TADY LAHARANA 187 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: TADY LAHARANA 187.pdf
Auteur: Lalaina Fatratra

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/01/2014 à 17:10, depuis l'adresse IP 41.204.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3090 fois.
Taille du document: 2.1 Mo (30 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


FIANGONAN=I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA

FITANDREMANA SOAMANANDRARINY MIARADIA
TAONA XXVI. LAHARANA. 187
NOVAMBRA - DESAMBRA 2013

GAZETY AVOAKAN=NY SAMPANA
TANORA KRISTIANA ZANDRINY
MIRESAKA AMIN’ NY RINDRINA

: 0

TAONA 2014 : ENGA, ZANAHARY

: 1

VATSIM - PANAHY

: 3

HONO, HO’AHO PASITERA …

: 5

FIJOROANA VAVOLOMBELONA

: 6

TSY MANAO KRISMASY RIZAREO

: 7

FIKASANA TAOMBAOVAO

: 8

DIDY FOLON’NY TAOMBAOVAO

: 10

INDRISY FA VAVY IZY

: 14

HAVAKO ¨Ô, AZA MAIKA

: 15

NY KAMBANA ANTAMBAHOAKA

: 17

PDG COCA-VOLA : OLON’ NY FO

: 20

PSYCHO : AVIA ISIKA HIFAMELA

: 21

ILAY PAQUET-NA BISCUIT

: 25

-

00 -

HAFATRA TAOMBAOVAO

Raha misy zavatra mahafaly ny mpiray tanindrazana
any am-pitan’ny ony, dia ny fihaonana sy fikoranana
hanamafisana ilay soatoavina. Tafahaona avokoa
izahay iny 15 desambra iny, na ireo miasa eo antoerana na ireo mandalo ... Anisan’ny tonga
nanatrika i Volaniaina, vao tonga vao roa andro ary
handeha hamonjy an’i Mwanzi, toerana ivangongoan’ny zanaky ny mpitsoa-ponenana; efa maherin’ny
10.000 izy ireo mizaka ny vokatry ny adin’ny tafipanjakana sy ny mpikomy.

Narivo aok’izany ny ranomaso raha nihira ny “Avia,
ry mino” sy ny “Mifankatiava ihany”. Samy nanome
toro-marika an’i Volaniaina ny amin’ny fomba fiaina
miaraka amin’ny Afrikana, ary ny amin’ny tokony
hatao. Nahagaga an’i Volaniaina ny hoe “Aza
mitondra hira malagasy fa maha lasa adala” sy ny
hoe “Miomàna hiresaka amin’ny rindrina”. Toa
nampitsiky azy izany ary noraisiny ho vazivazy ihany.

Efa ankatoky ny faran’ny taona vao samy naharay
hafatra avy tamin’i Volaniaina izahay. Notantarainy
ny fahamafisan’ny asa sy ny Noeliny tany an-tanimAndro fanaovam-beloma sy fiarahabana koa io andro piadiana : Ny poa-basy, ny famonoana olona, ny
io. Ao ireo manam-bintana toa anay ka afaka hi-Noely fahorian’ ny mpitsoa-ponenana etsetra. Na teo aza ny
any an-tanindrazana;
asa mandra-maraina,
ao ireo mampionon-tena
dia nisy ihany fotoana
fa tsy afa mihetsika ary
nahatsiarovana ny any,
ao ireo vao tonga
ry “Neny, Dada tsy
hamonjy ny asa.
lazaina sy ny menaky ny
Voalohany tamin’i
aina, vady tiana
Volaniaina ny nivoaka
andefimandry, zoky
an’i Madagasikara, ary
zandry sasa-miandry”.
na efa nanoman-tena
Fa izay vao tena
hiatrika ny asa aza izy,
niainako ilay
dia mihoron-koditra
nolazainareo hoe
ihany fa goavana ny asa
“miresaka amin’ny
miandry, asa an-tany
rindrina” saingy aty
miady, raha oharina
an-tanim-piadiana ny
amin’ny adin’ny amin’
tena ary anivona rà
ny valala sy kere ary
mandriaka, ka
tondra-drano natrehiny
“miresaka amin’ny
tany Madagasikara.
lay” angamba no marimarina kokoa, ary dia vavaka
Fotoanan’ny fihetseham-po moa isaky ny misy
no apololotra. Ny vavaka, ary ny vavaka ihany no
fihaonana toy izao, nanjary hiranay ilay hoe “Vorona nampahery ahy ao anatin’ny sarotra.
ô, mba mivilia hitondra itsika any...” ary rehefa
mahery be iny ny andriambian’ilay tany niaviana, dia Migadona ity ny taona 2014 isika, hoy izy, ary raha
toa lasa vazivazy (nefa toa marina) ny teny ifanaoana misy hafatra tiako zaraina, dia ny fanankinana ny
hoe “Tsy dia fadiranovana loatra ange isika, ry
fiainana amin’Andriamanitra sy ny hilomanosan’ny
ilehiretsy, tany an-tanàna koa inona no atao aty ?”.... tsirairay ao anatin’ny fiainam-bavaka na mahery
to’inona ny onjam-piainana. Mahereza ary bonne
Ramano, amin’ny maha zokiolona azy, no nanao
année ho an’ny rehetra é !”
fanompoam-pivavahana fohy ary nirary Noely
Sambatra ho an’ny rehetra, na ny handeha na ny
Fatratra Andriamasinoro
hijanona, na ny vao tonga.

-

00 -

MATOAN-DAHATSORATRA TAOMBAOVAO

TAONA 2014 :
ENGA, ZANAHARY
Misaotra Anao Zanahary, nahary tongotra amantànana izahay Soamanandrariny Miaradia, fa
velon=aina tsy diso Asaramanitra. Sambasamba
Andriamanitra Andriananahary, mba ho lasan=ny
taona 2013 anie ny ratsy rehetra mba tsy hisaramanakavy fa hiara-dia marina izahay eto Soama.
Ny atao hoe olo-mangam-pirenena dia tsy
ny be galona sy ny be voninahitra fa ny
mpanompon‘ ny madinika, ka tsy manjakazaka
amin izy ireny. Ny fanetren-tena dia diadema
ka tsy misy afaka misatroka azy afa-tsy ny
mpandefitra sy Hendry. Ny fireharehana dia
ranon-dolana, ka tsy misy sahy misotro azy
afa-tsy ny kely saina sy ny maivan-doha.
Izay tsy manan-komena hatolotra ny tanindrazana dia afaka manome ny rano-masony
mitete hanadiovana ny fahotan‘ny fireneny
teo amin‘ny fahamarinana. Ny fahaizana no
fahavalo akaiky indrindra raha tsy entina
eo amin‘ Andriamanitra hanompoana ny
tanindrazana.
Ny olona tena mahay mitondra indrindra
dia ny olona mandohalika lalandava eo
anoloan‘ny rariny, ka tsy sahy manitsaka
azy. Andriamanitra no mitantana ny olomarina, fa ny devoly kosa no misakelika ny
mpanao dian‘omby jamba. Tsy misy heloka
bevava hoatr‘izany mampisento mangina ny
madinika.

Enga izahay, Zanahary,tsy hanana olon-tsy tia, ho
lavitry ny areti-mandringana fa hadio sy ho manitra
amin= ity taona 2014 ity. Mba hadio hangalahala anie
amin=ny vato velona mba ho ela velona, amin=ny vola tsy
vaky mba tsy ho vakin=ny olon-tsy tia, tsy ho vaky
hatsarana, tsy ho vaky hasina; hianoka ny soa, tsy ho
diso sambatra ary tsy hilaozan=ny manan-jara.
Mba ho tahaka ny fefiloha amin=ny vato rehetra anie ny
mpianakavy mpiara-dia, ka izay manampy dia
manatevina; mba ho soa manana ny rariny ary miampy
tsara tahaka ny tsara tarehy miambozom-boahangy.
Izay manana faniriana ny soa sy tsara anie, Zanahary,
ho malim-pikasa sy ho malim-piasa
Eny, Aminao Zanahary nahary tongotra aman-tanana
no angatahanay ao amin=i Kristy Zanakao ny andon=ny
lanitra sy ny tsiron=ny tany, ny tsara rehetra mifanaraka
amin=ny sitraponao, noho ny herin=ny fanahinao.
Tanora hanao soa hoenti-miantitra, antitra hanao soa
hoenti-maty; fa ny manao soa tsy maty fa matory, tsy
hadino mandrakizay an-taranoana, voninahitry ny
Anaranao.
Amena.

FANOMEZANA NOELY SY TAOMBAOVAO
France :
Ralahatrarivo Lolitah, mianadahy avy
Randriambololona Jerome, mianakavy
Faritra sy eto an-toerana
Rhabiller Alain, mianakavy Foulpointe(x2)
Ranjatosoanirahona Eloge, Soavinandriana
Rakotondrasoa Fanjahery, mianak Toamasina
Sampana Tanora Kristiana Zokiny
Sampana Vokovoko Manga - Sampati 95eme
Rakotoarivony Julien (x2)
Rahanetra Martin, mivady
Randrianirina B. Jean-Victor, mianakavy
Ramamonjy Aimee
Ralahatrarivo Harisoa, mianakavy
Razafindrabodo Saholy (x2)
Ravelosoa Perline
Raoelijao Roland, mivady
Andrianirina Christian, mianakavy
Raharimalala Francine, mianakavy
Ramanampamonjy Lucie Michelle
Razafinantoandro Bernadette
Razafindramanana Nadia, mianakavy (x2)
Razafimalala Tianasoa
Ravaoarinotrona Berthe
Rakotoarijaona Seth Nirina, mianakavy
Past. Rakotondranaivo Edmond, mivady
Rasoarimalala Berthine
Andriamihamina Fred Joseph, mianakavy
Rasoazananoro Victorine, mianakavy
Raharinaivo Vahiny, mivady
Rakotovao Michel Germain, mivady
Razanarimanana Lalao
Andriamasinoro Rotsy sy Faniry
Andriamiarantsoa Alexandre, mivadsy
Andriamasinoro Anjara, Tsanta, Tefy
Rasoarivelo Marie-Jeanne
Ravalimanana Arsene, mianakavy (x3)
Ralinoro Noeline
Fianakaviana Rajaonarivo
Rakotoniaina Jean-de-Dieu, mianakavy
Randrianaivomanana Joelison, mianak. (x2)
Randrianarivelo Harivony Tsiry mianakavy
Rambaloharison Faramalala, mianakavy
Ramamonjisoa Mamy, mianakavy (x2)
Ravelontsalama Arsene Odilon Veromalala

Rakotondratsimba Franck, mivady (x2)
Rafanomezantsoa Jean-Eloi, mianakavy
Randrianasolo Richard, mianakavy
Timon Voahangy
Randrianantenaina Patrick, mianakavy
Rakotondranaivo Charles, mianakavy
Razanadraisoa
Rahelinjanahary Sahondra, mianakavy
Rasoarisoa Voahirana, mianakavy
Terak= i Pasteur Raoelison
Ranaivo Rasata Rene, mianakavy
Rambinintsoa Sahondra, mianakavy
Rahanetra Andry, mianakavy
Razaiarisoa Noronirina
Ravelonjatovo Andrianjaka, mivady
Benjamin Olga Lalasoa
Randriamaromanana Andrianina
Randrianarimanana Mamy, mianakavy
Rasolonirina Raymond P. mianakavy
Rakotondratsimba Jules, mivady
Raminoharisoa Josephine, mianakavy
Naivoarivelo Rakotondratsimba
Razafimahefa Jaona, mianakavy
Rakotoarisoa Charles, mianakavy
Randrianjatovo Miadamanantsoa
Rajaona Laimampandry, mivady
Raoelijao Tovo, mivady
Rahaingomanana Naina, mivady
Rasamimanana Justin A. mianakavy
Ramaromanana Tiana Richard
Randriamamonjisoa Holifidy, mianakavy
Randrianasolo Dieu-Donne, mivady
Rakotoarinia Jacques
Andriamahefarinia Rinasoa
Razafinandriana Marie-Jeanne
Raharison Lanto Mahaleotena, mivady
Ramandaniarivo Alfred
Razafielivao Francine
Rabarisoanirina Malala
Rahanetra Rija, mianakavy
Rajaonah Remi, mivady
Ravololonarivo Bebisoa
Rakotonirina Jacquis Benja, mivady
Razafindrantoanina Heriniaina, mianak

TORITENY HAFAKELY

Raha hamarana ity taona 2013 ka hitsena ny taona 2014 isika
mpianakavin=ny finoana, ity vatsim-panahy miendrika tononkalo
ity, izay nalaina tao amin=ny boky nosoratako TORITENY
HAFAKELY ,no indro atolotro ho an=ny mpamaky ny gazety
TADY.Mety tsy mahazatra anao ny mamaky izany ,kanefa
nomen=Andriamanitra talenta hanao tononkalo misy rima aho,ka
nampiasaiko izany handrafetana ny toriteny ho isan=izay
mahatonga azy ho tena Toriteny hafakely.

Katsaho= aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany ,dia hanampy ho anareo izany rehetra izany.
Mat 6 :33

1- Ny antsika izany,
ny omaly ihany no mbola androany,
Hoy ireto zanako,
mahita ny eo an-tanako,
Tsy misy.......
2- Indrisy...!
Tamin=iny volana iny mantsy,
natao ny kaonty ka tsy ampy,
Jiro,rano, hofan-trano,...
sy ny volan-dry zareo tatsy, dia izay.
Izay voaray, lany trosa avokoa...
3- Ny amin=ity kosa,angamba aloha,
Mba ho hafa indray;
hoy aho tamin=izay.
4- Fa ity volana ity koa aza,
mankaleo ny milaza,
Fa nitrosa foana,...Nahoana ?...
Satria noana,
Dia nitrosa hatrany.
Tsy hihinana izany ?
5- F=angaha izany ihany ?
Ny fidiran=ny mpianatra,

tsy vitan=ny anatranatra,
tsy afaka natao somonga,
fa nony tonga ,
tsy azo nitokonana,
tsy maintsy namoronana.
Foan-tanana ,
tsy nanana ,
tany mena......
Tsy maintsy nisy nomena.
Dia nitrosa ihany,
nitrosa hatrany...
Dia izay ...
izay voaray ,
lany trosa avokoa...
6- Ny ampitso kosa, angamba aloha,
Mba hisy fanambinana ,
hazava ny maraina...
Ka anio na tsy mihinana,
mazotoa, aza malaina....
Mahereza re rankizy,
mihafy sy miharitra
Mbola anatin=ny krizy ....
fa angamba tsy haharitra...

TORITENY HAFAKELY

7- Fihafiana ts=hisy faritra
ny antsika izany,
Fa ny omaly ihany
no mbola androany,
Hoy ireto zanako ,
mahita ny eo an-tanako ,
Tsy misy ...
8- Indrisy....!
Izany tokoa ,
hoy aho, namoy fo...
Raha ny ao an-tsaiko,
misy inona antenaiko ?
Tsy hitako...
zay no vitako ,
Tratry ny hoza-pe,
takatra kofehy...
Ka ny mandavan-taona ,
tsy maintsy ho izao foana:
Fihafiana tsy hisy faritra...
9- Fa hahafinaritra......
Hoy ireto zanako,
Nahita ny eo an-tanako,
Tsy misy.
10- Fa tsy indrisy...
Raha tsy ny omaly ihany
no mbola androany,

Fa hovana
ny fitana
Fa ianao ......hatramin=izao....
Efa anaty alina ,
tsy malina....,
Fa mbola miasa irery .
Efa very,
Tsy mila vonjy fa milonjy samirery.
11- Mivavaha....,
Mibebaha....,
Miovà..., miasà...,
Raha vitanao izany ,
tsy ny omaly ihany
no mbola androany.
Ilay tranobongonao
ho tonga vaovao ny ao anatiny ao,
Ka ao anatin=ny tsy fananana
dia hisy fiadanana...
Na ao anaty tsy fisiana ,
hisy fifaliana...
Fa katsaho aloha ny fanjakany
dia hanampy ho anao izany,
Andriamanitra iankinana
dia hahazo fanambinana.
Pasteur Valisoa Rafanonerantsoa,
Fjkm Soamanandrariny Miaradia.

Ary no noho izany dia lazaiko aminareo hoe : Aza manahy ny amin > ny ainareo,
dia izay hohaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin> ny tenanareo, dia
izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena
noho ny fitafiana ? Tsinjovy ny voro-manidina, fa tsy mba mamafy, na
mijinja, na mitaona ho any an-tsompitra ireny; ary ny Rainareo Izay any andanitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va hianareo ?
(...) Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo
izany rehetra izany. Ary amin> izany dia aza manahy ny amin> ny ampitso
hianareo; fa ny ampitso hanahy ny azy. Ampy ho an> ny andro ny ratsy miseho ao
aminy. - Matio 6 : 25....-

HONO HO=AHO PASITERA !
Toy ny fanao isaky ny misy
mpitandrina mpanampy vaovao
tonga eto amin=ny fitandremana
Soamanandrariny Miaradia, dia
atolotry ny TADY antsika izy.
Tamim-pifaliana àry no
nandraisan=ny Pasitera Mamilalaina Lalaoharisoa Rindra ny
vaomiera ny Gazety. Efa ho
volana vitsivitsy izao no nanam
piany tosika antsika.
Pasitera Rindra dia manam-bady
an-dRandriafaly Max, izay
mpampianatra Malagasy
amin=izao fotoana izao, ary
manan-janaka 5 mianadahy izy
mivady : 16 taona ny voaloha-hany
ary 2 taona ny farany. Samy
misionera tao amin=ny Campus
International pour Christ izy
mivady nanomboka ny taona 1999
ka hatramin=ny taona 2008.Niofana
matetika tany ivelany tamin=izany
asa izany izy , ary ny andraikitra
voalohany dia ny mamaky lay any
amin=ny toerana mbola maizina
tanteraka, lavitra an=i Jesoa Kristy...
AMampiasa ny fomba rehetra izahay
, hoy izy, eny fa hatramin=ny
famadihana amin= ny fitenim-paritra
ireny tantara momba an=i Jesoa
ireny mba hahatafita ny hafatra.@
Nampitsahatra ny asa maha
misionera azy Pasitera Rindra ny
taona 2008 raha nandray antso avy
amin=ny Tompo, koa niroso indray
niofana ho mpitandrina. Nandresy
lahatra azy ny vadiny, ary betsaka
ny zava tra nandeferana rehefa ny
antson=Andriamanitra no tonga ary
tsy azo lavina. Noho izany dia
voatendry hiofana nandritra ny telo
taona tany Fianarantsoa izy, ka
Aizaho, hoy izy, niofana ho
mpitandrina ,ary ny vadiko niofana
amin =ny

Soamanandrariny Miaradia izy, dia
tsy nisalasala naneho hevitra fa
tsara halain-tahaka ny fomba
fitantanana eto amin= ny
fiangonana ary ny fandaminana
izay maty pâika hatrany . Hita
taratra, hoy ihany koa izy, fa
miara-dia amin=ny lafiny rehetra
ny fiangonana, na toe-tsaina io ,
na toe-po ary na toe-panahy,
noho izany dia azo atao tsara ny
misoroka ny olana, raha misy
.Tena voafehy sy tafita tsara any
amin=ny Kristiana ny fiom-bonan=
aina, sy ny fiombona-na
andraikitra. Voataiza aramaha vadin= ny mpitandrina azy.
tSoratra Masina ary mandray
Maro ireo Fjkm lehibe ao Fianaandraikitra ny fiangonana ary
rantsoa no nanaovana fizàranmampizotra ho amin=izany ny
draharaha , ary ankehitriny dia
fisian=ny fiangonana isan=andro.
mamarana ny taona fahefatra eny
Tsikaritro koa fa tia sy mahay
amin=ny Kolejy Teolojika eny Ivato mandray vahiny ny eto ASoama@,
aho@
iderana anareo izany, ary voaporofo
Nambarany tamim-pitsikitsi kina fa fa iainana ilay hoe Amiara-dia@
rehefa tonga ny fotoana hahavitany ANy hafatro ? Tano mafy, ry
ny fianarana ka hivoahany ho
Soamanandrariny Miaradia izay
Mpitandrina dia vonona izy mivady anananao mba tsy hisy haka ny
ny ho iraka any amin=izay fiangosatroboninahitrao@. Hazony sy
nana hanendrena azy; fa ny haha
hamafiso hatrany ny fiombonana sy
faly anay indrindra, hoy izy nanam- fiarahana dia amin=ny lafiny
py, dia ny hanendrena amina
rehetra hisian= ny fiombonantoerana misy Lycée , izany dia ho tsaina,sy ilay hoe fiombonan=
fitsinjovana ny zanakay. Raha
andraikitra. Itakiana fahatanjahannanontaniana an=i Pasitera Rindra tsaina, fianiavana ary finoana izany
ny zavatra tiany, dia hoy izy namaly Izahay dia mizara tsiky ho an=ny
: AMahafi-naritra ahy ny mifandray olona rehetra izay mifan dray
amin= ny olona sariaka,ary tsy
aminay, tsiky tsy vidina lafo fa
maha vantana ahy kosa ny mandray zaraina maimaim-poana ,koa
olona miavonavona, kanefa miezaka manasa anao aho hanao toy izany
hatrany aho ny hifan dray amin=izy amin=ny olona rehetra ifaneraireny fa izay no anjara fanompoana seranao,dia ho hitanao fa hafinananendrena ahy....@. Ny sakafo
ritra ny fifandraisana amin=ny hafa.
rehetra hoy izy dia mety amiko
Voninahitra anie ho an=Andriaavokoa afa tsy izay biby mandady
manitra.
,sady nihomehy kely izy....
Tojo Niaina Andrianarison
Raha niresaka momba ny Fjkm
.

I

satria novonjen=
FIJOROANA
VAVOLOMBELONA
Efa nisy fiovam-po teto amin=ny Fjkm Miroso amin=ny lalina kokoa aho hianatra ao amin=ny Sefala, ary ny
Soamanandrariny Miaradia noho ny izao, hoy izy, amin=ny ara-panahy
fiainanay mianaka manontolo dia
asan=ny Safif, toa an=i Voahangy eny satria nanapa-kevitra ny hiditra
atolotray hatreto hanompona Azy@.
Ambohimahitsy efa nolazaina teto,
mpianakavy notaizan=ny Aody@ kanefa
MOA MBA FANTATRAO VE
nandoro izany teto am-piangonana.
RAKOTOVAO ANDRIATSIFANGITANA RABE SAMUEL ?
Mbola fijoroana vavolombelona
Mandrotsirotsy ny fo amamihany koa ny an=i Madame Hanitra
panahin=ny Malagasy an-tapitrisany, hatreto ka
etsy Ankadindramamy ary novakina
hatrany am-pita, ny hirany an-jatony. Hiran=ny fo sy
tao am-piangonana ny Alahady 08
fitiavana ny ankamaroany kanefa tsy adinony koa ny
desambra teo.
hira midera ilay Nahary. Tsy mahagaga izany satria
zanaka Mpitandrina Rakotovao Rabe Samuel. Ny hiramNisaotra an=i Jehovah izy fa sitrana
pivavahana tokoa no tena nanipy azy ho eo anivon=ny
ny zanany, sitrana tamin =ny aretina
zava-kanto raha nindrana ny feon=ilay Amerikana Percy
vokatry ny ody sy mosavy nataon=ny
Sledge tany amin=ny faramparan =ny taona 60 nihira
rafozam-baviny mosavy hatramin=
irery ny Aza Manadino Ahy Ry Mpihaino Vavaka, na ry
ilay zaza mbola tany am-bohoka
Enga Ka Hanana Elatra Aho. Nivoaka kapila ireo ary
noho ireo olona ireo mbola milomano anaty fanompoan-tsampy. Isaky ny nifanenjehana tokoa.
misy teraka mantsy eo anivon=ny
Dia nandalo ny fotoana ary tsy tafala teo imolo-try ny
fianakaviana dia tsy maintsy roràn=
Kristiana intsony ny O, Iza Iza (FF 41), ny Tsy Vitamilay renibe ny vavany mba hitoeran=
Po Onena (FF 16), ny Ny Teninao (FF 06). Nahavitany
ny fanahin=ny tromban-drazana,
hira avokoa ireo vanim-potoana kristiana toy ny Paska
hono. Raha nandà izany i Mme
ary indrindra ny Noely (Noel Fiadanana Anie, Vavaka
Hanitra dia nizaka ny mangidy; vao
Noely, Iriko Ianao ry Noely...) Tsy adinony koa anefa
teraka ilay zanany dia nodidiana
ny Taombaovao ka namoronany ilay Tsy Ny Voady, hira
sahady ny tsinainy fa tsentsina ny
fanta-daza ary ho hirain=ny STK Zokiny amin=ny
fivoahan=ny maloto ka nasiana
Alahadin=ny Taombaovao 05 janoary ho avy izao. Sangan
Apoche@. Tao anatin= izany ady maha
asan-dRalavanarana koa izany, fantsika amin=ny
may izany no nandao azy mianaka ny
anarana hoe BESSA :
vadiny. Noho ny famindram-pon=
Tsy ny voady fanao Taombaovao sanatria no hanafaka ny
Andriamanitra anefa dia naniraka ny
otanao ary koa Tsy izay ranomasonao be sanatria no
mpanompony Izy nitondra ny
hamonjy ny fanahy re. Efa lasa nandeha avokoa nialoha
hazavana tanivon=ny tokantranony.
ireo olona tianao tety, Fiadanana mandrakizay ho
Nampianarin=izy ireo anay, hoy izy,
ny fitiavan=Andriamanitra; tsy tapaka doria no hovantanin=ny sambatra ary. Fa ianao mibebaha
ianao satria efa ho avy ilay Jesoa Tomponao.
izahay mianaka namonjy ny asan=ny
Ny Tonia
Safif isaky ny Alarobia nanomboka
Jona 2013.
Fe ankehitriny, sitrana tanteraka i
Onenantsoa, nanehoan=i Jesoa zavamahagaga ny tokantranonay. Vao
niverenana nodidiana izy tamin=ny
voalohandohan=ity volana Desambra
ity hanitarana ilay lavaka amin=ny
Apoche@; vita soa aman-tsara izany.
Salama tsy farofy ny zanako, ary
mitombo vatana saina ary fanahy

NOELY ... NOELY

Vao tamin=ny Alarobia 25 desambra
teo isika no nibanjina an= i Betlehema
, nihira sy niantsa ireo hira krismasy ,
niara-nahatsiaro ilay andro malaza
nahaterahan= ny Mpamonjy. Tsy isika
eto ASoama@ ihany anefa fa miisa 2
lavitrisa ny Kristiana maneran-tany
no mankalaza ny Noely ny 25
desambra raha 2 lavitrisa kosa no
mankalaza azy io ny 07 janoary. Fa ity
no tena mahagaga, ry havako : miisa
eo amin=ny iray tapitrisa eo ho eo ny
olona misafidy ny tsy hankalaza azy
mihitsy.Dia indro ary hozaraina
aminao fa mahaliana sy tsara ho
fantatra tokoa,
ireo antony tsy
anamarihan=ireo 1 tapitrisa ireo ny
Krismasy.
Mety hoe isan=ireo mpiangona any
amin=ny fiangonana tsy manaiky an=i
Jesoa ho Mpanjaka angamba izy toy
ny mpanaraka ny * Judaïsme + ohatra,
ny
* Hindouisme +
na
ny *
Shintoisme +.Mety koa hoe tsy mino
an=Andriamanitra mihitsy toy irony
fantatsika amin=ny hoe * athées +
, * libres
pensées +,
* humanistes +,snsYizy ireo indray dia mihevitra
fa
tantara
sy
fom-bafomba
mahazatra
fotsiny
ihany
ny
Noely.Nefa na izany na tsy izany dia
maro amin=ireo olona mino an=i Jesoa
Kristy no tsy mankalaza izany hoe
Krismasy izany. Samy manana ny
fandrai-sany zavatra ny tsirairay fa
ireto misy antony efatra lehibe :
Voalohany,tsy mankalaza ny Noely ry
zareo satria tsy inoany fa teraka ny
volana Desambra na Janoary akory ny
Mpanavotra. Mazava ny voalazan=i
Lioka 2 :8-11 * Ary nisy mpiandry
ondry tamin=izany tany (....) Ary nisy
anjelin=ny Tompo nitsangana teo
anilany (Y) Ary hoy ny anjely taminy :
*fa Mpamonjy no teraka ho anareo
anio ao an-tanànan=i Davida dia

Kristy Tompo. +. Misy ireo marika azo
ilazàna fa teraka tany amin=ny volana
Oktobra tany ho any Jesoa Zaza,
Oktobra mbola mafampana ka afaka
mitoetra any an-tsaha andro alina ny
olona. Efa tena mangatsika kosa
anefa any amba-nivohitr=i Betlehema
ny volana Desambra sy Janoary, ka ho
sarotra amin=ny olona no hiandry biby
any an-tsaha.
Faharoa, fotoana iray ihany, hoy ry
zareo, no nangatahin=i Jesoa mba ho
tsarovana dia ny naha fatesany fa
tsy ny nahaterahany akory. Nomarihan=i Jesoa izany tamin=ny fanasana
farany nialoha ny hisamborana Azy
(Lioka 22 :19-20).Voamarika ihany
koa fa na ny Filazantsaran=i Marka,
na ny an=i Jaona dia tsy miresaka
Krismasy mihitsy fa ny naha fatesan=i
Jesoa no tena notakiany hankalazaina.
Ny antony fahatelo kosa indray dia
ara tantara.Tsy voamarina aratantara, hono, fa nankalaza ny naha
terahan= i Jesoa
ireo kristiana
voalohany raha voatsindry mafy fa
nankalaza ny naha- fatesany ireo
kristiana ireo, araka ny epistily ho
an=ny mponina tany Korinto (I
Kor.11 :23-16 ). Fa efa 300 taona
taorian=ny nahate-rahana kosa vao
nankalaza ny Noely 25 desambra ny
kristiana .Fa ny zavatra tena nanaitra

dia ity : Tany amin=ny taonjato fa 17
tany dia noraran=ny Antenimiera tany
Angleterre ny fankalazana ny
Krismasy , mitovy amin=izay ihany ny
didy navoakan=ny Fitsarana tany
Massachusetts tany Etazonia. Fa
nahoana hoy ianao ? Ilay boky AAdy
ho an=ny Krismasy@ no ahitana ny
filazana fa tsy mitombina na araBaiboly, na ara-tantara, hono, ny
fankalazana ny Noely amin=ny 25
desambra; dia tsindriany mafy koa fa
* Ny Noely dia fetin=izao tontolo izao
mialokaloka ao anatin=ny kristianisma +
Io no mitondra antsika amin=ny
antony farany tsy ankalazan=ireo
mpino sasany ny krismasy izay tsy
inona fa ny fisalasalana ny amin=io
Krismasy io mihitsy. Ny Noely tany
Roma fahiny elabe dia nifangaro sy
nifanontona tamin= ny fetin=izao
tontolo izao, toy ny fankalazana an=i
Saturne voalaza ho andriamanitry ny
fambolena , sy Sol Invictus na Mithra
andriamanitra masoandro. Ny fetibe
manodidina ny fiverenan=ny masoandro koa, ohatra, dia napetrak =izy
ireo ho daty nahaterahan=ilay Tompo
Mpanavotra, 25 desambra.
Ireo no antony mavesa-danja tsy
ankalazan=ireo mpino sasany ny
krismasy. Mety ho samy manana ny
antony ankalazany ny krismasy isika
tsirairay fa hoy kosa ny TADY
amin=izao Noely 2013 izao : Tany antranon=omby ilay Mpana-votra anao
no nivantana tamin=ny Noely voalohany , fa ankehitriny raha anisan=
ireo mankalaza ny krismasy ianao dia
mino izahay fa faly Kristy satria
nomenao toerana hanjaka ao
anatin=ny fonao madio, feno fitiavana
feno hafanana. Novalianao ilay hiraantso hoe : AMba omeo ny fonao fa
angatahiny.....@
Ravaka Andriamahenina

TANJONA

Tena zava-dehibe amin=ny olona iray
ny fametrahana tanjona eo amin=ny
fiainany satria soritra ahafahana
manatanteraka ny nofinofy sy
fikasàna anaty izany. Any amin=ny
firenena izay lazaina fa mandroso
rehefa ankatoky ny taona vaovao, ny
fametrahana fenitra vaovao ho
amin=ny taona manaraka dia fomba
fanao ary tena fitaizana mihitsy mba
hametrahana tanjona iray na
maromaro mba hiovà-na ho amin=ny
fahatsaràna hatra ny amin=ny taona
izay ho avy.
Zaraina amintsika karazana tanjona
sy fenitra fametraky ny ankamaroan=
ny olona any Amerika rehefa
mivalona toy izao ny taona iray ka
hanitsaka indray ny taona
manaraka : - fampihenam-batana, fanilihana ny trosa, - fanangonambola ho fametrahana tanjona iray
(économie d=argent), - fitadiavana
asa metimety kokoa, - fitaizan -tena
amin=ny alalan=ny fihinanana sakafo
mahasalama,
-fanitarampahaizana, -fampihenana ny
fisotroana zava-pisotro misy
alikaola, - fampitsaharana ny
fifohana sigara, -fampihenana ny
*stress+ amin= ny asa, -fanampiana ny
hafa.
Etsy andanin=izany indray dia misy
ireo manam-pahaizana, toa an=i

Stéphane Szerman izay mandroso
lalàna efatra ( 4 règles d=or) izay
tokony harahina raha tiana ny
hametraka tanjona hivoarana ho
amin=ny tsaratsara kokoa amin=ny
fiainana. Ireto ireo lalàna :

Eto am-pamaranana, apetraka ny
fanontaniana aminao ny TADY hoe :
Namaritra tanjona ve ianao tamin=ny
taon-dasa rehetra sy tamin=ity taona
2013 ity, ary tratra ve izany ? Any
amin=ny tsirairay ny valiny fa izao
1. Fahaizana miatrika ny fiainana
ankatoky ny faran=ny taona izao no
amin=ny fijery mirana fa tsy
vanim-potoana idealy hanaovana
matroka (positivisme) : Ilaina ny
izany manaraka iretsy lalàla efatra
fananana izany fomba fijery izany
voalaza etsy ambony hirosoana
eny am-boalohany raha te-hanatratra amin=ny tsara sy ny metimety kokoa
tanjona satria mila resy lahatra
hatrany amin=ny lafim-piainana
aloha fa ho tratra ny tanjona eo am- rehetra fa indrindra amin=ny maha
pametrahana izany eny amKristiana antsika dia voalohany
piandohana.
amin=ireny ny hiha vaozana amin=ny
lafiny ara-panahy.
2.Fametrahana tanjona mazava :
Mila apetraka mazava ny tanjona
Koa manainga anao, ry mpamaky ny
hahafahana mijery ny mety ho
TADY hanao dingana misimisy kokoa
sakana sy ny mety hiatrehana izany ka hametraka tanjona mazava sy
mba hahamora ny hanatrarana izany maty paika ho amin=ny taona vaovao
tanjona izany. Mila mazava izany ny 2014, ary mirary indrindra ny
ao an-tsaina hoe hikendry an=izatsy tanjona izay efa apetrakao sahady ho
aho na hikendry an=izaroa.
tontosa eo ambany fitantanan=Ilay
Nahary.
3. Fametrahana tanjona maty paika :
Tokony hazava ary indrindra ho maty
Narilalao Rakotoarivony
paika tsara ny tanjona apetraka mba
hisorohana ny firohoron-tsaina eo
am-panatanterahana. Raha te-hanao
fanatanjahan-tena ho fitaizambatana ny tanjonao, ohatra, dia
farito mazava izany fikasàna izany na
ny toerana na ny fotoana
hanaovanao azy tahaka ny hoe
* andeha hanao fitaizam-batana any
amin=ny >=salle de gym== aho ka
rahampitso ihany aho dia hijery ny
toerana mety amiko ary hisoratra
anarana avy hatrany +
4.Famaritana ny tanjona mety ho
tratra : Ilaina dia ilaina koa anefa ny
fahaizana mamaritra sy mikajy ny
tanjona apetraka mifanaraka amin=ny
fahafaha-manao ananan=ny tena, sy
ny mety ho vitan=ny tena mba tsy
hahakivy eo am-panatanterahana,
satria dia ho sarotra ny ahatrarana
ilay tanjona apetraka ary mety ho tsy
ho tratranao mihitsy aza izany raha
tsy mipetraka ny fitokisan-tena eny
am-piandohana.

ANISAN’ NY
TANJON’ NY GAZETY
TADY AMIN’ ITY
TAONA ITY : HAHAZO
‘DUPLICOPIEUR” HO
FANATSARANA NY
GAZETY

APA-KEVITRA AHO, SEFO FA
HANGATAKA AN=I VIKY ZANAKAO
HO VADIKO!

AHOANA A ?? FA MBA EFA
HITAN=IALAHY VE ALOHA
NY RENINY ?

EFA HITAKO TOKOA IZY, SEFO,
FA ALEOKO IHANY i VIKY KHA !

dia miara-mankalaza ny fetin=ny
faran=ny taona sy ny taom-baovao ny
mpinamana sy ny mpiara-miasa;
lasopy mafana, AOmisaka@ sy
Mahazatra antsika
sakafo atao hoe Asoba@
TAOMBAOVAO
eto amin=ny TADY
(midika hoe trosa) no hanina.
isaky ny
JAPONEY
Midika izany fa voahilika
Asaramanitra toy
avokoa izay mety ho trosa
izao, ny mampahafantatra ny
amin=ny taon-dasa. Tsy vitsy koa ny
fanaon=ny firenena iray. Koa aminJaponey no mirary soa amin=ny
tony, faly feno fanantenana ary
drizareo Japoney àry, ny
alàlan=ny>cartes postales@ izay
Taombaovao na AOshogatsu@ na koa endrika mirana no itsenana ny 01
kendrena ho voaray alohan=ny 1
AGanjitsu@, dia fety efa nomarihana janoary. Vao mipaika nysasakalina janoary.
dia mitanjozotra mamonjy ny tempoly
hatry ny ela mandritra ny andro
Ny 1 janoary, andro voalohan=ny
maromaro, ary manana ny iavahany Abouddhiste@ rizareo, ary izany
fidirana an-tempoly voalohany izany taona, dia fomban=ny Japoney ny tsy
tokoa. Ankehitriny, amin=ny
manao inona na inona, na dia ny
ankapobeny dia maka fialan-tsasatra dia fantatra amin=ny anarana hoe
A
Hatsamode
@
ka
isotroan
=
ny
rehetra
fandrahoana sakafo aza. Efa
ny Japoney ny 1 ka hatramin=ny faha
ny
A
toso
@
vita
amin
=
ny
roakandro
ary
omanin=ny renim-pianakaviana
5 janoary mba hanomana tsara ny
inoany
fa
miantoka
ny
faha
salamany
mialoha izany ary tahirizina amina
fety. Taloha dia mitovy na nampimandritra ny taona izay miposaka.. boaty antsoina hoe AJubako@.
fandraisina tamin=ny alimanaka
Tsy adino ny vavaka ao an-tempoly Ampiana lasopy izany sakafo izany.
sinoa ny fankalazana ny taombaovao Japoney ary ny lohataona no ary ao koa no hahalalan=ny tsirairay Taloha, dia karazana koba no efa
ny zavatra meyty hitranga aminy
nomanina herinandro maromaro
fotoana nankalazana izany.
mandritra
ny
taona.
Io
sasakalina
io
mialoha kanefa dia azo hohanina
Nanomboka ny taona 1873 anefa,
koa
no
ampanenoana
ny
lakolosy
intsara miarak amin=ny lasopy. Ankedia nampihatra ny * calendrier
108
ho
famelàna
ny
heloky
ny
hitriny, ny Japoney dia tsy dia
grégorien + (toa izao antsika izao)
tsirairay
mikarakara firy intsony io koba io
rizareo , izany hoe nanomboka 1
janoary ny taona.
Araka ny fomba nentim-paha razan- satria efa azo jifaina eny amin =ireo
fivarotana lehibe izany.
dry zareo, izay nalain-tahaka
Azo ambara fa fanajariana na
tamin=ny Sinoa koa, dia fahalalam- Atsimo sy avaratra raha mitaha
fanadiovana no anomanana sy
pomba ny mandeha mitsidika sy
amin=ny fanaon=ny Malagasy, hoy
anombohan=ny Japoney ny taom
mamangy
ny
fia-nakaviana
sy
ny
angamba ianao ? Ekena fa misy
baovao : fanadiovana faobe rehefa
namana ary manolotra fanomezana tokoa ny tsy itoviana; misy kosa
hifarana ny taona, AOsoji@ no
ho an=ny ankizy; io ilay antsoiny hoe anefa ny azo tahafina sy ianarana
iantsoan-drizareo izany. Soloina
AOtoshidoma@. Mifanolotra fanoraha tsy ilaza afa-tsy ny saina mirana
avokoa ny temotra amin =ny rindrina,
mezana
koa
ny
mpinamana
sy
hiatrika ny taona sy ny fasoloina vaovao koa izay entana tonta.
mpiara-miasa
ka
atobaky
rizareo
havononana hamela heloka.
Izay raharaha rehetra mihantona na
hividianana
izany
ny
30
na
90.000
trosa tsy efa dia tsy maintsy vitaina
Hasinavalona Andriamiharisoa
alohan=ny 31 desambra ary dia saina Ariary, izay no AOseibo@. Matetika

Hifarana sahady ity ny taona 2013,
betsaka isika no manao jery todika ny
fiainan-dasany. Mety ho maro isika
no nioty soa sy fahasoavana, nefa tao
koa ny tsy nianoka masoandro
mihiratra mihitsy. Koa eto ambaravaran =ny taombaovao àry,
rahavako, dia indreto misy torolàlana, ADidy folon=ny taona 2014"
haroso ho an=ny mpianakavin=i
Soamanandrariny Miaradia. Dia ho
fahombiazana sy fiainan-tsambatra
miaraka amin=ny Tompo anie no
hanemitra ny làlantsika manomboka
Janoary hatramin=ny volana
Desambra .
1- DIDY VOALOHANY: Ataovy fiainambavaka ny fiainanao mandritra ny
taona 2014. Maro no tsy mitodika sy
tsy miantoraka amin=Andriamanitra
raha tsy efa sendra ny memy maha
may. Ny vavaka no aoka ho lamba
irakofana isan= andro tsy tapaka, ary
apetraho Aminy ny ampitsonao, aoka
Izy no ho eo amin=ny familiana ny
fiaram-piainana..Noho izany ny
vavaka no fanilo tsara indrindra
mitondra any amin =ny lalana marina
.Aza adinoina ary ny mivavaka
alohan=ny ivoahana ny trano,na any
am-piasana ,na any am-pianarana
,na any an-tsena ,na any amin=ny
sehatra misy rehetra any ,...fa
indrindra indrindra ny vavaka
mialohan =ny hatoriana. Hahazo toky
ianao fa eo Izy, ary hizotra ho azy ny
andro 365-nao
2- DIDY FAHAROA: Mirosoa ary aza
mierika. Alefaso ny fisainana :
Nahoana tokoa moa ny fitaratra
anoloanan=ny fiarakodia, na ny parebrise no lehibe lavitra noho ny fitaratra kely hijerena ny any aoriana na ny
Arétroviseur@ ? Marina fa ny lasa tsy
fanadino, ny lasa fijery, hoy ny fiteny
kanefa raha te handroso ho amin=ny
tsara, dia ny ho avy no tokony hifantohana bebe kokoa. Koa raha

miatrika olana nateraky ny lasa ,ny
ho avy no saino sy banjino hivoahana
sy handrosoana fa ny ho avy no
manan-danja kokoa noho ny lasa.

diamondra. Koa aza manao ilay
fomba fiteny hoe Anahita ny akanga
tsara soratra ka namela ny akoho
taman-trano@.

3-DIDY FAHATELO: Manàna namana
itokisana. Saro-pady ny fisakaizana
sy fananana namana ka potika ho azy
raha tsy ao ny fahatokisana. Toy ny
manoratra boky misy pejy maro ny
manorina fihavanana amin=ny
namana; poa toy izay anefa dia
lavenona ao anatin=ny fotoana fohy
izany raha main=ny afo, kanefa taona
maro no nanoratana sy nananganana ary nitandrovana azy .Toy
izany, rahavako, ny fitandroana ny
fihavanana; ny namana dia ilaina
amin=ny fotoana rehetra kanefa dia
hafoy izy raha misy fivadihampitokisana. Meteza àry no namana
mahatoky.

6- DIDY FAHENINA : Aza mora mamoy
fo.Matetika isika rehefa tena
tafalatsaka tanteraka ao anaty kizo
dia mety hamoy fo, kanefa tadidio fa
Ilay Andriamanitra ivavahantsika dia
mijery ny zava- mitranga amin=ny
fiainantsika zanak= olombelona; ANy
Lanitra akory tsy mba miangatra fa
tandrifin-drahona angamba ny anao@
hoy ilay hira iray izay. Fitsapana kely
ihany ireny rahona ireny hitsapany ny
finoanao Azy.

4- DIDY FAHEFATRA : Mihelina ihany
ny zavatra rehetra, ary andro sy
volana ary taona no anisàna ny
fiainantsika zanak= olombelona. Koa
raha metimety izany, raha itsikian=ny
masoandro ianao, dia araraoty izany.
Kanefa kodiaran-tsarety sy voatra
am-pangoro koa ny fiainana koa
mahaiza mankafy sy misitraka rehefa
manga ny lanitrao. Raha toa indray
ka rahona sy vahona no toa mameno
ny fiainanao, dia ataovy an-tsaina
hatrany fa Atsy misy ririnina
mandavan-taona@. Koa ny
fahafantarana fa ny zavatra rehetra
dia tsy maharitra ela dia ampy
hampandroso anao izany.
5- DIDY FAHADIMY : Aza ariana ireo
namanao taloha. Ireny dia mitovy
lanja amin=ny volamena sarobidy
raha azo oharina amin=ny diamondra
sarobidy ny namana vaovao. Raha
manana diamondra eny an-tànanao
ianao, aza manary ny volamena , fa io
no niainganao nahazoana

7- DIDY FAHAFITO : Misy vaha olana
avokoa ny olana rehetra ary hain=
Andriamanitra ny mamaha izany. Izy
tsy manary na oviana na oviana ny
mpa-nompony izay fantany rahateo.
Làlana telo ihany ny vaha olana
atolotr=Andriamanitra anao : Na
valiany eo noho eo ianao na
ampiandrasiny aloha, na koa
zavatra hafa, tsara lavitra noho izay
angatahinao no homaniny
8- DIDY FAHAVALO: Mame-traha
tanjona eo amin=ny fiai-nanao. Hoy
ity jamba iray raha nanontany an=i
Md Antoine : AMoa misy fahoriana
mafy noho ny fahajambana va ?@.Dia
namaly izy fa mihoatra lavitra noho
izany ny tsy fananana tanjona eo
amin=ny fiainana.Ny fikatsahana ho
any amin=ny fiainana mandrakizay no
tokony apetraka voalohany,ary dia
manaraka toy izany ny fana-rahana
ny sitrapon= Andria-manitra,ka ho
hita taratra tokoa ianao fa zanak=
Andriamanitra
9-DIDY FAHASIVY : Mifam-pitondrà
amim-bavaka. Ny vavaka ataontsika

mazàna dia afantoka amintsika, ny
fiana-kaviana sy izay akaiky antsika
.Aza adinoina fa raha tsapanao fa
mety ny fiainanao, maha-tsiaro
fahasambarana ianao ,any ho any
misy olona iray na maro mivavaka ho
anao. Hery lehibe ho antsika kristiana
tokoa
ny mifampitondra amimbavaka, ary anehoantsika amin=ny
mpiara-belona fa ny miaraka amin=i
Jeso Kristy dia ahitana ny tena
fahasambarana.
10- DIDY FAHAFOLO : Reseo ny
tahotra rehetra fa tsy mam-pandroso
antsika ny fibahana-ny toerana ao
anatintsika ao. Koa reseo izy
hirosoana amin= ny vahaolana.Aleo
miatrika dia ny anio,toy izay tsy
hahavita ny hiatrika ho an=ny
ampitso.
Elisandy Andriamasinoro.

HAFATRA TAOMBAVAO, HOY
NY NTAOLO HOE :
Tandremo, lehiretsy, ny
vava, ka manaova soa fa
izany no tsara miafara. Fa
raha manao soa tanora, misy
hoenti-miantitra, ary raha
manao soa antitra, misy
hoenti-maty; ka izany no
anaovan ny olona hoe :
Manaova soa mba tsy ho
hadinoina, na dia ho lo aza.
Fa ny soa atao no orim-bato,
ary ny soa atao vatsy
zairina

DIDY FOLO HAFAHAFA
Raha izay ny didy folon=ny Taona 2014, dia misy
koa ireo olona kamo, tsy mieritreritra afa-tsy ny
hitsotsotra hiala sasatra fa tsy mba izany asa
izany. Manana ny Didy Folony koa, hono, ireny
olona ireny. Natao hitsikiana ihany :
1. Vis pour te reposer.
2. Aime ton lit, c=est ton temple.
3. Si quelqu=un vient te voir pour se reposer,
aide-le.
4. Repose-toi le jour pour pouvoir dormir la
nuit.
5. Le travail est sacré; ne le touche pas !
6. Ne fais jamais demain ce que tu peux faire
après-demain.
7. Travaille le moins possible. Ce qui doit
être fait, laisse les autres le faire.
8. Du calme, personne n=est mort en se
reposant, mais tu peux te blesser en
travaillant.
9. Quand tu ressens le désir de travailler,
assieds-toi et attends qu=il passe.
10. N=oublie pas, le travail c=est la santé.
Laisse-le aux malades.

FOLO TAONA NIARAHA-NIASA TEO AMIN NY
MPITANDRINA RAFANONERANTSOA VALISOA
SY NY FJKM SOAMANANDRARINY MIARADIA
Ny voaloham-pitenenana dia isaorana ny Ray
Lay Andriamanitra Nahary sy Mpitondra hatrizay
Ny fitondrany mahasoa, ny fitiavany tsy ritra
No nampijoro hatrany ny fiangonana ho tafita
Fa folo taona lasa izay niara-niasa an-jotom-po
Soamanandrariny Miaradia sy Pasitera Valisoa
Folo taona niarahana, nifanjohy hatrany hatrany
Na tamin=ny soa na an-karatsiana na asa sesilany
Ny Tsangambato napetraka dia ilay Sekoly Lehibe
Nandaniana herim-po, nampiasana volabe
Lovasoa sarobidy ho fanovozam-pahalalana
Ho an=ny zanaka rehetra, n=iza n=iza tsy rarana
Izany Sekoly izany dia mirakitra ho tantara
Ho voarakitra an-tsaina ho an=ny taranaka amampara
Soa koa raha soa izany Tsangambato izany
Izay mitazana azy no vaka ka loa-bava manontany :
Fa ahoana no nahavitana izao foto-drafitr=asa izao
Tsy ana hetsiny ny vola lany fa milliard be izao
Aoka hotsoriko etoana fa ny fahasoavan=Izy Tompo
No fototry ny asa vita ka nampiray ireoùmpanompo
Hanana firaisan-tsaina sy hankafy fiaraha-miasa
Ka vita foana mora teo lay tsangambato tetik =asa
Io fiaraha-miasa io iriana hitombo hatrany ihany
Na Birao na diakona na ny Sampana izany
Hiara-hiasa hampandroso amin-jotom-po tokoa
Eo ambany fitarihan=ny Pasitera Valisoa.
Rakotondranaivo Edmond
Pasitera misotro ronono
Sabotsy 30 novambra 2013
nandevozin=ny toaka tanteraka.

RENE CLOWN
Namana tany atsimotsimo tany i
René Clown; nampiana Aclown@ ny
fiantso azy noho izy tia mampihomehy. Ny mampalahelo anefa dia
mpidoroka i René Clown ary

Tsy maraina, tsy antoandro, tsy
hariva : mamo foana Ingahirainy Efa
impiry tokoa moa izay ni-haonany
tamin=i Dr Ranaivoson izay tao
amin=ny Dispansera ? - -- AEfa impiry
moa izao, Dokotera, hoy i René, no
nandalovako tato sy nitsaboanao ahy

?@
-AEfa abonné mihitsy raha ianao hoy
Radoko, satria efa in-15 izao no
nandraisana anao tato, nefa dia tsy
nahomby hatrany ny “désintoxication@ natao anao fa dia babon=ny
toaka hatrany ianao!@
- AHo fatin=ny toaka aho, hé ?!@
- AManahy mafy aho ny aminao !@
- ARaha izany àry, Dokotera, tsy aleo
mba iantohanao consomm iray aho
raha ho lasa ihany ?@
- ATsy maninona izany r=Ingahy René,
hoy Dokotera, fa misy kosa anefa
fifanarahana
hataontsika@
- AVonona aho fa lazao é !@
- AIzao àry :Misy tovolahy iray efa ho
fatin=ny toaka koa atsy amin=ny
efitrano iray atsy; tovolahy vao
manomboka misotro ka naterin=ny
ray aman-dreniny ao. Ka izao :
halefako hijery azy ianao, dia
tantarao azy avokoa ny maha
mpisotro gaigilahy anao sy ny
fanandevozan=ny toaka anao; lazao
azy ny maha ratsy ny toaka ary
ataovy izay hahaleo azy ka tsy te
hiherika toaka intsony intsony. Raha
resinao lahatra izy, dia manome toky
anao aho fa hiantoka ny consomm ho
anao !@. Dia tamina hafanam-po sy
faharesen-dahatra no nanaovan=i
René ny fanazavana mikasika ny
maha ratsy ny toaka. Fanazavana sy
fandresen-dahatra naharitra ;Ny
zava-nisy taorian=izany ve ? Adinon=i
René ny nitaky tamin= i Dokotera ilay
toaka iray vera nifanarahana, ary roa
volana taorian=io : René no voafidy ho
filohan=ny Sampana Croix Bleue tao
amin=ilay fiangonany, ary ilay
tovolahy noreseny lahatra no
sekretera.
Vaovao ny taona : Mila René vaovao
ny fianakaviana, ny fiangonana, ny
fiaraha-monina eny ny firenena.
Amena !

Desambra 2013 : Tontosa tsara ny Alahadin’ny Mpitandrina sy ny fanakatonana ny fanamarihana ny 10 taona niaraha-niasa
..

Desambra 2013 : Nakotrokotroka tokoa ny Noelin’ny Sampana, eto ny Vondrona Voatsinapy sy ny Sampati. Ary dia …..

...samy nampiseho ny talentany ny rehetra, eto ny Vondrona Fototra Laika sy ny Sampana Fifohazana. Santionan-tsary ihany
no eto fa mbola ahitantsika sary maro ihany koa ao amin’ny facebook n’ny TADY : www. facebook.com/gazetytady

SOSIALY : INDRISY FA VEHIVAVY IZY
Tokony ho fotoam-pifaliana tokoa ny ihany no mandova ary raha sanatria tsy izany, ary mety hanimba ny fiainana iray
fitsenana ny fahatongavan=ny zaza
nitera-dahy dia ny zanaka lahin=ny
manontolo eo amin=ny lafiny fihariana
iray eto an-tany. Kanefa ,toa alahelo mpiray tam-po no handova.
mihitsy aza.
narahin-tsento no hita teny
Ny vehivavy any Inde dia tsy
amin=ny tarehin=ilay reninmendrika ny atao hoe vehivavy raha
jaza vao tera-bavy tao
tsy mahazo zazalahy, ary raha
amin=ny toeram-pitsaboana
zazavavy indray no aterany dia mety
iray ao Dehli, India. Nilofika
hatreo ilay faniriany hahazo
ho tonga hatramin=ny fanilihan=ny
lahikely, fa ny anambadiana
vadiny mbamin=ny fianakaviamtokoa hiterahana ary
badiny azy. Amin= izao fotoana izao
sambatra izay mitady zaza ka
aza, noho ny faniriana hanan-janaka
tera-dahy. Ary ny hevitrao ?
lahy dia mateti-pitranga ny fangalaran-jazalahy eny amin=ny toeramNisy fanadihadiana iray
piterahana.
mampiseho ny fahoriana sy
ny fahasa-hiranana
Ankehitriny, dia tsy ampy 100
zakain=ireo zazavavy kely,
tapitrisa ny isan=ny zazavavikely
fikarohana izay nibatàn=ireo
maneran-tany. Izy ireo no antsoi-na
nanao azy loka ny APrix
hoe AIreo vehivavy tsy ampy@
Albert Londres@. Nibaribary
(Missing Women) ary io tsy
tamin=izany fikarohana izany
fahampian=ny vehivavy any Asie io no
miteraka olana ara-politika sy arany fisian=ny fanavakavahana arahina Noho ny fitombon=ny mponina dia
mbola mitohy hatrany koa ny
tsosialy ho an=izao tontolo izao. Io tsy
herise-tra amin=ny ankizy, izay
mankany amin=ny tsy fankasitrahana famonoana zazavavy any Pakistan na fifandajana eo amin=ny isa io, izay tsy
ny zaza nomen= Andriamanitra; ary ny dia helohin=ny finoana silamo aza. Tao mitsaha-mitombo tato anatin=ny 20
taona, dia efa mitaratra ny fikorontanana
tena loza dia izany toe-javatra izany anatin=ny 20 taona, ny fikambanana
ara-demografika izay tsy hitera-doza ho
no mitondra fandatsahana ny ain=ireo Edhi dia nikarakara ireo fatinjazavavikely nalevina na nafenina tany an=izao tontolo izao. Mampi-seho izany
izay tsy mana-tsiny.
an-davaka na tany amina toeramny tahan=ny fanalan-jaza sy ny
famonoan-jaza vao teraka izay avo dia
Amin=izao fotoana izao anefa, raha ny pitobian=ny fako ary nandray antanana ny fiahiana zazavavikely miisa avo; zaza izay indrisy fa Avery@ sy
antontan=isa no jerena dia tsy ampy
100 tapitrisa ny isan=ny vehivavy any 30000 Voarakitra an-tsary ny asan= ny Avoafafa@ ka tsy mba nanan-jo akory ny
Asia, noho ny tsy faniriana zazavavy fikambanana Edhi, ary nampi-horinAhisy@ sy ny ho velona mba hiaina eto
koditra izay nahita izany. Ambara fa 6
ka izay teraka dia alàna na vonoina.
amin=ity tany ity.
tapitrisa isan-taona ny vehivavy
Miafina ny fanaovana izany fomba
mamoa fady izany satria ankoatra ny manala zaza any Inde ary voamarina
Any Asie no tena mielim-patrana izao
fahantrana dia efa inoana mihitsy fa fa 80 isan-jaton= ireo dia nitoe-jaza
toe-javatra izao (misy, ohatra anyChine
vavikely, hany ka lasa fidiram-bola ho any, tanàna tsy ahotana vehivavy
Aratsy@ izany hoe vehivavy. Any
an=ireo doko-tera izany.Mafy loatra ma mihitsy) ka manosika ny manamatsimon=i India aza, dia terena tsy
n-tsy ny faneren=ny manodidina sy ny pahefana hanentana ny vahoaka hitia
hiara-monina amin=ny rehetra ny
fanaovana tsinontsinona ny
zazavavy sy ham-pirisika azy ireo
vehivavy izay tsy manaiky hampahahazo vavy. .Eto am-pamaranana dia
mono ny zanany vavy. Mety hiakatra zazavavikely.
tiana asongadina ny lanjan=izany fanaavo roa heny, 200 tapitrisa, ny tarehiMahakasika ny finoana indray dia ny nana zanaka vavy izany sy ireo soa maro
marika voalaza etsy ambony raha
zanaka lahy ihany no afaka mikarakara be ho entiny, toy izany koa ny
afaka 20 taona, hoy ny sampana
ny fombafomba rehetra amin=ny
mikarakara ny reny sy zaza ao
fifangarihan-kevitra izay manaintaina
fandevenana ny rainy, ary izy irery
teo amin=ny tantara.
amin=ny Firenena Mikambana.
Izany toetra feno fanilihana izany dia ihany koa no mahazo mitondra ny
anaran-drainy sy mandova. Ny zanaka Fanirina Andrianaivomanana
manasarotra ny soa izay azon=ny
vavy indray dia manjary entavehivavy manambady. Any Chine
mavesatra ho an=ireo ray aman-dreniny
indray dia mizaka ny mafy koa ny
ka mafy dia mafy amin=ireto farany
zanaka vavy satria ny zanaka lahy
izany hoe mamoaka zanaka vavy

TAOMBAOVAO

FOFOM-BONINKAZO ETO ANKATOKY NY 2014
Izay manolo-tanana anao amin ny fotoan-tsarotra na
manao zavatra miantraika any amin ny fonao : Izany
no azo antsoina hoe tena namana.
Izay tsy ananantsika hatrany no eritreretintsika sy
ivakiantsika loha, fa tsy izay efa ananantsika.
Aza itomaniana fa hoe vita ny amin iny, fa aoka
ianao hitsika satria nitranga iny.
Ny lesona sarotra ianarana eo amin ny fiainana dia
ny anavahana izay tetezana tokony haleha amin ireo
tetezana tokony halavirina.

Mba efa nandinika an=ireo ankizy
maromaro mifampitaona hilalao
kanety eo avara-trano ve ianao? Na
mba mihaino feon =orana milatsaka
eo ambony tafo ? Mba efa nanaraka
an= ireny lolo misangisangy eny anjaridaina ireny ve ianao, na mba
misangisangy miaraka aminy koa ?
Na ihany koa, mankafy ilay filentehan=ny maso andro ery Ambohidratrimo?
Raha tsia ny valiny dia asaiko ianao
haka toerana mihitsy aloha Dia
mieritrereta sy mandiniha tsara.
Ampiaraho tsara amin=ny mozika ny
dihinao fa aza mandihy haingana
loatra satria fohy ihany ange ny
andro hiainana é! 365 andro

monjatsiny io 2014 izay hitsidika io.
Tsy aleo mianoka tsara sy mankafy
azy ? Vao manomboka izy izao, ary
henonao ? Injany fa manomboka
koa ny
mozikany. Hisy fetrany ihany anefa
ny hahenoanao ny feon=ny mozika fa
tsy ho mandrakizay.
Havako ô ! Mba saino kely :
Hazakaza-dava ny tontolo andronao, maika lava? Rehefa mba
manontany olona ianao hoe AManao
ahoana ny fahasalamana ?@ dia mba
maka fotoana tsara ve ianao
hihainoana ny valinteniny? Rehefa
iny hariva tokony hakana aina iny,
mbola mirimorimo misaina ireo
zavatra hatao ny am-pitso ve ianao
? Nisy namanao tsy nandre-nesambaovao intsony angamba ? Efa mba
niezaka ny nanoratra na niantso azy
ve ianao ?
Ento miadana, havako ô, fa hifarana
ihany io mozika io, alefaho ny

fahafainganam-pandeha ! Raha ny
hihazakazaka no heverinao fa mety
hahaton-gavana haingana amina
toerana iray , dia tsarovy fa very ny
antsasaky ny fifalianao rehefa tonga
any
Raha vao miposaka ny andro ka efa
adin-tsaina no avelanao hahazo
vahana
sahady,
dia tsarovy
rahavako, fa toy ny fanomezana na
cadeau tsara tarehy natolotra anao
iny maraina iny, kanefa dia tsy
novohanao akory fa dia narianao
sahady.
Noho ny hahamehana sy ny faha
zarana mihazakazaka no anoratanao ka ratrainao hatramin=ny
tenin-drazantsika, nefa he, ity
hasoany. Ho 120 ariary ihany ange
no holaninao raha mandefa Asms@
ary tsy handanianao vola ny teny
ataonao ao amin=ny Afacebook@ koa
nahoana no fintininao sy ratrainao
tahaka izao ny tenintsika. Fa dia
maika toy ny inona loatra re ?
Fohy, hoy aho, ny andro iainana.
Efa fohy ve mbola ihazakazahana
ihany ? Ho very ny hamaminy, ho
very ny tsiron=ny mozikan=ny
fiainana natolotra hogohanao. Ny
fiainana tsy hazakaza-dava; Maka
aina, dia mandiniha, henoy tsara
ilay mozika alohan=ny hifaranany.
Vatsy Rafanonerantsoa.

TSY ARITRA

ny mandray sambo ary miorimRaha sanatria ka niondrana avokoa
Misy filazana faheno matetika eo
anivon=ny fitandremana Fjkm ary ponenana any an-kafa@. Dia toy ny ireo nanao TSIA sy ireo nanao
mahalasa eritreritra ihany, dia ilay tery ambony ihany : Raha iny tokoa nanao fotsy sy ireo tsy nifidy ary ireo
latsaky ny 18 taona, dia Malagasy
manao hoe : AHikatona avokoa ny moa ireo nanao TSIA rehetra,
vahoaka 1,4 tapitrisa, miampy ny mpifidy 1,5 tapitrisa sisa nonina teto
Fjkm rehetra eto an-drenivohitra
amin= ity Nosy ity, ary raha
anio hariva fa hamonjy ilay fotoan- antsasak= ireo tsy afaka nifidy,
dehibe iraisana hatao eny Antsaha- Malagasy 1 tapitrisa, ka nandefasan= zarazaraina ireo sisa tavela ireo dia
ny Kanadiana sambo hitatitra azy tsy misy afa-tsy Malagasy250.000 ny
manitra ....@. Dia raha iny tokoa
ireo ho any aminy (fa nitady olona isan=ny mpifidy isaky ny faritany 6
moa ka tonga avokoa ny mpinon=
Koa tsy naleo ve novàn=Ingahy
ny Fjkm miisa 70 eto an-drenivohi- tokoa rizareo tamin= izany ) , dia
mba nanao ahoana re é ? Ary raha Praiministra ny filaza azy ka natao
tra, araka izao vinavina izao :
Fitandremana 70 mandefa mpino itarina aza : Tsy han-deha irery ireo hoe : ANandresy tokoa ny ENY
kanefa tsy azo odian-tsy hita ka
2.000 avy, izany hoe olona 140.000 Malagasy 2,4 tapitrisa ireo fa
Ho omby ve Antsahamanitra ? Tsy hoentiny ny zanany latsaky ny 18 hotsinontsinoavina ireo nanao TSIA
?
aleo ve ovàna ny filaza azy ka atao taona. Ny loza aza :
hoe AHisy ihany ny fotoana hariva
ho an=ireo Fjkm efa nanomana izany,
fa entanina kosa anefa ny fiangoMIKABARY NY FILOHA !...
nana rehetra mba handefa solontena
Voafidy, hono, ny Filoham-pirenena vaovao tamin
maro araka izay azony atao ho
izay ary nirehidrehitra ny kabariny voalohany
mariky ny fiombonan=ny Fjkm
teo anatrehan= ny vahoaka ana aliny ary
Izay ny tsetsatsetsan=ny faran= ny
taona 2013, fa raha hijery ny 15
taona lasa, ny 8 avrily taona 1998,
dia misy tsetsatsetsa azo iverenana
ihany koa: Raha nambara tamin=ny
fomba ofisialy ny vokatry ny
fanitsiana ny lalàm-panorenana ka
nahazo ny fandresena ny ENY dia
hoy ny Praiministra tamin= ny fotoan=
andro : A Nandresy ny ENY koa
aoka hajaina ny demokra-sia; raha
misy ny tsy afa-po amin=ny feon=ny
maro an=isa dia azon=izy ireo hatao

nampitaina mivantana tamin= ny fahitalavitra sy
ny radiom-pirenena :

RY MPIRAY TANINDRAZANA MALALA, NOFIDINAREO AHO
KA TONGA HANAVOTRA NY FIRENENA. VONONA AHO ARY
MATOKISA AHY IANAREO FA TSY HIVADI-BELIRANO AHO
NIARAHANAREO NAHITA SY NIAINANA NY NATAON= NY
FILOHA TEO ALOHA : TSY FAHAIZA-MITANTANA, RISORISO, FANAOVANA FAFY KATRANA NY HAREM-PIRENENA
VOKANY : AMORON-TEVANA NY FIRENENA ANKEHITRINY,
TENA AMORON-TEVANA TANTERAKA. KELY SISA DIA
NIARA-NIANJERA TANY AMIN= NY HANTSANA BE ISIKA
MIANAKAVY. KOA HOY AHO HOE : RY MPIRAY TANINDRAZANA MALALA, NDEHA ISIKA HIFANOME TANANA KA EO
ANATREHAN= IZAO ZAVA-MISY IZAO, DIA NDAO HIARAKA
HANDROSO KA HANAO DINGAN-DAVA ISIKA !

FOMBAN-TANY

FADY ANTAMBAHOAKA
Toy ny foko rehetra eto Madagasikara, dia manana ny fadiny koa
ny havana Antambahoaka toy ny
mihinana atsantsa sy kisoa ary
akoho amam-borona novonoimbehivavy, mitafy lamba mena eny
amin=ny heli-drano. Fa ny fady
mbola tena tandrovan=izy ireo dia ny
fanariana ireo zaza kambana izay
voarakitry ny tantara sy lovantsofina maro :
Nitsoaka, hono, ny Antambahoaka
raha nanafika azy ireo ny foko iray;
nikoropaka loatra izy ireo ka efa
lasa lavidavitra vao nahatsiaro ity
ramatoa iray, izay manan-janaka
kambana, fa adinony ny iray
amin=ireo zanany kambana. Koa dia
niverin-dàlana izy sy ny vadiny sy
ny zanany haka ilay Aadino@ kanjo
dia
tratran=ny
fahavalo
ary
ripak=aina avokoa. Hatreo dia
niteny ilay lehiben=ny Antambahoaka fa tsy azo atao intsony ny
mitaiza kambana fa mitera-doza. Ny
lovan-tsofina iray indray anefa dia
milaza fa ilay ramatoa ihany no
nangataka hiverina satria izy ihany,
hoy izy, no afaka hampinono ilay
zaza adino. Nanenina ralehilahy ary
nanozona ny fiterahana zaza
kambana Mbola mitovitovy loko
amin=io ihany ny lovan-tsofina
manaraka, samy tamin=ny andron
=ny ady, saingy kosa raha tany ampiafenana ireto fianakaviana dia
nitomany tsy hay nampanginina ity
zaza kambana iray ka izany no
nahatraran=ny
fahavalo
ireto
nandositra.
Ara-panambadiana
ihany koa, fa nampiakatra tovo vavy
iray , hono, ny lehiben=ny Antambahoaka ary niterahany zaza
kambana. Roa taona taorian=izay
anefa dia maty ilay vadiny ka
nampakatra vady hafa indray izy
izay tsy ela dia maty indray koaY
Dia toy izany hatrany hatrany isaky
ny maka vady izy dia maty avokoa
izy ireny. Ny tsoa-keviny dia ny hoe
mitondra loza nyzaza kambana ka
tsy azo atao ny mitaiza azy ireny.

Lovan-tsofina
manosika
ny
Antambahoaka hankahala zaza
kambana ihany ity manaraka ity fa
saingy efa lehibe soa aman-tsara
ireto kambana, 6 hatramin=ny 8
taona.
Tao
amin=ny
tanana
nonenany, dia nalaza ho nisy
Ampangala-jaza@. Vao naheno ny
hahatongavan=ireto olon-dratsy ity
renim-piana-kaviana
dia
lasa
nitsoaka any an=ala, ary rehefa
nahita toerana nierena izy telo
mianaka, dia nirahin-dreniny ny
iray amin=ireto kambana hiverina
any an-tanàna hilaza amin-drainy
ny toerana misy azy. Tsy nety
nandeha irery anefa ilay nirahina,
nandà toy izany koa ilay faharoa,
koa dia izy telo mianaka no niaraniverina ary teny an-dàlampiverenana no nahatraran=ny jiolahy
azy ary namonoany azy. Rehefa
tonga tany an-tanàny ny vaovao dia
nandidy ny tsy hisian=ny kambana eo
aminy intsony ny lehiben=ny foko
Antambahoaka.
Ny manaraka, manodidina ny zaza
kambana Antambahoaka ihany, dia
voalaza ho nitranga tany amin=ny
taona 625 talohan=i Jesoa, izany hoe
taonjato fahafito. Niainga ary
nandao an=i Arabia, hoy ny tantara,
ireo Arabo notarihan=ny mpanjaka
Ramasitrakarivo noho ny fifandirana nisy taminy sy Mohamet. Tsy
nanana afa-tsy herinandro 4 anefa
ireo tapa-kevitra handeha mba
hanomanany ny entany. Teo ampiondranana an-tsambo àry, noho
ny fifanosehana dia maty voahosihosy ity reny iray sy ny zanany
kambana. Tamin=izany fotoana
izany, hono, dia hevitra raikitampisaka sy nanjary filôzôfiandrizareo Arabo mihitsy ny hoe
AMAHASOA NY ANY ARABIA@, ary
AMAHAVELONA NY ANY MADAGASIKARA@, Madagasikara izay
noheverina ho tany masina ilay tany
Kanana, tondrahan-dronono sy
tantely, koa ilay raim-pianakaviana
maty anaka dia tsy mahazo

mitomany
izany
fahala-sananjanany izany raha tsy efa tonga any
amin=ilay
Atany
Mahavelona@.
Navesatra anefa ny alahelon=ity
raim-pianakaviana nandritra ny dia
ary saika namono tena mihitsy izy.
Koa raha nahita izany ny mpanjaka,
ary mba ho fampiononana andrangahy,
dia nanozona ny
fananana zaza kambana. Ity tantara,
na lovan-tsofina ity, dia milaza fa
sambo 15 no nitondra ireo Arabo
niondrana ho aty Madagasikara
ireo, ka ny iray nivantana nankany
Comores ary ny 14 sisa namonjy ny
ireo moron-tsirak=i Madagasikara,
anisany Mananjary. Ny taranak=
ireo Arabo ireo izany dia nampihatra ny tsy tokony hananana zaza
kambana; nihalefy tsikelikely anefa
izany ho an=ny foko sasany.
Fa manana ny filazany mikasika ny
fiavian=ity fady ity koa ny mpanao
gazetin=ny Le Monde, izay nitatitra
tamin=ny volana septambra 2008.
Nambarany fa any amin=ny fahagolan-tany tsy hita pesimpesenina
any no azo isintonana ny fiaviany :
Raha tonga teo amin=ny reniranon=i
Sakaleona ao avaratr=i Manan-jary,
hono, ny mpanjaka Antambahoaka
voalohany, dia tao izy no nifidy iray
tamin=ireo vehivavy tompon-tany ho
vadiny. Maty teo am-piterahana
kambana, hono, io vadin=ny mpanjaka io taty aoriana, dia toy izany koa
ny vadiny faharoa ary ny vadiny
fahatelo, koa nambaran=ny olom-be
tao an-tanàna, nanomboka teo, fa
tsy azon=ny Antambahoaka hatao
intsony ny mitaiza zaza kambana.
Vao tsy ela akory, hoy ihany ity
mpanao gazety, fa tamin=ny taonjato faha 19 , dia nisy mpanandro
(astrologue) iray niezaka nandresy
lahatra an-dRanavalona I fa ny zaza
rehetra teraka Adizaoza (Gémeaux)
, izay zaza mahery vintana sy
mahery setra, dia mañana hoavy
mamirapiratra avokoa . Noho ny
tahotra sao ho very fiandrianana,
dia noteren=ny mpanjaka ireo ray
aman-dreny manan-janaka teraka

FOMBAN-TANY=
Adizaoza (mey-jona) hamono azy
ireny na hanala faditra azy ireny ka
mahazo velona izy ireny raha tsy
voahosihosin=ny omby
Farany dia misy ifandraisany
amin=ny resaka sakafo ity lovantsofina ity, izay notsoahina tamina
lahatsoratra an-gazety iray :
Sahirana tamin=ny famelomana ny
zaza kambany, hono, ity raimpianakaviana raha tonga ny haintany; dia nambara koa fa tsy nisy na
iray aza tamin=ireo oram-baratra
rehetra nijojo tamin=ity faritra
ranomasina indiana nahafafa ny
Aozona@ tamin=iny faritr=i Mananjary
iny. Dia notsiahivin=ilay lahatsoratra ny alahelon=ity renimpianakaviana Antambahoaka iray
raha nanao veloma ireto zanany
kambana izay natsangan=ny vahiny
ka nandao an=i Mananjary; toa
sanatria, hoy izy, nivoaham-paty ny
tranonay ary androm-pisaonana no
niainanay. Nangidy tamin=ny raimpianakaviana ny fifandaozana, koa
raha lasan=ny Vaza-ha iny indrindra
ireo kambany, dia nivoady ilay
raim-pianakaviana fa An=inon=inona
hitranga manom-boka izao, n=inon=
inona gejan=ny fady sy ny fombandrazana, mianiana aho fa raha
mbola miteraka kambana, dia tsy
hanary azy ireny intsony , na
hamela azy ireny hatsangan=ny
Vazaha ka handao an=i Mananjary@.
Holy. Narindra Randrianarivelo
Nanovozana : Ndrazana Herimampionona . Mémoire de Maîtrise, mai 2011.

TSARA HO FANTATRAO ITY,
RY HAVANA
Ekipa siantifika mpikaroka
tao amin> ny Oniversiten>i
Massey any Nouvelle Zeland
no nahita fa ny razamben> ny
Malagasy dia andiam-behivavy tonga teto amintsika
avy any Indonesia, efa
1.200 taona lasa izay.
Tamin> ny alalan> ny ny
fandinihana ny ADN no
nahatongavany tamin> izany.
Ny olombelona tsirairay dia
manana ny ADN-ny avy. Koa
ADN-na Malagasy miisa 266
avy amina foko 3 eto
amintsika sy ADN-na
Indoneziana miisa 2745 no
nanaovan> ireto manam-pahaizana fikarohana sy fampitahana hahitana ny tena
fiavian> ny Malagasy.
Ny taranaka vavy no tena
nifantohan> ny fikarohana ka
nahafahany nanatsoaka fa
vehivavy indoneziana vitsivitsy, 30 eo ho eo, no loha
ranon> ny taranaky ny
ankamaroan> ny Malagasy.
Nambaran> izy ireo ihany fa
1.170 taona lasa izay no
tonga teto Madagasikara ny
mpiavy. Hevitra 3 no
anazavan-drizareo ireo
vehivavy indoneziana 30
ireo : Na ireo tao anatin>
ireo tonga nitady lalambarotra, na ireo tao anatin>
ireo nikasa hanjanaka ny
mponina teto, na ireo
nentin> ny sambo ka rendrika
teny amoron-tsiraky ny
Nosy, arivo taona lasa
izay. Io farany io no
ironan> ireo mpikaroka ho
mitombina indrindra.
Prisca Ramalalaharisoa

Tamin>ny Alarobia 18 desambra teo no nitokanana ny
Poste Avance an>ny Zandary
eto Soama, miorina eo
akaikin>ny Biraon>ny
Fokontany. Nisy ny famatsian>ny Mairie n>Ambohimangakely sy ny an>ny
Zandarimaria nahavitana
izany, nefa tao koa ny an>ny
mponin>i Soamanandrariny.
Vola 1 alina isan-tokantrano no nangatahina,
hatreto hoy ny Sefo Fokontany taminay , dia tokantrano 700 amin> ny 3.000 no
nandoa ny anjarany.
Antenaina fa hampandry
fahalemana ny eto Soamanandrariny ity poste avance
ity, fokontany izay efa
voakilasy faritra mena
tamin>ny fotoan> andro noho
ireo vaky trano sy herisera
saika tsy nisy farany. Ny 21
desambra teo dia efa nisy
indray izany. Io poste
avance io,raha misy hilana
azy dia azo antsoina amin ny
laharana 034 05 700 71
Miisa 16.000 ankehitriny ny
mponina eto amin>ny
fokontany. Sao mba efa
tokony ho eritreretina ny
hampakarana azy ho Commune
? Sa ahoana ?

Ny paorizenitra nandritra ny andro
nitokanana ny Poste avancé.

Fifidianana izay Filoha
Voasoratra : 6.854
Nifidy : 3.243
Vato nanan-kery : 3.132
Vato azon>Atoa Jean Louis
Robinson Antoko Avana :
2.136 (68,19%)
Vato azon>Atoa H. Rajaonarimampianina, Antoko Hery
Vaovao : 966 (30,84%)
Ny tarehi-marika vonjimaika nomen>ny Ceni-T omaly
31 desambra 2.30 ora hariva
dia milaza fa tamin> ny
Birao 19.894/20.001 dia andRajaonarimampianina ny
53,49% ary an>ny Dr Robinson
kosa ny 46,51%

Ny Sefo Fokontany eo ambaravaran’ ny
Poste avancé vaovao

Ny Zoma 20 desambra no natao
ny fihodinana faha roan>ny
fifidianana izay ho
Filoham-pirenena sy ireo
izay ho Solombavambahoakan>i Madagasikara.
Hatramin>ny taona 1989, ary
amin>ny maha gazety azy koa,
dia avoakan>ny TADY hatrany
ny vokatry ny fifidianana
lehibe teto amin>ity
fokontanintsika ity, ary
izany dia ny mba
hipetrahany ho tantara;
Birao 6 amin>ireo 20.001
manerana ny Nosy

Ny zava-nisy dia nahita
harapaka sy hitafiana ny
vahoaka nandritra ny propagandy, eny fa nisy aza ny
nanipy azy ireny avy eny
ambony fiara, ary
nifamonjena, eny, izany.
Hatramin> ny omaly aloha,
taorian ny resadresaka
nataon> ny antokon ny Dr
Robinson ary nanehoany ny
heviny manolona ny vokapifidianana, dia azo
tarafina sahady fa ho
henjana ny toe-draharaha
ato ho ato.
Zanahary o, tahio ny
tanindrazanay!

HEHY AN-JORONY
Tamin=ny andron=ny sosialisma hono,
tany amin=ilay firenena
Tsitonononanarana, no nisy fanadinana
handraisana gardes de corps n=ilay
Filoha tsy refesi-mandidy. Niditra ny
mpiadina voalohany :
- ARoa ampiana roa, firy ?@
- AEfatra !@
- AAry ny roa indroa, firy ?@
- ADimy !@
- AAry ny roa miampy roa ?@
- AEnina !@
Naoty azony : Mety amin=ilay asa. Fohy
fisainana nefa mi-sondrotra hatrany.
Lany.
Niditra ny faharoa :
- ARoa ampiana roa, firy ?@
- ADimy !@
- AAry ny roa indroa, firy ?@
- ADimy !@
- AAry ny roa miampy roa ?@
- ADimy !@
Naoty azony : Mety amin=ilay asa. Fohy
fisainana nefa mafy loha. Lany.
Nampidirina ny fahatelo :
- ARoa ampiana roa, firy ?@
- AEfatra !@
- AAry ny roa indroa, firy ?@
- AEfatra !@
- AAry ny roa miampy roa ?@
- AEfatra !@
Naoty azony : Mitady ho manampahaizana. Tsy lany.

IREO BAOLINA DIMIN=NY FIAINANA

Maro amintsika no mihevitra fa
rehefa manana toerana ambony na
mitantana orinasa matanjaka ny
olona iray dia tsy mikatsa-ka afatsy ny tombontsoany sy izay
hitomboan=ny kitapom-pivelomany.
Noporofoin=ny Filoha sady Tale
Jeneralin=ny The Coca-Cola
Company tamin=ny kabary
fanaovam-beloma azy fa tsy vitan=ny
vola irery ny fiainan=ny zanak=
olombelona. Tsy zoviana amintsika
intsony angamba ny Coca-cola izay
zava-pisotro manana ny lazany
eran=izao tontolo izao mihitsy :
Niorina tamin= ny taona 1892 ary
izy no anisan =ny orinasa amerikana
tena matanjaka eo amin=ny
famokarana zava-pisotro tsy misy
alikaola ary any Atlanta Amerika
no misy azy. Niroborobo tanteraka
ny orin= asa teo ambany fitantanan=i
Muhtar Kent satria dia naha tratra
1,7 miliara isan= andro ny tavoahangy lafo eran= izao tontolo izao
tamin=ny taona 2011.
Mbola nampitombo ny lazan=ity
orinasa ity koa ny fanohanany ireo
hetsika ara-koltoraly sy arapanatanjahan-tena toy ny lalao
ôlympika sy ny fiadiana ny tompondaka eran-tany eo amin=ny baolina
an-kitra. Artista fanta-daza toa andry Elvis Presley, ry Elton John sy
ny maro hafa no nandray anjara
tamin= ny dokam barotry ny Coca Cola ary hita taratra sahady ny
fanomezan-danja ny zava-kanto eo
amin=ny fiainana. Fa tena nampihetsi-po sy naha tonga saina tokoa ny
kabarin=ity Tale Jeneraly ity raha

sarobidy sy saro- pady fa raha
sanatria mianjera amin=ny tany dia
vaky miparasaka, tsy hiverina amin=
ny laonina intsony. Araka izany,
hoy ny hafany, ankasitraho izay
sarobidy aminao, kendreo izay
hahatrarana azy ary tandrovy
fatratra tsy hianjera na ho raraka.
Hajao sy ataovy tsara ny asa,
izy nanao veloma fa hisotro ronono :. milofosa kanefa aza adinoina
mihitsy ny manokana fotoana
ANy fiainantsika olombelona, hoy iarahanao amin=ny fianakavianao sy
ny namanao satria tsy misy tompon
izy raha nikabary, dia toy ny
=ny fotoana isika eny fa na segondra
sehatra iray izay ilalaovantsika
amina baolina kely miisa 5 : ny asa iray aza. Sakafo ara-pahasalamana
foana hanina ary tezao ny vatana fa
fivelomana, ny fianakaviana, ny
hahasalama ny saina izany no haha
fahasalamana, ny namana ary ny
fahadimy farany ny fiainam-panahy. vitana ny asa sy ny adidy.
Raha mila-lao ny baolin=ny asa
Farany nefa tsy kely indrindra,
fivelomana isika, hoy izy nanome
ohatra, dia toy ny baolina fingotra koloy ilay baolin=ny fiainam-panahy,
izany ka raha midöna amin=ny tany havaozy ny fifikirana amin=Andriamanitra@, dia ampiantsika hoe ...
dia miverina amintsika ihany.
Aindrindra amin=izao Taombaovao
izao@
Fa tsy mba toy izany ireo
baolina efatra sisa - ny fianaka
Nantenaina Ranaivosoa
viana, ny fahasalamana, ny namana
, ny fiainam-panahy - satria toy ny
baolina vita amin= ny kristaly ireo,

AIL NE FAUT PAS
CHERCHER A RAJOUTER
DES ANNEES A SA VIE ,
MAIS PLUTÔT ESSAYER
DE RAJOUTER DE LA VIE
A SES ANNEES@

PSYCHOLOGIE

Mihorohoro ny tenan=i Botonavily
rehetra arakaraka ny anatonan=ny
lamasinina ny garan=i Mahabako,
tanàna iray amin=iny làlam-by
Fianarantsoa Manakara iny. 10
taona angarangidina no nanefan=i
Botonavily ny saziny tao amin=ny
tranomaizin=Ankazondrano
tao
Fianarantsoa. Azo lazaina ho
narian= ny fianakaviany izy noho iny
Aheloka@ nahavoasazy azy iny satria
tena fanalam-baraka tsy roa amantany, hoy rizareo. 10 taona i
Botonavily tany am-ponja tsy
nitsahatra nanoratra ho an= ny
fianakaviana any Mahabako mba
nangata-pamelàna, kanefa 10 taona
zara raha mba nisy namaly azy. Vita
ity ny saziny ary hody izy. Fantany
anefa fa mbola tsy madio fo aminy
ny havany ary tsy vonona mihitsy ny
hamela azy.
Tapa-bolana mialoha ny hamotsorana azy àry dia nataon=i
Botonavily ho anton-draharaha ny
nanoratra indray ho an=ireo havany
ao Mahabako, mampandre ny
fahafahany ary satria eo akaikin= ny
gara indrindra ny tranony, dia izao
no nangatahany tao amin=ny
taratasiny : ADada, Mama, zoky sy
zandry isany, raha mbola mba misy
ihany fo nofo mangoraka sy vononkamela ahy ao aminareo rehetra,
dia asio Aruban@ fotsy eo amin=ny
paiso eo andrefan-tranontsika. Raha
misy izany, dia izay no hahafantarako fa namela ahy ianareo ka
hidina eo Mahabako aho. Raha tsy
tazako io Aruban@ io, dia tsy hiala
aho fa hanohy ny diako hatrany
Manakara, ka any indray aho no
hiezaka hanarina ny fiainako.@
Mangorintsana izy hatrany amin= ny
vololon=ainy raha niditra ny
fiolanana farany mialoha ny hidirana an=i Mahabako ny lama-

sinina. Toa hivoaka ny tratrany ny
fony ... nakimpiny ny masony ary
raha naneno mafy ny kiririokan= ilay
Asefodegara@
vao
nahirany moramora izany. Nirotsaka
ny ranoma sony :
indro tazany ilay
paiso
eo
antokontaniny, ka tena
rakotra
Arubans@
fotsy, miova tsy
irony hazo Noely
voaravaka
irony.
Indreo ny havany
rehetra, ny dadany
efa mitondra tehina
ary ny reniny efa
tantanana, indreo ny
iraitam-po rehetra
ry
Toandro,
ry
Tsaboto, ry Velosoa.
samy manganohano
avokoa. Samy latsadranomaso na ny
notsenaina
na
ny
mpitsena,
ranomaso nanala tao anatin=ny
indray mipi-maso ny lolom-po sy ny
ngidim-piainana fony tany Ankazondrano,
toa
nindaosin=ireto
Arubans@ toy ny perla ny adin-tsaina
rehetra. Fahagagana.
Mifono fahagagana ny famelankeloka, manamboatra ny tsy azo
amboarina, manasitrana ny tsy azo
sitranina, eny mampisy ny tsy misy
ary tena fonjan-kevitra miainga avy
amin=ny fampianaran=ny Tompo
mihitsy. Ny fahavononana hamela
heloka, hoy ireo mpandinika ny
aretin-tsaina dia milaza fa ny
fahavononana hamela heloka sy ny
fetezana ho hadinoina heloka dia
marika iray mampiseho ny fivelaran=ny olombelona. Marina fa
manalavitra
antsika
amin=ny
famelan-keloka ny gidragidrampiainana... teny iray maharary,

ohatra, na fiangarana mibaribary,
na fivadihan= olona akaiky eny,
hatramin=ny arahaba tsy valiana
aza : samy mampi-troatra antsika
ireny ary ampy hanamafy ny
fankahalana, hanomana
ny saina hamaly eo no
eo, eny hamaly faty
aza... Ny famelankeloka, na Apardon@ dia
lazain=ny sasany fa
fihetsiky ny olona mpanao soa. Tsia. Tena diso
izany
satria
tsy
mandeha ila, na Aà sens
unique@ ny famelankeloka fa samy mahazo
tombon-tsoa ny roa
tonta, Afifamelan-keloka@ aza no marina
kokoa. Ambara koa fa
tsy eo noho eo dia azo
tsapain-tànana
ny
vokatry ny famelankeloka fa mila fotoana
izany. Iza amintsika
moa, noho ny tsifitandremana, ohatra, na noho ny
vava tsy tandrina no tsy efa
nandratra sy nampalahelo ny
namana ? Raha ratram-po dia mety
ho eo ihany ny fotoana hitelina azy,
fa raha ratra mihatra amin=ny
vatana dia mety haharitra ela vao
hikombona ny fery sy ho avy ny
famelan-keloka.
Ry havako, ry mpamaky malala,
tantara tena nseho ity zaraiko
aminao ity : Mpitarika itony colonie
de vacances itony i T.... ary loza fa
noho ny tsy fitandre-many kely
fotsiny dia niharan-doza ny zaza
lahikely iray; nitarika aretina izany
ary indrisy fa ...sembana arabatana
ilay
zaza.
Nangatapamelàna
izy
tany
amin=ny
fianakavin=ilay zaza fa tsy novohàmbaravarana mihitsy. Tsy nisy
tokontaniny intsony ny tokantranony
noho ny enjiky ny feon=ny

fieritreretany. Nanao ny
ditra rehetra izy mba hanadi-noany
ny helony; leo azy ny vadiny ka
nandao ny tokantrano. Enim-bolana
taty aoriana dia niverina ihany ny
vadiny ary namela an=i T... Fa
indray maraina, fito taona taty
aoriana, eny fito taona, nandondöna
ny varavaran=i T... olona iray izay
natahorany indrindra teto an-tany :
ny renin=ilay zazalahikely AAnaka,
hoy izy, efa an-taonany no
nivavahako tamin= Andriamanitra,
ka efa nomeny ahy ankehitriny ilay
fo mahay mamela@. Tamin=io andro
io i T....., fito taona aty aoriana, vao
nahatsapa ny tenany ho mendrika ny
hitia sy mendrika ny hotiavina. Ny
famotsoran-keloka
ihany
no
hahafahantsika manatsoaka lesona
avy amin=ny fahadisoana vita. Izany
anefa tsy midika koa fa foana hatreo
ny fahalementsika. Tsia. Izany dia
vao mainka tokony hanosika antsika
handini-tena lalina.
Andro vitsy dia hivalona ny taona
2013. Mety ho nisian-javatra teo
amin=ny fiainan=ny tsirairay izay tsy
mbola mikatom-pery ka mbola
isian=ny lonilony, ary andro vitsy
koa dia hisokatra ho antsika ny
taona 2014. Havako ô hoy izay
mpanoratra iray izay hoe ASi l=on ne
pardonne pas, on ne peut pas aimer,
et sans amour la vie n=a pas de
sens@; tsy misy ny fitiavana, hoy izy
raha
mbola
misy
ny
tsifahavononana hamela, ary tsy
manana antom-pisiany ny fiainana
raha tsy misy fitiavana. Moa tsy izao
no tokony hiarahantsika mihira
amin=ny Tropy Jeannette, hoe AAvia
isika hifamela, ho adinoina re ny
ela...@ Mahasoava ry mpamaky ary
bonne année é !.
Naivo
(Ho an=ny TADY)

Bonne et heureuse année à tous ceux qui n= ont
rien dans les bras que les battements tristes et
gratuits, dont les yeux brillent de toutes les
larmes retenues, dont le front résonne de coups
atroces et silencieux, dont les paroles ne
traduisent plus les pensées, parce que ces
pensées sont douloureuses.
Bonne et heureuse année à tous ceux qui ne font
pas ce qu=ils aiment et à tous ceux qui aiment
mais qui ne le disent pas. Bonne et heureuse
année a tous ceux qui portent en eux une
blessure vraie, à ceux dont c=est la dernière
année et qui s=en doutent, etàa ceux dont c=est la
dernière et qui ne s=en doutent pas.
Bonne et heureuse année à ceux qui soignent les
corps ou les ames, à ceux dont le coeur bat
généreusement et à tous ceux qui sont purs dans
leurs pensées et leur amour.
Bonne et heureuse année, enfin, àa vous tous qui
continuez à nourrir une sympathie pour TADY,
traversons ensemble cette année en nous tenant
par la main et en laissant parler nos coeurs.

Mba hizorana ho amin=ny fanatsarana hatrany ny Gazety TADY, na eo
amin=ny endriny, indrindra amin=ny
votoatiny, dia nampanao tomban=
ezaka tamin=ny alàlan=ny fanadihadiana ny gazety tamin=ny volana
Aogositra 2013, ka izay vokatr=izany
dia noheverina hampiharina
manomboka amin=izao taona 2014
izao. Fanontaniana 10 no napetraka
izay mety ho voavaly ao anatin=ny
folo minitra, ka mpamaky 200 no
niangaviana hamaly. Hatramin= 31
desambra teo, omaly, dia mpianakavy 3 (telo) ihany tamin=ireo 200
(roanjato) no namerina ny fanadihadiana.

ATsy misy azo hatao@, hoy ilay namana iray izay, satria tsy hitaratra
ny hevitr=olona 200 raha izay
valinten= olona 3. Na izany aza
anefa, dia nisy zavatra telo loha izay
samy niombonan=ireo mpamaly telo
ireo. Ny voalohany, izay mahafaly,
dia ny fana mafisana nataon=izy ireo
fa ilaina ny vatsim-panahy sy izay
lahatsoratra manodidina ny fampahafantarana na fitaizana ny arapanahy. Koa dia hotohizana izany.
Ny faharoa izay ilaina fitandremana, dia ny filazana fa Amitady
hihoatra ny fefy@ ny hehy atolotry ny
TADY indraindray. Ary ny fahatelo
izay nahitana fa nisasa-poana
nandritra ny taona maro ny TADY
dia ny fanamarihana fa tsy misarika
azy ireo ny lalaon-tsaina (mots
croisés) naseho hatramin=izay ka
lalovany fotsiny.
Na izany na tsy izany, hiezaka
hatrany ny TADY hitsidika ny tokantranonao amin=io taona hitsidika io.
Fa ny ezaka goavana tsy maintsy
hirosoana mba hiantohana ny
fivoahan=ny TADY dia ny fahazoana
duplicopieur hanodinana azy. Lafo
io fitaovana raitra io, kanefa io no
hany làlana hitohizan=ny TADY.
Mino ny Gazety fa hiara-dàlana
aminy ny mpamaky Ahanerikerika
mahatondra-drano@..

Opération
Duplicopieur
NOUS LANCONS UN VIBRANT APPEL A
NOS GENEREUX LECTEURS POUR
AIDER LE JOURNAL TADY A SE DOTER
D’UN DUPLICOPIEUR DONT LE BUT EST
D’AMELIORER SA PERFORMANCE EN
TERMES D’EDITION. LE COÛT DUDIT
MATERIEL AVOISINE 4 MILLIONS
D’ARIARY ET LE BUREAU EXECUTIF DE
LA FJKM SOAMANAN-DRARINY A DEJA
AFFICHE SA VOLONTE D’ÊTRE PARTIE
PRENANTE. MERCI D’ENVOYER VOS
DONS VIA WESTERN UNION A :
NIVO ANDRIAMASINORO Tél.
261331295105
Nivo.Andriamasinoro@gmail.com

NY VAZAHA, ISIKA MALAGASY ARY NY AFRIKANA

MIVAROTRA TANINDRAzaNA HOE E ?
Manan-karena ara-javaboahary isika
eto Madagasikara ary tsy misy tsy
miaiky izany. Raha ny hazo Abaobab@
fotsiny, ohatra, dia manana karazany
8 izy eran-tany kanefa ny 7 amin=izy
ireo dia eto amintsika ihany no
ahitana azy. Raha ny orchidées indray
dia vao mainka tsy hita isa ny
karazany izay tsy misy afa-tsy eto
amintsika.
Ndeha hoentina any Thailand ianao :
Vitsy dia vitsy ny karazana orchidées
any aminy. Resintsika lavitra izy ny
amin= izay. Mahatratra 2 tapitrisa
mahery isan-taona kosa anefa ny
mpitsidi-tany any amin-drizareo raha
200.000 no tonga eto amintsika.
Resiny indray isika eo. Ny zava-misy
anefa dia tsy hita pesimpesenina ny
vola vahiny ampidirin=ny orchidées
any aminy. Satria nahoana , hoy ianao
? Satria ifandrombahan= ny vahiny
tokoa ny orchidées any Thailand.
Noho izany, isaky ny seranampiaramanidina dia efa manomana
orchidées tsara fonosana rizareo,
amidy amin= ny vahiny ary tsy misy na
iray tsy mividy amin=ireo vahiny
tsenaina. Tsy mahagaga araka izany
raha kamiao am-polony isan=andro no
mitanjozotra mamonjy seranampiaramanidina rehetra, feno orchidées.

ary Ramatoa, fa vehivavy ity resahina
, ary nataony tsara fono, izany hoe
nasiana vongan-tany mba hitsirian=ny
fakany. Mazava ho azy fa efa
nivonona izy ny hanefa izay tokony
haloa rehefa handao an=i Madagasikara satria tsy nanam-potoana
intsony izy ny hangataka fahazoandàlana hitondra izany hivoaka. Ireo
Malagasy niaraka taminy koa moa tsy
mahalala ny lalàna manan-kery ary
nihevitra fa Ainy voninkazo kely iny@

, sady izay iray dia iray, dia hitakiana
fahazoan-dàlana. Akory anefa ny
hagagan=ny rehetra, nony tonga teny
Ivato, satria tsy resaka fahazoandàlana intsony no nipetraka fa dia
tena fandraràna be izao. Ny antony ?
Tsy azo amidy ny tanindrazana; tsy
azon= ny vahiny atao ny mitondra
vongan-tany (ilay niaraka tamin=ny
orchidée) satria mivarotra tanindrazana ,hono, izany
Dia mba ahoana ny hevitrao
manoloana izany ? Sehatra iray azo
ifanakalozan-kevitra ny...
..... TADY

AH, CES AFRICAINS !
Nanomana fanasana goavana ity mpandraharaha afrikana
tao amina hotely iray lehibe ary olo-manan-kaja
avokoa no nasaina. Vao nanomboka kely fotsiny anefa
ny lanonana, dia nisy antso an-taroby azon = ilay
mpandraharaha : Fantatro, hoy ilay ramatoa niantso,
fa anisan = ireo olona nasainao ao ny vadiko, nefa
tsara ho fantatrao fa tsy izaho vadiny fa vehivavy
hafa no miaraka aminy ao, koa ilazao mangina izy
hody, fa raha tsy izay dia ho avy aho ary
hokorontaniko ny lanonana. Dia tapaka ny telefaona.

Sadaikatra ity tompom-pety ka noraisiny moramora ny
micro : Azafady indrindra manapaka ny lanonantsika fa
nisy madama niantso ahy teo nilaza fa eto amintsika
eto ny vadiny, ka miangavy azy amim-panajana aho mba
hody sao hiteraka angano eto. Niandry kely izy fa tsy
mbola nisy nihetsika, koa notohizany : Tena nilaza
ange ilay ramatoa niantso fa hisy zava doza eto raha
tratrany eto izay vadiny e!. Koa mety ho menatra
Inona no tiana hahatongavana
angamba io rangahy io, ka izao no hatao : Hovonoiko
angamba, hoy ianao ? Nisy vahiny mandritra ny telopolo segondra ny jiro rehetra, dia
tonga nitsidi-tany teto Madagasikara
iangaviako hivoaka mangingina io rangahy io, dia tsy
, ary akory ny hafaliany nahita ireto hisy hahafantatra azy ary hitohy ny lanonantsika.
karazana orchidées tamin=iny faritr=i
Toamasina iny. Sambatra ianareo, Tapitra ny 30 segondra, nampirehetina ny jiro. Inona,
hoy izy, amin=ireto orchidées-nareo hoy ianao no nitranga ? Tsy nisy afa-tsy vehivavy
tsy fahita na aiza na aiza. Nioty iray
sisa tao amin = ilay efitrano lehibe, fa lasa nitsoaka
avokoa ny lehilahy rehetra.

HAFATRA TAOMBAVAO
Tantara mety efa ho henonao, averina etoana
amin=izao andaozana ny taona 2013 ary
hisantarana raha afaka andro vitsy ny taona 2014
izao.
Mbola misy ora roa be izao
vao miainga ny fiaramanidina
hitondra ity ramatoa iray.
Mba handaniana fotoana ary,
dia nividy boky iray izy
hovakina ary niaraka tamin=
izany paquet- na biscuit iray
hotsakotsakoina. Dia naka
toerana izy, ary efa nisy lehilahy iray efa nipetraka teo
anilany ary mamaky boky
ihany koa. Isaky ny maka
biscuit ilay ramatoa eo am-pamakina ny bokiny,
dia manao toy izany koa ilay lehilahy, izany
hoe maka biscuit iray koa. ARangahy tsy
mahalala fomba, hoy ramatoa anakam-po,
zavatr=olona izao dia alaina ! Mahazo
amiko fa ataovy eo ihany !@ Dia toy izany
hatrany : Isaky ny maka biscuit iray izy,
dia manao toy izany koa ilay rangahy.
Niakam-pofona mihitsy ramatoa kanefa
dia niezaka nitony mba tsy hisian=ny ady
na fifama-liana teo imasom-bahoaka.
Tonga ny fotoana izay tsy nisian=ny afa-tsy
biscuit iray dia iray tao anatin=ilay
paquet. Hoy ilay ramatoa tan-tsainy :
ADia mbola ho sahin= ity rangahy tsy
mahalala fomba ity ve ny haka io biscuit
farany io é ?@ Kanjo dia inona tokoa :
Noraisin= ilay rangahy ilay biscuit farany,
nosasahany roa, nohaniny ny antsasany
ary navelany ny antsasany. Nisafaoka ilay
ramatoa fa mihoatra ny fanao kosa izao !
Soa fa teo indrindra no nanao filazana ny
tao an-tseranana miantso ny mpandeha
hamonjy ny varavarana fiondranana.
Nitsangana izy sady tezitra, nahoriny ny
entany ary lasa izy namonjy filaharana.
Tsy nampiova azy ny fitsiky sy fandraisan=ireo hôtesses fa mbola sorena sy tsy
mitony izy noho ny toetran= ilay rangahy
izay nantenainy tokoa fa tsy ho iray
fiaramanidina aminy. Nahazo toerana
izy, ary nony efa tafainga ambonimbony ity

Avorom-by@, dia navoakany avy ao amin=ny
poketrany ny solo-masony ary ilay boky efa natombony. Ary akory ny hagagany teo, fa indro koa
mbola ao anaty poketrany ilay
paquet-na biscuit izay novidiny teny
amin=ny aéroport : tsy mbola
nisokatra, tsy mbola nanombinana.
Teo vao niverina tan-tsainy ny tena
fandehan-javatra : Nanana biscuit
koa ilay rangahy, ary dia io paquetna biscuit-ny io no nifandimbiasana
niaraha-nihinana, fa ny azy kosa
tsara pirina tao anaty poketrany.
Nisy fihetseham-po nameno ny
tratrany. Dia nitsangana izy nitopimaso sao tafaray dia aminy ao
amin=ity fiaramanidina ilay rangahy
mba hifanazavana sy hialana tsiny. Kanjo tsy tao ...
Nipetraka izy, nokaikerin= ny nenina, indrindra teo
am-pahafantarana fa mety tsy hihaona aminy
intsony iny olona iny.
Ry havako, ry mpiara-dia malala ! Mety efa
nandalo toe-javatra mitovitovy loko amin= izany
ianao tamin=ny taona 2013 ka mamela dindo any
an-tsisim-ponao any izany. Mety ho tao anatina
fifandraisana taman=olona izany, olom-pantatra ,
olona akaiky, na olona tsy fantatra sendra niserana ka anaikeran=ny nenina anao kanefa tsy misy
azonao atao intsony hanarenana ny vita
hialana tsiny, hangataham-pamelàna ! Misy ny
rano raraka tsy azo raofina intsony !
Eto am-baravaran-dRa 2014 isika : hisy ny zavatra
hitranga atopan=ny taona eo amin= ny tsirairay, hisy
masoandro, hisy rahona, hisy koa olona maro
hihaohao eny an-dàlam-piainan=ny tsirairay. Hisy
amin=izy ireny hijanona, hisy hiserana, hisy hamela
fifaliana, hisy hamela nenina. Araraoty ny taona
2014, tombon= andro omen=ny Tompo anao. Ankino
Aminy ny dia ary mitandrema ihany koa sao misy
zava-tsoa ho verinao amin=ny kely foana ka hafoy sy
hanene-nana. Havako ô !A Zavatra 4 no tsy
miverina ary tsy azo haverina intsony : - vato iray
natorakao tao anaty rano lalina; - teny iray rehefa
avy naloaky ny vava taman=olona tsy ho hita
intsony; - zavatra efa voalahatra ho anao, kanefa
navela-nao ho an=ny hafa... ary - ny fotoana rehefa
indro fa tazanao lasa, mikopa-tànana toa ….
mandatsa@
m.a

ISIKA SAMY ISIKA
+++VONIMBOASARY, FANOLORANA, BATISA : Arahabaina tonga
soa tamin=ny 19 aogositra teo i Miangalitiana,vavikely vavikely an-dRambi nintsoa Yves sy Andrianasoloaina
Yoshi, zanaka am-pielezana any
Allemagne; i -Dialy Nombana, vavikely, teraka 15 novambra,an-dRabeharisoa Haja sy Rajaonarivelo Aina,
ny zaza dia natolotra ny 22 desambra
teo; i -Rindra Nambinintsoa,
lahikely, tonga soa ny 29 novambra
2013, an-dRandriamihanta Rija sy
Razafiharisoa Hantaniriana, ny zaza
dia natolotra ny 22 desambra ihany
koa ; - i Heninkaja Ambinintsoa,
lahikely, ny 27 novambra an-dRahavomanitra Fidy sy Ratsimbazafy
Lanjasoa, ny zaza dia natolotra ny 15
desambra..
- Arahabaina koa ny zaza nivoaka
itany natolotra teny an=alitara dia i Miarotia Fanantenana, an-dRabari
manantsoa Tolojanahary sy Ravaoarimanga Saholiniaina (03 novambra); i - Volasoa Fitia, andRandriamalala Hery Vola sy Razafiarimanana Vololombolasoa (10
novambra); i - Andrianja Fanambinantsoa, an-dRakotoarinaivo
Olivier sy Ravaoarisoa Joséphine (10
novambra); i - Tohiniaina Fitahiana,
an=Andria maro Christian sy Raoelijao Ando (17 novambra); i - Miavo
Notahina an=i Mahefarisoa Hery Ny
Aina sy Rasoanantenaina Myriam
Sophie (24 novambra);
Indreto kosa indray ireo zanaky ny
fiangonana notolorana ny sakramentan=ny Batisa ary tolorana ny arahaba
etoana. Izany dia i - Ravaosoa
Zanamiarana zanaky Raketabao (23
novambra); i Nomena Harivelo
Fandresena, an-Rakotoasimbola
Philibert sy Rabearimbola Hanitra
(23 nov.); i Koloina Fahendrena
Sarobidy sy i Zo Manantiana, samy
an-dRanaivosonina Dinno Mamy sy
Rahantarimanana Romaine (23

novambra) ; i Hanitriniaina
Mbolatiana an-dRasolofoniaina Andry
Tiana sy Hanirarivo Haritiana (15
desambra); i Lamy, an’Andrianjatovo Miarimalala sy Andriamangavololona Miharisoa (22 desambra); i
Anjara Nohasoavina , an-dRasamoelison Alphonse sy Ralihariniaina
Mamy Soalala (22 desambra).
+++ FIAINANA MANDRAKIZAY:
Iarahantsika miory ny havan =ireto
mpianakavy nodimandry ireto :
- Itpkv Razafiarisoa Nirina Jeanine ny
14 oktobra teo amin=ny faha 51
taonany, nentina teto amintsika
mialohan=ny nametrahana azy tao
Masinandriana.
- Itpkl Rakotondrabe, nodimandry teo
amin=ny faha 77 taonany, nentina tao
amin=ny Fjkm Tsarasaotra Jerosalema
Vaovao ny 16 oktobra mialohan=ny
nametrahana azy tao Tsarasaotra.
- Itpkl Andrianarisoa Rahaingoson
Philibert, ny 19 novambra, nentina
tao amin=ny Fjkm Tranovato Faravo
hitra mialoha ny nametrahana azy tao
Ambohibemanjaka;
- Itpkv Andriamampianina R. Fara
nentina tao amin=ny Fjkm Tanjombato Maritiora ny 21 novambra
mialohan=ny nametrahana azy tao
Ambohipanja Ankadikely;
- Itpkl Razafindralambo Niaina
Tsiorisoa,ny 07 desambra teo amin=ny
faha 5 taona sy 5 volany, nentina teto
amintsika mialohan= ny nametrahana
azy tetsy Ambohipotsy;
-Itpkl Ravonjimanana, nodimandry teo
amin’ny faha 56 taonany ny 07
desambra, nentina tao amin’ny Fjkm
Ambohitseheno Betela mialohan= ny
nametrahana azy tao Ambohitrandriamanitra Tsifenokolona;

- Rajaobelison Ndrenja Herilala sy
Manantsoa Hasimina Harijaona
nohamasinina teto amintsika ny 27
desambra 2013;
- Randrianjakamanana José Clément
sy Randrianiriantsoa Heri-niaina,
nohamasinina omaly 28 desambra tao
amin=ny Fjkm Ambolo Vavolombelona
Talata Ivolonondry;
- Ranaivo Alfred sy Rahaingorivo
Faniry Armeline, hohamasinina eto
amintsika ny Sabotsy 11 janoary
2014.
Isaorana ny Tompo fa tontosa soa
aman-tsara tsy nisy tomika ny
fankalazana an=Andriamanitra noho
ny Jobily faha 150 taonan=ny
fiangonantsika, nikatona 27 oktobra,
ary ny fanamarihana ny faha folo
taonan=ny fiaraha-miasa amin=ny
Mpitandrina mianakavy. Vory maro
ny mpianakavy ny 10 novambra
tamin=ny Sakafom-Pi-faliana teny
Lazaina. Ny 30 no-vambra no niarananamarika izany tamintsika ny Sp
Antanana-rivo Atsinanana narahina
fiaraha nisakafo tao amin=ny Sekoly;
ny 08 desambra no nanamaranana ny
fa-namarinana, ka nanolorana ny
voavorintsika hatramin=ny volana
Jolay 2013, ka izany dia nahafahan=ny Mpitandrina nanolo ny
fiarakodiany.

Ny vaovao hafa rehetra arahin-tsary
dia n(m)ivoaka isan-tapa-bolana
nanomboka ny 18 aogo ao amin-=ny
Itpkl Ravonjiman
facebook.com/gazetytady.
Anterina farany ny antso ho amin’ny
Opération Duplicopieur, izay antenain’ny Biraon’ny STK fa tsy handalo
fotsiny. Misoatra indrindra, tompoko
¡

+++ TOKANTRANO VAO : Dia
tolorana ny arahaba feno mba
haharitra hatramin=ny farany ny
tokantranovaon=ireto havantsika :

Gazety TADY Avoakan=ny Sampana Tanora Kristiana FJKM SOAMANANDRARINY MIARADIA Taona XXVI Lah 187 Nov-Des 2013
Tonia : Nivo Andriamasinoro. Adiresin=ny Gazety : Lot GIV 14 Soamanandrariny Antananarivo 101 Antananarivo Madagascar
Tél : 033 12 015 72 - 034 20 015 72 . Mail : ady.soamanandrariny@laposte.net - www.facebook.com/gazetytady . Nahodina : 495

Tsy diso anjara ny Firaisan’ny Loholona sy Diakona izay misehatra eto, dimbiasin’ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny
..

Eto kosa indray ny Sampana Vokovoko Manga sy ny Sampana Lehilahy Kristiana

Ny Sampana Tanora Kristiana Zandriny sy ny Sampana Dorkasy.Ny Sekoly Alahady no nanafana ny Alin’ny 24 desambra
- 13 -


Aperçu du document TADY LAHARANA 187.pdf - page 1/30

 
TADY LAHARANA 187.pdf - page 2/30
TADY LAHARANA 187.pdf - page 3/30
TADY LAHARANA 187.pdf - page 4/30
TADY LAHARANA 187.pdf - page 5/30
TADY LAHARANA 187.pdf - page 6/30
 




Télécharger le fichier (PDF)




Sur le même sujet..





Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00213541.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.