗϥϭΩϚϠΗϭϩάϫ ˰ω΍ΰϨϟ΍ϚϟΫ ϭ΃ΏήΤϟ΍ϚϠΗϲϓΖϠΘΣ΍ νέ΃
ϩάϫϭ ˯ΎϨΜΘγ΍ϥϭΩ ΎϬϨϣ ΓΪΣ΍ϭϞϛ ϰϠϋ ΎΒΤδϨϣΎϬϨϣΓΪΣ΍Ϯϟ΍ϰϠϋϢϜΤϟ΍ ϥϮϜϴϓ ΰϴϴϤΗ
ϮΤϨϟ΍ήψϧϲϓϊΟήϤϟ΍ϭϕΎϴδϟΎΑ ΕΎϓήόϣΕ΍ήϜϧϲϬϓ ΔϣϮϠόϣήϴϏϭΓΩΪΤϣήϴϏϲο΍έϷ΍
ΪϨϋϚϟΫΎϨϳ΃έΎϤϛΔϓήόϤϟΎΑΓήϜϨϟ΍ϖΤϠΗϥ΃ϰϨόϣ΍άϫϭ ΔϟϻΪϟ΍ϢϠϋϭ ΔϴΑϮϠγϷ΍ ϭϖτϨϤϟ΍ϭ
ϮϫϒϳήόΘϟ΍΍άϫϥ΃ϲϨόϳΎ ˷Ϥϣ ΔϤϤόϤϟ΍ΔϴπϘϟ΍ ϰϨόϤϟϭϖτϨϤϟ΍ήψϧΔϬΟϮϟν˷ήόΘϟ΍
ϪϨϣβϴϟΓΪΣ΍ϮϓΓΪΣ΍ϭϲο΍έϷ΍ϚϠΗΪϳΪΤΗ˷ϥ·ΚϴΤΑϝϮϤθϟ΍ϭϢϴϤόΘϟ΍ϩΎϨόϣϭϲδϨΟϒϳήόΗ
΃ΪΒϣϥ΃ϮϫϢϬϤϟ΍Ϋ·ϚϟΫήϴϐΑϭ΃ΔϴϜϠϤϟΎΑϭ΃ϊϗϮϤϟΎΑϭ΃ϢΠΤϟΎΑ΍ΪϳΪΤΗϥΎϛ˯΍ϮγϰΟήΗΓΪ΋Ύϓ
ϥ΃Ϟϴ΋΍ήγϹϥϮϜϳϼϓ ϞϠόϟ΍ϦϣΔϠόΑϞ˷ϠόΘϠϟϻΎΠϣϙήΘϳϻΎϣϚϟΫϭ.ΎϬϠϛΎϬϠϤθϳΏΎΤδϧϻ΍
ϰϠϋΔϴΑήϐϟ΍Δϔπϟ΍ϦϣΐΤδϨΗϻ΃ϼΜϣΎϬϨϜϤϳϼϓω΍ΰϨϟ΍ϢϜϟΫϲϓΎϬΘϠΘΣ΍νέ΃ϱ΄ΑφϔΘΤΗ
ΐΤδϨΗ ϻ΃ ΎϬϨϜϤϳϻϭ ΔϳήμϣΖδϴϟΎϬϧ΃έΎΒΘϋ΍ϰϠϋΓΰϏϦϣϻϭ ΔϴϧΩέ΃ΖδϴϟΎϬϧ΃έΎΒΘϋ΍
Ϧϳάϟ΍ΎϬϧΎϜδΑΓήϣΎϋϦϜΗ ϢϟϦϴτδϠϓϥ΃ΎϤΑΎϤϬΑΐϟΎτϳϦϣΔϤΛβϴϟ ϥ΃έΎΒΘϋ΍ϰϠϋΎϤϬϨϣ
ΎϬϧ΃ϞϴϟΪΑΓϮϘϟ΍ϩάϬΑϭϝϮϤθϟ΍΍άϬΑβϴϟκϨϟ΍ϥΎϛϮϟϝϮμΤϟ΍ϦϜϤϣ΍άϫϭ ϥϮϴϨϴτδϠϔϟ΍Ϣϫ
ΖϠ˷ϠόΘϓΎόΒηωέ΍ΰϣϦϣΎϬΑΎΤδϧ΍ήϣ΃ΡήσΎϤϟΔϠΘΤϤϟ΍ νέϷ΍ΔΒδϧϰϠϋΐϋϼΘϟ΍ΖϟϭΎΣ
ΏΎΤδϧ΍ϰϠϋΎϳέϮγϊϣϕΎϔΗ΍ ϝϮμΣϝΎΣϲϓϻ·ΎϬϨϣΐΤδϨΗϦϟ Ϛϟάϟϲϫ ϭΔϳέϮγΎϬϧ΄Α
Ύϣ΃ ΔϴϧΎϨΒϟωέ΍ΰϤϟ΍ϚϠΗϥ΄ΑΎϳέϮγϑ΍ήΘϋ΍ ϦϣϢϏήϟΎΑΔϠόϟ΍ϚϠΘΑΖϠ˷ϠόΗΪϗϭ ϥϻϮΠϟ΍Ϧϣ
έΎΒΘϋΎΑϲϠϳΎϤϛ ϱ΃νέ΃ϞϛϦϣϢΘϳ ϥ΃ΐΠϳΏ ΎΤδϧϻ΍ϥ΃ϲϓ΢ο΍Ϯ ϓ έ΍ήϘϟ΍κϧ
Δϴδϧήϔϟ΍ϭΔϳΰϴϠϘϧϷ΍ϦϴΘϐϠϟ΍
From each territory
De tout territoire
ϱΪϬόϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϦϣΪη΃ϭΪϛ΁ϲδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍Ϋ·ϝϭΆϣϞϳϭ΄ΘϟϝΎΠϣϱ΃ϙήΘΗϻΓέΎΒόϟ΍ϭ
ϻϞϴ΋΍ήγ·ϥ΃ϲϓ ΔϤ΋ΎϗΔϟ΄δϤϟ΍ΎϤ ˷ϧ·ϭ ζ΋Ύτϟ΍Ϧϣΰϟ΍Εϼϳϭ΄ΗϡΎϣ΃ϖϳήτϟ΍ϊτϘϳϮϫϚϟάϟϭ
ϦϴϟΎϴϜϤΑϞϴϛϦϣϪϨϋήΠϧ΍Ύϣϭ˷ϞΘΨϤϟ΍ϯϮϘϟ΍ϥ΍ΰϴϣϢϜΤΑΔϴϟϭΪϟ΍Ε΍έ΍ήϘϟ΍ΎϬϴϠϋϯήΠΗ

18

ΔϴϜϴΒϴϜϟ΍Δϗ΍Ϊμϟ΍ ϊϗϮϣ ϞΒϗ ϦϣΔΣήΘϘϤϟ΍ΔΌσΎΨϟ΍Δϴδϧήϔϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍Δϟ΄δϣ

 V

ΔϴϠϴ΋΍ήγϹ΍ΔϴΟέΎΨϟ΍Γέ΍ίϭϭΔϴϠϴ΋΍ήγϹ΍
Δϴδϧήϔϟ΍ΔϐϠϟΎΑΩέ΍Ϯϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ϢϣϷ΍ κϧϦ ϣ ΓΩΎϔΘδϤϟ΍ήϴϏΔϴδϧήϓΔϤΟήΗ ϥΎΣήΘϘϳΎϤϬϧ·
ΔϴϟΎΘϟ΍ϲϫϭ
Retrait de (sic !) territoires occupés
ϥΎϛΎϣϥΎϛΔϳϮϐϠϟ΍ϪΗΰϳήϐΑ ϲδϧήϓ˷ϱ΃ϪϛέΪϳ Δϴδϧήϔϟ΍ΔϐϠϟ΍ϲϓ ΡΩΎϓϱϮϐϟ΄τΧϚϟΫϲϓϭ
΍άϫϭ ΎϬϟϮλ΃ϭΎϫϮΤϨΑϥϮϓέΎόϟ΍ϭΔϴδϧήϔϟ΍ΔϐϠϟΎΑϥϮϘσΎϨϟ΍ Ϛϟάϛ ϪϛέΪϳϭ ϱϮϐϠϟ΍ Ϫϧ΄η
ϦϴΑϦϣ ϦϴϴϧϮϔϜϧήϔϟ΍ϥϷ ϱΰϴϠϘϧϷ΍κϨϠϟ ΪϤόΘϣϒϳήΤΗ ϰϠϋΔΤο΍ϭΔϟϻΩ ϝΪϳ΄τΨϟ΍
Δϴδϧήϔϟ΍ΔϐϠϟΎΑϦϴϘσΎϨϟ΍ϦϣϢϫ ϦϴϴϜϴΒϜϟ΍ϥϷϭΔϠϗ΍ϮδϴϟΔϴϠϴ΋΍ήγϹ΍ΔϴΟέΎΨϟ΍ϲϔχϮϣ
ˮήϣϷ΍Δ˷ϴϠΟϒϴϜϓ
(partitif)Δ˷ϴπϴόΒΘ˰ϟΎΑΓ ˷ϮϋΪϤϟ΍Δϴδϧήϔϟ΍ (de) ΎϬϧ΃ϰϠϋ (de) ϊϗϮϤϟ΍ϞϤόΘγ΍ΪϘϟ˯ΪΑΉΩΎΑ
ΔϴϟΎΤϟ΍(de)ϦϜϟϭΔϳΰϴϠϘϧϷ΍ΔϐϠϟ΍ϲϓ(a few)ΓέΎΒόϟ΍ϭ΃(some)Γ΍ΩϷ΍ΎϬϠΑΎϘΗϲΘϟ΍ϲϫϭ
Γ˷ήϤϟΎΑΔ˷ϴπϴόΒΗΖδϴϟ
(some) ιϮμΨΑΔϳΰϴϠϘϧϷ΍ΔϐϠϟ΍ϲϓϥ΍ί˷ήΒϤϟ΍ϥΎϴδϧήϔϟ΍ΐϴϟΎϴϓϭϪϴΘϨΑέΎϛϥ΍ΫΎΘγϷ΍ϝϮϘϳ
(any) ϭ
Γ΍ΩϷΎ όϤΟ ΎδϴϟΎϤϫϭ desϭ de laϭ du Δϴδϧήϔϟ΍Ε΍έΎΒόϟ΍ ϥΎϤΟήΘϳ anyϭ some
ϞΧΪΘΗϦϴΣϻ·ϼϤόΘδϳϥ΃ΎϤϬόγϮΑ΍Ϋ·βϴϠϓ ξϴόΒΘϟ΍Γ΍Ω΃ϥΎϘϓ΍ϮΗΎϤϬϨϜϟϭΓήϜϨϟ΍ϒϳήόΘϟ΍
4˷ϢϜϟ΍Δϟ΄δϣ

ΔϴΑήόϟΎΑΎϤϬϟΔϤΟήΗΎϤϬϴϟ·ϦϴϔϴπϣΔϳΰϴϠϘϧϷ΍ϭΔϴδϧήϔϟΎΑϼόϓΎϤϛΎϤϫΩέϮϧϦϴϟΎΜϣϥΎϣΪϘϳϭ
ϝϭϷ΍ϝΎΜϤϟ΍Ϯϫ΍άϫϭ
A butcher sells meat
4

P. & M. Carpentier – Fialip, Grammaire de l’anglais vivant, édition revue avec la collaboration de René
Hachette, Paris, 1935, p.51.
ϲδϧήϔϟ΍Ϫμϧ΍άϫϭ
« Some et any traduisent le français du, de la, des. Ils ne sont pas cependant le pluriel de l’article indéfini, mais
correspondent à l’article partitif. Ils ne peuvent donc s’employer que lorsqu’une idée de quantité intervient. »

19

Un boucher vend de la viande
 ϢΤϠϟ΍έ΍ΰΠϟ΍ϊϴΒϳ
ϱ΃ϢϴϤόΘϟ΍ Ϯϫ a) ήϴϜϨΘϟ΍Γ΍Ω΃ Ϧϣϭ (the)ϒϳήόΘϟ΍ Γ΍Ω΃Ϧ ϣΔϳέΎϋ (meat) ΔψϔϟϰϨόϣϭ
Δ˰˰˰˰˰˰ψϔϟ Δϴδϧήϔϟ΍ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ΎϬϠΑΎϘΗϭ ˷ΪόϠϟΔϠΑΎϘϟ΍ήϴϏυΎϔϟϷ΍ϲϓβϨΠϟ΍κ΋ΎμΧϒϳήόΗ
 ϝ΃ ˰ΑΔϓήόϤϟ΍ ϢΤϠϟ΍ Δψϔϟ ΔϴΑήόϟ΍ϲϓΎϬϠΑΎϘϳΔ ˷ϴδϨΟΎϨϫ (la)ϒϳήόΘϟ΍Γ΍ Ω΃ϭ(la viande)
 partitif ϲπϴόΒΘϟ΍ωϮϨϟ΍ϦϣΖδϴϟΎϨϫ(de)ϥ΃ΎότϗϲϨόϳΎϣ΍άϫϭΔ˷ϴδϨΠϟ΍
ϲϟΎΘϟ΍ϮϬϓϲϧΎΜϟ΍ϝΎΜϤϟ΍Ύ˷ϣ΃ϭ
 I bought some meat for lunch
J’ai acheté de la viande pour le déjeuner
˯΍ΪϐϠϟΎϤΤϟΖϳήΘη΍
ΎϬϟΪΑϻΔϳΰϴϠ ϘϧϷ΍ϥ΃΢ο΍Ϯϟ΍Ϧϣϭ ΙϼΜϟ΍ΕΎϐϠϟ΍ ϲϓϢΤϠϟ΍ϦϣΓΩ ˷ΪΤϣΔϴϤϛϯήΘη΍Ϫ˷ϧ·ϱ΃
ΔϴϨόϤϟ΍ΔϤϠϜϟ΍ϥϮϜΗΎϬϧϭΪΑϭ ϰϨόϤϟ΍ϢϜϟΫϰϠϋΔϟϻΪϠϟ (some)ΔϤϠϛΓέϭήοϞϤόΘδΗϥ΃
:ΔϳΰϴϠϘϧϷ΍ΓέΎΒόϟ΍˷ϥ΃ϲϨόϳΎϣ΍άϫϭΎ˷ϴδϨΟΎϔϳήόΗΔϓ˷ήόϣΎϬϧ΃ϰϠϋΔϠϤόΘδϣ
From territories
Δ˷ΘΒϟ΍ϲϨόΗϻ
 From some territories
ϲ˰δϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ Ϯϫϰ ˰˰ϨόϤϟ΍ϥϮϜϳϥ΃ ϯϮγ ϰϘΒϳ ϦϠϓ ϰϨόϤϟ΍΍άϫϲϨόΗϻΖϧΎϛ΍Ϋ·ϭ
ϝϭϷ΍ϝΎΜϤϟ΍ϲϓΎϤϛ(détermination générique)
The boucher sells meat
ϰϨόϣ (a, an)ήϴϜϨΘϟ΍Γ΍Ω΄Αϭ΃ (the) ϒϳήόΘϟ΍Γ΍Ω΄ Α ΔΑϮΤμϤϟ΍ήϴϏ (meat) ΔϤϠϜϟ ΚϴΣ
Ύ˷ϴδϨΟΎϔϳήόΗϑ˷ήόϤϟ΍ϰϨόϣϱ΃ϡΎϋ
ϥϷΔϴδϧήϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ Γ˷ήϤϟΎΑ ΎΤϴΤλβϴϟ de territoires ΓέΎΒό˰ϟϢϬΣ΍ήΘϗ΍ ˷ϥ·˷ϢΛ
ϲϫΖδϴϟ ΔϟΎΤϟ΍ϩάϫ ϲϓ (de) ϥ΃ϚϟΫ ΕϻΎΤϟ΍Ϟϛϲϓ (des territoires)Ϯϫ΢ϴΤμϟ΍
ΔϓΎοϺϟ΢ϠμΗϲΘϟ΍ϚϠΗϱ΃ ϯήΧϷΎΑΓΪΣ΍Ϯϟ΍ϦϴΘϠϤ Οϭ΃ϦϴΘϤϠϛΎ ϬΑϞμϧϥϷ΢ϠμΗϲΘϟ΍

20

ϝϮϘϟ΍ ΎϨϨϜϤϳϼϓ ϪϟϮόϔϣϰϟ· (se retirer) Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰όϔϟ΍ ϯ˷ΪόΘϳ ϪΑΎ ˰˰˰ϓήΣϻ·Ζδϴϟ ϲϫ ϞΑ
Δ˷ΘΒϟ΍
 Se retirer les territoires
:ΓέϭήοϝϮϘϟ΍Ϧϣ˷ΪΑϻϞΑ
 Se retirer des (de+les) territoires
Ϧϣ ˷ΪΑϻΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓϭ 5.(de partitif) Δ˷ϴπϴόΒΘϟ΍ (de) ΏςϠΘ ΨΗϥ΃ ϦϜϤϳϻϲϫ ϭ
 ξόΑ ˰˰Αϱ΃(quelques)˰˰ΑξϴόΒΘϟ΍ϦϋΓέϭήοήϴΒόΘϟ΍
 Se retirer de quelques territoires
ϝϮϘϨϓϦϴΗήϣ(de)ϞϤόΘδϧϥ΃ΔΘΒϟ΍ϦϜϤϳϻϪϧϷ
 Se retirer de des (de de les) territoires
 ΔϴΑήόϟ΍ϭΔϴϨϴμϟ΍ϭΔϴγϭήϟ΍ϭΔϴϧΎΒγϹ΍ ιϮμϨϟ΍ΔϴϘΑVI
Δϴγϭήϟ΍ϭ ΔϴϧΎΒγϹ΍ ϯήΧϷ΍ΔϴϤγήϟ΍ΓΪΤΘϤϟ΍ϢϣϷ΍ΕΎϐϠΑΓέ˷ήΤϤϟ΍ ιϮμϨϟ΍ϲϗΎΑΎϣ΃ ϭ
ΎϬϧ΃ ϲϓϲδϧήϔϟ΍κϨϟ΍ϭάΣΕάΣΎϬϧ ΃ϰϠϋϊϤΠΗ ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ϊϗ΍ϮϤϟ΍ ϊϴϤΠϓ ΔϴϨϴμϟ΍ϭ
ϲϓϲϫϭϪϴϓΖϠΘΣ΍νέ΃ϞϛϦ ϣϱ΃ήϴΧϷ΍ω΍ΰϨϟ΍ϲϓΔϠΘΤϤϟ΍ νέϷ΍ϦϣΏΎΤδϧΎΑϝϮϘΗ
κϨϟ΍ϭάΣϲδϧήϔϟ΍κϨϟ΍ ΎϬϴϓΎϤΑΎϬόϴϤΟΕάΣΎϤϧ·ϭήϴΧϷ΍΍άϫϭάΣάΤΗϢϟ

ϊϗ΍Ϯϟ΍

Ϯϫ΍άϫϭ ΔϤ˷ϤόϣΔϴπϗϪϴϓΔ˷ϴπϘϟ΍ϭ ˷ϲδϨΟϒϳήόΗϪϴϓϒϳήόΘϟ΍ϥ΃ϲϓ΢ϳήμϟ΍ϱΰϴϠ ϘϧϷ΍
ϲϧΎΒγϹ΍κϨϟ΍
i) Retiro de las fuersas armadas israelies de las territorios que
ocuparon durante el reciente conflicto.
ϞΑΎϘΗϲΘϟ΍ ( las)ϊϣ (de)ΎϣΎϤΗΔϴδϧήϔϟΎϛϞϤόΘγ΍ΪϗϲϧΎΒγϹ΍κϨϟ΍ϥ΃΢ο΍Ϯϟ΍ϦϤϓ
˰Α (de)Δϴδϧήϔϟ΍ΞϣΪΗΎϤϠΜϣ (las)Ώ (de)ΞϣΪΗϻΔϴϧΎΒγϹ΍ ˷ϥ΃ ˷ϻ· Δϴδϧήϔϟ΍ϲϓ (les)
ΔϠ΋Ύόϟ΍ϦϣΔϋήϔΘϤϟ΍ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ΔϠ΋Ύόϟ΍ϰϟ·ΐδΘϨΗΎϬϧ ΃ϢϜΤΑΔϴϧΎΒγ Ϲ΍ϥ΃ϲϨόϳΎϣϚϟΫϭ (les)
Γ΍Ω΃ ϊϣϊϤΠϟ΍ ΪόϠϟϞΑΎϘϟ΍ϊϣϲδϨΠ ϟ΍ϒϳήόΘϠϟϞϤόΘδΗ ΔϴδϧήϔϟΎϛϲϫ ΔϴΑέϭϷ΍ΔϳΪϨϬϟ΍
5

H. Bonnard, Code du français courant, Magnard, 1992
Il disait à ce propos qu’ « il faut se garder de confondre du et des, articles définis contractés, avec du et des
articles indéfinis continus et nombrable. Seuls ces derniers peuvent être remplacés par l’article défini sans de : on
t’a apporté le poisson / les poissons (et non : Je viens de bois / les champs ». p.172.

21

ϥ΃ΔΘΒϟ΍ϲϨόϳϻϚϟΫΎϤϧ· ϭ (les)Δϴδϧήϔϟ΍ϲϓΎϬϠΑΎϘΗϲΘϟ΍ (las)ϊϤΠϟ΍ϰϠϋΔϟ΍Ϊϟ΍ϒϳήόΘϟ΍
βϔϧϰϟ·ΪϤόΗΔϴϧΎΒγϹΎϛϲϫΔϴδϧήϔϟ΍ϥ΃ϲϨό

ϳϞ ΑΔϴδϧήϔϟ΍ϦϣϢΟήΘϣϲϧΎΒγϹ΍κϨϟ΍

ϪϧΈϓϖ΋ΎϘΤϟ΍ϦϋϰοΎϐΘϳϥ΃ΪϳήϳϦϣϦϜϟϭ ΪόϠϟϞΑΎϘϟ΍ϊϣϲδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ΕΎΒΛϹΔϘϳήτϟ΍
˷Ν΍έΔΟήΑ˷ϻ·ϩέΎϜϧ·ϦϋϊϠϘϳϦϟϭΎϬόϴϤΟϖ΋ΎϘΤϟ΍ήϜϨϳΎϬόϴϤΟϖ΋ΎϘΤϟ΍ϒϧ΃ϰϠϋ
ϲΑήόϟ΍κϨϟ΍VII
ϢϣϷ΍ΕΎϐϟϦϣΔϐϟΖδϴϟΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍ϥ΃ ΐΒδΑϪϴϠϋϝ ˷Ϯόϳϻ ϮϬϓϲΑήόϟ΍ ˷κϨϟ΍Ύ˷ϣ΃ϭ
ΪϳΆϳϥ΃ϪόγϮΑϱάϟ΍ΪϴΣϮϟ΍κϨϟ΍ Ϯϫ !ΔϗέΎϔϤϠϟΎϳ Ϫ˷ϨϜϟΦϳέΎΘϟ΍ϚϟΫϲϓΔϴϤγήϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍
ΔϴϠϴ΋΍ήγϹ΍Ε΍ϮϘϟ΍ΏΎΤδϧΎ ˰ΑϝϮϘϳϮϬϓ Ύϫϻ΍ϭϦϣϭ Ϟϴ ΋΍ήγ·ϒϗϮϣ Ϊϴϳ΄Θϟ΍ξόΑ
ϻ·ΖδϴϟΓέΎΒόϟ΍ϚϠΗ˷ϥ΃΢ο΍Ϯϟ΍ϦϣϪϧ΃ήϴϏήϴΧϷ΍ω΍ΰϨϟ΍ϲϓΖϠΘΣ΍ !΍άϜϫ ϲο΍έ΃Ϧϣ
ΓέϮμϠϟΦδϧ ϱ΃ (transcodage)ΔϨϗήΗ ΩήΠϣ ˰ϱΰϴϠϘϧϷ΍κϨϠϟ ϲϓήΣϞϘϧΩήΠϣ
ϲϓ˷ϱΪϬόϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ΎϬϴϓϥϮϜϳΎϨϔϠγ΃ΎϤϛϲΘϟ΍ΓήϴΧϷ΍ϩάϫΡϭήϟϪϘϓϥϭΩΔϳΰϴϠ ϘϧϷ΍ΔϳϮΤϨϟ΍
(the)Γ΍ΩϷ΍ϪϨϣΔ τϘδϣΎόϤΟϥϮϜϴϓ ˷ϲδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍Ύ˷ϣ΃ (the)˰ΑΎϓ˷ήόϣΎόϤΟ ˷ΪόϠϟϞΑΎϘϟ΍
ϲΑήόϟ΍κϨϟ΍ ϝϮϘϳϥ΃νϮόϓ Ϧ˷ϴΑϱϮϐϟ΄τΧϰϟ·ΩΎϗΔϳΰϴϠ ϘϧϷ΍ΓέΎΒόϠϟ ϲϟϵ΍ΦδϨϟ΍΍άϫϭ
ϲϨόϳΎϣϭΔϴΑήόϟ΍ϻϭΔϳΰϴϠ ϘϧϷ΍ϦϘΘϳϻϩέήΣϦϣ˷ϥ΃ϲϨόϳΎ˷Ϥϣ  ϲο΍έ΃ ϝΎϗ ν΍έ΃
ϲϟΎΘϟΎϛϥϮϜΘϓΔϤϴϠδϟ΍ΔϴΑήόϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍Ύϣ΃ϢϬΘϴπϗϦϋΏήόϟ΍ΏΎϴϏϚϟάϛ
ήϴΧϷ΍ω΍ΰϨϟ΍ϲϓΔϠΘΤϤϟ΍νέϷ΍ϦϣΔϴϠϴ΋΍ήγϹ΍ΔΤϠδϤϟ΍Ε΍ϮϘϟ΍ΏΎΤδϧ΍
ϲϓϻ· ΩήϔϣφϔϟϰϠϋΔϠΧ΍Ϊϟ΍ΔϴδϨΠϟ΍ ϝ΃ ˰ ΑϪΗϻΎΣϞϛϲϓΎϤ΋΍ΩϥϮϜϳβϨΠϟ΍ϒϳήόΗΫ·
ϝΎϤόΘγ΍ ϊϣ΢ϣΎδΘϧϥ΃ ΐδΤϓϦϜϤϳϭ Φϟ·ΡΎ˷ϔΘϟ΍ϭϞΑϹ΍ϭϞϤϨϟΎϛβϨΟϢγ΍ΩϮΟϭϝΎΣ
ΎϬϴΒηϝΎϤόΘγϻ΍΍άϫϥϮϜϴϓ ΔϔϠΘΨϣϝϭΪϟν΍έ΃ϲϫΓΩϮμϘϤϟ΍νέϷ΍ϥ΃έΎΒΘϋΎΑϊϤ Πϟ΍
ΎϨϟϮϘΑϭ΃ϲδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϝΎΣϲϓ ˯΍άΤϟ΍ ϝϮϘϧϥ΃νϮϋ ΔϳάΣϷ΍ ΎϨϟϮϘΑ
 ϩάϫΎϨϣΎϳ΃ϲϓΔϴϟΎϏΔϳϭΩϷ΍
ϥΎϜϣϞϛϲϓϝΎϏ˯΍ϭΪϟ΍ϭ
έΎΒΘϋϻ΍ϦϴόΑΔϳϭΩϷ΍ϪϴϓάΧΆΗϝϭϷ΍ϝΎΜϤϟ΍ϥ΃ϲϓϢ΋Ύϗϕήϔϟ΍ ϭ˷ϲδϨΟϦϴϟΎΜϤϟ΍ϲϓϒϳήόΘϟΎϓ
Ε΍ΩΎπϣϰϟ·ΔΒδϨϟΎΑΔϳϮϴΤϟ΍Ε΍ΩΎπϤϟ΍ ήΧϵ΍ϰϟ·ΔΒδϨϟ ΎΑ ΪΣ΍Ϯϟ΍ΎϬϋϮϨΗαΎγ΃ϰϠϋ

22

ΔΒδϨϟΎΑΔϣΎϋ˯΍ϭΪϟ΍έΎΒΘϋϻ΍ϲϓάΧΆϳϲϧΎΜϟ΍ϝΎΜϤϟ΍ϲϓϭ Φϟ·ΕΎϨϜδϤϟ΍ϰϟ·ϩάϫϭΏΎϬΘϟϻ΍
ϯήΧϷ΍ΕΎϜϠϬΘδϤϟ΍ϰϟ·
ϲϓάΧ΄ϳϲδϨΠϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϦϣωϮϨϟ΍΍άϫϥϷΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠ ϟ΍ϲϓϊϤΠϟΎΑϞΒϘϧΪϗ ΎϨϧ΃ ϩΎϨόϣ΍άϫϭ
ΎϴϟϭΩΎϬΑϑήΘόϣΔϔϠΘΨϣϝϭΩϰϟ·ΔόΟ΍έΎϬΘϴϜϠϣ˷ϥ΃ΎϤΑϲο΍έϷ΍ϩάϫωϮϨΗέΎΒΘϋϻ΍
 ΔϤΗΎΨϟ΍VIII
Ύϫή΋ΎγΔϴϤγήϟ΍ΕΎϐϠϟ΍ϲϓΎϬΗϼΑΎ Ϙϣϭνέ΃ΔψϔϠΑϖΣϼϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϥ΃ϲϓ ήϣϷ΍ϞϤΠϣϭ
ϲόΟήϣϒϳήόΗϮϫϭϝϮϤθϟ΍ϭϢϴϤόΘϟ΍ϩΎϨόϣϲδϨΟϒϳήόΗϮϫ
(Détermination générique, référentielle et achevée)
ϲϓΖϠΘΣ΍νέ΃ϞϛϦϣΏΎΤδϧΎΑ ϝϮϘΗϱΰϴϠϘϧϷ΍κϨϟ΍ΎϬϴϓΎϤΑΎϬόϴϤΟιϮμϨϟΎϓ΍άϜϫϭ 
ϻ·βϴϟ ϲϨϴμϟ΍ϭϲγϭήϟ΍ϭϲϧ ΎΒγϹ΍κϨϟ΍ϞΜϣϪϠΜϣϲδϧήϔϟ΍κϨϟ΍ϥ΃ϭήϴΧϷ΍ω΍ΰϨϟ΍
Γ˯ΎϔϜϟ΍ϦϣϢϫΎϬϴϳϮϐϟϭΓΪΤΘϤϟ΍ϢϣϷ΍ϲϤΟήΘϣϥ΃ϭϱΰϴϠϘϧϷ΍κϨϟ΍ϲϓ˯ΎΟΎ˷ϤϋΎϨϴϣ΃΍ήϴΒόΗ
ΐδΤϓ΍ΩέϮϟϻ·βϴϠϓϥϭΩ΍έ ΎϛΪϴδϟ΍Ύ˷ϣ΃ ΔϔϴτϠϟ΍ϩάϫϞΜϣϢϬϨϋΐϴϐΗϥ΃ϦϜϤ ϳϻΚϴΤΑ
ίΎΤϨϣκϟΎΧϲγΎϴδϓϪϔϗϮϣ Ύϣ΃ ΕΎΒϜϧϦϣΏήόϠϟϞμΣΎϣϲϓΐΒδϟ΍ΖϧΎϛΔϟϭΪϟ΍ήϴϔγϭ
΢οΎϓϞϜθΑϞϴ΋΍ήγϹ
ΕΎϐϟϦϣΔϐϟΖϗϮϟ΍ϚϟΫϲϓϦϜΗϢϟΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍˷ϥ΃ΎϤΑΎ˷ϤϬϣβϴϟϩήϣ΄ϓϲΑήόϟ΍κϨϟ΍Ύ˷ϣ΃ϭ
ϯϮγΎϴϤϣ΃ΎϧϮϧΎϗΎϬϴϓάΧΆΗϻϞϳϭ΄Θϟ΍ϲϓΕΎϓϼΨϟ΍ϥ΃ΎϤϠϋ

 ΔϴϤγήϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ϢϣϷ΍

ϢϣϸϟϦϜϳϢϟϪ ϧ΃ ΢˷ΟήϤϟ΍Ϧϣϭ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϡΪϗβϔϧϰϠϋϭέΎΒΘϋϻ΍ϦϴόΑΔϴδϧήϔϟ΍ϭΔϳΰϴϠϘϧϷ΍
ξόΑ έ΍ήϘϟ΍κϧΔϤΟήΘΑ ξϬϧΪϗϥϮϜϴ ϓ ˯Ύϔϛ΃ ϥϮΑήόΘδϣϥϮϤΟήΘϣ ϙ΍άϨϴΣΓΪΤ ˷ΘϤϟ΍
ϊϗϮϣϥ΃φΣϼϤϟ΍Ϧϣϭ ϒ΋ΎτϠϟ΍ϩάϫϞΜϤ ΑϚϟΎΑΎϤϓΎόϣϦϴΘϐϠϟ΍ ϥϮϨϘΘϳϻϦ ˷ϤϣϦϴϔχϮϤϟ΍
ϢϟϪϨϜϟ ν΍έ΃ ĸϲο΍έ΃  ϪΤϠλ΄ϓϱϮϐϠϟ΍΄τΨϟ΍ϰϟ·Ϫ ˷ΒϨΗΪϗ damascus-online
ϝΎϜηϷ΍ϦϣϞϜηϱ΄ΑϒϳήόΘϟ΍Δϟ΄δϣϲϓξΨϳ
Ϟϴ΋΍ήγ·ΎϬΑΖϠ ˷ϠόΗϲΘϟ΍ΔϳϮϐϠϟ΍ΔΠΤϟ΍ ϥ΃ϰϟ·κϠΨϧϥ΃ϻ· ΍άϫΎϧ ήϣ΃ήΧ΁ϲϓ ΎϨόδϳϻ ϭ
ΩϮϘόϣήϣϷ΍ϦϜϟϭ˷ϚηϪϴϟ·Ώ˷ήδΘϳϻΎϤΑϪϴϏϻΔΠΣϲϫΎϤϬ˷ϔϟ˷ϒϟϦϣϭΓΪΤΘϤϟ΍ΕΎϳϻϮϟ΍ϭ
ΎϬϗϮϘΣ ϚϬΘϨΗϭ΃ϢϠψΗϥ΃ΪϳήΗϻϲΘϟ΍ΔϣϷ΍ ˷ϥ·ϭ ϲ˷ϠΤϤϟ΍ϭϲϟϭΪϟ΍ ϯϮϘϟ΍ϥ΍ΰϴϤ Α ΎϨϔϠγ΃ΎϤϛ
Ϯϫϱάϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ϥϮϧΎϘϟ΍ ϥ΃ΎϤ Ϡϋ ΓϮϘϟ΍ΏΎΒγ΃ΏΎδΘϛ΍ϰϠϋϞϤόΗϥ΃ Ϧϣ ΎϬϟ ΪΑϻΎϬΘϣ΍ήϛϭ

23

ϢϜΤϳΓ΍Ω΃ϻ·Ζδϴϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ϢϣϷ΍ ˷ϥ΃ϭ Ύ˷ϘΣ˷Ωήϳ ΎϬΑ ϲΘϟ΍ ΓϮϘϟ΍ ϚϠϤϳϻ ϢϫΪΣϭ ˯Ύϔόπϟ΍΄ΠϠϣ
˯Ύϔόπϟ΍˯ΎϳϮϗϷ΍ΎϬΑ
 ΓΪϤΘόϤϟ΍ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ϊϗ΍ϮϤϟ΍
ΎλϮμΧϭωϮοϮϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ϖ΋ΎΛϮϟ΍ΎϬϴϓΪΟϮΗϲΘϟ΍ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ϊϗ΍ϮϤϟ΍ϲϠϳΎϣϲϓήϛάϧ
έ΍ήϘϟ΍κϧ
www.mfa.org
www.amitiesquebec-israel.org
www.france-palestine.org
www.jewishvirtuallibrary
www.medea.be
www.un.org
www.damascus-online.com
Fr.wikipedia.org
Ar.wikipedia.org
 ϊΟ΍ήϤϟ΍
ϩάϫϥ΃ΎϤΑϚϟάϟΔΤϟΎλϲϤϴϠόΘϟ΍ΪόΒϟ΍Ε΍ΫϮΤϨϟ΍ΐΘϛή΋Ύγϭ΍ΪΟΓΪϳΪϋϊΟ΍ήϤϟ΍ϥ΃ϰϟ·ϪΒϧ΃
ϮΤϨϟ΍ΐΘϛή΋ΎγϭΔϴϘϴΒτΘϟ΍ϭΔϴόΟήϤϟ΍ϮΤϨϟ΍ΐΘϛή΋ΎγϚϟάϛϭϲϘϴΒτΗϊΑΎσΕ΍ΫΔγ΍έΪϟ΍
ΎϬϨϣΎπόΑΐδΤϓήϛάϧϭΔϧέΎϘϤϟ΍ΔϴΑϮϠγϷ΍ϭΔϴΑϮϠγϷ΍ϭϥέΎϘϤϟ΍
ϥΎϨΒϟϊϳίϮΘϟ΍ϭήθϨϟ΍ϭΔϋΎΒτϠϟήϜϔϟ΍έ΍ΩΐϴΒϠϟ΍ϲϨϐϣϱέΎμϧϷ΍ϡΎθϫϦΑ΍
ΔόΑ΍ήϟ΍ΔόΒτϟ΍ˬΕϭήϴΑˬΔόϴϠτϟ΍έ΍ΩˬϖτϨϤϟ΍ϢϠϋͿ΍ϞπϓϱΪϬϣ
ΔϴϔϗϮϟ΍ΔΒΘϜϤϟ΍ˬϞμϔϤϟ΍ΡήηϱϮΤϨϟ΍ζϴόϳϦΑ΍
http://waqfeya.net/book.php?bid=35
Arnaud et Nicole, La Logique ou l’art de penser, Flammarion, 1970
J.P. VINAY & J. DARBELNET, Stylistique comparée du français et
de l’anglais, Didier, 1977
R. BLACHERE & M. GAUDEFROY-DEMOMBINES, Grammaire
de l’arabe classique,
G.P. MAISONNEUVE & LAROSE, Editeurs, Paris, 1978
P.&M. CARPENTIER-FILAP, Grammaire de l’anglais vivant,
Librairie Hachette, 1935

24

MICHEL POUGEOISE, Dictionnaire de grammaire et des difficultés
grammaticales, Armand Colin, Paris 1998
H. BONARD, Code du Français courant, Magnard, Paris, 1992
Gilles DOYON & Pierre TALBOT, La Logique du raisonnement, Le
Griffon d’argile, Québec, 1986
Willard Van Orman QUINE, Logique élémentaire, librairie
ARMAND COLIN, Paris, 1972
Gustave GUILLAUME, Le Problème de l'article et sa solution dans
la langue française, A.G. Nizet, 1975
Maurice GREVISSE, Le Français correct guide pratique des
difficultés, 6è édition revue par Michel Lenoble-Puison, Groupe De
Boeck s.a, Bruxelles, 2009


25


Aperçu du document 242.pdf - page 1/25

 
242.pdf - page 2/25
242.pdf - page 3/25
242.pdf - page 4/25
242.pdf - page 5/25
242.pdf - page 6/25
 
Télécharger le fichier (PDF)


242.pdf (PDF, 269 Ko)Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00213497.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.